EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS"

Transkriptio

1 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE

2 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI HALLINTOJÄRJESTELYT YLEISTÄ INFORMAATIOVELVOLLISUUDET ASIOIDEN KIRJAAMINEN TYÖAIKATAULU PIIRUSTUSAIKATAULU VARAUSSUUNNITELMAT URAKOITSIJAN ASENNUSPIIRUSTUKSET PIIRUSTUSTEN JAKELUMENETTELY VALVONTA TYÖMAAJÄRJESTELYT RAKENNUSALUE TYÖNAIKAISET RAKENTEET TYÖNAIKAISET ASENNUKSET RAKENNUSVÄLINEET TYÖMAAHUOLTO TYÖMAATOIMINNOT MITTAUKSET KOKEET JA MALLIT VARTIOINTI VARASTOINTI RAKENNUSAIKAINEN KÄYTTÖ VARAUKSET JA MERKINNÄT YLEISTÄ REIÄT JA SYVENNYKSET ASENNUS- JA KULJETUSAUKOT LÄPIVIENTIEN SOVITUSKAPPALEET TARTUNNAT, KIINNIKKEET JA KANNAKKEET JÄLKIPAIKKAUS LVISA -LAITTEIDEN MERKINNÄT JOHTOKARTOITUS VASTUU VASTAANOTTO YLEISTÄ VASTAANOTON AIKATAULU TEKNISET TARKASTUKSET URAKOITSIJOIDEN TOIMINTATARKASTUKSET TOIMINTAKOKEET SÄÄTÖ JA MITTAUKSET KOEKÄYTTÖ LAITETARKASTUSTEN URAKKARAJAT LUOVUTUSASIAKIRJAT LOPPUSIIVOUSOHJE KÄYTTÖÖNOTTO... 27

3 6.1 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET KÄYTÖN OPASTUS TAKUUAJAN TOIMENPITEET PÄÄURAKOITSIJAN TYÖT JA VELVOITTEET MUISTA URAKOISTA YLEISTÄ PUTKIURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET ILMANVAIHTOURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET SÄHKÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET RAKENNUSAUTOMAATIOTÖISTÄ AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET MUIDEN URAKOITSIJOIDEN VÄLISET VELVOLLISUUDET PUTKI- JA ILMANVAIHTOURAKOITSIJOIDEN TYÖT JA VELVOITTEET SÄHKÖURAKOITSIJAN TYÖT JA VELVOITTEET RAKENNUSAUTOMAATIOURAKOITSIJAN TYÖT JA VELVOITTEET RAKENNUTTAJAN HANKINNOISTA AIHEUTUVAT VELVOITTEET PÄÄURAKOITSIJAN SEKÄ PUTKI- JA SÄHKÖURAKOITSIJOIDEN VELVOLLISUUDET RAKENNUTTAJAN HANKINNOISTA /44

4 4/44 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde ja sijainti Rakennuskohteen nimi: Ehnroosin koulu, peruskorjaus Osoite: Nordenskiöldintie 2, Mäntsälä Kortteli: 600 Tontti: 1 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Yleistä Työmaan hallintojärjestelyistä vastaa pääurakoitsija. Tämän on laadittava hallinnosta organisaatiokaavio, jossa on esitetty henkilöt ja näiden valtuudet. Ennen työn aloitusta pidetään rakennuslain tarkoittama aloituskokous, jonka kutsuu koolle pääurakoitsija. Urakka-asiakirjoissa käytetyt kirjainlyhennemerkinnät, jotka osoittavat tehtävän suorituksesta tai kustannuksista vastaavan osapuolen, ovat seuraavat: TIL ARS RAS LVS SHS SIS Tilaaja Arkkitehtisuunnittelija Rakennesuunnittelija Lvi-suunnittelija Sähkösuunnittelija Sisustussuunnittelija RU SUU ERU IU PU SU AU PPU Pääurakoitsija (rakennusurakoitsija) Sivu-urakoitsija, alistettu Erillisurakoitsija, alistamaton sivu-urakoitsija Ilmanvaihtourakoitsija Putkiurakoitsija Sähköurakoitsija Rakennusautomaatiourakoitsija Purunpoistourakoitsija (sisältyy IU:n töihin) 1.2 Informaatiovelvollisuudet Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua myös muiden osa-alueiden suunnitelmiin niiltä osin kuin se työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Kunkin urakoit-

5 5/44 sijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua hyväksytettävä rakennuttajalla ja suunnittelijoilla laitteidensa asennussuunnitelmat ja laitetoimittajat. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen osapuolen kanssa sekä asiasta on ilmoitettava tilaajalle. Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja aikataulua sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. Sivu-urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohtajalle ja varata hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä. Pääurakoitsija nimeää työnjohtajan hoitamaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä rakennus- ja aputöitä ja toimimaan yhdyshenkilönä rakennuttajan edustajien, urakoitsijoiden, rakennuksen teknillisten asiantuntijoiden ja työmaan työnjohdon välillä. 1.3 Asioiden kirjaaminen Pääurakoitsijan pitämään työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. Tapahtumat katsotaan tulleen rakennuttajan tietoon silloin, kun rakennuttajan valvoja on kuitannut päiväkirjan. 1.4 Työaikataulu Pääurakoitsijan tulee olla kiinteässä yhteistyössä ja laatia työaikataulu muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden kanssa. Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankintojen ja -urakoiden ajankohdat tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa. yhtä tai useampaa urakkaa koskevat osatarkastukset ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja niiden vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin (keskinäinen riippuvuus). teknisten tilojen valmistumisajankohdat erikseen rakennus- ja erikseen putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähköurakan osalta. Eri urakoitsijoiden (LVIS) samalla alueella tehtävien töiden oikea suoritusjärjestys LVISA-osatarkastukset ja niiden riippuvuus vastaanottotarkastuksesta. LVISA-töiden säädöt, viritykset, koekäytöt, tarkistusmittaukset sekä niihin tarvittava aika

6 6/44 Toimintakoe ja sen sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen. Hyväksytyn toimintakokeen jälkeen on LVISA-urakoitsijoiden voitava aloittaa laitoksen viritys- ja säätötyöt. Toimintakokeet suoritetaan vasta, kun rakennustekniset työt ovat lähes valmiit ja rakennuskohde pölyttömäksi siivottu (kts. myös 5.2 ja 5.4) urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset. välitavoitteet: vesikatto valmis, lämpö päällä koko talossa ja julkisivut valmiina välitavoitteiden tarkat päivämäärät malliasennusten ja -tilojen valmistuminen rakenteiden kuivuminen ennen pinnoitusta. Työaikataulu tulee tarkistaa määrätyin aikavälein olosuhteita vastaavaksi. Tarkistettu aikataulu tulee pääurakoitsijan esittää muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden hyväksymänä ja mahdollisin lisäselvityksin varustettuna rakennuttajan hyväksyttäväksi. Pääurakoitsija valvoo, että kaikki urakoitsijat ja hankkijat noudattavat hyväksyttyä aikataulua. Havaitessaan poikkeamisen tulee pääurakoitsijan, kuultuaan ao. urakoitsijaa, ilmoittaa poikkeamista kirjallisesti rakennuttajalle. Pääurakoitsijan on pidettävä aikatauluseurantaa ja aikataulu täytyy olla työmaalla työnjohdon ja rakennuttajan nähtävissä. 1.5 Piirustusaikataulu Rakennuttajan hyväksyttyä työaikataulun urakoitsijat laativat yhteistyössä keskenään töiden kulkua seuraavan piirustusaikataulun, joka esitetään rakennuttajalle. Piirustusaikataulussa tulee ilmetä ainakin seuraavat ajankohdat: varauspiirustusten kiertoajat eri suunnittelijoiden laatimien piirustusten ja muiden asiakirjojen toimitus urakoitsijoille. rakennuttajan erillisurakoitsijoiden ja -hankkijoiden piirustusten, selitysten, asennusohjeiden tms. toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. urakoitsijoiden hankintaan kuuluvien suunnitelmien ja asennuspiirustusten toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja työmaan käyttöön. urakoitsijoiden keskinäisten tietojen ajankohdat. Piirustusaikataulussa tulee esittää erikseen viranomaisten ja rakennuttajan taholta tapahtuvan hyväksymismenettelyn ajantarve. Myöhemmin mahdollisesti tarvittavat lisäsuunnitelmat on tilattava suunnittelijoilta riittävän ajoissa ottaen huomioon piirustusten laatimiseksi ja tarkastamiseksi tarvittava kohtuullinen aika (kaksi viikkoa).

7 7/ Varaussuunnitelmat Kohteesta on laadittu suunnittelijoiden toimesta suurista iv-pääreiteistä osissa 1 ja 2 varaussuunnitelmat ja kantavien rakenteiden muutossuunnitelmat, jotka tarkennetaan, kun purkutyöt on niiltä osin suoritettu ja rakenteet ovat esillä. Pääurakoitsijalle kuuluu kaikkien muiden reikätarpeiden kartoittaminen LVIS - pohjapiirustuksiin merkittyjen putki-, kanava- ja johtolinjojen perusteella. Pääurakoitsija huolehtii ja vastaa tarvittavien varaussuunnitelmien tekemisestä: LVIS-urakoitsijat tarkistavat ja korjaavat LVIS-töiden tarvitsemat reiät ym. varaukset. Urakoitsijat tarkistavat tässä yhteydessä myös tarvitsemansa työn aikaiset kuljetus- ym. aukot ja reitit. Rakennesuunnittelijan edelleen tarkastettua merkittyjen reikien ja varausten toteuttamismahdollisuudet rakenteiden osalta, urakoitsijat ja tarpeellisilta osin erillishankkijat tarkistavat varaussuunnitelmat, tekevät niihin tarpeelliset muutokset ja täydennykset, sekä hyväksyvät suunnitelmat nimikirjoituksellaan, jonka jälkeen vastuu siirtyy ko. urakoitsijalle. Ontelolaattoihin tehtäviä pieniä reikiä (alle 150 mm) ei merkitä suunnitelmiin, vaan niiden paikat urakoitsijat määrittelevät työmaalla lvis-suunnitelmiin merkityn perusteella. Tasoreiät on tehtävä ontelon kohdalle. Kantaviin rakenteisiin ei saa tehdä ilman rakennesuunnittelijan suostumusta aukkoja tai syvennyksiä, joita ei ole merkitty hyväksyttyihin varaus- tai rakennesuunnitelmiin. Varaussuunnitelmista poikkeavat reiät (vaatii rakennesuunnittelijan hyväksymisen) tekee niitä haluava urakoitsija omalla kustannuksellaan, mikäli ne eivät aiheudu rakennuttajan myöhemmin esittämistä muutoksista. Varaussuunnitelmien tarkastusvelvollisuus on kunkin urakoitsijan sisällytettävä myöskin kaikkiin omiin aliurakoihinsa ja hankintoihinsa. Pääurakoitsija valvoo, että sivu-urakoitsijat ja muut toimittajat tarkastavat ja merkitsevät varauksensa siten, että rakennesuunnittelija saa lopulliset varaussuunnitelmat tarkastettavakseen vähintään 2 viikkoa ennen kuin ko. rakennepiirustukset tarvitaan työmaalla. 1.7 Urakoitsijan asennuspiirustukset Urakoitsijan laatimat erikoissuunnitelmat, asennus- ja kokoonpanopiirustukset tulee riittävän ajoissa hyväksyttää rakennuttajalla, ko. osa-alueen suunnittelijoilla ja niihin sidoksissa olevilla muilla urakoitsijoilla ennen työn tai tuoteosan valmistuksen aloittamista. 1.8 Piirustusten jakelumenettely Rakennuttajalta tulevat piirustukset

8 8/44 Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan käytettäväksi työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita (max. 5 srj) laadituttamistaan suunnitelmista. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihinsä tarvitsemansa sarjat samoin kuin aikataulujen kopiot hankkii ja kustantaa urakoitsija. Urakoitsija on velvollinen heti piirustukset saatuaan tarkistamaan ne ja vertaamaan niitä muihin kysymykseen tuleviin piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin sekä asianomaisiin kohtiin työmaalla ja ilmoittamaan viipymättä valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista. Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään niin ajoissa, etteivät ne voi aiheuttaa välillisiäkään haittoja tai kustannuksia. Kaikki piirustukset urakoitsijoille ja alihankkijoille toimitetaan työmaan valvojan kautta. Työmaalla valvoja luovuttaa piirustukset urakoitsijalle kuittausta vastaan. Piirustusten jakelu käytännöstä tulee sopia valvojan / rakennuttajan kanssa. Kaikki piirustukset urakoitsijoille ja alihankkijoille toimitetaan työmaan valvojan kautta. Työmaalla valvoja luovuttaa piirustukset urakoitsijalle kuittausta vastaan. Piirustusten jakelu käytännöstä tulee sopia valvojan / rakennuttajan kanssa. Urakoitsijan laatimat piirustukset tulee toimittaa rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaakokouksessa sovittavalla tavalla. Piirustuksia toimitetaan rakennuttajalle 3 seläkkeellistä sarjaa, mikäli muualla ei toisin määrätä. 1.9 Valvonta Työn suoritusta jatkuvasti seuraamaan ja valvomaan määrää rakennuttaja työnvalvojan, jolla on oikeus päästä työpaikalle ja varastoihin tarpeellisten tarkastuksien ja mittauksien suorittamista varten. Näitä tarkistuksia, ainekokeita ja koekuormituksia varten, joita valvoja pitää tarpeellisena suorittaa, luovuttaa urakoitsija korvauksetta apumiehet ja tarvittavat laitteet. Suunnittelijat suorittavat rakennuskohteen yleisvalvontaa rakennuttajaorganisaation lisäksi. Mikäli jokin työ suoritetaan vastoin valvojan määräyksiä tai siihen käytetään valvojan hylkäämiä rakennusaineita, on rakennuttajalla oikeus urakoitsijan kustannuksella teettää uudestaan tämä työ, ellei urakoitsija itse huomautuksen saatuaan korjauta tehtyjä virheitä. 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT 2.1 Rakennusalue Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut laskenta-aikana rakennusalueeseen. Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön urakka-alueen, josta pääurakoitsija varaa tilat työmaarakennuksille sekä varasto- ja työalueille. Huom! Urakkarajat vaihtelevat eri urakoiden osalta. Urakkarajat on esitetty eri osa-alueiden suunnitelmissa.

9 9/44 Urakoitsija voi saada tarvittaessa käyttöönsä rakennusalueen/urakka-alueen lisäksi samalta tontilta erikseen rakennuttajan kanssa sovittavan lisäalueen. Rakennusalue luovutetaan pääurakoitsijalle sopimushetkellä vallitsevassa tilanteessa. Ennen töiden aloitusta pääurakoitsijan tulee pyytää katselmusta, jossa todetaan alueen kunto. Rakennustöissä noudatetaan sisäilman puhtausluokituksen P1/S2 määräyksiä ( RT ). Puhtausluokituksien mukaiset vaatimukset tulee huomioida erityisesti varastoinnissa sekä työnaikaisessa kanavistojen ja laitteiden suojauksessa sekä toteutustavoissa. Ilmastointikoneiden ja kanavistojen varusteineen tulee olla materiaaliluokkaa M1. Kts. myös urakkaohjelma. 2.2 Työnaikaiset rakenteet Pääurakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto- yms. tilat omia ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii pääurakoitsija. Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista sivu-urakoitsijoille: riittävät, lukittavat, lämpimät ja kylmät varastotilat. Rakennettavaa rakennusta ei voida käyttää varastointitarkoitukseen. Mikäli varastotiloja joudutaan työn aikana siirtämään ko urakoitsijasta riippumattomasta syystä tekee siirron rakennusurakoitsija. rakennusalan ja ao. sivu-urakoitsijoiden alan työehtosopimuksen määräykset täyttävät kalustetut henkilöstötilat, joita ovat mm. ruokailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja wc-tilat. työpöydät hyllyt ja penkit em. tiloihin. Lisäksi pääurakoitsija varaa: kokoustilaa työmaakokousten pitämistä varten valvojalle n. 10 m2:n huoneen, jossa on ATK-yhteys sekä digikamera valvojan käytössä Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa sivu-urakoitsijoita ja alihankkijoita samoin kuin erillisurakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomaisia kokoonpanotöitä varten. Putket ja kanavat osineen varastoidaan katetussa tilassa ja säilytykseen rakennusurakoitsija rakentaa telineet. Putkien ja kanavien varastointi maassa tai lattialla on kielletty.

10 10/44 Pääurakoitsija vastaa myös kaikkien työmaa-alueella tarvittavien teiden, työnaikaisten aitojen ja suojaseinien rakentamisesta ja kunnossapidosta urakkaaikanaan. Pääurakoitsijalle kuuluu siistiä ympäröivät katualueet päivittäin oman toimintansa aiheuttamilta osin. Rakennustyön valmistuttua korjaa pääurakoitsija työmaa- ja huoltoalueena olleet ulkoalueet suunnitelmien mukaiseen kuntoon. Aidat ja ilmoituskilvet Rakennusalue aidataan viranomaisten määräyksien mukaan. Kasvillisuuden ym. vastaavan suojaukseen tarvittavista aidoista on määrätty kohdassa Suojaus. Pääurakoitsijan on huomioitava, että koulun nykyiset rakennukset ovat osittain käytössä ja vieressä on toiminnassa oleva päiväkoti. Pääurakoitsija tekee työmaakilven, johon merkitään rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden liikenimet arkkitehdin suunnitelman mukaan. Muita ilmoitus- tai mainoskilpiä ei työmaalla sallita. Telineet ja tukirakenteet Telineiden, tuki- ja suojarakenteiden sekä vastaavien tulee olla riittävän lujia ja tarkoitustaan vastaavia. Niiden tulee täyttää normien, viranomaisten ja työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Mikäli viranomaiset vaativat tukirakenteista tai telineistä rakennepiirustukset, on pääurakoitsija velvollinen hankkimaan ja kustantamaan ne. Työnaikaiset johdot ja laitteet Työnaikaisiin rakennuksiin ja suojiin pääurakoitsija rakentaa tarpeelliset työnaikaiset lämpö-, vesi, viemäri-, sähkö ja puhelinjohdot ja -laitteet. Työnaikaiset liikenne- ym. merkit Pääurakoitsijan tulee asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat työnaikaiset varoitusmerkit ja -valot tarkoitustaan vastaaville paikoille. Pääurakoitsija sopii viranomaisten kanssa mahdollisista liikennealueille tulevista työnaikaisista liikennemerkeistä. Suojaus Työmaalle tuodut rakennustarvikkeet suojataan tarvikkeen ominaisuudet ja valmistajan ohjeet huomioon ottaen siten, että niiden laatu ja ominaisuudet säilyvät. Kosteudelta suojattavat rakennusmateriaalit suojataan sateelta siten, että suoja on hyvin tuuletettu. Keskeneräiset ja valmiit rakennusosat on suojattava tai eristettävä siten, etteivät ne vahingoitu rakennustyön aikana eikä työn ollessa pysähdyksissä.

11 11/44 Rakennusosat suojataan kulutuksen, kolhaisujen, sään, lokaantumisen yms. aiheuttamilta vahingoilta tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla. Ilmanvaihtokavavat tulpataan. Valmiit lattiat ja porraspinnat on peitettävä kokonaan levyllä tai kartongilla. Pääurakoitsija rakentaa tarvittavat rakennuttajan esittämän vaiheistuksen mukaiset pölytiiviit suojarakenteet ja suojaseinät (EI 60-luokka). 2.3 Työnaikaiset asennukset Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmitys- sekä puhelinlaitteet myös muiden urakoitsijoiden ja valvojien käyttöön. Näin ollen pääurakoitsija huolehtii: työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta. työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä työmaa-alueen ja -rakennusten sekä työkohteiden valaistuksesta rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin hitsaus- yms. töitä ja laitteita varten (ei kuitenkaan sarjatyöluonteisesti yleensä konepajalla tehtäviä hitsauksia varten) sekä siitä, että pistorasioita on kohtuullisella (n. 20 m) etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista. faksin työmaatoimistoon sähköpostiyhteys työmaatoimistoon ja valvojalle em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntämaksuineen ja teknillisine töineen aikataulun edellyttämässä laajuudessa kosteuden poistosta kuivumisen toteuttamiseksi 2.4 Rakennusvälineet Kukin urakoitsija hankkii ja kustantaa rakennustyössä tarvitsemansa työvälineet, koneet ja apulaitteet oman työsuorituksensa osalta. Työsuorituksissa käytettyjen työvälineiden ja koneiden tulee täyttää työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Kukin urakoitsija on velvollinen perehdyttämään henkilöstönsä välineiden turvalliseen käyttöön. 2.5 Työmaahuolto Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten (ks kohta 2.3) käyttökustannuksista. Pääurakoitsija huolehtii toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. Kukin urakoitsija vastaa käytössään olevien tilojen lukitsemisesta.

12 12/44 Pääurakoitsija huolehtii myös muiden urakoitsijoiden pakkausjätteiden poiskuljettamisesta rakennuspaikalta erikseen sovittavista paikoista eteenpäin, joihin kukin urakoitsija toimittaa omat jätteensä. 3 TYÖMAATOIMINNOT 3.1 Mittaukset Suunnitelmien nykyisten rakenteiden korko- ja aukkomitat on tarkistettava ilman eri mainintaa ao. erikoispiirustuksissa tai työselityksen kohdissa. Pääurakoitsija tarkemittaa lopullisten työkuvien laadintaa varten tarvittavat mitat: holvien, palkkien korot, ikkuna-aukot oviaukot yms. Pääurakoitsija merkitsee urakkaansa kuuluvien rakennusosien paikat sekä linjat ja korkeudet, erityisesti lopulliset alakattojen korkeudet LVIS -urakoitsijoiden käyttöön. Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja mittalinjat asennuspaikan lähelle. Erikoistöiden urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. Pääurakkaan kuuluvat teräsbetonisten pintalaattojen kosteusmittaukset, joilla varmistetaan riittävä kuivumisaste. 3.2 Kokeet ja mallit Sellaiset kokeet tai mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaavaksi. Rakennus- ja muissa työselityksissä määrätään yksityiskohtaisesti ko. osasuoritusten kohdalla niistä malleista, asennuksista ja kokeista, joita urakoitsijoiden tulee hankkia tai suorittaa ennen jonkin osasuorituksen lopullista toteutusta. Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. Urakkaan sisältyy mm. seuraavat mallit, katso myös työselostukset: - lattianpäällystemallit - maalauskäsittelymallit - valaisinasennus kannakkeineen - johtotieasennusmallit - kosteiden tilojen vesieristykset - seinä- ja lattialaatoitus

13 13/44 - mallikappaleet tai osamallit kalusteurakkaan piirretyistä kalusteista kuten opettajanpöydistä ja lokeroista sekä yksi luokan korkea ja matala kaappi - käytäväalueen asennukset malliluokan kohdalla (etenkin alakaton yläpuoliset tilat). - maalaustöihin liittyvät esim. värisävy- ja kiiltoastemallit - mallihuoneet ovineen (myös lukot), päällysteineen, maalauksineen sekä LVI- ja sähkötöineen sekä kalusteineen, laitteineen ja varusteineen, sekä vastaava osuus käytävätilasta mallihuoneen kohdalta, myös alakatto - saumaukset (saumalajit ja piirustusten mukaiset tyypit) jokaisen kyseeseen tulevan rakenteen teon yhteydessä - alakattotyypit, sisältäen IV- ja valaisinasennukset ja huoltoluukut - laatoitus sisäseinissä - sisälasiseinä - lattiapinnoitteet - ovet - akustiset vaimennukset seinissä ja katoissa - iv-säleiköt - katolle tulevat iv-laitteet - lisäksi kaikki mallit, jotka viranomaiset tulevat vaatimaan - lvis-kannatus ja kannaketyypit - lämmityslaitteiden ja putkitusten asennusmalli - pesualtaan asennus - putkien eristystapa Lisäksi tulee kunkin urakoitsijan varmistua siitä, että sellaiset materiaalien tai asennusten muutokset, jotka hänen suorituksessaan ovat mahdollisia, voidaan muiden urakoitsijoiden kannalta toteuttaa ja ovat rakennuttajan hyväksymät. 3.3 Vartiointi Pääurakoitsija huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien työkalujensa ja tarvikkeidensa vartioinnista työmaa-alueella. 3.4 Varastointi Kukin urakoitsija vastaa omien laitteittensa ja materiaalin vastaanotosta sekä siitä, että varastointi on suoritettu asiallisesti. Varastotilat ks. kohta Rakennusaikainen käyttö Rakennusaikaisista käytöistä vastaa pääurakoitsija, jonka tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. erikoisselityksiä, rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita. Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennettuja lämmityslaitteita (lopulliset) kustannuksellaan ja vastuullaan edellyttäen, että:

14 14/44 laitteiden sähköasennukset ja myös säätö- ja hälytyslaitteet ovat lopulliset tai muutoin rakennuttajan hyväksymät. laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asetetaan LVI-urakoitsijan hyväksymä ammattitaitoinen henkilö. Lisäksi pääurakoitsijan tulee ottaa huomioon mm.seuraavaa: sisäilman puhtausluokitusohjetta P1 sisäilmaluokitus 2000 (RT ) (sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus) tulee noudattaa samoin käytettävät pintamateriaalit luokkaa M1 mikäli ko. luokituksen mukaista tuotetta on saatavissa. patterilämmitys voidaan ottaa käyttöön asennustöiden edistymisen mukaan huomioiden, että pattereiden suojauksia ei saa purkaa ennen loppusiivousta ilmanvaihtolaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri osien pölyä aiheuttavat työvaiheet on loppuun suoritettu ja siivottu sekä kanavat ja konehuoneet puhdistettu. Jos koneet otetaan käyttöön rakennusaikana siivousten jälkeen, tulee suodattimet vaihtaa uusiin luovutuspäivänä. Suodatinvaihdon kustannuksista huolehtii rakennusurakoitsija. Jos pölyäviä töitä tehdään koneiden käyttöön oton jälkeen, mahdollisten kanavanuohousten suorittamisesta ja kustannuksista vastaa rakennusurakoitsija lämmitys- tai muiden järjestelmien veden vaihtaminen, yhtä huuhtelun edellyttämää vaihtamista lukuun ottamatta, saadaan suorittaa osaksi tai kokonaan vain rakennuttajan kulloinkin erikseen antamalla luvalla. lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaanotettaessa on kaikkien lamppujen oltava toimintakuntoisia ja valaisinten puhdistettuja. Käyttö korvataan rakennuttajalle käyttöaikaa vastaavalla määrällä uusia lamppuja kalusteet ja varusteet tulee olla käyttöönottohetkellä uuden veroisessa kunnossa. Tarvittaessa vioittuneet pintakäsittelyt, verhoukset, varusteet tms. tulee uusia. kiintokalusteet tulee valmistuttuaan suojata eikä niitä saa käyttää muissa työvaiheissa aputasoina eikä työtasoina. Lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan lupa. 4 VARAUKSET JA MERKINNÄT 4.1 Yleistä Kaikkien urakoitsijoiden tulee heti työn alettua suunnitella tarvitsemansa varaukset, jotta ne voidaan ottaa huomioon rakennustöitä tehtäessä ja sovittaa yhteen muiden varaustarpeiden kanssa ja rakentaa tai kiinnittää ajoissa rakennustyön kestäessä.

15 15/44 Kaikki tarvittavat varaukset tulee esittää varaussuunnitelmissa tai työmaalla rakenteisiin merkiten. Mikäli jokin varaustyö joudutaan tekemään jälkikäteen suunnitelmien ulkopuolella, vastaa suunnittelunsa laiminlyönyt osapuoli kaikista työn aiheuttamista lisäkustannuksista. 4.2 Reiät ja syvennykset Rakennusurakoitsija tekee rakenteisiin itsensä ja muiden urakoitsijoiden tarvitsemat reiät ja syvennykset. Muiden urakoitsijoiden tulee esittää tarpeensa varaussuunnitelmissa. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. Rakennusurakoitsija valvoo, että varaussuunnitelmia noudatetaan. 4.3 Asennus- ja kuljetusaukot Rakennusurakoitsija jättää rakenteisiinsa itsensä ja muiden urakoitsijoiden tarvitsemat asennus- ja kuljetusaukot. Muiden urakoitsijoiden tulee esittää tarpeensa varaussuunnitelmissa. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. Rakennusurakoitsija valvoo, että varaussuunnitelmia noudatetaan. 4.4 Läpivientien sovituskappaleet Läpäisykohdan veden ja kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Rakennusurakoitsija sijoittaa uusiin rakenteisiin putkia, johtoja, kanavia yms. varten pohjien, seinien tai seinissä olevien palkkien läpimenokohtiin ruostumattomat holkit. Holkkien hankinta sekä putkien, kanavien tai kaapeleiden holkkien välisen tilan tiivistäminen kuuluu ao urakoitsijalle. Rakennusurakoitsija suorittaa läpäisykohdan viimeistelyn ja asentaa ao urakoitsijan toimittamat peitelevyt. Läpivientien tekemisessä noudatetaan LVI-kortiston ohjetta LVI Tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muuta määrätä, noudatetaan tartuntojen, kiinnikkeiden ja kannakkeiden urakkarajoina seuraavaa: tartuntojen sekä laitteiden, kojeiden, varusteiden ja asennusten kiinnikkeiden ja kannakkeiden hankinta kuuluu niitä tarvitsevalle urakoitsijalle. rakennusurakoitsijan tarvettaan varten asentamat, myös muiden urakoitsijoiden käyttöön tulevat tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet hankkii rakennusurakoitsija milloin urakoitsijat haluavat käyttää suunnitelmista poiketen ns. yhteiskannatusjärjestelmää, laativat urakoitsijat näiden toteutussuunnitelman rakennuttajan hyväksyttäväksi.

16 16/44 Mikäli kiinnikkeitä ja kannakkeita on sijoitettava muuraukseen tai muihin rakennusosiin, suorittaa asennuksen rakennusurakoitsija niitä tarvitsevan urakoitsijan ohjeiden mukaan. Näkyviin jäävät kannatinjärjestelmät on esitettävä arkkitehdin hyväksyttäväksi. Jälkikiinnityksissä noudatetaan seuraavaa: rakennusosiin saavat eri urakoitsijat omalla kustannuksellaan kiinnittää porapultteja, kiinnitystulppia, kiinnityspaloja, side- ja tukirautoja yms. edellyttäen, että ne eivät muuta terästen asentoa tai suojaetäisyyksiä, lisää merkittävästi kuormitusta, huononna rakennusosan palosuojausta tai muita ominaisuuksia tai vahingoita niissä jo olevia asennuksia. Mittausapu ja valvonta kuuluu näiltäkin osin rakennusurakoitsijalle. kunkin urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu ottaa selko kiinnitysalustan rakenteesta ja siihen soveltuvista kiinnitystarvikkeista sekä vastata kiinnitystarvikkeiden lujuudesta, tarvittaessa lujuuslaskelmia käyttäen. Rakennusurakoitsija valvoo ja ohjaa muiden urakoitsijoiden kiinnitystöitä siten, että kiinnikkeet eivät vahingoita rakenteita, huononna rakennusosan ominaisuuksia tai lisää merkittävästi kuormituksia kukin urakoitsija tiivistää kosteissa tiloissa tekemänsä kiinnitystulppareiät yms. itse. Erityisesti levyseiniin tehtävien kiinnitysten osalta urakoitsijat ilmoittavat kiinnitystarpeensa pääurakoitsijalle, joka tekee tarvittavat vahvistukset seinärakenteeseen. 4.6 Jälkipaikkaus Jälkipaikkauksen suorittaa rakenteen tehnyt urakoitsija. Mikäli jälkipaikkauksen ei voida katsoa johtuvan normaalista rakennustyön suorituksesta vaan on aiheutunut toisen urakoitsijan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä tai muusta hänen viakseen katsottavasta syystä, suoritetaan jälkipaikkaus aiheuttajan kustannuksella. Korjausten ja paikkausten toteuttamisesta vastaa viimekädessä rakennusurakoitsija. Ellei erikseen ole muuta määrätty tulee aukkoja, syvennyksiä tms. rajoittavien pintojen olla paikattuina ja viimeisteltynä ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään yhdenmukaiset ympäröivien pintojen kanssa. Vaurioituneet rakennustarvikkeet on korjattava sekä levyt, laatat, listat yms. on vaihdettava uusiin. 4.7 LVISA -laitteiden merkinnät Kaikki LVISA -laitteet, riippumatta siitä kenen toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yhtenevää merkintätapaa käyttäen. Tarkemmat merkintäohjeet on esitet-

17 17/44 ty LVISA -suunnitelmissa. Merkinnästä vastaa aina laitteen toimittanut urakoitsija. 4.8 Johtokartoitus Ennen töiden aloittamista pääurakoitsijan tulee suorittaa tontilla johtokartoitus ja antaa tiedot osapuolien käyttöön. Ennen sähkö- ja putkijohtojen peittämistä tulee kunkin urakoitsijan huolehtia johtokartoituksen tilaamisesta. Urakoitsijat hankkivat kaupungin johtokarttakopion rakennuttajalle luovutettavien tarkepiirustusten liitteeksi. 4.9 Vastuu Rakennusurakoitsija suorittaa hyväksyttyjen varaussuunnitelmien ja työmaamerkintöjen edellyttämät rakennustekniset työt. Hyväksytyistä piirustuksista ja merkinnöistä vastaa kukin urakoitsija osaltaan. Mikäli rakennusosiin on tehtävä hyväksyttyihin varauspiirustuksiin merkitsemättömiä aukkoja, syvennyksiä, tartuntoja yms., vastaa ko. urakoitsija niistä aiheutuvista suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Rakennusurakoitsija vastaa siitä, ettei näitä muutoksia tehdä kantaviin tai muihin rakenteisiin ilman tarkastavien viranomaisten, suunnittelijoiden ja samoja rakennusosia tarvitsevien muiden urakoitsijoiden lupaa. Työtapa on kulloinkin erikseen hyväksytettävä suunnittelijoilla ja tarpeen mukaan viranomaisilla. Rakennusurakoitsija vastaa viimekädessä työn toteuttamisesta piirustusten mukaisten mittojen ja niissä olevien muiden tietojen mukaisesti. Urakoitsijat ovat rakennuttajaan nähden vastuussa siitä, että heidän työsuorituksensa edellyttämät rakennustoimenpiteet tulevat ajoissa huomioon otetuiksi heille varatuilla alueilla ja kohdissa. Esivalmisteisten rakennusosien valmistaja on omalta osaltaan vastuussa valmisteisiinsa liittyvistä reikä- ja tartuntatoimenpiteistä, ellei vastuuta ole siirretty toiselle urakoitsijalle. Rakennusurakoitsija vastaa siitä, että kukin urakoitsija käyttää asennuksiinsa heille varattuja tiloja ja kulkuteitä. 5 VASTAANOTTO 5.1 Yleistä Vastaanotto-, käyttöönotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee kaikkien rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähköurakoitsijoiden edustajien olla laitteet täysin tuntevia henkilöitä. Pääurakoitsijalle ja valvojille on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastustilaisuuksiin.

18 18/44 Pääurakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa lopullisen koekäyttöohjelman / vastaanottomenettelyn rakennuttajan hyväksyttäväksi sekä toimii ko. ohjelman koordinaattorina. Urakoitsijat vastaavat tarkastuksien ja kokeiden suorittamisesta ja dokumentoinnista. Rakennuttajan edustaja valvoo vastaanottoa. Vastaanottomenettelyn tulee nojautua työmaan laatusuunnitelman mukaan tehtyyn tilaajan ja urakoitsijan suorittamaan valvontaan ja asennustapatarkastuksiin. Vastaanottomenettely on vaiheittainen (kts. k. 5.2). Vastaanoton vaiheet tulee esittää lopullisessa työaikataulussa, jonka pääurakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa ja hyväksyttää rakennuttajalla. 5.2 Vastaanoton aikataulu Vastaanottoa edeltävät tarkastukset ja aikataulutus Rakennuttajan toimittamat kalusteet ja laitteet - erikseen sovittavan aikataulun mukaan Pölyävät rak.tekn. työt valmiit - 8 vko ennen vastaanottoa, tilat pölyttömiä Rakennuksen loppusiivous alkaa - 8 vko ennen vastaanottoa - noudatetaan vaadittua puhtausluokitusta P1 - hyväksytetään rakennuttajan edustajalla siivouksen suunnitelma Ennakkotarkastus, rakennuttaja - 7 vko ennen vastaanottoa LVISA toimintakokeet vko ennen vastaanottoa LVISA säädöt ja mittaukset vko, valmiit 4 vko ennen vastaanottoa - toimintakokeiden tulee olla hyväksytysti suoritetut Yhteiskoekäyttö vko ennen vastaanottoa, valmiit 3 vko ennen vastaanottoa Rak.urak. oma luovutus - 3 vko ennen vastaanottoa LVISA urak. oma luovutus - 3 vko ennen vastaanottoa Viranomaistarkastukset - 3 vko ennen vastaanottoa Kaikki viranomaistarkastukset on hyväksytty - 2 vko ennen vastaanottoa Rakennuttaja/valvojat tekevät tarkastukset valmiissa ja siivotuissa tiloissa

19 19/44-2 vko ennen vastaanottoa Mittaus- ja koestuspöytäkirjat valvojille - viimeistään 2 vko ennen vastaanottoa Luovutuspiirustukset - viimeistään ulkopuolisten töiden vastaanotossa Käyttäjähenkilökunnan koulutus - erikseen sovittavan aikataulun mukaan VASTAANOTTO (päivämäärät, katso urakkaohjelma) Erikoistöiden osatarkastusten aikatarve riippuu olennaisesti laitteiden valmiusasteesta kussakin osatarkastuksessa. Eri vaiheille on varattava riittävät aikamäärät, jotka tulee esittää lopullisessa aikataulussa. Kukin urakoitsija tekee osatarkastuksen edellyttämät mittaukset hankkimillaan mittalaitteilla. Automatiikan toiminta tarkistetaan monipistepiirtureilla ja tulokset taltioidaan. 5.3 Tekniset tarkastukset Rakenne-, laite- ja asennustapatarkastukset Rakennusaikana rakennuttaja suorittaa valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat asiakirjojen mukaiset. Tarkastukset koskevat erityisesti peittyviä rakenteita kuten: viemäröintiä kosteuden ja vedeneristyksiä lämmön-, ääneneristyksiä ja paloteknisiä eristyksiä putkistoja ja putkikanavia ennen niiden peittämistä säiliöitä alakattojen yläpuolisia asennuksia ja rakenteiden läpäisyjä ruoste- ja muita syöpymissuojauksia. maadoituksia yläpohjaan tulevia lvi-asennuksia ja eristyksiä Rakenteita ei saa peittää ennen tarkastuksen suorittamista. Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastuksissa edellytetään, että laiteryhmä on valmiina, säiliöt, tuntoelimet yms. varusteet kytkettynä. Viranomaisten tarkastukset Asennetun laitoksen tulee olla viranomaisten vaatimusten mukainen. Työn suorittajan on oma-aloitteisesti hoidettava yhteys viranomaisiin ja hyväksytettävä käyttämänsä laitteet.

20 20/44 Mikäli viranomaisten valvontatoimenpiteistä aiheutuu työn aikana suunnitelmiin muutoksia, on urakoitsijan ennen työn suorittamista ilmoitettava asiasta rakennuttajalle käyttäen tarvittaessa muutostyömenettelyä. Kukin urakoitsija vastaa osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. 5.4 Urakoitsijoiden toimintatarkastukset Urakoitsijoiden toimintatarkastukset ovat osa urakoitsijoiden laadunvarmistusta. Niissä tarkastetaan systemaattisen menettelyn avulla, että taloteknisiin järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät toiminnat ovat suunnitelmien mukaiset kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimintatarkastusvalmiudet rakennusurakan osalta (kaikki talotekniset järjestelmät): - tilat ovat riittävän valmiit toimintatarkastusten suorittamiseksi. Se edellyttää mm. että seinät, ovet, ikkunat yms. rakennusosat on asennettu (=tilat suljettavissa) - tekniset tilat sekä valvomo- ja alakeskustilat ovat rakennustöiden osalta valmiit - koko rakennusvaihe siivottu (pölytön). LVI- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoiden osalta: - teknisten tilojen valaistus toimii - laitteet, putkistot ja kanavistot asennettu - putkistot huuhdeltu ja esisäädetty - ilmanvaihtokoneet ja kanavistot puhdistettu sisäpuolelta (iv-urakoitsija suorittaa) tai kanaviston puhtaus muuten varmistettu ja esitetty tilaajan valvojalle - ilmavirtojen säätölaitteet ja ilmanvaihdon huonelaitteet asennettu - nestevirtojen säätölaitteet ja putkistoihin liittyvät huonelaitteet asennettu - putkistojen ja ilmanvaihdon eristystyöt on tehty - lämmitysverkostojen menoveden lämpötila on suuruusluokkaisesti säädetty oikealle tasolle - laitteiden sähkönsyötöt on asennettu siten, että virta tulee lopullisia kytkentöjä myöten - sähkömoottorien lämpösuojat viritetty ja koestettu - valvontapisteet ohjelmoitu - säätö- ja valvontalaitteet on asennettu, viritetty ja ohjelmoitu - valvontalaitteet toimii ja liitetty valvomopäätteille sekä grafiikkaan - jatkohälytykset toimii - laitteet ja kaapelit merkitty Sähköjärjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoiden osalta:

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

PRUUKIN YHTENÄISKOULU

PRUUKIN YHTENÄISKOULU PRUUKIN YHTENÄISKOULU Seinäjoen Kaupunki AV-JÄRJESTELMIEN HANKINTAOHJELMA VAIHE 1 Asiakirja nro AV-0203 Projekti n:o P02301.P000 Viimeisin muutos 5.5.2015 Laadittu 1.10.2014 Laatija TuH Tark./Hyv. AtH

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot