RAPORTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN NEUVONTA- JA KARTOITUSPROJEKTISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN NEUVONTA- JA KARTOITUSPROJEKTISTA"

Transkriptio

1 RAPORTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN NEUVONTA- JA KARTOITUSPROJEKTISTA Taustaa Vesilahdella on viime vuosina haettu useita lupia kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamiseen ja saneeraamiseen. Lupien käsittelyssä on huomioitu voimassa olleen ns. hajajätevesiasetuksen vaatimukset. Järjestelmien käyttöönoton jälkeen ei kiinteistöjen omistajilta ole juuri saatu palautetta järjestelmien toimivuudesta tai niiden käytössä ja hoidossa mahdollisesti ilmenevistä ongelmista. Jotta jätevesijärjestelmiin liittyvää neuvonta- ja lupakäytäntöä voitaisiin kehittää kunnassa, olisi edellä mainittu palaute ensiarvoisen tärkeää. Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kokouksessaan tarjota haja-asutusalueen kiinteistön omistajille mahdollisuuden saada jätevesijärjestelmien käyttöön ja huoltoon liittyvää neuvontaa syksyllä Lisäksi päätettiin, että neuvonnan yhteydessä kartoitetaan hajaasutusalueen jätevesijärjestelmien toimivuutta. Tavoitteena oli paitsi antaa neuvontaa kiinteistön omistajille, saada järjestelmien toimivuudesta käytännön tietoa sekä kehittää kunnan käytäntöjä. Jätevedenkäsittelyn toimivuutta päätettiin tutkia sekä kyselytutkimuksella että näytetutkimuksin. Näytteiden tutkimiseen varattiin Vesilahden vuoden 2011 talousarvioon Projektin suunnitteluvaiheessa ns. hajajätevesiasetusta (542/2003) oltiin uudistamassa ja aihe herätti runsaasti negatiivisesti sävyttynyttä keskustelua julkisuudessa. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin kevättalvella 2011: ympäristönsuojelulakiin säädettiin uusi luku, minkä lisäksi annettiin uusi asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011). Projektin neuvontatyön yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi tulikin siten antaa asukkaille tietoa lainsäädännön muuttuneista vaatimuksista. Projekti suunniteltiin puhtaasti neuvontanäkökulmasta. Tarkoituksena ei ollut jätevesien käsittelyvaatimusten valvonta, vaan jätevesijärjestelmien käyttöön ja huoltoon liittyvien ongelmien kartoitus ja kiinteistönomistajien auttaminen niiden ratkaisemisessa. Projektin toteutus Neuvonta- ja kartoitusprojektista tiedotettiin lähettämällä projektia koskeva tiedotekirje ja kyselylomake (liitteenä) 123 kiinteistön omistajalle. Kirjeet kohdennettiin niiden kiinteistöjen omistajille, joiden kiinteistöihin oli rakennettu uusi jätevesijärjestelmä tai saneerattu vanhaa järjestelmää ns. hajajätevesiasetuksen mukaisesti. Tiedot kiinteistöistä ja niiden jätevesijärjestelmistä saatiin kunnan rakennusvalvontaohjelmasta sekä rakennus- ja toimenpidelupaarkistosta (käyttöönottokatselmus ajalla ). 1

2 Tiedotekirjeen liitteenä olevassa kyselylomakkeessa kysyttiin jätevesijärjestelmien rakentamiseen, käyttöön ja huoltoon liittyviä kysymyksiä sekä annettiin mahdollisuus ilmoittaa halukkuudesta ilmaiseen neuvontakäyntiin. Kyselylomake pyydettiin palauttamaan kuntaan palautuskuoressa (postimaksu valmiiksi maksettu). Niille kiinteistön omistajille, jotka olivat lomakkeessa toivoneet yhteydenottoa ilmaisen neuvontakäyntiajan sopimiseksi, soitettiin ja sovittiin neuvonta-aika. Neuvonta-ajaksi varattiin noin yksi tunti kiinteistöä kohden. Kiinteistökäynnit toteutettiin pääosin marraskuun 2011 aikana. Lisäksi jätevesijärjestelmien toimivuutta päätettiin selvittää näyttein kahdesta kunnan omistuksessa olevasta panospuhdistamosta (koulu- ja päiväkotikiinteistöt) ja yhdestä lypsykarjatilan maitohuoneen jätevesien puhdistamosta. Kiinteistökäynneillä neuvontaa antoivat kunnan ympäristötarkastaja Sari Sassi sekä suurimmassa osassa kiinteistöjä myös jätevesineuvoja Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:stä. Käyntien yhteydessä kiinteistön omistajilta kysyttiin kokemuksia jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamisvaiheesta, käytöstä ja huollosta sekä toimivuudesta. Laitepuhdistamoiden ollessa kyseessä tehtiin mahdollisuuksien mukaan aktiivilietteen laskeutuvuuskoe. Sekä laite- että maapuhdistamoiden puhdistetusta jätevedestä pyrittiin ottamaan näyte, mikäli näyte oli otettavissa. Samalla, kun otettiin näytteitä tai lietteen laskeutuvuuskoe oli käynnissä, kiinteistön omistajille selostettiin järjestelmän toimintaperiaatetta, annettiin ohjeita puhdistamon käyttöön ja huoltoon liittyen sekä kerrottiin muuttuneesta hajajätevesiin liittyvästä lainsäädännöstä. Tarvittaessa kiinteistöille jätettiin jätevesijärjestelmiin liittyvää kirjallista materiaalia. Neuvontakäyntien yhteydessä otetut näytteet vietiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laboratorioon tutkittaviksi. Kertaluontoisella näytteenotolla saatiin suuntaa antava tulos puhdistamon toimivuudesta. Näytetulokset lähettiin lyhyen sanallisen analyysin ja toimintaohjeiden kera postitse kiinteistön omistajille loppuvuodesta Yhteenveto kyselytutkimuksen tuloksista Kiinteistönomistajille lähetetyn tiedotekirjeen mukana olleista kyselylomakkeista 47 kpl (123 kpl:sta) palautettiin kuntaan, joten vastausprosentti oli noin 38 %. Palautetuista lomakkeista 35 kpl oli vakituisen asuinrakennuksen omistajien ja 12 kpl vapaa-ajanrakennuksen omistajien lähettämiä. Lomake oli mahdollista lähettää myös nimettömänä. Vain yksi lomake palautettiin nimettömänä. Kolme vakituisen asuinkiinteistön omistajaa oli päätynyt olla rakentamatta hakemaansa luvan mukaista jätevesijärjestelmää. Näistä yksi kiinteistö oli pääs- 2

3 syt liittymään kunnallistekniikkaan, joten haetun luvan mukaiselle kiinteistökohtaiselle järjestelmälle ei ollut enää tarvetta. Kahdella vakituisella asuinkiinteistöllä oli edelleen käytössä vanhat järjestelmät. Taulukossa 1 on esitetty pääpiirteittäin kyselytutkimuksessa saadut vastaukset jaoteltuna vakituisen ja vapaa-ajan asunnon omistajien vastauksiin. Vastausten lukumäärät pohjautuvat todellisin vastauksiin eli mikäli johonkin kysymykseen ei ole vastattu lainkaan, ei ole oletettu, että vastaus olisi myönteinen/kielteinen. Taulukko 1. Jätevesijärjestelmää koskeva kysymys Olin tyytyväinen jätevesijärjestelmän suunnittelijan ammattitaitoon. Jätevesijärjestelmän suunnittelijan ammattitaito ei vakuuttanut. Jätevesijärjestelmän rakentaminen sujui helposti suunnitelman mukaan. Jätevesijärjestelmän suunnitelma ei ollut kaikilta osin hyvä, vaan järjestelmää jouduttiin rakennusvaiheessa muuttamaan. Olin tyytyväinen jätevesijärjestelmän rakennusurakoitsijan ammattitaitoon ja työnjälkeen. Jätevesijärjestelmän rakennusurakoitsijan ammattitaito ei vakuuttanut. Jätevesijärjestelmän rakentamista valvottiin. Vakituinen Loma-asunto asunto (35) (12) ammattilainen 13 omistaja 4 molemmat (yht. 25) Jätevesijärjestelmän rakentaminen on dokumentoitu. 8 4 Jätevesijärjestelmän rakentamista ei dokumentoitu Puhdistetun jäteveden laatua on tarkkailtu Puhdistetun jäteveden laatua ei ole tarkkailtu. 3 2 Jätevesijärjestelmä on toiminut hyvin Jätevesijärjestelmän toiminnassa on ilmennyt ongelmia. 2 - Lietteentyhjennysväli on tiedossa Käyttökustannukset ovat tiedossa Käyttökustannukset ovat ennakoitua suuremmat. 2 2 Jätevesijärjestelmässä ei ole ollut huoltotarvetta Jätevesijärjestelmä on vaatinut huoltoa Jätevesijärjestelmän huoltaa ulkopuolinen huoltoliike. 7 2 Jätevesijärjestelmän huoltaa kiinteistönomistaja itse Omistaja on tyytyväinen valittuun jv-järjestelmään Omistaja ei ole tyytyväinen valittuun jv-järjestelmään. 1 1 Neuvonta kunnassa oli riittävää suunnitteluvaiheessa Neuvonta kunnassa oli riittämätöntä suunnitteluvaiheessa. 4 - Neuvonta kunnassa oli riittävää rakennusvaiheessa. 6 3 Neuvonta kunnassa oli riittämätöntä rakennusvaiheessa. 3-5 ammattilainen 4 omistaja 2 molemmat (yht. 11) 3

4 Hajajätevesiasetuksessa korostetaan jätevesijärjestelmän suunnitelman merkitystä. Hyvä suunnitelma on toimivan järjestelmän perusedellytys. Asiantuntevan suunnittelijan tulisi valita paras jätevesien käsittelytapa yhdessä asukkaan kanssa, jotta asukkaalla olisi valmiudet käyttää ja huoltaa järjestelmää ohjeiden mukaan. Hyvä suunnittelija osaa myös arvioida järjestelmän käyttökustannukset realistisesti. Kyselytutkimuksen perusteella suurin osa asukkaista vaikutti varsin tyytyväisiltä uuteen jätevesijärjestelmäänsä. Vastauksista saattoi kuitenkin päätellä, että osa asukkaista ei välttämättä ole tietoisia siitä, millaista huoltoa ja hoitoa heidän kiinteistöllä oleva jätevesijärjestelmä vaatisi. Tällaiseen johtopäätökseen viittasivat vastaukset huoltotoimista. Esimerkiksi jossakin vastauksessa ei ollut tietoja kemikaalin lisäyksestä tai ylijäämälietteen poistosta, jota säännöllistä hoitoa edellyttävä panospuhdistamo vaatisi. Kaksi vastaajaa, jotka eivät olleet tyytyväisiä jätevesijärjestelmäänsä, olivat valinneet panospuhdistamon. Syy tyytymättömyyteen saattaa johtua siitä, että valittu jätevesijärjestelmä ei alun perinkään ole soveltunut asukkaan tarpeisiin. Kyselylomakkeessa oli mahdollisuus antaa jätevesijärjestelmiin liittyvää palautetta kuntaan. Annetut palautteet olivat: Firmat kävi aggressiivisesti kimppuun. Kunta reagoi paljon myöhemmin. Vaatikaa kunnon järjestelmiä ja valvokaa toimivuutta, jotta vesistön kuormitus kevenee. Emme edes kysyneet apua. Ei ole otettu kertaakaan yhteyttä. Kunta hyväksyi saneeraussuunnitelman. Ei mitään ohjeita. Palautteista ja niihin liittyvistä vastauksista syntyi sellainen käsitys, että joillakin kiinteistöillä jäteveden käsittelyjärjestelmän saneeraus on lähtenyt käyntiin alueella kiertävän laitemyyjän /-suunnittelijan aloitteesta ja saneeraus on hoidettu avaimet käteen -periaatteella. Tällöin järjestelmän valinnassa ei välttämättä mietitä kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ja järjestelmän hoito osoittautuu käytännössä asukkaalle liian haasteelliseksi. Kiinteistön omistaja on oletettavasti halunnut täyttää velvollisuutensa saneerata vanhan jätevesijärjestelmän, mutta ei välttämättä ole perehtynyt jätevesiasioihin siinä määrin kuin sellainen kiinteistön omistaja, joka omasta aloitteestaan lähtee saneeraamaan järjestelmäänsä. Yhteenveto neuvontakäynneistä Yleistä Kyselylomakkeissa kysyttiin halukkuutta saada ilmainen jätevesien käsittelyyn liittyvä neuvontakäynti kiinteistölle. Neuvontakäyntiä toivottiin 14 kiinteistölle 4

5 (n. 28 % vastanneista). Kiinteistöistä 13 oli vakituisia asuinkiinteistöjä ja yksi oli vapaa-ajan kiinteistö. Ko. vapaa-ajan kiinteistön omistaja toivoi, että neuvontakäynti toteutettaisiin vasta kevään 2012 aikana, koska hänellä ei ollut suunnitteilla käyntiä loma-asunnolleen loppuvuodesta. Sovittiin, että tämä neuvontakäynti toteutetaan keväällä Lisäksi neuvonta/näytteenottokäynnit tehtiin kahdelle kunnan omistuksessa oleville koulu- ja päiväkotikiinteistölle sekä yhdelle lypsykarjatilalle. Näin ollen neuvontakäyntejä tehtiin yhteensä 17 kiinteistölle ja yksi neuvontakäynti toteutetaan loppukeväällä Neuvontakäynneillä käytiin läpi jätevesijärjestelmän toimintaperiaatetta sekä annettiin ohjeita järjestelmän toimivuuden seurantaan ja huoltoon liittyen. Niillä kiinteistöillä, joilla oli mahdollista tehdä aktiivilietteen laskeutuvuuskoe tai ottaa näyte puhdistetusta jätevedestä, kyseiset toimenpiteet tehtiin. Neuvontakohteista kaksi oli sellaisia, joissa omistaja oli suunnittelijan käynnin jälkeen tullut toisiin ajatuksiin saneeraamisen järkevyydestä ja kohtuullisuudesta eikä saneerausta ollut toteutettu. Kyseisillä kiinteistöillä keskusteltiin erilaisista mahdollisuuksista parantaa jäteveden käsittelyä. Laskeutuvuuskoe Aktiivilietteen laskeutuvuuskokeen avulla selvitetään lietteen määrää ja laatua sekä kontrolloidaan ylijäämälietteen poistotarvetta. Laskeutuvuuskoetta varten prosessisäiliöstä otetaan vettä ilmastusprosessin loppuvaiheessa litran vetoiseen läpinäkyvään astiaan ja näytteen annetaan laskeutua 30 minuuttia. Puolen tunnin laskeutuksen jälkeen elossa olevan aktiivilietteen tulisi olla selkeästi laskeutunut astian pohjalle ja päälle tulisi jäädä selvä, kirkkaampi vesikerros. Toimivan aktiivilietteen väri on suklaanruskeaa eikä näytteen tulisi juurikaan haista. Laskeutuvuus on tärkein lietteen laatua kuvaava ominaisuus ja se kertoo ylijäämälietteen tyhjennystarpeesta, joten kyseisen kokeen säännöllisen suorittamisen merkitystä korostettiin kiinteistön omistajille. Aktiivilietteen laskeutuvuuskoe oli mahdollista tehdä 11 kiinteistöllä. Osa kiinteistön omistajista oli itsekin seurannut puhdistamonsa toimintaa laskeutuvuuskokein, mutta osalle laskeutuvuuskokeen tekeminen oli aivan uutta. Suurimmassa osassa laskeutuvuuskokeita ilmeni, että lietteen laskeutumisessa, määrässä ja/tai laadussa (väri) oli ongelmia. Kiinteistön omistajille annettiin toimintaohjeita tilanteen parantamiseksi ja osaa neuvottiin olemaan yhteydessä laitevalmistajaan lisäohjeiden saamiseksi. Näytetulokset Jäteveden käsittelyjärjestelmän toimivuuden seurantaan suositellaan näytteenottoa vain poikkeustapauksissa. Näin siksi, että järjestelmän puhdistustulos vaihtelee mm. kuormituksen, vuodenajan sekä vuorokauden mukaan ja toisaalta näytteiden tutkiminen on kallista. Todellisen keskimääräisen kuormituksen määrittäminen edellyttäisi jätevesien määrän ja laadun jatkuvaa seu- 5

6 rantaa. Yksittäisellä jätevesinäytteen analyysillä saadaan kuitenkin suuntaa antava arvio todellisesta kuormituksesta. Neuvontakäyntien yhteydessä otettiin näytteitä kaikkiaan 13 kiinteistön jätevedenpuhdistamosta. Näytteiden analysointikustannukset olivat yhteensä 1798,45, alv 0 %. Lypsykarjatilan maitohuoneen jätevesien puhdistamoa lukuun ottamatta mistään kohteesta ei ollut aiemmin tutkittu jäteveden puhdistumista näyttein. Näytteistä 11 otettiin laitepuhdistamoista ja kaksi maapuhdistamoista. Maapuhdistamoista toinen oli kaikkien jätevesien maasuodattamo ja toinen pelkkien harmaiden jätevesien maasuodattamo. Tulosten mukaan kummatkin maasuodattamot toimivat oikein hyvin, mutta kaikkien jätevesien maasuodattamon näytteen sähkönjohtavuus oli niin alhainen, että oli syytä epäillä näytteen laimentuneen sadevedellä. Laitepuhdistamoista yksi oli jatkuvatoiminen aktiivilietepuhdistamo, yksi bioreaktori ja yhdeksän panospuhdistamoita. Laitepuhdistamoista kolme toimi hajajätevesiasetuksen vaatimukset täyttäen. Kuuden puhdistamon poistuvassa jätevedessä oli liikaa fosforia ja yhdessä liikaa orgaanista ainesta. Yhden puhdistamon puhdistusprosessi ei toiminut normaalisti, vaan puhdistamosta karkasi liikaa kiintoainetta, fosforia ja typpeä. Ohjeet asukkaille puhdistamon käyttöön ja huoltoon Neuvontakäynneillä pyrittiin tähdentämään asukkaille puhdistamon oikean käytön sekä riittävän tarkkailun ja huollon merkitystä. Toisaalta todettakoon, että neuvonta-ajan varanneet asukkaat olivat lähes poikkeuksetta paneutuneet erittäin hyvin puhdistamonsa hoitoon. Erityisen harmilliselta tuntui, että vaikka osa asukkaista oli panostanut puhdistamoonsa käyttämällä ulkopuolista huoltoliikettä ja toimi täysin käyttöohjeiden mukaisesti, ei tämäkään välttämättä taannut puhdistamon toimivuutta. Näytetulosten liitteenä kiinteistöille lähetettiin toimintaohjeita puhdistamon toiminnan parantamiseksi siltä osin, kuin ohjeita oli mahdollista antaa. Tarvittaessa asukkaita ohjeistettiin ottamaan yhteyttä laitevalmistajaan. Johtopäätökset Tämän jätevesiprojektin yhteydessä havaittiin joitakin yleisiä seikkoja, joista on koottu seuraavia päätelmiä: Kiinteistökohtaiseen jäteveden käsittelyyn liittyvä sanasto ja toimintaperiaatteet ovat vain harvoin asukkaille selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Olisi erityisen tärkeää, että kun kiinteistölle suunnitellaan uutta tai saneerataan vanhaa jäteveden käsittelyjärjestelmää, niin jätevesijärjestelmän suunnittelija selvittäisi asukkaalle mahdollisimman tarkoin suunnitellun jätevesijärjestelmän toimintaperiaatteen sekä perustelut valittuun järjestelmään. Lisäksi jo suunnittelijan pi- 6

7 täisi tähdentää asukkaille puhdistamon huollon ja tarkkailun merkitystä sekä käydä käyttö- ja huolto-ohjeet asukkaan kanssa läpi. Mikäli jätevesijärjestelmä suunnitellaan toimistotyönä ilman kiinteistökäyntiä ja ilman kiinteistön omistajan kanssa käytyä aitoa keskustelua, jää puhdistamon toiminta ja huollon merkitys yleensä auttamatta epäselväksi. Jätevesijärjestelmän saneerauksen onnistumiselle on eduksi, jos innostus saneeraukseen lähtee kiinteistön omistajasta eikä hyökkäävästä markkinoinnista. Huonoin lähtökohta jäteveden käsittelyn valintaan on, että suunnittelijalla on käytössä vain yksi menetelmä, jota hän esittää kohteeseen kuin kohteeseen ilman todellista vaihtoehtojen vertailua. Neuvontatyössä huomattiin, että osa asukkaista koki tulleensa petetyksi investoidessaan huomattavan summan jätevesivesijärjestelmään, jonka toiminta ei vakuuttanut hyvästä yrityksestä huolimatta. Mahdollisuuksien mukaan kiinteistön asukkaiden olisi hyvä olla mukana myös seuraamassa jätevesijärjestelmän rakentamista tai saneerausta ja keskustella rakentajan kanssa eri työvaiheista. Tämä varmasti edesauttaisi järjestelmän toimintaperiaatteen ymmärtämistä. Jätevedenpuhdistamoiden toimivuus riippuu monesta seikasta ja on hyväksyttävä tosiseikka, että kaikkien puhdistamoiden puhdistustulos ei aina täytä vaatimuksia, vaikka kaikki olisikin tehty ns. oikein. Käyttö- ja huolto-ohjeen noudattamisen lisäksi olisi ensiarvoisen tärkeää seurata puhdistamon toimintaa tarkkailemalla näytteenottokaivosta tai purkuputken päästä tulevan puhdistetun veden laatua aistinvaraisesti. Jos ympäristöön pääsevän puhdistetun veden haju tai näkö muuttuu oleellisesti, on syytä ryhtyä selvittämään syytä muutokseen ja ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Projektissa saatujen johtopäätösten perusteella kiinteistön omistajille laaditaan lyhyitä ja ytimekkäitä yleisiä ohjeita kunnan hajajätevesi-internetsivulle. Ohjeet laitetaan kunnan nettisivujen päivityksen yhteydessä kesällä

RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset

RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset Minttu Peuraniemi Lohja 2010 2 / 15 Sisältö 1. Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

Kainuun jätevesi-hanke Loppuraportti 1.4.2012 31.3.2013

Kainuun jätevesi-hanke Loppuraportti 1.4.2012 31.3.2013 Kainuun jätevesi-hanke Loppuraportti 1.4.2012 31.3.2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kainuun tilanne... 2 2 YHTEENVETO... 4 3 KAINUUN JÄTEVESI-HANKE... 5 3.1 Hankkeen rahoitus... 5 3.2

Lisätiedot

NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI

NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI NEUVO 2 HANKE LOPPURAPORTTI Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 208/2013 SISÄLLYS 1 Hankkeen toteuttaja... 1 2 Hankkeen nimi... 1 3 Yhteenveto hankkeesta... 1 4 Yksityiskohtainen kuvaus

Lisätiedot

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti

Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti Raportti 1 (22) Jätevesineuvonta Keski- Suomessa 2013-2014 Loppuraportti Raportti 2 (22) Sisällys 1 Yleistä hankkeesta 3 1.1 Hankkeen rahoitus 3 1.2 Hankkeen kulut 3 1.3 Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi

Lisätiedot

ALKUSANAT. Tampereella toukokuussa 2012. Satu Heino

ALKUSANAT. Tampereella toukokuussa 2012. Satu Heino ALKUSANAT Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on tehnyt haja-asutuksen jätevesineuvontaa Pirkanmaalla aktiivisesti vuodesta 2007 alkaen. Neuvontatyötä on kokoajan tehty pienillä resursseilla

Lisätiedot

OMAVESI-hankkeen loppuraportti

OMAVESI-hankkeen loppuraportti OMAVESI-hankkeen loppuraportti 1.6.2014 30.4.2015 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen julkaisuja 2/2015 OMAVESI-hankkeen loppuraportti 1.6.2014 30.4.2015 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen julkaisuja

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala

Johdanto. 1.1 Taustaa. Erkki Santala 1 Johdanto Erkki Santala 1.1 Taustaa Yleisten viemäriverkostojen ulottumattomissa asuu noin miljoona suomalaista, valtaosin haja-asutusalueilla. Vesistöjen kokonaiskuormituksesta tämä yksi viidesosa väestöstä

Lisätiedot

Hajasampo-projektin tavoitteena oli selvittää, millaista koulutusta tarvitaan kiinteistökohtaisen

Hajasampo-projektin tavoitteena oli selvittää, millaista koulutusta tarvitaan kiinteistökohtaisen 13 Koulutus Katriina Kujala-Räty 13.1 Yleistä Hajasampo-projektin tavoitteena oli selvittää, millaista koulutusta tarvitaan kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn tehokkaaksi toteuttamiseksi maamme

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4. 2. Hankkeen rahoitus... 5. 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5

1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4. 2. Hankkeen rahoitus... 5. 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5 Sisällys 1. Yleistä neuvontahankkeesta... 4 2. Hankkeen rahoitus... 5 3. Hankkeen suunnittelu ja hallinnointi... 5 4. Hankkeen jätevesineuvojat ja muut työntekijät... 6 4.1. Jätevesineuvojien taustat,

Lisätiedot

Kyläpuhdistamo. hyviä kokemuksia Luopajärvellä s. 3. Ilmaista neuvontaa s.3. Jätevesisuunnitelma kannattaa tilata ajoissa s. 5

Kyläpuhdistamo. hyviä kokemuksia Luopajärvellä s. 3. Ilmaista neuvontaa s.3. Jätevesisuunnitelma kannattaa tilata ajoissa s. 5 Pienpuhdistamo saostuskaivoihin s.6 Jätevesisuunnitelma kannattaa tilata ajoissa s. 5 Ilmaista neuvontaa s.3 Kyläpuhdistamo hyviä kokemuksia Luopajärvellä s. 3 Ei kysyvä tieltä eksy ATOMAR OY rakentaa

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Mäntsälässä syksyllä 2007

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Mäntsälässä syksyllä 2007 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Mäntsälässä syksyllä 2007 Panospuhdistamon ilmastuslietteen laskeutuskoe ja ph-mittaus. Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki lokakuussa

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2011. Haja-asutuksen jätevedet

AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2011. Haja-asutuksen jätevedet AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti 1/2011 Haja-asutuksen jätevedet Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n tiedotuslehti ISSN 0785-2347 Tässä lehdessä Aquarius 1/2011

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen

Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa. Loppuraportti 2014. Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen Jässi-jätevesihanke Pohjois-Karjalassa Loppuraportti 2014 Kirsi Mäkinen Hanna-Riikka Ruokolainen 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Hankkeen kuvaus... 1 2.1 Tausta ja tavoitteet... 1 2.2 Toteuttaja...

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin. JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Näin valitset oikean jätevesijärjestelmän s.6 Jaettu puhdistamo jaettu urakka s. 5 Mökkivesien puhdistamisessa

Lisätiedot

JÄTEVEDENKÄSITTELYN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KYLISSÄ -HANKE Loppuraportti 2008-2009 Satu Heino 2010 ISSN 0781-8645 Julkaisu 624

JÄTEVEDENKÄSITTELYN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KYLISSÄ -HANKE Loppuraportti 2008-2009 Satu Heino 2010 ISSN 0781-8645 Julkaisu 624 ISSN 0781-8645 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 1 2. HANKKEEN HALLINTO... 3 3. HANKKEEN YHTEISTYÖTAHOT...3 4. HANKKEEN PÄÄTAVOITTEET... 4 5. HANKKEEN TOTEUTUNEET TOIMET... 5 5.1 SELVITYS KIINTEISTÖKOHTAISTEN

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Riihimäellä 2013 2014. Vatsianjärvi

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Riihimäellä 2013 2014. Vatsianjärvi Haja-asutuksen jätevesineuvonta Riihimäellä 2013 2014 Vatsianjärvi Sanna Laakso 12.11.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Neuvontakäynti... 2 3. Neuvonnan toteutuminen 2014... 2 4. Kohdealueet 2014...

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. JÄTEVESIOPAS Sisältää vuonna 2011 uudistuneet säädökset

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella. JÄTEVESIOPAS Sisältää vuonna 2011 uudistuneet säädökset Jätevesien käsittely haja-asutusalueella JÄTEVESIOPAS Sisältää vuonna 2011 uudistuneet säädökset Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 86, 90101 OULU Piirrokset: Salla

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2011

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2011 Liite 5. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2011 HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2011 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Lohja 2012 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla...5

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin. JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Haja-asutusalueiden jätevesiasetus koskettaa noin miljoonaa s.11 Tukea jätevesiremonttiin s. 8 Kuivakäymälä helpottaa

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kiinteistöjen omistajille Putkijaoston julkaisu n:o

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon päätoimittajalta Iisisti kohti huomista EU:ssä on päätetty, että haja-asutusalueidenkin jätevedet on puhdistettava. Vesistöön ja muualle luontoon ei enää haluta päästää saasteita. Etenkin vesistöjä rehevöittävä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS 3 Timo Hyttinen Lasse Löytty Pekka Peura MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS Esiselvitys Pohjanmaan maakunnissa Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 122 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Vaatimukset

Lisätiedot

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti

Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Jässi-jätevesihanke Neuvontapilotti Etelä-Karjalassa Loppuraportti Minttu Peuraniemi Anu Nikulainen Kirsi Mäensivu Niina Tiainen Julkaisu 227/2012 JÄTEVESIASIAT? Vuoden 2011 aikana Jässi-hanke tarjoaa

Lisätiedot