// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ"

Transkriptio

1 // HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 214 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

2 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214

3 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA // SISÄLLYSLUETTELO 5 // VEROHALLINNON TILASTOJA 5 // Harmaan talouden selvitysyksikkö 7 // Verotarkastukset 9 // Perusvalvonta ja perintä 11 // Verohallinnon rikosilmoitukset 16 // Rikosilmoitusten seuraamukset 19 // VALVONTAVIRANOMAISTEN TILASTOJA 19 // Konkurssiasiamiehen toimisto 22 // Aluehallintovirasto Tilaajavastuu 24 // Aluehallintovirasto Työsuojelu, ulkomaalaiset työntekijät 29 // Työttömyysvakuutusrahasto Työttömyysvakuutusmaksujen valvonta 3 // Eläketurvakeskus Työeläkevakuuttamisen valvonta 32 // Valvira Alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin valvonta 35 // RIKOSTORJUNTAVIRANOMAISTEN TILASTOJA 35 // Poliisi 38 // Tulli 43 // ULOSOTON ERIKOISPERINTÄ, KONKURSSIT JA MAKSUHÄIRIÖT 43 // Erikoisperintä osana ulosottoa 45 // Konkurssit // Maksuhäiriöt // Liite: Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisuja

4 4 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 // VEROHALLINNON TILASTOJA

5 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA // VEROHALLINNON TILASTOJA HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ Harmaan talouden selvitysyksikön neljäs toimintavuosi on nyt takanapäin. Yksikön toimintaa säätelevä laki (127/21) tuli voimaan Selvitysyksikön laissa säädettynä tehtävänä on edistää ja tukea harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Tiedon tuottamistehtävä luo selvitysyksikölle velvollisuuden aktiivisesti tuottaa ja jakaa tietoa harmaasta taloudesta. Tämän tehtävän tueksi selvitysyksikkö laatii selvityksiä harmaan talouden eri osa-alueista. Vuonna 214 selvitysyksikössä valmistui 61 tiedon tuottamistehtävää. Vuoden 214 aikana on julkaistu mm. vahingonkorvaussaatavia, Viron yrityskytkentöjä, vientiyrityksiä, yksityistä terveydenhuoltoa ja sairaankuljetuksia, työnantajia, varattomia yrityksiä ja verovelkaa sekä rakennusalaa koskevat selvitykset. Selvitysyksikkö julkaisi vuonna 214 Harmaan talous ja Harmaan talouden valvontatilastoja vuosijulkaisut. Vuoden 214 aikana julkaistiin 13 asiantuntijakirjoitusta Verohallinnon verkkosivuilla. Tämä palvelu tarjoaa lukijalle tiivistetyssä muodossa yhteenvedon yksikön julkaisemista, joskus hyvinkin laajoista, selvityksistä. Selvitysyksikön toisena laissa säädettynä tehtävänä on laatia viranomaisten pyynnöstä velvoitteidenhoitoselvityksiä. Velvoitteidenhoitoselvitysten avulla yksikkö tarjoaa viranomaisille keskitetysti ja tehokkaasti tietoa organisaatioiden ja niihin kytkeytyvien henkilöiden toiminnasta samoin kuin organisaatioiden veroihin ja muihin julkisoikeudellisiin maksuihin liittyvien velvoitteiden hoitamisesta, taloudesta sekä kytkennöistä. Selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityspalvelu tuo julkishallinnon yritystietovarannot joustavasti velvoitteidenhoitoselvitykseen oikeutettujen viranomaisten käyttöön. Velvoitteidenhoitoselvitysten hyödyntäminen on ollut odotettuakin aktiivisempaa. Vuoden 214 aikana Harmaan talouden selvitysyksikkö laati eri viranomaisten pyynnöstä 14 velvoitteidenhoitoselvitystä asiakkailleen.

6 6 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 Selvitysyksikössä on yhteistyössä sidosryhmien kanssa laadittu viranomaisten tietojenvaihdon ja yhteistoiminnan tehostamiseen liittyvät selvitykset ulkomaalaislupia käsittelevien viranomaisten (TEM, Migri, Poliisi), poliisin lupahallinnon (elinkeinoluvat) sekä julkisten tukien myöntäjien tiedonsaantioikeuksien laajentamiseksi. Selvitysten perusteella selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityspalveluita voitaisiin laajentaa nykyistä useammalle viranomaiselle. Eräät lainsäädäntömuutokset ovat jo edenneet Eduskuntakäsittelyyn. Alkuvuonna 215 Eduskunnassa on käsiteltävänä kolme hallituksen esitystä, joiden mukaan selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvitysten käyttöalaa laajennetaan tukemaan säätiövalvontaa (HE 166/214) sekä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädettyä vakuuttamisvelvoitteiden valvontaa (HE 277/214). Joukkoliikennelainsäädäntöä koskevan hallituksen esityksen (HE 315/214) mukaan liikennelupaviranomaisen tietojenvaihtosäännöksiä laajennetaan, jolloin velvoitteidenhoitoselvitysten käyttäminen tulisi mahdolliseksi joukkoliikennelupien myöntämisessä ja valvonnassa. Selvitysyksikön vuoden 214 toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin sekä määrällisesti että laadullisesti. Uudet toimivaltuudet on otettu tehokkaasti käyttöön, ja toiminnalla on pystytty tukemaan sekä strategista päätöksentekoa, hallitusohjelman hankkeiden toteutumista, että valvontaviranomaisten operatiivista toimintaa. Vuonna 215 selvitysyksikön toimintaa kehitetään edelleen sekä tiedontuottamisen että velvoitteidenhoitoselvitysten saralla. Nyt käsillä oleva Harmaa talous valvontatilastoja 214 -julkaisu jatkaa aikaisempien vuosien linjaa esittämällä julkisen tilastopaketin eri viranomaisten harmaan talouden valvontaa sivuavista tilastoista. Tilastoista voi seurata mm. Verohallinnon verotarkastustoiminnan tuloksia sekä verorikosasioiden määriä ja seuraamuksia, työsuojeluhallinnon tilaajavastuulain ja ulkomaalaisvalvonnan tilastoja, Työttömyysvakuutusrahaston ja Eläketurvakeskuksen sosiaalivakuuttamisen valvonnan tilastoja, konkurssiasiamiehen toimiston tilastoja, alkoholivalvonnan tilastoja ja rikostorjuntaviranomaisten toimintaan liittyviä tilastotietoja. Myös ulosoton erikoisperinnästä, konkurssien kehityksestä ja yritysten maksuhäiriöistä on laadittu tilastokoosteet.

7 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA VEROTARKASTUKSET Verotarkastustoimintaa seurataan keräämällä tiedot mm. suoritettujen verotarkastusten lukumääristä ja verotarkastusten perusteella maksuunpannuista veroista sekä verotarkastusten perusteella tehdyistä rikosilmoituksista. Erikseen seurataan harmaan talouden toimijoihin kohdistuneita tarkastuksia ja näihin käytettyä työaikaa. VEROTARKASTUSTEN LUKUMÄÄRÄ Valmistuneita verotarkastuksia seurataan vuosittain. Verotarkastusten lukumäärällä tarkoitetaan ko. tilastovuoden aikana valmistuneita eli lopullisia, tarkastushallinnon tietojärjestelmään hyväksytyksi merkittyjä verotarkastuskertomuksia. Valmistumispäivä on kertomuksen hyväksymismerkinnän päivämäärä. Verotarkastusten lisäksi tehdään myös muita valvontatoimenpiteitä. Näitä ovat valvontakäynnit ja vertailutietotarkastukset. Valvontakäyntejä tehdään etenkin verotusyksiköissä ja vertailutietotarkastuksia verotarkastusyksiköissä. Kaikki valvontatoimenpiteet vuosina : VALVONTATOIMENPITEIDEN LUKUMÄÄRÄ Verotarkastukset Valvontakäynnit Vertailutietotarkastukset Yhteensä VEROTARKASTUSTEN LUKUMÄÄRÄ Verotarkastusten määrän vaihtelut johtuvat pitkälti tilastointitapojen ja toimintatapojen muutoksista, jonka takia vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Tilaston mukaan tarkastusten määrä näyttää vaihtelevan runsaasta kolmesta tuhannesta tarkastuksesta vajaaseen viiteen tuhanteen tarkastukseen vuositasolla. Vuonna 214 tehtiin selvästi enemmän tarkastuksia kuin edellisinä vuosina. Myös valvontakäyntejä tehtiin huomattavasti enemmän Verotarkastusten määrän kasvu vuonna 214 on aiheutunut toimintatavan muutoksista. Verotarkastuksia on kohdistettu aikaisempaa enemmän reaaliaikaisen toiminnan tarkastuksiin, jossa pääpaino on kuluvan vuoden toiminnan tarkastamisessa sekä verovelvollisten ohjaamisessa ja neuvonnassa. Uudella toimintamallilla tavoitellaan valvontakattavuuden kasvua sekä verovelvollisten oma-aloitteista verotukseen liittyvien virheiden korjaamista.

8 8 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 MAKSUUNPANTUJEN VEROJEN MÄÄRÄ Tarkastusten perusteella tehtyjen maksuunpanojen euromääriä seurataan maksuunpanon eräpäivän mukaan. Tiedot saadaan vuosittain Verohallinnon maksuunpanotiedoista. Tietyn vuoden maksuunpanot koskevat siten tarkastuskertomuksia, jotka ovat valmistuneet saman tai edellisen vuoden aikana, joten niitä ei voi tilastoissa suoraan kohdistaa juuri tietyille kertomuksille. Niinä vuosina kun yritystoiminta on ollut monilla tappiollista, tulee maksuunpanoja vähemmän. Tappiollinen toiminta vähentää maksuunpanoja koska verotettavaa tulosta ei synny. Tällöin määrätään vain veronkorotus. Maksuunpantujen verojen lisäksi verotarkastustoiminnalla on muitakin tuloksia kuten avoimeen verokauteen kohdistuvia lisäyksiä, aiheettomien palautusten estämistä, ohjausta ja epäterveen toiminnan katkaisemista. HARMAAN TALOUDEN TARKASTUKSET Myös harmaan talouden verotarkastuskertomusten sisältämiä maksuunpanoesityksiä seurataan vuositasolla MAKSUUNPANOESITYKSET HARMAA TALOUS MILJ VEROTARKASTUS, MAKSUUNPANOT MILJ Eniten maksuunpanoja tehdään välittömän verotuksen perusteella, vuonna 214 noin 331 miljoonan euron arvosta. Välillisen verotuksen perusteella tehtiin 38 miljoonan ja ennakkoperinnän perusteella 36 miljoonan euron maksuunpanot. Vuosittain on tehty 7 8 ns. harmaan talouden verotarkastusta, joissa on paljastunut puuttuvia tuloja, mustia palkkoja ja kuittikauppaa. Vuonna 21 tarkastusten määrä kuitenkin putosi yli kymmenyksen edellisen vuoden luvusta ja on pysynyt suunnilleen tällä tasolla. Valtionvarainministeriön kanssa sovittu tavoitetaso Harmaan talouden tarkastuksille ja torjunnalle on 3 prosenttia verotarkastusyksikön tarkastusresurssista. Vuonna 214 tavoite ylitettiin. Verotarkastusyksikön vuoden 214 tavoite oli 6 harmaan talouden tarkastusta. Vuonna 214 tehtiin 713 tarkastusta. Painopistettä on siirretty harmaata taloutta ehkäiseviin ja asiakkaita ohjaaviin toimintatapoihin.

9 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA HARMAAN TALOUDEN TARKASTUKSET PERUSVALVONTA JA PERINTÄ Verohallinnon valvonnan vaikuttavuutta kuvaavat tuloverotuk seen tehtävät muutokset ja perinnän toimenpiteet. Näiden lisäksi valvonnan vaikuttavuutta lisäävät verotarkastukset ja Verohallinnon rikosasioiden käsittely oikeusistuimissa PERUSVALVONTA Niin sanotussa perusvalvonnassa verovelvollisten verotettaviin tuloihin tehtiin lisäyksiä vuonna 214 yhteensä lähes 1,8 miljardia euroa ja vähennyksiä 434 miljoonaa euroa. Lisäyksiä tuloihin tehtiin yhteensä yli 93 kappaletta ja vähennyksiä yhteensä yli 11 kappaletta. Lisäykset tarkoittavat veroiksi laskettuna noin 495 miljoonaa euroa. Harmaan talouden tarkastusten määrä on viimeisinä vuosina pysynyt melko tasaisena. Myös paljastetun harmaan talouden määrä on pysynyt muutoin melko samanlaisena, mutta tarkastuksissa havaittu puuttuvan myynnin ja mustien palkkojen määrät olivat vuoden 214 tarkastuksissa edellisvuosia korkeammalla tasolla. VEROTILIN HUOMAUTUSTEN JA PERINNÄN KERTYMÄ Verotilin huomautuksilla kertyi yhteensä 1,327 miljardia euroa (-72 miljoonaa verrattuna vuoteen 213) ja perinnän toimenpiteillä 1,737 miljardia euroa (+ 155 miljoonaa verrattuna vuoteen 213). Näin laskettu kertymä oli yhteensä 3,64 miljardia euroa. Maksumuistutusten kertymä oli 341 miljoona euroa (+ 22 miljoonaa). HARMAAN TALOUDEN TARKASTUKSET Verotarkastuksia Tarkastetuista harmaita yrityksiä Rakennusalan tietojenantovelvollisuuden tarkastus 76 Rakennusalan vertailutietotarkastukset Paljastettu harmaa talous milj. - mustia palkkoja puuttuvaa myyntiä peiteltyä osinkoa yhtiöille peiteltyä osinkoa osakkaille Maksuunpanoesitykset veroa milj. - ennakkoperintä arvonlisävero välittömät verot Yhteensä Vääränsisältöisiä tositteita kirjanpidossa - tositteiden lukumäärä tositteiden arvo milj ASIAKASKOHTAISTEN PERINTÄTOIMENPITEIDEN KERTYMÄT Asiakaskohtaisten perintätoimenpiteiden kertymä oli 426 miljoonaa euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen 44 miljoonaa. Asiakaskohtaisten perintätoimenpiteiden kertymäprosentti oli 54,31, jossa oli parannusta edelliseen vuoteen noin neljä prosenttia. VEROJEN ULOSOTTOPERINTÄ Jos asiakas ei maksa veroa maksumuistutuksenkaan jälkeen, Verohallinto lähettää pääsääntöisesti veron ulosottoon. Ulosottolaitoksen kautta kertyi 341 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 22 miljoonaa euroa. Verohallinto tekee Valtakunnanvoudinviraston kanssa säännöllistä yhteistyötä, jolla varmistetaan Verohallinnon ja ulosottolaitoksen toimintojen yhteen sopiminen. Verojäämistä 1,17 miljardia euroa (3 %) kuului henkilöasiakkaille ja 2,5 miljardia euroa (65 %) yritys- ja yhteisöasiakkaille.

10 1 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 VEROHALLINNON RIKOSILMOITUKSET

11 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA VEROHALLINNON RIKOSILMOITUKSET 1 Verohallinnon rikosilmoituksia tilastoidaan sekä rikosilmoitusten lukumäärän että myös rikosilmoitusten sisältämien rikosnimikkeiden lukumäärän perusteella. Yksi rikosilmoitus sisältää keskimäärin noin kaksi rikosnimikettä. Rikosilmoitusmäärät sisältävät sekä Verohallinnon varsinaisesti poliisille ilmoittamat rikokset että ilmoitukset, joissa Verohallinto on ollut asianomistajana. Verohallinto luovuttaa poliisille rikosilmoituksiin, tutkintaan ja oikeudenkäynteihin liittyviä tietoja. Verohallinto tekee myös rikosilmoituksia osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. Vuonna 214 Verohallinto kirjasi yhteensä 52 rikosilmoitusta, joka on seitsemän ilmoitusta vähemmän kuin edellisenä vuonna. VEROHALLINNON RIKOSILMOITUKSET Ilmoitusten määrä Lainkohdat yhteensä 1 Lähde: Verohallinnon informaatiojärjestelmä

12 12 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 Vuositasolla kirjattujen ilmoitusmäärien vaihteluun on olemassa useitakin luonnollisia syitä. Syytä tavallista jyrkempään ilmoitusten määrän laskuun tai nousuun voi usein etsiä lainsäädännön tai toimintatapojen muutoksista tai koko yhteiskunnan tasolla tapahtuneista taloudellisista tms. muutoksista. Keskeisimpänä Verohallinnon rikosilmoitusten määrään vaikuttavana asiana ovat Verohallinnon tekemien verotarkastuksien lukumäärät ja verotarkastuksesta rikosharkintaan jatkavien tapausten määrä ja laatu. Esimerkiksi rikosilmoitus veropetoksesta edellyttää käytännössä lähes aina verotarkastuksen suorittamista. Ne bis in idem on edelleen työllistänyt Verohallinnon henkilökuntaa erilaisten asiaan liittyvien ohjeiden, lausumien, valitusten ym. muodossa. Yhtenä ilmoitusmäärien vaihteluita selittävänä asiana voidaan mainita myös se, että tiettyjen hankkeiden yhteydessä saatetaan tehdä poikkeuksellisen paljon rikosilmoituksia. Nämä heijastuvat seuraavien vuosien tilastoissa ilmoitusmäärien laskuna silloin, kun nämä ilmoitukset etenevät rikosprosessissa loppulausunnoille, oikeudenkäynteihin jne., jolloin niillä on huomattava asianvalvojia työllistävä vaikutus. Viimeaikaisista Verohallinnon toimintaan vaikuttaneista lainsäädännön ja oikeuskäytännön (KKO) muutoksista tärkeimpiä ovat niin sanottuihin ne bis in idem, eli kaksoisrangaistuksen kieltoon liittyvät tapaukset. Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta (781/213) on tullut voimaan joulukuun alussa 213. Verohallinnon asianvalvonta on seurannut vuonna 214 oikeuskäytännön kehittymistä ne bis in idem -tapauksiin liittyen. Uuden lain soveltaminen ja uusien toimintatapojen omaksuminen sekä tiedon kulun varmistaminen Verohallinnon eri yksiköiden välillä ja sidosryhmistä poliisin ja syyttäjälaitoksen kanssa, on ollut tärkeässä roolissa. Uusi laki on ratkaissut pääosin veronkorotukseen liittyvän hallinnollisten sanktioiden ja rikosoikeudellisen vastuun yhteensovittamisen ongelman. Lain tulkinta täsmentyy edelleen oikeuskäytännön kautta. Keskustelu ne bis in idem -kiellon ympärillä jatkuu varmasti lähivuosina.

13 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA RIKOSILMOITUSTEN RIKOSLAJIT Valtaosa Verohallinnon tekemistä rikosilmoituksista kohdistuu veropetoksiin. Verorikkomuksista tehdyt rikosilmoitukset ovat tasaisesti vähentyneet. Verohallinnon kirjanpitorikoksesta tekemät rikosilmoitukset liittyvät pääsääntöisesti veropetoksiin. Vaikka rikosilmoitusten kokonaismäärät ovat viime vuosina jonkin verran vaihdelleet, ovat veropetoksista tehdyt rikosilmoitukset pysyneet kutakuinkin samalla tasolla. Vuosina 21 ja 211 veropetosten lukumääräinen osuus väheni, mutta niiden prosentuaalinen osuus Verohallinnon ilmoittamista rikoksista pysyi edelleen korkeana. Vuosina veropetoksista tehtyjen ilmoitusten määrä on taas jonkin verran noussut. Seuraavassa kuviossa on pyritty selventämään eri rikosnimikkeiden prosentuaalisia osuuksia Verohallinnon rikosilmoituksissa. VEROHALLINNON RIKOSILMOITUKSET % Viime vuosina kirjanpitorikoksista tehdyt ilmoitukset ovat vielä olleet lukumäärällisesti pienempiä kuin 2-luvun alkuvuosina, vaikka hienoista nousua vuoden 21 jälkeen onkin tapahtunut. Verohallinto ei ole kirjanpitorikoksen asianomistaja, mutta sillä on oikeus tehdä epäillyn kirjanpitorikoksen havaitessaan siitä ilmoitus esitutkintaviranomaiselle. Verohallinnon rikosasioiden painopiste on edelleen vahvasti veropetoksissa, kirjanpitorikoksissa ja velallisen epärehellisyysrikoksissa Veropetokset Verorikkomus Kirjanpitorikokset Muut rikokset Velallisen epärehellisyydet RIKOSILMOITUSTEN RIKOSLAJIT LKM Veropetosten prosentuaalinen osuus on noussut selvästi 2-luvun puolenvälin jälkeen ja veropetokset edustavatkin valtaosaa Verohallinnon ilmoituksiin sisältyvistä rikosnimikkeistä. Niiden osuus vuonna 214 oli 56,6 prosenttia kaikista rikosnimikkeistä. Veropetosten yhteydessä ilmenee usein myös kirjanpitorikoksia, jotka muodostivat noin 24 prosenttia ilmoitetuista nimikkeistä. Veropetosten ja kirjanpitorikosten yhteenlaskettu osuus vuonna 214 oli yli 8 prosenttia, joka on tarkastelujakson korkein. Kun edellisiin lisätään vielä ilmoitetut velallisen epärehellisyydet (14,9 %), muodostavat nämä yhdessä valtaosan Verohallinnon ilmoitusten nimikkeistä, yli 95 prosenttia. Muut rikokset Velallisen epärehellisyydet Verorikkomus Kirjanpitorikokset Veropetokset

14 14 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 Veropetoksiin liittyvissä rikosilmoituksissa pidempiaikainen trendi on ollut ennakkoperinnän veropetosten pysyminen suhteellisen samana ja arvonlisäveropetosten ja tuloveropetosten osuuksien hienoinen vaihtelu. Vuoden 211 jälkeen verolajien keskinäiset osuudet ovat kuitenkin vaihdelleet paljon. Tuloveropetosten (yhteisöjen tulovero ja henkilöiden tuloverotus) suhteellinen osuus on vuosittaisista heilahteluista huolimatta pysynyt vahvana. Selvät vaihtelut eri veropetoslajeja sisältävien ilmoitusten määrissä voivat johtua muun muassa verotarkastusten kirjaamiskäytäntöjen tai painopisteiden muutoksista, joinakin vuosina toteutetuista erityishankkeista tai tarkastustoiminnassa havaituista uusista ilmiöistä. 6 VEROPETOKSET VEROLAJEITTAIN %-OSUUDET Veropetokset tulovero Veropetokset alv Veropetokset enn. perintä

15 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA Törkeiden veropetosten osuus Verohallinnon veropetoksista tehdyissä rikosilmoituksissa on selvästi ohittanut tavallisesta veropetoksesta tehdyt rikosilmoitukset. Trendi on jatkunut ja voimistunut läpi koko 2-luvun. Vuonna 214 Verohallinnon kirjaamista, veropetoksia koskevista ilmoituksista yli 84 prosenttia koski törkeitä veropetoksia. Yhtenä perusteluna törkeän tekomuodon yleistymiselle Verohallinnon rikosilmoituksissa voidaan pitää Verohallinnon valvontatoiminnan keskittymistä entistä vakavampaan verorikollisuuteen VEROPETOS JA TÖRKEÄ VEROPETOS %-OSUUDET VEROHALLINNON RIKOSILMOITUKSET, VEROPETOS, TEKOMUODOT Veropetos Törkeä veropetos Törkeä veropetos Veropetos Verrattuna edellisten vuosien Verohallinnon velallisen epärehellisyydestä tehtyihin ilmoituksiin, ovat kokonaismäärät, ja erityisesti törkeiden velallisten epärehellisyyksien lukumäärät nousseet selvästi. Viime vuosina törkeiden rikosten osuudet ovat kuviossa esitetyn tilastointikauden korkeimpia, huippuvuotena 213. Verohallinnon tilastoimat velallisen epärehellisyysrikokset ovat tyypillisesti sellaisia, joissa Verohallinto on asianomistajana ja varsinaisen rikosilmoituksen tekijä on jokin muu taho, esimerkiksi pesänhoitaja. 14 VELALLISEN EPÄREHELLISYYS TEKOMUODOT Velallinen epärehellisyys Törkeä velallinen epärehellisyys

16 16 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 RIKOSILMOITUSTEN SEURAAMUKSET Oheinen kuvio osoittaa kaikissa rikostuomioistuimissa lainvoimaisesti päätettyjen juttujen (joista Verohallinto on tehnyt rikosilmoituksen taikka joissa se on ollut asianomistajana) määrän vastaajakohtaisesti kunakin vuonna. Tuomioiden määrä korreloi muutaman vuoden viiveellä tehtyjen rikosilmoitusten määrään. Tuomioiden määrä on ollut selvässä kasvussa vuosina 24 28, joka ainakin osittain selittyy vuosien 23 ja 24 suuremmilla rikosilmoitusmäärillä. Erityisesti hovioikeuksissa tuomittujen juttujen määrä on noussut vuonna 28. Vuonna 21 luvuissa nähtiin selvä pudotus. Vuonna 211 tuomiot lisääntyivät jonkin verran vain laskeakseen taas vuosina 212 ja 213. Vuoden 214 luku on alin koko kymmenen vuoden seurantajaksolla. Seuraavassa esitetty kaavio osoittaa rikosoikeudellisia seuraamuslajeja jutuissa, joissa Verohallinto on tehnyt rikosilmoituksen, taikka joissa Verohallinto on ollut asianomistajana ja jotka on lainvoimaisesti päätetty. Taulukosta eivät ilmene tuomiot, jotka ovat joiltain osin auki valitusasteissa. Sakkorangaistus on yleisin seuraamus verorikkomuksesta ja ehdollinen vankeustuomio veropetoksesta. Vuosina tuomittujen sakkorangaistusten määrä on laskenut huomattavasti, seuraillen verorikkomuksista tehtyjen ilmoitusten määrän selkeää laskua vuoden 24 jälkeen. Vuonna 213 sakkojen osuus tuomioista on ollut pienin koko tarkastelujaksolla. Vankeusrangaistusten määrä oli nousujohteinen vuoteen 29 asti, jonka jälkeen myös vankeusrangaistusten määrä on lähtenyt loivaan laskuun. 6 VEROHALLINNON RIKOSILMOITUSTEN SEURAAMUKSET 53 Vuonna 214 Verohallinnon rikosilmoituksista seuranneissa tuomioissa vankeusrangaistusten osuus oli runsas 86 prosenttia ja sakkorangaistusten vajaa 14 prosenttia VEROHALLINNON RIKOSILMOITUSTEN SEURAAMUKSET Tuomioita vastaajakoht. Syyte hylätty Sakkoa Vankeutta

17 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA Ehdottomien vankeusrangaistusten määrä on jatkuvasti ollut suhteellisen pieni. Vuonna 214 ehdottomien vankeusrangaistusten osuus kuitenkin nousi selvästi, ja oli korkein koko tarkastelujaksolla. Ehdollisten vankeusrangaistusten määrä oli vastaavasti tarkastelujakson matalin. 25 VEROHALLINNON RIKOSILMOITUSTEN SEURAAMUKSET Vankeutta Ehdollista vankeutta 12 VANKEUSRANGAISTUKSET %-OSUUDET 1 88, ,8 89,1 86,2 89,6 86, ,7 8 73, ,7 2 11,7 8,2 1,9 13,8 1,4 13,1 14 8, Vankeutta Ehdollista vankeutta Myös ehdottomien vankeusrangaistusten prosentuaaliset osuudet kaikista vankeusrangaistuksista ovat olleet alhaisia. Vuoden 214 prosentuaalinen osuus 26,7 prosenttia on selkeä muutos aiempien vuosien lukuihin.

18 18 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 // VALVONTAVIRANOMAISTEN TILASTOJA

19 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA // VALVONTAVIRANOMAISTEN TILASTOJA KONKURSSIASIAMIEHEN TOIMISTO Pekka Pulkamo, Konkurssiasiamiehen toimisto Konkurssiasiamiehen toimisto on oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen erityisviranomainen. Konkurssiasiamiehen tehtävänä on huolehtia siitä, että konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyt toimivat niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tehokkaasti, taloudellisesti ja joutuisasti. Konkurssihakemusten ja konkurssiin asetettujen velallisten määrä on pysynyt vuodesta 29 yli 3 prosenttia aiempaa korkeammalla tasolla. Vuonna 214 konkurssiin asetettiin velallista, missä on vähennystä 2,9 prosenttia edellisen vuoteen verrattuna. Konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa on noin 3 7 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 466 jatkuu valtion varoin julkisselvityksenä. Talousrikostorjunta muodostaa merkittävän osan konkurssiasiamiehen toiminnasta. Velallisen tilien ja toiminnan tarkastaminen ja julkisselvitykseen siirtyminen ovat osoittautuneet toimiviksi tavoiksi selvittää konkursseihin liittyviä taloudellisia väärinkäytöksiä ja muita epäselvyyksiä. Konkurssiasiamies tekee myös aktiivista yhteistyötä muiden talousrikos- ja harmaan talouden torjuntaan osallistuvien viranomaisten kanssa ja on jäsenenä sisäasiainministeriön talousrikostorjunnan johtoryhmässä. Ryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen eri viranomaisten suunnitelmia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa. Julkisselvitystä on käytetty menestyksellisesti ympäristön kannalta ongelmallisissa konkursseissa. Esimerkiksi kaivostoiminnan konkursseihin liittyen valtio on käynnistänyt erityistoimet tavoitteena ympäristönhoidon varmistaminen ja kaivostoiminnan jatkaminen. Valtion varojen käyttö konkurssikustannuksiin tapahtuu konkurssiasiamiehen hyväksynnällä työ- ja elinkeinoministeriön kautta.

20 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 ERITYISTARKASTUKSET Konkurssiasiamies voi määrätä tehtäväksi velallisen toiminnasta erityistarkastuksen, jonka laatii auktorisoitu tilintarkastaja. Myös kirjanpidon tarkastukset luetaan tarkastusmääriin. Konkurssiasiamiehen teettämillä erityistarkastuksilla pyritään selvittämään velallisen toiminnassa tapahtuneita väärinkäytöksiä ja mahdollisia takaisinsaantiperusteita. ERITYISTARKASTUKSET KPL Velalliset Konkurssipesät Tarkastuksen kustannukset maksetaan valtion varoista. Kustannukset peritään takaisin konkurssipesältä valtiolle jos tarkastuksen perusteella on onnistuttu kerryttämään konkurssipesään varoja. Koska erityistarkastukset teetetään varattomissa konkurssipesissä, on takaisinperintä mahdollista vain niissä tilanteissa, joissa konkurssipesä onnistuu kerryttämään pesään varoja tarkastushavaintoihin perustuvissa oikeudenkäynneissä. Yleensä varoja kertyy joko takaisinsaantina tai rikosperusteisena vahingonkorvauksena. Tarkastuskustannukset ja takaisinperintä ovat kehittyneet seuraavasti. TARKASTUSKUSTANNUKSET JA TAKAISINPERINTÄ Kustannukset Takaisinperintä

21 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA JULKISSELVITYKSET Konkurssiasiamiehen hakemuksesta tuomioistuin voi päättää, että konkurssissa siirrytään julkisselvitykseen jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi. Käytännössä julkisselvitykseen siirrytään useimmiten konkurssissa, jossa on syytä epäillä velallisen syyllistyneen vakavaan talousrikokseen ALOITETUT JULKISSELVITYKSET Julkisselvitystä voidaan pitää yhteiskunnan kannalta taloudellisesti kannattavana toimintana, sillä päättyneistä julkisselvityspesistä valtiolle perityt kustannukset ja velkojille maksetut jako-osuudet pääsääntöisesti ylittävät valtion varoista maksettujen julkisselvityskustannusten määrän. JULKISSELVITYSTEN KUSTANNUKSET JA TUOTOT Bruttokulut Peritty valtiolle Jaettu velkojille

22 22 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 ALUEHALLINTOVIRASTO TILAAJAVASTUU Mikko Vanninen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Aluehallintoviraston tilaajavastuutiimin tehtävänä on valvoa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/26) koko Suomen alueella. Tilaajavastuutiimi (tuolloin 12 tarkastajaa) aloitti toimintansa Tilaajavastuulain valvonnan tavoitteena on torjua yrityksille harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittavaikutuksia. Vuoden 214 valvontahankkeita olivat rakennusala, teknologiateollisuus, logistiikka, palvelualat, alkutuotanto sekä muut -hanke, jossa tehtiin tarkastuksia mm. kemianteollisuuden kohteisiin. Tilaajavastuulain valvontaa suunnattiin vuonna 214 niihin yrityksiin ja julkisyhteisöihin, jotka käyttävät alihankintaa tai vuokratyövoimaa. Valvontakohteiden valinnassa hyödynnetään erityisesti sidosryhmiltä, toimialatiimeiltä ja asiakasaloitteisesta valvonnasta saatua sekä tiimin omaa kokemusperäistä tietoa. Tiimi on vuonna 214 pyrkinyt tarkastamaan rakennustyömailla havaittuja alihankintaketjuja entistä kattavammin ja lisäksi valvontatyössä on kiinnitetty erityistä huomiota työn tuntihintaan sekä aliurakoinnin kokonaishintaan. Tilaajavastuutiimin tekemistä tarkastuksista valtaosa oli työpaikkatarkastuksia ja suurin osa tehdyistä tarkastuksista oli viranomaisaloitteisia.

23 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA TARKASTUSTEN KOKONAISMÄÄRÄ HANKKEITTAIN Tilaajavastuulain mukaisia tarkastuksia tehtiin vuonna 214 yhteensä Selvästi suurin hankkeista oli rakennusalan hanke. Kaikista tehdyistä tarkastuksista noin 55 prosenttia oli rakennusalalle kohdistuvia tarkastuksia. Rakennus- ja palvelualojen hankkeissa toteutuneet tarkastukset ylittivät suunnitellun määrän. Laiminlyöntimaksupäätöksiä on määrätty raportin kirjoittamishetkeen mennessä 64 tilaajalle yhdestä tai useammasta sopimuksesta. Osuus on noin neljä prosenttia kaikista vuonna 214 tehdyistä tarkastuksista. Laiminlyöntimaksujen yhteismäärä on tähän mennessä euroa. Keskeneräisiä prosesseja on edelleen useita, joten tiedot tulevat muuttumaan alkuvuoden 215 aikana. Rakennusala Palvelualat Teknologiateollisuus Logistiikka TARKASTUKSET HANKKEITTAIN ERITYISET VALVONTAHAVAINNOT JA VIRANOMAISYHTEISTYÖ Logistiikka- ja palvelualanhankkeen valvontahavaintojen perusteella tilaajavastuulain tunnettavuus on edelleen heikkoa erityisesti pienissä yrityksissä. Logistiikka- ja palvelualojen hankkeissa havaittiin myös paljon pieniä yhden henkilön yrityksiä, joilla ei ollut työntekijöitä ja jotka rajautuvat tilaajavastuulain 2 :n 1 momentin 2 kohdan perusteella tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle. Alkutuotanto Muut Tilaajavastuutiimi valvoo tilaajavastuulakia koko Suomen alueella. Valvonnan vaikuttavuuden ja valvontakohteiden tasapuolisen kohtelun takia on tärkeää, että tilaajavastuutarkastuksia pyritään tekemään kaikilla viidellä vastuualueella. Eniten tarkastuksia (871) tehtiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Neljän muun toimialueen 2 tarkastusmäärät vaihtelivat tarkastuksen välillä. Työsuojelun vastuualue ja tilaajavastuutiimi on ollut keskeisessä asemassa työsuojeluviranomaiselle kuuluvissa harmaan talouden torjunnan valvontatehtävissä. Tilaajavastuulain valvonnan organisoiminen työsuojelun vastuualueen tehtäväksi on mahdollistanut tehokkaan ja tasalaatuisen valvonnan valtakunnallisesti. Erityisesti rakennusalalla pitkäjänteisen valvonnan tulokset näkyvät niin, että yhä useammin tilaaja on huolehtinut tilalaajavastuulain mukaisista velvoitteistaan. Lisäksi tilaajavastuulain näkökulmasta kunnossa olevien kohteiden lukumäärä on selkeästi noussut. Vastuualueella käytössä olevat valvontamenetelmät ja yhteistyömuodot eri viranomaisten välillä ovat osoittautuneet rakennusalalla erityisen toimiviksi. LAIMINLYÖNTIMAKSUPÄÄTÖKSET Kuulemisia tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä on raportin kirjoittamiseen mennessä lähetetty yhteensä 224 kappaletta. Kuulemisten määrä tulee vielä muuttumaan alkuvuoden 215 aikana, koska paljon prosesseja on kesken. Kaikkiin vuonna 214 tehtyihin tarkastuksiin suhteutettuna 13,3 prosenttia on tähän mennessä johtanut kuulemiskirjeen lähettämiseen. Tilaajavastuutarkastajat ovat vuoden 214 aikana osallistuneet aktiivisesti viranomaisyhteistyön kehittämiseen ja yhteistarkastusten toteuttamiseen erityisesti Poliisin, Verohallinnon, Tullin, Rajavartiolaitoksen sekä Aluehallintoviraston alkoholitarkastajien kanssa. Vuonna 214 yhteensä 167 tilaajavastuutarkastusta tehtiin yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 2 Länsi- ja Sisä-Suomi (324), Itä-Suomi (29), Lounais-Suomi (171) ja Pohjois-Suomi (11)

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99. Harmaan talouden. projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/99 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti VALTIOVARAINMINISTERIÖ 2 Harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti Tekijä: Uudenmaan verovirasto Projektiyksikkö

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (15) Tiedusteluosasto 11.4.2011 KRP:n diaarinumero 2400/2011/98 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2011: ravintola-ala Sisältö

Lisätiedot

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus 36/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.6.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Keskusrikospoliisi KRP 2400/2011/1469 1 (29) Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2011 Sisältö Syksyn 2011 tilannekuvan keskeisimmät havainnot... 2 1 Johdatus tilannekuvaan...

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Keskusrikospoliisi Teematilannekuva 1 (19) Tiedusteluosasto 22.4.2012 KRP 2400/2011/1146 Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden teematilannekuva 2012: kuljetusala Sisältö Tiivistelmä:

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

TUULIKAAPISSA ON TULIJOITA : Työperäinen ihmiskauppa ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ravintola- ja siivouspalvelualoilla

TUULIKAAPISSA ON TULIJOITA : Työperäinen ihmiskauppa ja ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ravintola- ja siivouspalvelualoilla European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) P.O.Box 444 FIN-00531 Helsinki Finland Publication Series No. 76 TUULIKAAPISSA ON TULIJOITA : Työperäinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

HE 23/2013 vp. kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassaharjoittaja laiminlöisi kuitintarjoamisvelvol-

HE 23/2013 vp. kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassaharjoittaja laiminlöisi kuitintarjoamisvelvol- HE 23/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa

Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Harmaata taloutta Suomessa ja Euroopassa Verotusneuvos Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy Aluehallintoviraston tilaisuudet Turku ja Pori 28. ja 29.10.2013 Italian mafiatalous on kaksi kertaa Suomen kansantalouden

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2014 valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle annettavat kertomukset K 4/2015 vp Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto

KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO. Julkaisun päivämäärä 28.3.2014. Tekijät: Julkaisun laji Toimintakertomus. Valtakunnanvoudinvirasto Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2013 KUVAILULEHTI VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Tekijät: Valtakunnanvoudinvirasto Julkaisun päivämäärä 28.3.2014 Julkaisun laji Toimintakertomus Toimeksiantaja Valtakunnanvoudinvirasto

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Uusi suunta verouudistukselle

Uusi suunta verouudistukselle Uusi suunta verouudistukselle 4 3 2,9 2 1,8 1 0,7 0-1 -2-3 -0,5-0,9-1,2-1,9-1,9-2,2-4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-3,9 30 20 10 0 10,5 11,0 11,4 11,8 12,1 12,5 13,2 14,2 15,1 15,1 6,9 6,5 6,5 6,4 6,6 6,8 6,5

Lisätiedot

Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä 1.2 ja 2.

Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä 1.2 ja 2. 1 TEM muistiokooste, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Pekka Koponen Raimo Lahti Timo Ojala Kirjoituksia talousrikosoikeudesta HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2008 Syksyn 2008 tilannekuvan keskeisimmät havainnot... 2 1 Johdatus tilannekuvaan... 2 1 Johdatus tilannekuvaan... 3 1.1 Mitä

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 4.6.2013. 1 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5. KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 18 1 (12) PESÄNHOITAJAN VELVOLLISUUS TEHDÄ RIKOSILMOITUS 1 YLEISTÄ 1.3.2013 voimaan tulleen konkurssilain (KonkL) 14 luvun 5.4 :n mukaan: Jos on syytä epäillä, että velallinen

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot

Yrittäjien tulot ja verot Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2008 verotietojen mukaan YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA ESIPUHE Yrittäjien saamista tuloista ja maksamista veroista käytävä keskustelu perustuu lähinnä yksittäistapauksiin. Tällöin

Lisätiedot