Tiimiraportti / sidosryhmäversio UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI Tilaajavastuutiimin raportti vuoden 2008 valvonnasta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiimiraportti / sidosryhmäversio UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI 9.2.2009. Tilaajavastuutiimin raportti vuoden 2008 valvonnasta."

Transkriptio

1 UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI Tiimiraportti / sidosryhmäversio Tilaajavastuutiimin raportti vuoden 2008 valvonnasta Tiivistelmä Vuonna 2008 tilaajavastuutarkastuksia tehtiin 985 kaikkien kahdeksan työsuojelupiirin alueella. Tehdyistä tarkastuksista 58 %:ssa havaittiin joitakin puutteita. Yleisimmät puutteet olivat työehtosopimusselvitystä ja kaupparekisteriotetta koskevia. Tiimi tarkasti yhteensä 3710 sopimusta, joista 1968 (53 %) rajautui selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle. Tarkastuksella käytiin läpi keskimäärin 4 alihankinta- tai vuokratyösopimusta. Kaikista ilmoitetuista sopimuskumppaneista 2 % oli ulkomaisia (vaihdellen metalliteollisuuden 11 %:sta kaupan alan 0 %:iin). Kuulemisia selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä lähetettiin 144 ja raportin kirjoittamiseen mennessä 65 tilaajalle (7 %) on määrätty laiminlyöntimaksuja yhteensä Maksut koskevat yhteensä 94 sopimusta. Kymmeniä prosesseja on edelleen kesken. Laiminlyöntimaksuun johtaneissa tapauksissa puutteet koskivat yleisimmin verojen maksamista, eläkevakuuttamista ja työehtospimusselvitystä koskevia kohtia. Laiminlyöntimaksu on määrätty 20 tapauksessa sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ulkomaisen alihankkijan tai vuokratyöyrityksen kanssa (21%:ssa tapauksista). Siitä kuinka hyvin tiimi onnistunut torjumaan harmaasta taloudesta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia, on vaikea tehdä arvioita. Jos lain valvonta ja laiminlyöntimaksut kohdentuvat sellaisiin tilaajiin, joiden käyttämien sopimuskumppanien toiminta on tosiasiallisesti aiheuttanut haittaa, karsiutuvat työnantajavelvoitteensa laiminlyövät sopimuskumppanit markkinoilta vähitellen. Ja mitä enemmän tietoisuus tilaajavastuulaista leviää viestinnän avulla sitä useammat yritykset ottavat selvitysten hankkimisen osaksi päivittäistä toimintaansa, mikä kaventaa harmaan talouden toimijoiden toiminta-aluetta. Vuoden 2008 aikana on aloitettu myös Työterveyslaitoksen tutkijoiden toteuttama tilaajavastuututkimus. Tutkimuksen valmistuttua keväällä 2009 voidaan tehdä myös lisää johtopäätöksiä lain toimivuudesta ja valvonnan onnistumisesta. 1 Yleistä tiimin toiminnasta Tilaajavastuutiimin tehtävänä on valvoa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) koko Suomen alueella. Tilaajavastuutiimi (12 tarkastajaa) aloitti toimintansa Lain valvontatyö käynnistyi elokuussa Tilaajavastuulain valvonnan tavoitteena on yrityksille harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvien haittavaikutusten torjuminen. 2 Valvonnan suuntaaminen Tilaajavastuulain valvontaa suunnattiiin vuoden 2008 peruskirjassa olevien piirin johdon asettamien reunaehtojen mukaisesti. Vuonna 2008 tiimillä oli myös kolme pilottiluoteista valvontahanketta (elintarviketeollisuus, kauppa ja kiinteistönhoito). Pilottihankkeilla oli tarkoitus kartoittaa valvontatarvetta em. toimialoilla. 1

2 Tiimin valvonta kohdistuu niihin yrityksiin ja julkisyhteisöihin, jotka käyttävät alihankintaa tai vuokratyövoimaa. Vuonna 2006 Tilastokeskuksen mukaan Suomessa toimi yritystä. Kuntia oli vuoden 2007 alussa 416, kuntayhtymiä 200 ja valtion eri toimintayksiköitä yhteensä 234. Valvontakohteiden valinnassa hyödynnetään mm. sidosryhmiltä, toimialatiimeiltä ja asiakasaloitteisesta valvonnasta saatua sekä tiimin omaa kokemusperäistä tietoa. 2.1 Tarkastusten kokonaismäärä hankkeittain Tilaajavastuulain mukaisia tarkastuksia tehtiin vuonna 2008 yhteensä 985. Tarkastukset jakautuivat hankkeittain taulukon 1 mukaisesti. Selvästi suurin hankkeista on rakennusalan hanke. Kaikista tehdyistä tarkastuksista n. 40 % oli rakennusalalle kohdistuvia tarkastuksia. Taulukko 1: Vuoden 2008 tarkastukset hankkeittain Hanke Toteutunut Rakennusala 392 Metalliteollisuus 148 Julkishallinto 134 Majoitus- ja ravitsemisala 85 Logistiikka 74 Elintarviketeollisuus 46 Kiinteistönhoito 83 Kauppa 17 Muut 6 Yhteensä Tarkastusten jakautuminen työsuojelupiireittäin Tiimi valvoo tilaajavastuulakia STM:n päätöksellä koko Suomen alueella. Tarkastajien sijoituspaikat ovat Helsinki (5), Turku (1), Tampere (3) ja Kemi (3). Oheisessa taulukossa on kuvattu tarkastusten jakautumista (luvut sisältävät sekä työpaikkatarkastukset että kirjallisesti tehdyt tarkastukset). Taulukko 2: Tarkastusten jakautuminen työsuojelupiireittäin Hanke Uutsp Hätsp Tutsp K-Stsp Vatsp Katsp I-Stsp P-Stsp Rakennusala Metalliteollisuus Julkishallinto Mara Logistiikka Elintarviketeollisuus Kiinteistönhoito Kauppa Muut Yhteensä

3 3 Valvonnan toteuttaminen 3.1 Työpaikkatarkastusten määrä ja tarkastuksilla kerättävä tieto Tilaajavastuutiimin tekemistä tarkastuksista valtaosa oli työpaikkatarkastuksia. Kirjallista menettelyä käyttäen tehtiin yhteensä 96 tarkastusta. Joissain tapauksissa kirjallisen menettelyn käyttö oli tarkoituksenmukaista ja resurssien käytön kannalta järkevää (esim. pitkien etäisyyksien takia). Selvästi suurin osa tehdyistä tarkastuksista oli viranomaisaloitteisia. Tiimi keräsi tarkastuksilla mm. seuraavaa strategista tietoa: tarkastuksen sijaintikunta, ilmoitettujen sopimusten määrä (eriteltynä alihankintasopimukset, vuokratyösopimuset ja ulkomaiset sopimuskumppanit), tarkastettujen sopimusten määrä, selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle rajautuvien sopimusten määrä, havaitut puutteet selvitysvelvollisuuskohdittain, annetut toimintaohjeet, kuulemiset ja laiminlyöntimaksujen määrä ja summa. Jos tarkastaja havaitsi puutteita tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden totetuttamisessa, tilaajalle lähetettiin hallintolain mukainen kuuleminen selvitysvelvollsuuden laiminlyönnistä. Kuulemisprosessi johti joko laiminlyöntimaksun määräämiseen tai ilmoitukseen laiminlyöntimaksun määräämättä jättämisestä. 4 Tiimin johtopäätökset valvontatuloksista 4.1 Tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden toteutuminen Kaikista tiimin tekemistä tarkastuksista 570 osalta havaittiin joitakin puutteita selvitysvelvollisuuden noudattamisessa (58 %). Kun kaikkien vuoden 2008 hankkeiden valvontatulokset yhdistetään, puutteita 5 :n 1 momentin selvitysvelvollisuuskohdissa oli eniten kohdissa 5 ja 2, yhteensä n. 51 % kaikista havaituista puutteista (kaupparekisteriote ja selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista). Oheinen kaavio havainnollistaa kaikkien havaittujen puutteiden (3685 kpl) määrällistä jakautumista. Tiimin tilastoinnissa puutteeksi on määritelty se, jos selvitys on puuttunut kokonaan, se on hankittu myöhässä tai selvitys on vanhempi kuin lain sallima 3 kuukautta. Kaavio 1: Puutteiden jakautuminen selvitysvelvollisuuskohdittain Kaupparekisteriote Verojen maksaminen Tes 3

4 Tiimin tarkastamissa sopimuksissa vuonna 2008 oli puutteita keskimäärin 42 %:sesti (keskimäärin kaksi selvitystä viidestä oli puutteellisia). Tämä prosenttiosuus kertoo sen keskimääräisen selvitysvelvollisuuden puutteellisuustason, joka oli niissä tiimin tarkastamissa sopimuksissa, joista tilaajalla oli selvitysvelvollisuus. Tämä on yksi tapa analysoida tarkastustuloksia. Jos kaikkien tiimin havaitsemien puutteiden määrä suhteutetaan kaikkiin tarkastettuihin sopimuksiin, oli niistä selvitysvelvollisuutta tai ei, on keskimääräinen selvitysvelvollisuuden laiminlyöntiprosentti 20 %. Koko tiimi tarkasti yhteensä 3710 sopimusta, joista tilaajilla oli selvitysvelvollisuus yhteensä 1742 osalta. Tilaajavastuulain 2 :n tai 5 :n 4 momentin syiden takia selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle rajautui siis n. 53 % tarkastetuista sopimuksista. Havaittuja puutteita oli yhteensä 3685 kappaletta kaikissa 5 :n 1 momentin kohdissa 1 5. Puutteet jakautuivat prosentuaalisesti seuravasti: Taulukko 3: Havaittujen puutteiden jakautuminen selvitysvelvollisuuskohdittain Tilaajavastuulaki 5 1 mom. Sopimukset, joissa puutteita Puutteita prosentuaalisesti Rekisterimerkinnät 486 / % Kaupparekisteriote 922 / % Todistus verojen maksamisesta 634 / % Todistus eläkevakuutuksista 692 / % Selvitys työehtosopimuksesta 951 / % Tilaajavastuutiimi antoi toimintaohjeita vuonna 2008 yhteensä 1167 kappaletta, joista suurimmassa osassa ohjeistettiin tilaajaa hankkimaan selvitykset jatkossa ennen sopimuksen tekemistä ja että selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Seuraavaksi selvitysvelvollisuuden toteutumista ja muita valvontatuloksia tarkastellaan hankkeittain Rakennusalan hanke Rakennusalan tilaajavastuutarkastuksissa tarkastettiin 1423 tarkastuskohteiden sopimusta. Tarkastetuista sopimuksista selvitysvelvollisuutta ei ollut tilaajavastuulain 4 :n tai 5 :n 4 momentin perusteella 617 sopimussuhteessa. Selvitysvelvollisuus oli 806 sopimussuhteessa. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa 56.6 % tarkastetuista sopimuksista. Tarkastuksia tehtiin 392, joista 69 %:ssa havaittiin joitakin puutteita. Tarkastetuista sopimussuhteista, joista on ollut tilaajan selvitysvelvollisuus todettiin 550 sopimussuhteen tilaajavastuuselvityksissä jokin puuteasia. Selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvista 806 sopimussuhteen tilaajavastuuselvityksestä 68 % todettiin jokin tilaajavastuuselvityksen osa-alueen puuteasia. Puutteita selvitysvelvollisuuden toteuttamisessa oli eniten kaupparekisteritietojen ja työehtosopimustiedon selvittämisessä eri osa-alueita vertailtaessa. Tarkastettujen tilaajavastuuselvityksien puutteet jakautuivat selvitysosa-alueittain seuraavalla tavalla: Taulukko: Tarkastuksissa havaitut puutteet (806 sopimusta) Tilaajavastuulaki 5 1 mom. Puutekohdat Puutteita % Rekisterimerkinnät 191 kpl 23.7 % Kaupparekisteriote 401 kpl 49.6 % Todistus verojen maksamisesta 255 kpl 31.6 % Todistus eläkevakuutuksista 274 kpl 34.0 % Selvitys työehtosopimuksesta 398 kpl 49.4 % 4

5 Taulukko: Selvitysvelvollisuuden puutteeksi katsotaan, se että vaadittavaa selvitystä ei ole hankittu lainkaan tai se on hankittu vasta sopimuksen solmimisen jälkeen tai hankittu selvitys on ollut päiväykseltään vanhempi kuin tilaajavastuulain sallima kolme kuukautta. Rakennusalan tilaajavastuuhankkeen tarkastuksissa annettiin kaikkiaan 537 toimintaohjetta tilaajan ohjaamiseksi toimimaan tilaajavastuulain edellyttämällä tavalla. Tarkastuskertomuksissa on voitu antaa useitakin toimintaohjeita tilaajayritykselle. Tarkastuskertomuksissa on annettu 1-5 toimintaohjetta noudattaa tilaajavastuulain määräyksiä. Tehdyistä tarkastuksista 73 tapauksessa aloitettiin laiminlyöntimaksuprosessi (kuuleminen). Tarkastuksista 18.6 % johti kuulemismenettelyyn. Raportin kirjoitusajankohtana tammikuussa kuulemismenettelyä on päätetty. Laiminlyöntimaksuun on päädytty 28 tapauksessa (yhteissumma ) ja ilmoitus laiminlyöntimaksun määräämättä jättämiseksi on kirjoitettu 16 kuulemiseen johtaneessa tapauksessa. Tarkastuksissa havaitut puutteet ovat olleet ennakko-odotusten kaltaisia, sillä 2007 rakennusalan tilaajavastuutarkastuksissa kaupparekisterin ja työehtosopimustiedon selvittämisen havaittiin olevan ongelmakohta. Kaikkien puutekohtien prosentuaalinen osuus selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvista sopimussuhteista on noussut vuoteen 2007 verrattuna huomattavasti. Tämä osoittaa tilaajavastuutiimin rakennusalan hankeryhmän kehittymisen tarkastuskohteiden ja tarkastuksella tarkastettavaksi valittavien sopimusten seulonnassa. Tässä yhteydessä on muistettava, että syksyllä 2007 tarkastustoiminta käynnistettiin pääurakoitsijatasolta. Vuoden 2008 aikana tarkastuksia tehtiin myös pieniin yrityksiin ja seulottiin alihankintaketjuja, joissa tilaajavastuulain tunteminen ja tilaajavastuuselvitysten tekemisen osaaminen ei ole vielä hallinnassa. Uudenmaan työsuojelupiirin alueella päätettiin aloittaa Harmaan talouden torjuntahanke (HTT-hanke), jonka puitteissa yllätystarkastusmenettelyä oli tarkoitus kehittää ja etsiä järkeviä käytäntöjä harmaata työvoimaa käyttävien yritysten löytämiseksi työmaakohteista. HTT-hankkeen tarkastuksia kohdistettiin vuonna 2008 pääurakoitsijatason yrityksiin. Yleisellä tasolla saadut kokemukset puoltavat ennakolta ilmoittamattomien tarkastusten tekemistä ja lisäämistä jatkossa Julkishallintohanke Vuonna 2008 tehtiin yhteensä 134 tarkastusta 102 kunnan alueella ja kaikkien työsuojelupiirien alueilla (ks. taulukko 3). Hankkeeseen osallistui vuonna tarkastajaa. Tilaajavastuutiimin seurantapalaverissa syyskuussa 2008 päätettiin lopettaa hanke saman vuoden loppuun mennessä. Samalla seurantapalaverissa päätettiin siirtää osa loppuvuoden suunnitelluista tarkastuksista muiden hankkeiden resursseiksi. Tästä johtuen hankkeessa tehtiin alun perin suunnitellun 170 tarkastuksen sijaan 134 tarkastusta. 105 kuntatarkastuksesta noin 89 prosenttia (93 kpl) tehtiin teknisille toimialoille ja 11 prosenttia (12 kpl) sosiaali- ja terveystoimialoille. Tarkastuksista 12 prosenttia (16 kpl) kohdistui valtion aluehallintoon tai valtion liikelaitoksiin. Lisäksi n. 10 prosenttia (13 kpl) tarkastuksista kohdistui kuntien omistamiin liikelaitoksiin, säätiöihin tai muuhun julkishallintoon. Tarkastuksilla tilaajat ilmoittivat yhteensä noin 4790 alihankinta- ja vuokratyösopimusta, joista tarkastettiin 671 eli 14 prosenttia ilmoitetusta sopimusmäärästä. Yhden tarkastuksen aikana tarkastettiin keskimäärin 5 sopimusta. Tämä otos koettiin sopivana ja kertovan keskimäärin sen, noudattaako tilaaja tilaajavastuulain selvitysvelvollisuutta sopimuksia solmiessaan. Lähes kaikki sopimukset olivat alihankintasopimuksia. Ulkomaalaisten yritysten kanssa oli solmittu 10 sopimusta. Tarkastetuista sopimuksista noin 36 prosenttia kuului tilaajavastuulain soveltamisalan piiriin. Muut sopimukset rajautuivat lain selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle pääosin 4 :n tai 5 :n 4 momentista johtuvista syistä. Soveltamisalan piiriin kuulu- 5

6 vista sopimuksista noin 68 prosentissa havaittiin joitakin puutteita. Havaitut puutteet jakautuivat eri selvitysvelvollisuuskohtien taulukossa esitetyllä tavalla. Tilaajavastuulaki 5 Sopimukset, Puutteita (%) 1 momentti joissa puutteita (kpl) Rekisterimerkinnät 58/ % Kaupparekisteriote 161/244 66% Todistus verojen maksamisesta 84/ % Todistus eläkevakuutuksista 87/ % Selvitys työehtosopimuksesta 160/ % Puutteiden johdosta tilaajille annettiin vuonna 2008 yhteensä 201 toimintaohjetta. Tarkastuksista 19 johti kuulemismenettelyyn ja 9 tilaajalle määrättiin yhteensä 13 laiminlyöntimaksua selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä. Laiminlyöntimaksujen yhteisarvo tarkastuskohteiden osalta oli euroa Majoitus- ja ravitsemisalan hanke Vuonna 2008 tehtiin yhteensä 85 tarkastusta. Kaikkien tarkastuskohteiden voimassaolevien sopimusten määrä oli yhteensä noin 416, joista tarkastettiin 65 % eli yhteensä 269 sopimusta. Ulkomaalaisten sopimuskumppanien määrä kaikista tarkastetuista sopimussuhteista oli 0,7 % (2 kpl). Tarkastetuista 269:sta sopimussuhteesta tilaajalla ei ollut 189 tapauksessa (70,3 %) lakisääteistä selvitysvelvollisuutta sopimuskumppanistaan. Tehdyistä tarkastuksista kaiken kaikkiaan 44 %:ssa tapauksista havaittiin joitain puutteita tilaajavastuulain noudattamisessa. Kaikista tarkastetuista sopimuksista puolestaan 25 %:ssa oli puutteita. Puutteella tarkoitetaan, että selvitys on puuttunut kokonaan, se on hankittu sopimuksen tekemisen jälkeen, se on ollut sopimuksen tekemishetkellä yli kolme kuukautta vanha tai se on ollut jotenkin muuten puutteellinen. Eniten puutteita oli tilaajavastuulain 5 :n 1 momentin kohtien 1,3 ja 4 selvityksiin liittyen (rekisterimerkinnät, veroasiat ja eläkeasiat). Erot puutteiden määrissä eri selvitysvelvollisuuskohtien välillä eivät tosin poikenneet toisistaan paljoakaan. Selvitysten hankkiminen sopimuksen tekemisen jälkeen oli puutteena hyvin yleinen. Tarkastuksilla annettiin yhteensä 69 toimintaohjetta. Tarkastuksista seitsemän johti tilaajan kuulemiseen. Hankeraportin kirjoittamishetkellä kaksi kyseisistä kuulemisista oli johtanut 3500 euron ja 2000 euron suuruisiin laiminlyöntimaksuihin ja yksi kuuleminen puolestaan ilmoitukseen laiminlyöntimaksun määräämättä jättämisestä. Muut kuulemiset olivat vielä hankeraportin kirjoittamishetkellä kesken Metalliteollisuushanke Vuoden 2008 aikana tehtiin yhteensä 148 tarkastusta viiden tarkastajan voimin pääosin kone- ja metallituoteteollisuudessa toimiviin yrityksiin. Tarkastuksilla käytiin läpi yhteensä 490 sopimuksen tiedot ja 286 sopimuksen osalta tilaajalla ei ollut sevitysvelvollisuutta (5 4 mom. syyt ja muut syyt). Tämä tarkoittaa, että 58 % tarkastetuista sopimuksista rajautui selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle. Selvitysvelvollisuus oli 204 sopimuksen osalta. Tarkastuskohteet ilmoittivat tarkastajille kaikkien sopimustensa yhteismääräksi 1660 sopimusta, joista tarkastuksella läpikäytäviksi valittiin siis 490 sopimusta (n. 30 %). Kaikista ilmoitetuista sopimuksista 284 oli tehty vuokratyöyritysten kanssa (17 %) ja loput olivat alihankintaa (83 %). Ulkomaisia sopimuskumppaneita kaikista ilmoitetuista sopimuskumppaneita oli 186 kpl (n. 11 %). 6

7 Eniten puutteita oli tilaajavastuulain 5 :n 1 momentin kohtien 4 ja 5 noudattamisessa. Tämä on metallihanketta koskeva erityispiirre, koska alan toimijoissa on paljon ulkomaisia yrityksiä, eikä ulkomaisten työntekijöiden kohdalla oltu aina hankittu ajoissa E101-todistusta. Kaikissa tarkastetuissa sopimuksissa, joista tilaajalla oli selvitysvelvollisuus havaitut puutteet (494 kpl) jakautuivat eri selvitysvelvollisuuskohtien mukaan seuraavasti: Rekisterimerkinnät 75 kpl / 204 sop. = 37 % Kaupparekisteriote 94 kpl / 204 sop. = 46 % Verot 93 kpl / 204 sop. = 46 % Eläkkeet 112 kpl / 204 sop. = 55 % Tes 120 kpl / 204 sop. = 59 % Määrällisesti eniten puutteita oli selvitysvelvollisuuskohdissa 4 ja 5, mutta havaittujen puutteiden jakaumaa voi kuitenkin pitää suhteellisen tasaisena. Kaikissa selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvissa sopimuksissa oli keskimäärin puutteita 49 %:sesti, mikä tarkoittaa että puutteita oli keskimäärin 2,5 selvitysvelvollisuuden kohdassa 5:stä. Hankkeessa tehdyistä tarkastuksista 28 johti kuulemiseen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä (19% kaikista). Laiminlyöntimaksun määräämiseen on raportin kirjoittamiseen mennessä johtanut 15 tarkastusta (10 % kaikista) ja maksujen yhteismäärä on Maksujen erityispiirteenä voi pitää sitä, että maksuja määrättiin 15 tilaajalle 18 sopimussuhdetta koskien ja 7 tapauksessa näistä 18 sopimuksesta kyseessä oli ulkomainen sopimuskumppani. Hanke jatkuu vuonna 2009 nimellä teknologiateollisuushanke Logistiikkahanke Vuonna 2008 tilaajavastuutarkastuksia logistiikka-alalla tehtiin 74 kpl. Vuonna 2008 logistiikka-alalla ilmoitetusta 1327 sopimuksesta tarkastettiin 22,2 % eli 295 sopimusta. Tarkastetuista sopimuksista jopa 54,6 %:ssa tilaajalla ei ollut tilaajavastuulain mukaista selvitysvelvollisuutta. Niistä 134 sopimuksesta, joissa tilaajalla oli selvitysvelvollisuus, 79:ssä oli puutteita tilaajan selvitysvelvollisuuden täyttämisessä. Määrällisesti selkeimmin esille nousivat puutteet kaupparekisteriotteissa ja selvityksissä sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Kaupparekisteriotteen osalta puutteita oli 53 sopimuksessa ja selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista puuttui, oli puutteellinen tai yli kolme kuukautta vanha taikka oli hankittu sopimuksen tekemisen jälkeen 66 sopimuksessa. Samanlaisia puutteita oli veronmaksua ja eläkevakuutuksia koskevissa todistuksissa niin, että veroja koskevissa tiedoissa puutteita oli 39 sopimuksen osalta ja eläkevakuutustiedoissa 37 sopimuksen osalta. Jopa 16,4 %:ssa (22 kpl) sopimussuhteista tilaajat jättivät sopimusten tekohetkellä selvittämättä tai eivät ainakaan aukottomasti selvittäneet sopimuskumppaniensa kuulumisen rekistereihin. Tilaajille annettiin yhteensä 60 toimintaohjetta. Raportointivaiheeseen mennessä tarkastuksista seitsemän johti tilaajan kuulemiseen. Laiminlyöntimaksupäätöksiä tehtiin neljä, yhteissummaltaan euroa. Lausuntoja hallinto-oikeuteen annettiin kaksi, joista yksi liittyi vuonna 2007 tehtyyn tarkastukseen. Kyseisen valituksen hallinto-oikeus jätti tutkimatta valituksen myöhästymisen takia. Toisessa tapauksista hallinto-oikeus ei ole päätöstä vielä antanut Elintarviketeollisuushanke Hanke alkoi tammikuussa 2008 pilottimaisesti pienehköllä 50:n tarkastuksen resursoinnilla. Hankkeen jatko ja resurssipanostus tarkistettiin alkuvuoden kokemusten perusteella vuoden 2008 syksyllä ja todettiin, ettei hanketta tässä vaiheessa jatketa. 7

8 Vuoden 2008 aikana tehtiin yhteensä 46 elintarvikealan tarkastusta. Tarkastuksilla käytiin läpi yhteensä 243 sopimuksen tilaajavastuuselvitykset, joista selvitysvelvollisuutta ei ollut 202 sopimuksen kohdalla. Selvitysvelvollisuus sulkeutui pois tilaajavastuulain 5 :n 4 mom. 1-4 kohdista johtuvista syistä tai siksi, että sopimus oli solmittu ennen lain voimaan tuloa. Suurimpana puutteena niiden sopimusten kohdalla, joista oli selvitysvelvollisuus, oli selvitysten hankkiminen myöhässä. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnit olivat siinä määrin vähäisiä, että yhdessäkään ei aloitettu laiminlyöntimaksuprosessia. Myöhässä hankituista ja vanhentuneista selvityksistä tilaajalle annettiin toimintaohjeita. Elintarvikealan tilaajien tietämättömyys tilaajavastuulain velvoitteista oli yllättävän yleistä ja laiminlyöntien vähäisyys perustui lähinnä vakiintuneiden sopimuskumppaneiden suureen määrään Kiinteistönhoitohanke Siivous- ja kiinteistönhoitohankkeessa tehtiin vuonna 2008 yhteensä 83 tarkastusta, jotka kohdistuivat kuuden eri työsuojelupiirin alueelle. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tilaajavastuulain tunnettavuus oli varsin heikko. Hankkeessa tehdyistä 83:sta tarkastuksesta yhteensä 8 johti tilaajan kuulemiseen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä. Hankkeessa annettiin eri tilaajille yhteensä 108 toimintaohjetta tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankkimiseksi lain edellyttämällä tavalla jatkossa. Toistaiseksi viisi tilaajaa on määrätty maksamaan laiminlyöntimaksua selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä ja yksi tilaaja sopimuksesta liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan tai yrityksen kanssa. Yhdelle tilaajalle määrättiin laiminlyöntimaksu kolmen sopimuskumppanin osalta, muiden osalta maksu määrättiin yhdestä sopimuksesta. Laiminlyöntimaksu on puolestaan jätetty määräämättä neljän tilaajan yhteensä kahdentoista sopimuksen osalta kuulemisen yhteydessä toimitettujen lisäselvitysten perusteella. Yksi laiminlyöntimaksuprosessi on kesken. Kolmen päätöksen osalta on valitettu hallinto-oikeuteen. Laiminlyöntimaksut on määrätty pääkaupunkiseudulla toimiville tilaajille. Hankkeen tarkastuksissa tarkastettiin yhteensä 201 sopimusta. Näistä 167:ssa tilaajalla on ollut sopimuskumppanistaan tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus. Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa 83,1 prosentissa tehdyistä sopimuksista. Puutteita selvitysvelvollisuuden toteuttamisessa oli melko tasaisesti kaikissa selvitysvelvollisuuden eri osa-alueissa. Eniten puutteita oli selvityksessä sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoissa. 115:stä sopimuksesta ilmeni puutteita selvitysvelvollisuuden toteuttamisessa seuraavalla tavalla: Tilaajavastuulaki 5 Sopimukset, joissa Puutteita prosentuaalisesti 1 momentti puutteita Rekisterimerkinnät 67 kpl 33,3 % Kaupparekisteriote 99 kpl 49,3 % Todistus verojen maksamisesta 75 kpl 37,3 % Todistus eläkevakuutuksista 80 kpl 39,8% Selvitys työehtosopimuksesta 103 kpl 51,2 % Hankkeen jatkaminen vuonna 2009 todettiin tarpeelliseksi. Valvonta jatkuu edelleen koko Suomen alueella, mutta tehtyjen havaintojen perusteella painottuen Uudenmaan alueelle. 8

9 4.1.8 Kaupan alan hanke Hankkeen tarkastuksissa tilaajat ilmoittivat tilaajavastuulain soveltamisen piiriin kuuluvien sopimusten määräksi 639, joista tarkastuksilla käytiin läpi yhteensä 118 sopimusta. Näistä 66:ssa tapauksessa tilaajalla on ollut tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus sopimuskumppanistaan. Täten tilaajilla on ollut tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus 55,9 %:ssa tarkastetuista sopimuksista. Eniten puutteita oli kaupparekisteriotteessa. 49:ssä sopimuksessa ilmeni puutteita selvitysvelvollisuuden toteuttamisessa seuraavalla tavalla: Tilaajavastuulaki 5 Sopimukset, joissa Puutteita prosentuaalisesti 1 momentti puutteita Rekisterimerkinnät 11 kpl 22,4 % Kaupparekisteriote 43 kpl 87,8 % Todistus verojen maksamisesta 22 kpl 44,9 % Todistus eläkevakuutuksista 28 kpl 57,1 % Selvitys työehtosopimuksesta 38 kpl 77,6 % Sen sijaan tilaajalla ei ole ollut selvitysvelvollisuutta 52 sopimuksen kohdalla, joka on prosentuaalisesti 44,1 % tarkastetuista sopimuksista. Selvitysvelvollisuutta ei ollut joko 5 :n 4 momentin 1-4 kohtien syiden takia tai siksi, että sopimus oli solmittu ennen lain voimaantuloa. Hankkeessa annettiin yhteensä 13 kappaletta toimintaohjeita yhdeksälle eri tilaajalle. Suurimpana puutteena niiden sopimusten kohdalla, joista oli selvitysvelvollisuus, oli selvitysten hankkiminen myöhässä. Hankkeessa tehdystä 17 tarkastuksesta yksi tarkastus on vielä kesken. Hankkeessa yhden tilaajan kohdalla päädyttiin kuulemiseen. Laiminlyöntimaksua ei ole vielä määrätty, koska asian käsittely on kesken. Hanke jatkuu vuonna Jatkuminen todettiin tehtyjen havaintojen perusteella tarpeelliseksi. Lisäksi valvonnan kohdentamista tullaan laajentamaan ja tarkastajien määrä tullaan lisäämään vuonna Hankkeiden valvontatulosten erityispiirteitä Taulukko 4: Valvontatuloksia hankkeittain Hanke Kuinka monessa tehdyistä Puutteellisten sopimusten Kuinka suuri osa tarkastetuista tarkastuksista oli joi- takin puutteita (%) määrä selvitysvelvol- lisuuden piiriin kuuluvista sopimuksista sopimuksista oli selvitysvelvollisuuden ulkopuolella?(2,5 4m.) Rakennusala 243/392 = 69 % 550/806 = 68 % 617/1423= 43 % Metalliteollisuus 87/148= 59 % 156 /204 = 77 % 286/490= 58 % Julkishallinto 76/134= 56 % 169/244 = 69 % 427/671= 64 % Mara 36/85= 42 % 54/80 = 68 % 189/269= 70 % Logistiikka 44/74= 60 % 79/134= 59 % 161/295= 55 % Elintarviketeollisuus 21/46= 46 % 31/41= 76 % 202/243= 83 % Kiinteistönhoito 52/83= 63 % 115/167= 69 % 34/201= 17 % Kauppa 11/17= 65 % 49/66= 74 % 52/118= 44 % Keskiarvo 570/979= 58 % 1203/1742= 69 % 1968/3710= 53 % Tarkastuksilla havaittujen puutteiden jakauman osalta metallihankkeen erityispiirre oli se, että eniten puutteita havaittiin eläkevakuuttamista ja työehtosopimusta koskevissa kohdissa. Metallihankkeessa myös ilmoitettujen ulkomaisten sopimuskumppanien määrä oli selkeästi suurin, 11 % kaikista sopimuksista. Mara-hankkeessa puutteiden jakauma taas oli hyvin tasainen eikä eroja eri kohtien välillä ollut. Muissa hankkeissa yleisimmät puutteet olivat tes-selvityksessä ja kaupparekisteriotteessa. 9

10 4.3 Kuuleminen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä Kuulemisia tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä lähetettiin yhteensä 144 kappaletta. Samassa kuulemiskirjeessä tilaajaa voitiin kuulla myös useammasta laiminlyönnistä. Kaikista tehdyistä tarkastuksista 15 % johti kuulemiskirjeen lähettämiseen (vuonna 2007 luku oli 18 %). Eniten kuulemisia suhteessa tehtyihin tarkastuksiin tehtiin rakennusalan ja metalliteollisuuden hankkeissa. Kun tilaaja lähettää vastineensa kuulemiseen, tarkastaja tekee joko laiminlyöntimaksuesityksen tai ilmoituksen laiminlyöntimaksun määräämättä jättämisestä. Ilmoituksia maksun määräämättä jättämisestä tehtiin vuonna kpl. Tilaajalle, jolle on lähetetty ilmoitus maksun määräämättä jättämisestä on myös voitu määrätä laiminlyöntimaksu toisen tarkastetun sopimuksen osalta. Yleisimmät syyt määräämättä jättämiselle olivat jälkikäteen toimitetut selvitykset ja vakiintuneen sopimussuhteen tai toiminnan osoittaminen. Näiden syiden perusteella tarkastaja katsoi, että laiminlyöntimaksuprosessia ei ole syytä jatkaa. 4.4 Laiminlyöntimaksupäätökset Laiminlyöntimaksupäätöksiä on määrätty yhteensä 65 tilaajalle 94 sopimuksesta. Laiminlyöntimaksujen yhteismäärä on tähän mennessä Tähän mennessä 7 % tarkastuksista on johtanut laiminlyöntimaksun/maksujen määräämiseen. Laiminlyöntimaksu on määrätty 20 tapauksessa sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ulkomaisen alihankkijan tai vuokratyöyrirtyksen kanssa (21%:ssa tapauksista). Suhteessa eniten maksuja ulkomaisen sopimuskumppanin käytöstä on määrätty metalliteollisuushankkeessa (40 %) ja toiseksi eniten rakennusalan hankkeessa (26 %). Taulukko 5: Kuulemiset ja laiminlyöntimaksupäätökset hankkeittain Hankkeet Tarkastukset Kuulemiset laiminlyöntimaksu maksut/tarkastukset Rakennusala til./46 sop % Metalliteollisuus til./18 sop % Julkishallinto til./13 sop % Mara til./2 sop % Logistiikka til./4 sop % Elintarviketeollisuus tilaajalle 0 0 % Kiinteistönhoito til./10 sop % Kauppa tilaajlle 0 0 % Muut til./1 sop Yhteensä tilaajalle n. 7 % sopimuksesta Laiminlyöntimaksuprosesseja on kesken 52 kpl, joten taulukon tiedot tulevat muuttumaan alkuvuoden 2009 aikana. 4.5 Valitukset laiminlyöntimaksupäätösistä ja hallinto-oikeuksien ratkaisut Valituksia vuoden 2007 tai 2008 laiminlyöntimaksupäätöksistä oli raportin kirjoittamiseen mennessä tehty eri hallinto-oikeuksiin 33 kpl ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen 1 kpl. Päätöksiä hallinto-oikeuksista on tullut 8 kpl. Maksut pidettiin ennallaan neljässä päätöksessä. Yhtä valitusta ei tutkittu. Kahdessa hallinto-oikeuden päätöksessä maksuja alennettiin. Yhdessä päätöksessä maksut kumottiin. Uudenmaan työsuojelupiiri on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen kahden päätöksen osalta. 10

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta Lakimies Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Valvontatuloksia vuosilta 2007-2014 Tarkastaja Joonas Heinilä, ESAVI, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain valvonta rakennusalalla Tilaajavastuulain

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Tilaajavastuuvalvonta 2016

Tilaajavastuuvalvonta 2016 Työsuojeluhallinnon julkaisuja 3 2017 Tilaajavastuuvalvonta 2016 Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista Työsuojeluhallinto Sisällys 1. Johdanto...3 2. Valvonnan suuntaaminen, havainnot ja tulokset...3

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Tilaajavastuuvalvonta vuonna 2015 Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista

Tilaajavastuuvalvonta vuonna 2015 Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista Tilaajavastuuvalvonta vuonna 2015 Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 12.2.2016 TYÖSUOJELUN VASTUUALUE, ELÄ-SUOMEN AVI 1 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai JÄSENKIRJE Y/9/2015 28.9.2015 1(6) Marjatta Sidarous MUUTOKSIA TILAAJAVASTUULAKIIN 1.9.2015 ALKAEN Tilaajavastuulain muutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai

Lisätiedot

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 12.9.2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue ylitarkastaja Mikko Vanninen 27.5.2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

RATUKE - seminaari 11.11.2010

RATUKE - seminaari 11.11.2010 RATUKE - seminaari 11.11.2010 Etelä- Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri- Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 11.11.2010 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki Ote tilaajavastuulaista: tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 24.9.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon valvonta

Työsuojeluhallinnon valvonta Työsuojeluhallinnon valvonta harmaaseen talouteen liittyen SAK, työympäristöseminaari 23.3.2013 1 Työsuojeluvalvonnasta yleisesti Vuoden 2010 aluehallintouudistuksen myötä työsuojeluvalvontaan tullut muutoksia:

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa?

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 12.4.2011 Suomen Tilaajavastuu Oy Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 07.03.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

Laki työntekijöiden lähettämisestä

Laki työntekijöiden lähettämisestä Laki työntekijöiden lähettämisestä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Ylitarkastaja Riku Rajamäki Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 1 of 5 04/04/2011 10:32 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 22.12.2006/1233 22.12.2006/1233 Seurattu SDK 251/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki tilaajan

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaisen työvoiman valvonta Tarkastustoiminnan esittely 13.3.2013 HAPKE-hankkeen koulutustilaisuus, Kajaani Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 21.2.2013 1 Valvonnan resurssit Työsuojelun

Lisätiedot

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Havainnot ja työnteko-oikeuden varmistaminen Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Tarkastaja

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

/2015 Espoon seudun ympäristöterveys Hallintolain 34 :n mukainen kuuleminen uhkasakkolain 10 :n mukaisesta päätöksestä

/2015 Espoon seudun ympäristöterveys Hallintolain 34 :n mukainen kuuleminen uhkasakkolain 10 :n mukaisesta päätöksestä Kuulemiskirje 1 (2) 11.03.00 2800/2015 Espoon seudun ympäristöterveys 2.5.2016 Tmi Johan Holmström Evitskogintie 101 02520 Lapinkylä Hallintolain 34 :n mukainen kuuleminen uhkasakkolain 10 :n mukaisesta

Lisätiedot

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi

ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS. Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko. www.kiinteistoliitto.fi ONNISTUNUT URAKKASOPIMUS Korjauskohteen urakoitsijan valinta ja päätöksenteko KESKEISTÄ Päätöksenteko ja kustannusten jakautuminen Korjaukset Perusparannukset, uudistukset Tilaajan vastuu Tilaajavastuulaki

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Tilaajavastuulain valvonta ja oikeuskäytäntö. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain valvonta ja oikeuskäytäntö. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain valvonta ja oikeuskäytäntö Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Mitä tilaajavastuulailla tavoitellaan? Tilaajavastuulain valvonta käytännössä

Lisätiedot

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Johdanto Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Puutteellisia tarjouksia ei käsitellä. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne,

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Alaniitynkadun saneeraus, Lahti, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot D/349/0.03.0.00/06 (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito Tarjouspyyntö 1 (5) 8.9.2017 AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito 2017 2019 Tarjouspyyntö 1 Yleistä 2 Hankinnan kuvaus Auran kunta pyytää tarjoustanne kaavateiden ja piha-alueiden

Lisätiedot

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

www.mol.fi Työelämän säännöt Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Työelämän säännöt www.mol.fi Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot

Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 1 Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake Yhteiskunnalliset velvollisuudet ja kelpoisuusehdot (8) Täyttäkää tarjoajaa koskevat tiedot: Tarjoajan nimi Tarjoajan osoite Y-tunnus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Riskienhallintaa ja lakivelvoitteita TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTI-ILTA Mika Huhtamäki 4.10.2016 varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy 00358400 616 253 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Valvontaa ja vastuuta ulkopuolisen työvoiman käyttöön tutkimus tilaajavastuulain toteutumisesta

Valvontaa ja vastuuta ulkopuolisen työvoiman käyttöön tutkimus tilaajavastuulain toteutumisesta Valvontaa ja vastuuta ulkopuolisen työvoiman käyttöön tutkimus tilaajavastuulain toteutumisesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 51/2009 anne alvesalo terhi hakamo Valvontaa ja

Lisätiedot

Kuljetusyrityksen arki: haasteet ja mahdollisuudet

Kuljetusyrityksen arki: haasteet ja mahdollisuudet Kuljetusyrityksen arki: haasteet ja mahdollisuudet Oy TransPeltola Ltd Kouvolalainen perheyritys Toiminta alkanut vuonna 1958 (Peltolan Kuljetus Oy) 23 omaa autoa + n. 20 vakituista alihankkija-autoa Työllistää

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima rakennusalalla

Ulkomainen työvoima rakennusalalla Ulkomainen työvoima rakennusalalla 22.10.2012 VT, KTM Esityksen sisältö Ulkomaisen työvoiman käytön ongelmia Luvaton työvoima Alipalkkaus Lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturva Käteinen palkanmaksu

Lisätiedot

Masalan koulu, liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus 13429

Masalan koulu, liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus 13429 Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikka PL 20 02401 KIRKKONUMMI 2.9.2015 Masalan koulu, liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus 13429 Lisäkirje l: l. Laskenta-asiakirjojen toimitusvaikeudesta johtuen,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 152/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 :n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32367-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2011/S 20-032367 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Harmaa talous valvontatilastoja 2012

Harmaa talous valvontatilastoja 2012 Harmaa talous valvontatilastoja 212 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 1 2 Sisällysluettelo VEROHALLINNON TILASTOJA Harmaan talouden selvitysyksikkö 5 Verotarkastus 8 Perusvalvonta ja perintä 11 Verohallinnon

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinta 2012

Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinta 2012 Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinta 2012 ARVOSTELUPERUSTEET Huom! Kunkin vastauksen arvosteluperusteiden perässä esitetyt sivunumerot ovat vain viitteellisiä ja tarkoitettu

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta 678/2015 Hallituksen esitys HE 161/2014 vp Työelämä-

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

4.1 TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjoajan soveltuvuuden arvioimiseksi pyydämme seuraavat todistukset ja selvitykset.

4.1 TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjoajan soveltuvuuden arvioimiseksi pyydämme seuraavat todistukset ja selvitykset. HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT LIITE 3 1 Tarjoaja: Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Sähköpostiosoite hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten: 4.1 TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjoajan

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGINTALON KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ

KEMIN KAUPUNGINTALON KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ KEMIN KAUPUNKI 6.11.2011 Tilapalvelu Valtakatu 26 TARJOUSPYYNTÖ 94100 KEMI KEMIN KAUPUNGINTALON KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Pyydämme tarjoustanne oheisien liitteiden 1 ja 2 mukaisesta järjestelmästä kirjallisena

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin

Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Rehellistä remontointia ja luotettavia kumppaneita korjaushankkeisiin Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Antti-Eemeli J. Mäkinen johtaja Suomen Tilaajavastuu Oy www.tilaajavastuu.fi www.veronumero.fi

Lisätiedot

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 23.3.2016 TILAAJAVASTUUVALVONTA 2015 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Tarjousasiakirjat tulee toimittaa suomen kielellä ja rahayksikkönä on käytettävä euroa.

Tarjousasiakirjat tulee toimittaa suomen kielellä ja rahayksikkönä on käytettävä euroa. 1. Tilaaja Harjavallan kaupunki Tekniset palvelut Keskustie 5b 29200 HARJAVALTA 2. Tilaajan yhteyshenkilö työnjohtaja Jarmo Tynjälä puh. 044 432 5363, sähköposti: jarmo.tynjala(at)harjavalta.fi 3. Hankintamenettely

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin tilintarkastuspalvelut

Ulvilan kaupungin tilintarkastuspalvelut 1/12 ULVILA_TILINTARKASTUS Ulvilan kaupungin tilintarkastuspalvelut 1. : Ulvilan kaupunki Yhteyspiste: Suomi puh. +358 447017641 : : : kilpailuttaa ja tekee tavaroita ja palveluja koskevia 76 2 momentissa

Lisätiedot