TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS"

Transkriptio

1 1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS U R A K K A R A J A L I I T E Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA LVI-URAKKA (PU ja IU) SÄHKÖURAKKA (SU) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (RAU)

2 2 0 SISÄILMASTOLUOKITUS Kaikissa urakoissa noudatetaan sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta Sisäilmaluokitus 2008 vaatimuksia ja ohjeita (saatavissa Käytettävissä olevat luokat ovat seuraavat: Sisäilmaluokka S1, S2, S3 Rakennustöiden puhtausluokka P1, P2 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1, P2 Rakennusmateriaalien päästöluokka M1, M2 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M1 Tässä rakennushankkeessa käytetään kokonaisuudessaan rakennusmateriaalien osalta päästöluokan M1 materiaaleja. Puhtausluokka on koko rakennuksessa alkuvaiheessa P2, sisävalmistusvaiheessa puhtausluokka on P1. Puhtausluokan vaihtuminen todetaan työmaalla pidettävässä katselmuksessa ja merkitään työmaapäiväkirjaan. Sisäilmaluokka on koko rakennuksessa S2. 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta vastaa pääurakoitsija. Tämän on laadittava hallinnosta organisaatiokaavio, jossa on esitetty henkilöt ja näiden valtuudet. Rakennuttajan erityisvaatimukset urakoitsijan organisaatiolle on esitetty urakkaohjelmassa. Pääurakoitsija johtaa työmaata siten, että työmaalla saavutetaan eri osapuolten kannalta toimiva työjärjestys sekä yhteisesti sovitut aikataululliset ja laadulliset tavoitteet. Työmaan eri osapuolet ovat velvollisia noudattamaan ja tukemaan, sopimusten asettamissa rajoissa, pääurakoitsijan määräyksiä työmaan ohjaamiseksi. Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama aloituskokous. Kokouksen kutsuu koolle rakennuttaja. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa sovittavia periaatteita. 1.2 Informointivelvollisuudet Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin niiltä osin kuin se työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Kunkin urakoitsijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua toimitettava muiden osapuolten suunnittelua, hankintaa ja asennusta palvelevat tiedot. Urakoitsijan tulee laatia omat asennussuunnitelmansa yhteisesti sovitun aikataulun mukaan ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ja suunnittelijoilla oman alansa asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen osapuolen kanssa ja hyväksytettävä muutettu toteutustapa työmaan hallinnosta sovittujen periaatteiden mukaisesti.

3 3 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että muut urakoitsijat asentavat hankintaansa kuuluvat asennukset ja laitteet sovitun asennusjärjestelyn mukaisesti. Kussakin asennusvaiheessa on lisäksi varmistuttava siitä, ettei asennuksilla estetä myöhemmin tehtävien asennusten suorittamista suunnitelmien mukaisesti. Pääurakoitsija nimeää määrätyn työnjohtajan hoitamaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä rakennus- ja aputöitä ja toimimaan yhdyshenkilönä rakennuttajan edustajien, urakoitsijoiden, rakennuksen teknillisten asiantuntijoiden ja työmaan työnjohdon välillä. Työmaan kokouskäytännöstä on esitetty vaatimukset urakkaohjelmassa. Lisäksi pääurakoitsijan johdolla pidetään eri urakoitsijoiden välisiä työmaan edistämiseen liittyviä yhteistoiminta- ja urakoitsijapalavereita. Kokousmuistioiden jakelusta sovitaan työmaakokouksissa tai ne kirjataan työmaan laatusuunnitelmaan. Yksittäisten tehtävien laadunvarmistukselle annetaan vaatimukset pääurakoitsijan kokoamassa työmaan laatusuunnitelmassa. Vaatimuksiin tulee sisältyä rakennuttajan kanssa yhteistyössä suoritettavat valvontatoimenpiteet sekä eri urakoitsijoiden oman työn valvontamenettelyt. Sivu-urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohtajalle ja varata hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä. 1.4 Asioiden kirjaaminen Urakkaohjelman mukaisesti pääurakoitsijan pitämään työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työvoima, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. Työmaapäiväkirjaa on pidettävä ja tarkastuspöytäkirjat on laadittava siten, että ne toimivat rakennuslain tarkoittamana tarkastusasiakirjana ellei tarkastusasiakirjaa pidetä erikseen. 1.5 Työaikataulu Pääurakoitsijan tulee olla kiinteässä yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden sekä rakennuttajan ja heidän suunnittelijoidensa kanssa ja laatia urakkaohjelman kohdan 4.2 mukainen työaikataulu. Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: - eri tuotteiden hankinta- ja toimitusajat - hankinta-aikoihin liittyvä tuotteiden hyväksyminen ja eri toimitusasteiden mukaisten suunnitelmien kuten rakennus-, tuotanto- ja asennussuunnitelmien laatiminen - rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankintojen ja

4 -urakoiden ajankohdat tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa - rakenteiden kuivuminen ennen pinnoituksia - työaikaisen, työvaiheeseen kuuluvan sekä loppusiivouksen ja puhdistukseen tarvittava aika - yhtä tai useampaa urakkaa koskevat osatarkastukset ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin (keskinäinen riippuvuus) - taloteknisten järjestelmien osatarkastukset ja niiden riippuvuus vastaanottotarkastuksesta - säätöön, viritykseen, koekäyttöön ja tarkistusmittauksiin tarvittava aika - koekäytöt, jotka estävät muiden töiden tekemisen samanaikaisesti ko. huonetiloissa - urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset Työaikataulu tulee tarkistaa urakkaohjelmassa määrätyin aikavälein olosuhteita vastaavaksi. Tarkistettu aikataulu tulee pääurakoitsijan esittää muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden hyväksymänä ja mahdollisin lisäselvityksin varustettuna rakennuttajan hyväksyttäväksi. Pääurakoitsija valvoo, että kaikki urakoitsijat ja hankkijat noudattavat hyväksyttyä aikataulua. Työmaan eri osapuolten tulee kirjallisesti ilmoittaa omien aikataulullisten velvoitteidensa ja edellytystensä toteutumisesta työmaakokousten yhteydessä. Havaitessaan poikkeamisen tulee pääurakoitsijan, kuultuaan ao. urakoitsijaa, ilmoittaa poikkeamisesta kirjallisesti rakennuttajalle. 1.6 Suunnitelma-aikataulu Rakennuttajan hyväksyttyä työaikataulun urakoitsijat laativat yhteistyössä keskenään töiden kulkua seuraavan piirustusaikataulun, joka esitetään rakennuttajalle. Suunnitelma-aikataulussa tulee ilmetä ainakin seuraavat kohdat: - varauspiirustusten kiertoajat - eri suunnittelijoiden laatimien piirustusten ja muiden asiakirjojen toimitus urakoitsijoille - rakennuttajan erillisurakoitsijoiden ja -hankkijoiden piirustusten, selitysten, asennusohjeiden tms. toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja urakoitsijoille - urakoitsijoiden hankintaan kuuluvien suunnitelmien ja asennuspiirustusten toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja työmaan käyttöön - urakoitsijoiden keskinäisten tietojen vaihdon ajankohdat - talotekniikkalaitteiden (LVIAS) toimintakokeiden päivämäärä Piirustusaikataulussa tulee esittää erikseen viranomaisten ja rakennuttajan taholta tapahtuvan hyväksymismenettelyn ajantarve. 1.7 Varauspiirustukset Urakkalaskennan jälkeen kukin urakoitsija täydentää reikäpiirustukset omalta osaltaan ja rakennesuunnittelija tarkastaa varauspiirustukset rakenteellisten perusteiden osalta. Lopulliset reikäpiirustukset hyväksytetään urakoitsijoilla ja erillishankkijoilla, jotka varustavat ne hyväksymismerkinnöillään. Reikäpiirustusten kierto tapahtuu rakennesuunnittelijan johdolla piirustusaikataulun 4

5 mukaisesti. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että sivu-urakoitsijat tarkastavat ja merkitsevät varauksensa siten, että rakennesuunnittelija saa lopulliset varauspiirustukset vähintään kaksi viikkoa ennen kuin ko. piirustuksia tarvitaan työmaalla. Hyväksyttyjen varauspiirustusten mukaisiin rakenteisiin saa tehdä muutoksia ainoastaan rakennesuunnittelijan ja tarkastavan viranomaisen luvalla sekä muutosta haluavan urakoitsijan kustannuksella. Muihin kuin kantaviin rakenteisiin tehtävät reiät, syvennykset, urat, teräsasennukset yms. on rakennusurakoitsijan tehtävä työpiirustusten ja ali- tai sivu-urakoitsijan antamien ohjeiden mukaan eikä niitä merkitä varauspiirustuksiin. 1.8 Urakoitsijan asennuspiirustukset Urakoitsijan laatimat erikoissuunnitelmat tulee riittävän ajoissa hyväksyttää rakennuttajalla ja niihin sidoksissa olevilla muilla urakoitsijoilla. Asennuspiirustukset tulee hyväksyttää ao. suunnittelijoilla. Sähköurakoitsija kustannuksellaan hyväksyttää turvavalaistus- ja automaattinen paloilmoitin -suunnitelmat paloviranomaisilla ennen materiaalien hankintaa ja töiden aloittamista Piirustusten jakelumenettely ja projektin tietopankki Sähköisessä muodossa käsiteltävissä ja/tai siirrettävissä asiakirjoissa tulee noudattaa projektin suunnitteluvaiheessa sovittua ohjelmisto- ja piirustusformaattia. Rakennuttajalta tulevat suunnitelmat Rakennuttaja toimittaa työmaan toteuttamista varten urakoitsijalle kopiot kolmena (3) kappaleena laadituttamistaan tarjouspyynnön mukaisista teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Rakennuttajalta tulevien piirustusten tilaus ja jakelu työmaalle hoidetaan työmaan valvojan kautta. Valvoja luovuttaa piirustukset urakoitsijalle kuittausta vastaan. Urakoitsijan asennus- ja työsuunnitelmat Urakoitsijalta tulevien asennus- ja työpiirustusten hyväksyttäminen ja jakelu hoidetaan seuraavasti: - urakoitsijan laatimat piirustukset tulee toimittaa rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaakokouksessa sovittavalla tavalla - piirustuksia toimitetaan viisi sarjaa Piirustusten jakelukustannuksista vastaa piirustusten luovuttaja.

6 Kokeet ja mallit Yksittäistä urakkaa koskevat mallisuoritukset on esitetty kunkin alan työselostuksissa. Mallihuone tai muut sellaiset kokeet tai mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaavaksi. Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPALVELUT 2.1 Rakennusalue Rakennusalue ja urakka-alue on esitetty piirustuksissa. Lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköliitäntöjen urakka-aluerajat on esitetty ao. piirustuksissa. Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön rakennusalueen, josta pääurakoitsija varaa tilat työmaarakennuksille sekä varasto- ja työalueille. Tarvitsemansa lisäalueet urakoitsijan tulee hankkia käyttöönsä omalla kustannuksellaan. Pääurakoitsija järjestää kustannuksellaan tarvittavat katselmukset ennen rakennustöiden alkua ja kohteen valmistuttua. Katselmuksiin osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat ja niistä laaditaan pöytäkirja. Pääurakoitsija laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman, toimittaa sen rakennuttajalle tiedoksi ja hyväksyttää sen tarpeen mukaan viranomaisilla. Muista kuin piirustuksen esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava ennalta rakennusten käyttäjien ja viranomaisten kanssa. Pääurakoitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan eri urakoitsijoiden käyttöön tulevat tilat. 2.2 Työnaikaiset rakenteet Pääurakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varastoyms. tilat omia ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii pääurakoitsija. Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista sivu-urakoitsijoille näiden töissä normaalisti tarvittavat: - riittävät, lukittavat, lämpimät ja kylmät varastotilat - rakennusalan ja ao. sivu-urakoitsijan alan työehtosopimuksen määräykset täyttävät kalustetut henkilöstötilat, joita ovat mm. ruokailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja WC-tilat. Tilojen mitoituksen tulee olla suhteutettu työaikataulun perustana oleviin henkilömääriin.

7 Lisäksi pääurakoitsija varaa valvojalle kalustettua toimistotilaa 10 m2, sivu-urakoitsijoille ja erillishankintojen laitetoimittajille kalustettua toimistotilaa 10 m2 sekä tarvittavat sosiaaliset tilat. Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa sivu-urakoitsijoita ja alihankkijoita samoin kuin erillisurakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomaisia kokoonpanotöitä varten. Pääurakoitsija vastaa kaikkien työmaa-alueella tarvittavien teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta. 2.3 Työnaikaiset asennukset Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmitys- sekä puhelinlaitteet myös muiden urakoitsijoiden ja valvojien käyttöön. Näin ollen pääurakoitsija huolehtii asennus- ja käyttökustannuksineen: - työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta ja kustannuksista - työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä - työmaa-alueen ja -rakennusten yleisvalaistuksesta - rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin hitsaus- yms. töitä ja laitteita varten sekä siitä, että pistorasioita on kohtuullisella (n. 20 m) etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista - em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntämaksuineen ja teknillisine töineen 2.4 Rakennusvälineet Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimilleen koneille, laitteille, telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta. 2.5 Telineet ja suojarakenteet Pääurakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja kunnossapidosta työmaalla. Pääurakoitsija hankkii kaikki työ- ja nostotelineet, jotka on tarkoitettu urakoitsijoiden yhteiseen käyttöön. Pääurakoitsija laatii työn alussa yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa telineiden käytöstä suunnitelman, jossa esitetään telineiden käyttö sekä eri urakoitsijoiden tehtävät telineiden ja suojarakenteiden turvallisuuden varmistamiseksi. Pääurakoitsija huolehtii näiden telineiden ja suojarakenteiden suunnitteluja tarkastusmenettelystä. 2.6 Mittaukset Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja päämittalinjat asennuspaikalle. Kukin urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. 7

8 8 2.7 Nostot ja siirrot Pääurakoitsija on velvollinen antamaan tarvittaessa rakennuttajan sekä muiden urakoitsijoiden käyttää työmaalla hallinnassaan olevia nosto- ja siirtolaitteita raskaiden esineiden nostoihin ja siirtoihin. Laitteiden käytöstä tulee ennakkoon sopia ja samalla huolehtia siitä, että laitteiden työturvallisuuteen liittyvät kunnon ja käyttöhenkilökunnan vaatimukset tukevat täytetyiksi. Mikäli laitteiden em. käytöstä aiheutuu pääurakoitsijalle ylimääräisiä kustannuksia, on pääurakoitsija oikeutettu veloittamaan käytöstä omakustannushinnan palvelun saajalta. 2.8 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista. Tarvikkeiden varastointi on osoitettava kosteudenhallintasuunnitelmassa. Kastuneita tarvikkeita ei saa käyttää rakentamiseen. 2.9 Työmaahuolto Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten (ks. kohta 2.3) käyttökustannuksista. Pääurakoitsija huolehtii toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. Kukin urakoitsija vastaa käytössään olevien tilojen lukitsemisesta. Pääurakoitsija huolehtii myös muiden urakoitsijoiden pakkausjätteiden poiskuljettamisesta työmaalle osoittamistaan keräyspisteistä lähtien. Kukin urakoitsija vastaa pakkausjätteidensä lajittelusta. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työnaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Pääurakoitsija valvoo, että puhtaanapito on säännöllistä ja että työvälineet ja menetelmät ovat asianmukaisia ja että siivous suoritetaan annettujen ohjeiden ja puhtausluokkavaatimusten mukaisesti. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin pääurakoitsijan osoittamaan pisteeseen, josta pääurakoitsija huolehtii niiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta Pääurakoitsija vastaa rakennustyömaan aluevartioinnista ja työkohteen lukituksesta työajan ulkopuolella. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien rakennusvälineidensä ja tarvikkeidensa vartioinnista työaikana ja lukitsemisesta heille osoitettuihin varastoihin tai työmaa-alueelle työajan ulkopuolella.

9 Työmaalla tarvittavat työmaakohtaiset henkilötunnisteet hankkii ja niistä pitää kirjaa pääurakoitsija Rakennusaikainen käyttö Rakennusaikaisista käytöistä vastaa pääurakoitsija, jonka tulee noudattaa rakennusaikaisesta käytöstä ao. erikoisselityksissä annettuja ja rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita. Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennettuja lämmityslaitteita kustannuksellaan ja vastuullaan edellyttäen, että: - laitteiden sähköasennukset ja myös säätö- ja hälytyslaitteet ovat lopulliset tai muutoin rakennuttajan hyväksymät - laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asetetaan LV- ja sähköurakoitsijoiden hyväksymä ammattitaitoinen henkilö Lisäksi pääurakoitsijan tulee ottaa huomioon mm. seuraavaa: - lämmitys voidaan ottaa käyttöön asennustöiden edistymisen mukaan - lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaanotettaessa on kaikkien lamppujen oltava toimintakuntoisia ja valaisinten puhdistettuja. Lisäksi työmaa-aikaiseen käyttöön on saatava tilaajalta kirjallinen lupa. - valmistuvia huonetiloja ei saa käyttää työmaan toimisto- tai sosiaali- ym. tiloina Muiden lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan kirjallinen lupa. Ilmanvaihtolaitteistoa ei saa käyttää rakennusaikana. 3 TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT Ks. erillinen työturvallisuusliite. 4 TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 4.1 Työmaan laatusuunnitelma Pääurakoitsijan on laadittava työmaan hankekohtainen laatusuunnitelma tarvittavilta osin yhteistyössä sivu-urakoitsijoiden kanssa ja esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään työmaatoimintojen laadun rakentuminen sekä työmaan eri osapuolien toimenpiteet, joilla sopimuksen määrittelyt täytetään. Laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan.

10 10 Suunnitelmassa määritellään - tavoitteet ja laadunvarmistustoimenpiteet - riskien ja kriittisten kohtien tunnistaminen - tuotannonsuunnittelu- ja ohjaustehtävät - käytettävät menettely- ja työtavat - tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyt - tiedonkulku ja kirjaukset - yhteistyö hankkeen muiden osapuolien kanssa - laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen Yleensä ja erityisesti laatusuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon, että hankkeen sisäilmastoluokaksi on valittu S2 (SL2008) sekä töiden puhtausluokaksi alkuvaiheessa P2, sisävalmistusvaiheessa P1 (liitteen 1 mukaan). 4.2 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma Pääurakoitsijan on laadittava lisäksi työnaikaisen kosteuden hallintaa koskeva suunnitelma ja esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Rakennustyömaan kosteudenhallinnan tavoitteena on estää kosteusvaurioiden synty, varmistaa, että rakenteet kuivuvat tavoitekosteustilaansa ilman aikatauluviivytyksiä sekä vähentää rakenteiden kuivatustarvetta ja materiaalihukkaa. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla kosteudenhallinnalla voidaan pienentää huomattavasti rakennuskustannuksia. Kosteudenhallinta koostuu ennakkosuunnittelusta, työmaan toimenpiteistä, dokumentoinnista ja valvonnasta. Kosteudenhallintasuunnitelma tehdään yksilöllisesti kullekin työmaalle. Suunnitelmaa laadittaessa kiinnitetään erityistä huomioita rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen, kuivatustarpeeseen, materiaalien kosteudensietokykyyn sekä kosteusteknisesti kriittisten rakenneosien toteuttamiseen. Kosteudenhallintasuunnitelma määritellään: - kosteusriskien kartoittaminen - rakenteiden kuivumisaika-arviot - työmaaolosuhteiden hallinnan suunnittelu - kosteusmittaussuunnitelma - organisoinnin, seurannan ja valvonnan järjestäminen Lisäohjeita työmaan puhtauden- ja kosteuden hallinnasta annetaan erillisessä Terve talo ohjeessa. 5 Vastaanotto 5.1 Yleistä Vastaanottomenettelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelman mukainen toteutus, laatutaso, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, suunnittelijat ja urakoitsijat suorittavat yhteistyössä

11 11 rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa jatkuvaa, systemaattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta. Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee kaikkien rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakoitsijoiden edustajien olla laitteet täysin tuntevia henkilöitä. Pääurakoitsijalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastustilaisuuksiin. Pääurakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa lopullisen koekäyttöohjelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. Pääurakoitsija toimii vastaanottomenettelyn koordinoijana. Urakoitsijat vastaavat tarkastuksien ja kokeiden suorittamisesta ja dokumentoinnista. Rakennuttajan edustaja valvoo vastaanottoa. 5.2 Vastaanoton dokumentointi Urakoitsijoiden tulee laatia viivytyksettä kaikista vastaanottomenettelyyn sisältyvistä tarkastuksistaan, mittauksistaan, koestuksistaan ja kokeistaan pöytäkirjat ja toimittaa niistä kopiot muille urakoitsijoille ja rakennuttajalle. 5.3 Vastaanoton kuvaus Kanavistot ja ilmanvaihtolaitteistot on oltava puhtaat ennen vastaanottoa. Puhtaus tarkistetaan työmaalla pidettävin pistokokein ja, mikäli niissä havaitaan puutteita, ilmastointiurakoitsija on velvollinen nuohoamaan kanavistot omalla kustannuksellaan. Rakennuttaja suorittaa rakennusaikana tarvittavia rakenne-, laite- ja asennustarkastuksia. Tarkastukset koskevat erityisesti peittyviä rakennusosia ja niissä olevia asennuksia, kuten: Putkistojen ja kanavistojen sisäpuolista puhtautta ja puhdistettavuutta Kanavien puhtaus ja puhdistusluukkujen toiminta tarkistetaan pistokokein asennustyön edetessä sekä vastaanoton yhteydessä toimintakokeissa ja lopputarkastuksissa. Jos tarkastusten yhteydessä kanavissa esiintyy likaisuutta, on ne puhdistettava uudelleen hyväksyttävästi (kts. LVI-työselitys) Laitteiden ja materiaalien ennakkohyväksyntä Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, joita ei ole yksilöity tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa. Materiaalien hyväksyttäminen esitetään suunnitelma-aikataulussa. Ennakkohyväksymisellä varmistetaan, että toimitettavat laitteet ja materiaalit täyttävät suunnitelma-asiakirjojen laatuvaatimukset. Hyväksymismenettelyt on selostettu yksityiskohtaisesti ao. suunnitelma-asiakirjoissa.

12 12 CE-merkintä: Tilaaja / rakennuttaja edellyttää urakoitsijan huolehtivan siitä, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kun tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE-merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista / käyttämistä / kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta sekä kaikista siitä aiheutuvista kustannuksista. Laite- ja asennustapatarkastukset Rakennuttaja valvoo työn aikana, että rakennustarvikkeet rakennusosat, laitteet materiaalit. työmenetelmät yms. ovat suunnitelma-asiakirjojen ja ennakkohyväksyntöjen mukaisia. Asennusvirheitä pyritään lisäksi ehkäisemään ennakolta asennuspiirustusten ja malliasennusten avulla. Niistä urakoitsijoille aiheutuvat velvoitteet on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa ja tässä liitteessä. Tarkastukset koskevat erityisesti peitettäviä rakenteita ja niissä olevia asennuksia kuten: - asennukset maassa, alapohjien alla, seinämissä, alakattojen yläpuolella, jne. - kosteuden- ja vedeneristykset, lämmöneristykset, palotekniset eristykset - putkien, kanavien ja kaapeleiden seinämälävistykset. Tarkastettavia kohteita ei saa peittää ennen kuin niille eri suunnitelma-asiakirjoissa määrätyt tarkastukset ja kokeet on tehty hyväksytysti. Urakoitsijoiden toimintatarkastukset Urakoitsijoiden toimintatarkastukset ovat osa urakoitsijoiden laadunvarmistusta. Niissä tarkastetaan systemaattisen menettelyn avulla, että taloteknisiin järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät toiminnot ovat suunnitelmien mukaiset kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimintatarkastukset dokumentoidaan käyttäen apuna tarkistuslistoja, joihin tehdään tarkistusmerkinnät järjestelmä- ja laitekohtaisesti kaikista kokeilluista toiminnoista. Listoihin merkitään myös tarkastuksissa todetut puutteet. Urakoitsijoiden tekemät tarkastusohjelmat tarkastuslistoineen on luovutettava rakennuttajalle tarkastettavaksi ennen urakoitsijan toimintatarkastusten aloittamista. Toimintatarkastusvalmius Kaikki työt (säätö- ja viritystöitä lukuun ottamatta) tulee olla valmiina ja kaikki tilat ja asennukset tulee olla puhdistettuna ja puhtaustaso hyväksyttynä. LVI-rakennusautomaatiojärjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat asiat - hälytyksin, ohjauksien, käyttötilaosoituksien ja pakkokytkentöjen toiminnat - sähkömoottorien oikeat pyörimissuunnat - varolaitteiden toiminnot - häiriötoiminnot

13 13 - toimilaiteiden oikeat ajosuunnat - paikallisten mittarien toiminnot - taloteknisten laiteiden rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvät toiminnot - laitteiden merkinnät - käyttöohjeet ja dokumentoinnit Sähkö- tele- ja turvajärjestelmien toimintatarkastuksissa tarkastettavat asiat - laitteistojen ja kaapeloinnin asennukset - järjestelmien toiminnat koekäytöin ja mittauksin - laitteiden merkinnät - käyttöohjeet ja dokumentoinnit Rakennusautomaatioon liittyvien toimintojen tarkastukset käsittävät kenttälaitteiden ja valvomolaitteiden (grafiikkakuvat) muodostaman kokonaisuuden. Toimintatarkastukset dokumentoidaan käyttäen apuna tarkastuslistoja, joihin tehdään tarkastusmerkinnät järjestelmä- ja laitekohtaisesti kaikista kokeilluista toiminnoista. Listoihin merkitään myös tarkastuksissa todetut puutteet. 5.4 Vastaanoton aikataulu Rakennusteknisten töiden osalta pitävät rakennuttajan edustajat ennakkotarkastuksen. Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian, jotta rakennuskohde voidaan ottaa käyttöön vastaanottotarkastuksessa. Ennakkotarkastus pidetään 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Vastaanottotarkastusta edeltäen suoritetaan LVIS-töiden osalta: - laite- ja asennustapatarkastukset koko työn ajan jatkuvana prosessina, sekä loppuun suoritettuna 1 viikko ennen toimintakokeiden aloittamista - talotekniikkalaitteiden (LVIAS) toimintakokeet, joiden tulee olla suoritettu siten, että vastaanottotarkastus voi olla aikaisintaan 4 viikkoa hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen - laitoksen säätö ja mittaukset tulee olla hyväksytysti suoritettu 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta - yhteiskoekäyttö, joka on voitava aloittaa 7 vuorokautta ennen vastaanottotarkastusta - tarkastusmittaukset Erikoistöiden osatarkastuksen aikatarve riippuu olennaisesti laitteiden valmiusasteesta kussakin osatarkastuksessa. Eri vaiheille on varattava seuraavan pituiset aikamäärät edellyttäen, ettei suurempia korjattavia puutteita laitoksen toiminnassa ilmaannu: - laitteiden toimintakokeet 1 viikko - laitoksen säätö ja mittaukset 3 viikkoa - yhteiskoekäytöt 2 viikkoa - siivous- ja korjausaika 2 viikkoa Kukin urakoitsija tekee osatarkastuksen edellyttämät mittaukset hankkimillaan mittalaitteilla.

14 Tekniset tarkastukset Rakenne-, laite- ja asennustapatarkastukset Rakennusaikana rakennuttaja suorittaa valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat asiakirjojen mukaiset. Tarkastukset koskevat erityisesti peittyviä rakenteita kuten: - viemäröintiä - alapohjaan tulevia asennuksia eristyksineen ja maarakenteiden tiivistystä - kosteuden- ja vedeneristyksiä - lämmöneristyksiä, ääneneristyksiä ja paloteknisiä eristyksiä - sähkölämmityskaapeleita - putkistoja ja putkikanavia ennen niiden peittämistä - alakattojen yläpuolisia asennuksia ja rakenteiden läpäisyjä - ruoste- ja muita syöpymissuojauksia. Rakenteita ei saa peittää ennen tarkastusten suorittamista. Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastuksissa edellytetään, että laiteryhmä on valmiina, säiliöt, tuntoelimet yms. varusteet kytkettyinä. Rakennusurakkaan kuuluu pohjaviemärien kuvaus kahteen kertaan. Ensimmäinen kuvaus tehdään, kun pohjaviemärit on asennettu ja peitetty, toinen kuvaus ennen vastaanottoa. Viranomaisten tarkastukset Työn suorittajan on oma-aloitteisesti hoidettava yhteys viranomaisiin ja hyväksytettävä käyttämänsä laitteet. Mikäli viranomaisten valvontatoimenpiteistä aiheutuu työn aikana suunnitelmiin muutoksia, on urakoitsijan ennen työn suorittamista ilmoitettava asiasta rakennuttajalle käyttäen tarvittaessa muutostyötarjousmenettelyä. Kukin urakoitsija vastaa omalta osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. 5.6 Toimintakokeet Toimintakokeiden edellytykset Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan ja urakoitsijoiden yhteistä laadunvarmistusta. Urakoitsijat osoittavat toimintakokeissa, että järjestelmät ja laitteet toimivat suunnitellulla tavalla kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimintakokeet suoritetaan urakoitsijoiden toimintatarkastusten jälkeen urakoitsijoiden yhteisesti ehdottamana ja rakennuttajalle kirjallisesti ilmoittamana ajankohtana, kun urakoitsijat ovat todenneet, että kaikkien urakoiden osalta on valmius toimintakokeiden aloittamiseen.

15 Toimintakoevalmius edellyttää, että urakoitsijat ovat suorittaneet edellä esitetty keskinäiset toimintatarkastuksensa ja todenneet niissä järjestelmien ja laitteiden olevan toimintakuntoisia. Lisäksi edellytetään, että edellä luetellut toimintatarkastusvalmiuteen liittyvät velvoitteet on suoritettu kaikkien urakoitsijoiden osalta. Toimintakokeita ei aloiteta, tai ne keskeytetään, mikäli velvoitteiden suorittaminen todetaan puutteelliseksi. Pääurakoitsija toimittaa kirjallisen esityksen rakennuttajalle toimintakokeiden aloittamisesta. Esityksen liitteenä tulee olla urakoitsijoiden toimintatarkastuksien tarkastuslistat edellä kuvattuine merkintöineen. Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastusten jälkeen urakoitsijoiden ilmoitettua kaikkien laitteittensa olevan toimintakuntoisia, suorittaa rakennuttaja toimintakokeen. Toimintakokeet saadaan aloittaa, kun rakennus-, lvi- ja sähkötyöt ovat valmiina, tilat ovat puhtaat ja rakennuttaja hyväksynyt toimintakokeiden aloittamisen. Toimintakokeiden suoritus Rakennuttaja tarkastaa urakoitsijan edustajien läsnä ollessa, että laitteet on asennettu oikein paikoilleen ja että sähköllä toimivat laitteet saavat virtansa lopullisia virtayhteyksiä pitkin. Moottoreiden, peltien ja automatiikkalaitteiden liikesuuntien on oltava oikeat. Samoin pakkokytkentöjen käynnistyshidastusten ja hälytysten on oltava oikein kytketyt. Tarkastukset kohdistuvat mm. seuraaviin seikkoihin: Instrumentointi ja merkinnät - säätimet, toimilaitteet ja anturit merkintöineen - mittarit ohje- ja raja-arvoineen - pumppujen ja puhaltimien laitekilvet - kanavien, putkistojen ja säätöventtiilien merkinnät Pyörimissuunnat - pumput, puhaltimet, LTO-laitteet Hälytykset ja varolaitteet - jäätymis- ja palovaaratermostaatit - lämpötila-, paine- ja paine-erohälytykset - ylivirtasuojat Ohjaukset ja pakkokytkennät - käsi-, kello- ja ulkotermostaattiohjaukset - laitteiden väliset pakkokytkennät 15 Säätötoiminnot - lämmityspatterien ja linjaventtiilien säätö - sarjasäätö moottoriventtiili-kiertoilmapelti/lto-laite

16 16 - paluuvesisäätö seisonta-aikana Erikoisjärjestelmien, koneiden ja laitteiden toimintakokeet suoritetaan erikseen laadittujen toimintaohjelmien mukaan. Näille sähkökäyttöisille laitteille, jotka eivät liity LVI-laitokseen, ja eri sähköjärjestelmille suoritetaan toimintakokeet ennen vastaanottoa. Kokeet järjestää se urakoitsija tai erillishankkija, jonka urakkalaajuuteen toimitus on sisältynyt. Näiden kokeiden aikatarpeen ja urakkarajojen suhteen noudatetaan soveltuvin osin samaa, mitä edellä on sanottu LVI-laitteiden toimintakokeista. 5.7 Säätö ja mittaukset Kukin urakoitsija suorittaa asentamansa laitoksen säädöt ja mittaukset. Laitoksen säädön ja mittauksen alkaessa tulee kokeiltavissa tiloissa muiden rakennustöiden olla niin suoritetut, että tarvittavat toimenpiteet voidaan asianmukaisesti suorittaa ja tulostaa. Laitoksen säädössä ja mittauksessa suoritettavat toimenpiteet on esitetty työselityksissä. Kaikista mittauksista ao. urakoitsija laatii pöytäkirjan. Lämmitysverkoston lopullinen säätö on suoritettava n. -10 C pakkasella, jolloin tarkistussäädön tarpeellisuus todetaan sisälämpötilamittauksilla käyttöajan ulkopuolella. Ennen toimintakokeiden suorittamista urakoitsijat tekevät asentamiinsa järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät säädöt ja mittaukset (esim. vesi- ja ilmavirrat). Huom! Iv-koneita ei saa käynnistää ennen tilojen ja ko. järjestelmien puhdistusta ja siivousta niiden puhtausluokan edellyttämään tasoon. 5.8 Koekäyttö Koekäytössä tutkitaan laitteiden kokonaistoimintaa eri olosuhteissa. Urakoitsijoiden tulee pyytää koekäytön suorittamista saatuaan laitteiden asennustyöt valmiiksi sekä toimintakokeen jälkeiset säätö- ja viritystoimenpiteet suoritetuiksi. Seuraavat laitokset koeajetaan: - ilmastointikojeet vyöhykkeineen ja jälkilämmityksineen - jäähdytyslaitteet - käyttövesijärjestelmät (lämpötilat, kiertopiirit jne.) - säätö- ja valvontajärjestelmät Koekäyttöohjelmasta sovitaan rakennuttajan kanssa, jolloin määritellään eri osapuolten velvoitteet ja koekäytön tekniset suoritustapavaatimukset. Mittaukset suorittaa urakoitsija suunnittelijoiden ja rakennuttajan valvonnassa. Osa em. toimenpiteistä voidaan erikseen sopia suoritettavaksi takuuaikana, jolloin ainakin suoritetaan toimintakokeet vaihtuvissa olosuhteissa (kesä/talvikäyttö).

17 17 Koekäyttämättömien laitteiden osalta tarkastetaan urakoitsijoiden suorittama säätö ja viritys tekemällä pistokokeittain tarkastusmittauksia. Mittaukset on voitava aloittaa viimeistään kaksi työpäivää ennen vastaanottotarkastusta. 5.9 Laitetarkastusten urakkarajat Vastaanottomenettelyssä noudatetaan seuraavia urakkarajoja: - lämmityskustannuksista vastaa pääurakoitsija - veden ja sähkön toimittaa pääurakoitsija - kukin urakoitsija suorittaa laitteittensa säädön ja mittaukset sekä tarpeelliset korjaukset - takuuajan koekäytöt kustantaa rakennuttaja, elleivät ne aiheudu todetusta, urakkaan kuuluvan laitteen virheellisyydestä, jolloin kustannukset kuuluvat laitteen toimittaneelle urakoitsijalle. Mikäli vastaanottotarkastuksessa todetaan niin paljon puutteita, ettei rakennuttaja ota vastaan laitosta, suoritetaan urakoitsijan kustannuksella vastaanottotarkastus uudelleen erikseen sovittavana ajankohtana. 6 Käyttöönotto 6.1 Luovutusasiakirjat Urakoitsijat luovuttavat ennen vastaanottotarkastusta tai suunnitelma-aikataulussa määrättynä ajankohtana rakennuttajalle seuraavat asiakirjat: - valvojan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asennuspiirustukset - viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat - viranomaisten tarkastuspöytäkirjat - käyttö- ja huolto-ohjeet suomenkielisinä, huoltokirjan sekä takuutodistukset Huoltokirja: Urakoitsijat laativat yhdessä pääurakoitsijan johdolla huoltokirjan. Huoltokirja tehdään sähköisenä rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Kukin urakoitsija täyttää huoltokirjan osaltaan huoltokirjakoordinaattorin ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijoiden on päivitettävä huoltokirjajärjestelmän tietoja työmaan alusta lähtien siten, että huoltokirja on valmis ennen käyttöönottotarkastusta. LVIS-urakoitsijoiden tulee 2 viikkoa ennen vastaanottoa toimittaa käyttösuunnitelmakansioihin suomenkieliset käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet sekä näihin liittyvät yksityiskohtaiset piirustukset, jotka on tarkemmin määritelty LVI- sekä sähkötyöselostuksissa. Lisäksi kaikki ne urakoitsijat, joiden urakkasuoritukseen sisältyy koneita ja laitteita luovuttavat rakennuttajalle näitä koskevat takuusitoumukset sekä suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet.

18 18 Rakennuttajalle on luovutettava myös tarvittavat huolto- ja hoito-ohjeet kaikista erikoista huoltoa vaativista rakennusosista ja materiaaleista. Kunkin urakoitsijan kustantamina loppuasiakirjoina luovutetaan piirustuksista arkistointikelpoiset tulostusmuovit, 2 sarjaa paperikopioita ja suunnitelmat sähköisessä muodossa, formaatti DWG ja PDF. 6.2 Käytön opastus Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät käyttäjän kanssa sovittavana ajankohtana käyttöhenkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä koskevan koulutustilaisuuden. Tilaisuuden kestoaika on kunkin laitetoimittajan osalta vähintään yksi työpäivä, ellei ko. työselityksessä ole muuta mainittu. Käyttäjille on viimeistään koulutustilaisuudessa toimitettava kirjallinen aineisto joko em. käyttö- ja huolto-ohjeisiin tai muuhun aineistoon perustuen. 6.3 Takuuajan toimenpiteet YSE 13 ja 14. Rakennuttajan edellytetään ilmoittavan mahdollisimman nopeasti havaitsemistaan toimintahäiriöistä ja suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa pyrkii toimenpiteillään vahinkojen rajoittamiseksi mahdollisimman pieniksi. Mikäli laitoksessa ilmenee takuun piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä huoltokäyntien välillä, kuuluvat nämä välikäynnit takuuseen. Viat, jotka aiheuttavat toiminnallista tai taloudellista haittaa on korjattava välittömästi. Takuuseen sisältyvät, urakka-asiakirjossa esitetyt ja vaaditut tekniset arvot voi rakennuttaja halutessaan takuuaikana tarkistaa. 7 URAKOITSIJOIDEN VÄLISET TYÖT JA VELVOITTEET Urakkaohjelmassa ja tässä urakkarajaliitteessä edellä mainittujen velvoitteiden lisäksi pääurakoitsijalle kuuluvat jäljempänä mainitut muiden urakoitsijoiden töihin ja rakennuttajan erillisurakoihin liittyvät velvoitteet, rakennus- ja aputyöt sekä niiden suorittamiseksi tarpeelliset hankinnat. Työt suoritetaan kiinteässä yhteistoiminnassa muiden urakoitsijoiden kanssa. Urakoitsijoiden tulee riittävän ajoissa ilmoittaa toiselle urakoitsijalle tarvitsemistaan aputöistä ja niistä rakennustöistä, jotka eivät ilmene aikataulusta. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa riittävän ajoissa muille urakoitsijoille tilojen sulkemisesta liikenteeltä pintarakennetöitä tai muita toimenpiteitä varten.

19 19 Ennen jonkin toisen urakoitsijan tekemän suorituksen ja yleensä eri työvaiheeseen rajoittuvan uuden työvaiheen alkamista ja ennen kuin työvaihe jää toisen työvaiheen peittämäksi, pidetään kohteessa vallitseman tilanteen (suoritettujen töiden ja järjestelyjen) toteamiseksi katselmus. Tässä katselmuksessa tulee selvittää, ovatko lähtökohdat alkavalle työlle asiakirjoissa tarkoitetut tai mahdollisesti miltä osin ne ovat poikkeavia. Katselmuksesta tehdään pöytäkirja ja tarvittaessa hankitaan tarkastavan viranomaisen hyväksyminen, riippuen katselmuksen luonteesta. 7.1 Varaukset Kaikkien urakoitsijoiden tulee heti työn alettua tarkastaa urakkalaskennassa olleet varaus- ja reikäpiirustukset ja suunnitella tarvitsemansa varaukset, jotta ne voidaan ottaa huomioon rakennustyötä tehtäessä ja sovittaa yhteen muiden varaustarpeiden kanssa ja rakentaa tai kiinnittää ajoissa rakennustyön kestäessä. Kaikki tarvittavat varaukset tulee esittää varaussuunnitelmissa (reikäpiirustuksissa). Mikäli jokin varaustyö joudutaan tekemään jälkikäteen suunnitelmien ulkopuolella, vastaa suunnittelunsa laiminlyönyt osapuoli kaikista työn aiheuttamista lisäkustannuksista Reiät ja syvennykset Rakenteisiin tulevia asennuksia varten tekee kukin urakoitsija alle 30 mm:n reiät poraamalla rakennesuunnittelijan ohjeita noudattaen. Yli 30 mm:n reiät tekee rakennusurakoitsija Asennus- ja kuljetusaukot Rakennusurakoitsija jättää rakenteisiinsa itsensä ja muiden urakoitsijoiden tarvitsemat asennus- ja kuljetusaukot. Muiden urakoitsijoiden tulee esittää tarpeensa varaussuunnitelmissa. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. Rakennusurakoitsija valvoo, että varaussuunnitelmaa noudatetaan Läpivientien sovituskappaleet Läpäisykohdan veden- tai kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Rakennusurakoitsija sijoittaa putkia, johtoja, kanavia yms. varten pohjien, seinien tai seinässä olevien palkkien läpimenokohtiin ruostesuojatut holkit tai näitä varten jätetään jälkivalu- ja jälkimuurausaukot. Holkkien hankinta sekä putkien, kanavien tai kaapeleiden holkkien välisen tilan tiivistäminen kuuluu ao. urakoitsijalle. Rakennusurakoitsija suorittaa läpäisykohdan viimeistelyn ja asentaa ao. urakoitsijan toimittamat peitelevyt. Läpivientien tiivistykset ja palosuojaukset (mm. kanavien, kaapelitikkaiden ja hyllyjen läpimenoaukkojen sulkeminen paloalueittain viranomaisten hyväksymällä paloneristysmassalla jne.) tehdään HILTI -tuotteilla (tai vastaavilla rakennuttajan hyväksymillä tuotteilla) valmistajan DET -kuvien ja LVI-asiakirjan PALOKATKOT - mukaan ja läpivientien teossa edellytetään valmistajan koulutuksen läpikäynyttä asentajaa.

20 Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muuta määrätä, noudatetaan tartuntojen, kiinnikkeiden ja kannakkeiden urakkarajoina seuraavaa: - rakennusosan yhteydessä tehtävät tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet kuuluvat ko. rakennusosan tekevän urakoitsijan tehtävään ja jälkikiinnitykset sitä tarvitsevan urakoitsijan tehtävään (tai suoritusvastuuseen) - milloin urakoitsijat haluavat käyttää suunnitelmista poiketen ns. yhteiskannatusjärjestelmää, laativat urakoitsijat näiden toteutussuunnitelman rakennuttajan hyväksyttäväksi Mikäli kiinnikkeitä ja kannakkeita on sijoitettava muotteihin, muurauksiin tai muihin rakennusosiin, suorittaa asennuksen rakennusurakoitsija niitä tarvitsevan urakoitsijan ohjeiden mukaan. Rakennusurakoitsija tekee upotettavien valaisimien kiinnitysalustat. Näkyviin jäävät kannatinjärjestelmät on esitettävä arkkitehdin ja rakennuttajan hyväksyttäväksi. Jälkikiinnityksissä noudatetaan seuraavaa: - rakennusosiin saavat eri urakoitsijat omalla kustannuksellaan kiinnittää porapultteja, kiinnitystulppia, kiinnityspaloja, side- ja tukirautoja yms. edellyttäen, että ne eivät muuta terästen asentoa tai suojaetäisyyksiä, lisää merkittävästi kuormitusta, huononna rakennusosan muita ominaisuuksia tai vahingoita niissä olevia asennuksia. Mittausapu ja valvonta kuuluvat näiltäkin osin rakennusurakoitsijalle. Kunkin urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu ottaa selko kiinnitysalustan rakenteesta ja siihen soveltuvista kiinnitystarvikkeista sekä vastata kiinnitystarvikkeiden lujuudesta, tarvittaessa lujuuslaskelmia käyttäen. Rakennusurakoitsija valvoo ja ohjaa muiden urakoitsijoiden kiinnitystöitä siten, että kiinnikkeet eivät vahingoita rakenteita, huononna rakennusosan ominaisuuksia tai lisää merkittävästi kuormitusta. 7.2 Jälkipaikkaus Jälkipaikkauksen suorittaa rakenteen tehnyt urakoitsija. Jos jälkipaikkaus ei johdu normaalista työsuorituksesta, vaan aiheutuu toisen urakoitsijan viaksi luettavasta syystä, tehdään jälkipaikkaus aiheuttajan kustannuksella. Rakennusurakoitsija tiivistää paloteknisesti osastoivien rakenteiden läpäisykohdat Suomen Ympäristöministeriön tyyppihyväksymiä palokatkotuotteita käyttäen ja tyyppihyväksyntä liitepiirustuksissa esitettyjä työmenetelmiä käyttäen. 7.3 LVISA-laitteiden merkinnät Kaikki LVISA-laitteet, riippumatta siitä kenen toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yhtenevää merkintätapaa käyttäen. Merkinnästä vastaa aina laitteen toimittanut urakoitsija. Merkintä on tehtävä tekstillä, ei koodinumerolla. Tarkemmat ohjeet on esitetty erikoistyöselostuksissa.

21 Rakennusurakoitsijan työt ja velvoitteet muista urakoista Yleiset velvoitteet Rakennusurakoitsijalle kuuluvat seuraavat yleiset velvoitteet: Rakennustyöt asiakirjojen osoittamassa laajuudessa - kaikkien muuraus-, betoni-, rappaus-, perusmittaus-, kirvesmiehen-, kosteus-, vedenpaine-, piikkaus- ja puusepäntöiden suorittaminen rakennuspaikalla muiden urakoitsijoiden töiden yhteydessä erikseen sovittavassa järjestyksessä - maanrakennustyöt, jotka aiheutuvat maahan upotettavista laitteista ja asennuksista myös urakkarajan ulkopuolella - lisätukien, koolausten tms. tekeminen rakenteisiin asennusten, kalusteiden ja varusteiden kiinnitystarpeen mukaan - hankkii ja asentaa kaikkien urakoitsijoiden tarvitsemat tehdasvalmisteiset tarkastusluukut kiinteisiin alakattoihin, pystyhormeihin yms. peiterakenteisiin iv-kanavien ym. puhdistus- ja tarkastusluukkujen, venttiilien, palopeltien, tuntoelimien yms. kohdalla, pystyhormeihin asennetaan ao. tilassa luukku hormin yläosaan ja alaosaan. Tarkastusluukut maalataan taustan väriin. - muiden urakoitsijoiden toimittamien luukkujen, kehysten, säleikköjen yms. kiinnittäminen rakenteisiin piirustusten ja ao. urakoitsijoiden ohjeiden mukaan näistä aiheutuvien rakenteiden vahvistuksineen - LVI-urakoitsijoiden toimittamien LVI-laitteiden maalaus maalaustyöselityksen edellyttämässä laajuudessa - rakenteiden suojaaminen kastumiselta ja jäätymiseltä - tekee ilmakanavien, putkien yms. näköverhoukset - tekee syvennykset, aukot, lovet yms. seinä-, katto- ja välipohjarakenteisiin putkia, ilmanvaihtokanavia ym. asennettavia laitteita varten LVI-urakoitsijoiden ohjeiden mukaan. Mikäli tarvittavat tiedot tai tarvikkeet eivät ole urakoitsijoista riippuvista syistä riittävän ajoissa käytettävissä, huolehtivat em. urakoitsijat yllä esitetyn luontoisista jälkitöistä sekä niiden aiheuttamista kustannuksista - täyttää seinälävistykset ympäristöään vastaavaan kuntoon, kiinnittää kaikki pellit, ristikot, kaivojen kannet, tarkastusluukut ym. ympäröivään rakenteeseen - jättää valuun kaikki LVI-urakoitsijoiden toimittamat tartuntalevyt ja pohjustaa ne maalaustyöselityksen mukaisesti ellei piirustuksissa ole toisin mainittu - hankkii ja asentaa rakennusainekanavien reunateräkset ja kannet - suorittaa jälkipaikkaus- ja siivoustyöt lukuun ottamatta LVI-kojeiden ja kanavien sisäpuolisia jälkipuhdistustöitä, jotka kuuluvat LVI-urakkaan. SU puhdistaa kustannuksellaan sähkölaitteiden sisäpuoleiset osat. - suorittaa kaikki muuraus-, betoni-, rappaus-, lävistys-, siivous-, mittaus-, kirvesmiehenja puusepäntyöt rakennuspaikalla LVI-töiden yhteydessä - varaa kuljetus- ja asennusaukot ohjeiden mukaisesti ja huolehtii siitä, että sivuurakoitsijat käyttävät vain heille varattuja reikiä, alaslaskuja yms. tiloja - antaa LVI-urakoitsijalle tarkat rakenteiden mitat asennustöiden suoritusta varten sekä tekee laudoitukseen tarvittavat aukot - varmistaa yhdessä iv- ja sähköurakoitsijan ja alakattourakoitsijan kanssa valitun alakattojärjestelmän ja siihen asennettavien päätelaitteiden/valaisimien yhteensopivuuden ENNEN niiden tilaamista - tekee salaojitustyöt putkiurakassa toimitettavaan perusvesikaivoon saakka

22 22 - tiivistää viemärikaivantojen pohjat rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan - tiivistää WC- istuinten jalan juuret tiivistemassalla - asentaa työmaalla sovittavaan paikkaan putkilukot kolmelle reittiavaimelle - maalattujen tuubiputki- ja rst-syöksytorvien hankinta ja asennus Aputyöt - antaa rakennustyömaalla urakoitsijan sitä halutessa omakustannushinnan mukaan laskettua korvausta vastaan apua raskaiden ja suurikokoisten esineiden siirtämisessä asennuspaikalle. Kuitenkin urakka-asiakirjoissa esiintyvät yli 100 kg painavat esineet siirretään korvauksetta - asennettujen laitteiden, kalusteiden, kaapeleiden ja sähkökojeiden, kanavien sekä putkistojen suojaaminen työnaikaisilta vaurioilta tarvittaessa kiinteillä suojuksilla erikoistöiden urakoitsijan tai valvojan kanssa sovitulla tavalla - yli 3 m:n korkuisten kiinteiden tai siirrettävien telineiden hankinta, pystytys ja siirrot urakoitsijan käyttöön. Erikoistöiden urakoitsijalle kuuluu kuitenkin kahdella miehellä siirrettävien telineiden vaakasiirrot Putkiurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija - tekee kiinteiden putkien suojaukset - liittää putkiurakoitsijan toimittamat laipalliset putkihylsyt, lattiakaivot, yms. kosteus- ja vesieristyksiin suunnitelmien mukaisesti niin, että vuotoja ei pääse syntymään - kiinnittää putkiurakoitsijan toimittamien putkien suojaholkit ja läpivientilaipat rakenteisiin - tekee LV-kalusteiden tarvitsemat lisätukirakenteet sekä putkien tarvitsemat reiät kevyisiin väliseiniin ja niiden rankoihin - tekee tarvittavat reiät ja urat lattia- ja seinärakenteisiin - tekee putkien läpimenokohdilla rakenteet siten, että vältetään mahdollisuuksien mukaan äänisiltoja - tekee tasoitteella riittävät lattiakallistukset lattiakaivolla varustettuihin tiloihin, wcistuimien kohdalla lattian tulee olla vaakasuora - tasaa alustat lattiaan tai seinään kiinnitettäviä kalusteita varten ja toimittaa kiinnityksessä tarvittavan laastin - tekee tarvittavat koteloinnit vesi- ja viemärijohdoille - maalaa putkieristykset, patterit ja putket maalaustyöselityksen mukaisesti niiltä osin kuin ne eivät valmiiksi maalattuina sisälly LVI-urakoitsijan hankintaan - kiinnittää palopostikaapit ja kuivasammuttimet - kiinnittää palonsammutuslaitteiden merkkikilvet - tekee kaikki putkitöiden edellyttämät kaivuu- yms. rakennustekniset työt. - tekee kaikki piikkaustyöt, timanttiporaukset yms. piirustusten osoittamassa laajuudessa. - hankkii ja asentaa tehdasvalmisteiset tarkastusluukut alaslaskuihin ja koteloihin LVIsuunnitelmissa osoitettuihin paikkoihin - purkaa piha-alueelta kaikki entiset käytöstä poistuvat muoviset ja betoniset sade- ja jätevesikaivot - tekee entisten käyttöön jäävien ulkopuolisten betonikaivojen kansikorkojen muutosten aiheuttamat muutostyöt sekä näihin tehtävät uudet liittymätyöt ja paikkaukset - liittää putkiurakoitsijan toimittamat holkit, lattiakaivot yms. kosteuden- ja

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE 24.06.2015 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 PÄÄPIIRUSTUKSET nro nimike mk pvm revisio 101 Asemapiirros 1:500 03.02.2015 102 Pohjapiirustus 0. kerros 1:100 03.02.2015 103 Pohjapiirustus 1. kerros

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot