YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA (SU) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (RAU)

2 0 SISÄILMASTOLUOKITUS 2 Kaikissa urakoissa noudatetaan sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta Sisäilmaluokitus 2008 vaatimuksia ja ohjeita (saatavissa Käytettävissä olevat luokat ovat seuraavat: Sisäilmaluokka S1, S2, S3 Rakennustöiden puhtausluokka P1, P2 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1, P2 Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, M2 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M1 Tässä rakennushankkeessa käytetään kokonaisuudessaan rakennusmateriaalien osalta päästöluokan M1 materiaaleja. Sisäilmastoluokan tavoitearvot kts. LVI-suunnitelmat. Puhtausluokka on koko rakennuksessa alkuvaiheessa (purku ja purkutöiden jälkeinen puhdistus) P2, sen jälkeen puhtausluokka on P1. Puhtausluokan vaihtuminen todetaan työmaalla pidettävässä katselmuksessa ja merkitään työmaapäiväkirjaan. Sisäilmaluokka on koko rakennuksessa S3. 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta vastaa pääurakoitsija. Tämän on laadittava hallinnosta organisaatiokaavio, jossa on esitetty henkilöt ja näiden valtuudet. Rakennuttajan erityisvaatimukset urakoitsijan organisaatiolle on esitetty urakkaohjelmassa. Pääurakoitsija johtaa työmaata siten, että työmaalla saavutetaan eri osapuolten kannalta toimiva työjärjestys sekä yhteisesti sovitut aikataululliset ja laadulliset tavoitteet. Työmaan eri osapuolet ovat velvollisia noudattamaan ja tukemaan, sopimusten asettamissa rajoissa, pääurakoitsijan määräyksiä työmaan ohjaamiseksi. Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama aloituskokous. Kokouksen kutsuu koolle rakennuttaja. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa sovittavia periaatteita. 1.2 Informointivelvollisuudet Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin niiltä osin kuin se työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Kunkin urakoitsijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua toimitettava muiden osapuolten suunnittelua, hankintaa ja asennusta palvelevat tiedot. Urakoitsijan tulee laatia omat asennussuunnitelmansa yhteisesti sovitun aikataulun mukaan ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ja suunnittelijoilla oman alansa asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen osapuolen kanssa ja hyväksytettävä muutettu toteutustapa työmaan hallinnosta sovittujen periaatteiden mukaisesti.

3 3 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että muut urakoitsijat asentavat hankintaansa kuuluvat asennukset ja laitteet sovitun asennusjärjestelyn mukaisesti. Kussakin asennusvaiheessa on lisäksi varmistuttava siitä, ettei asennuksilla estetä myöhemmin tehtävien asennusten suorittamista suunnitelmien mukaisesti. Pääurakoitsija nimeää määrätyn työnjohtajan hoitamaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä rakennus- ja aputöitä ja toimimaan yhdyshenkilönä rakennuttajan edustajien, urakoitsijoiden, rakennuksen teknillisten asiantuntijoiden ja työmaan työnjohdon välillä. Työmaan kokouskäytännöstä on esitetty vaatimukset urakkaohjelmassa. Lisäksi pääurakoitsijan johdolla pidetään eri urakoitsijoiden välisiä työmaan edistämiseen liittyviä yhteistoiminta- ja urakoitsijapalavereita. Kokousmuistioiden jakelusta sovitaan työmaakokouksissa tai ne kirjataan työmaan laatusuunnitelmaan. Yksittäisten tehtävien laadunvarmistukselle annetaan vaatimukset pääurakoitsijan kokoamassa työmaan laatusuunnitelmassa. Vaatimuksiin tulee sisältyä rakennuttajan kanssa yhteistyössä suoritettavat valvontatoimenpiteet sekä eri urakoitsijoiden oman työn valvontamenettelyt. Sivu-urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohtajalle ja varata hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä. 1.4 Asioiden kirjaaminen Urakkaohjelman mukaisesti pääurakoitsijan pitämään työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työvoima, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. Työmaapäiväkirjaa on pidettävä ja tarkastuspöytäkirjat on laadittava siten, että ne toimivat rakennuslain tarkoittamana tarkastusasiakirjana ellei tarkastusasiakirjaa pidetä erikseen. 1.5 Työaikataulu Pääurakoitsijan tulee olla kiinteässä yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden sekä rakennuttajan ja heidän suunnittelijoidensa kanssa ja laatia urakkaohjelman kohdan 4.2 mukainen työaikataulu. Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: - eri tuotteiden hankinta- ja toimitusajat - hankinta-aikoihin liittyvä tuotteiden hyväksyminen ja eri toimitusasteiden mukaisten suunnitelmien kuten rakennus-, tuotanto- ja asennussuunnitelmien laatiminen - rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankintojen ja -urakoiden ajankohdat tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset

4 4 riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa - rakenteiden kuivuminen ennen pinnoituksia - työaikaisen, työvaiheeseen kuuluvan sekä loppusiivouksen ja puhdistukseen tarvittava aika - yhtä tai useampaa urakkaa koskevat osatarkastukset ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin (keskinäinen riippuvuus) - taloteknisten järjestelmien osatarkastukset ja niiden riippuvuus vastaanottotarkastuksesta - säätöön, viritykseen, koekäyttöön ja tarkistusmittauksiin tarvittava aika koekäytöt, jotka estävät muiden töiden tekemisen samanaikaisesti ko. huonetiloissa - urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset Työaikataulu tulee tarkistaa urakkaohjelmassa määrätyin aikavälein olosuhteita vastaaviksi. Tarkistettu aikataulu tulee pääurakoitsijan esittää muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden hyväksymänä ja mahdollisin lisäselvityksin varustettuna rakennuttajan hyväksyttäväksi. Pääurakoitsija valvoo, että kaikki urakoitsijat ja hankkijat noudattavat hyväksyttyä aikataulua. Työmaan eri osapuolten tulee kirjallisesti ilmoittaa omien aikataulullisten velvoitteidensa ja edellytystensä toteutumisesta työmaakokousten yhteydessä. Havaitessaan poikkeamisen tulee pääurakoitsijan, kuultuaan ao. urakoitsijaa, ilmoittaa poikkeamisesta kirjallisesti rakennuttajalle. 1.6 Suunnitelma-aikataulu Rakennuttajan hyväksyttyä työaikataulun urakoitsijat laativat yhteistyössä keskenään töiden kulkua seuraavan piirustusaikataulun, joka esitetään rakennuttajalle. Suunnitelma-aikataulussa tulee ilmetä ainakin seuraavat kohdat: - varauspiirustusten kiertoajat - eri suunnittelijoiden laatimien piirustusten ja muiden asiakirjojen toimitus urakoitsijoille - rakennuttajan erillisurakoitsijoiden ja -hankkijoiden piirustusten, selitysten, asennusohjeiden tms. toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja urakoitsijoille - urakoitsijoiden hankintaan kuuluvien suunnitelmien ja asennuspiirustusten toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja työmaan käyttöön - urakoitsijoiden keskinäisten tietojen vaihdon ajankohdat - talotekniikkalaitteiden (LVIAS) toimintakokeiden päivämäärä Piirustusaikataulussa tulee esittää erikseen viranomaisten ja rakennuttajan taholta tapahtuvan hyväksymismenettelyn ajantarve. 1.7 Varauspiirustukset Kukin urakoitsija laatii osaltaan varauspiirustukset. Piirustusten kierto tapahtuu rakennesuunnittelijan johdolla suunnitelma-aikataulun mukaisesti. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että sivu-urakoitsijat tarkastavat ja merkitsevät varauksensa siten, että rakennesuunnittelija saa lopulliset varauspiirustukset vähintään kaksi viikkoa ennen kuin ko. rakennepiirustukset tarvitaan työmaalla. Rakennesuunnittelijan tarkastettua ja hyväksyttyä lopulliset varauspiirustukset urakoitsijat vahvistavat ne allekirjoituksellaan. Hyväksyttyjen varauspiirustusten mukaisiin rakenteisiin saa tehdä muutoksia ainoastaan

5 rakennesuunnittelijan ja tarkastavan viranomaisen luvalla sekä muutosta haluavan urakoitsijan kustannuksella. 5 Muihin kuin kantaviin rakenteisiin tehtävät reiät, syvennykset, urat, teräsasennukset yms. on rakennusurakoitsijan tehtävä työpiirustusten ja ali- tai sivu-urakoitsijan antamien ohjeiden mukaan eikä niitä merkitä varauspiirustuksiin. 1.8 Urakoitsijan asennuspiirustukset Urakoitsijan laatimat erikoissuunnitelmat tulee riittävän ajoissa hyväksyttää rakennuttajalla ja niihin sidoksissa olevilla muilla urakoitsijoilla. Asennuspiirustukset tulee hyväksyttää ao. suunnittelijoilla. 1.9 Piirustusten jakelumenettely ja projektin tietopankki Sähköisessä muodossa käsiteltävissä ja/tai siirrettävissä asiakirjoissa tulee noudattaa projektin suunnitteluvaiheessa sovittua ohjelmisto- ja piirustusformaattia. Rakennuttajalta tulevat suunnitelmat Rakennuttaja toimittaa piirustuksia seuraavasti: rakennusurakka 4 sarjaa, muut urakat 3 sarjaa. Rakennuttajalta tulevien piirustusten tilaus ja jakelu työmaalle hoidetaan työmaan valvojan kautta. Valvoja luovuttaa piirustukset urakoitsijalle kuittausta vastaan. Urakoitsijan asennus- ja työsuunnitelmat Urakoitsijalta tulevien asennus- ja työpiirustusten hyväksyttäminen ja jakelu hoidetaan seuraavasti: - urakoitsijan laatimat piirustukset tulee toimittaa rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaakokouksessa sovittavalla tavalla - piirustuksia toimitetaan viisi sarjaa Piirustusten jakelukustannuksista vastaa piirustusten luovuttaja Kokeet ja mallit Yksittäistä urakkaa koskevat mallisuoritukset on esitetty kunkin alan työselostuksissa. Mallihuone tai muut sellaiset kokeet tai mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaavaksi. Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta.

6 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPALVELUT Rakennusalue Rakennusalue ja urakka-alue on esitetty piirustuksissa. Lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköliitäntöjen urakka-aluerajat on esitetty ao. piirustuksissa. Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön rakennusalueen, josta pääurakoitsija varaa tilat työmaarakennuksille sekä varasto- ja työalueille. Tarvitsemansa lisäalueet urakoitsijan tulee hankkia käyttöönsä omalla kustannuksellaan. Pääurakoitsija järjestää kustannuksellaan tarvittavat katselmukset ennen rakennustöiden alkua ja kohteen valmistuttua. Katselmuksiin osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat ja niistä laaditaan pöytäkirja. Pääurakoitsija laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman, toimittaa sen rakennuttajalle tiedoksi ja hyväksyttää sen tarpeen mukaan viranomaisilla. Muista kuin piirustuksen esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava ennalta rakennusten käyttäjien ja viranomaisten kanssa. Pääurakoitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan eri urakoitsijoiden käyttöön tulevat tilat. 2.2 Työnaikaiset rakenteet Pääurakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varastoyms. tilat omia ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii pääurakoitsija. Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista sivu-urakoitsijoille näiden töissä normaalisti tarvittavat: - riittävät, lukittavat, lämpimät ja kylmät varastotilat - rakennusalan ja ao. sivu-urakoitsijan alan työehtosopimuksen määräykset täyttävät kalustetut henkilöstötilat, joita ovat mm. ruokailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja WC-tilat. Tilojen mitoituksen tulee olla suhteutettu työaikataulun perustana oleviin henkilömääriin. Lisäksi pääurakoitsija varaa sivu-urakoitsijoille ja erillishankintojen laitetoimittajille kalustettua toimistotilaa 10 m2 sekä tarvittavat sosiaaliset tilat. Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa sivu-urakoitsijoita ja alihankkijoita samoin kuin erillisurakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomaisia kokoonpanotöitä varten. Pääurakoitsija vastaa kaikkien työmaa-alueella tarvittavien teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. 2.3 Työnaikaiset asennukset Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmitys- sekä puhelinlaitteet myös muiden urakoitsijoiden ja valvojien käyttöön.

7 Näin ollen pääurakoitsija huolehtii: - työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta ja kustannuksista - työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä - työmaa-alueen ja -rakennusten yleisvalaistuksesta - rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin hitsaus- yms. töitä ja laitteita varten sekä siitä, että pistorasioita on kohtuullisella (n. 20 m) etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista - faksi- ja sähköpostiyhteyden työmaalle - em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntämaksuineen ja teknillisine töineen 2.4 Rakennusvälineet Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimilleen koneille, laitteille, telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta. 2.5 Telineet ja suojarakenteet Pääurakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja kunnossapidosta työmaalla. Pääurakoitsija hankkii kaikki työ- ja nostotelineet, jotka on tarkoitettu urakoitsijoiden yhteiseen käyttöön. Pääurakoitsija laatii työn alussa yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa telineiden käytöstä suunnitelman, jossa esitetään telineiden käyttö sekä eri urakoitsijoiden tehtävät telineiden ja suojarakenteiden turvallisuuden varmistamiseksi. Pääurakoitsija huolehtii näiden telineiden ja suojarakenteiden suunnitteluja tarkastusmenettelystä. 2.6 Mittaukset Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja päämittalinjat asennuspaikalle. Kukin urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. 2.7 Nostot ja siirrot Pääurakoitsija on velvollinen antamaan tarvittaessa rakennuttajan sekä muiden urakoitsijoiden käyttää työmaalla hallinnassaan olevia nosto- ja siirtolaitteita raskaiden esineiden nostoihin ja siirtoihin. Laitteiden käytöstä tulee ennakkoon sopia ja samalla huolehtia siitä, että laitteiden työturvallisuuteen liittyvät kunnon ja käyttöhenkilökunnan vaatimukset tukevat täytetyiksi. Mikäli laitteiden em. käytöstä aiheutuu pääurakoitsijalle ylimääräisiä kustannuksia, on pääurakoitsija oikeutettu veloittamaan käytöstä omakustannushinnan palvelun saajalta. 2.8 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista. 7

8 Tarvikkeiden varastointi on osoitettava kosteudenhallintasuunnitelmassa Työmaahuolto Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten (ks. kohta 2.3) käyttökustannuksista. Pääurakoitsija huolehtii toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. Kukin urakoitsija vastaa käytössään olevien tilojen lukitsemisesta. Pääurakoitsija huolehtii myös muiden urakoitsijoiden pakkausjätteiden poiskuljettamisesta työmaalle osoittamistaan keräyspisteistä lähtien. Kukin urakoitsija vastaa pakkausjätteidensä lajittelusta. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työnaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin pääurakoitsijan osoittamaan pisteeseen, josta pääurakoitsija huolehtii niiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta. Pääurakoitsija valvoo, että puhtaanapito on säännöllistä ja että työvälineet ja menetelmät ovat asianmukaisia ja että siivous suoritetaan annettujen ohjeiden ja puhtausluokkavaatimusten mukaisesti Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta Pääurakoitsija vastaa rakennustyömaan aluevartioinnista ja työkohteen lukituksesta työajan ulkopuolella. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien rakennusvälineidensä ja tarvikkeidensa vartioinnista työaikana ja lukitsemisesta heille osoitettuihin varastoihin tai työmaa-alueelle työajan ulkopuolella Rakennusaikainen käyttö Rakennusaikaisista käytöistä vastaa pääurakoitsija, jonka tulee noudattaa rakennusaikaisesta käytöstä ao. erikoisselityksissä annettuja ja rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita. Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennettuja lämmityslaitteita kustannuksellaan ja vastuullaan edellyttäen, että: - laitteiden sähköasennukset ja myös säätö- ja hälytyslaitteet ovat lopulliset tai muutoin rakennuttajan hyväksymät - laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asetetaan LVI- ja sähköurakoitsijoiden hyväksymä ammattitaitoinen henkilö Lisäksi pääurakoitsijan tulee ottaa huomioon mm. seuraavaa: - lämmitys voidaan ottaa käyttöön asennustöiden edistymisen mukaan - lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaanotettaessa on kaikkien lamppujen oltava toimintakuntoisia ja valaisinten puhdistettuja - mikäli pääurakoitsija ottaa, saatuaan siihen rakennuttajalta luvan, oman ja/tai muiden

9 9 urakoitsijoiden käyttöön valmistuvia huonetiloja ja niissä olevia varusteita tms. tulee hänen saattaa nämä ennen luovutusta uuden veroiseen kuntoon, tarvittaessa uusia vioittuneet pintakäsittelyt, verhoukset, päällysteet, varusteet, kojeet ja asennukset, lisäksi urakoitsijan on luovutettava rakennuttajalle uusia loisteputkia käytetyn tuntimäärän verran Muiden lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan kirjallinen lupa. Ilmanvaihtolaitteistoa ei saa käyttää rakennusaikana. 3 TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT Ks. erillinen työturvallisuusliite. 4 TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 4.1 Työmaan laatusuunnitelma Pääurakoitsijan on laadittava työmaan hankekohtainen laatusuunnitelma tarvittavilta osin yhteistyössä sivu-urakoitsijoiden kanssa ja esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään työmaatoimintojen laadun rakentuminen sekä työmaan eri osapuolien toimenpiteet, joilla sopimuksen määrittelyt täytetään. Laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan. Suunnitelmassa määritellään - tavoitteet ja laadunvarmistustoimenpiteet - riskien ja kriittisten kohtien tunnistaminen - tuotannonsuunnittelu- ja ohjaustehtävät - käytettävät menettely- ja työtavat - tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyt - tiedonkulku ja kirjaukset - yhteistyö hankkeen muiden osapuolien kanssa - laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen Yleensä ja erityisesti laatusuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, että hankkeen sisäilmastoluokaksi on valittu S3 (SL2008) sekä töiden puhtausluokaksi P1. Tupakointi on työmaa-alueella kielletty rakennuksen sisätiloissa. 4.2 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma Pääurakoitsijan on laadittava lisäksi työnaikaisen kosteuden hallintaa koskeva suunnitelma ja esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen

10 allekirjoittamisesta. 10 Rakennustyömaan kosteudenhallinnan tavoitteena on estää kosteusvaurioiden synty, varmistaa, että rakenteet kuivuvat tavoitekosteustilaansa ilman aikatauluviivytyksiä sekä vähentää rakenteiden kuivatustarvetta ja materiaalihukkaa. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla kosteudenhallinnalla voidaan pienentää huomattavasti rakennuskustannuksia. Kosteudenhallinta koostuu ennakkosuunnittelusta, työmaan toimenpiteistä, dokumentoinnista ja valvonnasta. Kosteudenhallintasuunnitelma tehdään yksilöllisesti kullekin työmaalle. Suunnitelmaa laadittaessa kiinnitetään erityistä huomioita rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen, kuivatustarpeeseen, materiaalien kosteudensietokykyyn sekä kosteusteknisesti kriittisten rakenneosien toteuttamiseen. Kosteudenhallintasuunnitelma määritellään: - kosteusriskien kartoittaminen - rakenteiden kuivumisaika-arviot - työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelu - kosteusmittaussuunnitelma - organisoinnin, seurannan ja valvonnan järjestäminen Lisäohjeita työmaan puhtauden- ja kosteuden hallinnasta annetaan erillisessä ja Terve talo ohjeessa. 5 Vastaanotto 5.1 Yleistä Vastaanottomenettelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelman mukainen toteutus, laatutaso, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, suunnittelijat ja urakoitsijat suorittavat yhteistyössä rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa jatkuvaa, systemaattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta. Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee kaikkien rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakoitsijoiden edustajien olla laitteet täysin tuntevia henkilöitä. Pääurakoitsijalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastustilaisuuksiin. Pääurakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa lopullisen koekäyttöohjelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. Pääurakoitsija toimii vastaanottomenettelyn koordinoijana. Urakoitsijat vastaavat tarkastuksien ja kokeiden suorittamisesta ja dokumentoinnista. Rakennuttajan edustaja valvoo vastaanottoa. 5.2 Vastaanoton dokumentointi Urakoitsijoiden tulee laatia viivytyksettä kaikista vastaanottomenettelyyn sisältyvistä tarkastuksistaan, mittauksistaan, koestuksistaan ja kokeistaan pöytäkirjat ja toimittaa niistä

11 kopiot muille urakoitsijoille ja rakennuttajalle Vastaanoton kuvaus Kanavistot ja ilmanvaihtolaitteistot on oltava puhtaat ennen vastaanottoa. Puhtaus tarkistetaan työmaalla pidettävin pistokokein ja, mikäli niissä havaitaan puutteita, ilmastointiurakoitsija on velvollinen nuohoamaan kanavistot omalla kustannuksellaan. Rakennuttaja suorittaa rakennusaikana tarvittavia rakenne-, laite- ja asennustarkastuksia. Tarkastukset koskevat erityisesti peittyviä rakennusosia ja niissä olevia asennuksia, kuten: Putkistojen ja kanavistojen sisäpuolista puhtautta ja puhdistettavuutta Kanavien puhtaus ja puhdistusluukkujen toiminta tarkistetaan pistokokein asennustyön edetessä sekä vastaanoton yhteydessä toimintakokeissa ja lopputarkastuksissa. Jos tarkastusten yhteydessä kanavissa esiintyy likaisuutta, on ne puhdistettava uudelleen hyväksyttävästi (kts. LVI-työselitys) Laitteiden ja materiaalien ennakkohyväksyntä Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, joita ei ole yksilöity tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa. Materiaalien hyväksyttäminen esitetään suunnitelma-aikataulussa. Ennakkohyväksymisellä varmistetaan, että toimitettavat laitteet ja materiaalit täyttävät suunnitelma-asiakirjojen laatuvaatimukset. Hyväksymismenettelyt on selostettu yksityiskohtaisesti ao. suunnitelma-asiakirjoissa. CE-merkintä: Tilaaja / rakennuttaja edellyttää urakoitsijan huolehtivan siitä, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kun tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE-merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista / käyttämistä / kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta sekä kaikista siitä aiheutuvista kustannuksista. Laite- ja asennustapatarkastukset Rakennuttaja valvoo työn aikana, että rakennustarvikkeet rakennusosat, laitteet materiaalit. työmenetelmät yms. ovat suunnitelma-asiakirjojen ja ennakkohyväksyntöjen mukaisia. Asennusvirheitä pyritään lisäksi ehkäisemään ennakolta asennuspiirustusten ja malliasennusten avulla. Niistä urakoitsijoille aiheutuvat velvoitteet on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa ja tässä liitteessä. Tarkastukset koskevat erityisesti peitettäviä rakenteita ja niissä olevia asennuksia kuten: - asennukset maassa, alapohjien alla, seinämissä, alakattojen yläpuolella, jne. - kosteuden- ja vedeneristykset, lämmöneristykset, palotekniset eristykset - putkien, kanavien ja kaapeleiden seinämälävistykset.

12 Tarkastettavia kohteita ei saa peittää ennen kuin niille eri suunnitelma-asiakirjoissa määrätyt tarkastukset ja kokeet on tehty hyväksytysti. Urakoitsijoiden toimintatarkastukset Urakoitsijoiden toimintatarkastukset ovat osa urakoitsijoiden laadunvarmistusta. Niissä tarkastetaan systemaattisen menettelyn avulla, että taloteknisiin järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät toiminnot ovat suunnitelmien mukaiset kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimintatarkastukset dokumentoidaan käyttäen apuna tarkistuslistoja, joihin tehdään tarkistusmerkinnät järjestelmä- ja laitekohtaisesti kaikista kokeilluista toiminnoista. Listoihin merkitään myös tarkastuksissa todetut puutteet. Urakoitsijoiden tekemät tarkastusohjelmat tarkastuslistoineen on luovutettava rakennuttajalle tarkastettavaksi ennen urakoitsijan toimintatarkastusten aloittamista. Toimintatarkastusvalmius Kaikki työt (säätö- ja viritystöitä lukuun ottamatta) tulee olla valmiina ja kaikki tilat ja asennukset tulee olla puhdistettuna ja puhtaustaso hyväksyttynä. LVI-rakennusautomaatiojärjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat asiat - hälytyksin, ohjauksien, käyttötilaosoituksien ja pakkokytkentöjen toiminnat - sähkömoottorien oikeat pyörimissuunnat - varolaitteiden toiminnot - häiriötoiminnot - toimilaiteiden oikeat ajosuunnat - paikallisten mittarien toiminnot ja nykyisten antureiden kalibrointi - taloteknisten laiteiden rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvät toiminnot - laitteiden merkinnät - käyttöohjeet ja dokumentoinnit - Toimintatarkastus koskee kaikkia rakennusautomaatioon liitettyjä laitteita Sähkö- tele- ja turvajärjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat asiat - laitteistojen ja kaapeloinnin asennukset - järjestelmien toiminnat koekäytöin ja mittauksin - laitteiden merkinnät - käyttöohjeet ja dokumentoinnit Rakennusautomaatioon liittyvien toimintojen tarkastukset käsittävät kenttälaitteiden ja valvomolaitteiden (grafiikkakuvat) muodostaman kokonaisuuden. Toimintatarkastukset dokumentoidaan käyttäen apuna tarkastuslistoja, joihin tehdään tarkastusmerkinnät järjestelmä- ja laitekohtaisesti kaikista kokeilluista toiminnoista. Listoihin merkitään myös tarkastuksissa todetut puutteet. 5.4 Vastaanoton aikataulu Rakennusteknisten töiden osalta pitävät rakennuttajan edustajat ennakkotarkastuksen. Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian, jotta rakennuskohde voidaan ottaa käyttöön vastaanottotarkastuksessa. 12

13 13 Ennakkotarkastus pidetään 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Vastaanottotarkastusta edeltäen suoritetaan LVIS-töiden osalta: - laite- ja asennustapatarkastukset koko työn ajan jatkuvana prosessina, sekä loppuun suoritettuna 1 viikko ennen toimintakokeiden aloittamista - talotekniikkalaitteiden (LVIAS) toimintakokeet, joiden tulee olla suoritettu siten, että vastaanottotarkastus voi olla aikaisintaan 3 viikkoa hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen - laitoksen säätö ja mittaukset tulee olla hyväksytysti suoritettu 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta - yhteiskoekäyttö, joka on voitava aloittaa 7 vuorokautta ennen vastaanottotarkastusta - tarkastusmittaukset Erikoistöiden osatarkastuksen aikatarve riippuu olennaisesti laitteiden valmiusasteesta kussakin osatarkastuksessa. Eri vaiheille on varattava seuraavan pituiset aikamäärät edellyttäen, ettei suurempia korjattavia puutteita laitoksen toiminnassa ilmaannu: - laitteiden toimintakokeet 1 viikko - laitoksen säätö ja mittaukset 2 viikkoa - yhteiskoekäytöt 2 viikkoa - siivous- ja korjausaika 2 viikkoa Kukin urakoitsija tekee osatarkastuksen edellyttämät mittaukset hankkimillaan mittalaitteilla. 5.4 Tekniset tarkastukset Rakenne-, laite- ja asennustapatarkastukset Rakennusaikana rakennuttaja suorittaa valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat asiakirjojen mukaiset. Tarkastukset koskevat erityisesti peittyviä rakenteita kuten: - viemäröintiä - alapohjaan tulevia asennuksia eristyksineen ja maarakenteiden tiivistystä - kosteuden- ja vedeneristyksiä - lämmöneristyksiä, ääneneristyksiä ja paloteknisiä eristyksiä - sähkölämmityskaapeleita - putkistoja ja putkikanavia ennen niiden peittämistä - alakattojen yläpuolisia asennuksia ja rakenteiden läpäisyjä - ruoste- ja muita syöpymissuojauksia. Rakenteita ei saa peittää ennen tarkastusten suorittamista. Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastuksissa edellytetään, että laiteryhmä on valmiina, säiliöt, tuntoelimet yms. varusteet kytkettyinä. Viranomaisten tarkastukset Työn suorittajan on oma-aloitteisesti hoidettava yhteys viranomaisiin ja hyväksytettävä

14 käyttämänsä laitteet. 14 Mikäli viranomaisten valvontatoimenpiteistä aiheutuu työn aikana suunnitelmiin muutoksia, on urakoitsijan ennen työn suorittamista ilmoitettava asiasta rakennuttajalle käyttäen tarvittaessa muutostyötarjousmenettelyä. Kukin urakoitsija vastaa omalta osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. 5.5 Toimintakokeet Toimintakokeiden edellytykset Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan ja urakoitsijoiden yhteistä laadunvarmistusta. Urakoitsijat osoittavat toimintakokeissa, että järjestelmät ja laitteet toimivat suunnitellulla tavalla kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimintakokeet suoritetaan urakoitsijoiden toimintatarkastusten jälkeen urakoitsijoiden yhteisesti ehdottamana ja rakennuttajalle kirjallisesti ilmoittamana ajankohtana, kun urakoitsijat ovat todenneet, että kaikkien urakoiden osalta on valmius toimintakokeiden aloittamiseen. Toimintakoevalmius edellyttää, että urakoitsijat ovat suorittaneet edellä esitetty keskinäiset toimintatarkastuksensa ja todenneet niissä järjestelmien ja laitteiden olevan toimintakuntoisia. Lisäksi edellytetään, että edellä luetellut toimintatarkastusvalmiuteen liittyvät velvoitteet on suoritettu kaikkien urakoitsijoiden osalta. Toimintakokeita ei aloiteta, tai ne keskeytetään, mikäli velvoitteiden suorittaminen todetaan puutteelliseksi. Pääurakoitsija toimittaa kirjallisen esityksen rakennuttajalle toimintakokeiden aloittamisesta. Esityksen liitteenä tulee olla urakoitsijoiden toimintatarkastuksien tarkastuslistat edellä kuvattuine merkintöineen. Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastusten jälkeen urakoitsijoiden ilmoitettua kaikkien laitteittensa olevan toimintakuntoisia, suorittaa rakennuttaja toimintakokeen. Toimintakokeet saadaan aloittaa, kun rakennus-, lvi- ja sähkötyöt ovat valmiina, tilat ovat puhtaat ja rakennuttaja hyväksynyt toimintakokeiden aloittamisen. Toimintakokeiden suoritus Rakennuttaja tarkastaa urakoitsijan edustajien läsnä ollessa, että laitteet on asennettu oikein paikoilleen ja että sähköllä toimivat laitteet saavat virtansa lopullisia virtayhteyksiä pitkin. Moottoreiden, peltien ja automatiikkalaitteiden liikesuuntien on oltava oikeat. Samoin pakkokytkentöjen käynnistyshidastusten ja hälytysten on oltava oikein kytketyt. Tarkastukset kohdistuvat mm. seuraaviin seikkoihin: Instrumentointi ja merkinnät - säätimet, toimilaitteet ja anturit merkintöineen

15 - mittarit ohje- ja raja-arvoineen - pumppujen ja puhaltimien laitekilvet - kanavien, putkistojen ja säätöventtiilien merkinnät 15 Pyörimissuunnat - pumput, puhaltimet, LTO-laitteet Hälytykset ja varolaitteet - jäätymis- ja palovaaratermostaatit - lämpötila-, paine- ja paine-erohälytykset - ylivirtasuojat Ohjaukset ja pakkokytkennät - käsi-, kello- ja ulkotermostaattiohjaukset - laitteiden väliset pakkokytkennät Säätötoiminnot - lämmityspatterien ja linjaventtiilien säätö - sarjasäätö moottoriventtiili-kiertoilmapelti/lto-laite - paluuvesisäätö seisonta-aikana Erikoisjärjestelmien, koneiden ja laitteiden toimintakokeet suoritetaan erikseen laadittujen toimintaohjelmien mukaan. Näille sähkökäyttöisille laitteille, jotka eivät liity LVI-laitokseen, ja eri sähköjärjestelmille suoritetaan toimintakokeet ennen vastaanottoa. Kokeet järjestää se urakoitsija tai erillishankkija, jonka urakkalaajuuteen toimitus on sisältynyt. Näiden kokeiden aikatarpeen ja urakkarajojen suhteen noudatetaan soveltuvin osin samaa, mitä edellä on sanottu LVI-laitteiden toimintakokeista. 5.6 Säätö ja mittaukset Kukin urakoitsija suorittaa asentamansa laitoksen säädöt ja mittaukset. Laitoksen säädön ja mittauksen alkaessa tulee kokeiltavissa tiloissa muiden rakennustöiden olla niin suoritetut, että tarvittavat toimenpiteet voidaan asianmukaisesti suorittaa ja tulostaa. Laitoksen säädössä ja mittauksessa suoritettavat toimenpiteet on esitetty työselityksissä. Kaikista mittauksista ao. urakoitsija laatii pöytäkirjan. Lämmitysverkoston lopullinen säätö on suoritettava n. -10 C pakkasella, jolloin tarkistussäädön tarpeellisuus todetaan sisälämpötilamittauksilla käyttöajan ulkopuolella. 5.7 Koekäyttö Koekäytössä tutkitaan laitteiden kokonaistoimintaa eri olosuhteissa. Urakoitsijoiden tulee pyytää koekäytön suorittamista saatuaan laitteiden asennustyöt valmiiksi sekä toimintakokeen jälkeiset säätö- ja viritystoimenpiteet suoritetuiksi. Seuraavat laitokset koeajetaan:

16 16 - ilmastointikojeet vyöhykkeineen ja jälkilämmityksineen - käyttövesijärjestelmät (lämpötilat, kiertopiirit jne.) - säätö- ja valvontajärjestelmät Koekäyttöohjelmasta sovitaan rakennuttajan kanssa, jolloin määritellään eri osapuolten velvoitteet ja koekäytön tekniset suoritustapavaatimukset. Mittaukset suorittaa urakoitsija suunnittelijoiden ja rakennuttajan valvonnassa. Osa em. toimenpiteistä voidaan erikseen sopia suoritettavaksi takuuaikana, jolloin ainakin suoritetaan toimintakokeet vaihtuvissa olosuhteissa (kesä/talvikäyttö). Koekäyttämättömien laitteiden osalta tarkastetaan urakoitsijoiden suorittama säätö ja viritys tekemällä pistokokeittain tarkastusmittauksia. Mittaukset on voitava aloittaa viimeistään kaksi työpäivää ennen vastaanottotarkastusta. 5.8 Laitetarkastusten urakkarajat Vastaanottomenettelyssä noudatetaan seuraavia urakkarajoja: - lämmityskustannuksista vastaa pääurakoitsija - veden ja sähkön toimittaa pääurakoitsija - kukin urakoitsija suorittaa laitteittensa säädön ja mittaukset sekä tarpeelliset korjaukset - takuuajan koekäytöt kustantaa rakennuttaja, elleivät ne aiheudu todetusta, urakkaan kuuluvan laitteen virheellisyydestä, jolloin kustannukset kuuluvat laitteen toimittaneelle urakoitsijalle. Mikäli vastaanottotarkastuksessa todetaan niin paljon puutteita, ettei rakennuttaja ota vastaan laitosta, suoritetaan urakoitsijan kustannuksella vastaanottotarkastus uudelleen erikseen sovittavana ajankohtana. 6 Käyttöönotto 6.1 Luovutusasiakirjat Urakoitsijat luovuttavat ennen vastaanottotarkastusta tai suunnitelma-aikataulussa määrättynä ajankohtana rakennuttajalle seuraavat asiakirjat: - valvojan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asennuspiirustukset - viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat - viranomaisten tarkastuspöytäkirjat - käyttö- ja huolto-ohjeet suomenkielisinä, huoltokirjan sekä takuutodistukset Huoltokirja: Urakoitsijat laativat yhdessä pääurakoitsijan johdolla huoltokirjan. Huoltokirja tehdään sähköisenä rakennuttajan järjestelmään. Kukin urakoitsija täyttää huoltokirjan osaltaan huoltokirjakoordinaattorin ohjeiden mukaisesti. Rakennuttaja antaa työmaan alkuvaiheessa käyttäjätunnukset järjestelmään, urakoitsijoiden on päivitettävä järjestelmän tietoja työmaan alusta lähtien siten, että huoltokirja on valmis ennen käyttöönottotarkastusta.

17 LVIS-urakoitsijoiden tulee 2 viikkoa ennen vastaanottoa toimittaa käyttösuunnitelmakansioihin suomenkieliset käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet sekä näihin liittyvät yksityiskohtaiset piirustukset, jotka on tarkemmin määritelty LVI- sekä sähkötyöselostuksissa. 17 Lisäksi kaikki ne urakoitsijat, joiden urakkasuoritukseen sisältyy koneita ja laitteita luovuttavat rakennuttajalle näitä koskevat takuusitoumukset sekä suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet. Rakennuttajalle on luovutettava myös tarvittavat huolto- ja hoito-ohjeet kaikista erikoista huoltoa vaativista rakennusosista ja materiaaleista. Loppupiirustukset Rakennuttaja teettää kohteen loppupiirustukset suunnittelijoilla. Tätä varten urakoitsijat toimittavat selväkieliset ja riittävän tarkat tarkepiirustukset kohteen suunnitelmamuutoksista. Kunkin urakoitsijan kustantamina loppuasiakirjoina luovutetaan piirustuksista arkistointikelpoiset tulostusmuovit, 2 sarjaa paperikopioita ja suunnitelmat sähköisessä muodossa, formaatti DWG. 6.2 Käytön opastus Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät käyttäjän kanssa sovittavana ajankohtana käyttöhenkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä koskevan koulutustilaisuuden. Tilaisuuden kestoaika on kunkin laitetoimittajan osalta vähintään yksi työpäivä, ellei ko. työselityksessä ole muuta mainittu. Käyttäjille on viimeistään koulutustilaisuudessa toimitettava kirjallinen aineisto joko em. käyttö- ja huolto-ohjeisiin tai muuhun aineistoon perustuen. 6.3 Takuuajan toimenpiteet Kuhunkin urakkaan kuuluvat takuuajan huoltotoimenpiteet on mainittu ao. erikoistyöselityksessä. Suoritetuista toimenpiteistä on saatava käyttöhenkilökunnan hyväksyntä kirjallisena. Takuuajan huoltotoimenpiteiden suorittamisesta tulee ilmoittaa etukäteen käyttöhenkilöstölle. 7 URAKOITSIJOIDEN VÄLISET TYÖT JA VELVOITTEET Urakkaohjelmassa ja tässä urakkarajaliitteessä edellä mainittujen velvoitteiden lisäksi pääurakoitsijalle kuuluvat jäljempänä mainitut muiden urakoitsijoiden töihin ja rakennuttajan erillisurakoihin liittyvät velvoitteet, rakennus- ja aputyöt sekä niiden suorittamiseksi tarpeelliset hankinnat. Työt suoritetaan kiinteässä yhteistoiminnassa muiden urakoitsijoiden kanssa. Urakoitsijoiden tulee riittävän ajoissa ilmoittaa toiselle urakoitsijalle tarvitsemistaan aputöistä ja niistä rakennustöistä, jotka eivät ilmene aikataulusta.

18 18 Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa riittävän ajoissa muille urakoitsijoille tilojen sulkemisesta liikenteeltä pintarakennetöitä tai muita toimenpiteitä varten. Ennen jonkin toisen urakoitsijan tekemän suorituksen ja yleensä eri työvaiheeseen rajoittuvan uuden työvaiheen alkamista ja ennen kuin työvaihe jää toisen työvaiheen peittämäksi, pidetään kohteessa vallitseman tilanteen (suoritettujen töiden ja järjestelyjen) toteamiseksi katselmus. Tässä katselmuksessa tulee selvittää, ovatko lähtökohdat alkavalle työlle asiakirjoissa tarkoitetut tai mahdollisesti miltä osin ne ovat poikkeavia. Katselmuksesta tehdään pöytäkirja ja tarvittaessa hankitaan tarkastavan viranomaisen hyväksyminen, riippuen katselmuksen luonteesta. 7.1 Varaukset Kaikkien urakoitsijoiden tulee heti työn alettua suunnitella tarvitsemansa varaukset, jotta ne voidaan ottaa huomioon rakennustyötä tehtäessä ja sovittaa yhteen muiden varaustarpeiden kanssa ja rakentaa tai kiinnittää ajoissa rakennustyön kestäessä. Kaikki tarvittavat varaukset tulee esittää varaussuunnitelmissa (reikäpiirustuksissa). Mikäli jokin varaustyö joudutaan tekemään jälkikäteen suunnitelmien ulkopuolella, vastaa suunnittelunsa laiminlyönyt osapuoli kaikista työn aiheuttamista lisäkustannuksista Reiät ja syvennykset Rakenteisiin tulevia asennuksia varten tekee kukin urakoitsija alle 30 mm:n reiät poraamalla rakennesuunnittelijan ohjeita noudattaen. Yli 30 mm:n reiät tekee rakennusurakoitsija Asennus- ja kuljetusaukot Rakennusurakoitsija jättää rakenteisiinsa itsensä ja muiden urakoitsijoiden tarvitsemat asennus- ja kuljetusaukot. Muiden urakoitsijoiden tulee esittää tarpeensa varaussuunnitelmissa. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. Rakennusurakoitsija valvoo, että varaussuunnitelmaa noudatetaan Läpivientien sovituskappaleet Läpäisykohdan veden- tai kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Rakennusurakoitsija sijoittaa putkia, johtoja, kanavia yms. varten pohjien, seinien tai seinässä olevien palkkien läpimenokohtiin ruostesuojatut holkit tai näitä varten jätetään jälkivalu- ja jälkimuurausaukot. Holkkien hankinta sekä putkien, kanavien tai kaapeleiden holkkien välisen tilan tiivistäminen kuuluu ao. urakoitsijalle. Rakennusurakoitsija suorittaa läpäisykohdan viimeistelyn ja asentaa ao. urakoitsijan toimittamat peitelevyt. Läpivientien tiivistykset ja palosuojaukset (mm. kanavien, kaapelitikkaiden ja hyllyjen läpimenoaukkojen sulkeminen paloalueittain viranomaisten hyväksymällä paloneristysmassalla jne.) tehdään HILTI -tuotteilla (tai vastaavilla rakennuttajan hyväksymillä tuotteilla) valmistajan DET -kuvien ja LVI-asiakirjan PALOKATKOT - mukaan ja läpivientien teossa edellytetään valmistajan koulutuksen läpikäynyttä asentajaa.

19 Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muuta määrätä, noudatetaan tartuntojen, kiinnikkeiden ja kannakkeiden urakkarajoina seuraavaa: - rakennusosan yhteydessä tehtävät tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet kuuluvat ko. rakennusosan tekevän urakoitsijan tehtävään ja jälkikiinnitykset sitä tarvitsevan urakoitsijan tehtävään (tai suoritusvastuuseen) - milloin urakoitsijat haluavat käyttää suunnitelmista poiketen ns. yhteiskannatusjärjestelmää, laativat urakoitsijat näiden toteutussuunnitelman rakennuttajan hyväksyttäväksi Mikäli kiinnikkeitä ja kannakkeita on sijoitettava muotteihin, muurauksiin tai muihin rakennusosiin, suorittaa asennuksen rakennusurakoitsija niitä tarvitsevan urakoitsijan ohjeiden mukaan. Rakennusurakoitsija tekee upotettavien valaisimien kiinnitysalustat. Näkyviin jäävät kannatinjärjestelmät on esitettävä arkkitehdin ja rakennuttajan hyväksyttäväksi. Jälkikiinnityksissä noudatetaan seuraavaa: - rakennusosiin saavat eri urakoitsijat omalla kustannuksellaan kiinnittää porapultteja, kiinnitystulppia, kiinnityspaloja, side- ja tukirautoja yms. edellyttäen, että ne eivät muuta terästen asentoa tai suojaetäisyyksiä, lisää merkittävästi kuormitusta, huononna rakennusosan muita ominaisuuksia tai vahingoita niissä olevia asennuksia. Mittausapu ja valvonta kuuluvat näiltäkin osin rakennusurakoitsijalle. Kunkin urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu ottaa selko kiinnitysalustan rakenteesta ja siihen soveltuvista kiinnitystarvikkeista sekä vastata kiinnitystarvikkeiden lujuudesta, tarvittaessa lujuuslaskelmia käyttäen. Rakennusurakoitsija valvoo ja ohjaa muiden urakoitsijoiden kiinnitystöitä siten, että kiinnikkeet eivät vahingoita rakenteita, huononna rakennusosan ominaisuuksia tai lisää merkittävästi kuormitusta. 7.2 Jälkipaikkaus Jälkipaikkauksen suorittaa rakenteen tehnyt urakoitsija. Jos jälkipaikkaus ei johdu normaalista työsuorituksesta, vaan aiheutuu toisen urakoitsijan viaksi luettavasta syystä, tehdään jälkipaikkaus aiheuttajan kustannuksella. Rakennusurakoitsija tiivistää paloteknisesti osastoivien rakenteiden läpäisykohdat Suomen Ympäristöministeriön tyyppihyväksymiä palokatkotuotteita käyttäen ja tyyppihyväksyntäliitepiirustuksissa esitettyjä työmenetelmiä käyttäen. 7.3 LVISA-laitteiden merkinnät Kaikki LVISA-laitteet, riippumatta siitä kenen toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yhtenevää merkintätapaa käyttäen. Merkinnästä vastaa aina laitteen toimittanut urakoitsija. Merkintä on tehtävä tekstillä, ei koodinumerolla. Tarkemmat ohjeet on esitetty erikoistyöselostuksissa.

20 Rakennusurakoitsijan työt ja velvoitteet muista urakoista Yleiset velvoitteet Rakennusurakoitsijalle kuuluvat seuraavat yleiset velvoitteet: Rakennustyöt asiakirjojen osoittamassa laajuudessa - kaikkien muuraus-, betoni-, rappaus-, perusmittaus-, kirvesmiehen-, kosteus-, vedenpaine-, piikkaus- ja puusepäntöiden suorittaminen rakennuspaikalla muiden urakoitsijoiden töiden yhteydessä erikseen sovittavassa järjestyksessä - maanrakennustyöt, jotka aiheutuvat maahan upotettavista laitteista ja asennuksista myös urakkarajan ulkopuolella - lisätukien, koolausten tms. tekeminen rakenteisiin asennusten, kalusteiden ja varusteiden kiinnitystarpeen mukaan - luukkujen tai helposti avattavien osien tekeminen alakattoihin, vesikattoon, hormeihin yms. peiterakenteisiin puhdistus- ja tarkastusluukkujen, venttiilien, palopeltien, tuntoelimien yms. kohdalla - muiden urakoitsijoiden toimittamien luukkujen, kehysten, säleikköjen yms. kiinnittäminen rakenteisiin piirustusten ja ao. urakoitsijoiden ohjeiden mukaan näistä aiheutuvien rakenteiden vahvistuksineen - LVI-urakoitsijoiden toimittamien LVI-laitteiden maalaus maalaustyöselityksen edellyttämässä laajuudessa - rakenteiden suojaaminen kastumiselta ja jäätymiseltä - tekee ilmakanavien, putkien, kaapelihyllyjen yms. näköverhoukset - tekee syvennykset, aukot, lovet yms. seinä-, katto- ja välipohjarakenteisiin putkia, ilmanvaihtokanavia ym. asennettavia laitteita varten LVI-urakoitsijoiden ohjeiden mukaan. Mikäli tarvittavat tiedot tai tarvikkeet eivät ole urakoitsijoista riippuvista syistä riittävän ajoissa käytettävissä, huolehtivat em. urakoitsijat yllä esitetyn luontoisista jälkitöistä sekä niiden aiheuttamista kustannuksista - täyttää seinälävistykset ympäristöään vastaavaan kuntoon, kiinnittää kaikki pellit, ristikot, kaivojen kannet, tarkastusluukut ym. ympäröivään rakenteeseen - jättää valuun kaikki LVI-urakoitsijoiden toimittamat tartuntalevyt ja pohjustaa ne maalaustyöselityksen mukaisesti ellei piirustuksissa ole toisin mainittu - hankkii ja asentaa rakennusainekanavien reunateräkset ja kannet - suorittaa jälkipaikkaus- ja siivoustyöt lukuun ottamatta LVI-kojeiden ja kanavien jälkipuhdistustöitä. SU puhdistaa kustannuksellaan sähkölaitteiden sisäpuoleiset osat. - suorittaa kaikki muuraus-, betoni-, rappaus-, lävistys-, siivous-, mittaus-, kirvesmiehenja puusepäntyöt rakennuspaikalla LVI-töiden yhteydessä - varaa kuljetus- ja asennusaukot ohjeiden mukaisesti ja huolehtii siitä, että sivuurakoitsijat käyttävät vain heille varattuja reikiä, alaslaskuja yms. tiloja - antaa LVI-urakoitsijalle tarkat rakenteiden mitat asennustöiden suoritusta varten sekä tekee laudoitukseen tarvittavat aukot - varmistaa yhdessä sähköurakoitsijan ja alakattourakoitsijan kanssa valitun alakattojärjestelmän ja siihen asennettavien valaisimien yhteensopivuuden ennen valaisimien ja alakattomateriaalien lopullista tilausta - kokoaa rakennuksen huoltokirjan

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Pietarsaari... 11 Luoto... 19

Pietarsaari... 11 Luoto... 19 RAKENTAJAN OPAS Pietarsaari................ 11 Luoto.................... 19 Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien www-sivuilta. Sisällysluettelo Lukijalle........................................... 4 Rahoitus..........................................

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

PRUUKIN YHTENÄISKOULU

PRUUKIN YHTENÄISKOULU PRUUKIN YHTENÄISKOULU Seinäjoen Kaupunki AV-JÄRJESTELMIEN HANKINTAOHJELMA VAIHE 1 Asiakirja nro AV-0203 Projekti n:o P02301.P000 Viimeisin muutos 5.5.2015 Laadittu 1.10.2014 Laatija TuH Tark./Hyv. AtH

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot