VIHANNIN VESI OY TOIMINTAKATSAUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHANNIN VESI OY TOIMINTAKATSAUS 2013"

Transkriptio

1 * VIHANNIN VESI OY TOIMINTAKATSAUS 2013 VEDENHANKINTA POHJAVESIALUEITTAIN milj.m3 5 4,5 4 Möykkylä Vihanti Alpua 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

2 Toimitusjohtaja Erkki Kotila Vuoden 2013 alussa toteutunut Raahen ja Vihannin kuntaliitos ei tuonut muutoksia Vihannin alueen vesihuoltopalveluihin. Vanhan Raahen alueella vesihuollosta vastaa kaupungin omistama vesilaitos Raahen Vesi Oy ja Vihannin alueella Vihannin Vesi Oy sekä eri kyläkulmilla toimivat yhdeksän vesiosuuskuntaa. Kuntaliitoksen myötä Raahen kaupungin omistusosuus Vihannin Vesi Oy:stä kasvoi 15 prosentista 35 prosenttiin. Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin neljä uutta jäsentä, joista kaksi Raahen kaupungin ja kaksi osuuskuntien nimeämää edustajaa. Sääolosuhteiltaan vuosi 2013 oli harvinaisen lämmin ja maan keskiosassa tavanomaista sateisempi. Suurimmassa osassa maata keskilämpötilan poikkeama oli 1-2 astetta. Vihannin alueella sademäärä oli noin 10 prosenttia korkeampi pitkäaikaiseen keskiarvoon ( ) verrattuna. Kun edellinenkin vuosi oli normaalia sateisempi, pysyivät pohjavesipinnat keskimääräistä ylempänä. Loppuvuodesta myrskyt aiheuttivat eri puolilla maata laajoja ja paikoin pitkäkestoisiakin sähkökatkoja. Varavoimakoneiden ansiosta Vihannin Vesi Oy:n vedentoimitukset pystyttiin hoitamaan häiriöttä myös sähkökatkosten aikana. Lampinsaaressa saatettiin loppuun verkostosaneeraukset ja hulevesiviemäröinti Kuusikujalla ja Mäntytiellä. Kirkonkylällä uusittiin radan alitusjohtoja ja Vanhalla Raahentiellä uusittiin vesi- ja viemärijohtoja tien perusparannushankkeeseen liittyen. Automaatiojärjestelmän päivitys saatettiin loppuun. Toiminta-alueiden laajennukset ja tarkistukset pantiin vireille. Vesilaitoksen toimintaaluelaajennus käsittää Alpuassa entisen Sillankorvan vesiyhtymän verkoston, joka vuoden alussa siirtyi Vihannin Vesi Oy:lle. Viemärilaitoksen laajennukset koskevat pääasiassa siirtoviemärin vaikutuspiirissä olevaa hajaasutusta. Talouden yleinen epävarmuustila jatkui Suomessa ja Euroopassa, eikä useaan otteeseen ennustettua käännettä parempaan tapahtunut. Globalisoituneessa maailmassa oman alueemme elinvoima ja taloudellinen menestyminen korreloivat pitkälle maailmantalouden suhdanteita. Vihannin Vesi Oy:n toimittamasta vedestä huomattava osa menee elintarvike-, metalli- ja kaivosteollisuuteen, joiden suhdanteet heijastuvat suoraan toimitettaviin vesimääriin. Pyhäjoelle suunnitellun ydinvoimalahankkeen uskotaan tuovan merkittävän piristysruiskeen alueen talouselämälle. Hanke sai vahvan sysäyksen venäläisen laitetoimittajan mukaantulon myötä. Hankkeeseen liittyen käytiin alustavia keskusteluja lisäveden toimittamisesta Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle suoraan Vihannin Vesi Oy:n verkostosta. Vuosittainen verkostoon pumpattu vesimäärä on pysytellyt viimeiset kymmenen vuotta noin 3 miljoonan kuution tasolla, eikä se ole oleellisesti kasvanut huolimatta pari vuotta sitten käynnistyneistä kultakaivoksen ja Haapaveden kaupungin vedentoimituksista. Vuonna 2013 verkostoon pumpattu vesimäärä laski edellisvuodesta runsaat m3, josta suurin osa selittyy Rautaruukin ja Pohjolan Perunan vähentyneellä vedenkäytöllä. Vuoden 2013 aikana tehtiin täydentäviä pohjavesitutkimuksia Vihanninkankaalla. Tutkimukset liittyvät Varisnevan turvetuotantoalueen jälkikäyttösuunnitelmaan. Tavoitteena on ottaa hyötykäyttöön vanhalle turvetuotantoalueelle purkautuvaa pohjavettä. Hankkeeseen liittyen hankittiin uusia maa-alueita kolmen uuden pohjavedenottamon tonteiksi ja suoja-alueiksi. Aluehallintovirastolle jätettiin vuoden lopulla lupahakemus m3/d lisävedenottoon alueelta. Henkilökunnan määrä pysyi ennallaan. Sairauspoissaoloihin johtaneita tapaturmia ei sattunut. Vesihuoltoinsinöörin äitiysvapaan ajaksi ei palkattu uutta vakinaista henkilöä. Varallaoloon ostettiin lisäpalvelua Antero Mustakangas Ky:ltä. Tilikauden tulos jäi selvästi voitolliseksi, josta kiitos ja ansio kuuluvat ennen kaikkea motivoituneelle ja osaavalle henkilöstölle.

3 Hallinto ja henkilöstö Yhtiön omistajat Raahen kaupunki 35 % osakkeista Vihannin Vesiosuuskunta 20 % osakkeista Ilveskorven Vesiosuuskunta 20 % osakkeista Lumimetsän Seudun Vesiosuuskunta 20 % osakkeista Raahen Vesi Oy 5 % osakkeista Yhtiökokoukset Hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin Edustettuna oli 100 % osakekannasta Kokoonpano pidetyn yhtiökokouksen jälkeen Puheenjohtaja Jäsenet Eeva Alasaarela Jari Junttila Timo Karttunen Tuula Kellola Pentti Koivumaa Kimmo Lumijärvi Esa Seppänen Jouko Vasankari Ilkka Verkasalo Aulis Ylikulju Hallituksen jäseninä saakka Asko Mustakangas Sulo Nurkkala Pasi Parkkila Kirsti Sämpi Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa. Kokouksissa kirjattiin 27 pykälää. Kokousten esittelijänä ja sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja. Tilintarkastaja Tilintarkastuksen on hoitanut Pricewaterhouse Coopers Oy. Henkilöstö Erkki Kotila toimitusjohtaja Jussi Kruus vesihuoltopäällikkö Mervi Niiranen vesihuoltoinsinööri äitiysvapaalle Päivi Lumiaho toimistonhoitaja Armi Tuomikoski toimistosihteeri 1.8. saakka Jane Arrakchou taloushallinnonsihteeri 1.8. alkaen Sauli Niiranen putkimestari Mika Heiskanen laitosmies

4 Toimintaympäristö Vihannin Vesi Oy:n päätoiminta on tukkuveden hankinta ja myynti. Vihannin lisäksi yhtiö toimittaa vettä ympäristökuntiin Raaheen, Siikajoelle, Oulaisiin, Merijärvelle, Pyhäjoelle ja Haapavedelle. Yhtiö omistaa vedenottamoita vedenkäsittelylaitoksineen, Vihannista kunnan rajalle ulottuvat siirtovesijohdot Haapaveden ja Oulaisten suuntiin sekä Raaheen Antikankaan vesilaitokselle ja Honganpalon vesitorneille menevät siirtojohdot. Vihannin Vesi Oy:llä on yksityisiä liittyjiä Alpuassa, Lampinsaaressa ja Möykkylässä. Yhtiö myy vesihuoltopalveluja yksityisille sekä vihantilaisille osakasyhtiöilleen. Yhtiö omistaa Vihannin kunnan alueella yleiset viemäriverkostot kirkonkylällä, Alpuassa ja Lampinsaaressa sekä siirtoviemärin Alpua Lampinsaari Raahe (Jokela). Vedenottamot ja luparajat Alpua-Lumijärvi Alpua, Alanko, Haara Käppäläisen vedenottamo Sivulan vedenottamo Uutelan vedenottamo Vihanninkangas Vihanninkankaan vedenottamo Ohimaa Möykkylä-Mäntylampi Ojastin vedenottamo Mäntylampi Möykkylä IV Möykkylä III Möykkylä II Möykkylä I Törmäkangas arvioitu antoisuus/ Syke m3/d luparaja ei ylärajaa m3/d m3/d m3/d m3/d m3/d ei ylärajaa m3/d 700 m3/d m3/d 400 m3/d 500 m3/d 600 m3/d 500 m3/d 500 m3/d Ohimaan vedenottamo on vuokrattu Vihannin Vesiosuuskunnalta, jolla on vedenottolupa. Vesilaitos Veden kokonaismyynti supistui edelliseen vuoteen verrattuna 8,3 %. Koko vuoden aikana verkostoon pumpattiin vettä kuutiometriä. Vettä myytiin yhteensä m3. Keskimääräin vettä pumpattiin verkostoon m3/d. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vedestä oli 1,0 %. Pohjaveden otto pohjavesialueittain jakaantui seuraavasti: m3 m3/d - Alpuanharju ,7 % Vihanninkangas ,0 % Möykkylä-Mäntylampi ,3 % Ojastin vedenottamo otettiin uudelleen käyttöön v kesällä. Vettä on otettu noin 250 m3/d teholla. Vesi johdetaan Möykkylän laitokselle, missä se alkaloidaan ja johdetaan verkkoon. Ely-keskuksen kanssa yhteistyössä tehtiin

5 pohjavesitutkimuksia ja koepumppauksia Vihanninkankaalla Varisnevan turvetuotantoalueen kohdalla. Vuoden lopussa jätettiin lupahakemus kolmen uuden vedenottamon rakentamisesta yhteismäärältään m3/d. Kalkkikivisuodattimiin tehtiin täydennyksiä Haaran, Käppäläisen ja Ohimaan ottamoilla. Möykkylän kalkkikivisuodatin huuhdeltiin ensimmäisen kerran käyttöönoton jälkeen. Veden laadun viranomaistarkkailu Ympäristöpalvelut Helmessä päättyi vuoden lopussa. Jatkossa vastaavana viranomaisena toimii Kalajoen kaupungin ympäristöpalvelu. Vesinäytteet on tutkittu Nablabs Oy:n laboratoriossa Oulussa. Verkostovesi on täyttänyt hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Pohjaveden tarkkailua on suoritettu erillisen tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesijohtovuotoja ei toimintavuoden aikana esiintynyt, osuuskuntien verkostovuotoja oli 6 kpl. Varallaoloajan hälytyksiä tapahtui noin 30 kpl. Viemärilaitos Toiminnan kehittäminen Taloudellinen tulos Viemäriverkoston saneeraukset Lampinsaaren Mäntytiellä ja Kuusikujalla saatiin päätökseen. Alueen jätevedet johdetaan oman pumppaamon kautta paineviemärillä Sinkkitien ja Riekkotien risteykseen viettoviemäriin. Vanha betoniviemäri muutettiin hulevesiviemäriksi, jonka vedet johdetaan avo-ojaan lammikkopuhdistamon liepeillä. Vanhan rikastamon alueella poistettiin konttorilta ja kaivoskahvilalta tulevat sadevedet jätevesistä ja ohjattiin alueen hulevesiviemäriin. Toimenpiteillä oli merkittävä vaikutus koko Lampinsaaren alueen jätevesimääriin. Vastaavasti kirkonkylällä Asematien varressa oleva vanha betoniviemäri poistettiin jätevesikäytöstä. Eskolantiellä ja Eteläntiellä uusittiin vuotavia tonttiviemäreitä. Aseman seudulla oleva radan alitusviemäri uusittiin ja Vanhalla Raahentiellä uusittiin runkoviemäriä. Uusia viemäreitä rakennettiin yhteensä 447 jm. Vanhoja betoniviemäreitä poistettiin jätevesikäytöstä vajaa kilometri. Vuosi 2013 oli kokonaisuutena ottaen normaalia sateisempi, joskin syys- lokakuu olivat normaalia kuivemmat. Kevättulva oli Vihannissa kohtalainen, mutta viemärivesien ohituksilta vältyttiin. Viemäriverkostojen kokonaisvesimäärä oli m3, jossa vähennystä edellisvuoteen m3. Kaikki jätevedet johdettiin Raahen puhdistamolle. Laskutettu jätevesimäärä oli m3 pysyen edellisen vuoden tasolla. Työsuojelun toimintasuunnitelma päivitettiin ja hyväksyttiin yhtiön hallituksessa. Työsuojelua ja poikkeustilanteisiin varautumista kehitetään perehdytyksellä ja ennakoivalla kunnossapidolla. Henkilöstön osaamista pyritään ylläpitämään ja kehittämään koulutuksella. Hulevesien vähentämistä jatketaan verkostosaneerauksilla. Vedenhankintaa varmistetaan Vihanninkankaan lisävedenottamoilla. Liikevaihto laski edellisvuodesta noin euroa. Liikevoitto ennen satunnaisia eriä oli vajaa euroa. Hyvä taloudellinen tulos johtui useasta kulupuolen tekijästä. Energiatehokkuutta on saatu parannettua, ostopalveluja on hankittu aikaisempaa vähemmän, viemäriverkoston vuotovedet ovat oleellisesti pienentyneet, äitiyslomasta johtuen palkkamenot ovat normaalia pienemmät. Poistot tehtiin täysimääräisinä ja ne olivat euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin eurolla. Korko- ja muut rahoitusmenot olivat euroa.

6 Metriä merenpinnasta Pohjavedenpinnat Alpuanharjussa vuosina P61 Hoikkasalo P18 P1 Alanko Käppäläinen länteen 1 km P58 Haara P51 Sivula VIH10 P1 Alanko P61 Hoikkasalo P18 Käppäläinen P58 Haara P51 Sivula maanpinta VIH10 Käppäläinen Käppäläinen länteen 1 km

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA

YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2012 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2012 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 494 052 Tasearvo... 5 979 832 Investoinnit...

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014

TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014 2014 TOIMINTAKERTOMUS Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014 Sisällysluettelo KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2014... 3 HALLINTO... 4 Omistussuhteet... 4 Yhtiökokoukset... 4 Hallitus... 4 Tarkastustoimi... 4 Osakkuudet

Lisätiedot

Yhteistä vettä. Tapio S. Katko. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007. Tapio Katko Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä

Yhteistä vettä. Tapio S. Katko. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007. Tapio Katko Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Tapio S. Katko Tapio Katko Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä Layout Jukka Nissinen www.fbioy.com Yhteistä vettä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1967-2007 Gummerus 2007 Sisällys JUKKA NISSINEN

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % 1 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2014 (23.2.2015) Khkj 16.3.2015 oheismateriaali nro 2 KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.3.2015 93 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus 24.3.2015 93 Kaupunginvaltuusto 0 Kaupunginhallitus 24.3.2015 93 Kaupunginvaltuusto 1 Sisällysluettelo Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 1.1 Pudasjärven kaupungin hallinto

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2004 Suomen Asumisoikeus Oy Jyväskylä, Peltoniementie 6 TOIMINTAKERTOMUS 31.12.24 Suomen Asumisoikeus Oy YLEISTÄ Vuonna 24 aloitettiin koko maassa noin 32. asunnon rakennustyöt. Näistä yli 5. oli valtion lainoittamaa tai korkotuettua

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaupunginjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Kaupunginjohtajan katsaus 3 1 Sisällysluettelo Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 1.1 Pudasjärven kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 1.2 Yleinen ja

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

1 Perustamisvaihe ja puulämmityskausi... 2. 1.1 Kaukolämpöhankkeen taustat... 2. 1.2 Yleisen kokouksen koolle kutsuminen... 2. 1.3 Alkuvaikeuksia...

1 Perustamisvaihe ja puulämmityskausi... 2. 1.1 Kaukolämpöhankkeen taustat... 2. 1.2 Yleisen kokouksen koolle kutsuminen... 2. 1.3 Alkuvaikeuksia... HISTORIIKKI 1961 1 Sisällysluettelo 1 Perustamisvaihe ja puulämmityskausi... 2 1.1 Kaukolämpöhankkeen taustat... 2 1.2 Yleisen kokouksen koolle kutsuminen... 2 1.3 Alkuvaikeuksia... 3 1.4 Yhtiön perustaminen...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2012 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki (06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Jalasjärvi Seinäjoki Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot