Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 84 OP, Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria Kliininen laitos Lääketieteellinen tiedekunta

2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan psykologian oppiaine ja n tiedekunnan psykiatrian osasto yhdessä ja Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry sekä. TAUSTA Vuoden 2012 alusta astui voimaan asetus 1120/2010, 2a), jonka mukaan psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavan koulutuksen tulee olla yliopiston tai yliopiston yhdessä ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation kanssa järjestämää. Tämä koulutus on asetuksen 1120/2010) 2a mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa koulutusta, joka on arvioitu ja jonka toteutumista seurataan Helsingin yliopistossa. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Opiskelijat otetaan Helsingin yliopiston (täydennyskoulutus)opiskelijoiksi ja he suorittavat Helsingin yliopiston opetuksesta ja asiantuntijaorganisaation opetuksesta muodostuvan koulutuksen. KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE Koulutusohjelman pohjautuu kognitiiviseen teorianmuodostukseen, joka käsittelee ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen välisiä yhteyksiä yksilön toiminnan ja sen muutoksen selittäjänä. Koulutuksen teoriapohja käsittelee yksilön eri kehitysvaiheisiin liittyviä haasteita sekä yksilön suotuisaa kehitystä käyttäytymisen ennakoinnin, käyttäytymisen ja sen attribuoinnin, informaation prosessoinnin sekä informaation käsittelyn ja tunnetilojen vuorovaikutuksen valossa. Koulutuksen keskeinen tavoite on kognitiivisen hoitomenetelmän syvällinen oppiminen, jolla pyritään vaikuttamaan niihin prosesseihin, joiden varassa yksilö tulkitsee, arvioi ja ohjaa itseään lasten ja nuorten ikä- ja kehitystasoon sovitetusti. Koulutusohjelmassa opetettavien menetelmien tuloksellisuudesta on saatu vahvaa näyttöä mielenterveydenhäiriöiden hoidossa. Koulutusohjelman käsittelee näitä sisältöjä ajankohtaisen tieteellisen tiedon valossa tukien opiskelijan kykyä käsitellä ja arvioida kognitiivisessa viitekehyksessä tehtävää psykoterapiatutkimusta. Koulutusohjelma sisältää opetusta eri kognitiivisista työmenetelmistä ja kehittää opiskelijan kykyä soveltaa näitä erilaisissa terapiatarpeissa. Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia erityisesti lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeuttina kognitiivisen viitekehyksen pohjalta mutta myös perusvalmiudet vanhempainohjaukseen ja aikuisten yksilöpsykoterapeutiksi. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toteuttaa sekä pitkäjänteisiä että aikarajallisia yksilöpsykoterapiaa mielenterveyden häiriöistä kärsivien potilaiden kanssa. VALINTAPERUSTEET Hakukelpoisuuden kriteerit on esitetty Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa. Kriteerit noudattavat asetuksen 1120/2010) 2 a asettamia ehtoja hakijan taustakoulutuksesta sekä työkokemuksesta. Lisäksi hakija osallistuu asetuksen edellyttämään soveltuvuuden arviointiin. Arvioinnin valintaperusteet ilmenevät hakuoppaasta.

3 KOULUTTAJAT Kouluttajina koulutusohjelmassa toimivat vaativan erityistason psykoterapeutit joilla on kouluttajapätevyys kognitiivisen psykoterapian viitekehyksestä: Jorma Fredriksson,, Jyri Tamminen, Klaus Ranta, Pia Charpentier, Leena Näntö, Minna Koskinen, Unto Tiitinen, Irena Miettinen, Kristiina Poutala, Allan Sandroos, Anne Kauppi, Sirkku Rahikkala ja Maaria Koivisto. Koulutusohjelman vastuuhenkilönä Helsingin yliopistossa toimii dosentti Jari Lahti psykologian koulutuksesta. Helsingin yliopiston psykiatrian ja psykologian professorit ja yliopistonlehtorit vastaavat yliopiston kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille yhteisestä opetuksesta. KOULUTUSMAKSUT Koulutuksen teoria- ja menetelmäopintojen koulutusmaksu määräytyy siihen osallistuvien opiskelijoiden lukumäärän mukaan. Maksu on ,-/opiskelija/max opiskelijaryhmäkoko ja ,- /opiskelija/min opiskelijaryhmäkoko (alv 0%). Koulutusmaksut vahvistetaan opiskelijavalinnan tuloksen selvittyä ja ne jakautuvat kahdeksalle lukukaudelle. Koulutusohjelmaan kuuluu opiskelija oma koulutuspsykoterapia sekä työnohjattu psykoterapeuttinen potilastyö. Niiden kustannukset eivät sisälly yllämainittuun hintaan vaan opiskelija suorittaa ne koulutuspsykoterapeutille ja työnohjaajalle. Lisäksi koulutusohjelman soveltuvuusarviointi ja valinta maksaa 300 euroa, joka ei kuulu koulutusohjelman hintaan. Haastattelu maksetaan sen yhteydessä. Koulutuksen kustannuksista vastaavat koulutettava tai hänen työnantajansa. Koulutusta suunnittelevan suositellaan neuvottelevan hänen työnantajansa kanssa koulutuskustannuksiin osallistumisesta. Koulutukseen otetaan opiskelijaa ja se aloitetaan vain, mikäli ryhmän minimikoko täyttyy. KOULUTUKSEN ALKAMINEN JA OPETUSTILAT Koulutus alkaa elokuussa 2013 ja kestää neljä vuotta (8 lukukautta). Koulutus järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa Helsingin keskustassa. KOULUTUKSEN RAKENNE JA SISÄLTÖ Koulutus on laajuudeltaan 84 op ja kestää 4 vuotta. Lähiopetus toteutetaan pääosin syysja kevätlukukausien aikana kerran kuussa olevina kahden päivän seminaareina. Koulutuksen alkaessa opiskelijat saavat koko koulutusohjelman. Koulutusohjelma koostuu seuraavista kolmesta opintojaksosta: 1) Teoria- ja menetelmäopinnot: a) Teoria- ja kliinisiä seminaareja sekä kontaktiopetusta kirjallisuuspienryhmissä (20 tuntia) : 12 op, lähiopetuspäiviä koulutusohjelmassa on 48 kpl b) Muuta omatoimista teoria- ja menetelmäopiskelua: 36 op c) Opinnäytetyö (jonka tekemiseen 20 tuntia pienryhmäohjausta): 10 op d) Yliopiston kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille yhteiset opinnot: 5 op 2) Psykoterapeuttisen potilastyön ryhmätyönohjaus: 170 h (vähintään kaksi yli vuoden ja neljä alle vuoden pituista työnohjattua psykoterapiatapausta) sekä niihin valmistautuminen, 17 op. Työnohjaus jakaantuu kahteen osaan ja ensimmäisessä osassa (noin 85 tuntia) pääpaino on käsitteellistämisessä ja työtavoissa. Jälkimmäisessä osassa (noin 85 tuntia) mukaan tulee enenevästi terapiasuhteen ja opiskelijan yksilöllisen työotteen kysymyksiä.

4 Psykoterapeuttista potilastyötä tulee olla koulutuksen aikana yhteensä vähintään 300 tuntia. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin. 3) Koulutuspsykoterapia: 40 h yksilöpsykoterapiaa sekä 40 h ryhmäpsykoterapiaa, yht. 80 h sekä niihin valmistautuminen, 4 op Koulutus sisältää ryhmämuotoista teorian opiskelua, pienryhmätyönohjausta, kirjallisuuspienryhmiä sekä yksilöryhmämuotoista koulutuspsykoterapiaa. Teoriaosioon kuuluu lähiopetuksen lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä, välitehtäviä ja muuta omatoimista, koulutusohjelmaan sisältyvää opiskelua. Koulutukseen kuuluu sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on esimerkiksi johonkin kognitiivisen psykoterapiasuuntauksen erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Lisäksi koulutusohjelmaan kuuluu asetuksen 1120/2010) edellyttämä osaamisen osoittaminen näytöllä. Teoreettinen ja menetelmäkoulutus muodostavat prosessinomaisen yhtenäisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa. Koulutusohjelmassa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja työtavat Kehityspsykologian ja kognitiivisen psykoterapian keskeiset yhtymäkohdat Lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapia eri mielenterveydenhäiriöissä Terapiasuhteen muodostaminen lasten ja nuorten kanssa sekä vanhempainohjaus Kognitiivisen psykoterapian kehityssuunnat, muun muassa dialektinen käyttäytymisterapia, skeematerapia, terapia tunnekeskeinen Teoreettinen ja menetelmäkoulutus muodostavat prosessinomaisen yhtenäisenkokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa. Koulutuksen rakenne lukukausittain: Koulutusohjelma muodostuu neljästä osuudesta: orientoiva, perus- sekä laajentava ja syventävä ja viimeistelevä osuus, jotka jakaantuvat 24:än kahden päivän seminaariin. 1. Lukukausi: Orientoiva osuus 1. seminaari: Koulutukseen orientoituminen sekä kognitiivinen psykoterapia, periaatteet, käsitteellistämisestä ja keskeisistä työtavoista. Kouluttajat Jorma Fredriksson ja 2. seminaari: Kognitiivinen lasten ja nuorten psykoterapia. Kouluttajat Jorma Fredriksson ja 3. seminaari: Kehityspsykologia ja kognitiivinen psykoterapia. Kouluttaja Jorma Fredriksson Lukukausi: Perusosuus Pääteemat: Perehdytään kognitiivisen sekä lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian tavallisimpiin sovellusalueisiin ja työtapoihin sekä perehtymistä joihinkin uudempiin sovellusalueisiin ja lähestymistapoihin. Tavanomaisimpia sovellusalueita ovat ahdistushäiriöt ja depressio. Näiden yhteydessä käsitellään myös kognitiivisen psykoterapian lähestymistapoja aikuisten kanssa työskenneltäessä ja verrataan niitä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Keskeisiä työtapoja ovat altistaminen, sokraattinen dialogi, tunteiden ja ajatusten tunnistaminen, mielikuvatyöskentely, joihin

5 paneudutaan nyt orientoivaa osuutta perusteellisemmin. 4. seminaari: Käsitteellistäminen ja keskeiset työtavat kognitiivisessa aikuisten ja lasten ja nuorten psykoterapiassa, taitoharjoitusseminaari. Kouluttajat Jorma Fredriksson ja 5. seminaari Lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden kognitiivinen psykoterapia. Kouluttaja Klaus Ranta 6. seminaari: Lasten ja nuorten depression kognitiivinen psykoterapia. Kouluttaja Outi Havia 7. seminaari: Nuorten kanssa työskentely kognitiivisessa psykoterapiassa. Kouluttaja Jyri Tamminen 8. seminaari: Terapiasuhde ja sitä tukeva kommunikaatio lasten ja nuorten kognitiivisessa psykoterapiassa. Kouluttaja Jorma Fredriksson 9. seminaari: Ulkomaisen kognitiivisen psykoterapian kouluttajan seminaari erikseen ilmoitettavasta aiheesta 10. seminaari: Vanhempainohjaus lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian tukena tai vaihtoehtona. Yhteistyö lapsen ja nuoren verkostojen kanssa. Kouluttajat Jorma Fredriksson ja 11. seminaari: Lasten ja nuorten posttraumaattisen stressihäiriön kognitiivinen psykoterapia. Kouluttaja Sirkku Rahikkala 12. seminaari: Työtapa- ja harjoituspainotteinen seminaari 2: lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian työtavat. Kouluttajat Jorma Fredriksson ja 5-7. Lukukausi: Laajentava ja syventävä osuus Pääteemat: Opiskelijat laativat pääkouluttajien kanssa itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa tarkentavat omaa erityiskiinnostusalaansa muun muassa koulutuksen opinnäytetyötä ajatellen Opiskelijat ohjataan opinnäytetyön teon aloittamiseen. Psykoterapiantyön työnohjaajat vaihtuvat koulutuksen laajentavan ja syventävän osuuden alussa. Laajentavassa ja syventävässä kokonaisuudessa perehdytään kognitiivisen psykoterapian käyttöön muun muassa syömishäiriöiden, kompleksisten traumojen, niin sanottujen ulkoistuvien häiriöiden (käytös- ja uhmakkuushäiriö, tarkkaavaisuushäiriö), erilaisten neuropsykiatristen problematiikkojen (Tourette, Aspergerin oireyhtymä ja) ja muiden lasten ja nuorten psyykkisten häiriöiden hoidossa sekä käsitellään nuorten kanssa työskentelyn erityiskysymyksiä kuten alkava persoonallisuushäiriöproblematiikka, itsetuhoinen käyttäytyminen, riippuvuudet. Tässä koulutusosuudessa opiskelijat voivat myös etsiä omia kiinnostuskohteita ja perehtyä niihin. Opiskelijat perehtyvät myös kognitiivisen psykoterapian nykyisiin kehityssuuntiin. Seminaareissa käsitellään edelleen opiskelijoiden psykoterapiatapausselosteita siten, että koulutuksen päättyessä jokainen opiskelija on esitellyt yhden psykoterapiatapausselosteen 13. seminaari: Kiintymyssuhde ja kognitiivinen psykoterapia. Kouluttaja Anne Kauppi 14. seminaari:. Syömishäiriöiden kognitiivinen psykoterapia. Kouluttaja Pia Charpentier 15. seminaari: Dialektinen käyttäytymisterapia nuorten terapiassa. Kouluttaja Jyri Tamminen 16. seminaari: Ulkoistuvat häiriöt (tarkkaavaisuushäiriö, uhmakkuushäiriö, käytöshäiriö) ja kognitiivinen psykoterapia. Kouluttaja Jorma Fredriksson 17. seminaari: Lapsuuden kaltoinkohtelun/ hyväksikäytön ja muiden kompleksisten traumojen käsittely kognitiivisessa psykoterapiassa. Kouluttaja Anne Kauppi 18. seminaari: ulkomaisen kouluttajan pitämä seminaari myöhemmin määriteltävästä aiheesta 19. seminaari: Kognitiivisen psykoterapian kehityssuuntia: skeematerapia, myötätuntopainotteinen terapia, emootiokeskeinen

6 terapia. Kouluttajat Jorma Fredriksson ja 20. ja 21. Seminaari: kaksi seminaaria opiskelijoiden koulutuksen puolivälissä laatimissa HOPSeissa esille tulleiden kiinnostuskohteiden mukaisesti 8. Lukukausi: Viimeistelevä osuus Pääteemat: Koulutuksen päätösseminaarissa orientoidaan opiskelijat työskentelyyn psykoterapeutteina (omasta jatkuvasta kehityksestä ja työssä jaksamisesta huolehtiminen, lainsäädännölliset kysymykset). Lisäksi viimeistelykokonaisuuteen kuuluu kaksi lopputyöseminaaria, joissa opiskelijat apukouluttajan asemasta käsin esittelevät lopputyönsä ensin suunnitelmana ja sitten valmiina työnä ryhmälle. 22. seminaari: Lopputyötä valmisteleva seminaari. Kouluttajat Jorma Fredriksson ja 23. seminaari: Lopputyöt esittelevä seminaari. Kouluttajat Jorma Fredriksson ja 24. Seminaari: Päätösseminaari, psykoterapeuttina työskentely ja psykoterapeutin jaksaminen. Kouluttajat Jorma Fredriksson ja KOULUTUKSEEN HAKEMINEN Koulutuksen hakuaika ja haun yhteydessä tarvittavat lomakkeet ja todistukset ilmenevät Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta. Hakulomake julkaistaan haun alkaessa helmikuussa TIEDUSTELUT Sanna Selinheimo, PsM Psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelija puh

VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE

VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE 1 VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIA -koulutus (ET3), v. 2011-2015 Koulutuksen järjestäjä: Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA

ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA ESPOON STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA / YLEINEN OSA 1.8.2011 SISÄLLYSLETTELO JOHDANTO... 4 1 OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatimisen perusteet...5 1.2 Opetussuunnitelman lähtökohdat...5

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA PORKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA [Saatettavaksi voimaan 1.8.2011 alkaen] Perustuu opetushallituksen määräykseen 33/11/2003, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, huomioiden määräysten 10/011/2009

Lisätiedot