Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen alkaneissa koulutuksissa ( muokattu versio)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio)"

Transkriptio

1 1 Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen alkaneissa koulutuksissa ( muokattu versio) KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN KOULUTUS Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on integratiivinen ja yhtenäinen psykoterapiamuoto, jonka teoreettiset juuret ovat psykoanalyyttisessa objektisuhdeteoriassa ja kognitiivisessa psykoterapiassa. Se kehitettiin erityisesti julkisessa terveydenhuollossa toteutettavaksi lyhyen psykoterapian muodoksi, mutta sen sovellusaluetta on laajennettu sittemmin pitkiin terapioihin. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian koulutus on suunniteltu brittiläisen järjestön (The Association of Cognitive Analytic Therapists, ACAT) koulutusohjelman pohjalta. Tällä hetkellä kansainvälisien KATkoulutuksien kriteerejä laatii ja valvoo ICATA.(International Cognitive Analytic Therapy Association). Suomessa KAT -koulutusta järjestää vuonna 1995 perustettu Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. Yhdistyksen koulutusvaliokunnan tehtävänä on suunnitella KAT -koulutusta, hyväksyä koulutussuunnitelmat sekä valvoa KAT -psykoterapiakoulutuksen toteutumista. Koulutusvaliokunta nimeää kullekin KAT - koulutusjaksolle koulutuksesta vastaavan johtajan ja koulutuksen johtoryhmän. Yhdistyksellä on eettinen toimikunta. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian koulutus on suunniteltu Valviran ohjeet ja kriteerit huomioiden (www.valvira.fi). Lisäksi psykoterapian palvelujärjestelmän tilanne (esim. KELAn pätevyysvaatimukset, ja koulutuskentässä tapahtuvat muutokset huomioidaan KAT -koulutuksen suunnittelussa. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen koulutusvaliokunta on kokouksessaan hyväksynyt KAT -koulutuksen vaatimukset. Ne koskevat jälkeen mutta ennen alkaneita koulutuksia ja ovat voimassa näiden koulutuksien loppuun. KAT-koulutuksen vaatimusten mitoituksessa sovelletaan seuraavaa Valviran kriteerien mukaista laskentaohjetta (ks. yksi opintopiste on 27 työtuntia työnohjaukseen valmistautuminen vaatii muistiinpanojen tekemistä yhden työnohjaustunti teoriakoulutukseen valmistautuminen vaatii kirjallisuuden lukemisen lisäksi muuta valmistautumista yhden tunnin /teoriatunti vaativan kirjallisuuden lukunopeus on 3-10 sivua tunnissa. opinnäytetyön kirjoittaminen vaatii aikaa 40 tuntia / 8 sivua

2 2 KAT-KOULUTUKSEN RAKENNE KAT- koulutus toteutuu porrastetusti yhtenäisenä koulutusprosessina seuraavasti: 1. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian johdantojakso (ent. Psykoterapian perustaidot tai muu vastaava yhdistyksen hyväksymä koulutus) 2. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian johdantojakso ja 3-vuotinen kognitiivis-analyyttisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus yhdessä muodostavat ylemmän erityistason (YET) psykoterapiakoulutuksen. 3. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian VET- psykoterapeuttikoulutus. 4. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian kouluttajakoulutus Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian johdantojakso (15 op) (ent. Psykoterapian perustaidot -jakso tai muu vastaava yhdistyksen hyväksymä koulutusjakso) on noin vuoden mittainen koulutuskokonaisuus. Johdantojakso toimii samalla valintamenettelynä 3-vuotiselle psykoterapeuttikoulutusjaksolle yhdessä haastattelun kanssa silloin kun psykoterapeutiksi haluavan muut psykoterapiakoulutukseen hakeutumisen edellytykset täyttyvät ( Johdantojakso voi toimia myös itsenäisenä kokonaisuutena, kun opiskelija haluaa saada psykoterapeuttisia perusvalmiuksia, perehtyä KAT -hahmotustapaan ja psykoterapian perusteisiin ja niiden soveltamiseen asiakastyössä. 3-vuotinen psykoterapeuttikoulutus-jakso (60 op) vastaa laajuudeltaan Valviran kriteereitä ja antaa mahdollisuuden hakea rekisteröidyn psykoterapeutin pätevyyttä. Yhdessä johdantojakson kanssa se muodostaa yhtenäisen nelivuotisen KAT -psykoterapeuttikoulutuksen (YET). Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian vaativan erityistason (VET) koulutus toteutuu kaksivaiheisena, jossa ensimmäisen osan muodostaa vähintään 4-vuotinen koulutuskokonaisuus (johdantojakso ja vähintään 3- vuotinen psykoterapeuttikoulutusjakso) ja toisen osan vähintään kaksi vuotta kestävä VET -koulutusjakso. VET -koulutuksen suorittanut psykoterapeutti, joka on merkitty terveydenhuollon ammatinhenkilöiden keskusrekisteriin, voi toimia KAT -psykoterapian työnohjaajana. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian kouluttajakoulutus voi toteutua erillisenä tai VET -koulutuksen kanssa samanaikaisesti toteutuvana koulutuskokonaisuutena. KAT-PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KAT -psykoterapeuttikoulutus on nelivuotinen koulutuskokonaisuus, jonka suoritettuaan koulutettavalla on mahdollisuus hakea Valviralta oikeutta käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Siirtymävaiheessa ( alkavat koulutukset) koulutuskokonaisuus (YET) rakentuu vuoden kestävästä johdantojaksosta ja kolmivuotisesta psykoterapeuttikoulutuksesta. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMISEN EDELLYTYKSET:

3 3 KAT -psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvalla tulee olla 1. Valviran hyväksymisperusteissaan edellyttämä pohjakoulutus (ks. tarkemmin 2. vähintään kahden vuoden työkokemus hoitotyössä, mielenterveystyössä tai vastaavissa tehtävissä 3. mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista työtä koulutuksen aikana 4. siirtymävaiheessa kognitiivis-analyyttisen psykoterapian johdantojakso (Psykoterapian perustaidot - jakso tai muu vastaava yhdistyksen hyväksymä koulutuskokonaisuus) 5. siirtymävaiheessa kognitiivis-analyyttisen psykoterapian johdantojakson työnohjaajan suositus psykoterapeuttikoulutukseen hakeutumiseksi 6. haastattelemalla todettu henkilökohtainen soveltuvuus 7. Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry:n liitännäisjäsenyys KOULUTUSVAATIMUKSET: KAT -psykoterapeuttikoulutus (60 op) koostuu seuraavista osista: 1. Teoria- ja menetelmäopetus a) teoriaseminaarit ja kliiniset seminaarit vähintään 200 tuntia ja niihin valmistautuminen 200 tuntia b) muu teoria- ja menetelmäopetus 950 tuntia seuraavasti: 1. perehtyminen keskeiseen kognitiivis-analyyttista psykoterapiasuuntausta, sen tieteellisiä perusteita ja tuloksellisuutta sekä psykoterapian yleistä teoriaa käsittelevään kirjallisuuteen 2. välitehtävät ja muu omatoiminen koulutusohjelmaan sisältyvä opiskelu 3. opinnäytetyö, joka voi olla esim. kognitiivis-analyyttisen psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa kirjallinen työ, esitys kongressissa, tai kehittämisprojekti ja siihen liittyvä ohjaus ja tarkastus 2. Psykoterapeuttinen potilastyö vähintään 300 tuntia sisältäen 5-8 loppuunsaatettua ja työnohjattua kognitiivis-analyyttista koulutushoitoa, esim. 5 lyhyttä (vähintään 16 käyntikertaa) ja 1-2 pitkää, vähintään vuoden kestävää hoitoa (vähintään 40 käyntikertaa). 3. Psykoterapian työnohjaus vähintään 100 tuntia ja työnohjaukseen valmistautuminen vähintään 100 tuntia. Työnohjaajalla tulee olla kognitiivis-analyyttisen terapian VET -pätevyys, joka on merkitty Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Suosituksena on että 1-2

4 4 koulutushoitoa toteutetaan 1 terapiakäynti/työnohjauskerta tiheydellä. Suosituksena on koulutushoitojen työnohjauksen toteutuminen kahdella eri työnohjaajalla. 4 Koulutettavan oma koulutuspsykoterapia vähintään 80 tuntia. Koulutuspsykoterapia voi olla kognitiivis-analyyttista, kognitiivista tai analyyttista psykoterapiaa. Kaksi viime mainittua terapiasuuntausta hyväksytään, koska aineksia näistä on integroitu kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiasuuntaukseen. Viime kädessä Valvira hyväksyy oman koulutuspsykoterapian hakijakohtaisesti. Omalla psykoterapeutilla tulee olla kyseisen psykoterapian VET - psykoterapeuttipätevyys, joka on merkitty Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. KAT -psykoterapeuttikoulutuksen suorittamisessa voidaan soveltuvin osin ottaa huomioon koulutettavan aiempia joko koti- tai ulkomaisia KAT -opintoja. Koulutusvaliokunta arvioi korvaavuuden tapauskohtaisesti. VAATIVAN ERITYISTASON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS Vaativan erityistason kognitiivis-analyyttinen psykoterapeuttikoulutus vastaa laajuudeltaan psykoterapeuttikouluttajakoulutusta. Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiakoulutuksessa VET -koulutus on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen muodostaa kognitiivis-analyyttisen psykoterapian vähintään 4-vuotinen koulutuskokonaisuus. Tämän vaiheen jälkeen toteutuva VET -koulutus on vähintään 2-vuotinen. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMISEN EDELLYTYKSET: KAT -VET -koulutukseen hakeutuvalla tulee olla 1. KAT -psykoterapeutin pätevyys, joka on merkitty Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, 2. KAT-VET -työnohjaajan lausunto, jossa arvioidaan hänen tapaansa tehdä psykoterapeuttista työtä kognitiivis-analyyttisen psykoterapian keinoin, 3. KAT -psykoterapeuttikoulutuksen päättymisestä on kulunut korkeintaan 10 v, 4. haastattelemalla todettu henkilökohtainen soveltuvuus, 5. mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista työtä VET -koulutuksen aikana, 6. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n psykoterapeuttijäsenyys.

5 5 KOULUTUSVAATIMUKSET: KAT VET -psykoterapeuttikoulutus (90 op), muodostuu psykoterapeuttikoulutuksen (YET) osuudesta ja VET -psykoterapeuttikoulutuksen osuudesta. VET -koulutuksen osuus koostuu seuraavista osista: 1. Teoria- ja menetelmäopetus a. teoriaseminaarit ja kliiniset seminaarit vähintään 200 tuntia ja niihin valmistautuminen 200 tuntia b. muu teoria- ja menetelmäopetus vähintään 1080 tuntia seuraavasti: 1 kirjallisuuteen perehtyminen. Kirjallisuudesta osa voi sisältyä psykoterapeuttikoulutuksen (YET)osuuteen. 2 välitehtävät ja muu omatoiminen koulutusohjelmaan sisältyvä opiskelu kuten työn pohdintaryhmät 3 opinnäytetyö, joka voi olla esim. kognitiivis-analyyttisen psykoterapian erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa kirjallinen työ, jossa on pyritty jonkin tieteellisen metodin soveltamiseen, esitys kongressissa tai kehittämisprojekti ja siihen liittyvä ohjaus tarkastus. VET -koulutuksen opinnäytetyö voi olla KAT - psykoterapeuttikoulutuksen opinnäytetyön syventämistä tieteellistä metodia soveltaen tai erillinen työ. 2. Psykoterapeuttinen potilastyö vähintään 250 tuntia, kuitenkin niin että KAT -psykoterapeuttikoulutus mukaan lukien asiakastyötä on yhteensä 600 tuntia VET - koulutuksen päättyessä. VET -koulutuksen aikana toteutuva potilastyö sisältää 4 loppuun saatettua ja työnohjattua kognitiivis-analyyttista koulutushoitoa. 3. Psykoterapian työnohjaus vähintään 100 tuntia ja työnohjaukseen valmistautuminen vähintään 100 tuntia. Työnohjaajalla tulee olla kognitiivis-analyyttisen psykoterapian VET -psykoterapeuttipätevyys, joka on merkitty Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. 4. Koulutettavan oma koulutuspsykoterapia vähintään 140 tuntia. KAT -psykoterapeutti-koulutuksesta voidaan lukea hyväksi koulutuspsykoterapiaa vähintään 80 tuntia. Tällöin VET -koulutukseen luettava osuus on 60 tuntia. KAT -psykoterapeutin oma koulutusterapia voi olla kognitiivis-analyyttista, kognitiivista tai analyyttista psykoterapiaa. Kaksi viime mainittua terapiasuuntausta hyväksytään, koska aineksia näistä on integroitu kognitiivis-analyyttiseen psykoterapiamuotoon. Viime kädessä Valvira hyväksyy oman koulutuspsykoterapian hakijakohtaisesti. Omalla psykoterapeutilla tulee olla kyseisen psykoterapian VET psykoterapeuttipätevyys, joka on merkitty Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. KAT -psykoterapeutti ja VET -koulutuksen suorittamisessa voidaan soveltuvin osin ottaa huomioon koulutettavan aiempia joko koti- tai ulkomaisia KAT -opintoja. Koulutusvaliokunta arvioi korvaavuuden tapauskohtaisesti. KAT-PSYKOTERAPIAN KOULUTTAJAPÄTEVYYS KAT -kouluttajapätevyyden voi hankkia samanaikaisesti KAT VET -koulutuksen kanssa tai erillisenä opintokokonaisuutena VET -koulutuksen jälkeen sisältäen opiskelijan oman portfolion KAT -opinnoistaan, työnohjauksistaan ja koulutuksistaan. KOULUTUKSEEN HAKEUTUMISEN EDELLYTYKSET:

6 6 KAT -kouluttajakoulutukseen hakeutuvalla tulee olla 1. KAT -psykoterapeutin pätevyys, joka on merkitty Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, 2. hyväksytysti suoritettu KAT VET -koulutus tai KAT VET -koulutus meneillään, 3. mahdollisuus antaa työnohjausta kognitiivis-analyyttisen terapian keinoin, 4. mahdollisuus tehdä kognitiivis-analyyttisen psykoterapian koulutustyötä, KOULUTUSVAATIMUKSET: Koulutus koostuu seuraavista osioista: 1. Oma työnohjaajakokemus. Koulutettavan tulee ryhtyä VET -koulutuksen aikana tai sen jälkeen ohjaamaan kognitiivis-analyyttisen psykoterapian keinoin toteutettuja hoitoja. Loppuun suoritettu kouluttajakoulutus edellyttää vähintään 90 tuntia kognitiivis-analyyttisen psykoterapian viitekehyksen soveltamista työnohjauksessa 2. Työnohjauskoulutus. Seminaariopetusta vähintään 30 tuntia ja vähintään 30 tuntia seminaareihin valmistautumista. Työnohjauskoulutus voi sisältyä KAT VET -koulutuksen teoria- ja menetelmäopintoihin. 3. Työnohjauksen työnohjaus. Vähintään 20 tuntia työnohjauksen työnohjausta ja 20 tuntia siihen valmistautumista. 4. Oma opetuskokemus. a) Osallistuminen kognitiivis-analyyttisen psykoterapian johdantojakson seminaarin toteuttamiseen pitämällä itsenäisesti yhtä aihepiiriä käsittelevä luentojakso. b) Yhden työpajan vetäminen sekä kognitiivis-analyyttisen psykoterapian johdantojaksolla että KAT -psykoterapeuttikoulutuksessa. c) Muu kognitiivis-analyyttinen opetuskokemus. 5. Muu pätevyyttä syventävä toiminta. Kouluttajakoulutukseen sisältyy ns. portfolio, työnäytteiden kokoelma. Siihen merkitään kiinteästi KAT -pätevyyttä syventävät lisätehtävät tai hankkeet, joita koulutettava on koulutuksen aikana toteuttanut. Koulutettavien osallistumista tieteelliseen jatkokoulukseen ja omaan tutkimustoimintaan kannustetaan. On suositeltavaa, että koulutettava osallistuu 2-3 alan kansainväliseen kongressiin ja pitää kongressissa esityksen. Kouluttajakoulutuksen suorittamisen jälkeen KAT-VET -terapeutille voidaan myöntää erillinen KAT - kouluttajapätevyys. Kouluttajapätevyyden myöntämisen edellytyksenä on Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n psykoterapeuttijäsenyys.

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste Yhdistys järjestää nelivuotista ylemmän erityistason (YET) koulutusta. Nelivuotisen koulutuksen

Lisätiedot

VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE

VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE 1 VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIA -koulutus (ET3), v. 2011-2015 Koulutuksen järjestäjä: Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 84 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 76 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Yleissuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012 Taitto: Antti Tarponen, Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

ERIKOISTUMINEN NEUROLOGIAAN ITÄ SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA

ERIKOISTUMINEN NEUROLOGIAAN ITÄ SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA ERIKOISTUMINEN NEUROLOGIAAN ITÄ SUOMEN YLIOPISTOSSA JA KUOPION YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Neurologian koulutusohjelma jakautuu runkokoulutukseen ja eriytyvään koulutukseen ja sen kokonaispituus on 6

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT MASTER S DEGREE PROGRAMME IN HEALTH SCIENCES (PUBLIC HEALTH) MASTER

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2015

OPINTO-OPAS 2012-2015 OPINTO-OPAS 2012-2015 LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö (MED) 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO Käyntiosoite: Lääketieteen yksikkö (Arvo) Lääkärinkatu 1 Lääketieteen yksikkö (B-rakennus)

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Mitä on psykoterapia?

Mitä on psykoterapia? Mitä on psykoterapia? Psykoterapia on mielenterveysongelmien (esim. masennus, ahdistus ja erilaiset pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä ja opiskelussa) ja elämän erilaisten kriisien ja traumaattisten

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

Kirjoittajat ja Stakes. Kannen suunnittelu: Harri Heikkilä Taitto: Raili Silius ISBN 978 951 33 2296 0 ISSN 1237 5673

Kirjoittajat ja Stakes. Kannen suunnittelu: Harri Heikkilä Taitto: Raili Silius ISBN 978 951 33 2296 0 ISSN 1237 5673 Kirjoittajat ja Kannen suunnittelu: Harri Heikkilä Taitto: Raili Silius ISBN 978 951 33 2296 0 ISSN 1237 5673 Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2008 Saatesanat Lukuisilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikunnilla

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot