Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, RAUMA. Peruskorjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus"

Transkriptio

1 Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE

2 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s Tämä urakkarajaliite sisältää seuraavat urakat: PÄÄURAKKA, RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA URAKKARAJALIITTEEN SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen 1.5 Työaikataulu 1.6 Suunnitelma-aikataulu 1.7 Varauspiirustukset 1.8 Piirustusten jakelumenettely ja projektin tietopankki 1.9 Kokeet ja mallit 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPALVELUT 2.1 Rakennusalue 2.2 Työnaikaiset rakenteet 2.3 Työnaikaiset asennukset 2.4 Rakennusvälineet 2.5 Telineet ja suojarakenteet 2.6 Mittaukset 2.7 Nostot ja siirrot 2.8 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto 2.9 Työmaahuolto 2.10 Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta 2.11 Rakennusaikainen käyttö 3 TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Rakennuskohteen kuvaus Rakennuksen runko Rakennuksen ulkovaippa Rakennuksen sisävalmistusvaihe 3.2 Rakennuspaikkaa koskevat turvallisuustiedot 3.3 Korjattavan rakennuksen rakenteet ja materiaalit 3.4 Rakennusympäristöstä johtuvat vaarat rakennustoiminnalle 3.5 Olosuhteet rakennustyömaalla 3.6 Rakennustoiminnasta johtuvat vaarat työmaalla ja lähiympäristössä 3.7 Ympäristöturvallisuus 3.8 Palosuojelu 3.9 Pölyn leviämisen estäminen 4 TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 4.1 Työmaan laatusuunnitelma 4.2 Työmaan ympäristösuunnitelma 5 VASTAANOTTO 5.1 Yleistä 5.2 Vastaanoton dokumentointi 5.3 Vastaanoton kuvaus 5.4 Vastaanoton aikataulu 5.5 Vastaanoton laitetarkastusten urakkarajat 6 KÄYTTÖÖNOTTO 6.1 Luovutusasiakirjat 6.2 Käytön opastus 6.3 Takuuajan toimenpiteet 7 URAKOITSIJOIDEN VÄLISET TYÖT JA VELVOITTEET 7.1 Varaukset Reiät ja syvennykset Asennus- ja kuljetusaukot Läpivientien sovituskappaleet Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet 7.2 Jälkipaikkaus 7.3 LVISA-laitteiden merkinnät 7.4 Rakennusurakoitsijan työt ja velvoitteet muista urakoista Yleiset velvoitteet Putkiurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet Ilmanvaihtourakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet Sähköurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet 7.5 Muiden urakoitsijoiden väliset velvoitteet Putki-, ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiourakoitsi joiden työt ja velvoitteet Sähköurakoitsijan työt ja velvoitteet

3 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 3 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta vastaava (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE ) urakoitsija, myöhemmin pääurakoitsija, on esitetty urakkaohjelmassa. Pääurakoitsija toimii lainsäädännön edellyttämänä päätoteuttajana. Pääurakoitsijan on laadittava työmaan hallinnosta asiakirja, jossa on esitetty työmaalla toimivat tilaajan ja eri urakoitsijoiden henkilöt sekä niiden valtuudet. Rakennuttajan erityisvaatimukset urakoitsijan organisaatiolle on esitetty urakkaohjelmassa. Pääurakoitsija johtaa työmaata siten, että työmaalla saavutetaan eri osapuolten kannalta toimiva työjärjestys sekä yhteisesti sovitut aikataululliset ja laadulliset tavoitteet. Työmaan eri osapuolet ovat velvollisia noudattamaan ja tukemaan, sopimusten asettamissa rajoissa, pääurakoitsijan määräyksiä työmaan ohjaamiseksi. Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama aloituskokous. Kokouksen kutsuu koolle rakennusvalvonta. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa sovittavia periaatteita. 1.2 Informointivelvollisuudet Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua muiden osa-alueiden suunnitelmiin niiltä osin kuin työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Kunkin urakoitsijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua toimitettava muiden osapuolten suunnittelua, hankintaa ja asennusta palvelevat tiedot. Urakoitsijan tulee laatia omat asennussuunnitelmansa yhteisesti sovitun aikataulun mukaan ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ja suunnittelijoilla oman alansa asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen osapuolen kanssa ja hyväksytettävä muutettu toteutustapa työmaan hallinnosta sovittujen periaatteiden mukaisesti. 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että muut urakoitsijat asentavat hankintaansa kuuluvat asennukset ja laitteet sovitun asennusjärjestelyn mukaisesti. Kussakin asennusvaiheessa on lisäksi varmistuttava siitä, ettei asennuksilla estetä myöhemmin tehtävien asennusten suorittamista suunnitelmien mukaisesti. Pääurakoitsija nimeää määrätyn työnjohtajan tai työnjohtajat hoitamaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä rakennusaputöitä sekä toimimaan yhdyshenkilönä rakennuttajan edustajan, urakoitsijoiden, rakennuksen teknillisten asiantuntijoiden ja työmaan työnjohdon välillä. Työmaalla pidetään säännöllisiä kokouksia yhteisesti sovitulla tavalla. Lisäksi pääurakoitsijan johdolla pidetään eri urakoitsijoiden välisiä työmaan edistämiseen liittyviä yhteistoiminta- ja urakoitsijapalavereita. Kokouspöytäkirjojen jakelusta sovitaan työmaakokouksissa. Kirjauksiin tulee sisältyä rakennuttajan kanssa yhteistyössä suoritettavat valvontatoimenpiteet sekä eri urakoitsijoiden oman työn valvontamenettelyt. Sivu-urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohtajalle ja varata hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä.

4 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s Asioiden kirjaaminen Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työhäiriöt sekä muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. Työmaapäiväkirjaa on pidettävä ja tarkastuspöytäkirja on laadittava siten, että ne toimivat rakennuslain tarkoittamana tarkastusasiakirjana ellei tarkastusasiakirjaa pidetä erikseen. 1.5 Työaikataulu Pääurakoitsijan tulee olla yhteistyössä muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden sekä rakennuttajan ja heidän suunnittelijoidensa kanssa ja laatia urakkaohjelman ohjeen mukainen työaikataulu. Aikataulun laadinnassa tulee noudattaa seuraavia periaatteita: - aikataulun mitoitus perustuu työmenekkeihin - aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain - aikataulu on laadittava vähintään kriittisten työvaiheiden osalta paikka-aikakaavion avulla siten, että siitä voidaan seurata töiden etenemistä kerroksittain - kriittisille töille on riittävät häiriöpelivarat - työvaiheet on siten järjestetty, että saavutetaan hyvä työturvallisuus - aikataulussa on varaa urakoitsijan oman työn tarkastukselle Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: - eri tuotteiden hankinta- ja toimitusajat - hankinta-aikoihin liittyvä tuotteiden hyväksyminen ja eri toimitusasteiden mukaisten suunnitelmien kuten rakennus-, tuotanto- ja asennussuunnitelmien laatiminen - rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankintojen ja urakoiden ajankohdat tulee esittää yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa - rakenteiden kuivuminen ennen pinnoituksia - työaikaisen, työvaiheeseen kuuluvan sekä loppusiivouksen ja puhdistuksen tarvitsema aika, ks urakkaohjelma. - yhtä tai useampaa urakkaa koskevat rakennuttajan ja viranomaisten osatarkastukset ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin (keskinäinen riippuvuus) - taloteknisten järjestelmien osatarkastukset ja niiden riippuvuus vastaanottotarkastuksesta - säätöön, viritykseen, koekäyttöön ja tarkistusmittauksiin tarvittava aika - koekäytöt, jotka estävät muiden töiden tekemisen samanaikaisesti ko. huonetiloissa - urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset - malliasennusten ja tilojen valmistuminen Koekäyttöön, vastaanottoon ja käyttökoulutukseen liittyvistä toimenpiteistä laaditaan erillinen, täydentävä aikataulu, jossa on esitetty eri osapuolten valmiusvaatimukset aikataulun toteutumiselle. Työaikataulun toteutuminen tarkistetaan työmaakokouksissa. Urakoitsijat ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista aikataulupoikkeamista ja esittämään toimenpiteet poikkeaman korjaamiseksi. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla ja rakennuttajan hyväksymänä. Pääurakoitsija valvoo, että kaikki urakoitsijat ja hankkijat noudattavat hyväksyttyä aikataulua. Työmaan eri osapuolten tulee kirjallisesti ilmoittaa omien aikataulullisten velvoitteidensa ja edellytystensä toteutumisesta työmaakokousten yhteydessä. Mikäli rakentamisaikataulu muuttuu alkuperäisestä, säilyy kuitenkin osatarkastuksille, säätöön ja viritykseen varattu aikamäärä ennallaan. Alaurakoiden vastaanottotarkastukset jaetaan laitetarkastuksiin ja toimintakokeisiin.

5 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 5 Laitetarkastukset suoritetaan osatarkastusten muodossa eri työvaiheiden edistymisen mukaan. Toimintakokeet pidetään kaksi (2) viikkoa ennen rakennuksen valmistumista. Toimintakoe suoritetaan urakoitsijoiden yhteisesti ilmoitettua ohjelmaan kuuluvien laitteiden olevan toimintakuntoisia. Lopullinen vastaanottotarkastus, jossa mm. todetaan aikaisempien tarkastusten tulokset, suoritetaan noin 1-2 viikkoa ennen rakennuksen luovutusta. Toimintakokeisiin, mittauksiin ja viritystoimenpiteisiin varattava aika on otettava huomioon kaikissa työaikatauluun ja eri urakoitsijoiden työaikajärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä. 1.6 Suunnitelma-aikataulu Urakoitsijat täydentävät pääurakoitsijan johdolla em. aikatauluun ehdotuksen töiden kulkua ja urakoitsijoiden toimituksia seuraavasta suunnitelma-aikataulusta. Suunnitelma-aikataulun sisältö siihen liittyvine mitoituskriteereineen käydään alustavana lävitse rakennuttajan kanssa ennen työaikataulun hyväksymistä. Urakoitsija laatii purkusuunnitelman, jonka hän esittää hyväksyttäväksi rakennuttajalle ja rakennesuunnittelijalle ennen purkutöiden aloittamista. Rakennusaikaisissa suunnitelmissa on otettava huomioon ainakin seuraavat ajankohdat: - varauspiirustusten kiertoajat - asennus- ja muiden suunnitelmien laadintaa varten tarvittavien lähtötietojen toimitusajat - asennus- ja muiden suunnitelmien hyväksymisaika - eri suunnittelijoiden laatimien piirustusten ja muiden asiakirjojen toimitus urakoitsijoille - rakennuttajan erillisurakoitsijoiden ja hankkijoiden suunnitelmien, selitysten, asennusohjeiden tms. toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja urakoitsijoille - eri osa-alueiden pääsuunnittelijan hyväksymisaika - urakoitsijoiden hankintaan kuuluvien suunnitelmien ja asennuspiirustusten toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja työmaan käyttöön - urakoitsijoiden keskinäisten tietojen vaihdon ajankohdat - tarke- ja loppupiirustusten toimitusajankohdat - käyttö- ja huolto-ohjeiden sekä huoltokirjan laatiminen toimituksiin liittyvät suunnitelmakatselmukset Suunnitelmakatselmukset suoritetaan rakennuttajan/pääurakoitsijan johdolla. Suunnitelma-aikataulussa tulee esittää erikseen viranomaisten ja rakennuttajan taholta tapahtuvan hyväksymismenettelyn ajan tarve. Suunnitelma-aikataulun tultua hyväksytyksi eri osapuolet toimittavat piirustusluettelot jo laadituista sekä laadittavista piirustuksista, aikatauluun sidottuna, työmaalle. Työmaan on esitettävä osa- ja erikoispiirustusten tarve kahta viikkoa ennen sen toteutusta suunnittelijalle. 1.7 Varauspiirustukset Erillistä varauspiirustusta ei tehdä. Palokatkosuunnitelmassa on otettu kantaa kantavien rakenteiden lävistyksiin. Jos kantaviin rakenteisiin tehdään muita lävistyksiä tulee pääurakoitsijan olla yhteydessä rakennesuunnittelijaan. Osastoiviin sekä kantaviin rakenteisiin tehtävien lävistyksien päivittäminen palokatkosuunnitelmaan kuuluu pääurakoitsijalle. Palokatkosuunnitelman päivittämisessä noudatetaan rakennesuunnittelijan laatimaa ohjetta. Palokatkosuunnitelmaan merkitään kaikki kantaviin rakennusosiin tehtävät aukot, reiät, urat ja syvennykset sekä erikseen sovittavassa laajuudessa tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet yms. rakennustarvikkeet, jotka sijoitetaan rakenteisiin niiden teon yhteydessä. Merkinnät tehdään sovittuja merkintätapoja käyttäen siten, että mitat, sijainnit ja tarkoitus ilmenevät piirustuksista. Muihin kuin kantaviin rakenteisiin tehtävät reiät ja tartunnat merkitään sovittavassa laajuudessa.

6 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 6 Palokatkosuunnitelman tarkastamisvelvollisuus on kuitenkin urakoitsijan sisällytettävä myöskin kaikkiin omiin aliurakoihinsa ja -hankintoihinsa. Vastuu: - rakennusurakoitsija suorittaa hyväksyttyjen reikä- ja tartuntapiirustusten edellyttämät rakennusteknilliset työt. Hyväksytyistä piirustuksista vastaa kukin urakoitsija osaltaan. Mikäli rakennusosiin on tehtävä hyväksyttyihin reikä- ja tartuntapiirustuksiin merkitsemättömiä aukkoja, syvennyksiä, tartuntoja yms., vastaa ko. urakoitsija niistä aiheutuvista suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. - rakennusurakoitsija vastaa siitä, ettei näitä muutoksia tehdä kantaviin tai muihin rakenteisiin ilman tarkastavien viranomaisten, suunnittelijoiden ja samoja rakennusosia tarvitsevien muiden urakoitsijoiden lupaa. Työtapa on kulloinkin erikseen hyväksytettävä suunnittelijoilla ja tarpeen mukaan viranomaisilla. - rakennusurakoitsija vastaa viimekädessä työn toteuttamisesta piirustusten mukaisten mittojen ja niissä olevien muiden tietojen mukaisesti Urakoitsijat ovat rakennuttajaan nähden vastuussa siitä, että heidän työsuorituksensa edellyttämät rakennustoimenpiteet tulevat ajoissa huomioon otetuiksi heille varatuilla alueilla ja kohdissa ja että yhteensattumilta vältytään. Esivalmisteisten rakennusosien valmistaja on omalta osaltaan vastuussa valmisteisiinsa liittyvistä reikä- ja tartuntatoimenpiteistä, ellei vastuuta ole siirretty toiselle urakoitsijalle. Rakennusurakoitsija vastaa siitä, että kukin urakoitsija käyttää asennuksiinsa heille varattuja tiloja ja kulkuteitä. 1.8 Piirustusten jakelumenettely ja projektin tietopankki Sähköisessä muodossa käsiteltävissä ja/tai siirrettävissä asiakirjoissa tulee noudattaa projektin suunnitteluvaiheessa sovittua ohjelmisto- ja piirustusformaattia. Näistä ja mahdollisen projektitietopankin käytöstä ja ylläpidosta on esitetty vaatimukset CADsuunnitteluohjeessa. Pääurakoitsijan tulee valvoa, että eri osapuolet toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti ja että piirustusten oikeellisuus säilyy sähköisessä tiedonsiirrossa. Rakennuttajalta tulevat suunnitelmat Rakennuttajalta tulevien piirustusten tilaus ja jakelu hoidetaan seuraavasti: Suunnitelmapiirustuksista toimitetaan kopioita seuraavasti: - rakennuspiirustuksia 3 sarjaa - rakennepiirustuksia 3 sarjaa - LVI-piirustuksia 3 sarjaa - sähköpiirustuksia 3 sarjaa - erikoissuunnitelmia 3 sarjaa Kaikki piirustukset toimitetaan työmaalle työmaan valvojan kautta. Valvoja luovuttaa piirustukset rakennuttajan kanssa sopimussuhteessa oleville urakoitsijalle kuittausta vastaan. Urakoitsijan asennus- ja työsuunnitelmat Urakoitsijalta tulevien asennussuunnitelmien hyväksyttäminen ja jakelu hoidetaan seuraavasti: - urakoitsijan laatimat piirustukset tulee toimittaa rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaakokouksessa sovittavalla tavalla ja suunnitelma-aikataulun mukaisesti - rakennuspiirustukset 3 sarjaa - rakennepiirustukset 3 sarjaa - LVI-piirustukset 3 sarjaa - sähköpiirustukset 3 sarjaa - erikoissuunnitelmat 3 sarjaa

7 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 7 Piirustusten jakelukustannuksista vastaa piirustusten luovuttaja. 1.9 Kokeet ja mallit Mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaavaksi. Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. Suoritettavaksi määrätyistä koestuksista, mittaustuloksista, valmistustarkkailusta tms. jotka asiakirjoissa on erikseen esitetty, tulee toimittaa tulokset työselostuksien määrittelemässä muodossa. Urakoitsijan mallisuoritukset - yksittäistä urakkaa koskevat mallisuoritukset on esitetty kunkin alan työselostuksessa Eri urakoitsijan yhteisiä suorituksia koskevat tiedot ks. kohta 7. Tutkimukset - suoritettavat tutkimukset on määrätty kunkin alan työselostuksessa 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPALVELUT 2.1 Rakennusalue Rakennusalue on esitetty asemapiirustuksessa ja käsittää sekä urakka-alueet, että työmaaalueet. Lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköliitäntöjen urakka-aluerajat on esitetty ao. piirustuksissa. Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön rakennusalueen, josta pääurakoitsija varaa tilat työmaarakennuksille sekä varasto- ja työalueille. Tarvitsemansa lisäalueet urakoitsijan tulee hankkia käyttöönsä omalla kustannuksellaan. Pääurakoitsija järjestää kustannuksellaan tarvittavat katselmukset ennen rakennustöiden alkua ja kohteen valmistuttua. Katselmuksiin osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat ja niistä laaditaan pöytäkirja. Pääurakoitsija laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman, toimittaa sen rakennuttajalle tiedoksi ja hyväksyttää sen tarpeen mukaan viranomaisilla. Muista kuin piirustuksen esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava ennalta rakennusten käyttäjien ja viranomaisten kanssa. Pääurakoitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan eri urakoitsijoiden käyttöön tulevat tilat. 2.2 Työnaikaiset rakenteet Pääurakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto- yms. tilat omia ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii pääurakoitsija. Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista sivuurakoitsijoille näiden töissä normaalisti tarvittavat - riittävät, lukittavat, lämpimät ja kylmät varastotilat - rakennusalan työehtosopimuksen tasomitoituksen sekä SFS-standardin tilamitoituksen täyttävät kalustetut henkilöstötilat, joita ovat mm. ruokailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja WC-tilat. Tilojen mitoitus tulee olla suhteutettu työaikataulun perusteena oleviin henkilömääriin. Lisäksi pääurakoitsija varaa - kokoustilaa työmaakokousten pitämistä varten - toimistotilat sivu- ja aliurakoitsijoille

8 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 8 Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa sivu-urakoitsijoita ja alihankkijoita samoin kuin erillisurakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomaisia kokoonpanotöitä varten. Pääurakoitsijan hankintaan kuuluu erikoispiirustuksen mukainen työmaataulu, n. 2,0 x 3,0m, johon merkitään rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden liikenimet tarrakirjaimilla. Työmaataulun sijainti määritellään yhteisessä katselmuksessa. Pääurakoitsija rakentaa työmaa-alueella aidan suunnitelmien mukaisesti. Pääurakoitsija vastaa myös kaikkien työmaa-alueella tarvittavien teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta suunnitelmien mukaisesti. 2.3 Työnaikaiset asennukset Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmityslaitteet myös muiden urakoitsijoiden ja valvojien käyttöön. Näin ollen pääurakoitsija huolehtii: - työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta - työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä - työmaa-alueen ja rakennusten yleisvalaistuksesta - rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin, hitsaus- yms. töitä ja laitteita varten. Pistorasioita, 3-vaihe/16A tulee olla kohtuullisella (n. 20 m) etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista. Mikäli olemassa olevia asennuksia käytetään hyväksi työmaasähköjakeluun, niin jakeluverkon suunnittelusta ja muutostöistä työmaasähkökäyttöön ja palauttamisesta alkuperäiseen kuntoon vastaa pääurakoitsija kustannuksellaan. 2.4 Rakennusvälineet Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimilleen koneille, laitteille, telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta. 2.5 Telineet ja suojarakenteet Pääurakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja kunnossapidosta työmaalla. Pääurakoitsija hankkii kaikki yli 2 metriä korkeat työ- ja nostotelineet, jotka on tarkoitettu urakoitsijoiden yhteiseen käyttöön. Pääurakoitsija laatii työn alussa yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa telineiden käytöstä suunnitelman, jossa esitetään telineiden käyttö sekä urakoitsijoiden tehtävät telineiden ja suojarakenteiden turvallisuuden varmistamiseksi. Pääurakoitsija huolehtii näiden telineiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja tarkastusmenettelystä. Kukin urakoitsija hankkii kuitenkin alle 2 metriä korkeat siirrettävät telineet, joita urakoitsija tarvitsee pelkästään omaa työsuoritustaan varten silloin, kun pääurakoitsijan yhteiskäyttöön hankkimat telineet eivät ole käytettävissä. 2.6 Mittaukset Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja päämittalinjat asennuspaikan lähelle. Kukin urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. 2.7 Nostot ja siirrot Pääurakoitsija on velvollinen antamaan tarvittaessa rakennuttajan sekä muiden urakoitsijoiden käyttää työmaalla hallinnassaan olevia nosto- ja siirtolaitteita raskaiden esineiden nostoihin ja siirtoihin. Laitteiden käytöstä tulee ennakkoon sopia ja samalla huolehtia siitä, että laitteiden työturvallisuuteen liittyvät kunnon ja käyttöhenkilökunnan vaatimukset tulevat täytetyiksi. Mikäli laitteiden em. käytöstä aiheutuu pääurakoitsijalle ylimääräisiä kustannuksia, on pääurakoitsija oikeutettu veloittamaan käytöstä omakustannushinnan palvelun saajalta.

9 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 9 Mikäli pääurakoitsija hankkii työmaalle rakennushissin, muut urakoitsijat voivat korvauksetta käyttää tarvike- ja henkilökuljetuksissa kerrostasoille. 2.8 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista. 2.9 Työmaahuolto Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten (ks. kohta 2.3) käyttökustannuksista. pääurakoitsija huolehtii toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. Pääurakoitsija huolehtii myös muiden urakoitsijoiden pakkausjätteiden poiskuljettamisesta etukäteen sovittavista paikoista eteenpäin. Kukin urakoitsija vastaa pakkausjätteidensä lajittelusta. Vnp nro 295/97, keräyspisteeseen työmaasuunnitelman mukaan. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työnaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Pääurakoitsija valvoo, että puhtaanapito on säännöllistä ja että työvälineet ja menetelmät ovat asianmukaisia kuten esim. että LVI-suunnitelmassa esitettyjen puhtausluokkaosastoitujen tilojen siivous suoritetaan ohjeiden mukaisesti. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin pääurakoitsijan osoittamaan jätepisteeseen, josta pääurakoitsija huolehtii niiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta. Jätteet tulee toimittaa viranomaisten hyväksymälle kaatopaikalle. Lähin tällainen on Hevossuon kaatopaikka. Ongelmajätteiden osalta on noudatettava niitä koskevia määräyksiä ja viranomaisten ohjeita Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta Pääurakoitsija huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien rakennusvälineidensä ja tarvikkeidensa vartioinnista työaikana ja lukitsemisesta heille osoitettuihin varastoihin tai työmaa-alueelle työajan ulkopuolella. Työmaaalueen aluevartioinnista ja työkohteen lukituksesta vastaa pääurakoitsija. Liikkumisesta työmaalla on määrätty urakkaohjelmassa. Työmaalla tarvittavat työmaakohtaiset henkilötunnisteet hankkii ja niistä pitää kirjaa pääurakoitsija Rakennusaikainen käyttö Pääurakoitsijan tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. työselostuksia sekä rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita. Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennettuja lämmityslaitteita kustannuksellaan ja vastuullaan edellyttäen, että - laitteiden sähköasennukset sekä säätö- ja hälytyslaitteet ovat lopulliset tai muutoin tarkastetut ja rakennuttajan hyväksymät - laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asetetaan LVI-urakoitsijan hyväksymä ammattitaitoinen henkilö Lisäksi pääurakoitsijan tulee ottaa huomioon mm. seuraavaa: - lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaanotettaessa on kaikkien lamppujen oltava toimintakuntoisia ja valaisinten puhdistettuja - mikäli pääurakoitsija ottaa, saatuaan siihen rakennuttajan luvan, omien ja/tai muiden urakoitsijoiden käyttöön valmistuvia huonetiloja ja niissä olevia varusteita tms., tulee hänen kustannuksellaan saattaa nämä ennen luovutusta sopimuksen mukaiseen kuntoon, tarvittaessa uusia vioittuneet pintakäsittelyt, verhoukset, päällysteet, varusteet, kojeet ja asennukset Muiden lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan kirjallinen lupa.

10 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esiteltävä työmaan laatusuunnitelmassa. Tämä luku on valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta. (VNp 629/1994; 5 ) tarkoittama rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Asiakirjassa on em. velvoitteiden lisäksi kuvattu työmaan ympäristöturvallisuuteen liittyvät asiat. 3.1 Rakennuskohteen kuvaus Rakennuskohde käsittää vanhan 3- kerroksisen (+ kellarikerros) asuinkerrostalon peruskorjaustyön. Rakennuksen pohjoispäädyssä oleva betonielementtirakenteinen piippu sekä maanalainen öljysäiliö puretaan. Porrashuoneiden ulkoportaat puretaan ja rakennetaan uudet. Rakennuksen seinälinjalla oleva betoninen istutuskaukalo puretaan. Vesikaton vanha saumattu peltikate uusitaan, samalla puretaan kattoluukut, rakennetaan uudet iv-kojeiden alustat ja talotekniikkahormit sekä alipainetuulettimet LVI- ja RAK-suunnitelmien mukaisesti. Samassa yhteydessä lisätään yläpohjaan lämmöneristettä RAK-suunnitelmien mukaisesti. Asennetaan uudet talotikkaat turvakiskoineen sekä kattoturvatuotteet. Julkisivuun ei tehdä muita muutoksia kuin purkutyön vuoksi tehtävät paikkaustyöt. Y Parvekkeiden betonilaattojen pinnat sekä kaiteiden teräsosien pinnat huolletaan. Rakennuksen sisäpuoliset pinnat uusitaan, rakennetaan alakattoja ja asennetaan uudet vesi-, sähkö- ja kiintokalusteet. Keittiöihin asennetaan uudet laitteet. Rakennuksen talotekniikka uusitaan kokonaisuudessaan. Vanhojen porrashuoneiden ulko-ovien sekä muiden vanhojen lukittavien ovien avainpesät uusitaan iloq-järjestelmään. Kellarikerroksen saunaosasto uusitaan. Piha-alueella tehdään muutoksia pysäköintialueella, jäte piste siirretään tontin urheilukadun puolelle ja asennetaan uudet jäteastiat (MOLOK). Myös tontin pintarakenteita uusitaan. Salaojan ja patolevyn lisäykset tien puoleiselle perustuksen osalle RAK-suunnitelmien mukaisesti. V rakennettu asuinkerrostalo käsittää 21 huonestoa sekä kellarikerroksessa sijaitsevat yhteistilat. Asuinrakennuksen yhteenlaskettu huoneistoala on 1176 m2, kerrosala 1458 m2, kokonaisala 1914 m2 ja tilavuus 5500 m Rakennuksen runko 3 kerroksisen rakennuksen runkorakenteena on elementtirakenteinen sekä paikalla rakennettu teräsbetonirunko. On kiinnitettävä erityistä huomiota rakennustöihin liittyviin työturvallisuusnäkökohtiin sekä rakentamiseen liittyviin nostotöihin Rakennuksen ulkovaippa Julkisivut ovat osittain betonielementti- (sandwich), osittain julkisivulevyrakenteisia, maantasokerroksessa myös osittain puupaneeliverhottuja.

11 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 11 Rakennuksen pohjoisseinällä, julkisivussa kiinni oleva betonielementtirakenteinen piippu puretaan. On kiinnitettävä erityistä huomiota rakennustöihin liittyviin työturvallisuusnäkökohtiin sekä rakentamiseen liittyviin nostotöihin. Huomioitava työtelineisiin liittyvät työturvallisuusnäkökohdat Rakennuksen sisävalmistusvaihe Ei erityishuomioitavaa rakennus- ja LVIAS-töissä. Huomioitava työturvallisuusnäkökohdat. 3.2 Rakennuspaikkaa koskevat turvallisuustiedot Selvitettävä tontilla kulkevat maanalaiset vesi- ja viemärilinjat sekä sähkökaapelit ennen kaivutöiden aloittamista. 3.3 Uudisrakennuksen rakenteet ja materiaalit Ks. edelliset kohdat 3.4 Rakennusympäristöstä johtuvat vaarat rakennustoiminnalle Työmaajärjestelyissä ja -liikenteessä huomiota on kiinnitettävä henkilökunnan kulkureitteihin, ajoreitteihin ja työmaan varastointiin tontilla. Kulkureitit ja poistumistiet on hyväksytettävä pelastusviranomaisilla ja ne on merkattava viranomaismääräysten mukaisesti. 3.5 Olosuhteet rakennustyömaalla Ei erityishuomioitavaa. 3.6 Rakennustoiminnasta johtuvat vaarat työmaalla ja lähiympäristössä Ei erityishuomioitavaa. 3.7 Ympäristöturvallisuus Ulkopuolisten oleskelu työmaa-alueella tulee kieltää varustamalla alue kieltotauluilla. 3.8 Palosuojelu Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan työkohteessaan niin, että tulipalo vaaraa ei synny ja noudattamaan työmaalla laadittavia tulityöohjeita. Tulityötä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökoulutus ja sen osoittamiseksi tulityökortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulityökortin omaavat henkilöt pääurakoitsijalle, joka laatii luettelon tulityökortin omaavista henkilöistä ja luovuttaa listan rakennuttajan valvojalle. Tulitöitä ovat mm. työt, joissa esiintyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja josta aiheutuu palovaaraa. Tulitöitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta. Tällä työmaalla avotulen käyttö on kielletty. Poikkeuksena on kaasupolttokaavinta maalin poistotyössä, jossa noudatettava erityistä varovaisuutta paloturvallisuuden osalla. Pääurakoitsija huolehtii työaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta ja työmaan yleispalovartioinnista. Työkohdekohtaisesta tulityöpalovartioinnin ja vähintään 2 tuntia työskentelyn päättymisestä jatkuvan jälkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija.

12 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s Pölyn leviämisen estäminen Rakennustyössä syntyy määrätyissä työvaiheissa runsaasti pölyä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita ovat esim. poraus sekä betoni- ja tasoitepintojen hionta ja siivous. Em. työvaiheissa on suositeltavaa käyttää kohdepoistolla varustettuja laitteita. Pölyn leviämisen estämisessä, pölynpoistossa työkohteesta ja siivouksessa noudatetaan työmaamääräyksiä. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on tehokkaasti estettävä. Pääurakoitsija huolehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä siivouksesta. Harjasiivous on työmaalla kielletty. Siivouksessa on käytettävä hienopölysuodattimella varustettua korkeapaineimuria. 4 TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA Suunnitelma laaditaan ennen rakennustöiden aloittamista. Suunnitelman laativat urakoitsijat yhdessä ja pääurakoitsija kokoaa sen. 4.1 Työmaan laatusuunnitelma Työmaan laatusuunnitelma on hankekohtainen asiakirja. työmaan laatusuunnitelmassa esitetään työmaatoimintojen laadun rakentaminen sekä työmaan eri osapuolien toimet, joilla sopimuksen määrittelyt täytetään. Laatusuunnitelmassa esitetään, miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan. Suunnitelmassa määritetään: - tavoitteet ja laadunvarmistustoimenpiteet - riskien ja kriittisten kohtien tunnistaminen ja eliminointi - tuotantosuunnittelu- ja ohjaustehtävät - käytettävät menettely- ja työskentelytavat - kosteuden hallinta - tarkastus- ja hyväksyttämismenettelyt - tiedonkulku ja kirjaukset - yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kanssa - laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen 4.2 Työmaan ympäristösuunnitelma Työmaan ympäristösuunnitelmassa määritellään toimintatavat, joiden avulla ehkäistään negatiivisten ympäristövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja ympäristöystävälliseen toimintatapaan. Ympäristösuunnitelmassa esitetään mm. - materiaali- ja energiatalouden hallinta - työmaan eri osapuolten perehdyttäminen kohteen ympäristövaatimuksiin - työmaan ympäristövaatimuksiin liittyvien mittausten ja tarkastusten suorittaminen - materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateriaalin hankinta, pakkaus, varastointi ja käsittely - rakennusjätteiden toisto- ja uusiokäyttö - pölyn ja melun torjunta - vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely - yhtymäkohdat työmaan laadunvarmistukseen ja työturvallisuuden varmistamiseen

13 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s VASTAANOTTO 5.1 Yleistä Vastaanottomenettelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelman mukainen toteutus, laatutaso, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, suunnittelijat ja urakoitsijat suorittavat yhteistyössä rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa jatkuvaa, systemaattista ja ennakoivaa laadunvarmistusta. Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee eri urakoitsijoiden edustajien olla laitteet täysin tuntevia henkilöitä. Seuraavassa esitetään vastaanottomenettelyn yleiskuvaus ja urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet. Urakkakohtaiset vaatimukset ilmenevät yksityiskohtaisesti ao. suunnitelmaasiakirjoissa. Pääurakoitsija toimii vastaanottomenettelyn koordinoijana. Urakoitsijat vastaavat tarkastuksien ja kokeiden suorittamisesta ja dokumentoinnista. Rakennuttajan edustaja valvoo vastaanottoa ja osallistuu siihen liittyviin tehtäviin alla esitetyssä laajuudessa. Urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan myös muita urakoita koskeviin tarkastuksiin ja kokeisiin, jotka sivuavat urakoitsijan hankintoja (esim. automatiikan, ohjauksien ja hälytysten kokeilu). Rakennusurakoitsijan on tarvittaessa osallistuttava kaikkiin tarkastuksiin ja kokeisiin. Rakennuttajalle ja pääurakoitsijalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin LVIStarkastuksiin ja kokeisiin. 5.2 Vastaanoton dokumentointi Urakoitsijoiden tulee luovuttaa kaikista vastaanottomenettelyyn sisältyvistä tarkastuksistaan, mittauksistaan, koestuksistaan ja kokeistaan pöytäkirjat. 5.3 Vastaanoton kuvaus Viranomaistarkastukset Urakoitsijat ovat velvollisissa oma-aloitteisesti huolehtimaan, että kaikki viranomaisten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset pidetään ajallaan. Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa niistä ajoissa rakennuttajalle. Jos tarkastuksista aiheutuu suunnitelmamuutoksia, käytetään normaalia muutos- tai lisätöiden tarjousmenettelyä. Urakoitsijat vastaavat omalta osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. Urakoitsijoiden toimintatarkastukset Urakoitsijoiden toimintatarkastukset ovat osa urakoitsijoiden laadunvarmistusta. Niissä tarkastetaan systemaattisen menettelyn avulla, että taloteknisiin järjestelmiin tai laitteisiin liittyvät toiminnot ovat suunnitelmien mukaiset kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimintatarkastusvalmius rakennusurakan osalta (kaikki talotekniset järjestelmät) - tilat ovat riittävän valmiit toimintatarkastusten (urakoitsijoiden itselleluovutus) suorittamiseksi. Se edellyttää mm. että, puhtaustarkastus on hyväksytysti pidetty, ks urakkaohjelma. 5.4 Vastaanoton aikataulu Eri urakoiden osalta pitävät rakennuttajan edustajat ennakkotarkastuksen. Rakennusteknisten töiden osalta pidetään ennen vastaanottotarkastusta ennakkotarkastuksia, joiden ajankohdat esitetään vastanottoaikataulussa. Ennakkotarkastuksissa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata mahdollisimman pian, jotta rakennuskohde voidaan ottaa käyttöön rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa.

14 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s Vastaanoton laitetarkastusten urakkarajat Tarkastuksissa noudatetaan seuraavia urakkarajoja: - kukin urakoitsija suorittaa laitteidensa säädöt ja mittaukset sekä tarpeelliset korjaukset - takuuajan koekäytöt kustantaa rakennuttaja, elleivät ne aiheudu todetusta, urakkaan kuuluvan laitteen virheellisyydestä tai säätämättömyydestä, jolloin kustannukset kuuluvat laitteen toimittaneelle urakoitsijalle - kukin urakoitsija tekee osatarkastuksien edellyttämät mittaukset hankkimillaan mittalaitteilla. Uusintatarkastusten kustannukset; -rakennuttaja kustantaa vastaanotosta ja kahdesta jälkitarkastuksesta johtuvat kustannukset, sen jälkeen kustannuksista vastaa ko.urakoitsija, ks urakkaohjelma. 6 KÄYTTÖÖNOTTO 6.1 Luovutusasiakirjat Rakennustyön tarkastusasiakirja on tarkastusmerkintöineen luovutettava vastaanottotarkastukseen mennessä. Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa edellytetyssä laajuudessa ja luovutettava loppudokumentit kaksi (2) viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Luovutusdokumentit tulee olla huoltokirjassa (ks. urakkaohjelma) ja paperitulosteina kolmena (2) sarjaa sekä CD-levyllä tallennettuna Käytön opastus Urakoitsijat ja laitetoimittajat järjestävät käyttäjän kanssa sovittavana ajankohtana käyttöhenkilökunnalle eri järjestelmien ja laitteiden käyttöä koskevan koulutustilaisuuden. Käytön opastuksesta on annettu ohjeet kunkin alan työselostuksessa. 6.3 Takuuajan toimenpiteet Kuhunkin urakkaan kuuluvat takuuajan huoltotoimenpiteet on mainittu ao. erikoistyöselostuksessa. Suoritetuista toimenpiteistä on saatava käyttöhenkilökunnan hyväksyntä kirjallisena. 7 URAKOITSIJOIDEN VÄLISET TYÖT JA VELVOITTEET Urakkaohjelmassa ja tässä urakkarajaliitteessä edellä mainittujen velvoitteiden lisäksi pääurakoitsijalle ja muille urakoitsijoille kuuluvat jäljempänä mainitut eri urakoitsijoiden töihin ja rakennuttajan erillisurakoihin liittyvät velvoitteet, rakennus- ja aputyöt sekä niiden suorittamiseksi tarpeelliset hankinnat. Työt suoritetaan kiinteässä yhteistoiminnassa eri urakoitsijoiden kanssa. Urakoitsijoiden tulee riittävän ajoissa ilmoittaa toiselle urakoitsijalle tarvitsemistaan aputöistä tai työsuoritteista ja niistä töistä, jotka eivät ilmene aikataulusta. Urakoitsijan tulee ilmoittaa riittävän ajoissa pääurakoitsijalle ja muille urakoitsijoille tilojen sulkemisesta liikenteeltä pintarakennetöitä tai muita toimenpiteitä varten. 7.1 Varaukset Reiät ja syvennykset Läpäisy ja syvennysmuotit:

15 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s pyöreät läpäisymuotit tehdään muovi- tai teräsputkilla - suorakaiteen muotoiset läpäisymuotit tehdään teräsputkilla, muottivanerilla tai muulla käytössä olevalla muottimateriaalilla. - syvennykset ja urat tehdään muottimateriaalista tai teräksestä - kosteissa, vaihtuvalämpöisissä ja ulkotiloissa sekä tasoitettavilla ja/tai maalattavilla pinnoilla teräksisten läpäisy- ja syvennysmuottien tulee olla ruostesuojatut, sinkityt tai suojamaalatut. Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muottien osalta muuta määrätä, rakennusurakoitsija hankkii syvennys- ja läpäisymuotit ja suorittaa niiden sovituksen ja asennuksen. Tämä koskee sekä heti käyttöön tulevia että ns. varareikiä. Rakenteisiin tulevia asennuksia varten tekee kukin urakoitsija alle 30 mm:n reiät poraamalla rakennesuunnittelijan ohjeita noudattaen. Yli 30 mm:n reiät tekee rakennusurakoitsija. Kukin urakoitsija vastaa aiheuttamistaan vahingoista (putket, kaapelit) jotka johtuvat suunnitelmista poikkeavien töiden suorittamisesta riippuen siitä, kenen suoritevelvollisuuksiin poraus- tai piikkaus kuuluu Asennus- ja kuljetusaukot Rakennusurakoitsija jättää rakenteisiinsa itsensä ja muiden urakoitsijoiden tarvitsemat asennusja kuljetusaukot. Muiden urakoitsijoiden tulee esittää tarpeensa varauspiirustuksissa niin ajoissa, ettei niihin liity lisäkustannuksia.. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. Aukkojen sijainti, mitat ja tarvittavat lisäraudoitukset esitetään reikä- ja tartunta- sekä tarpeen mukaan rakennepiirustuksissa. Aukkojen sivut varustetaan riittävillä, rakennesuunnittelijan hyväksymillä tartunnoilla. Aukot peitetään ko. rakenteen mukaisella tai muulla hyväksyttävällä rakennusmateriaalilla Läpivientien sovituskappaleet Putkihylsyt: Rakennusurakoitsija sijoittaa putkia ja johtoja varten pohjien ja seinien läpimenokohtiin ruostesuojatut, suunnitelmien määräämissä kohdissa laipalliset putkihylsyt. Putkihylsyjen päiden tulee alapohjassa ulottua lopullisen lattiapinnan tasoon ja kosteissa tiloissa vähintään 50 mm valmiin lattiapinnan yläpuolelle. Katto- ja seinäpinnoissa putkihylsyn tulee olla lopullisen pinnan kanssa samassa tasossa. Putkihylsyjen hankinta kuuluu putkea tarvitsevalle urakoitsijalle. Rakenteen ja hylsyn välisen tilan sekä ääniteknillinen tiivistäminen akustiikkasuunnitelmien mukaan kuuluu rakennusurakoitsijalle. Läpäisykohdan veden- tai kosteudeneristys kuuluu pääurakkaan. Rakennusurakoitsija suorittaa läpäisykohdan viimeistelyn ja asentaa putkiurakoitsijan toimittamat peitelevyt. Läpäisykohdan veden- tai kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Rakennusurakoitsija sijoittaa putkia, johtoja, kanavia yms. varten pohjien, seinien tai seinässä olevien palkkien läpimenokohtiin ruostesuojatut holkit tai niitä varten jätetään jälkivalu ja jälkimuurausaukot Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muuta määrätä noudatetaan tartuntoja, kiinnikkeiden ja kannakkeiden urakkarajoina seuraavaa: Rakennusosiin sijoitettavien, reikäpiirustuksissa ja rakennesuunnitelmissa osoitettujen betoni- ja muototerästartuntojen ja muiden ko. urakan kohdalla erikseen määrättyjen tartuntojen hankinta ja asennus muotteihin tai jälkivalukoteloihin kuuluu rakennusurakkaan. - muiden tartuntojen sekä laitteiden, kojeiden, varusteiden ja asennusten kiinnikkeiden ja kannakkeiden hankinta kuuluu niitä tarvitsevalle urakoitsijalle

16 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s rakennusurakoitsijan tarvettaan varten asentamat, myös muiden urakoitsijoiden käyttöön tulevat tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet hankkii rakennusurakoitsija - milloin käytetään ns. yhteiskannatusjärjestelmää, laativat suunnittelijat tältä osin periaateratkaisun ja urakoitsijat lopullisen toteutussuunnitelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. Mikäli kiinnikkeitä ja kannakkeita on sijoitettava muotteihin, muuraukseen tai muihin rakennusosiin, suorittaa asennuksen rakennusurakoitsija niitä tarvitsevan urakoitsijan ohjeiden mukaan. Tartuntojen, kiinnikkeiden ja kannakkeiden mitoitus, riippumatta siitä kenen hankintaan ne kuuluvat, on rakennesuunnittelijan hyväksyttävä. Näkyviin jäävät kannatinjärjestelmät on esitettävä arkkitehdin ja rakennuttajan hyväksyttäviksi. Jälkikiinnityksissä noudatetaan seuraavaa: - jälkikiinnityskotelot tehdään muodoltaan hyvän tartunnan omaaviksi ja/tai riittävillä tartunnoilla - rakennusosiin saavat eri urakoitsijat omalla kustannuksellaan kiinnittää porapultteja, kiinnitystulppia, kiinnityspaloja, side- ja tukirautoja yms. edellyttäen, että ne eivät muuta terästen asentoa tai suojaetäisyyksiä, lisää merkittävästi kuormitusta, huononna rakennusosan muita ominaisuuksia tai vahingoita niissä jo olevia asennuksia. Mittausapu ja valvonta kuuluu näiltäkin osin rakennusurakoitsijalle. - valmiisiin rakenteisiin tehdään tartunnat jälkivaluna tai porapulteilla. Vain erityisestä syystä rakennuttajan sen hyväksyessä voidaan käyttää ampumalla tehtyjä tartuntoja. Teräksisten kiinnitystarvikkeiden tulee olla ruostesuojatut tai ruostumatonta metallia lukuun ottamatta betonin sisään jääviä osia. Ruostesuojauksen tulee ulottua vähintään 20 mm betonin sisään. Teräsrakenteiden suojauksesta määrätään ko. suunnitelmissa ja maalausselityksessä ja tulee sen yleensä vastata olosuhteiltaan vastaavissa kohdissa käytettäviä suojuksia. Valuun sijoitettavien puisten kiinnitysalustojen tulee olla muodoltaan hyvin kiinnittyviä, painekyllästetystä kestopuusta valmistettuja ja tarpeen mukaan tartunnoilla varustettuja. Kunkin urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu ottaa selko kiinnitysalustan rakenteesta ja siihen soveltuvista kiinnitystarvikkeista sekä vastata kiinnitystarvikkeiden lujuudesta, tarvittaessa lujuuslaskelmia käyttäen. Kukin urakoitsija vastaa hankkimiensa pientarvikkeiden kuten kuivasammuttimien ja palonsammutuslaitteiden kiinnityksestä merkkikilpineen. 7.2 Jälkipaikkaus Jälkipaikkauksen suorittaa rakenteen tehnyt urakoitsija. Jos jälkipaikkaus ei johdu normaalista työsuorituksesta vaan aiheutuu toisen urakoitsijan viaksi luettavasta, suoritetaan jälkipaikkaus aiheuttajan kustannuksella. Ellei erikseen ole muuta määrätty tulee aukkoja, syvennyksiä tms. rajoittavien pintojen olla paikattuna ja viimeisteltynä ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään yhdenmukaiset ympäröivien pintojen kanssa. Vaurioituneet rakennustarvikkeet, levyt, laatat, listat yms. on vaihdettava uusiin. 7.3 LVISA-laitteiden merkinnät Kaikki LVIS-laitteet, riippumatta siitä kenen toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yhtenevää merkintätapaa käyttäen. Tilaaja toimittaa tarkemmat merkintäohjeet. Merkinnöistä vastaa aina laitteen toimittanut urakoitsija. 7.4 Rakennusurakoitsijan työt ja velvoitteet muista urakoista Yleiset velvoitteet Rakennusurakoitsijalle kuuluvat seuraavat yleiset velvoitteet. Rakennustyöt tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa - maanrakennustyöt, jotka aiheutuvat maahan upotettavista laitteista ja asennuksista

17 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s purkaa kaikki pelti- ja kivirakenteiset hormit tarvittavilta osin - lisätukien, koolausten tms. tekeminen rakenteisiin asennusten, kalusteiden ja varusteiden kiinnitystarpeen mukaan - kaikkien hormien (pelti- ja kiviaineisten) purkutyöt - luukkujen tai helposti avattavien osien tekeminen alakattoihin, vesikattoon, hormeihin yms. peiterakenteisiin puhdistus- ja tarkastusluukkujen, venttiilien, palopeltien, tuntoelimien, jakorasioiden yms. kohdalla. Luukkujen tulee olla tehdasvalmisteisia valmisluukkuja, koko väh. 600x600 mm - muiden urakoitsijoiden toimittamien läpäisyputkien tartuntojen, luukkujen, kehysten, säleikköjen yms. kiinnittäminen rakenteisiin piirustusten ja ao. urakoitsijoiden ohjeiden mukaan näistä aiheutuvine rakenteiden vahvistuksineen - rakennusurakoitsijalle kuuluvissa läpivientien teossa noudatetaan huolellisuutta. Rakennusurakoitsija siistii läpiviennit tiivistysmassalla ja/tai tiivistysheloin, (mm. olevat lämpöjohtojen läpiviennit) - LVIS-töiden piirustuksissa erikseen esitetyt rakennusurakoitsijalle kuuluvat työt - säiliöiden, kojeiden, laitteiden tms. teräsbetoni- ja puualustojen teko ao. urakoitsijan, erillisurakoitsijan tai hankkijan ohjeiden ja piirustusten mukaan. Jos näihin liittyy tärinänvaimentimia, niiden hankinta kuuluu ao. urakkaan. Teräsrakenteisten alustojen teko kuuluu laitteen toimittajalle, ellei toisin mainita - rakenteiden suojaaminen kastumiselta ja jäätymiseltä - laatii rakennusaikaisen aikataulun yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa - kukin urakoitsija vastaa omista telineistään (alle 2 m korkeat) ja nostolaitteista - kukin urakoitsija kuljettaa omat jätteensä rakennusurakoitsijan rakennuspaikalle osoittamaan paikkaan - LVIS-asennusten ääneneristystiivistys välipohjien ja seinien läpimenokohdissa, kun ko. rakenteella on ääneneristysvaatimuksia eikä tiivistystyötä ole osoitettu muun urakoitsijan tehtäväksi. Aputyöt - IV-koneiden nostot - antaa aputyövoimaa ja nostokaluston omakustannushinnan mukaan laskettuna raskaiden (yli 70 kg) ja/tai isokokoisten esineiden siirtämisessä autosta ja työmaan varastointitiloista rakennuspaikalle, siirto tapahtuu ao. urakoitsijan valvonnassa ja ohjeiden mukaan - asennettujen laitteiden, kalusteiden, kaapeleiden ja sähkökojeiden, kanavien sekä putkistojen yleissuojaus rakennusselostuksessa kuvatulla tavalla. Erikoissuojaukset kuuluvat ao. urakoitsijalle Putkiurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija - peittää putkijohdot ja nousuroilot ao. paloluokan edellyttämällä tavalla - tekee kiinteiden putkien suojaukset rakennusselostuksessa määritetyllä tavalla ja LVIsuunnitelmien osoittamassa laajuudessa - uusittavien sekä vanhojen viemäreiden pinnoitustyön asennustöihin liittyvät rakennustekniset työt - liittää putkiurakoitsijan toimittamat holkit, lattiakaivot, sadevesikaivot yms. kosteuden- ja vedeneristyksiin suunnitelmien mukaisesti niin, että vuotoja ei pääse syntymään - asentaa putkiurakoitsijan toimittamat tehdasvalmisteiset tarkastusluukut putkitiloihin suunnitelmien mukaisesti - tekee LV-kalusteiden tarvitsemat lisätukirakenteet sekä putkien tarvitsemat reiät kevyisiin väliseiniin - tekee viemäreiden ja tuuletusjohtojen vesikaton ja ulkotasojen lävistykset juuripelteineen ja tiivistyksineen - tasaa alustat lattiaan tai seinään kiinnitettäviä kalusteita varten - suorittaa putkieristyksien, pattereiden ja putkien maalaustyöt maalaustyöselostuksen mukaisesti niiltä osin kun ne eivät valmiiksi maalattuina sisälly LVI-urakoitsijan hankintaan - jäätymistä ja kolhiintumista vastaan mahdollisesti tarvittavat rakennusaikaiset putkijohtojen suojaamistyöt - varustaa viemärit palo- ja äänieristeillä sekä suojuksilla suunnitelmissa erityisesti esitetyissä kohdissa

18 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s tekee halkaisijaltaan yli 30 mm reiät tiili-, betoni- ja kevytseiniin - peittää valmiiksi maalatut venttiilit, patterit yms. ennen maalaustöiden aloittamista - pinnoittaa sisäpuolisten kaivojen kannet ympäröivää lattiapintaa vastaaviksi - tekee putkiurakoitsijan kanssa alapohjan alle tulevien viemäreiden kannatukset Ilmanvaihtourakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija - peittää IV-kanavat ja nousuroilot ao. paloluokan edellyttämällä tavalla - tekee IV-urakoitsijan kiinnittämien palopellien palotekniset tiivistämiset osastoiviin seiniin - kiinnittää tuloilma- ym. säleiköt, venttiilit, luukut ja niihin liittyvät kehykset muihin rakenteisiin kuin peltikanaviin - purkaa ikkunoista korvausilmarakoventtiilit ja tiivistää raot ilmatiiviisti - tekee oviraot ja kiinnittää IV-urakoitsijan toimittamat säleiköt ovirakenteisiin - maalaa näkyviin jäävät ilmanvaihtokanavat maalaustyöselostuksen mukaan - maalaa katolla näkyviin jäävät ilmanvaihtolaitteet (huippuimurit, ulkopuhallus- yms. laitteet) maalaustyöselostuksen mukaan - tekee katolla olevien hormien, jalustojen, sadekatosten ja huippuimureiden tarvitsemat tukirakenteet pellityksineen Sähköurakasta aiheutuvat työt ja velvoitteet Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi rakennusurakoitsija - aukkojen ja urien teko johtojen vetoa varten sähköurakoitsijan antamien ohjeiden mukaan - näkyviin jäävien metallisten kaapelointiputkien maalaaminen seinän väriseksi ennen kaapeleiden asennusta - puhdistaa ja maalaa ennen kojeiden ja johtojen asentamista sähkötilat ja tilat, joissa asennukset tehdään pintatyönä - kiinnittää sähköurakoitsijan toimittamat kilvet oviin - varustaa sähkö- ja puhelintilojen ovet ko. laitosten hyväksymillä lukitusjärjestelmillä - tekee toimittamiinsa kalusteisiin tarpeelliset aukotukset, kiinnitysalustat ja johtotiet sähköasennuksia varten erikoispiirustusten ja sähköurakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti - maalaa näkyviin jäävät sähköputket - hankkii ja asentaa sähkösuunnitelmissa esitetyt kaapelikaivot - asentaa sähköurakkaan kuuluvat valaisinpylväiden valmisperustukset tai kiinnitysalustat sähkösuunnitelman mukaan - valaisimien suojaus niin, että ne eivät rakennusaikana pääse likaantumaan - valaisimien puhdistus ulkopuolelta - puhdistaa sähkölaitteet ennen vastaanottotarkastusta - tekee upotettujen valaisimien upotussyvennykset ja tarvittavat kiinnitysalustat sekä muut alustat sähköurakoitsijan ohjeiden mukaan sekä huolehtii siitä, ettei esim. lämpöeristeiden asentaminen estä tai haittaa valaisimien tuuletusta - tiivistää kaikki johtoteiden läpimenot tyyppihyväksytyllä (TTY tai VTT) palokatkotuotteella (paloseinien läpimenot). B1-luokan uretaanivaahtoa ei saa käyttää. Palokatkorakenteissa on noudatettava seuraavia ohjeita ja määräyksiä: RakMK E rakennusten paloturvallisuus, RakMK E7 ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus, SFS , sähkölaitteiden valinta ja asentaminen, työturvallisuuslaki 738/2002, Pelastuslaki N:o 468, Palokatkon tulee olla palossa laajenevaa tyyppiä. Palo-osastojen läpivientien palonkestoaika tulee olla sama, kuin osastoivan rakenteen paloluokka. Yksittäisen kaapelin paloseinäkaapeliläpiviennin tiivistää sähköurakoitsija. - antaa sähköurakoitsijan tarvitseman mittausavun - rasioiden ja sähkölaitteiden kiinnitysalustojen teko - asentaa upporasiat seinä- ja kattopintaan sopiviksi (-1-5 mm) - kiinnittää rakenteisiin tulevat ohjaus- ja valvontalaitteet - rakennusaineisten kaapelikoteloitten teko - ryhmäkeskusten upotuskolojen teko sekä upotuskoteloiden kiinnitys. - tekee alaslaskettuihin levyrakenteisiin kattoihin asennus- ja tarkistusluukut (tehdasvalmisteisia valmisluukkuja) kaapelihyllyn kohdalle. - piirustuksissa esitettyjen perusmuureihin tulevien kaapeleiden läpivientiputkien (> 50 mm) hankkiminen, asentaminen ja tiivistäminen urakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 PÄÄPIIRUSTUKSET nro nimike mk pvm revisio 101 Asemapiirros 1:500 03.02.2015 102 Pohjapiirustus 0. kerros 1:100 03.02.2015 103 Pohjapiirustus 1. kerros

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL 193 44101 ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot