JÄRKEÄ JÄTEVEDENKÄSITTELYYN -hanke KIINTEISTÖKOHTAISEN JÄTEVESINEUVONNAN TOIMINTAMALLI - KOKEMUKSIA VUODELTA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRKEÄ JÄTEVEDENKÄSITTELYYN -hanke KIINTEISTÖKOHTAISEN JÄTEVESINEUVONNAN TOIMINTAMALLI - KOKEMUKSIA VUODELTA 2010"

Transkriptio

1 JÄRKEÄ JÄTEVEDENKÄSITTELYYN -hanke KIINTEISTÖKOHTAISEN JÄTEVESINEUVONNAN TOIMINTAMALLI - KOKEMUKSIA VUODELTA 2 Satu Heino Antti Heinonen Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.2.2

2

3 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY SISÄLLYSLUETTELO. YHTEENVETO KEHITYSTYÖN TAVOITTEET NEUVONTATYÖN TOIMINTAMALLI TOIMINTAMALLIN TOTEUTUS VUONNA POTENTIAALISTEN KYLIEN KARTOITUS JA VALINTA....2 NEUVONTATYÖ KYLISSÄ....3 VESIHUOLLON TILA KIINTEISTÖILLÄ KOKEMUKSET NEUVONTAKÄYNNEISTÄ.... JOHTOPÄÄTÖKSET... 2

4

5 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY. YHTEENVETO Tavoitteena toimintamalli Toiminta yhteistyössä Toimintamallin kulku Mukana viisi kylää Neuvotut tyytyväisiä Suunnittelijat hyviä Neuvonta motivoi Järkeä jätevedenkäsittelyyn hanke teki kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa vuonna 2 viidessä kylässä Pirkanmaalla. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jolla pystytään kustannustehokkaasti viemään puolueetonta ja asiantuntevaa jätevesineuvontaa haja-asutusalueen kiinteistönomistajille ja aktivoimaan heitä konkreettisiin saneeraustoimiin. Kehitystyötä rahoittavat Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Vuoden 2 kokemuksista saatiin luotua toimiva malli neuvontatyön toteuttamiseksi. Tärkeintä toimintamallissa on aktiivinen yhteistyö kyläyhdistyksen ja kunnan kanssa sekä ammattitaitoisten neuvojien käyttö. Toimintamalliin kuuluivat aloituspalaveri kyläyhdistyksen ja kunnan kanssa, neuvontatyöntekijöiden kilpailuttaminen ja valinta, tiedotuskirjeet kiinteistöille, yleisötilaisuus kylällä, juttu paikallislehdessä, suunnittelijoiden tekemät neuvontakäynnit kiinteistöillä ja palautteen kerääminen. Keväällä 2 neuvontatyötä tehtiin Parkanon Kuivasjärvellä, Vesilahden Onkemäellä ja Valkeakosken Pyörönmaalla sekä syksyllä Pälkäneen Rautajärvellä ja Lempäälän Säijässä. Neuvontaa tarjottiin kaikkiaan 637 vakituisesti asutulle kiinteistölle. Ilmaisen neuvontakäynnin tilasi noin neljäsosa tarjouksen saaneista kiinteistöistä. Hankkeen arvion mukaan noin puolet kaikista kiinteistöistä olisi ollut neuvonnan tarpeessa. 7 prosentilla tarkastetuista kiinteistöistä oli jätevesijärjestelmän saneeraustarvetta. Neuvontakäynnin varanneet asukkaat olivat hyvin tyytyväisiä, kun saivat ilmaiseksi realistisen arvion kiinteistöllä tarvittavista saneeraustoimista. Monelle vanhemmalle asukkaalle tieto lykkäyksenhakumahdollisuudesta oli helpotus. Jätevesijärjestelmän suunnittelijoiden käyttäminen neuvojina oli onnistunut ratkaisu. Neuvontakäynneillä pääpaino oli nimenomaan saneerausvaihtoehtojen läpikäymisellä eikä niinkään nykyisen järjestelmän tarkastelussa. Kaikki palautetta antaneet arvioivat neuvojan osaamisen joko hyväksi tai erinomaiseksi ja kokivat hyötyneensä neuvontakäynnistä. Useat asukkaat ovat tilanneet neuvontatyön innoittamana suunnitelman uudesta jätevesijärjestelmästä ja muutama saneeraus on jo toteutettukin. Hanke jatkaa kiinteistökohtaista neuvontatyötä 2 vuonna ja kehittää lisäksi toimintamallia myös toteutusvaiheen organisointiin.

6 2 2. KEHITYSTYÖN TAVOITTEET Uusi toimintamalli Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jolla pystytään kustannustehokkaasti viemään puolueetonta ja asiantuntevaa jätevesineuvontaa haja-asutusalueen kiinteistönomistajille ja aktivoimaan heitä konkreettisiin saneeraustoimiin. Neuvonnan lisäksi tavoitteena on mallintaa järjestelmien rakentamisvaihetta ja tutkia, onko yhteishankinnoilla saatavissa kustannussäästöjä ja parannusta rakentamistyön laatuun. Tavoitteena on, että toimintamalli on helposti monistettavissa muidenkin käyttöön. Työllisyyden tukeminen Toimintamallilla pyritään synnyttämään ja ylläpitämään uutta yritystoimintaa maaseudulla. Uusia ansaintamahdollisuuksia syntyy niin järjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta kuin huollostakin. Hankkeen koordinoidessa toimintaa voidaan varmistaa uusien yrittäjien riittävä tietotaso ja palvelun laatu. 3. NEUVONTATYÖN TOIMINTAMALLI Aloituspalaveri Onnistuneen neuvontatyön avain on tiivis yhteistyö kylän aktiivisen toimijan, esimerkiksi kyläyhdistyksen tai vesiosuuskunnan, kanssa. Työ kylässä käynnistetään pitämällä palaveri kyläläisten, hankkeen ja kunnan kesken. Palaverissa sovitaan hankkeen toimintatavoista, aikataulusta ja suunnittelualueen rajauksesta. Kuva Neuvontatyön aloituspalaveri Parkanon Kuivasjärvellä.

7 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY 3 Neuvojien kilpailutus Kun kylän kanssa on sovittu toimintatavoista, voidaan aloittaa kiinteistökäynnit toteuttavien neuvojien etsiminen. Toimintamallissa neuvojina käytetään puolueettomia suunnittelijoita tai muita ammattitaitoisia toimijoita. Näin halutaan varmistaa, että asukas saa ammattitaitoisen arvion jätevesijärjestelmänsä saneeraustarpeista. Ajatus on, että neuvojia ei tarvitse kouluttaa tehtävään, vaan riittävä osaamistaso varmistetaan jo kilpailutusvaiheessa. Toimijat kilpailutetaan julkisena hankintana. Neuvojien valinta Jätevesineuvojan valinnassa kriteereinä ovat sekä laatu että hinta. Laatupisteitä saa kokemuksesta ja koulutuksesta. Lisäksi arvioidaan, toimiiko tarjoaja puolueettomasti. Vähimmäislaatupisteet saavuttaneet toimijat otetaan mukaan hintavertailuun, jonka voittaa halvimman tarjouksen jättänyt. Ennen työn aloittamista neuvontatyön toteuttajat velvoitetaan keskustelemaan toteutuskunnan edustajien kanssa kunnan paikallisista linjauksista ja määräyksistä. Tiedotuskirjeet Varsinainen neuvontatyö aloitetaan jakamalla kaikille suunnittelualueen kiinteistöille kirje, jossa kerrotaan työn kulusta ja tavoitteista, kutsutaan tiedotustilaisuuteen ja ohjeistetaan varaamaan oma neuvonta-aika. Neuvontakäynnin varaaminen on täysin vapaaehtoista eikä käynneillä kerättyjä tietoja luovuteta kunnalle. Tiedotustilaisuus Kylällä järjestettävässä tiedotustilaisuudessa kerrotaan neuvontatyön tavoitteista ja toteutuksesta ja pidetään yleisluento jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella. Tarkoituksena on, että itse kiinteistökäynnillä voidaan keskittyä kyseisen kiinteistön jätevesijärjestelmään, kun perustiedot on jo käyty läpi tilaisuudessa. Työn alkuvaiheessa pyritään saamaan juttu neuvontatyöstä paikallislehteen. Tällä tavoin saadaan lisättyä neuvonnan varausaktiivisuutta. Kiinteistökäynnit Kiinteistökäynnillä katsotaan pihalla läpi kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä, arvioidaan sen toimivuus ja kerrotaan tarvittaessa saneerausvaihtoehdoista. Tämän lisäksi käydään läpi jätevesiselvityslomake kiinteistön omistajan kanssa. Jos lomaketta ei ole täytetty, niin lomake täytetään käynnin yhteydessä. Asukkaat saavat käynnillä kirjallisen arvion jätevesijärjestelmästään ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton Opas jätevesien maailmaan esitteen sekä tarvittaessa muuta kunnan toimittamaa materiaalia. Hankkeessa neuvontakäynnit olivat asukkaille maksuttomia.

8 Palautteen kerääminen Palautetta neuvonnasta tulee kerätä esimerkiksi haastattelemalla tai sähköisellä lomakkeella kyläyhdistyksiltä, suunnittelijoita ja asukkaita. Palaute on tärkeä osa työn onnistumisen arviointia ja kehittämistä. Toteutusten motivointi Neuvontakäyntien jälkeen asukkaita voi motivoida jätevesisaneerauksen toteuttamiseen mm. kilpailuttamalla asukkaiden puolesta suunnittelua ja toteutusvaiheessa auttamalla materiaalien, laitteiden ja urakoitsijoiden kilpailuttamisessa. Neuvonta-alueen valinta Kyläyhdistykset Vesiosuuskunnat Kunnat ELY-keskus Neuvottelu valitun kylän yhteistyötahojen kanssa Kunta Kylätoimijat Toimintatavat, aikataulu, alueen rajaus Jätevesineuvojien kilpailutus Kokemus Puolueettomuus Koulutus Hintavertailuun riittävästi laatupisteitä saaneet Tiedotus kylässä Neuvontatyö kiinteistöillä Palautteen kerääminen Tiedotuskirjeet kiinteistöille Tiedotustilaisuus Juttu paikallislehdessä Vapaaehtoista Maksutonta Nykytilan kartoitus ja saneeraustarpeen arviointi Asukkaat, kylätoimijat, kunta Toiminnan kehittäminen Laadunvalvonta Kaavio Kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan toimintamalli. Suunnittelutyön hintavertailu Asukkaille hintatieto 3- laatukriteerit täyttävästä suunnittelijasta Asennustyön- ja rakennusmateriaalien hintavertailu Maa-ainekset Konetyö Materiaalit, laitteet Rakentamisen laadunvalvonta Kokenut KVV-työnjohtaja työmaalle Kaavio 2 Neuvonnan jälkeisten toimien toimintamalli.

9 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY. TOIMINTAMALLIN TOTEUTUS VUONNA 2. POTENTIAALISTEN KYLIEN KARTOITUS JA VALINTA Tietoa monelta taholta Neuvontatyöhön sopivia kyliä etsittiin montaa kautta. Ehdotuksia kylistä pyydettiin niin kunnilta, Pirkanmaa ELY-keskukselta kuin suoraan kyläyhdistyksiltä. Erityisesti etsittiin kyliä, joissa kyläyhdistys oli neuvontatyöstä innostunut ja valmis auttamaan hankkeen toimeenpanossa. Kylät vuonna 2 Keväällä neuvontaa tehtiin Parkanon Kuivasjärvellä, Valkeakosken Pyöromaalla ja Vesilahden Onkemäellä. Syksyllä vuorossa olivat Pälkäneen Rautajärvi ja Lempäälän Säijä. Kuva 2 Kylät, joissa kiinteistökohtaista neuvontaa tehtiin vuonna 2 ja määrä, monelleko kiinteistölle neuvontaa tarjottiin..2 NEUVONTATYÖ KYLISSÄ Neuvojien kilpailutus Neuvontatyö kiinteistöillä toteutettiin ostamalla neuvontatyö jätevesijärjestelmien suunnittelijoilta. Onkemäelle saatiin neljä, Pyörönmaalle kaksi, Rautajärvelle neljä ja Säijään kolme tarjousta. Tarjousten hinta vaihteli välillä 3 3 euroa/kiinteistö. Kaksi tarjoajaa hylättiin keväällä laatupisteytyksen perusteella.

10 6 Tiedotustilaisuudet kylissä Kaikissa kylissä järjestettiin tiedotustilaisuus ennen neuvontakäyntien aloitusta. Tiedotustilaisuuksissa keväällä oli Kuivasjärvellä noin 2, Onkemäellä noin 3 ja Pyörönmaalla noin asukasta. Syksyn tilaisuuksissa oli molemmissa noin asukasta. Kuva 3 Rautajärvellä suurin osan neuvontakäynneistä varattiin yleisötilaisuudessa. Neuvojana toimi Soili Husso. Paikallislehti innosti Suurin osa ajanvarauksista tuli tiedotustilaisuuksissa. Keväällä paikallislehden toimittaja kävi tekemässä juttua kiinteistökäynnillä neuvontatyöstä. Syksyllä lehtijutut tehtiin ennen yleisötilaisuuksia, mikä näkyi tilaisuuksien suurempana yleisömääränä. Palautteen kerääminen Kiinteistökäyntien onnistumista seurattiin haastattelemalla kyläyhdistyksiä ja suunnittelijoita. Asukkailta palaute kerättiin sähköpostilla.

11 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY 7.3 VESIHUOLLON TILA KIINTEISTÖILLÄ Käynneillä kerättiin tietoa Kiinteistökäynneillä kerättiin hankkeen käyttöön tietoa kiinteistöjen jätevedenkäsittelyn nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Lisäksi kerättiin toimintamallin kehittämiseen tarvittavia tietoja ja kokemuksia. Käyntejä vaihteleva määrä Neuvontakäyntejä tehtiin kiinteistöillä asukkaiden varausten mukaisesti. Käynnit olivat asukkaille maksuttomia. Varausaktiivisuus kylissä vaihteli suuresti. Taulukossa on esitetty kiinteistökäyntien toteutunut määrä, kiinteistökäynnillä keskimäärin käytetty aika ja neuvonnan kustannukset. Kuivasjärven neuvonta toteutettiin harjoitustyönä, josta maksettiin vain kulukorvaukset. Kylä Kiinteistöjä Neuvontakäyntejä Hinta Käytetty aika kpl kpl % /kiinteistö h Kuivasjärvi ,9 Onkemäki ,8 Pyörönmaa ,9 Rautajärvi 27 2,9 Säijä 27 6,6 Yht. tai keskim ,6,82 Taulukko Kiinteistökäyntien määrä, keskimääräinen kesto ja neuvonnan toteutunut hinta eri kylissä. Papereita puuttui Talousjätevesiasetuksen mukaan kaikilla kiinteistöillä tulisi olla selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä, järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet ja käyttöpäiväkirja. Käytännössä dokumentteja ei kiinteistöiltä juurikaan löytynyt tai ne oli täytetty käyntiä varten. Taulukossa 2 on yhteenveto kiinteistöiltä löytyneistä dokumenteista. Kylä Kuivasjärvi Onkemäki Pyörönmaa Rautajärvi Säijä Selvitys järjestelmästä Käyttö- ja huolto-ohje Käyttöpäiväkirja 2 Taulukko 2 Yhteenveto kiinteistöillä olleista dokumenteista vuonna 2.

12 8 Järjestelmissä kirjoa Yleisin jätevesijärjestelmä kaikissa kylissä oli kahden tai kolmen sakokaivon järjestelmä, josta vesi johdettiin suoraan ojaan. Neuvontatyössä tuli selkeästi esille, millainen vaikutus kunnan määräyksillä tai jopa yksittäisellä viranomaisella voi olla alueen jätevesijärjestelmiin. Esimerkiksi Kuivasjärvellä oli käytössä erittäin paljon kahden saostuskaivon järjestelmiä. Sen sijaan Rautajärvellä oli 8- luvulla ryhdytty kunnan toimesta suosittelemaan erillisviemäröintijärjestelmiä. Pääosa näistä järjestelmistä oli edelleen käyttökuntoisia. Saostussäiliöt tyhjennettiin pääasiassa kerran vuodessa tai harvemmin. Kaaviossa 3 on esitetty nykyisten järjestelmien jakauma kylissä. % 9% 8% 3 7% 6% % % 3% Kuivakäymälä ja vähäiset vedet Laitepuhdistamo 3 kaivoa ja maaperäkäsittely Erotteleva järjestelmä 3 kaivoa ja purku ojaan 2 kaivoa ja purku ojaan kaivo ja purku ojaan 2% % 8 6 % Rautajärvi Säijä Kuivasjärvi Onkemäki Pyörönmaa Kaavio 3 Käytössä olevat jätevesijärjestelmät neuvontakiinteistöillä. Sijainti hyvä Jätevesijärjestelmän sijainti tontilla oli pääsääntöisesti hyvä. Noin kolmasosassa järjestelmistä sijaintipaikkaa tulisi siirtää esimerkiksi riittävän suojaetäisyyden varmistamiseksi talousvesikaivoon tai rakennuksiin. Neljäsosassa kohteista nykyinen purkupaikka ei ollut tarkoituksenmukainen jatkossa. Järjestelmät ikääntyneitä Pääosa tarkastetuista järjestelmistä oli yli 2 vuotta vanhoja. Jopa 9-luvulla rakennettuja järjestelmiä oli edelleen käytössä. Saneeraustoimia oli vuosien varrella tehty vähän. Vielä toimintakunnossa olevat järjestelmät olivat pääosin 99- tai 2-luvulla rakennettuja maasuodattamoita tai erillisviemäröintijärjestelmiä. Kaaviossa on esitetty järjestelmien ikäjakauma kylissä.

13 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY 9 % 9 % % % 6 % 9 2 ei tietoa 2-luku % 99-luku 98-luku 97-luku % 3 % luku Vanhempi % 6 % % Rautajärvi Säijä Kuivasjärvi Onkemäki Pyörönmaa Kaavio Jätevesijärjestelmien ikäjakauma kylissä. Suurin osa saneerattava Suurimmalla osalla käydyistä kiinteistöistä oli tarvetta saneerata jätevesijärjestelmää. Osalla kiinteistöistä saneeraustoimet olivat vähäisiä ja kiinteistön omistajan itse toteutettavissa. Vajaa viidennes kiinteistöistä oli vähäisten vesimäärien kiinteistöjä, jotka olivat epävarmoja saneeraustarpeista. Kylä Kuivasjärvi Onkemäki Pyörönmaa Rautajärvi Säijä Yhteensä Järjestelmä kunnossa (7 %) Saneeraustarvetta Vähäinen vesimäärä (69 %) 2 (7 %) Taulukko 3 Neuvojien arvio jätevesijärjestelmien kunnosta kiinteistöillä. Kilpailutus kiinnostaa Neuvontakäynnillä asukkailta kysyttiin halukkuutta saada apua laitteistojen ja urakointipalveluiden hankintaan. Noin puolet asukkaista ilmoitti halukkuutensa olla mukana yhteishankinnoissa. Syksyllä selvitettiin lisäksi, haluavatko kiinteistöt apua suunnittelijan valintaan ja kilpailutukseen. Noin puolet ilmoitti olevansa kiinnostuneita avusta.

14 Maasuodattamo suositeltu Syksyn kylistä kerättiin tietoa myös siitä, minkälaisia suosituksia neuvoja antoi kiinteistön jätevesijärjestelmien kunnostamiseksi. Neuvojien arvion mukaan suurimmalle osalle kiinteistöistä toimivin järjestelmä olisi maasuodattamo. Perusteena oli, että yli 6 prosenttia kiinteistöistä oli -2 henkilön talouksia ja monessa isommassakin perheessä lapset olivat lähivuosina muuttamassa pois kotoa. Lisäksi kiinteistön omistajat halusivat yleensä helppokäyttöisen, kuormituksen muutoksiin sopeutuvan ja pitkäikäisen järjestelmän. Ei laitepuhdistamoita Laitepuhdistamoista keskusteltiin useiden kiinteistön omistajien kanssa. Asukkaat kuitenkin epäilivät tekniikan toimivuutta eivätkä olleet valmiita sitoutumaan laitepuhdistamoiden vaatimiin hoitotoimiin. Laitepuhdistamo ei valikoitunut ensisijaiseksi järjestelmävaihtoehdoksi millään kiinteistöllä. Moni pääsee pienellä Noin kuudesosalla kiinteistöistä järjestelmä olisi hyvin pienillä toimilla saatettavissa asetuksen mukaiseen kuntoon. Useimmiten riitti sakokaivojen kunnostus (tai vaihto) ja/tai kentän päivittäminen nykypäivän kuntoon. Viidesosalla järjestelmä oli kunnossa ilman toimenpiteitä. Lykkäys ei innosta Lykkäysmahdollisuutta suositeltiin prosentille kiinteistöistä. Monet näistäkin kiinteistöistä aikovat lykkäysmahdollisuudesta huolimatta laittaa järjestelmänsä kuntoon, jos kiinteistön jatkokäyttö oli tiedossa. Kuivakäymälä ja imeytys % Laitepuhdistamo % Viemäriverkosto 2% Maasuodattamo 2% Pientä petrausta vanhaan 6% Järjestelmä kunnossa 2% Lykkäyksen hakeminen % Kaavio Neuvojan antamat suositukset syksyllä 2.

15 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY. KOKEMUKSET NEUVONTAKÄYNNEISTÄ Asukaspalaute Palautetta työn onnistumisesta kerättiin kyläyhdistyksiltä, neuvontatyöntekijöiltä ja suoraan asukkailta. Neuvontakäynnin varanneista asukkaista noin neljäsosa vastasi kyselyyn. Palaute oli poikkeuksetta hyvää. Kaikissa palautteissa neuvojan asiantuntemusta luonnehdittiin joko hyväksi tai erinomaiseksi. Kukaan palautteen antaneista ei kokenut käynnillä minkäänlaista painostusta esimerkiksi suunnitelman tilaamista kohtaan. Suurin osa vastanneista ilmoitti tilaavansa mahdollisesti suunnitelman joltain alueen suunnittelijalta lähiaikoina. 26% Hyvä Erinomainen 7% Kaavio 6 Palautteen antajien arvio neuvojan asiantuntemuksesta. Palaute yhteistyötahoilta Neuvontahankkeessa mukana olleet kyläyhdistykset ja kunnat olivat poikkeuksetta hyvin tyytyväisiä hankkeen toimintaan. Toimintamallin toteutus vaati heiltä hyvin pienen panoksen, mutta tarjosi kyläläisille hyvän mahdollisuuden asiallisen jätevesitiedon saamiseen. Neuvonta vähensi myös aggressiivisten kauppamiesten toimintaedellytyksiä alueella.

16 2. JOHTOPÄÄTÖKSET Neuvontaa tarvitaan Jätevesijärjestelmien saneeraus on edennyt hitaasti. Suurimpia syitä asian lykkäämiseen ovat asukkaiden saama sekava tieto asiasta ja epävarmuus kiinteistön käytöstä jatkossa. Kiinteistökohtainen neuvontatyö toimii hyvin asiallisen tiedon jakajana ja ennakkoluulojen poistajana. Asukkaat yleensä ymmärtävät järjestelmän saneeraustarpeen, kun se heille paikan päällä selitetään. Monelle asukkaalle tuli yllätyksenä, miten pienillä kustannuksilla järjestelmä on mahdollista saneerata. Motivoi saneerauksiin Neuvontatyö motivoi asukkaita saneerausten toteuttamiseen. Asukkaat kaipaisivat apua myös toteutusvaiheessa, jotta voidaan varmistua järjestelmän oikeasta asennuksesta ja näin ollen toimintaedellytyksistä jatkossa. Suunnittelijat hyviä Jätevesijärjestelmän suunnittelijoiden käyttäminen neuvojina oli onnistunut ratkaisu. Neuvontakäynneillä pääpaino oli nimenomaan saneerausvaihtoehtojen läpikäymisellä, eikä niinkään nykyisen järjestelmän tarkastelussa. Asukkaat saivat hyvin konkreettista ja realistista tietoa saneerausvaihtoehdoista ja kustannuksista, sekä siitä, miten asiassa kannattaa edetä. Neuvontatyö motivoi myös varsinaisiin toteutustoimiin. Käynnit synnyttivät myös yhteistyötä naapureiden välillä ja innostivat yhteisten järjestelmien suunnittelemiseen. Suunnittelijoiden käyttämisen vahvuus on suunnittelijoiden vankka ammattitaito. Tämä vähentää hankkeen työmäärää, kun neuvojaa ei tarvitse erikseen kouluttaa ja asukas saa ammattilaisen arvion saneeraustarpeesta. Neuvontatyön kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa ja vastaavat hyvin suunnittelualan yleistä hintatasoa. Laadun valvonta Kun neuvontatyö ostetaan hankkeen ulkopuoliselta toimijalta, on tärkeää varmistaa neuvontatyön laatu kaikissa vaiheissa. Neuvojien valinnassa toimintamallin mukainen laatuun ja hintaan perustuva kilpailutus sekä työn kirjallinen sopiminen on osoittautunut toimivaksi. Tärkeää on käydä neuvojan kanssa työn periaatteet läpi. Paras tapa laadun valvontaan on kerätä palautetta käynneistä suoraan neuvotuilta asukkailta. Tavoitteena toimivuus Neuvontatyöstä on saatu erittäin positiivisia tuloksia ja se on poistanut alalla vallitsevaa epätietoisuutta kylissä. Neuvontatyön tuloksia ei kuitenkaan voida tarkastella pelkästään neuvontojen määrän tai niissä annettujen ehdotusten perusteella, vaan todellisiin toteutuksiin johtaneet toimet ovat työn lopullinen tulos ja tavoite.

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013

JÄTEVESINEUVONTA. - Miten tietoa jalkautetaan. Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 JÄTEVESINEUVONTA - Miten tietoa jalkautetaan Minttu Peuraniemi Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -seminaari 23.1.2013 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012

JÄTEVESINEUVONTA. - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 JÄTEVESINEUVONTA - Pelkkää P***AA? Minttu Peuraniemi, Elämää vedestä, 5.11.2012 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet:

Lisätiedot

Jätevesihuollon järjestäminen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella

Jätevesihuollon järjestäminen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella Jätevesihuollon järjestäminen vesihuoltoverkostojen ulkopuolella Vesihuoltoseminaari 22.10.2015 Satu Heino, KVVY ry Esityksen sisältö Vesihuollon nykytila haja asutusalueella Pirkanmaan Haja apu hankkeiden

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Sanna Laakso Vanhempi jätevesineuvoja 13.3.2017 1 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Lisätiedot

ALKUSANAT. Tampereella toukokuussa 2012. Satu Heino

ALKUSANAT. Tampereella toukokuussa 2012. Satu Heino ALKUSANAT Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on tehnyt haja-asutuksen jätevesineuvontaa Pirkanmaalla aktiivisesti vuodesta 2007 alkaen. Neuvontatyötä on kokoajan tehty pienillä resursseilla

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke Kuva: Satu Heino Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Satu Heino 1 Kuva: Satu Heino Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 4

Lisätiedot

Jätevesineuvonnassa huomioitavaa. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus

Jätevesineuvonnassa huomioitavaa. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus Jätevesineuvonnassa huomioitavaa Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 17.5.2018 Neuvontaan liittyvällä kiinteistökäynnillä tehtävä jätevesijärjestelmän arviointi Jätevesijärjestelmän

Lisätiedot

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila

haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino -hanke 2 Kuva: Harri Mattila Jätevesien käsittely k haja-asutusalueella asutusalueella Asukaskoulutus Satu Heino Järkeä jätevedenkäsittelyyn -hanke 2 Kuva: Harri Mattila 1 Mitä kuormittavaa jätevesi j sisält ltää? 3 Asetus talousjätevesien

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

LINKKI-hankkeen vuoden 2018 tulokset. Hanna Keinänen LINKKI-seminaari

LINKKI-hankkeen vuoden 2018 tulokset. Hanna Keinänen LINKKI-seminaari LINKKI-hankkeen vuoden 2018 tulokset Hanna Keinänen LINKKI-seminaari 27.3.2019 Kartoitus- ja neuvontakäynnit 2009-2017 2018 2009-2018 Neuvottuja kiinteistöjä 6 792 742 7 534 Neuvottuja kohteita noin 7

Lisätiedot

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely 27.6.2016 TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ TARVITTAESSA ALAOTSIKKO/ INGRESSI/LÄHTÖ Satu Heino Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Jäteveden käsittelyn tilanne Länsi-Uudellamaalla

Jäteveden käsittelyn tilanne Länsi-Uudellamaalla Jäteveden käsittelyn tilanne Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen alustavat tulokset 2017 Karolina Örnmark, LUVY ry Loppuseminaari 27.3.2018 Kartoitus- ja neuvontakäynnit Neuvottuja kiinteistöjä Neuvottuja

Lisätiedot

Jätevesineuvonnan järjestäminen ja jätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen

Jätevesineuvonnan järjestäminen ja jätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen Jätevesineuvonnan järjestäminen ja jätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen Erkki Santala, Suomen ympäristökeskus Lammin ympäristönsuojelupäivät, Jätevesineuvonnan rooli - yleistä Tarjota puolueetonta,

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

KVVY. Pirkanmaan haja-apu -hankkeen jätevesineuvonta vuonna Loppuraportti. Lauri Sillantie Kirjenro 988/17.

KVVY. Pirkanmaan haja-apu -hankkeen jätevesineuvonta vuonna Loppuraportti. Lauri Sillantie Kirjenro 988/17. KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry KVVY Pantone 300 Pirkanmaan haja-apu -hankkeen jätevesineuvonta vuonna 2017 Loppuraportti Lauri Sillantie 2017 Kirjenro 988/17 Tekijä Otsikko KVVY ry, Lauri

Lisätiedot

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä Helsinki 22.5.2015 Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Mitä järjestelmiä kiinteistöiltä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2016 Virve Ståhl, LUVY ry Jätevesiseminaari 29.3.2017 Neuvottuja kiinteistöjä Neuvottuja kohteita Kartoitus- ja neuvontakäynnit 2009-2015

Lisätiedot

RAPORTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN NEUVONTA- JA KARTOITUSPROJEKTISTA

RAPORTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN NEUVONTA- JA KARTOITUSPROJEKTISTA RAPORTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN NEUVONTA- JA KARTOITUSPROJEKTISTA Taustaa Vesilahdella on viime vuosina haettu useita lupia kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamiseen ja saneeraamiseen.

Lisätiedot

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille

Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Jätevesineuvonnasta hyötyä vesihuoltolaitoksille Nina Pimiä Projektipäällikkö Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jätevesineuvonnan toteutus Tavoitteena on jakaa puolueetonta, oikeaa ja ajantasaista tietoa kiinteistöjen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä 2014

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä 2014 Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä 2014 Hajajätevesineuvoja Larissa Rimpiläinen Hajajätevesineuvonta Nurmijärven alueella 2014 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry toteutti

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 1 2. YLEISTÄ HANKKEESTA... 3 2.1 Hankkeen tavoitteet ja rahoitus... 3 2.2 Hankkeen ohjausryhmä... 3 2.3 Yhteistyö kuntien kanssa... 3 2.4 Muut yhteistyötahot... 4 3. HANKKEEN TYÖNTEKIJÄT...

Lisätiedot

Tiedosta toimeen. Esimerkkinä jätevesineuvonta

Tiedosta toimeen. Esimerkkinä jätevesineuvonta Tiedosta toimeen Esimerkkinä jätevesineuvonta Minttu Peuraniemi Tvärminne 13.10.2016 Vesivessa ja sakokaivo Vesilaki 1960-luvulla: Jos vesikäymälä, tarvitaan sakokaivo Kuntien määräykset ja käytännöt vaativat

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 1 2. YLEISTÄ HANKKEESTA... 3 2.1 Hankkeen tavoitteet ja rahoitus... 3 2.2 Hankkeen hallinnointi... 3 2.3 Hankkeen työntekijät... 3 2.4 Yhteistyötahot... 4 3. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET HANKEKUNNISSA - Tilannekatsaus 2015

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET HANKEKUNNISSA - Tilannekatsaus 2015 LIITE 1 Pohjanmaan Jässi -jätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET HANKEKUNNISSA - Tilannekatsaus 2015 Arja Lahtinen 2016 1 Johdanto Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n organisoima jätevesineuvontahanke Pohjanmaan

Lisätiedot

Jätevesineuvonnan tiivistelmä 2016

Jätevesineuvonnan tiivistelmä 2016 1. Taustaa Valtion tukemaa jätevesineuvontaa toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011 kolmella pilot-alueella. Vuonna 2012 avustusten käyttö laajennettiin kaikkien ELY-keskusten alueelle, pois lukien

Lisätiedot

Jätevesiklinikat. Liite 1.2.

Jätevesiklinikat. Liite 1.2. Jätevesiklinikat Liite 1.2. Osallistujien Tilaisuuden Kuvaus tilaisuuden ohjelmasta ja analyysi onnistumisesta (mm. tilaisuudessa tehtyjen yhteydenottojen Tilaisuuden järjestäjä Päivämäärä määrä kustannukset

Lisätiedot

KVVY. Hämeen haja-apu 3 -hankkeen jätevesineuvonta. Väliraportti 20.4.-31.8.2015. Satu Heino 2015. Pantone 300

KVVY. Hämeen haja-apu 3 -hankkeen jätevesineuvonta. Väliraportti 20.4.-31.8.2015. Satu Heino 2015. Pantone 300 KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry KVVY Pantone 300 Hämeen haja-apu 3 -hankkeen jätevesineuvonta Väliraportti 20.4.-31.8.2015 Satu Heino 2015 ISSN 0781-8645 30.9.2015 Tekijä Otsikko KVVY ry,

Lisätiedot

KVVY ry, Lauri Sillantie KVVY:n jätevesineuvontatyö Pirkanmaalla , yhteenveto

KVVY ry, Lauri Sillantie KVVY:n jätevesineuvontatyö Pirkanmaalla , yhteenveto Tekijä Otsikko Hankeaika 2012-2016 Hankealue Rahoitus Tiivistelmä KVVY ry, Lauri Sillantie KVVY:n jätevesineuvontatyö Pirkanmaalla 2012-2016, yhteenveto Pirkanmaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 1 2. YLEISTÄ HANKKEESTA... 3 2.1 Hankkeen tavoitteet ja rahoitus... 3 2.2 Hankkeen hallinnointi... 3 2.3 Hankkeen työntekijät... 3 2.4 Yhteistyötahot... 4 3. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood kehittämiskeskus ry, JÄNES-hanke Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Hämeen haja-apu -hanke

Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood kehittämiskeskus ry, JÄNES-hanke Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Hämeen haja-apu -hanke 1. Taustaa Jätevesineuvonnan tavoitteena on jakaa puolueetonta ja oikeaa tietoa jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla sekä arvioida tapauskohtaisesti tarvitaanko käsittelyn tehostamistoimia. Asukas

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari

LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE. Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 1 LÄNSI-UUDENMAAN HAJAJÄTEVESI- HANKE Minttu Peuraniemi Kuka vie hajajätevesivalssia-seminaari 15.11.2010 2 Haja-asutuksen jätevesihuollon toteuttaminen vesiensuojelun ja maankäytön suunnittelun kannalta

Lisätiedot

KVVY ry, Lauri Sillantie Pirkanmaan haja-apu -hankkeen jätevesineuvonta, loppuraportti Hankeaika

KVVY ry, Lauri Sillantie Pirkanmaan haja-apu -hankkeen jätevesineuvonta, loppuraportti Hankeaika Tekijä Otsikko KVVY ry, Lauri Sillantie Pirkanmaan haja-apu -hankkeen jätevesineuvonta, loppuraportti Hankeaika 1.5.2016 30.4.2017 Hankealue Rahoitus Tiivistelmä Pirkanmaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

JÄNES III Jätevesineuvontaa Satakunnassa III. Väliraportti

JÄNES III Jätevesineuvontaa Satakunnassa III. Väliraportti JÄNES III Jätevesineuvontaa Satakunnassa III Väliraportti 7.. 3.8.04 SISÄLLYSLUETTELO JÄNES III JÄTEVESINEUVONTAA SATAKUNNASSA III -HANKE.... Tausta.... Tavoitteet....3 Organisaatio ja yhteistyötahot...

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS-SAVO VÄLIRAPORTTI IV ( )

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS-SAVO VÄLIRAPORTTI IV ( ) HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS-SAVO VÄLIRAPORTTI IV 11.1.2017 (1.3.2016-31.10.2016) Sisällys 1. Yleistä neuvontahankkeesta... 3 1.1 Hankkeen rahoitus... 3 2. Hankkeen organisaatio, työntekijät

Lisätiedot

KVVY. Pirkanmaan haja-apu -hankkeen jätevesineuvonta vuonna Väliraportti Lauri Sillantie 2016 ISSN

KVVY. Pirkanmaan haja-apu -hankkeen jätevesineuvonta vuonna Väliraportti Lauri Sillantie 2016 ISSN KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry KVVY Pantone 300 Pirkanmaan haja-apu -hankkeen jätevesineuvonta vuonna 2016 Väliraportti 1.5-30.9.2016 Lauri Sillantie 2016 ISSN 0781-8645 Tekijä Otsikko

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

NEUVO5 -HANKE LOPPURAPORTTI. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 313/2015. Sanna Jattu

NEUVO5 -HANKE LOPPURAPORTTI. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 313/2015. Sanna Jattu NEUVO5 -HANKE LOPPURAPORTTI Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 313/2015 Sanna Jattu SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTTAJA 1 2 HANKKEEN NIMI 1 3 YHTEENVETO HANKKEESTA 1 4 HANKKEEN YKSITYISKOHTAINEN

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Riihimäellä 2013 2014. Vatsianjärvi

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Riihimäellä 2013 2014. Vatsianjärvi Haja-asutuksen jätevesineuvonta Riihimäellä 2013 2014 Vatsianjärvi Sanna Laakso 12.11.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Neuvontakäynti... 2 3. Neuvonnan toteutuminen 2014... 2 4. Kohdealueet 2014...

Lisätiedot

Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry

Jätevesisuunnitelma. Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Jätevesisuunnitelma Vain paperia kunnalle? Antti Heinonen KVVY ry Miksi opettaa suunnittelijoita suunnittelemaan? Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n suunnitelmaselvitys (Minttu Peuraniemi, 2007) KVVY

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

Muistio haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus

Muistio haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Muistio haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 10.10.2014 Sisällys 1. Tausta ja toimeksianto... 3 1.1 Aiemmin tehtyjä selvityksiä...3 1.2

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla

Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla LINKKI-hankkeen tulokset 2014 Karolina Örnmark ja Virve Ståhl Jätevesiseminaari 23.3.2015 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Tavoitteet: vesiensuojelun, ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista

Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista Valtioavusteinen jätevesineuvonta 2012 - Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista 1. Taustaa Jätevesineuvonnan tavoitteena on jakaa puolueetonta ja oikeaa tietoa jätevesien käsittelystä hajaasutusalueilla,

Lisätiedot

Jätevesineuvonnan tiivistelmä 2015

Jätevesineuvonnan tiivistelmä 2015 1. Taustaa Valtion tukemaa jätevesineuvontaa toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011 kolmella pilot-alueella. Vuonna 2012 avustusten käyttö laajennettiin kaikkien ELY-keskusten alueelle, pois lukien

Lisätiedot

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto

Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto Satavesi - ohjelma Eurajoki-Lapinjoki vesistöalueryhmän kokous Säkylän kunnanvirasto 11.10.2011 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suunnittelu- ja neuvontahanke 2010-2011 Hannu Mattila Projektineuvoja

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

HAJAJÄTEVESIKUORMITUS KURIIN NEUVONNALLA. HAKKU 2015-hankkeen loppuraportti

HAJAJÄTEVESIKUORMITUS KURIIN NEUVONNALLA. HAKKU 2015-hankkeen loppuraportti HAJAJÄTEVESIKUORMITUS KURIIN NEUVONNALLA HAKKU 2015-hankkeen loppuraportti Hanna Sarkki 2016 Sisällys 1. Yleistä neuvontahankkeesta... 3 2. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 3 3. Hankkeen työntekijät...

Lisätiedot

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti Raportti 1 (22) Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti Raportti 2 (22) Sisällys 1 Yleistä hankkeesta 3 1.1 Hankkeen rahoitus 3 1.2 Hankkeen kulut 3 1.3 Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi

Lisätiedot

JÄTEVEDENKÄSITTELYN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KYLISSÄ -HANKE Loppuraportti 2008-2009 Satu Heino 2010 ISSN 0781-8645 Julkaisu 624

JÄTEVEDENKÄSITTELYN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KYLISSÄ -HANKE Loppuraportti 2008-2009 Satu Heino 2010 ISSN 0781-8645 Julkaisu 624 ISSN 0781-8645 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 1 2. HANKKEEN HALLINTO... 3 3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT...3 4. HANKKEEN PÄÄTAVOITTEET... 4 5. HANKKEEN TOTEUTUNEET TOIMET... 5 5.1 SELVITYS KIINTEISTÖKOHTAISTEN

Lisätiedot

/ JK Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista

/ JK Valtioavusteinen jätevesineuvonta Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista Valtioavusteinen jätevesineuvonta 2013 - Tiivistelmä hankkeiden loppuraporteista 1. Taustaa Jätevesineuvonnan tavoitteena on jakaa puolueetonta ja oikeaa tietoa jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla,

Lisätiedot

Vauhtia vesienhoitoon -hanke

Vauhtia vesienhoitoon -hanke 22.11.2017 Vauhtia vesienhoitoon -hanke Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Täyden palvelun osaaja Ympäristötutkimusten ja analytiikan ammattilainen

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Yhdyskunnat ja haja-asutus

Yhdyskunnat ja haja-asutus Yhdyskunnat ja haja-asutus Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.2.2017 Arto Seppälä 13.2.2017 Viemäröintiohjelma Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan yhdyskuntajätevesien puhdistusta tehostetaan

Lisätiedot

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan).

Pohjavesialueet (I- ja II-luokka, ulkorajan mukaan). 1 JOENSUUN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TARKENTAVA SOVELTA- MISKÄYTÄNTÖ HAJA-ASUTUSALUEEN TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN Lainsäädäntö ja määräykset: Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus

HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus HYVÄ JÄTEVEDEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset ja toteutus Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 www.luvy.fi Aatteellinen yhdistys aatteellista toimintaa ja sitä tukevaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Kainuun jätevesi-hanke Loppuraportti 1.4.2012 31.3.2013

Kainuun jätevesi-hanke Loppuraportti 1.4.2012 31.3.2013 Kainuun jätevesi-hanke Loppuraportti 1.4.2012 31.3.2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kainuun tilanne... 2 2 YHTEENVETO... 4 3 KAINUUN JÄTEVESI-HANKE... 5 3.1 Hankkeen rahoitus... 5 3.2

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015

Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015. Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015 Selvitys haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta 2015 Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus 5.10.2015 Sisällys 1. Tausta ja toimeksianto... 3 1.1 Aiemmin tehtyjä selvityksiä...

Lisätiedot

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Keski-Uudellamaalla ja Espoossa

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Keski-Uudellamaalla ja Espoossa Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Keski-Uudellamaalla ja Espoossa Teemu Haapala, Kirs Lah, Esra Marvin, Sanna Laakso, Roosa Jaakkola ja Asko Särkelä Rapor 1/2012 Kannen kuvat: Teemu Haapala Tekijät

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS- POHJANMAALLA 2012

JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 JÄTEVESINEUVONTAHANKE POHJOIS- POHJANMAALLA 2012 Väliraportti elokuu 2012 Hankkeen perustiedot ProAgria Oulun hallinnoima Jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2012 on Ympäristöministeriön harkinnanvaraisella

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa Loppuraportti 2014 Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Hankkeen kuvaus... 1 2.1 Tausta ja tavoitteet... 1 2.2 Toteuttaja...

Lisätiedot

OMAVESI-hankkeen loppuraportti

OMAVESI-hankkeen loppuraportti OMAVESI-hankkeen loppuraportti 1.6.2014 30.4.2015 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen julkaisuja 2/2015 OMAVESI-hankkeen loppuraportti 1.6.2014 30.4.2015 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen julkaisuja

Lisätiedot

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia

Talousjätevesiasetuksen keskeisiä ongelmia Tampere 2.12.2008 Jätevesiopas kunnille ja muuta ajankohtaista YM:n työryhmästä Kati Javanainen VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energiaasioiden palvelukeskus Syntynyt V-S Agendatoimiston

Lisätiedot

Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013

Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013 Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013 Hirvijärvi elokuussa 2013. Jenni Korhonen 8.8.2013 Jätevesineuvoja Jenni Korhonen Hajajätevesineuvontaa Riihimäellä 2013 Johdanto Riihimäen haja-asutusalueilla toteutettiin

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Imatran seudulla 2015

Jässi-jätevesihanke Imatran seudulla 2015 Jässi-jätevesihanke Imatran seudulla 2015 Loppuraportti Kirsi Mäkinen 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Hankkeen kuvaus... 1 2.1 Tausta ja tavoitteet... 1 2.2 Toimijat... 2 2.3 Toiminta-alue...

Lisätiedot

KVVY ry, Lauri Sillantie. Hämeen haja-apu 5 hankkeen jätevesineuvonta. Hankeaika

KVVY ry, Lauri Sillantie. Hämeen haja-apu 5 hankkeen jätevesineuvonta. Hankeaika Tekijä Otsikko KVVY ry, Lauri Sillantie Hankeaika 1.4. 31.12.2017 Hankealue Rahoitus Tiivistelmä Hämeen haja-apu 5 hankkeen jätevesineuvonta Kanta-Häme, Kärkölä ja entisen Hämeenkosken alue Hämeen elinkeino-,

Lisätiedot

Yhteistyökutsu 1 (6) Paraisten kaupunki Ympäristölautakunta Rantatie PARAINEN

Yhteistyökutsu 1 (6) Paraisten kaupunki Ympäristölautakunta Rantatie PARAINEN Yhteistyökutsu 1 (6) Paraisten kaupunki Ympäristölautakunta Rantatie 28 21600 PARAINEN VALONIAN VESIENSUOJELU- JA VESIHUOLTOYHTEISTYÖ KAUDELLA 2017 2020 Valonia kutsuu Varsinais-Suomen kunnat mukaan Valonian

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu

Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla Jatkorahoitusta on haettu Haja-asutusalueen jätevesineuvontahanke Pohjois-Pohjanmaalla 2015-16 1.6.2015-31.5.2016 Jatkorahoitusta on haettu Hankkeen palvelut Hanke tarjoaa järjestöille ja kerhoille yms. mahdollisuuden saada maksuton

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa - Vuoden 2017 neuvonta ja kooste vuosien 2012 2017 tuloksista Vanhempi jätevesineuvoja Sanna Laakso 22.12.2017 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Kiinteistökäynti...

Lisätiedot

HAJAJÄTEVESINEUVONTA TUUSULASSA 2011-2014

HAJAJÄTEVESINEUVONTA TUUSULASSA 2011-2014 HAJAJÄTEVESINEUVONTA TUUSULASSA 2011-2014 10.9.2014 Vanhempi hajajätevesineuvoja Teemu Haapala Sisällys 1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4 2. Neuvonnan toteutuminen... 4 3. Neuvontakäynnit... 6 4. Neuvontakiinteistöjen

Lisätiedot

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2014-2015 Loppuraportti

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2014-2015 Loppuraportti Loppuraportti 1 (40) Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2014-2015 Loppuraportti Nina Pimiä Loppuraportti 2 (40) Sisällys 1 Yleistä hankkeesta 3 1.1 Hankkeen rahoitus 3 1.2 Hankkeen kulut 3 1.3 Hankkeen suunnittelu

Lisätiedot

KVVY. Pirkanmaan haja-apu -hankkeen jätevesineuvonta vuonna 2015. Loppuraportti. Satu Heino 2016. ISSN 0781-8645 Julkaisunro 750.

KVVY. Pirkanmaan haja-apu -hankkeen jätevesineuvonta vuonna 2015. Loppuraportti. Satu Heino 2016. ISSN 0781-8645 Julkaisunro 750. KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry KVVY Pantone 300 Pirkanmaan haja-apu -hankkeen jätevesineuvonta vuonna 2015 Loppuraportti Satu Heino 2016 ISSN 0781-8645 Julkaisunro 750 Tekijä Otsikko KVVY

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

KVVY. Hämeen haja-apu 3 -hankkeen jätevesineuvonta. Loppuraportti Satu Heino ISSN Julkaisunro 751.

KVVY. Hämeen haja-apu 3 -hankkeen jätevesineuvonta. Loppuraportti Satu Heino ISSN Julkaisunro 751. KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry KVVY Pantone 300 Hämeen haja-apu 3 -hankkeen jätevesineuvonta Loppuraportti 2015-2016 Satu Heino 2016 ISSN 0781-8645 Julkaisunro 751 Tekijä Otsikko KVVY

Lisätiedot

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa Loppuraportti

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa Loppuraportti Loppuraportti 1 (21) Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2016-2017 Loppuraportti Tuija Manerus Loppuraportti 2 (21) Sisällys 1 Yleistä hankkeesta 3 1.1 Hankkeen rahoitus 3 1.2 Hankkeen kulut 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

Jätevesineuvonta Keski-Suomessa 2017 Loppuraportti

Jätevesineuvonta Keski-Suomessa 2017 Loppuraportti Loppuraportti 1 (21) Jätevesineuvonta Keski-Suomessa 2017 Loppuraportti Tuija Manerus Loppuraportti 2 (21) Sisällys 1 Yleistä hankkeesta 3 1.1 Hankkeen rahoitus 3 1.2 Hankkeen kulut 3 1.3 Hankkeen suunnittelu

Lisätiedot

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille

Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille Raportti 3/2015 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueen kunnille Sanna Laakso Teemu Haapala Larissa Rimpiläinen Kirsti Lahti Tekijät Otsikko Sanna Laakso, Teemu Haapala, Larissa

Lisätiedot

HAJAJÄTEVESIKUORMITUS KURIIN NEUVONNALLA. HAKKU 2013-hankkeen loppuraportti

HAJAJÄTEVESIKUORMITUS KURIIN NEUVONNALLA. HAKKU 2013-hankkeen loppuraportti HAJAJÄTEVESIKUORMITUS KURIIN NEUVONNALLA HAKKU 3-hankkeen loppuraportti Hanna Sarkki 4 Sisällys. Yleistä neuvontahankkeesta... 3. Hankkeen suunnittelu, RAHOITUS ja hallinnointi... 3 3. Hankkeen jätevesineuvojat

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy KÖYLIÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy KÖYLIÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSU KVVY OJELUYHDISTYS

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSU KVVY OJELUYHDISTYS KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry KVVY Pantone 300 SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 1 2. YLEISTÄ HANKKEESTA... 3 2.1 Hankkeen tavoitteet ja rahoitus... 3 2.2 Hankkeen hallinnointi... 3 2.3 Hankkeen

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU

LOPPURAPORTTI. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU LOPPURAPORTTI Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien suunnittelun tukemisen pilottihanke KIRSTU VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jarkko Leka 31.10.2012

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Millainen remontti laukaisee jätevesijärjestelmän saneerauksen? Jätevesineuvojien lakipäivä Suomen ympäristökeskus 7.4.

Millainen remontti laukaisee jätevesijärjestelmän saneerauksen? Jätevesineuvojien lakipäivä Suomen ympäristökeskus 7.4. Millainen remontti laukaisee jätevesijärjestelmän saneerauksen? Jätevesineuvojien lakipäivä Suomen ympäristökeskus 7.4.2017 Erja Werdi/YM Ympäristönsuojelulaki ja uusi hajajätevesiasetus Uudistunut lainsäädäntö

Lisätiedot

1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4. 2. Hankkeen rahoitus... 5. 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5

1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4. 2. Hankkeen rahoitus... 5. 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5 Sisällys 1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4 2. Hankkeen rahoitus... 5 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5 4. Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät... 6 4.1. Jätevesineuvojien taustat,

Lisätiedot