EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS"

Transkriptio

1 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE

2 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI HALLINTOJÄRJESTELYT YLEISTÄ INFORMAATIOVELVOLLISUUDET ASIOIDEN KIRJAAMINEN TYÖAIKATAULU PIIRUSTUSAIKATAULU VARAUSSUUNNITELMAT URAKOITSIJAN ASENNUSPIIRUSTUKSET PIIRUSTUSTEN JAKELUMENETTELY VALVONTA TYÖMAAJÄRJESTELYT RAKENNUSALUE TYÖNAIKAISET RAKENTEET TYÖNAIKAISET ASENNUKSET RAKENNUSVÄLINEET TYÖMAAHUOLTO TYÖMAATOIMINNOT MITTAUKSET KOKEET JA MALLIT VARTIOINTI VARASTOINTI RAKENNUSAIKAINEN KÄYTTÖ VARAUKSET JA MERKINNÄT YLEISTÄ REIÄT JA SYVENNYKSET ASENNUS- JA KULJETUSAUKOT LÄPIVIENTIEN SOVITUSKAPPALEET TARTUNNAT, KIINNIKKEET JA KANNAKKEET JÄLKIPAIKKAUS LVISA -LAITTEIDEN MERKINNÄT JOHTOKARTOITUS VASTUU VASTAANOTTO YLEISTÄ VASTAANOTON AIKATAULU TEKNISET TARKASTUKSET URAKOITSIJOIDEN TOIMINTATARKASTUKSET TOIMINTAKOKEET SÄÄTÖ JA MITTAUKSET KOEKÄYTTÖ LAITETARKASTUSTEN URAKKARAJAT LUOVUTUSASIAKIRJAT LOPPUSIIVOUSOHJE KÄYTTÖÖNOTTO... 27

3 6.1 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET KÄYTÖN OPASTUS TAKUUAJAN TOIMENPITEET PÄÄURAKOITSIJAN TYÖT JA VELVOITTEET MUISTA URAKOISTA YLEISTÄ PUTKIURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET ILMANVAIHTOURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET SÄHKÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET RAKENNUSAUTOMAATIOTÖISTÄ AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET MUIDEN URAKOITSIJOIDEN VÄLISET VELVOLLISUUDET PUTKI- JA ILMANVAIHTOURAKOITSIJOIDEN TYÖT JA VELVOITTEET SÄHKÖURAKOITSIJAN TYÖT JA VELVOITTEET RAKENNUSAUTOMAATIOURAKOITSIJAN TYÖT JA VELVOITTEET RAKENNUTTAJAN HANKINNOISTA AIHEUTUVAT VELVOITTEET PÄÄURAKOITSIJAN SEKÄ PUTKI- JA SÄHKÖURAKOITSIJOIDEN VELVOLLISUUDET RAKENNUTTAJAN HANKINNOISTA /44

4 4/44 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde ja sijainti Rakennuskohteen nimi: Ehnroosin koulu, peruskorjaus Osoite: Nordenskiöldintie 2, Mäntsälä Kortteli: 600 Tontti: 1 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Yleistä Työmaan hallintojärjestelyistä vastaa pääurakoitsija. Tämän on laadittava hallinnosta organisaatiokaavio, jossa on esitetty henkilöt ja näiden valtuudet. Ennen työn aloitusta pidetään rakennuslain tarkoittama aloituskokous, jonka kutsuu koolle pääurakoitsija. Urakka-asiakirjoissa käytetyt kirjainlyhennemerkinnät, jotka osoittavat tehtävän suorituksesta tai kustannuksista vastaavan osapuolen, ovat seuraavat: TIL ARS RAS LVS SHS SIS Tilaaja Arkkitehtisuunnittelija Rakennesuunnittelija Lvi-suunnittelija Sähkösuunnittelija Sisustussuunnittelija RU SUU ERU IU PU SU AU PPU Pääurakoitsija (rakennusurakoitsija) Sivu-urakoitsija, alistettu Erillisurakoitsija, alistamaton sivu-urakoitsija Ilmanvaihtourakoitsija Putkiurakoitsija Sähköurakoitsija Rakennusautomaatiourakoitsija Purunpoistourakoitsija (sisältyy IU:n töihin) 1.2 Informaatiovelvollisuudet Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua myös muiden osa-alueiden suunnitelmiin niiltä osin kuin se työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Kunkin urakoit-

5 5/44 sijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua hyväksytettävä rakennuttajalla ja suunnittelijoilla laitteidensa asennussuunnitelmat ja laitetoimittajat. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen osapuolen kanssa sekä asiasta on ilmoitettava tilaajalle. Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja aikataulua sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. Sivu-urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohtajalle ja varata hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä. Pääurakoitsija nimeää työnjohtajan hoitamaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä rakennus- ja aputöitä ja toimimaan yhdyshenkilönä rakennuttajan edustajien, urakoitsijoiden, rakennuksen teknillisten asiantuntijoiden ja työmaan työnjohdon välillä. 1.3 Asioiden kirjaaminen Pääurakoitsijan pitämään työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. Tapahtumat katsotaan tulleen rakennuttajan tietoon silloin, kun rakennuttajan valvoja on kuitannut päiväkirjan. 1.4 Työaikataulu Pääurakoitsijan tulee olla kiinteässä yhteistyössä ja laatia työaikataulu muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden kanssa. Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankintojen ja -urakoiden ajankohdat tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa. yhtä tai useampaa urakkaa koskevat osatarkastukset ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja niiden vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin (keskinäinen riippuvuus). teknisten tilojen valmistumisajankohdat erikseen rakennus- ja erikseen putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähköurakan osalta. Eri urakoitsijoiden (LVIS) samalla alueella tehtävien töiden oikea suoritusjärjestys LVISA-osatarkastukset ja niiden riippuvuus vastaanottotarkastuksesta. LVISA-töiden säädöt, viritykset, koekäytöt, tarkistusmittaukset sekä niihin tarvittava aika

6 6/44 Toimintakoe ja sen sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen. Hyväksytyn toimintakokeen jälkeen on LVISA-urakoitsijoiden voitava aloittaa laitoksen viritys- ja säätötyöt. Toimintakokeet suoritetaan vasta, kun rakennustekniset työt ovat lähes valmiit ja rakennuskohde pölyttömäksi siivottu (kts. myös 5.2 ja 5.4) urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset. välitavoitteet: vesikatto valmis, lämpö päällä koko talossa ja julkisivut valmiina välitavoitteiden tarkat päivämäärät malliasennusten ja -tilojen valmistuminen rakenteiden kuivuminen ennen pinnoitusta. Työaikataulu tulee tarkistaa määrätyin aikavälein olosuhteita vastaavaksi. Tarkistettu aikataulu tulee pääurakoitsijan esittää muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden hyväksymänä ja mahdollisin lisäselvityksin varustettuna rakennuttajan hyväksyttäväksi. Pääurakoitsija valvoo, että kaikki urakoitsijat ja hankkijat noudattavat hyväksyttyä aikataulua. Havaitessaan poikkeamisen tulee pääurakoitsijan, kuultuaan ao. urakoitsijaa, ilmoittaa poikkeamista kirjallisesti rakennuttajalle. Pääurakoitsijan on pidettävä aikatauluseurantaa ja aikataulu täytyy olla työmaalla työnjohdon ja rakennuttajan nähtävissä. 1.5 Piirustusaikataulu Rakennuttajan hyväksyttyä työaikataulun urakoitsijat laativat yhteistyössä keskenään töiden kulkua seuraavan piirustusaikataulun, joka esitetään rakennuttajalle. Piirustusaikataulussa tulee ilmetä ainakin seuraavat ajankohdat: varauspiirustusten kiertoajat eri suunnittelijoiden laatimien piirustusten ja muiden asiakirjojen toimitus urakoitsijoille. rakennuttajan erillisurakoitsijoiden ja -hankkijoiden piirustusten, selitysten, asennusohjeiden tms. toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. urakoitsijoiden hankintaan kuuluvien suunnitelmien ja asennuspiirustusten toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja työmaan käyttöön. urakoitsijoiden keskinäisten tietojen ajankohdat. Piirustusaikataulussa tulee esittää erikseen viranomaisten ja rakennuttajan taholta tapahtuvan hyväksymismenettelyn ajantarve. Myöhemmin mahdollisesti tarvittavat lisäsuunnitelmat on tilattava suunnittelijoilta riittävän ajoissa ottaen huomioon piirustusten laatimiseksi ja tarkastamiseksi tarvittava kohtuullinen aika (kaksi viikkoa).

7 7/ Varaussuunnitelmat Kohteesta on laadittu suunnittelijoiden toimesta suurista iv-pääreiteistä osissa 1 ja 2 varaussuunnitelmat ja kantavien rakenteiden muutossuunnitelmat, jotka tarkennetaan, kun purkutyöt on niiltä osin suoritettu ja rakenteet ovat esillä. Pääurakoitsijalle kuuluu kaikkien muiden reikätarpeiden kartoittaminen LVIS - pohjapiirustuksiin merkittyjen putki-, kanava- ja johtolinjojen perusteella. Pääurakoitsija huolehtii ja vastaa tarvittavien varaussuunnitelmien tekemisestä: LVIS-urakoitsijat tarkistavat ja korjaavat LVIS-töiden tarvitsemat reiät ym. varaukset. Urakoitsijat tarkistavat tässä yhteydessä myös tarvitsemansa työn aikaiset kuljetus- ym. aukot ja reitit. Rakennesuunnittelijan edelleen tarkastettua merkittyjen reikien ja varausten toteuttamismahdollisuudet rakenteiden osalta, urakoitsijat ja tarpeellisilta osin erillishankkijat tarkistavat varaussuunnitelmat, tekevät niihin tarpeelliset muutokset ja täydennykset, sekä hyväksyvät suunnitelmat nimikirjoituksellaan, jonka jälkeen vastuu siirtyy ko. urakoitsijalle. Ontelolaattoihin tehtäviä pieniä reikiä (alle 150 mm) ei merkitä suunnitelmiin, vaan niiden paikat urakoitsijat määrittelevät työmaalla lvis-suunnitelmiin merkityn perusteella. Tasoreiät on tehtävä ontelon kohdalle. Kantaviin rakenteisiin ei saa tehdä ilman rakennesuunnittelijan suostumusta aukkoja tai syvennyksiä, joita ei ole merkitty hyväksyttyihin varaus- tai rakennesuunnitelmiin. Varaussuunnitelmista poikkeavat reiät (vaatii rakennesuunnittelijan hyväksymisen) tekee niitä haluava urakoitsija omalla kustannuksellaan, mikäli ne eivät aiheudu rakennuttajan myöhemmin esittämistä muutoksista. Varaussuunnitelmien tarkastusvelvollisuus on kunkin urakoitsijan sisällytettävä myöskin kaikkiin omiin aliurakoihinsa ja hankintoihinsa. Pääurakoitsija valvoo, että sivu-urakoitsijat ja muut toimittajat tarkastavat ja merkitsevät varauksensa siten, että rakennesuunnittelija saa lopulliset varaussuunnitelmat tarkastettavakseen vähintään 2 viikkoa ennen kuin ko. rakennepiirustukset tarvitaan työmaalla. 1.7 Urakoitsijan asennuspiirustukset Urakoitsijan laatimat erikoissuunnitelmat, asennus- ja kokoonpanopiirustukset tulee riittävän ajoissa hyväksyttää rakennuttajalla, ko. osa-alueen suunnittelijoilla ja niihin sidoksissa olevilla muilla urakoitsijoilla ennen työn tai tuoteosan valmistuksen aloittamista. 1.8 Piirustusten jakelumenettely Rakennuttajalta tulevat piirustukset

8 8/44 Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan käytettäväksi työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita (max. 5 srj) laadituttamistaan suunnitelmista. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihinsä tarvitsemansa sarjat samoin kuin aikataulujen kopiot hankkii ja kustantaa urakoitsija. Urakoitsija on velvollinen heti piirustukset saatuaan tarkistamaan ne ja vertaamaan niitä muihin kysymykseen tuleviin piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin sekä asianomaisiin kohtiin työmaalla ja ilmoittamaan viipymättä valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista. Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään niin ajoissa, etteivät ne voi aiheuttaa välillisiäkään haittoja tai kustannuksia. Kaikki piirustukset urakoitsijoille ja alihankkijoille toimitetaan työmaan valvojan kautta. Työmaalla valvoja luovuttaa piirustukset urakoitsijalle kuittausta vastaan. Piirustusten jakelu käytännöstä tulee sopia valvojan / rakennuttajan kanssa. Kaikki piirustukset urakoitsijoille ja alihankkijoille toimitetaan työmaan valvojan kautta. Työmaalla valvoja luovuttaa piirustukset urakoitsijalle kuittausta vastaan. Piirustusten jakelu käytännöstä tulee sopia valvojan / rakennuttajan kanssa. Urakoitsijan laatimat piirustukset tulee toimittaa rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaakokouksessa sovittavalla tavalla. Piirustuksia toimitetaan rakennuttajalle 3 seläkkeellistä sarjaa, mikäli muualla ei toisin määrätä. 1.9 Valvonta Työn suoritusta jatkuvasti seuraamaan ja valvomaan määrää rakennuttaja työnvalvojan, jolla on oikeus päästä työpaikalle ja varastoihin tarpeellisten tarkastuksien ja mittauksien suorittamista varten. Näitä tarkistuksia, ainekokeita ja koekuormituksia varten, joita valvoja pitää tarpeellisena suorittaa, luovuttaa urakoitsija korvauksetta apumiehet ja tarvittavat laitteet. Suunnittelijat suorittavat rakennuskohteen yleisvalvontaa rakennuttajaorganisaation lisäksi. Mikäli jokin työ suoritetaan vastoin valvojan määräyksiä tai siihen käytetään valvojan hylkäämiä rakennusaineita, on rakennuttajalla oikeus urakoitsijan kustannuksella teettää uudestaan tämä työ, ellei urakoitsija itse huomautuksen saatuaan korjauta tehtyjä virheitä. 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT 2.1 Rakennusalue Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut laskenta-aikana rakennusalueeseen. Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön urakka-alueen, josta pääurakoitsija varaa tilat työmaarakennuksille sekä varasto- ja työalueille. Huom! Urakkarajat vaihtelevat eri urakoiden osalta. Urakkarajat on esitetty eri osa-alueiden suunnitelmissa.

9 9/44 Urakoitsija voi saada tarvittaessa käyttöönsä rakennusalueen/urakka-alueen lisäksi samalta tontilta erikseen rakennuttajan kanssa sovittavan lisäalueen. Rakennusalue luovutetaan pääurakoitsijalle sopimushetkellä vallitsevassa tilanteessa. Ennen töiden aloitusta pääurakoitsijan tulee pyytää katselmusta, jossa todetaan alueen kunto. Rakennustöissä noudatetaan sisäilman puhtausluokituksen P1/S2 määräyksiä ( RT ). Puhtausluokituksien mukaiset vaatimukset tulee huomioida erityisesti varastoinnissa sekä työnaikaisessa kanavistojen ja laitteiden suojauksessa sekä toteutustavoissa. Ilmastointikoneiden ja kanavistojen varusteineen tulee olla materiaaliluokkaa M1. Kts. myös urakkaohjelma. 2.2 Työnaikaiset rakenteet Pääurakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto- yms. tilat omia ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii pääurakoitsija. Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista sivu-urakoitsijoille: riittävät, lukittavat, lämpimät ja kylmät varastotilat. Rakennettavaa rakennusta ei voida käyttää varastointitarkoitukseen. Mikäli varastotiloja joudutaan työn aikana siirtämään ko urakoitsijasta riippumattomasta syystä tekee siirron rakennusurakoitsija. rakennusalan ja ao. sivu-urakoitsijoiden alan työehtosopimuksen määräykset täyttävät kalustetut henkilöstötilat, joita ovat mm. ruokailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja wc-tilat. työpöydät hyllyt ja penkit em. tiloihin. Lisäksi pääurakoitsija varaa: kokoustilaa työmaakokousten pitämistä varten valvojalle n. 10 m2:n huoneen, jossa on ATK-yhteys sekä digikamera valvojan käytössä Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa sivu-urakoitsijoita ja alihankkijoita samoin kuin erillisurakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomaisia kokoonpanotöitä varten. Putket ja kanavat osineen varastoidaan katetussa tilassa ja säilytykseen rakennusurakoitsija rakentaa telineet. Putkien ja kanavien varastointi maassa tai lattialla on kielletty.

10 10/44 Pääurakoitsija vastaa myös kaikkien työmaa-alueella tarvittavien teiden, työnaikaisten aitojen ja suojaseinien rakentamisesta ja kunnossapidosta urakkaaikanaan. Pääurakoitsijalle kuuluu siistiä ympäröivät katualueet päivittäin oman toimintansa aiheuttamilta osin. Rakennustyön valmistuttua korjaa pääurakoitsija työmaa- ja huoltoalueena olleet ulkoalueet suunnitelmien mukaiseen kuntoon. Aidat ja ilmoituskilvet Rakennusalue aidataan viranomaisten määräyksien mukaan. Kasvillisuuden ym. vastaavan suojaukseen tarvittavista aidoista on määrätty kohdassa Suojaus. Pääurakoitsijan on huomioitava, että koulun nykyiset rakennukset ovat osittain käytössä ja vieressä on toiminnassa oleva päiväkoti. Pääurakoitsija tekee työmaakilven, johon merkitään rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden liikenimet arkkitehdin suunnitelman mukaan. Muita ilmoitus- tai mainoskilpiä ei työmaalla sallita. Telineet ja tukirakenteet Telineiden, tuki- ja suojarakenteiden sekä vastaavien tulee olla riittävän lujia ja tarkoitustaan vastaavia. Niiden tulee täyttää normien, viranomaisten ja työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Mikäli viranomaiset vaativat tukirakenteista tai telineistä rakennepiirustukset, on pääurakoitsija velvollinen hankkimaan ja kustantamaan ne. Työnaikaiset johdot ja laitteet Työnaikaisiin rakennuksiin ja suojiin pääurakoitsija rakentaa tarpeelliset työnaikaiset lämpö-, vesi, viemäri-, sähkö ja puhelinjohdot ja -laitteet. Työnaikaiset liikenne- ym. merkit Pääurakoitsijan tulee asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat työnaikaiset varoitusmerkit ja -valot tarkoitustaan vastaaville paikoille. Pääurakoitsija sopii viranomaisten kanssa mahdollisista liikennealueille tulevista työnaikaisista liikennemerkeistä. Suojaus Työmaalle tuodut rakennustarvikkeet suojataan tarvikkeen ominaisuudet ja valmistajan ohjeet huomioon ottaen siten, että niiden laatu ja ominaisuudet säilyvät. Kosteudelta suojattavat rakennusmateriaalit suojataan sateelta siten, että suoja on hyvin tuuletettu. Keskeneräiset ja valmiit rakennusosat on suojattava tai eristettävä siten, etteivät ne vahingoitu rakennustyön aikana eikä työn ollessa pysähdyksissä.

11 11/44 Rakennusosat suojataan kulutuksen, kolhaisujen, sään, lokaantumisen yms. aiheuttamilta vahingoilta tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla. Ilmanvaihtokavavat tulpataan. Valmiit lattiat ja porraspinnat on peitettävä kokonaan levyllä tai kartongilla. Pääurakoitsija rakentaa tarvittavat rakennuttajan esittämän vaiheistuksen mukaiset pölytiiviit suojarakenteet ja suojaseinät (EI 60-luokka). 2.3 Työnaikaiset asennukset Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmitys- sekä puhelinlaitteet myös muiden urakoitsijoiden ja valvojien käyttöön. Näin ollen pääurakoitsija huolehtii: työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta. työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä työmaa-alueen ja -rakennusten sekä työkohteiden valaistuksesta rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin hitsaus- yms. töitä ja laitteita varten (ei kuitenkaan sarjatyöluonteisesti yleensä konepajalla tehtäviä hitsauksia varten) sekä siitä, että pistorasioita on kohtuullisella (n. 20 m) etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista. faksin työmaatoimistoon sähköpostiyhteys työmaatoimistoon ja valvojalle em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntämaksuineen ja teknillisine töineen aikataulun edellyttämässä laajuudessa kosteuden poistosta kuivumisen toteuttamiseksi 2.4 Rakennusvälineet Kukin urakoitsija hankkii ja kustantaa rakennustyössä tarvitsemansa työvälineet, koneet ja apulaitteet oman työsuorituksensa osalta. Työsuorituksissa käytettyjen työvälineiden ja koneiden tulee täyttää työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Kukin urakoitsija on velvollinen perehdyttämään henkilöstönsä välineiden turvalliseen käyttöön. 2.5 Työmaahuolto Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten (ks kohta 2.3) käyttökustannuksista. Pääurakoitsija huolehtii toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. Kukin urakoitsija vastaa käytössään olevien tilojen lukitsemisesta.

12 12/44 Pääurakoitsija huolehtii myös muiden urakoitsijoiden pakkausjätteiden poiskuljettamisesta rakennuspaikalta erikseen sovittavista paikoista eteenpäin, joihin kukin urakoitsija toimittaa omat jätteensä. 3 TYÖMAATOIMINNOT 3.1 Mittaukset Suunnitelmien nykyisten rakenteiden korko- ja aukkomitat on tarkistettava ilman eri mainintaa ao. erikoispiirustuksissa tai työselityksen kohdissa. Pääurakoitsija tarkemittaa lopullisten työkuvien laadintaa varten tarvittavat mitat: holvien, palkkien korot, ikkuna-aukot oviaukot yms. Pääurakoitsija merkitsee urakkaansa kuuluvien rakennusosien paikat sekä linjat ja korkeudet, erityisesti lopulliset alakattojen korkeudet LVIS -urakoitsijoiden käyttöön. Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja mittalinjat asennuspaikan lähelle. Erikoistöiden urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. Pääurakkaan kuuluvat teräsbetonisten pintalaattojen kosteusmittaukset, joilla varmistetaan riittävä kuivumisaste. 3.2 Kokeet ja mallit Sellaiset kokeet tai mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaavaksi. Rakennus- ja muissa työselityksissä määrätään yksityiskohtaisesti ko. osasuoritusten kohdalla niistä malleista, asennuksista ja kokeista, joita urakoitsijoiden tulee hankkia tai suorittaa ennen jonkin osasuorituksen lopullista toteutusta. Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. Urakkaan sisältyy mm. seuraavat mallit, katso myös työselostukset: - lattianpäällystemallit - maalauskäsittelymallit - valaisinasennus kannakkeineen - johtotieasennusmallit - kosteiden tilojen vesieristykset - seinä- ja lattialaatoitus

13 13/44 - mallikappaleet tai osamallit kalusteurakkaan piirretyistä kalusteista kuten opettajanpöydistä ja lokeroista sekä yksi luokan korkea ja matala kaappi - käytäväalueen asennukset malliluokan kohdalla (etenkin alakaton yläpuoliset tilat). - maalaustöihin liittyvät esim. värisävy- ja kiiltoastemallit - mallihuoneet ovineen (myös lukot), päällysteineen, maalauksineen sekä LVI- ja sähkötöineen sekä kalusteineen, laitteineen ja varusteineen, sekä vastaava osuus käytävätilasta mallihuoneen kohdalta, myös alakatto - saumaukset (saumalajit ja piirustusten mukaiset tyypit) jokaisen kyseeseen tulevan rakenteen teon yhteydessä - alakattotyypit, sisältäen IV- ja valaisinasennukset ja huoltoluukut - laatoitus sisäseinissä - sisälasiseinä - lattiapinnoitteet - ovet - akustiset vaimennukset seinissä ja katoissa - iv-säleiköt - katolle tulevat iv-laitteet - lisäksi kaikki mallit, jotka viranomaiset tulevat vaatimaan - lvis-kannatus ja kannaketyypit - lämmityslaitteiden ja putkitusten asennusmalli - pesualtaan asennus - putkien eristystapa Lisäksi tulee kunkin urakoitsijan varmistua siitä, että sellaiset materiaalien tai asennusten muutokset, jotka hänen suorituksessaan ovat mahdollisia, voidaan muiden urakoitsijoiden kannalta toteuttaa ja ovat rakennuttajan hyväksymät. 3.3 Vartiointi Pääurakoitsija huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien työkalujensa ja tarvikkeidensa vartioinnista työmaa-alueella. 3.4 Varastointi Kukin urakoitsija vastaa omien laitteittensa ja materiaalin vastaanotosta sekä siitä, että varastointi on suoritettu asiallisesti. Varastotilat ks. kohta Rakennusaikainen käyttö Rakennusaikaisista käytöistä vastaa pääurakoitsija, jonka tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. erikoisselityksiä, rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita. Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennettuja lämmityslaitteita (lopulliset) kustannuksellaan ja vastuullaan edellyttäen, että:

14 14/44 laitteiden sähköasennukset ja myös säätö- ja hälytyslaitteet ovat lopulliset tai muutoin rakennuttajan hyväksymät. laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asetetaan LVI-urakoitsijan hyväksymä ammattitaitoinen henkilö. Lisäksi pääurakoitsijan tulee ottaa huomioon mm.seuraavaa: sisäilman puhtausluokitusohjetta P1 sisäilmaluokitus 2000 (RT ) (sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus) tulee noudattaa samoin käytettävät pintamateriaalit luokkaa M1 mikäli ko. luokituksen mukaista tuotetta on saatavissa. patterilämmitys voidaan ottaa käyttöön asennustöiden edistymisen mukaan huomioiden, että pattereiden suojauksia ei saa purkaa ennen loppusiivousta ilmanvaihtolaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri osien pölyä aiheuttavat työvaiheet on loppuun suoritettu ja siivottu sekä kanavat ja konehuoneet puhdistettu. Jos koneet otetaan käyttöön rakennusaikana siivousten jälkeen, tulee suodattimet vaihtaa uusiin luovutuspäivänä. Suodatinvaihdon kustannuksista huolehtii rakennusurakoitsija. Jos pölyäviä töitä tehdään koneiden käyttöön oton jälkeen, mahdollisten kanavanuohousten suorittamisesta ja kustannuksista vastaa rakennusurakoitsija lämmitys- tai muiden järjestelmien veden vaihtaminen, yhtä huuhtelun edellyttämää vaihtamista lukuun ottamatta, saadaan suorittaa osaksi tai kokonaan vain rakennuttajan kulloinkin erikseen antamalla luvalla. lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaanotettaessa on kaikkien lamppujen oltava toimintakuntoisia ja valaisinten puhdistettuja. Käyttö korvataan rakennuttajalle käyttöaikaa vastaavalla määrällä uusia lamppuja kalusteet ja varusteet tulee olla käyttöönottohetkellä uuden veroisessa kunnossa. Tarvittaessa vioittuneet pintakäsittelyt, verhoukset, varusteet tms. tulee uusia. kiintokalusteet tulee valmistuttuaan suojata eikä niitä saa käyttää muissa työvaiheissa aputasoina eikä työtasoina. Lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan lupa. 4 VARAUKSET JA MERKINNÄT 4.1 Yleistä Kaikkien urakoitsijoiden tulee heti työn alettua suunnitella tarvitsemansa varaukset, jotta ne voidaan ottaa huomioon rakennustöitä tehtäessä ja sovittaa yhteen muiden varaustarpeiden kanssa ja rakentaa tai kiinnittää ajoissa rakennustyön kestäessä.

15 15/44 Kaikki tarvittavat varaukset tulee esittää varaussuunnitelmissa tai työmaalla rakenteisiin merkiten. Mikäli jokin varaustyö joudutaan tekemään jälkikäteen suunnitelmien ulkopuolella, vastaa suunnittelunsa laiminlyönyt osapuoli kaikista työn aiheuttamista lisäkustannuksista. 4.2 Reiät ja syvennykset Rakennusurakoitsija tekee rakenteisiin itsensä ja muiden urakoitsijoiden tarvitsemat reiät ja syvennykset. Muiden urakoitsijoiden tulee esittää tarpeensa varaussuunnitelmissa. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. Rakennusurakoitsija valvoo, että varaussuunnitelmia noudatetaan. 4.3 Asennus- ja kuljetusaukot Rakennusurakoitsija jättää rakenteisiinsa itsensä ja muiden urakoitsijoiden tarvitsemat asennus- ja kuljetusaukot. Muiden urakoitsijoiden tulee esittää tarpeensa varaussuunnitelmissa. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. Rakennusurakoitsija valvoo, että varaussuunnitelmia noudatetaan. 4.4 Läpivientien sovituskappaleet Läpäisykohdan veden ja kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Rakennusurakoitsija sijoittaa uusiin rakenteisiin putkia, johtoja, kanavia yms. varten pohjien, seinien tai seinissä olevien palkkien läpimenokohtiin ruostumattomat holkit. Holkkien hankinta sekä putkien, kanavien tai kaapeleiden holkkien välisen tilan tiivistäminen kuuluu ao urakoitsijalle. Rakennusurakoitsija suorittaa läpäisykohdan viimeistelyn ja asentaa ao urakoitsijan toimittamat peitelevyt. Läpivientien tekemisessä noudatetaan LVI-kortiston ohjetta LVI Tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muuta määrätä, noudatetaan tartuntojen, kiinnikkeiden ja kannakkeiden urakkarajoina seuraavaa: tartuntojen sekä laitteiden, kojeiden, varusteiden ja asennusten kiinnikkeiden ja kannakkeiden hankinta kuuluu niitä tarvitsevalle urakoitsijalle. rakennusurakoitsijan tarvettaan varten asentamat, myös muiden urakoitsijoiden käyttöön tulevat tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet hankkii rakennusurakoitsija milloin urakoitsijat haluavat käyttää suunnitelmista poiketen ns. yhteiskannatusjärjestelmää, laativat urakoitsijat näiden toteutussuunnitelman rakennuttajan hyväksyttäväksi.

16 16/44 Mikäli kiinnikkeitä ja kannakkeita on sijoitettava muuraukseen tai muihin rakennusosiin, suorittaa asennuksen rakennusurakoitsija niitä tarvitsevan urakoitsijan ohjeiden mukaan. Näkyviin jäävät kannatinjärjestelmät on esitettävä arkkitehdin hyväksyttäväksi. Jälkikiinnityksissä noudatetaan seuraavaa: rakennusosiin saavat eri urakoitsijat omalla kustannuksellaan kiinnittää porapultteja, kiinnitystulppia, kiinnityspaloja, side- ja tukirautoja yms. edellyttäen, että ne eivät muuta terästen asentoa tai suojaetäisyyksiä, lisää merkittävästi kuormitusta, huononna rakennusosan palosuojausta tai muita ominaisuuksia tai vahingoita niissä jo olevia asennuksia. Mittausapu ja valvonta kuuluu näiltäkin osin rakennusurakoitsijalle. kunkin urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu ottaa selko kiinnitysalustan rakenteesta ja siihen soveltuvista kiinnitystarvikkeista sekä vastata kiinnitystarvikkeiden lujuudesta, tarvittaessa lujuuslaskelmia käyttäen. Rakennusurakoitsija valvoo ja ohjaa muiden urakoitsijoiden kiinnitystöitä siten, että kiinnikkeet eivät vahingoita rakenteita, huononna rakennusosan ominaisuuksia tai lisää merkittävästi kuormituksia kukin urakoitsija tiivistää kosteissa tiloissa tekemänsä kiinnitystulppareiät yms. itse. Erityisesti levyseiniin tehtävien kiinnitysten osalta urakoitsijat ilmoittavat kiinnitystarpeensa pääurakoitsijalle, joka tekee tarvittavat vahvistukset seinärakenteeseen. 4.6 Jälkipaikkaus Jälkipaikkauksen suorittaa rakenteen tehnyt urakoitsija. Mikäli jälkipaikkauksen ei voida katsoa johtuvan normaalista rakennustyön suorituksesta vaan on aiheutunut toisen urakoitsijan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä tai muusta hänen viakseen katsottavasta syystä, suoritetaan jälkipaikkaus aiheuttajan kustannuksella. Korjausten ja paikkausten toteuttamisesta vastaa viimekädessä rakennusurakoitsija. Ellei erikseen ole muuta määrätty tulee aukkoja, syvennyksiä tms. rajoittavien pintojen olla paikattuina ja viimeisteltynä ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään yhdenmukaiset ympäröivien pintojen kanssa. Vaurioituneet rakennustarvikkeet on korjattava sekä levyt, laatat, listat yms. on vaihdettava uusiin. 4.7 LVISA -laitteiden merkinnät Kaikki LVISA -laitteet, riippumatta siitä kenen toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yhtenevää merkintätapaa käyttäen. Tarkemmat merkintäohjeet on esitet-

17 17/44 ty LVISA -suunnitelmissa. Merkinnästä vastaa aina laitteen toimittanut urakoitsija. 4.8 Johtokartoitus Ennen töiden aloittamista pääurakoitsijan tulee suorittaa tontilla johtokartoitus ja antaa tiedot osapuolien käyttöön. Ennen sähkö- ja putkijohtojen peittämistä tulee kunkin urakoitsijan huolehtia johtokartoituksen tilaamisesta. Urakoitsijat hankkivat kaupungin johtokarttakopion rakennuttajalle luovutettavien tarkepiirustusten liitteeksi. 4.9 Vastuu Rakennusurakoitsija suorittaa hyväksyttyjen varaussuunnitelmien ja työmaamerkintöjen edellyttämät rakennustekniset työt. Hyväksytyistä piirustuksista ja merkinnöistä vastaa kukin urakoitsija osaltaan. Mikäli rakennusosiin on tehtävä hyväksyttyihin varauspiirustuksiin merkitsemättömiä aukkoja, syvennyksiä, tartuntoja yms., vastaa ko. urakoitsija niistä aiheutuvista suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Rakennusurakoitsija vastaa siitä, ettei näitä muutoksia tehdä kantaviin tai muihin rakenteisiin ilman tarkastavien viranomaisten, suunnittelijoiden ja samoja rakennusosia tarvitsevien muiden urakoitsijoiden lupaa. Työtapa on kulloinkin erikseen hyväksytettävä suunnittelijoilla ja tarpeen mukaan viranomaisilla. Rakennusurakoitsija vastaa viimekädessä työn toteuttamisesta piirustusten mukaisten mittojen ja niissä olevien muiden tietojen mukaisesti. Urakoitsijat ovat rakennuttajaan nähden vastuussa siitä, että heidän työsuorituksensa edellyttämät rakennustoimenpiteet tulevat ajoissa huomioon otetuiksi heille varatuilla alueilla ja kohdissa. Esivalmisteisten rakennusosien valmistaja on omalta osaltaan vastuussa valmisteisiinsa liittyvistä reikä- ja tartuntatoimenpiteistä, ellei vastuuta ole siirretty toiselle urakoitsijalle. Rakennusurakoitsija vastaa siitä, että kukin urakoitsija käyttää asennuksiinsa heille varattuja tiloja ja kulkuteitä. 5 VASTAANOTTO 5.1 Yleistä Vastaanotto-, käyttöönotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee kaikkien rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähköurakoitsijoiden edustajien olla laitteet täysin tuntevia henkilöitä. Pääurakoitsijalle ja valvojille on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastustilaisuuksiin.

18 18/44 Pääurakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa lopullisen koekäyttöohjelman / vastaanottomenettelyn rakennuttajan hyväksyttäväksi sekä toimii ko. ohjelman koordinaattorina. Urakoitsijat vastaavat tarkastuksien ja kokeiden suorittamisesta ja dokumentoinnista. Rakennuttajan edustaja valvoo vastaanottoa. Vastaanottomenettelyn tulee nojautua työmaan laatusuunnitelman mukaan tehtyyn tilaajan ja urakoitsijan suorittamaan valvontaan ja asennustapatarkastuksiin. Vastaanottomenettely on vaiheittainen (kts. k. 5.2). Vastaanoton vaiheet tulee esittää lopullisessa työaikataulussa, jonka pääurakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa ja hyväksyttää rakennuttajalla. 5.2 Vastaanoton aikataulu Vastaanottoa edeltävät tarkastukset ja aikataulutus Rakennuttajan toimittamat kalusteet ja laitteet - erikseen sovittavan aikataulun mukaan Pölyävät rak.tekn. työt valmiit - 8 vko ennen vastaanottoa, tilat pölyttömiä Rakennuksen loppusiivous alkaa - 8 vko ennen vastaanottoa - noudatetaan vaadittua puhtausluokitusta P1 - hyväksytetään rakennuttajan edustajalla siivouksen suunnitelma Ennakkotarkastus, rakennuttaja - 7 vko ennen vastaanottoa LVISA toimintakokeet vko ennen vastaanottoa LVISA säädöt ja mittaukset vko, valmiit 4 vko ennen vastaanottoa - toimintakokeiden tulee olla hyväksytysti suoritetut Yhteiskoekäyttö vko ennen vastaanottoa, valmiit 3 vko ennen vastaanottoa Rak.urak. oma luovutus - 3 vko ennen vastaanottoa LVISA urak. oma luovutus - 3 vko ennen vastaanottoa Viranomaistarkastukset - 3 vko ennen vastaanottoa Kaikki viranomaistarkastukset on hyväksytty - 2 vko ennen vastaanottoa Rakennuttaja/valvojat tekevät tarkastukset valmiissa ja siivotuissa tiloissa

19 19/44-2 vko ennen vastaanottoa Mittaus- ja koestuspöytäkirjat valvojille - viimeistään 2 vko ennen vastaanottoa Luovutuspiirustukset - viimeistään ulkopuolisten töiden vastaanotossa Käyttäjähenkilökunnan koulutus - erikseen sovittavan aikataulun mukaan VASTAANOTTO (päivämäärät, katso urakkaohjelma) Erikoistöiden osatarkastusten aikatarve riippuu olennaisesti laitteiden valmiusasteesta kussakin osatarkastuksessa. Eri vaiheille on varattava riittävät aikamäärät, jotka tulee esittää lopullisessa aikataulussa. Kukin urakoitsija tekee osatarkastuksen edellyttämät mittaukset hankkimillaan mittalaitteilla. Automatiikan toiminta tarkistetaan monipistepiirtureilla ja tulokset taltioidaan. 5.3 Tekniset tarkastukset Rakenne-, laite- ja asennustapatarkastukset Rakennusaikana rakennuttaja suorittaa valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat asiakirjojen mukaiset. Tarkastukset koskevat erityisesti peittyviä rakenteita kuten: viemäröintiä kosteuden ja vedeneristyksiä lämmön-, ääneneristyksiä ja paloteknisiä eristyksiä putkistoja ja putkikanavia ennen niiden peittämistä säiliöitä alakattojen yläpuolisia asennuksia ja rakenteiden läpäisyjä ruoste- ja muita syöpymissuojauksia. maadoituksia yläpohjaan tulevia lvi-asennuksia ja eristyksiä Rakenteita ei saa peittää ennen tarkastuksen suorittamista. Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastuksissa edellytetään, että laiteryhmä on valmiina, säiliöt, tuntoelimet yms. varusteet kytkettynä. Viranomaisten tarkastukset Asennetun laitoksen tulee olla viranomaisten vaatimusten mukainen. Työn suorittajan on oma-aloitteisesti hoidettava yhteys viranomaisiin ja hyväksytettävä käyttämänsä laitteet.

20 20/44 Mikäli viranomaisten valvontatoimenpiteistä aiheutuu työn aikana suunnitelmiin muutoksia, on urakoitsijan ennen työn suorittamista ilmoitettava asiasta rakennuttajalle käyttäen tarvittaessa muutostyömenettelyä. Kukin urakoitsija vastaa osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. 5.4 Urakoitsijoiden toimintatarkastukset Urakoitsijoiden toimintatarkastukset ovat osa urakoitsijoiden laadunvarmistusta. Niissä tarkastetaan systemaattisen menettelyn avulla, että taloteknisiin järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät toiminnat ovat suunnitelmien mukaiset kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimintatarkastusvalmiudet rakennusurakan osalta (kaikki talotekniset järjestelmät): - tilat ovat riittävän valmiit toimintatarkastusten suorittamiseksi. Se edellyttää mm. että seinät, ovet, ikkunat yms. rakennusosat on asennettu (=tilat suljettavissa) - tekniset tilat sekä valvomo- ja alakeskustilat ovat rakennustöiden osalta valmiit - koko rakennusvaihe siivottu (pölytön). LVI- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoiden osalta: - teknisten tilojen valaistus toimii - laitteet, putkistot ja kanavistot asennettu - putkistot huuhdeltu ja esisäädetty - ilmanvaihtokoneet ja kanavistot puhdistettu sisäpuolelta (iv-urakoitsija suorittaa) tai kanaviston puhtaus muuten varmistettu ja esitetty tilaajan valvojalle - ilmavirtojen säätölaitteet ja ilmanvaihdon huonelaitteet asennettu - nestevirtojen säätölaitteet ja putkistoihin liittyvät huonelaitteet asennettu - putkistojen ja ilmanvaihdon eristystyöt on tehty - lämmitysverkostojen menoveden lämpötila on suuruusluokkaisesti säädetty oikealle tasolle - laitteiden sähkönsyötöt on asennettu siten, että virta tulee lopullisia kytkentöjä myöten - sähkömoottorien lämpösuojat viritetty ja koestettu - valvontapisteet ohjelmoitu - säätö- ja valvontalaitteet on asennettu, viritetty ja ohjelmoitu - valvontalaitteet toimii ja liitetty valvomopäätteille sekä grafiikkaan - jatkohälytykset toimii - laitteet ja kaapelit merkitty Sähköjärjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoiden osalta:

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU E S I K O U L U MÄNTYSALONTIE 3 37800 TOIJALA K O R J A U S - J A M U U T O S T Y Ö URAKKARAJALIITE 06.07.2016 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 04.04.2016 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) 1 URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 2 Urakkarajaliite SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOJÄRJESTELYT... 3 1.1 TYÖMAAN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN 1 JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 17.6.2013 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HINGUNNIEMEN PÄÄRAKENNUS KIURUVESI KEITTIÖN JA RUOKALAN PERUSKORJAUS ARKKITEHTITOIMISTO SUUNNITTELU KÄRKI OY

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HINGUNNIEMEN PÄÄRAKENNUS KIURUVESI KEITTIÖN JA RUOKALAN PERUSKORJAUS ARKKITEHTITOIMISTO SUUNNITTELU KÄRKI OY YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HINGUNNIEMEN PÄÄRAKENNUS KEITTIÖN JA RUOKALAN PERUSKORJAUS KIURUVESI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.02.2014 Pentti Kärki Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

LAATIJAT Muutos Vastuualue Yritys Laadittu Viimeisin muutos. PÄÄSUUNNITTELIJA Arcadia Oy/Martti Aittapelto 08.02.2016 MA

LAATIJAT Muutos Vastuualue Yritys Laadittu Viimeisin muutos. PÄÄSUUNNITTELIJA Arcadia Oy/Martti Aittapelto 08.02.2016 MA HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY KORKEAKOULUKESKUKSEN LAAJENNUS URAKKARAJALIITE Joensuussa 29.02.2016 Jaettu urakka alistamisehdoin LAATIJAT Muutos Vastuualue Yritys Laadittu Viimeisin muutos PÄÄSUUNNITTELIJA

Lisätiedot

SAURION VEDENOTTAMO URAKKARAJALIITE

SAURION VEDENOTTAMO URAKKARAJALIITE Vastaanottaja Ylöjärven Vesi Asiakirjatyyppi Urakkarajaliite Päivämäärä 10.4.2016 Viite 1510022118 SAURION VEDENOTTAMO URAKKARAJALIITE SAURION VEDENOTTAMO URAKKARAJALIITE Päivämäärä 10.4.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

LAPPIA LOUE URAKKARAJALIITE LIHANJALOSTUSLAITOS ARK LVI SÄH RAK ARKKITEHTITOIMISTO ARKTURE

LAPPIA LOUE URAKKARAJALIITE LIHANJALOSTUSLAITOS ARK LVI SÄH RAK ARKKITEHTITOIMISTO ARKTURE 1 LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUSLAITOS URAKKARAJALIITE 3.11.2016 ARK LVI SÄH RAK ARKKITEHTITOIMISTO ARKTURE 2 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 3 1.1 TYÖMAAN HALLINTO... 3 1.2 INFORMOINTIVELVOLLISUUDET... 3 1.3 TYÖMAAN

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1. YHTEISKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin tehtävissä ja perussiivouksessa on huonekorkeus.

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

JUHATEK URAKKARAJALIITE YSE Ranuan Yläkoulu Putkikorjaus /14. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Yläkoulun putkikorjaus

JUHATEK URAKKARAJALIITE YSE Ranuan Yläkoulu Putkikorjaus /14. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Yläkoulun putkikorjaus Ranuan Yläkoulu Putkikorjaus 28.4.2014 1/14 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Yläkoulun putkikorjaus URAKKARAJALIITE YSE 1998 Päiväys 28.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE PÄIVÄTOIMINTAKESKUS ARKKITEHTITOIMISTO JARI HINTSALA

URAKKARAJALIITE PÄIVÄTOIMINTAKESKUS ARKKITEHTITOIMISTO JARI HINTSALA 1 PÄIVÄTOIMINTAKESKUS 3.4.2013 2 1 HALLINTOJÄRJESTELYT...3 1.1 Työmaan hallinto...3 1.2 Informointivelvollisuudet...3 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta...3 1.4 Asioiden kirjaaminen...3 1.5 Työaikataulu...4

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE

HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Porvoon kaupunki HERMANNINSAARENKADUT, 1. VAIHE Turvallisuusasiakirja Vaahterakalliontie, Albert Edelfeltin rantatie, Hermanninsaarentie Sisällys 1. Yleistä 1 2. Rakennuskohde 1 3. Työssä esiintyvät vaaratekijät

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

ISONKYRÖN PALVELUKESKUS JA TERVEYSKESKUS URAKKARAJALIITE

ISONKYRÖN PALVELUKESKUS JA TERVEYSKESKUS URAKKARAJALIITE ISONKYRÖN PALVELUKESKUS JA TERVEYSKESKUS Isonkyrön kunta 31.05.2016 URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee: - Pääurakkaa (rakennusurakka) - Putkiurakkaa - Ilmanvaihtourakkaa - Sähköurakkaa - Automaatiourakkaa

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE. Louhintatyöt

URAKKARAJALIITE. Louhintatyöt JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liite 1c: Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE Louhintatyöt JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Urakkarajaliite 2 Sisällysluettelo 1. Yleiset järjestelyt... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Urakoitsijoiden välinen

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO OSASTOPÄÄLLIKKÖ HARRI MÄKINEN SUOMEN TALOKESKUS OY 27.4.2012 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE VALKEAKOSKEN KAUPUNKI, VESILAITOS TYRYNLAHDEN PINTAVESILAITOS RAKENNUSURAKKA E SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

URAKKARAJALIITE VALKEAKOSKEN KAUPUNKI, VESILAITOS TYRYNLAHDEN PINTAVESILAITOS RAKENNUSURAKKA E SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE VALKEAKOSKEN KAUPUNKI, VESILAITOS TYRYNLAHDEN PINTAVESILAITOS RAKENNUSURAKKA E27861 10.2.2017 SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE VER. PÄIVÄYS MUUTOS KOSKEE TARKASTETTU HYVÄKSYTTY 2.5.2016 PNU REH E 10.2.2017 Urakkarajat,

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot