2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL HUS Y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL 440 00029 HUS Y-tunnus 1567535-0"

Transkriptio

1 Hallitus , OHEISMATERIAALI 3 Sivu 1/10 V u o k r a s o p i m u s luonnos /MeRi 1. Vuokranantaja VR Eläkesäätiö Vilhonkatu Helsinki Puh Y-tunnus Vuokralainen Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä/ HUS-Tilakeskus PL HUS Y-tunnus Yht. hlö Ingemar Borgman p Vuokrattavat tilat Tällä vuokrasopimuksella vuokrataan, Järvenpään kaupungin Järvenpään kylässä sijaitsevalle tontille rakennetusta rakennuksesta ja päivättyyn pohjapiirustukseen (liite 2), 3. kerroksen toimisto- ja aulatilaa pinta-alaltaan yhteensä noin 801 hum 2 ja varastotilaa pysäköintihallin kerroksesta noin 35 hum² (jäljempänä toimitilat).. Tilat vuokrataan toimitila- ja varastokäyttöön. Vuokrattavat tilat rakennetaan jäljempänä kohdassa 12.1 määriteltyjä ehtoja vastaaviksi. 4. Vuokra-aika ja sen alkaminen Toimisto- ja varastotilojen vuokra-aika on kymmenen (10) vuotta. Sopimus on määräaikainen. Sopimuksen purkamisehdot ja siihen liittyvät korvaukset ovat kohdassa 14. Vuokralainen saa tilat käyttöönsä sopimuksen allekirjoittamispäivästä kuuden (6) kuukauden kuluessa, mikäli kaikki lopullista suunnittelua varten olevat lähtötiedot ovat vuokralaisen puolelta annettu 1

2 Sivu 2/10 3 viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulu tarkennetaan tämän jälkeen urakoitsijan ja vuokralaisen kanssa yhdessä ja sovitaan lopullinen valmistumispäivä kirjallisesti. Vuokra-aika alkaa välittömästi, kun tilat on luovutettu vuokralaisen käyttöön. 5. Hyvitys valmistumisen siirtymisestä Jos vuokrattavat toimitilat eivät valmistu viimeistään kohdan 4 mukaisesti eikä valmistumisen siirtymisen syynä ole Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu ylivoimainen este (puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde, lakko, saarto, työsulku, poikkeukselliset sääolosuhteet jne.), vuokralainen on oikeutettu saamaan hyvitystä valmistumisen siirtymisestä 550,- euroa kultakin täydeltä arkivuorokaudelta, korkeintaan 10 viikolta. Ylivoimainen este siirtää vaikutustaan vastaavasti edellä sanottua määräpäivää. Vuokranantajalla ei ole muuta korvausvelvollisuutta valmistumisen siirtymisen johdosta. 6. Vuokran määrä Vuokra muodostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta sekä muutostöiden lisävuokrasta (kohta 10.3). 6.1 Pääomavuokra Tämän sopimuksen kohdassa 3 sanottuun pinta-alaan perustuva toimitilan ja varaston pääomavuokra ennen arvonlisäveroa ja indeksitarkistusta on yhteensä ,80 euroa (kaksitoistatuhattakaksisataakaksikymmentäkolme euroa ja kahdeksankymmentä senttiä ) kuukaudessa. Summat perustuvat seuraaviin yksikköhintoihin: Toimitila Varasto 14,80 /m 2 /kk 10,25 /kpl/kk Vuokrattujen toimitilojen pinta-alatiedot tarkistetaan rakennuksen valmistuessa lopullisia suunnitelmia vastaaviksi. Pinta-aloja laskettaessa kevyiden väliseinien peittämä lattiaala lasketaan vuokrattuun alaan. Edellä sanotulla tavalla määrittyvien pääomavuokrien yhteen laskettua summaa kutsutaan jäljempänä peruspääomavuokraksi. Vuokranmaksuvelvollisuuden alkamishetkellä makset- 2

3 Sivu 3/10 tava pääomavuokra määräytyy kohdan 8 indeksitarkistuksen kautta. 6.2 Ylläpitovuokra Pääomavuokran lisäksi vuokralainen maksaa kohdan 3. mukaisesti vuokraamiensa toimitilojen osuudelta kiinteistön ylläpidon kustannukset arvonlisäverollisena ylläpitovuokrana, joka vastaa kiinteistöyhtiölle vuokratuista tiloista maksettavan hoitovastikkeen määrää. Arvioitu ylläpitovuokran suuruus vuokra-ajan alussa on 3,6 /m 2 /kk. Ylläpitovuokra tarkistetaan vuosittain, seuraavan kerran vuoden vaihteessa, vastaamaan todellisia ylläpidon kiinteistön ylläpitokustannuksia. Ylläpitovuokran perusteena olevat kiinteistön ylläpidon kustannusnimikkeet ilmenevät liitteestä Vuokranmaksuvelvollisuuden alkaminen ja vuokran maksaminen Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa kohdan 4. mukaisesta vuokra-ajan alusta. Vuokralainen maksaa pääomavuokran ja ylläpitovuokran arvonlisäveroineen kuukausittain etukäteen viimeistään kunkin kuukauden 2. päivänä vuokranantajan ilmoittamalle pankkitilille. Vuokranmaksun mahdollisesti viivästyessä suoritetaan maksamattomalle määrälle korkolain mukaan määräytyvää vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään saakka. 8. Indeksiehto Arvonlisäverollinen peruspääomavuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (vuosi 1951:100) seuraavasti: Perusindeksi on lokakuun 2010 indeksi (pisteluku 1764, 1951:10=100) Pääomavuokran määrää tarkistetaan puolivuosittain eteenpäin kulloinkin joulu- ja kesäkuun indeksipisteluvun mukaisesti niin, että peruspääomavuokraa korotetaan samassa suhteessa kuin vertailuluku on perusindeksiä suurempi. 3

4 Sivu 4/10 Puolivuosittain tarkistettua pääomavuokraa maksetaan aina kulloinkin seuraavan tammi- ja heinäkuun alusta alkaen. Ensimmäinen indeksitarkistus tehdään edellä sanotusta poiketen vuokranmaksuvelvollisuuden alkaessa ja vertailuindeksin pistelukuna käytetään viimeisintä julkaistua indeksipistelukua. Indeksipisteluvun mahdollinen aleneminen ei oikeuta vuokran alentumiseen. 9. Vuokravakuus Ei vuokravakuutta 10. Vuokralaisen muut oikeudet ja velvollisuudet 10.1 Sähkö, jätehuolto, kalusteet Vuokralainen vastaa vuokraamiensa tilojen sekä niitä yksinomaan palvelevien laitteiden sekä valomainostensa tai vastaavien osalta kuluttamastaan sähköstä, siivouksesta sekä sellaisen jätteen jätehuollosta, joka poikkeaa tavanomaisesta toimistojätteestä. Lisäksi vuokralainen vastaa kustannuksellaan vuokratuissa tiloissa olevien vuokra-aikanaan särkyneiden valaisinten korjaamisesta sekä sisustukseen liittyvistä korjauksista ja muutoksista Tietoliikenne Vuokranantaja osoittaa rakennukseen asennetusta tietoliikennekaapeloinnista vuokralaisen käyttöön johtoja tai kuituja, joita vuokralainen voi käyttää tietoliikenneyhteyksiensä muodostamiseen. Vuokralainen järjestää itselleen ja huolehtii itse tarvitsemistaan tieto- ja puhelinliikenneyhteyksistä sekä puhelinkeskuksista ja -koneista sekä vastaa niistä johtuvista kaikista kuluista. Vuokralainen voi vuokranantajan kirjallisella luvalla toteuttaa kiinteistöön tai vuokratiloihinsa itseään palvelevan erillisen tietoliikennekaapeloinnin. Ottaessaan käyttöön kiinteistön tietoliikenneverkon osia tai rakentaessaan omaan käyttöön erillisen tietoliikenneverkon edellisen mukaisesti, vuokralainen ja vuokranantaja sopivat kaapeli/kuitujohtojen dokumentoinnin laajuuden ja tavan sekä siitä johtuvien kustannusten jakamisen. 4

5 Sivu 5/ Muutostyöt ja muutostöiden lisävuokra Vuokralaisen haluamat vuokrattuja tiloja koskevat mahdolliset suunnitelmanmuutokset tehdään, mikäli ne ovat rakennustapaselostuksen (liite 3) ja rakennuksen yleissuunnitelman periaatteiden mukaisia ja päätökset muutoksista tehdään suunnitelmien hyväksymisestä vuokranantajan/urakoitsijan laatiman aikataulun mukaisesti, jossa ilmenee eri osa-alueiden päätöksentekopäivämäärät. Edellä mainittujen muutostöiden erittely on liitteessä 6 ja liitteessä 7. Muutostöiden lisävuokra-arvio on 1,42 /m²/kk Lisävuokra-arvio on yhteensä 1137,42 euroa/kk (tuhatsatakolmekymmentäseitsemän euroa ja neljäkymmentäkaksi senttiä). Muutostöiden lopullinen hinta lasketaan, kun kaikki suunnitelmat ovat yhteisesti hyväksytty. Mahdolliset muutostyöt rakennuksen valmistuttua vuokralainen suorittaa kustannuksellaan vuokranantajan tarkistaman ja hyväksymän suunnitelman mukaisesti Vuokratilojen käyttö Vuokralainen sitoutuu käyttämään vuokrattuja tiloja tässä sopimuksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Vuokralainen on velvollinen hoitamaan vuokrattuja tiloja sekä yhteistiloja huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että niiden käyttäjät noudattavat terveyden, siisteyden ja järjestyksen ylläpitämiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Vuokralainen saa kiinnittää viranomaisten hyväksymiä valomainoksia tai kilpiä kiinteistön seinään kiinteistöyhtiön osoittamiin paikkoihin. Vuokralaisen velvollisuudesta ilmoittaa vuokranantajalle vuokrattuja tiloja kohdanneesta vahingosta sekä vuokralaisen vahingonkorvausvelvollisuudesta on säädetty liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa. 5

6 Sivu 6/10 Vuokralainen vastaa toimintansa vuokratuille tiloille asettamien vaatimusten täyttämisestä ja tämän toimintansa vuokratiloille aiheuttamasta kulutuksesta, rasituksesta ja korjaustarpeesta lukuun ottamatta normaalia kulumista. Vuokralainen ottaa ja kustantaa itse toimintansa edellyttämät luvat ja vakuutukset Vuokratilojen kunto vuokrasuhteen päättyessä Vuokralaisella on velvollisuus, ellei toisin sovita, vuokrasuhteen päättyessä kustannuksellaan poistaa tiloihin omalla kustannuksellaan hankkimansa ja asentamansa kalusteet, koneet ja laitteet ja luovuttaa tilat toimintakuntoisena ja siivottuna. 11. Kulunhallinta Kiinteistöön toteutetaan ns. kulunvalvonta, jolla valvotaan mahdollisten luvattomien henkilöiden ilkivaltaista sisäänpääsyä rakennuksen ollessa lukittuna. Kuorisuojauksen ylläpidosta kiinteistöyhtiölle aiheutuvat kustannukset vuokrattujen tilojen osalta sisällytetään ylläpitovuokraan. Vuokrattavan toimitilan ulko-ovissa on mekaaniset Abloy-lukot sekä Abloy-varmuuslukko integroituna ovirakenteeseen. 12. Vuokranantajan velvollisuudet 12.1 Vuokratilojen kunto käyttöönottotarkastushetkellä Vuokranantaja vastaa siitä, että vuokratut tilat luovutetaan edellä sanottujen ehtojen mukaisesti ja vastaten vuokrakansion rakennustapa- ja LVISA-järjestelmäkuvauksia sekä toteutettuna normaalilla hyvällä rakennustavalla. YIT Rakennus Oy urakoitsijana järjestää uudisrakennuksen rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 71 ja 72 :ien mukaisesti vastaanottotarkastuksen, johon vuokralaisella on oikeus osallistua Isännöinti, huolto ja ylläpito 6

7 Sivu 7/10 Vuokranantaja järjestää kiinteistön isännöinnin, huollon ja ylläpidon. Isännöinti, huolto ja ylläpito hankitaan alalla toimivalta ammattimaiselta palveluntuottajalta kilpailukykyisin ehdoin. Tilapäiset toimintahäiriöt tai laiterikot vesi-, viemäri-, lämpö-, sähkö- tai tietoliikenneteknisissä laitteissa tai rakenteissa taikka niiden kautta toimitettavien hyödykkeiden jakelussa tai kiinteistön hoidon kannalta tarpeelliset ennalta ilmoitetut katkokset eivät oikeuta vuokralaista korvauksen saantiin tai vuokran alennukseen, elleivät ne johdu vuokranantajan tai sellaisen kolmannen osapuolen, joka toimii vuokranantajan lukuun, tuottamuksesta. Vuokranantaja ei myöskään ole velvollinen korvaamaan vuokralaisen tai kolmannen omaisuudelle tai toiminnalle syntyneitä vahinkoja, jotka ovat syntyneet edellä sanotuista syistä. Ennalta ilmoitettavat katkokset pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen vuokralaiselle Avaimet/kulkutunnisteet Vuokranantaja luovuttaa vuokralaiselle arviolta 30 kappaletta rakennuksen ja vuokrattujen tilojen lukitusjärjestelmään soveltuvia avaimia (kulkutunnisteita) kuittausta vastaan, edellyttäen että vuokrasopimus on allekirjoitettu. Avaimet luovutetaan vuokrakauden alkaessa, erikseen sovittavana ajankohtana. Mahdollisesti tarvittavat lisäavaimet vuokralainen saa kiinteistöyhtiön isännöitsijän kautta. 13. Sopimuksen siirtäminen ja alivuokraus Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai edelleen alivuokrata vuokrakohdetta. 14. Vuokrasopimuksen purkamisehdot ennen määräajan täyttymistä ja siitä aiheutuvat korvaukset Vuokrasopimus on määräaikainen. Vuokrattavien tilojen vuokraaika on kymmenen (10) vuotta. Edellä mainitusta poiketen, vuokrasopimus on päätettävissä ennenaikaisesti sopimuskauden aikana kuudennen (6) tai kahdeksannen (8) vuoden kuluttua vuokra-ajan alkamisesta. Mikäli vuokralainen käyttää tätä oikeuttaan, on vuokralainen velvollinen maksamaan vuokranantajalle vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä korvauksen seuraavasti: 7

8 Sivu 8/10 - kuuden (6) vuoden kuluttua euroa tai - kahdeksan (8) vuoden kuluttua euroa. Mikäli vuokralainen käyttää oikeuttaan päättää vuokrasopimus ennenaikaisesti, on vuokralaisen ilmoitettava siitä kirjallisesti vuokranantajalle ja maksettava edellä kulloinkin maksettavaksi määritetty korvaus viimeistään kaksitoista (12) kuukautta ennen kunkin vuokra-ajan täyttymistä. Muutoin vuokrasopimus jatkuu määräaikaisena seuraavaan mahdolliseen määräaikaan saakka. Vuokrasopimus jatkuu määräaikaisen kymmenen (10) vuoden vuokrakauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli kumpikaan osapuoli ei ole kirjallisesti ilmoittanut kaksitoista (12) kuukautta ennen kymmenen (10) vuoden määräaikaisen vuokrasopimuskauden päättymistä päättävänsä vuokrasopimuksen. Mikäli vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kymmenen (10) vuoden jälkeen, irtisanomispäivä on kunkin kuukauden viimeinen päivä. Irtisanominen on toimitettava kirjallisesti. Lisä- ja muutostöiden lisävuokran maksamaton osuus on maksettava kerralla kaikissa ennenaikaisesti päättymisen tapauksessa samanaikaisesti kuin korvaussumma. Kymmenen (10) vuoden kuluttua lisä- ja muutostöiden lisävuokraa ei tarvitse enää maksaa. 15. Muita ehtoja Sopimuskieli on suomi. Mikäli mahdollisissa muunkielisissä sopimusversioissa on eroavaisuuksia, noudatetaan suomenkielistä sopimusta. Tämän sopimuksen tekemisen jälkeen vuokraustoiminnalle lailla, asetuksella tai ministeriön päätöksellä määrätyistä mahdollisista uusista veroista ja maksuista tai muuttuneista verotus- tai maksuperusteista johtuvat vuokranantajalle koituvat maksut korottavat vuokran määrää kustannusvaikutustaan vastaavasti. Vuokranantajalla on rajoittamaton oikeus huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistusoikeuden siirtämiseen kolmannelle ilman, että vuokralaisella on tällä perusteella irtisanomisoikeutta. 16. Erimielisyyksien ratkaiseminen 8

9 Sivu 9/10 Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaista menettelyä noudattaen. Mikäli tästä vuokrasopimuksesta ei muuta ilmene, sovelletaan vuokrasopimukseen kulloinkin voimassa olevaa lakia Liikehuoneistojen vuokrauksesta. 17. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset Tätä vuokrasopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi vuokranantajalle ja yksi vuokralaiselle. kuun. päivänä 2011 VR Eläkesäätiö Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pasi Strömberg LIITTEET 1. HUS:n toimitilojen sijainti rakennuksessa 2. Layout Myllytien rakennustapaselostus Ylläpidon määrittely Toimistotilojen TATE Lisä- ja muutostyölaskelma Turvajärjestelmätarjous STT Condigi Oy, tarjous nro

10 Sivu 10/10 8. Energiatodistus 10

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS

TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1 / 8 Hallitus 29.4.2013, OHEISMATERIAALI 2 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Lemminkäinen Talo Oy (jäljempänä Vuokranantaja ) Kotipaikka: Helsinki, Suomi Y-tunnus: 0112448-6 Osoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Suomen Kuluttajaliitto VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana... 8 Asuinhuoneiston

Lisätiedot

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS. Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry VUOKRAOPAS Neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle Sisällys Ennen vuokrasopimuksen tekemistä... 3 Huoneiston ja avainten luovutus... 7 Huoneiston käyttö vuokra-aikana...

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot