Haastattelukysymyksiä eri ryhmille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haastattelukysymyksiä eri ryhmille"

Transkriptio

1 Haastattelukysymyksiä eri ryhmille Alla olevista laatikoista löydät valmiita haastattelukysymyksiä, joita voi käyttää eri henkilöstöryhmien haastattelujen suunnitteluun. Kysymykset ovat pääosin avoimia kysymyksiä, joilla pääsee helposti haastattelun alkuun. Muista suosia myös muita kysymystyyppejä! Kysymykset eivät kata kaikkia kriteerien kohtia, joita henkilöryhmien tehtävänkuvat voivat koskea. Muista myös, että auditoinnin tarkoituksena ei ole käydä orjallisesti läpi kaikkia kriteereitä, vaan auditoijan tulee kohdentaa kysymykset itsearviointiraportin perusteella lisänäyttöä vaativiin kohtiin. Kaikki ryhmät Kaikilta ryhmiltä voi kysyä mm. omasta asenteesta ja sitoutumisesta keke-asioihin käsitystä henkilöstön ja oppilaiden sitoutumisesta ja keken näkymisestä koulun toiminnassa tietoisuutta keke-tavoitteista ja ohjelmasta keken kytkeytymisestä omaan päivittäiseen työhön näkemystä koulun keke-asioiden kehittämistarpeista Johto ja kestävän kehityksen ryhmä Arvot Miten ja milloin oppilaitoksen kestävän kehityksen työ lähti liikkeelle? Millä tavoin ja missä yhteydessä henkilöstö/opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen kestävän kehityksen arvoihin? (Kriteeri 1) Millä tavoin kestävän kehityksen arvot näkyvät oppilaitoksen arjessa? (Kriteeri 1) Lakisääteiset vaatimukset Mistä oppilaitos saa tiedon uusista ympäristöasioihin ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvistä säädöksistä (anna esimerkkejä säädösten alueista)? (Kriteeri 2) Millä tavoin lakisääteisten kestävään kehitykseen liityvien kartoitusten tuloksia ja ohjelmien sisältöä käsitellään henkilöstön/opiskelijoiden kanssa (anna esimerkkejä kartoituksista ja ohjelmista)? (Kriteeri 3) Keke-työn organisointi Miten oppilaitoksen keke-työ on organisoitu? Onko perustettu keke-ryhmää ja keitä siinä on mukana? (Kriteeri 4) Miten opiskelijat voivat osallistua keke-työn suunnitteluun? (Kriteeri 4) Millaisia resursseja kestävän kehityksen työlle on varattu? (Kriteeri 5) Miten johto tukee ja kannustaa oppilaitosyhteisöä kestävän kehityksen työssä? (Kriteeri 5) Millä tavoin oppilaitos viestii kestävän kehityksen asioista sisäisesti ja ulkoisesti? (Kriteerit 1; 10,13,24/YS; 11,14,25/AMM) Miten henkilöstö ja opiskelijat ovat sitoutuneet kestävän kehityksen työhön ja keke-käytäntöihin? (Kriteeri 5)

2 Osaaminen Millä tavoin henkilöstön keke-osaaminen ja täydennyskoulutuksen tarpeet on selvitetty (Kriteeri 6) Millaisia mahdollisuuksia henkilöstöllä on hankkia täydennyskoulutusta keke-asioissa? Mitä koulutusta on toteutunut? (Kriteeri 6) Kuka vastaa uuden henkilöstön perehdyttämisestä oppilaitoksen keke-ohjelmaan ja -käytäntöihin sekä omaan toimenkuvaan liittyviin keke-asioihin? Miten perehdytys tapahtuu? Onko olemassa ohjeita?(kriteerit 6; 11-13/YS; 12-14/AMM) Keke-ohjelma Miten vuosittaiset kestävän kehityksen ohjelman teemat valitaan? (Kriteeri 7) Millä tavoin henkilöstö/opiskelijat osallistuvat ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun? (Kriteeri 7) Millä tavoin (ketkä/missä yhteydessä) ja millaisin mittarein keke-ohjelman toteutumista arvioidaan ja miten ohjelma päivitetään? (Kriteeri 7) Opetuksen suunnittelu Miten kestävän kehityksen näkökulma on ollut mukana opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen toteutuksen suunnittelussa? (Kriteeri 8) Millaista yhteistyötä opettajat ovat tehneet kestävän kehityksen opetuksen tavoitteiden, sisältöjen ja työtapojen suunnittelussa? (Kriteerit 8; 21-22/YS; 22-23/AMM) Millaista yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty opettajien ja muun henkilöstön välillä? (Kriteeri 8) Millaista yhteistyötä oppilaitos tekee ulkopuolisten tahojen kanssa kestävän kehityksen opetuksen / teemojen toteutuksessa? (Kriteerit 10,14/YS; 11,15/AMM) Ammatilliset oppimisympäristöt Milloin ja millä tavoin oppilaitoksen ammatillisten oppimisympäristöjen ympäristö/turvallisuus/työterveys/kulttuuriset näkökohdat on kartoitettu? (Kriteeri 9/AMM) Mitä toimenpiteitä ammatillisissa oppimisympäristöissä on tehty keke-näkökohtien huomioon ottamiseksi? Miten opiskelijat perehdytetään oppimisympäristöjen käytäntöihin? (Kirteeri 9/AMM) Arviointi ja kehittäminen Millä mittareilla oppilaitos arvioi kestävän kehityksen asioiden tilaa (esim. keke-opetus, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys toimintakulttuurissa)? (Kriteeri 23/YS; 24/AMM) Missä yhteydessä oppilaitoksen keke-asioiden vuosittainen arviointi tapahtuu ja ketkä osallistuvat arviointitiedon käsittelyyn? (Kriteeri 24/YS; 25/AMM) Miten ja missä yhteydessä arviointitietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa? (Kriteeri 24/YS; 25/AMM) Mitkä ovat oppilaitoksen keke-työn tärkeimmät kehittämiskohteet? Miten kestävän kehityksen työtä on tarkoitus viedä eteenpäin?

3 Opettajat Oppilaitoksen keke-työ Mitä tietoa olet saanut oppilaitoksen kestävän kehityksen arvoista ja keke-ohjelmasta? (Kriteerit 1,7) Millaisia mahdollisuuksia sinulla on osallistua oppilaitoksen keke-työhön (esim. keke-ryhmä, keke-ohjelman suunnittelu, tapahtumat ja toimenpiteet, keke-työn arviointi ja kehittäminen? (Kriteerit 4,5,7; 11-13,24/YS; 12-14,25/AMM) Keitä kuuluu oppilaitoksenne keke-ryhmään? Mitä tiedät ryhmän toiminnasta? (Kriteeri 4) Millaiseksi kuvailisit oppilaitoksen työilmapiiriä/yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä? Mikä on parasta omassa oppilaitoksessasi? Mitä asioita kehittäisit oppilaitoksen keke-työssä? Millainen käsitys sinulla on henkilöstön/opiskelijoiden keke-asenteista ja sitoutumisesta keketyöhön? Miten asenteet näkyvät käytännössä? (Kriteerit 1; 17,18,20/YS; 19-21/AMM) Perehdytys Millaista perehdytystä olet saanut oppilaitoksen keke-asioihin? (Kriteerit 6; 11-13/YS; 12-14/AMM) Miten opiskelijoita perehdytetään kestävän kehityksen asioihin? (Kriteerit 6; 11-13/YS; 12-14/AMM) Missä keke-asioissa tarvitsisit mielestäsi lisäkoulutusta? Mihin koulutukseen olet jo osallistunut? Onko sinulla mahdollisuus kouluttautua, jos haluat? (Kriteeri 6) Keke opetuksessa Miten otat kestävän kehityksen (ympäristöasiat, turvallisuuden, opiskelijoiden hyvinvoinnin ym.) huomioon päivittäisessä opetustyössäsi? (Kriteeri 1) Mikä on mielestäsi kestävän kehityksen merkitys opettamiesi aineiden opetuksessa? Millä tavoin opettajat ovat (yksin ja yhdessä) suunnitelleet kestävän kehityksen kytkemistä opetussuunnitelmiin ja omaan opetukseen? (Kriteerit 8; 21-22/YS; 22-23/AMM) Millaista yhteistyötä keke-opetuksen toteutuksessa tehdään opettajien kesken/opettajien ja muun henkilöstön välillä? (Kriteeri 8) Pyydä opettajia antamaan esimerkkejä opetuksen kriteerien toteutuksesta käytännön opetustilanteissa itsearvioinnin kysymyslistan esimerkkejä tukena käyttäen(esim. kokonaisuuksien ymmärtäminen, kriittinen ajattelu, tulevaisuusajattelu; työprosessin hallinta, työvälineiden, materiaalien ja menetelmien hallinta) (Kriteerit 14-20/YS; 15-21/AMM) Millä tavoin opetuksessa/oppilaitoksessa edistetään opiskelijoiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia? (Kriteeri 20/YS, 21/AMM) Miten opettajat arvioivat kestävän kehityksen opetussisältöjen toteutumista ja käytettyjä opetusmenetelmiä? (Kriteeri 23/YS; 24/AMM) Miten opiskelijoiden keke-asenteita ja keke-asioiden oppimista arvioidaan? (Kriteeri 23/YS, 24/AMM) Mitä asioita kehittäisit oppilaitoksen keke-opetuksessa? Keke-teemat Millä tavoin oppilaitoksen valitsemat kestävän kehityksen teemat (nimeä) näkyvät käytännössä arjessa ja toimintakulttuurissa? (Kriteerit 11-12/YS; 12-13/AMM) Opettajilta voit kysyä myös yksityiskohtaisempia kysymyksiä valittujen teemojen toteutuksesta.

4 Oppilaat/Opiskelijat Suunnittele oppilaiden kysymykset etukäteen huomioiden ikäryhmä ja keke-tiedon määrä. Vältä vaikeiden käsitteiden käyttämistä etenkin nuorten oppilaiden kohdalla. Oppilaiden haastatteluiden tärkein tehtävä on saada kuvaa koulun keke-työn onnistumisesta: millaiseksi oppimisympäristöksi koulu koetaan, millaisena oppilaat näkevät henkilöstön toiminnan ja keke-asenteet, millaiset ovat oppilaiden keketiedot, taidot ja asenteet. Keke-tiedon määrää kartoittavia kysymyksiä Mitä kestävä kehitys mielestäsi tarkoittaa? Miksi lajittelu/kierrätys/energiansäästö on tärkeää? Mistä ympäristöongelmista tiedät (mistä on puhuttu koulussa tai mitä olet nähnyt esim. TV:stä)? Millä tavoin voit itse vaikuttaa näihin asioihin? Mitkä ovat mielestäsi maailman tärkeimmät ympäristöasioihin/kestävään kehitykseen liittyvät ongelmat? Miten otat itse ympäristöasioita huomioon kotona/vapaa-ajalla/harrastuksissa? Tiedätkö, miten vaikutamme maailman köyhien ihmisten elämään esim. sitä kautta, mitä kaupasta ostamme? Mitä asioita maailmassa pitäisi mielestäsi muuttaa, jotta se olisi kestävän kehityksen mukainen? Asenteita ja osallisuutta kartoittavia kysymyksiä Oletko itse kiinnostunut luonnosta tai ympäristöasioista? Miksi olet kiinnostunut/miksi asiat ovat mielestäsi tärkeitä? Minkä koet itsellesi tärkeimmäksi asiaksi ympäristössä ja sen suojelussa? Koetko, että voit vaikuttaa ympäristöasioihin omassa koulussasi/omassa elämässäsi? Koetko voivasi vaikutta maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin? Miten voit vaikuttaa niihin? Millä tavoin mielestäsi oman koulusi muut oppilaat/opettajat suhtautuvat ympäristöasioihin? Millainen olisi unelmiesi maailma? Uskotko, että maailma voisi joskus olla sellainen? Koulun keke-työtä kartoittavia kysymyksiä Mitä tiedät koulusi kestävän kehityksen ohjelmasta? Onko koulussasi kestävän kehityksen ryhmää (Vihreä lippu -raatia) tms.? Mitä se tekee ja keitä siinä on mukana? Onko koulusi ympäristöasioista kerrottu mielestäsi riittävästi? Mistä asioista kaipaisit lisätietoa? Miten ympäristöasioiden huomioiminen näkyy käytännössä koulussasi? (Keskustelua voi johdatella valittujen keke-teemojen toteutumiseen.) Kiinnittävätkö opettajat mielestäsi huomiota ympäristöasioihin? Miten se ilmenee? Säästetäänkö koulussasi energiaa? Millä tavoin? Säästetäänkö koulussasi materiaaleja (esim. paperi, työmateriaalit)? Millä tavoin? Toimiiko jätteiden lajittelu mielestäsi hyvin? Millaista opastusta olet saanut koulussa energiansäästöön/materiaalien säästävään käyttöön/jätteiden lajitteluun tai muuhun ympäristöasiaan? Tulevatko oppilaat kouluun pyörällä tai jalan vai tullaanko bussilla/autolla? Onko asiasta puhuttu koulussa? Miten jätteiden lajittelu ja energian säästäminen toimivat mielestäsi opiskelija-asuntolassa? Onko opiskelijoiden kesken puhuttu asuntolan lajittelusta tai energia-asioista? Miten asuntolan ympäristöasioita voisi kehittää?

5 Millainen ilmapiiri omassa koulussasi mielestäsi on? Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, jotta koulussa olisi hyvä olla? Miten voit itse vaikuttaa hyvän hengen syntymiseen? Onko koulussasi turvallista olla? Mitkä asiat lisäävät/heikentävät koulusi turvallisuutta? Onko koulussasi kiusaamista? Miten kiusaamista ehkäistään ja riitoja sovitellaan? Onko koulussasi helppo puhua opettajille/muille aikuisille, jos oppilaalle tulee ongelmia? Miten oppilaiden hyvinvointia ja oppimista tuetaan koulussasi? Onko koulussasi maahanmuuttajaoppilaita? Miten suomalaiset oppilaat suhtautuvat heihin? Mitä mielestäsi koulussa pitäisi tehdä ympäristöasioiden huomioimisen/työilmapiirin/turvallisuuden/yhteistyön/kiusaamisen ehkäisyn/tms. parantamiseksi? Miten koulussasi on mahdollista vaikuttaa näiden asioiden parantamiseen? Pitäisikö oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia parantaa? Miten niitä voisi parantaa? Keke-opetuksen sisältöjä ja käytäntöjä koskevia kysymyksiä Mitä ympäristöasioita eri oppitunneilla on käsitelty (voit kysyä erikseen eri oppiaineryhmiä / oppilaineita)? Mitä ympäristö/turvallisuus/hyvinvointiasioihin liittyviä näkökohtia liittyy opiskelemaasi ammattiin ja miten niitä on käsitelty opetuksessa? (ammatilliset opiskelijat) Onko työssäoppimisjaksoihin liittynyt työpaikan ympäristö- ja turvallisuusasioihin tutustumista ja onko aiheeseen liittyen ollut erityisiä työssäoppimisen tehtäviä? Oletko oppinut koulussa sellaisia ympäristö/turvallisuus/hyvinvointiasioihin liittyviä tietoja/taitoja, joita voit hyödyntää kotona, vapaa-ajalla tai tulevassa työelämässä? Mitä? Millaisia ympäristöasioihin tai kestävään kehitykseen liittyviä tehtäviä/teemapäiviä/tapahtumia/retkiä teillä on ollut? Kertokaa niistä! Kiinteistönhoitaja Yleisiä kysymyksiä Mikä on tehtävänkuvasi/vastuualueesi? Kenen palveluksessa toimit (oppilaitos vai ulkopuolinen taho)? Mitä olet kuullut oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmasta? Miten olet itse osallistunut/miten kiinteistöhenkilöstö osallistuu oppilaitoksen keke-työhön (esim. kartoitukset, keke-työryhmä, tavoitteista ja toimenpiteistä sopiminen, seuranta ja arviointi, opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys, vuoropuhelu ja yhteistyö oppilaitoksen henkilöstön kanssa)? Onko kiinteistöhenkilöstöllä omia keke-tavoitteita tai ohjeita (esim. jos ulkopuolinen palveluntarjoaja)? Miten ympäristövastuullisesti oppilaitoksen henkilöstö ja opettajat mielestäsi toimivat (lajittelu, materiaalien käyttö, veden ja energian säästö, siisteys, turvallisuusasiat ym.)? Mitkä asiat toimivat hyvin ja missä asioissa on ongelmia? Millaisia keke-asioiden mittareita kiinteistöpuolella on käytössä ja miten niitä seurataan? Miten kiinteistöhenkilöstö on perehdytetty keke-asioihin ja mität erityistä koulutusta he ovat saaneet keke-asioissa? Miten oppilaitos saa seurantatiedot käyttöönsä? Miten kehittäisit kiinteistöhoidon ympäristöasioita?

6 Kriteerien teemoihin liittyviä kysymyksiä Jätehuolto Mitä jakeita oppilaitoksessa pitää kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan lajitella? Miten lajittelu toteutuu (jos ongelmia, missä syyt)? Onko oppilaitoksella jätehuoltosuunnitelmaa? Mitä se pitää sisällään? Mitä ongelmajätteitä oppilaitoksessa syntyy? Mihin ne varastoidaan ja kuka vastaa varastosta ja kirjanpidosta? Minne jätteet toimitetaan käsittelyyn ja kuinka usein? Seurataanko oppilaitoksen jätemääriä? Mihin seuranta perustuu ja mistä tiedot saadaan? Miten määrät ovat kehittyneet ja mistä syystä? Vesi ja energia Kuka seuraa oppilaitoksen energiajärjestelmien toimivuutta? Miten usein tarkkaillaan esim. veden- ja energiankulutusta tai huoneiden lämpötiloja? Miten toimitaan, jos kulutuksessa esiintyy poikkeamia? Mikä on kiinteistön energiajärjestelmien kunto? Onko laitteissa esiintynyt uusimisen tarpeita tai onko kiinteistössä peruskorjauksen tarvetta? Onko niistä keskusteltu ylläpitäjän kanssa? Mitä parannussuunnitelmia on olemassa? Onko oppilaitoksessa tehty energiakatselmusta tai kuntokartoitusta? Milloin? Mitkä olivat katselmuksen keskeiset tulokset? Onko oppilaitoksessa käytössä vettä säästäviä vesikalusteita (suihkut, hanat)? Onko olemassa tilastoja oppilaitoksen veden ja energiankulutuksesta (sähkö, lämpö) pidemmällä aikavälillä? Onko kulutustietoja suhteutettu esim. rakennuskuutioihin tai oppilasmääriin? Miten kulutus on kehittynyt ja miksi? Vaarallisten aineiden käyttö ja varastointi Mitä kemikaaleja oppilaitoksessa on käytössä? Missä tiloissa niitä säilytetään ja kuka niistä vastaa? Onko aineista olemassa listaus ja käyttöturvallisuustiedotteet? Missä käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla? Miten vahinkotilanteessa toimitaan (esimerkiksi altistuminen myrkylliselle aineelle oppitunnilla)?

7 Siistijä/toimitilahuoltaja HUOM! Keke-kriteerien mukaisessa arvioinnissa siistijöiden haastattelu tapahtuu usein osana oppilaitoksen valitsemien teemojen toteutuksen arviointia. Tällöin kysymykset painottuvat teemaan liittyvien toimenpiteiden toteutukseen, käytäntöjen vakiinnuttamiseen ja yhteistyön toimivuuteen kiinteistöhenkilöstön ja oppilaitoksen edustajien välillä. Kenen palveluksessa toimit (oppilaitos vai ulkopuolinen taho)? Mitä olet kuullut oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmasta? Millaista yhteistyötä olet tehnyt oppilaitoksen muun henkilöstön kanssa siivoustyöhön tai ympäristöasioihin liittyen? Miten arvioisit oppilaiden ja henkilöstön toiminnan siisteyttä/jätteiden lajittelun toimivuutta? Missä siivousaineiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla? Voitteko vaikuttaa itse siivousvälineiden ja aineiden hankintoihin? Millä tavoin hankinnoissa huomioidaan tuotteiden ympäristöystävällisyys? Onko käytössä ympäristömerkittyjä siivousaineita? Millä tavoin pyrit vähentämään veden, energian ja siivousaineiden kulutusta? Oletko saanut erityistä koulutusta ympäristöasioihin liittyen? Miten kehittäisit oppilaitoksen siivousta? Keittiöhenkilöstö Kenen palveluksessa toimit (oppilaitos vai ulkopuolinen taho)? Mitä olet kuullut oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmasta? Miten olet itse osallistunut/miten keittiöhenkilöstö osallistuu oppilaitoksen keke-työhön (esim. kartoitukset, keke-työryhmä, tavoitteista ja toimenpiteistä sopiminen, seuranta ja arviointi, opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys, vuoropuhelu ja yhteistyö oppilaitoksen henkilöstön kanssa)? Millä tavoin omavalvonta on järjestetty ruokalassa ja keittiössä? Miten keittiön käytännöissä on otettu huomioon keke-asiat (esim. hankinnat, materiaalien ja raaka-aineiden säästävä käyttö, veden ja energian säästö, kemikaalien käytön vähentäminen, elintarvikehygienia ja omavalvonta, jätteiden lajittelu ja kierrätys, ekologisesti ja eettisesti kestävät ruokavalinnat)? Miten syntyvän ruokajätteen määrää on pyritty vähentämään? Millaisia keke-ohjeita keittiössä on em. näkökohtiin liittyen ja miten ne ovat saatavilla tilassa? Miten keittiöhenkilöstö on perehdytetty keke-asioihin ja mität erityistä koulutusta he ovat saaneet keke-asioissa? Miten lajittelu ja kierrätys toimivat keittiössä ja ruokalan puolella (seka- ja biojätteen määrä, pahvin, metallin ja lasin keräys)? Osaavatko henkilöstö ja oppilaat lajitella? Miten keittiön keke-asioita seurataan (esim. kulutustiedot, jätemäärät)? Miten kehittäisit keittiön ja ruokalan keke-asioiden hoitoa?

8 Oppilashuollon henkilöstö Miten oppilashuollon edustajat osallistuvat oppilaitoksen keke-työhön (esim. kartoitukset, keketyöryhmä, tavoitteista ja toimenpiteistä sopiminen, seuranta ja arviointi, opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys, vuoropuhelu ja yhteistyö oppilaitoksen henkilöstön kanssa)? Mitä olet kuullut oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmasta? Teemoihin liittyvät erityiskysymykset: esim. toimenpiteet turvallisuuden, hyvinvoinnin ja oppimisen tuen parantamiseksi sekä kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Miten yhteistyö toimii oppilashuollon eri toimijoiden välillä? Miten oppilashuollossa tehdään yhteistyötä vanhempien kanssa? Onko oppilashuollolla riittävästi resursseja toimintaansa? Millaisia hyviä oppilashuollon käytäntöjä koululla on? Miten varmistetaan varhainen puuttuminen oppilaiden ongelmiin? Millä tavoin erityisopetusta vaativien oppilaiden tunnistaminen tapahtuu ja miten heitän tukensa järjestetään? Miten on varauduttu kriisitilanteisiin? Millaista erityistukea järjestetään maahanmuuttajaoppilaille ja muille erityisryhmille? Miten oppilashuollon toimintoja tai prosesseja on ohjeistettu? Miten oppilaiden hyvinvointia ja tuen tarpeita seurataan ja arvioidaan ja miten tietoa hyödynnetään? Miten hyvin oppilashuollon prosessit toimivat käytännössä ja onko jossain asioissa esiintynyt ongelmia? Miten kehittäisit oppilashuollon toimintaa?

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen työn tulee olla pitkäjänteistä ja tähdätä jatkuvaan parantamiseen. Oppilaiden osallisuus

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 3 Anne Virtanen (toim.) KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu Kuva: Eila Harle ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-135-3

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot