Tiimiraportti / sidosryhmäversio UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI Tilaajavastuutiimin raportti vuoden 2008 valvonnasta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiimiraportti / sidosryhmäversio UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI 9.2.2009. Tilaajavastuutiimin raportti vuoden 2008 valvonnasta."

Transkriptio

1 UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI Tiimiraportti / sidosryhmäversio Tilaajavastuutiimin raportti vuoden 2008 valvonnasta Tiivistelmä Vuonna 2008 tilaajavastuutarkastuksia tehtiin 985 kaikkien kahdeksan työsuojelupiirin alueella. Tehdyistä tarkastuksista 58 %:ssa havaittiin joitakin puutteita. Yleisimmät puutteet olivat työehtosopimusselvitystä ja kaupparekisteriotetta koskevia. Tiimi tarkasti yhteensä 3710 sopimusta, joista 1968 (53 %) rajautui selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle. Tarkastuksella käytiin läpi keskimäärin 4 alihankinta- tai vuokratyösopimusta. Kaikista ilmoitetuista sopimuskumppaneista 2 % oli ulkomaisia (vaihdellen metalliteollisuuden 11 %:sta kaupan alan 0 %:iin). Kuulemisia selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä lähetettiin 144 ja raportin kirjoittamiseen mennessä 65 tilaajalle (7 %) on määrätty laiminlyöntimaksuja yhteensä Maksut koskevat yhteensä 94 sopimusta. Kymmeniä prosesseja on edelleen kesken. Laiminlyöntimaksuun johtaneissa tapauksissa puutteet koskivat yleisimmin verojen maksamista, eläkevakuuttamista ja työehtospimusselvitystä koskevia kohtia. Laiminlyöntimaksu on määrätty 20 tapauksessa sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ulkomaisen alihankkijan tai vuokratyöyrityksen kanssa (21%:ssa tapauksista). Siitä kuinka hyvin tiimi onnistunut torjumaan harmaasta taloudesta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia, on vaikea tehdä arvioita. Jos lain valvonta ja laiminlyöntimaksut kohdentuvat sellaisiin tilaajiin, joiden käyttämien sopimuskumppanien toiminta on tosiasiallisesti aiheuttanut haittaa, karsiutuvat työnantajavelvoitteensa laiminlyövät sopimuskumppanit markkinoilta vähitellen. Ja mitä enemmän tietoisuus tilaajavastuulaista leviää viestinnän avulla sitä useammat yritykset ottavat selvitysten hankkimisen osaksi päivittäistä toimintaansa, mikä kaventaa harmaan talouden toimijoiden toiminta-aluetta. Vuoden 2008 aikana on aloitettu myös Työterveyslaitoksen tutkijoiden toteuttama tilaajavastuututkimus. Tutkimuksen valmistuttua keväällä 2009 voidaan tehdä myös lisää johtopäätöksiä lain toimivuudesta ja valvonnan onnistumisesta. 1 Yleistä tiimin toiminnasta Tilaajavastuutiimin tehtävänä on valvoa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) koko Suomen alueella. Tilaajavastuutiimi (12 tarkastajaa) aloitti toimintansa Lain valvontatyö käynnistyi elokuussa Tilaajavastuulain valvonnan tavoitteena on yrityksille harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvien haittavaikutusten torjuminen. 2 Valvonnan suuntaaminen Tilaajavastuulain valvontaa suunnattiiin vuoden 2008 peruskirjassa olevien piirin johdon asettamien reunaehtojen mukaisesti. Vuonna 2008 tiimillä oli myös kolme pilottiluoteista valvontahanketta (elintarviketeollisuus, kauppa ja kiinteistönhoito). Pilottihankkeilla oli tarkoitus kartoittaa valvontatarvetta em. toimialoilla. 1

2 Tiimin valvonta kohdistuu niihin yrityksiin ja julkisyhteisöihin, jotka käyttävät alihankintaa tai vuokratyövoimaa. Vuonna 2006 Tilastokeskuksen mukaan Suomessa toimi yritystä. Kuntia oli vuoden 2007 alussa 416, kuntayhtymiä 200 ja valtion eri toimintayksiköitä yhteensä 234. Valvontakohteiden valinnassa hyödynnetään mm. sidosryhmiltä, toimialatiimeiltä ja asiakasaloitteisesta valvonnasta saatua sekä tiimin omaa kokemusperäistä tietoa. 2.1 Tarkastusten kokonaismäärä hankkeittain Tilaajavastuulain mukaisia tarkastuksia tehtiin vuonna 2008 yhteensä 985. Tarkastukset jakautuivat hankkeittain taulukon 1 mukaisesti. Selvästi suurin hankkeista on rakennusalan hanke. Kaikista tehdyistä tarkastuksista n. 40 % oli rakennusalalle kohdistuvia tarkastuksia. Taulukko 1: Vuoden 2008 tarkastukset hankkeittain Hanke Toteutunut Rakennusala 392 Metalliteollisuus 148 Julkishallinto 134 Majoitus- ja ravitsemisala 85 Logistiikka 74 Elintarviketeollisuus 46 Kiinteistönhoito 83 Kauppa 17 Muut 6 Yhteensä Tarkastusten jakautuminen työsuojelupiireittäin Tiimi valvoo tilaajavastuulakia STM:n päätöksellä koko Suomen alueella. Tarkastajien sijoituspaikat ovat Helsinki (5), Turku (1), Tampere (3) ja Kemi (3). Oheisessa taulukossa on kuvattu tarkastusten jakautumista (luvut sisältävät sekä työpaikkatarkastukset että kirjallisesti tehdyt tarkastukset). Taulukko 2: Tarkastusten jakautuminen työsuojelupiireittäin Hanke Uutsp Hätsp Tutsp K-Stsp Vatsp Katsp I-Stsp P-Stsp Rakennusala Metalliteollisuus Julkishallinto Mara Logistiikka Elintarviketeollisuus Kiinteistönhoito Kauppa Muut Yhteensä

3 3 Valvonnan toteuttaminen 3.1 Työpaikkatarkastusten määrä ja tarkastuksilla kerättävä tieto Tilaajavastuutiimin tekemistä tarkastuksista valtaosa oli työpaikkatarkastuksia. Kirjallista menettelyä käyttäen tehtiin yhteensä 96 tarkastusta. Joissain tapauksissa kirjallisen menettelyn käyttö oli tarkoituksenmukaista ja resurssien käytön kannalta järkevää (esim. pitkien etäisyyksien takia). Selvästi suurin osa tehdyistä tarkastuksista oli viranomaisaloitteisia. Tiimi keräsi tarkastuksilla mm. seuraavaa strategista tietoa: tarkastuksen sijaintikunta, ilmoitettujen sopimusten määrä (eriteltynä alihankintasopimukset, vuokratyösopimuset ja ulkomaiset sopimuskumppanit), tarkastettujen sopimusten määrä, selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle rajautuvien sopimusten määrä, havaitut puutteet selvitysvelvollisuuskohdittain, annetut toimintaohjeet, kuulemiset ja laiminlyöntimaksujen määrä ja summa. Jos tarkastaja havaitsi puutteita tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden totetuttamisessa, tilaajalle lähetettiin hallintolain mukainen kuuleminen selvitysvelvollsuuden laiminlyönnistä. Kuulemisprosessi johti joko laiminlyöntimaksun määräämiseen tai ilmoitukseen laiminlyöntimaksun määräämättä jättämisestä. 4 Tiimin johtopäätökset valvontatuloksista 4.1 Tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden toteutuminen Kaikista tiimin tekemistä tarkastuksista 570 osalta havaittiin joitakin puutteita selvitysvelvollisuuden noudattamisessa (58 %). Kun kaikkien vuoden 2008 hankkeiden valvontatulokset yhdistetään, puutteita 5 :n 1 momentin selvitysvelvollisuuskohdissa oli eniten kohdissa 5 ja 2, yhteensä n. 51 % kaikista havaituista puutteista (kaupparekisteriote ja selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista). Oheinen kaavio havainnollistaa kaikkien havaittujen puutteiden (3685 kpl) määrällistä jakautumista. Tiimin tilastoinnissa puutteeksi on määritelty se, jos selvitys on puuttunut kokonaan, se on hankittu myöhässä tai selvitys on vanhempi kuin lain sallima 3 kuukautta. Kaavio 1: Puutteiden jakautuminen selvitysvelvollisuuskohdittain Kaupparekisteriote Verojen maksaminen Tes 3

4 Tiimin tarkastamissa sopimuksissa vuonna 2008 oli puutteita keskimäärin 42 %:sesti (keskimäärin kaksi selvitystä viidestä oli puutteellisia). Tämä prosenttiosuus kertoo sen keskimääräisen selvitysvelvollisuuden puutteellisuustason, joka oli niissä tiimin tarkastamissa sopimuksissa, joista tilaajalla oli selvitysvelvollisuus. Tämä on yksi tapa analysoida tarkastustuloksia. Jos kaikkien tiimin havaitsemien puutteiden määrä suhteutetaan kaikkiin tarkastettuihin sopimuksiin, oli niistä selvitysvelvollisuutta tai ei, on keskimääräinen selvitysvelvollisuuden laiminlyöntiprosentti 20 %. Koko tiimi tarkasti yhteensä 3710 sopimusta, joista tilaajilla oli selvitysvelvollisuus yhteensä 1742 osalta. Tilaajavastuulain 2 :n tai 5 :n 4 momentin syiden takia selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle rajautui siis n. 53 % tarkastetuista sopimuksista. Havaittuja puutteita oli yhteensä 3685 kappaletta kaikissa 5 :n 1 momentin kohdissa 1 5. Puutteet jakautuivat prosentuaalisesti seuravasti: Taulukko 3: Havaittujen puutteiden jakautuminen selvitysvelvollisuuskohdittain Tilaajavastuulaki 5 1 mom. Sopimukset, joissa puutteita Puutteita prosentuaalisesti Rekisterimerkinnät 486 / % Kaupparekisteriote 922 / % Todistus verojen maksamisesta 634 / % Todistus eläkevakuutuksista 692 / % Selvitys työehtosopimuksesta 951 / % Tilaajavastuutiimi antoi toimintaohjeita vuonna 2008 yhteensä 1167 kappaletta, joista suurimmassa osassa ohjeistettiin tilaajaa hankkimaan selvitykset jatkossa ennen sopimuksen tekemistä ja että selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Seuraavaksi selvitysvelvollisuuden toteutumista ja muita valvontatuloksia tarkastellaan hankkeittain Rakennusalan hanke Rakennusalan tilaajavastuutarkastuksissa tarkastettiin 1423 tarkastuskohteiden sopimusta. Tarkastetuista sopimuksista selvitysvelvollisuutta ei ollut tilaajavastuulain 4 :n tai 5 :n 4 momentin perusteella 617 sopimussuhteessa. Selvitysvelvollisuus oli 806 sopimussuhteessa. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa 56.6 % tarkastetuista sopimuksista. Tarkastuksia tehtiin 392, joista 69 %:ssa havaittiin joitakin puutteita. Tarkastetuista sopimussuhteista, joista on ollut tilaajan selvitysvelvollisuus todettiin 550 sopimussuhteen tilaajavastuuselvityksissä jokin puuteasia. Selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvista 806 sopimussuhteen tilaajavastuuselvityksestä 68 % todettiin jokin tilaajavastuuselvityksen osa-alueen puuteasia. Puutteita selvitysvelvollisuuden toteuttamisessa oli eniten kaupparekisteritietojen ja työehtosopimustiedon selvittämisessä eri osa-alueita vertailtaessa. Tarkastettujen tilaajavastuuselvityksien puutteet jakautuivat selvitysosa-alueittain seuraavalla tavalla: Taulukko: Tarkastuksissa havaitut puutteet (806 sopimusta) Tilaajavastuulaki 5 1 mom. Puutekohdat Puutteita % Rekisterimerkinnät 191 kpl 23.7 % Kaupparekisteriote 401 kpl 49.6 % Todistus verojen maksamisesta 255 kpl 31.6 % Todistus eläkevakuutuksista 274 kpl 34.0 % Selvitys työehtosopimuksesta 398 kpl 49.4 % 4

5 Taulukko: Selvitysvelvollisuuden puutteeksi katsotaan, se että vaadittavaa selvitystä ei ole hankittu lainkaan tai se on hankittu vasta sopimuksen solmimisen jälkeen tai hankittu selvitys on ollut päiväykseltään vanhempi kuin tilaajavastuulain sallima kolme kuukautta. Rakennusalan tilaajavastuuhankkeen tarkastuksissa annettiin kaikkiaan 537 toimintaohjetta tilaajan ohjaamiseksi toimimaan tilaajavastuulain edellyttämällä tavalla. Tarkastuskertomuksissa on voitu antaa useitakin toimintaohjeita tilaajayritykselle. Tarkastuskertomuksissa on annettu 1-5 toimintaohjetta noudattaa tilaajavastuulain määräyksiä. Tehdyistä tarkastuksista 73 tapauksessa aloitettiin laiminlyöntimaksuprosessi (kuuleminen). Tarkastuksista 18.6 % johti kuulemismenettelyyn. Raportin kirjoitusajankohtana tammikuussa kuulemismenettelyä on päätetty. Laiminlyöntimaksuun on päädytty 28 tapauksessa (yhteissumma ) ja ilmoitus laiminlyöntimaksun määräämättä jättämiseksi on kirjoitettu 16 kuulemiseen johtaneessa tapauksessa. Tarkastuksissa havaitut puutteet ovat olleet ennakko-odotusten kaltaisia, sillä 2007 rakennusalan tilaajavastuutarkastuksissa kaupparekisterin ja työehtosopimustiedon selvittämisen havaittiin olevan ongelmakohta. Kaikkien puutekohtien prosentuaalinen osuus selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvista sopimussuhteista on noussut vuoteen 2007 verrattuna huomattavasti. Tämä osoittaa tilaajavastuutiimin rakennusalan hankeryhmän kehittymisen tarkastuskohteiden ja tarkastuksella tarkastettavaksi valittavien sopimusten seulonnassa. Tässä yhteydessä on muistettava, että syksyllä 2007 tarkastustoiminta käynnistettiin pääurakoitsijatasolta. Vuoden 2008 aikana tarkastuksia tehtiin myös pieniin yrityksiin ja seulottiin alihankintaketjuja, joissa tilaajavastuulain tunteminen ja tilaajavastuuselvitysten tekemisen osaaminen ei ole vielä hallinnassa. Uudenmaan työsuojelupiirin alueella päätettiin aloittaa Harmaan talouden torjuntahanke (HTT-hanke), jonka puitteissa yllätystarkastusmenettelyä oli tarkoitus kehittää ja etsiä järkeviä käytäntöjä harmaata työvoimaa käyttävien yritysten löytämiseksi työmaakohteista. HTT-hankkeen tarkastuksia kohdistettiin vuonna 2008 pääurakoitsijatason yrityksiin. Yleisellä tasolla saadut kokemukset puoltavat ennakolta ilmoittamattomien tarkastusten tekemistä ja lisäämistä jatkossa Julkishallintohanke Vuonna 2008 tehtiin yhteensä 134 tarkastusta 102 kunnan alueella ja kaikkien työsuojelupiirien alueilla (ks. taulukko 3). Hankkeeseen osallistui vuonna tarkastajaa. Tilaajavastuutiimin seurantapalaverissa syyskuussa 2008 päätettiin lopettaa hanke saman vuoden loppuun mennessä. Samalla seurantapalaverissa päätettiin siirtää osa loppuvuoden suunnitelluista tarkastuksista muiden hankkeiden resursseiksi. Tästä johtuen hankkeessa tehtiin alun perin suunnitellun 170 tarkastuksen sijaan 134 tarkastusta. 105 kuntatarkastuksesta noin 89 prosenttia (93 kpl) tehtiin teknisille toimialoille ja 11 prosenttia (12 kpl) sosiaali- ja terveystoimialoille. Tarkastuksista 12 prosenttia (16 kpl) kohdistui valtion aluehallintoon tai valtion liikelaitoksiin. Lisäksi n. 10 prosenttia (13 kpl) tarkastuksista kohdistui kuntien omistamiin liikelaitoksiin, säätiöihin tai muuhun julkishallintoon. Tarkastuksilla tilaajat ilmoittivat yhteensä noin 4790 alihankinta- ja vuokratyösopimusta, joista tarkastettiin 671 eli 14 prosenttia ilmoitetusta sopimusmäärästä. Yhden tarkastuksen aikana tarkastettiin keskimäärin 5 sopimusta. Tämä otos koettiin sopivana ja kertovan keskimäärin sen, noudattaako tilaaja tilaajavastuulain selvitysvelvollisuutta sopimuksia solmiessaan. Lähes kaikki sopimukset olivat alihankintasopimuksia. Ulkomaalaisten yritysten kanssa oli solmittu 10 sopimusta. Tarkastetuista sopimuksista noin 36 prosenttia kuului tilaajavastuulain soveltamisalan piiriin. Muut sopimukset rajautuivat lain selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle pääosin 4 :n tai 5 :n 4 momentista johtuvista syistä. Soveltamisalan piiriin kuulu- 5

6 vista sopimuksista noin 68 prosentissa havaittiin joitakin puutteita. Havaitut puutteet jakautuivat eri selvitysvelvollisuuskohtien taulukossa esitetyllä tavalla. Tilaajavastuulaki 5 Sopimukset, Puutteita (%) 1 momentti joissa puutteita (kpl) Rekisterimerkinnät 58/ % Kaupparekisteriote 161/244 66% Todistus verojen maksamisesta 84/ % Todistus eläkevakuutuksista 87/ % Selvitys työehtosopimuksesta 160/ % Puutteiden johdosta tilaajille annettiin vuonna 2008 yhteensä 201 toimintaohjetta. Tarkastuksista 19 johti kuulemismenettelyyn ja 9 tilaajalle määrättiin yhteensä 13 laiminlyöntimaksua selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä. Laiminlyöntimaksujen yhteisarvo tarkastuskohteiden osalta oli euroa Majoitus- ja ravitsemisalan hanke Vuonna 2008 tehtiin yhteensä 85 tarkastusta. Kaikkien tarkastuskohteiden voimassaolevien sopimusten määrä oli yhteensä noin 416, joista tarkastettiin 65 % eli yhteensä 269 sopimusta. Ulkomaalaisten sopimuskumppanien määrä kaikista tarkastetuista sopimussuhteista oli 0,7 % (2 kpl). Tarkastetuista 269:sta sopimussuhteesta tilaajalla ei ollut 189 tapauksessa (70,3 %) lakisääteistä selvitysvelvollisuutta sopimuskumppanistaan. Tehdyistä tarkastuksista kaiken kaikkiaan 44 %:ssa tapauksista havaittiin joitain puutteita tilaajavastuulain noudattamisessa. Kaikista tarkastetuista sopimuksista puolestaan 25 %:ssa oli puutteita. Puutteella tarkoitetaan, että selvitys on puuttunut kokonaan, se on hankittu sopimuksen tekemisen jälkeen, se on ollut sopimuksen tekemishetkellä yli kolme kuukautta vanha tai se on ollut jotenkin muuten puutteellinen. Eniten puutteita oli tilaajavastuulain 5 :n 1 momentin kohtien 1,3 ja 4 selvityksiin liittyen (rekisterimerkinnät, veroasiat ja eläkeasiat). Erot puutteiden määrissä eri selvitysvelvollisuuskohtien välillä eivät tosin poikenneet toisistaan paljoakaan. Selvitysten hankkiminen sopimuksen tekemisen jälkeen oli puutteena hyvin yleinen. Tarkastuksilla annettiin yhteensä 69 toimintaohjetta. Tarkastuksista seitsemän johti tilaajan kuulemiseen. Hankeraportin kirjoittamishetkellä kaksi kyseisistä kuulemisista oli johtanut 3500 euron ja 2000 euron suuruisiin laiminlyöntimaksuihin ja yksi kuuleminen puolestaan ilmoitukseen laiminlyöntimaksun määräämättä jättämisestä. Muut kuulemiset olivat vielä hankeraportin kirjoittamishetkellä kesken Metalliteollisuushanke Vuoden 2008 aikana tehtiin yhteensä 148 tarkastusta viiden tarkastajan voimin pääosin kone- ja metallituoteteollisuudessa toimiviin yrityksiin. Tarkastuksilla käytiin läpi yhteensä 490 sopimuksen tiedot ja 286 sopimuksen osalta tilaajalla ei ollut sevitysvelvollisuutta (5 4 mom. syyt ja muut syyt). Tämä tarkoittaa, että 58 % tarkastetuista sopimuksista rajautui selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle. Selvitysvelvollisuus oli 204 sopimuksen osalta. Tarkastuskohteet ilmoittivat tarkastajille kaikkien sopimustensa yhteismääräksi 1660 sopimusta, joista tarkastuksella läpikäytäviksi valittiin siis 490 sopimusta (n. 30 %). Kaikista ilmoitetuista sopimuksista 284 oli tehty vuokratyöyritysten kanssa (17 %) ja loput olivat alihankintaa (83 %). Ulkomaisia sopimuskumppaneita kaikista ilmoitetuista sopimuskumppaneita oli 186 kpl (n. 11 %). 6

7 Eniten puutteita oli tilaajavastuulain 5 :n 1 momentin kohtien 4 ja 5 noudattamisessa. Tämä on metallihanketta koskeva erityispiirre, koska alan toimijoissa on paljon ulkomaisia yrityksiä, eikä ulkomaisten työntekijöiden kohdalla oltu aina hankittu ajoissa E101-todistusta. Kaikissa tarkastetuissa sopimuksissa, joista tilaajalla oli selvitysvelvollisuus havaitut puutteet (494 kpl) jakautuivat eri selvitysvelvollisuuskohtien mukaan seuraavasti: Rekisterimerkinnät 75 kpl / 204 sop. = 37 % Kaupparekisteriote 94 kpl / 204 sop. = 46 % Verot 93 kpl / 204 sop. = 46 % Eläkkeet 112 kpl / 204 sop. = 55 % Tes 120 kpl / 204 sop. = 59 % Määrällisesti eniten puutteita oli selvitysvelvollisuuskohdissa 4 ja 5, mutta havaittujen puutteiden jakaumaa voi kuitenkin pitää suhteellisen tasaisena. Kaikissa selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvissa sopimuksissa oli keskimäärin puutteita 49 %:sesti, mikä tarkoittaa että puutteita oli keskimäärin 2,5 selvitysvelvollisuuden kohdassa 5:stä. Hankkeessa tehdyistä tarkastuksista 28 johti kuulemiseen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä (19% kaikista). Laiminlyöntimaksun määräämiseen on raportin kirjoittamiseen mennessä johtanut 15 tarkastusta (10 % kaikista) ja maksujen yhteismäärä on Maksujen erityispiirteenä voi pitää sitä, että maksuja määrättiin 15 tilaajalle 18 sopimussuhdetta koskien ja 7 tapauksessa näistä 18 sopimuksesta kyseessä oli ulkomainen sopimuskumppani. Hanke jatkuu vuonna 2009 nimellä teknologiateollisuushanke Logistiikkahanke Vuonna 2008 tilaajavastuutarkastuksia logistiikka-alalla tehtiin 74 kpl. Vuonna 2008 logistiikka-alalla ilmoitetusta 1327 sopimuksesta tarkastettiin 22,2 % eli 295 sopimusta. Tarkastetuista sopimuksista jopa 54,6 %:ssa tilaajalla ei ollut tilaajavastuulain mukaista selvitysvelvollisuutta. Niistä 134 sopimuksesta, joissa tilaajalla oli selvitysvelvollisuus, 79:ssä oli puutteita tilaajan selvitysvelvollisuuden täyttämisessä. Määrällisesti selkeimmin esille nousivat puutteet kaupparekisteriotteissa ja selvityksissä sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Kaupparekisteriotteen osalta puutteita oli 53 sopimuksessa ja selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista puuttui, oli puutteellinen tai yli kolme kuukautta vanha taikka oli hankittu sopimuksen tekemisen jälkeen 66 sopimuksessa. Samanlaisia puutteita oli veronmaksua ja eläkevakuutuksia koskevissa todistuksissa niin, että veroja koskevissa tiedoissa puutteita oli 39 sopimuksen osalta ja eläkevakuutustiedoissa 37 sopimuksen osalta. Jopa 16,4 %:ssa (22 kpl) sopimussuhteista tilaajat jättivät sopimusten tekohetkellä selvittämättä tai eivät ainakaan aukottomasti selvittäneet sopimuskumppaniensa kuulumisen rekistereihin. Tilaajille annettiin yhteensä 60 toimintaohjetta. Raportointivaiheeseen mennessä tarkastuksista seitsemän johti tilaajan kuulemiseen. Laiminlyöntimaksupäätöksiä tehtiin neljä, yhteissummaltaan euroa. Lausuntoja hallinto-oikeuteen annettiin kaksi, joista yksi liittyi vuonna 2007 tehtyyn tarkastukseen. Kyseisen valituksen hallinto-oikeus jätti tutkimatta valituksen myöhästymisen takia. Toisessa tapauksista hallinto-oikeus ei ole päätöstä vielä antanut Elintarviketeollisuushanke Hanke alkoi tammikuussa 2008 pilottimaisesti pienehköllä 50:n tarkastuksen resursoinnilla. Hankkeen jatko ja resurssipanostus tarkistettiin alkuvuoden kokemusten perusteella vuoden 2008 syksyllä ja todettiin, ettei hanketta tässä vaiheessa jatketa. 7

8 Vuoden 2008 aikana tehtiin yhteensä 46 elintarvikealan tarkastusta. Tarkastuksilla käytiin läpi yhteensä 243 sopimuksen tilaajavastuuselvitykset, joista selvitysvelvollisuutta ei ollut 202 sopimuksen kohdalla. Selvitysvelvollisuus sulkeutui pois tilaajavastuulain 5 :n 4 mom. 1-4 kohdista johtuvista syistä tai siksi, että sopimus oli solmittu ennen lain voimaan tuloa. Suurimpana puutteena niiden sopimusten kohdalla, joista oli selvitysvelvollisuus, oli selvitysten hankkiminen myöhässä. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnit olivat siinä määrin vähäisiä, että yhdessäkään ei aloitettu laiminlyöntimaksuprosessia. Myöhässä hankituista ja vanhentuneista selvityksistä tilaajalle annettiin toimintaohjeita. Elintarvikealan tilaajien tietämättömyys tilaajavastuulain velvoitteista oli yllättävän yleistä ja laiminlyöntien vähäisyys perustui lähinnä vakiintuneiden sopimuskumppaneiden suureen määrään Kiinteistönhoitohanke Siivous- ja kiinteistönhoitohankkeessa tehtiin vuonna 2008 yhteensä 83 tarkastusta, jotka kohdistuivat kuuden eri työsuojelupiirin alueelle. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tilaajavastuulain tunnettavuus oli varsin heikko. Hankkeessa tehdyistä 83:sta tarkastuksesta yhteensä 8 johti tilaajan kuulemiseen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä. Hankkeessa annettiin eri tilaajille yhteensä 108 toimintaohjetta tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankkimiseksi lain edellyttämällä tavalla jatkossa. Toistaiseksi viisi tilaajaa on määrätty maksamaan laiminlyöntimaksua selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä ja yksi tilaaja sopimuksesta liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan tai yrityksen kanssa. Yhdelle tilaajalle määrättiin laiminlyöntimaksu kolmen sopimuskumppanin osalta, muiden osalta maksu määrättiin yhdestä sopimuksesta. Laiminlyöntimaksu on puolestaan jätetty määräämättä neljän tilaajan yhteensä kahdentoista sopimuksen osalta kuulemisen yhteydessä toimitettujen lisäselvitysten perusteella. Yksi laiminlyöntimaksuprosessi on kesken. Kolmen päätöksen osalta on valitettu hallinto-oikeuteen. Laiminlyöntimaksut on määrätty pääkaupunkiseudulla toimiville tilaajille. Hankkeen tarkastuksissa tarkastettiin yhteensä 201 sopimusta. Näistä 167:ssa tilaajalla on ollut sopimuskumppanistaan tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa 83,1 prosentissa tehdyistä sopimuksista. Puutteita selvitysvelvollisuuden toteuttamisessa oli melko tasaisesti kaikissa selvitysvelvollisuuden eri osa-alueissa. Eniten puutteita oli selvityksessä sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoissa. 115:stä sopimuksesta ilmeni puutteita selvitysvelvollisuuden toteuttamisessa seuraavalla tavalla: Tilaajavastuulaki 5 Sopimukset, joissa Puutteita prosentuaalisesti 1 momentti puutteita Rekisterimerkinnät 67 kpl 33,3 % Kaupparekisteriote 99 kpl 49,3 % Todistus verojen maksamisesta 75 kpl 37,3 % Todistus eläkevakuutuksista 80 kpl 39,8% Selvitys työehtosopimuksesta 103 kpl 51,2 % Hankkeen jatkaminen vuonna 2009 todettiin tarpeelliseksi. Valvonta jatkuu edelleen koko Suomen alueella, mutta tehtyjen havaintojen perusteella painottuen Uudenmaan alueelle. 8

9 4.1.8 Kaupan alan hanke Hankkeen tarkastuksissa tilaajat ilmoittivat tilaajavastuulain soveltamisen piiriin kuuluvien sopimusten määräksi 639, joista tarkastuksilla käytiin läpi yhteensä 118 sopimusta. Näistä 66:ssa tapauksessa tilaajalla on ollut tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus sopimuskumppanistaan. Täten tilaajilla on ollut tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus 55,9 %:ssa tarkastetuista sopimuksista. Eniten puutteita oli kaupparekisteriotteessa. 49:ssä sopimuksessa ilmeni puutteita selvitysvelvollisuuden toteuttamisessa seuraavalla tavalla: Tilaajavastuulaki 5 Sopimukset, joissa Puutteita prosentuaalisesti 1 momentti puutteita Rekisterimerkinnät 11 kpl 22,4 % Kaupparekisteriote 43 kpl 87,8 % Todistus verojen maksamisesta 22 kpl 44,9 % Todistus eläkevakuutuksista 28 kpl 57,1 % Selvitys työehtosopimuksesta 38 kpl 77,6 % Sen sijaan tilaajalla ei ole ollut selvitysvelvollisuutta 52 sopimuksen kohdalla, joka on prosentuaalisesti 44,1 % tarkastetuista sopimuksista. Selvitysvelvollisuutta ei ollut joko 5 :n 4 momentin 1-4 kohtien syiden takia tai siksi, että sopimus oli solmittu ennen lain voimaantuloa. Hankkeessa annettiin yhteensä 13 kappaletta toimintaohjeita yhdeksälle eri tilaajalle. Suurimpana puutteena niiden sopimusten kohdalla, joista oli selvitysvelvollisuus, oli selvitysten hankkiminen myöhässä. Hankkeessa tehdystä 17 tarkastuksesta yksi tarkastus on vielä kesken. Hankkeessa yhden tilaajan kohdalla päädyttiin kuulemiseen. Laiminlyöntimaksua ei ole vielä määrätty, koska asian käsittely on kesken. Hanke jatkuu vuonna Jatkuminen todettiin tehtyjen havaintojen perusteella tarpeelliseksi. Lisäksi valvonnan kohdentamista tullaan laajentamaan ja tarkastajien määrä tullaan lisäämään vuonna Hankkeiden valvontatulosten erityispiirteitä Taulukko 4: Valvontatuloksia hankkeittain Hanke Kuinka monessa tehdyistä Puutteellisten sopimusten Kuinka suuri osa tarkastetuista tarkastuksista oli joi- takin puutteita (%) määrä selvitysvelvol- lisuuden piiriin kuuluvista sopimuksista sopimuksista oli selvitysvelvollisuuden ulkopuolella?(2,5 4m.) Rakennusala 243/392 = 69 % 550/806 = 68 % 617/1423= 43 % Metalliteollisuus 87/148= 59 % 156 /204 = 77 % 286/490= 58 % Julkishallinto 76/134= 56 % 169/244 = 69 % 427/671= 64 % Mara 36/85= 42 % 54/80 = 68 % 189/269= 70 % Logistiikka 44/74= 60 % 79/134= 59 % 161/295= 55 % Elintarviketeollisuus 21/46= 46 % 31/41= 76 % 202/243= 83 % Kiinteistönhoito 52/83= 63 % 115/167= 69 % 34/201= 17 % Kauppa 11/17= 65 % 49/66= 74 % 52/118= 44 % Keskiarvo 570/979= 58 % 1203/1742= 69 % 1968/3710= 53 % Tarkastuksilla havaittujen puutteiden jakauman osalta metallihankkeen erityispiirre oli se, että eniten puutteita havaittiin eläkevakuuttamista ja työehtosopimusta koskevissa kohdissa. Metallihankkeessa myös ilmoitettujen ulkomaisten sopimuskumppanien määrä oli selkeästi suurin, 11 % kaikista sopimuksista. Mara-hankkeessa puutteiden jakauma taas oli hyvin tasainen eikä eroja eri kohtien välillä ollut. Muissa hankkeissa yleisimmät puutteet olivat tes-selvityksessä ja kaupparekisteriotteessa. 9

10 4.3 Kuuleminen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä Kuulemisia tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä lähetettiin yhteensä 144 kappaletta. Samassa kuulemiskirjeessä tilaajaa voitiin kuulla myös useammasta laiminlyönnistä. Kaikista tehdyistä tarkastuksista 15 % johti kuulemiskirjeen lähettämiseen (vuonna 2007 luku oli 18 %). Eniten kuulemisia suhteessa tehtyihin tarkastuksiin tehtiin rakennusalan ja metalliteollisuuden hankkeissa. Kun tilaaja lähettää vastineensa kuulemiseen, tarkastaja tekee joko laiminlyöntimaksuesityksen tai ilmoituksen laiminlyöntimaksun määräämättä jättämisestä. Ilmoituksia maksun määräämättä jättämisestä tehtiin vuonna kpl. Tilaajalle, jolle on lähetetty ilmoitus maksun määräämättä jättämisestä on myös voitu määrätä laiminlyöntimaksu toisen tarkastetun sopimuksen osalta. Yleisimmät syyt määräämättä jättämiselle olivat jälkikäteen toimitetut selvitykset ja vakiintuneen sopimussuhteen tai toiminnan osoittaminen. Näiden syiden perusteella tarkastaja katsoi, että laiminlyöntimaksuprosessia ei ole syytä jatkaa. 4.4 Laiminlyöntimaksupäätökset Laiminlyöntimaksupäätöksiä on määrätty yhteensä 65 tilaajalle 94 sopimuksesta. Laiminlyöntimaksujen yhteismäärä on tähän mennessä Tähän mennessä 7 % tarkastuksista on johtanut laiminlyöntimaksun/maksujen määräämiseen. Laiminlyöntimaksu on määrätty 20 tapauksessa sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ulkomaisen alihankkijan tai vuokratyöyrirtyksen kanssa (21%:ssa tapauksista). Suhteessa eniten maksuja ulkomaisen sopimuskumppanin käytöstä on määrätty metalliteollisuushankkeessa (40 %) ja toiseksi eniten rakennusalan hankkeessa (26 %). Taulukko 5: Kuulemiset ja laiminlyöntimaksupäätökset hankkeittain Hankkeet Tarkastukset Kuulemiset laiminlyöntimaksu maksut/tarkastukset Rakennusala til./46 sop % Metalliteollisuus til./18 sop % Julkishallinto til./13 sop % Mara til./2 sop % Logistiikka til./4 sop % Elintarviketeollisuus tilaajalle 0 0 % Kiinteistönhoito til./10 sop % Kauppa tilaajlle 0 0 % Muut til./1 sop Yhteensä tilaajalle n. 7 % sopimuksesta Laiminlyöntimaksuprosesseja on kesken 52 kpl, joten taulukon tiedot tulevat muuttumaan alkuvuoden 2009 aikana. 4.5 Valitukset laiminlyöntimaksupäätösistä ja hallinto-oikeuksien ratkaisut Valituksia vuoden 2007 tai 2008 laiminlyöntimaksupäätöksistä oli raportin kirjoittamiseen mennessä tehty eri hallinto-oikeuksiin 33 kpl ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen 1 kpl. Päätöksiä hallinto-oikeuksista on tullut 8 kpl. Maksut pidettiin ennallaan neljässä päätöksessä. Yhtä valitusta ei tutkittu. Kahdessa hallinto-oikeuden päätöksessä maksuja alennettiin. Yhdessä päätöksessä maksut kumottiin. Uudenmaan työsuojelupiiri on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen kahden päätöksen osalta. 10

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Valvontatuloksia vuosilta 2007-2014 Tarkastaja Joonas Heinilä, ESAVI, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain valvonta rakennusalalla Tilaajavastuulain

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Tilaajavastuuvalvonta vuonna 2015 Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista

Tilaajavastuuvalvonta vuonna 2015 Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista Tilaajavastuuvalvonta vuonna 2015 Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 12.2.2016 TYÖSUOJELUN VASTUUALUE, ELÄ-SUOMEN AVI 1 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

Tilaajavastuuvalvonta 2016

Tilaajavastuuvalvonta 2016 Työsuojeluhallinnon julkaisuja 3 2017 Tilaajavastuuvalvonta 2016 Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista Työsuojeluhallinto Sisällys 1. Johdanto...3 2. Valvonnan suuntaaminen, havainnot ja tulokset...3

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue ylitarkastaja Mikko Vanninen 27.5.2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Tilaajavastuulain valvonta ja oikeuskäytäntö. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain valvonta ja oikeuskäytäntö. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain valvonta ja oikeuskäytäntö Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Mitä tilaajavastuulailla tavoitellaan? Tilaajavastuulain valvonta käytännössä

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32367-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2011/S 20-032367 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Riskienhallintaa ja lakivelvoitteita TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTI-ILTA Mika Huhtamäki 4.10.2016 varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy 00358400 616 253 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 15.1.2016 Dnro 31/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräykset Dnro 249/14/2015, 13.2.2015 ja Dnro 905/14/2015, 4.6.2015 Valtuussäännökset

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA HTSY Verohallinto Päiväys 29.2.2012 Verohallinto 2 (8) ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA Harmaan talouden selvitysyksikössä on tehty

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) Tarjouspyyntö 1 (7) Hankintailmoitus 12.10.2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista (2/2015) 1. Hankinnan kohde Lapin ELY-keskus

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

1/18. Pisteiden laskentatapa. Services

1/18. Pisteiden laskentatapa. Services 1/18 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 3/2013 / KORJAUSILMOITUS: -palvelut, Kokouskahvitukset (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 3 Juomat

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKEMUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 29.4.2015 Dnro 969/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 33/15 Kumotaan Määräys Nro 11/15, Dnro 307/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa. Kuntaliitto kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteetin valvonta: Selvitys- ja neuvottelumenettely KKV:ssa Kuntaliitto Yleistä KKV:n tulee ensisijaisesti neuvotteluteitse pyrkiä poistamaan julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan menettely

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta 678/2015 Hallituksen esitys HE 161/2014 vp Työelämä-

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA

KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA KONTAKTIMATERIAALIHANKKEESTA ESILLE NOUSSUTTA Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2.9. ja 7.10.2015, Oulu ja Tampere Ylitarkastaja Pirkko Kostamo, Evira 1 LÄHTÖKOHTIA HANKKEELLE Kontaktimateriaaleja

Lisätiedot

TYÖOIKEUDEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ

TYÖOIKEUDEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ TYÖOIKEUDEN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ Heikki Tommila asianajaja, varatuomari Esityksen rakenne I Työajat ja työturvallisuus II Vuosilomalain muutoksia III Ulkomainen työntekijä 2 I Työajat ja työturvallisuus

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA

OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA 1 OHJE HARMAAN TALOUDEN TORJUMISEKSI KAUPUNGIN HELSINGIN KAUPUNKI- KONSERNIN HANKINTOJEN YHTEYDESSÄ HANKINNOISSA Kaupunginhallituksen hyväksymä marraskuun 17 p:nä 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU... 2 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä. Asian kuvaus: Peningin koulukiinteistön myynti Kunnanhallitus 93 02.05.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Peningin koulukiinteistön myynnistä 218/520/2016 Kunnanhallitus 02.05.2016 93 Asia: Kunnallisvalitus Asian kuvaus:

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos, Talonsuunnittelu : Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskus, uudisrakennus, rakennesuunnittelu

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos, Talonsuunnittelu : Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskus, uudisrakennus, rakennesuunnittelu Page 1 of 5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Espoon kaupunki, Tilakeskus-liikelaitos, Talonsuunnittelu : Leppävaaran Elä ja Asu seniorikeskus, uudisrakennus,

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011

Eläinten lääkinnän valvonta 2010. Evira/1170/0411/2011 Eläinten lääkinnän valvonta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 8.6.2011 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Jaana Mikkola Jenni Kiilholma Jenni

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

Harmaa talous valvontatilastoja 2012

Harmaa talous valvontatilastoja 2012 Harmaa talous valvontatilastoja 212 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 1 2 Sisällysluettelo VEROHALLINNON TILASTOJA Harmaan talouden selvitysyksikkö 5 Verotarkastus 8 Perusvalvonta ja perintä 11 Verohallinnon

Lisätiedot

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 174/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 174/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 2 ja :n sekä merimiesten palkkaturvalain 2 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Uuden vesilain toimeenpanosta Hajajätevesiasiaa Rekisteröintimenettelystä Ympäristönsuojelulain uudistuksesta Maa-aineslupajärjestelmän yhdistämistarpeista Muuta ajankohtaista

Lisätiedot

YRITTÄJÄILTA Tilaajavastuulaki Verotuksen muutokset Euran Yritystilit Oy

YRITTÄJÄILTA Tilaajavastuulaki Verotuksen muutokset Euran Yritystilit Oy YRITTÄJÄILTA 16.11.2016 Tilaajavastuulaki Verotuksen muutokset Tilaajavastuulain tarkoitus - Hallituksen esitys: Turvaa nykyistä paremmin työntekijöiden tasavertaisuuden ja sovittujen työehtojen noudattamisen

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ LIITE 1: Tarjouslomake Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet 3.3.2016 Tarjoajan nimi Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Yrityksen

Lisätiedot

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus:

LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA. Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL Helsingin kaupunki Y-tunnus: 1 LASTENHOITOPALVELUJEN HANKINTA 1.1. Luonnos Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Opetusvirasto Stadin aikuisopisto PL 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Palveluntuottaja: xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 1 6440/10.03.00/2011 33 Selityksen antaminen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaavan työnjohtajan hyväksymisen peruuttamista koskevasta valituksesta, lupatunnus

Lisätiedot