KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS - LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS - LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS - LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO Lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus Opiskelijavalinta Koulutusohjelman rakenne Koulutusohjelman opintojaksot... 6 KGT100 Kognitiivisen psykoterapian perusteet, 5 op... 6 KGT110 Kognitiivis-behavioraaliset hoitomallit masennuksen, ahdistushäiriöiden ja psykoosien hoidossa, 5 op... 7 KGT120 Psyykkisten häiriöiden kehityksellinen näkökulma ja terapiasuhteen ilmiöt, 5 op... 8 KGT135 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit persoonallisuushäiriöiden hoidossa ja ehkäisyssä, 4/5 op KGT145 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit lasten ja nuorten kompleksisten pyykkisten häiriöiden hoidossa, 4/5 op KGT150 Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa työssä, 4 op KGT160 Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia ja tunnekeskeinen työskentely, 5 op KGT170 Kognitiivisen psykoterapian kansainväliset seminaarit, 2 op KGT180 Erityisteemaseminaarit 6 op KGT190 Ammatillinen kehittyminen, 6 op KGT200 Psykoterapian työnohjaus, 17 op KGT300 Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, 2 op KGT310 Yksilöllinen koulutuspsykoterapia, 2 op KTG400 Opinnäytetyö, 10 op Osaamisen osoittaminen näytöllä... 20

3 LASTEN JA NUORTEN KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSY- KOTERAPEUTTIKOULUTUS Koulutusohjelma on hyväksytty yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja on voimassa asti. Kognitiivisen psykoterapian koulutusohjelma - lasten psykoterapian suuntautumisvaihtoehto on Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 tarkoittama psykoterapeuttikoulutus, joka antaa psykoterapeuttina toimimisen edellyttämän osaamisen ja mahdollistaa psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisen. Osaaminen osoitetaan näytöllä. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija pystyy yksilöpsykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoito ja kuntoutusprosessia. Kognitiivinen psykoterapian perustana ovat yhteinen kognitiiviseen psykologiaan perustuva käsitteistö ja tietyt kaikille kognitiivisille hoitomalleille yhteiset työskentelytavat. Kognitiivisen psykoterapian teoriapohja rakentuu tiedolle ihmisen mielen sisäisestä tiedonkäsittelystä ja sen prosesseista. Kaikille kognitiivisen psykoterapian hoitomalleille on yhteistä, että työskentely rakentuu potilaan kanssa tasavertaiselle yhteistyösuhteelle ja yhteiselle potilaan kokemuksen tutkimiselle. Terapia on tavoitteellista ja se perustuu potilaan kanssa tehtyyn käsitteellistämiseen, jossa haetaan yhteistä ymmärrystä hänen vaikeuksistaan, niiden taustoista ja niiden helpottamiseksi tarvittavasta työskentelystä. Kognitiivisen psykoterapian vaikuttavuudesta kaikkien keskeisten mielenterveyden häiriöiden hoidossa on tutkimusnäyttöä ja sen käyttöä puolletaan virallisissa hoitosuosituksissa. Lasten ja nuorten kognitiivisessa psykoterapiassa näitä periaatteita sovelletaan psykoterapiatyöhön asiakkaan iän ja kehitystason huomioivalla tavalla. Lähtökohtana on, että terapeutti hallitse kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteita ja alun perin aikuisten psykoterapiaan kehitettyjä työtapoja. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyn erityispiirteisiin lähdetään perehtymään tämän yhteisen perustan kautta. Eriyttämistä ja kohdentamista eri ikäryhmien mukaan toteutetaan kirjallisuudessa, pienryhmäopetuksessa, työnohjauksessa, työnohjatussa potilastyössä, opinnäyteyössä sekä seminaariopetuksessa mm. ennakkotehtävissä, soveltavissa harjoituksissa ja opetuksen sisällössä. 3

4 1. OPISKELIJAVALINTA Koulutusohjelmaan valittavalla tulee olla 1) soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna yhteensä 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot; tai 2) sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja; tai 3) muu 1 ja 2 kohtaa vastaava ulkomailla suoritettu koulutus. Soveltuviksi ylemmiksi korkeakoulututkinnoiksi katsotaan psykologian maisterin tutkinto, lääketieteen lisensiaatin tutkinto, muu soveltuva terveydenhuollon tutkinto sekä yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinto, jossa on pääaineena kehityspsykologia, sosiaalityö, sosiaalipsykologia tai sosiaalipedagogiikka. Soveltuviksi ammattikorkeakoulututkinnoiksi katsotaan tutkintonimikkeet sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK). Erityistapauksissa myös muu tutkinto voidaan katsoa soveltuvaksi, hakijan opintojen ja työkokemuksen perusteella. Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä, todettu soveltuvuus psykoterapeutin ammattiin ja mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä lasten ja nuorten kanssa opintojen aikana. Opiskelijalla tulee myös olla riittävä englanninkielen taito. 4

5 2. KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE Koulutusohjelman laajuus on 78 opintopistettä ja se koostuu teoria- ja menetelmäopintojen, työnohjauksessa tapahtuvan psykoterapeuttisen potilastyön, koulutuspsykoterapian ja opinnäytetyön opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Teoria- ja menetelmäopinnot KGT100 Kognitiivisen psykoterapian perusteet 5 op KGT110 KGT120 KGT135 Kognitiivis-behavioraaliset hoitomallit masennuksen, ahdistushäiriöiden ja psykoosien hoidossa Psyykkisten häiriöiden kehityksellinen näkökulma ja terapiasuhteen ilmiöt Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit persoonallisuushäiriöiden hoidossa ja ehkäisyssä 5 op 5 op 4/5 op KGT145 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit lasten ja nuorten kompleksisten psyykkisten häiriöiden hoidossa 4/5 op KGT150 KGT160 Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa työssä Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia ja tunnepainotteinen psykoterapia 4 op 5 op KGT170 Kognitiivisen psykoterapian kansainväliset seminaarit 2 op KGT180 Erityisteemaseminaarit 6 op KGT190 Ammatillinen kehittyminen 6 op Työnohjaus 200 Psykoterapian työnohjaus 17 op Koulutuspsykoterapia 300 Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia 2 op 310 Yksilöllinen koulutuspsykoterapia 2 op Opinnäytetyö 400 Opinnäytetyö 10 op 5

6 3. KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOT KGT100 Kognitiivisen psykoterapian perusteet, 5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija on perillä psykoterapiasta hoitomuotona sekä sen käytön yleisistä sovelluksista, mahdollisuuksista ja rajoitteista, hän tuntee alan lainsäädännön, eettiset ohjeet ja säännöt, tiedostaa psykoterapeutiksi kehittymisen ja psykoterapeuttina kehittymisen jatkuvan prosessinomaisen luonteen ja tunnistaa tämän kehittymisen osatekijöitä. Hän tuntee kognitiivisen psykoterapian menetelmien keskeistä kehittämistyötä, nykytilaa ja kehityshistoriaa, osaa verrata niitä muiden psykoterapiamenetelmien kehitysvaiheisiin ja on omaksunut kognitiivisen psykoterapian käsitteistön ja kognitiiviset perustyöskentelytavat yleisellä tasolla. Hän osoittaa hallitsevansa terapiasuhteen aloittamisen ja potilaan tilanteen käsitteellistämisen ja on omaksunut perustiedot psykoterapeuttisesta muutoksesta, muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja psykoterapeuttista muutosta kuvaavista yleisistä ja kognitiivisen psykoterapian malleista. Sisältö: Psykoterapia hoitomuotona, psykoterapian harjoittamiseen liittyvä lainsäädäntö ja eettiset kysymykset, yleiskatsauksena psykoterapian eri suuntaukset ja niiden historiallinen kehittyminen sekä kognitiivisen psykoterapian kehityshistoria ja nykytila. Kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteet ja työskentelytavat terapian aloitusvaiheessa, käsitteellistämisen tekeminen ja siihen liittyvät menetelmät. Psykoterapeuttiseen muutokseen ja kognitiivisessa psykoterapiassa tapahtuvaan muutokseen liittyvät käsitteet, psykoterapiatutkimukseen perustuva kuva muutokseen vaikuttavista tekijöistä, eritasoisia ja -painotuksisia muutoksen kuvaamistapoja. Kognitiivisen psykoterapian muutostyöskentelyn peruskäsitteet ja työskentelytavat. Muiden psykoterapiamenetelmien muutokseen tähtäävän työskentelyn yleiskuvausta ja suhteuttaminen kognitiiviseen työskentelyyn. Opetuksen toteuttamistavat: Seminaariopetus: - Psykoterapia ja kognitiivinen psykoterapia Psykoterapeutiksi kehittyminen - Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja perustaidot I - Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja perustaidot II Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin ikäryhmiin erikoistuminen huomioiden. Hakanen, A. (2008). Kognitiivisen psykoterapian luonne ja kehityshistoria. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Bennett-Levy, J. (2006) Therapist skills: a cognitive model of their acquisition and refinement. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 34,

7 Gurman, A.S. & Messer, S.B. (toim.) (2003). Essential psychotherapies. Theory and practice. 2nd edition. New York: Guilford. Kuusinen, K-L. (2008). Terapeuttinen vuorovaikutus. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Karila, I. (2008). Käsitteellistäminen ja keskeiset työtavat. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Beck, J. (1995). Basics and beyond. New York: Guilford. Friedberg R.D. & McClure J.M.(2002) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. New York: Guilford, (osia) Stallard, Paul: Ajattelemalla iloa. Työntekijän opas. Jyväskylä 2010, Psykologien kustannus. KGT110 Kognitiivis-behavioraaliset hoitomallit masennuksen, ahdistushäiriöiden ja psykoosien hoidossa, 5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija omaa perustiedot masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja psykoosien tai psykoottisen oireilun psykiatrisesta diagnostiikasta, kykenee erottamaan masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden erilaiset ilmenemismuodot ja tuntee niiden liittymisen muihin psyykkisiin häiriöihin. Hän hallitsee näiden mielenterveyden häiriöiden kognitiivisen teorian, osaa niiden käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat sekä hoidon edistymisen arvioinnin. Psykoosien kohdalla erityisesti hallitsee varhaisen ehkäisemisen ja hoidon mallin. Hän omaa tietämystä kognitiivisbehavioraalisen työskentelyn tutkimuksellisesta näytöstä ja työskentelyyn kohdistuvasta kriittisestä arvioinnista, osaa arvioida hoitomenetelmää ja yhteistyökysymyksiä potilaan kokonaishoidon kannalta. Sisältö: Masennustilojen, ahdistuneisuushäiriöiden sekä psykoosien ja psykoottisen oireilun psykiatrisen diagnostiikan perusteet, kognitiivis-behavioraalinen hoitomalli prosessina ja siihen kuuluvat työskentelytavat ja hoidon etenemisen arviointi. Tutkimuksellinen näyttö menetelmän toimivuudesta sekä menetelmään liittyvä kritiikki. Masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja psykoosien hoidon kokonaisuus ja yhteistyökysymykset. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Masennuksen hoito I - Kirjallisuustutorseminaari: Ahdistuneisuushäiriöt - Ahdistuneisuuden hoito I - Psykoosien hoito ja varhainen ehkäiseminen 7

8 Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin ikäryhmiin erikoistuminen huomioiden. Karila, I. (2008). Masennushäiriöt. Teoksessa Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Beck, A.T., Rush A.J., Shaw B.F., & Emery G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. New York: Guilford Press. (osia) Wells, A. (1997).Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual and Conceptual Guide. Wiley: Chichester. (osia) Clarke, D.A. & Beck, A.T. (2010). Cognitive therapy for anxiety disorders. Science and practice. Guilford: London. (osia) Laine, T., & Ylijukuri, V. (2008). Yleistynyt ahdistuneisuus. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Kajaste, S. (2008). Sosiaalinen fobia ja paniikkihäiriö. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Laaksonen, R. & Turunen, M. (2008). Pakko-oireinen häiriö. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Anttonen, S. (2008). Psykoosit. Teoksessa Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. French, P. & Morrison A. (2008). Psykoosin varhaisoireet tunnistaminen ja kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Hagen, R., Turkington, D., Berge, T. & Gråwe, R.W. (2011) CBT for psychosis. A symptom based approach. Padstow: Routledge. (osia) Seuraava lasten ja nuorten psykoterapiaan liittyvä kirjallisuus tai vastaavat kouluttajien nimeämät artikkelit. Kendall, P.C. (toim.) (2008). Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures (3rd edition). New York: Guilford. (osia) Stallard, P. (2009). Anxiety: Cognitive behavior therapy with children and young people. London: Routledge. (osia) Verdyuin, C., Rogers, J. & Wood, A. (2009). Depression: Cognitive behavior therapy with children and young people. London: Routledge. (osia) KGT120 Psyykkisten häiriöiden kehityksellinen näkökulma ja terapiasuhteen ilmiöt, 5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee mielenterveyden ja sen häiriöiden psykologisen, sosiaalisen ja biologisen perustan sekä niiden muo- 8

9 dostumisen kehityksellisestä ja vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta. Opiskelija on selvillä niistä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla on vaikutusta yksilöiden ja perheiden elämään, ymmärtää mielenterveyden häiriöiden kehityksellisen näkökulman ja sen merkityksen kognitiivisessa psykoterapiassa. Hän ymmärtää terapiasuhteen merkityksen ja sen ilmiöitä, tunnistaa eri tavoin painottuneita terapiasuhteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen säätelyä ja osaa tunnistaa terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät sekä havaita terapiasuhteen vaikeuksia ja hallitsee niihin kohdistuvia työskentelymenetelmiä. Hän hahmottaa sekä potilaan että oman vuorovaikutushistorian ja kiintymyssuhdemallien heijastumat terapiasuhteeseen. Sisältö: Yksilön biologinen perusta, sosiaalinen ja psykologinen kehityshistoria ja niiden heijastuminen psyykkiseen hyvinvointiin ja oireiluun. Yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja lähiverkoston tilanteen vaikutus yksilöiden ja perheiden hyvinvointiin ja oireiluun. Näiden huomioiminen potilaan tilanteen käsitteellistämisessä ja hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin ja psyykkisiin ongelmiin sekä heijastumat terapiasuhteeseen. Terapiasuhteeseen liittyvät ilmiöt ja merkitys terapeuttisessa työskentelyssä, soveltaminen erilaisiin terapeuttisiin tavoitteisiin, terapiasuhteen vaikeuksien hahmottaminen ja niiden kanssa työskentely, terapeutin oman osuuden havaitseminen terapiasuhteen ilmiöissä ja vaikeuksissa. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Kehityspsykologinen näkökulma - Kirjallisuustutorseminaari: Terapiasuhde - Terapeuttinen vuorovaikutus psykoterapian perustana - Kiintymyssuhdenäkökulma ja terapeuttinen vuorovaikutus Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin eri ikäryhmiin erikoistuminen huomioiden. Skuse, D., Bruce, H., Dowdney, L., & Mrazek, D. (toim.) (2011). Child psychology and psychiatry: Frameworks for practice. Chichester: Wiley-Blackwell. Sivut Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2006). Ihmisen psykologinen kehitys. Porvoo: WSOY, sivut 49 75, 81 92, Gilbert, P. & Leahy, R.L. (toim.) (2007). Therapeutic relationship in cognitive-behavioral psychotherapy. New York: Routledge. (osia) Safran, J. & Muran, J. (2000). Negotiating the therapeutic alliance. A relational treatment guide. New York: Guilford. (osia) Kuusinen, K.-L. & Wahlström, J. (2012). Terapiasuhde muutosprosessin perusta. Teoksessa: S. Eronen & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita (91 113). Helsinki: Edita. 9

10 Kuusinen, K.-L. & Wahlström, J. (2012). Kehittyvä mieli kehityspsykologinen ymmärrys psykoterapiassa. Teoksessa: S. Eronen & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita ( ). Helsinki: Edita. Bowlby, J. (1988). A secure base. London: Routledge. Luvut 7 ja 8. Hautamäki, A. (2002) Kiintymyssuhdeteoria. Teoksessa: Sinkkonen J. & Kalland, M. (toim.) (2002) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Dallos, R. (2006). Attachment narrative therapy. Luvut 1 3. Kuusinen, K-L. (1999). Terapiasuhde ja emotionaalinen säätely kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta. Teoksessa: Kuusinen K-L. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia ja kiintymyssuhdeteoria. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 4. KGT135 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit persoonallisuushäiriöiden hoidossa ja ehkäisyssä, 4/5 op Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee lasten käytöshäiriöiden diagnostiikan ja kognitiiviset hoitomallit persoonallisuushäiriöiden raketnumisen ehkäisyyn. Hän hahmottaa vanhempainohjauksen toimintatavata osana käytöshäiriöiden hoitoa. Opiskelija ymmärtää dialektis-behavioraalisen teorian tunne-elämän epävakauden ja itsetuhoisen käyttäytymisen rakentumisesta. Hän hallitsee hoitomallien soveltuvuuden arvioinnin potilaalle, käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat sekä näiden hoitomallien arvioinnin menetelmät. Hän osaa tunnistaa hoitomallien työskentelytapojen integroimisen mahdollisuudet muuhun kognitiiviseen työskentelyyn ja tuntee niiden tutkimuksellisen näytön ja kriittisen arvioinnin. Hän osaa arvioida hoitomenetelmää ja yhteistyökysymyksiä potilaan kokonaishoidon kannalta. Sisältö: Persoonallisuushäiriöiden psykiatrisen diagnostiikan perusteet, kognitiivinen ja sen pohjalta kehittynyt skeematerapeuttinen teoria psyykkisten ongelmien rakentumisesta, dialektis-behavioraaliseen hoitomalliin liittyvä teoria tunne-elämän epävakauden rakentumisesta, hoitomallien ja työskentelytapojen soveltuvuuden arvioinnin kysymykset, hoito prosessina, siihen kuuluvat keskeiset työskentelytavat ja hoidon etenemisen arviointi. Työskentelytapojen integroiminen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn ja potilaan kokonaishoitoon. Tutkimuksellinen näyttö hoitomallien toimivuudesta sekä hoitomalleihin liittyvä kritiikki. Persoonallisuushäiriöiden hoidon kokonaisuus ja yhteistyökysymykset. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Kirjallisuustutorseminaari: Lasten käytöshäiriöt ja vanhempainohjaus tai persoonallisuushäiriöiden hoito - Persoonallisuushäiriöiden hoito I - Lasten käytöshäiriöt ja vanhempainohjaus - Persoonallisuushäiriöiden hoito II - Dialektis-behavioraalinen työskentely nuorten hoidossa 10

11 Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin ikäryhmiin erikoistuminen huomioiden. Karila, I. (2008), Skeematerapia persoonallisuushäiriöissä. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Holmberg, N. & Kähkönen S. (2008). Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2004). Dialektinen käyttäytymisterapia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Helsinki: Edita. Linehan M. (1993) Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press. (tai korvaava uusi kirja M. Linehan, luvassa vuonna 2012) (osia) Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2008) Skeematerapia. Helsinki: Edita. Kendall, P.C. (toim.) (2008). Child and adolescent therapy. Cognitive-behavioral procedures (3rd edition). New York: Guilford. (osia) Friedberg, R.D. & McClure, J.M.(2002). Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. New York: Guilford. (osia) Miller, A., Rathus, J. & Linehan M. (2007) Dialectical Behaviour Therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford. (osin) KGT145 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit lasten ja nuorten kompleksisten psyykkisten häiriöiden hoidossa, 4/5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija hallitsee kompleksisten ahdistuneisuushäiriöiden sekä lasten masennuksen tai kroonisen ja toistuvan masennuksen diagnostiikan ja arvioinnin. Hän hallitsee ahdistuneisuushäiriöiden diagnostisen arviointi- ja hoitotavan perusteet ja osaa hahmottaa ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa tästä näkökulmasta. Hän tietää perustiedot traumaperäisen oireilun tunnistamisesta ja arvioinnista ja traumaperäisen oireilun hoidon kognitiivisesta työskentelystä. Hän hallitsee eri häiriöissä käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat, sekä hoidon arvioinnin ja hahmottaa mahdollisuuksia mallien keskeisten työskentelytapojen integroimiseen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn. Hän tuntee hoitomallien tutkimuksellisen näytön ja kriittisen arvioinnin ja osaa arvioida hoitomenetelmää potilaan kokonaishoidon kannalta, huomioiden yhteistyökysymykset. Sisältö: Lasten masennuksen tai kroonisen ja tosituvan masennuksen, kompleksisen ahdistuneisuuden ja traumaperäisen oireilun hoitomallien teoriaperusteet ja kehittämishistoria, hoitomallien soveltuvuuden arvioinnin kysymykset, hoitomallit prosessina ja niiden keskeiset työskentelytavat ja hoidon etenemisen arviointi. Hoito- 11

12 mallien työskentelytapojen integroiminen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn ja potilaan kokonaishoitoon ja yhteistyökysymykset. Tutkimuksellinen näyttö hoitomallin toimivuudesta sekä hoitomalleihin liittyvä kritiikki ja rajoitteet. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Masennuksen hoito II - Lasten masennus - Ahdistuneisuuden hoito II - Kirjallisuustutorseminaari: Valinnainen lisäkirjallisuus Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin ikäryhmiin erikoistuminen huomioiden. Karila, I. & Kokko, A-M. (2008) Krooninen masennus mitä on tehtävissä? Helsinki. Edita. Segal, Z., Williams, M., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. (osia) Butler, G., Fennell, M., & Hackmann, A. (2008). Cognitive Behavioral Therapy for Anxiey Disorders: Mastering Clinical Challenges. New York: Guilford Press. (osia) Kuusela, M. & Siltanen, K. (2008). Traumaperäinen häiriö. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Stallard, P. (2009). Anxiety: Cognitive behavior therapy with children and young people. London: Routledge. (osia) Verdyuin, C., Rogers, J. & Wood, A. (2009). Depression: Cognitive behavior therapy with children and young people. London: Routledge. (osia) Smith, P., Perrin, S., Yule, W. & Clark, D. (2010). Post traumatic stress disorder. Cognitive behavior therapy with children and young people. London: Routledge (osin) KGT150 Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa työssä, 4 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa kykyä soveltaa tutkimuksellista otetta omaan työskentelyyn, ymmärtää psykoterapian tutkimiseen liittyviä kysymyksiä ja asetelmia, osaa huomioida eettiset näkökohdat omassa terapia- ja tutkimustyössään, osoittaa tietämystä tutkimustiedon yhteydestä ammatilliseen näyttöön ja käytäntöön ja osoittaa kykyä arvioida omaa terapeutiksi kehittymisprosessia ja oppimisprosessia. Sisällöt: Oman opinnäytetyön teeman ja omien erityisosaamisalueiden valinta, opinnäytetyön suunnitelman laatiminen. Psykoterapian tutkimuksen menetelmiin ja kysymyksiin sekä etiikkaan perehtyminen. Oman tähänastisen oppimisprosessin 12

13 arviointi, eri koulutuksen osioiden (teoria, työnohjaus, oma koulutuspsykoterapia) merkityksen tarkastelu osana psykoterapeutiksi kehittymistä. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa työssä, opinnäytetöiden aloitus - Koulutusprosessin väliarviointi, koulutusprosessin väliarviointi ja oman kehittymisen reflektio - Opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari I - Opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari II - Opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari III Seminaarin ennakkotehtävänä opinnäytetyösuunnitelma ja koulutuksen väliarviointi. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Aiempia opinnäytetöitä valitusti Kognitiivisen psykoterapian verkkolehdestä. McLeod, J.(2010). Case study research in counselling and psychotherapy. London: Sage. Wahlström, J. (2012). Psykoterapian tulos ja siihen vaikuttavat tekijät. Teoksessa: S. Eronen, & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita (35 70). Helsinki: Edita. Wahlström, J. (2012). Psykoterapia asiakkaan kokemana. Teoksessa: S. Eronen, & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita ( ). Helsinki: Edita. Wampold, B. E. (2001). The great psychotherapy debate. Models, methods, and findings. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. KGT160 Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia ja tunnekeskeinen työskentely, 5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija hallitsee kognitiiviskonstruktiivisen psykoterapian ja tunnepainotteisen kognitiivisen psykoterapian teorian ja käsitteet sekä ymmärtää merkitysorganisaatioteoriaa kiintymyssuhteiden ja tunteiden säätelyn näkökulmasta ja osaa keskeiset tunnepainotteiset työskentelytavat. Hän osaa arvioida työskentelyn soveltuvuutta potilaalle, hallitsee mallin mukaisen käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat, ymmärtää terapeuttisen muutoksen konstruktivistisen teorian pohjalta sekä hallitsee työskentelyn arvioinnin menetelmät, hahmottaa hoitomallien keskeisten työskentelytapojen integroimisen mahdollisuudet muuhun kognitiiviseen työskentelyyn ja omaa tietoutta hoitomallien tutkimuksellisesta näytöstä ja kritiikistä. Sisältö: Kognitiivis-konstruktivistisen psykoterapian teorian perusteet ja kehittymishistoria, konstruktivistinen teoria psyykkiseen rakentumiseen, informaation käsittelyyn ja terapeuttiseen muutokseen liittyen (aihetta käsitellään erityisesti me- 13

14 takognitiivisten taitojen kehittymisen näkökulmasta). Merkitysorganisaatioiden tunnistaminen ja arviointi sekä niiden yhteys kiintymyssuhdeteoriaan ja tunteiden säätelytapoihin. Keskeiset kognitiivis-konstruktiiviset työskentelytavat ja terapeuttisen muutoksen hahmottaminen. Tunnepainotteisen kognitiivisen psykoterapian teorian perusteet ja tunteisiin liittyvä käsitteistö, tunteiden tunnistaminen ja arviointi, keskeiset työskentelytavat ja tunnetason terapeuttisen muutoksen hahmottaminen. Työskentelytapojen soveltamiseen liittyvät kysymykset, soveltuvuuden arviointi. Työskentelyn integroiminen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn. Tunnepainotteiseen kognitiiviseen ja kognitiivis-konstruktiiviseen terapiaan liittyvä tutkimuksellinen näyttö ja kritiikki. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Kirjallisuustutorseminaari: Kognitiivis-konstruktivistinen psykoterapia - Kognitiivis-konstruktivistinen terapia I - Kognitiivis-konstruktivistinen terapia II - Kirjallisuustutorseminaari: Tunnepainotteinen työskentely - Tunnetyöskentelypainotteinen kognitiivinen psykoterapia Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin ikäryhmiin erikoistuminen huomioiden Konstruktivistinen Toskala, A., Hartikainen, K. (2005) Minuuden rakentuminen. Keuruu: Jyväskylän Koulutuskeskus. Guidano V. (1991) Self in Process. New York. The Guilford Press. ss Hakanen, A. (2008) Konstruktivistinen näkökulma. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Arciero, G. & Bondolf G. (2009) Selfhood, Identity and Personality styles. Wiley et Sons. Luku 3. (ss ) Arciero, G. et al (2003) Identity, Personality and Emotional Regulation. Constructivism in Human Sciences, Vol 8, (1) p Ronen, T. (2003) Cognitive-constructivist psychotherapy with children and adolescents. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. (osin) Tunnepainotteinen Greenberg, L.S. & Paivio, S.C. (1997). Working with emotions in Psychotherapy. London: Guilford. Karila, I. (2008) Tunnepainotteinen kognitiivinen psykoterapia. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. 14

15 Greenberg, L., Warwar S. (2006) Homework in an Emotion-Focused Approach to Experiential Therapy. Journal of Psychotherapy Integration Vol. 16, No. 2, Oja-Koski, R. & Vartiainen, A. (2006) Tunnetyöskentely kahden tuolin dialogin avulla kognitiivisessa psykoterapiassa. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3 (1) KGT170 Kognitiivisen psykoterapian kansainväliset seminaarit, 2 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija pystyy kehittämään ammatillista osaamistaan seuraamalla alan kansainvälistä kehitystä sekä tieteellisen kirjallisuuden että kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin ja kongresseihin osallistumalla. Opetusmuodot: Seminaariopetus: ulkomaalaisen asiantuntijan pitämä seminaari tai workshop. KGT180 Erityisteemaseminaarit 6 op A. Nuorten hoidon erityiskysymyksiä Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija tunnistaa nuorten hoitoon liittyviä erityispiirteitä, erityisesti potilaan kehityksellisen vaiheen huomioimisen, pystyy mukauttamaan kognitiivisen työskentelyn menetelmiä nuorten hoitoon soveltuvaksi ja hahmottaa terapiasuhteeseen liittyvät yhteistyön erityiskysymykset. Sisältö: Nuorten hoidon erityiskysymykset, kehityksellisen vaiheen ja perheen huomioiminen, kognitiivisten työskentelytapojen mukauttaminen nuorten hoitoon soveltuviksi. Vuorovaikutustyylin keskeisyys nuorten terapiassa. Hoidon kokonaisuus nuorten hoidossa ja yhteistyökysymykset. Opetusmuodot: Seminaariopetus, potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Ranta K. (2008) Nuorten kognitiivinen psykoterapia. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim Tamminen, J. (2010). Identiteetin muutokset nuorten psykoterapiassa ja psykoterapeutin rooli nuoren identiteetin rakentumisessa. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti. 7, (2), Miller, A., Rathus, J. & Linehan M. (2007) Dialectical Behaviour therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford. (osin) Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: Miller, A., Rathus, J. & Linehan M. (2007) Dialectical Behaviour therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford. Friedberg R.D. & McClure J.M.(2002) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. New York: Guilford. (osia) 15

16 Kroger, J. (2007) Identity Development. Adolescence through adulthood. 2nd edition. London:Sage. sivut B. Syömishäiriöisen nuoren hoito Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusteet syömishäiriöiden psykiatrisesta diagnostiikasta ja syömishäiriöiden somatiikasta, osaa kognitiivisen hoitomallin teorian syömishäiriöiden rakentumisesta ja keskeiset työskentelytavat, tuntee syömishäiriöiden kognitiivisen psykoterapian tutkimuksellisen näytön ja kritiikin ja osaa arvioida hoitomenetelmää potilaan kokonaishoidon kannalta, huomioiden yhteistyökysymykset. Sisältö: Syömishäiriöiden psykiatrinen diagnostiikka. Syömishäiriöiden rakentumisen kognitiivisen teoria, käsitteellistäminen ja hoidon keskeiset työskentelytavat. Nuorten hoitoon ja syömishäiriöiden hoitoon liittyvä tutkimuksellinen näyttö ja kritiikki. Hoidon kokonaisuus syömishäiriöiden hoidossa ja yhteistyökysymykset. Opetusmuodot: Seminaariopetus, potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Charpentier, P. (2004). Ahdistuksen hallinta syömishäiriöiden hoidossa. Suomalainen Lääkärilehti 36. Charpentier, P. (2008). Syömishäiriöt. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim Keski-Rahkonen, Anna; Charpentier, Pia; Viljanen, Riikka (2010) Syömishäiriöt, läheisen opas. Helsinki. Duodecim. Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: Waller, G., Cordery H., Costorphine, E., Hinrichsen, H., Lawson, R., Mountford, V. & Russell, K. (2007): Cognitive Behavioral Therapy for Eating Disorders. A Comprehensive Treatment Guide. Cambridge University Press. C. Perhe- ja verkostotyö kognitiivisessa psykoterapiassa Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää potilaan perheen ja lähiverkoston huomioimisen ja yhteisen työskentelyn tarpeen, mahdollisuudet ja haasteet kognitiivisen psykoterapian osana. Hän hallitsee kognitiivisen psykoterapian työskentelytapojen mukauttamista potilaan perheen ja verkoston kanssa työskentelyyn, tunnistaa perheen ja lähiverkoston keskinäistä dynamiikkaa ja sen heijastumia potilaan tilanteeseen, hahmottaa systeemisen käsitteellistämisen perusteet ja sen keskeisen roolin kognitiivisessa perheterapiassa. Hän ymmärtää monien narratiivien kautta työskentelyn perusteita, ymmärtää perusteita parisuhdeterapian käsitteellistämisestä kiintymyssuhdeteorian ja tunneteorioiden kautta sekä osaa hahmottaa mahdollisuuksia integroida yksilötyöskentelyyn perheterapeuttisia elementtejä ja ymmärrystä. 16

17 Sisältö: Kognitiivisen psykoterapian käsitteiden ja työskentelytapojen soveltaminen perheen ja verkostojen kanssa työskentelyyn, työskentelyyn liittyvät haasteet ja mahdollisuudet, perheterapeuttisen ymmärryksen integroiminen kognitiiviseen työskentelyyn. Opetusmuodot: Seminaariopetus, potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Dattilio, F. (2005) Restructuring of Family Schemas: A Cognitive-Behavioral Perspective. Journal of Marital and Family Therapy 31 (1) Dattilio, F. (2010) Cognitive Behavioral therapy with couples and families. Guilford Publications. (osia) Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: Dallos, R., &Vetere, A. (2009) Systemic therapy and attachment narratives. Applications in a range of clinical settings. London: Routledge. Dallos, R. & Draper, R. (2010) Introduction to family therapy. Systemic theory and practice. 3rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Open University Press Dattilio, F. (2010) Cognitive Behavioral therapy with couples and families. Guilford Publications. D. Kirjallisuustutorseminaari: Valinnainen lisäkirjallisuus Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija ymmärtää valitsemansa erityisperehtymisalueen tutorkirjallisuuden pohjalta ko. hoitomallien teoreettiset lähtökohdat ja osaa hahmottaa laaja-alaisesti hoitomallien soveltamisen mahdollisuudet ja rajoitteet. Hän hahmottaa joustavasti ja monipuolisesti hoitomallien työskentelytapojen integroimisen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn. Opetusmuodot: Pienryhmäseminaari. Ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Kunkin opiskelijan valitseman erityisperehtymisalueen mukaisesti. KGT190 Ammatillinen kehittyminen, 6 op A. Opinnäytetyöseminaarit Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa, että hän kykenee yhdistämään omaa psykoterapiatyötään yleiseen kognitiivisen psykoterapian teoriaan, siitä käytävään keskusteluun ja sen kehittämiseen. Hän osoittaa omaavansa sellaiset tiedot, taidot ja käytännön menetelmät, joiden avulla hän pystyy jatkossakin itsenäisesti seuraamaan kognitiivisen psykoterapian kansainvälistä ja kotimaista kehitystä ja ymmärtää ja hallitsee psykoterapian alan tieteellisessä ja ammatillisessa kirjoittamisessa ja kirjallisessa keskustelussa tarvittavat kommunikointitavat. Hän osaa viestiä alan ilmiöistä ja kysymyksenasetteluista yleisölle. 17

18 Sisältö: Opinnäytetyön työnohjaus. Opiskelijoiden opinnäytetöiden esittelyt ja yhteinen/pienryhmätyöskentely ja pohdinta esille nousseiden teemojen ja kysymyksenasettelujen kautta. Opetusmuodot: Opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari. Töiden esittelyt (esimerkiksi posteri tai lyhyt diaesitys omasta työstä). Töiden tarkastelu ja ohjauksellinen palaute pienryhmissä ja koko ryhmässä koostettuna. Kirjallisuus: Opiskelijoiden opinnäytetyöt. B. Työnohjauksen perusteet Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut hoitosuhdetyöskentelyn/terapeuttisen työn työnohjauksen peruskäsitteet ja työskentelytavat, osaa esitellä kognitiivisen psykoterapian viitekehykselle perustuvan työnohjauksen periaatteet ja toimintatavat, osaa tehdä työnohjaussopimuksen yhdessä työnohjattavan/ohjattavien kanssa (tavoitteet ja työskentelytavat) ja osaa tunnistaa ja huomioida ryhmätyönohjauksessa ryhmän vuorovaikutuksen ilmiöitä. Sisältö: Työnohjauksen määrittelyä ja teoriaa, kognitiivisen työskentelyn soveltaminen työnohjauksessa, työnohjausprosessin aloittamisen kysymykset, prosessin arvioinnin kysymykset, työnohjauksen eri painopisteet ja tavoitealueet, ryhmätyönohjauksen vuorovaikutusilmiöiden tarkastelua. Opetusmuodot: Seminaariopetus, kirjallisuuteen ja omiin työnohjauskokemuksiin liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Tiuraniemi, J. (2008) Psykoterapian työnohjaus. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim James, I., Milne, D. & Morse, R. (2008) Microskills of clinical supervision: scaffolding skills. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 22, Alhanen, K., Kansanaho, A., Ahtiainen, O-P., Kangas, M. Soininen, J. & Soini, T. (2011): Työnohjauksen käsikirja. Helsinki: Tammi. C. Ammatillinen kehittyminen Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa havainnoida omaa psykoterapeutiksi kehittymistään ja psykoterapeuttina kehittymisen jatkuvaa prosessinomaista luonnetta ja kehittymisen osatekijöitä omalla kohdallaan. Hän osoittaa kykyä ylläpitää tiedollista osaamistaan osallistumalla alansa kongresseihin ja seuraamalla tieteellistä kirjallisuutta sekä verkostoitumalla alan järjestöihin, edelleen kehittää terapeuttisia taitojaan yleisesti ja erityisesti. Hän hakee ammatillista 18

19 tukea terapeuttisesti haastavissa tilanteissa esimerkiksi hankkimalla työnohjausta tai käyttämällä tilanne- ja tapauskohtaista konsultaatiota. Hän tekee työtä ongelmiltaan vaihtelevan potilasjoukon kanssa. Hän on tietoinen psykoterapeuttisen työn rasittavuustekijöistä ja osaa huolehtia omaan työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. Sisältö: Ammatillisen kehittymisen vaihemallit, J. Bennett-Levyn malli psykoterapeutiksi kehittymisestä. Oman kehittymisprosessin peilaaminen teoreettisiin malleihin. Itsereflektio omasta kehityksestä, eri koulutuksen osioiden merkityksen hahmottaminen oman kehittymisen kannalta. Psykoterapeutin työhön liittyvät rasitustekijät ja niiden huomiointi, omasta työssä jaksamisesta huolehtimisen taidot. Oman jatkon kehittymissuunnitelman laatiminen. Koulutusprosessin arviointi ja palaute. Opetusmuodot: Seminaariopetus, kirjallisuuteen ja koulutusprosessin sekä oman kehittymisen arviointiin liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Rønnestad, M.H., Skovholt T.M. (2003) Journal of Career Development, Vol. 30, No. 1, Fall 2003 The Journey of the Counselor and Therapist: Research Findings and Perspectives on Professional Development. Karila, I. (2008) Terapeutin jaksaminen. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. KGT200 Psykoterapian työnohjaus, 17 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kognitiivisen psykoterapian teoriaa ja työtapoja yksittäisten asiakkaiden hoitoprosessien itsenäiseen läpiviemiseen osana asiakkaiden hoito- tai kuntoutusprosessia. Hän osaa arvioida omaa toimintaansa ja sen suhdetta hoidon vaikutuksiin. Sisältö: Vähintään 300 tuntia ohjattua potilastyötä, sisältäen vähintään 4 lyhytterapiaa (alle vuoden kestävää) ja vähintään 2 pitkää terapiaa (yli vuoden kestävää), kahden työnohjaajan ohjaamana. Opetusmuoto: Työnohjaus pienryhmissä 170 tuntia. KGT300 KGT310 Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, 2 op Yksilöllinen koulutuspsykoterapia, 2 op Osaamistavoitteet: Opintojaksot suoritettuaan opiskelija hahmottaa oman elämänhistoriansa ja kokemuksensa heijastumista tämän hetken toimintaansa ja kokemukseensa yksityiselämässä ja terapeuttisessa työssä. Opiskelija hahmottaa teemat/fokukset, joiden työstämisen hän kokee koulutusyksilöpsykoterapiassaan tär- 19

20 keänä oman kehityksensä kannalta ja jäsentää kokemustaan olla potilaan roolissa, tuoda näkyväksi omaa elämänhistoriaansa, tarkastella ja työstää omia kokemustapojaan. Hän pystyy tunnistamaan omien asioidensa työstämiseen liittyviä vaikeuksia ja mahdollisuuksia, pystyy ottamaan ja antamaan palautetta ryhmässä ja vertaiskokemuksen rakentuminen kautta tutkimaan omaa vuorovaikutustapaansa ryhmän jäsenenä. Opetusmuoto: Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason tai vastaavan pätevyyden omaavan psykoterapeutin antama ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia 40 tuntia ja yksilöllinen koulutuspsykoterapia 40 tuntia. KTG400 Opinnäytetyö, 10 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa, että hän kykenee yhdistämään omaa psykoterapiatyötään yleiseen kognitiivisen psykoterapian teoriaan, siitä käytävään keskusteluun ja sen kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on sellaiset tiedot, taidot ja käytännön menetelmät, että hän pystyy jatkossakin itsenäisesti seuraamaan kognitiivisen psykoterapian kansainvälistä ja kotimaista kehitystä. Hän ymmärtää ja hallitsee psykoterapian alan tieteellisessä ja ammatillisessa kirjoittamisessa ja kirjallisessa keskustelussa tarvittavat kommunikointitavat (käsitteiden määritteleminen, argumenttien perusteleminen, tietolähteiden osoittaminen yms.) ja osoittaa valmiutta esitellä kognitiivisen psykoterapian kysymyksiä yleisölle. Sisältö: Itsenäisesti toteutettu ja kirjallisesti raportoitu opinnäytetyö. Opetusmuoto: Seminaarimuotoinen opinnäytetyön suunnittelu, ohjaus ja raportointi. 4. OSAAMISEN OSOITTAMINEN NÄYTÖLLÄ Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä, joka muodostuu sovitulla tavalla koulutuksen kuluessa kertyvästä opiskelijan näyttösalkusta ja koulutuksen loppuvaiheessa suoritettavasta, tapausjäsennykseen perustuvasta näyttökokeesta. 20

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne... 5

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma on hyväksytty kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 20.10.2016 ja on voimassa 31.12.2021 asti. Kognitiivisen

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma on hyväksytty kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 30.3.2017

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne...

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne...

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 HAKEMINEN HAKUAIKA: 15.08.2014 15.10.2014 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 15.8.2014 psykologian

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 HAKEMINEN HAKUAIKA: 7.9.2015 9.10.2015 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 7.9.2015 psykologian

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä

Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä Päihdetyön ammattitutkinto, painotuksena Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä Koulutuksen tavoite: Osallistujat ymmärtävät kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteitä ja kokonaisuutta sekä

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste Yhdistys järjestää nelivuotista ylemmän erityistason (YET) koulutusta. Nelivuotisen koulutuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS 1. HAKEMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIIN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSIIN Jyväskylän yliopiston järjestämät psykoterapeuttikoulutusohjelmat ovat

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS - INTEGRATIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMA 65 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS - INTEGRATIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMA 65 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 84 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 82 OP, 2014-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Psykoterapeuttikoulutusohjelmat

Psykoterapeuttikoulutusohjelmat Psykoterapeuttikoulutusohjelmat Hakuajat koulutuksiin löytyvät koulutuskohtaisista esitteistä. Tutustu ja hae koulutuksiin: www.jyu.fi/psykoterapeuttikoulutus Koulutusvaihtoehdot: Integratiivinen kognitiivisten

Lisätiedot

Lataa Kognitiivinen psykoterapia. Lataa

Lataa Kognitiivinen psykoterapia. Lataa Lataa Kognitiivinen psykoterapia Lataa ISBN: 9789516562639 Sivumäärä: 548 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 19.67 Mb Kognitiivinen psykoterapia on vakiinnuttanut asemansa luotettavana ja tuloksellisena hoitomenetelmänä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2016 2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

1 Johdatus integratiiviseen lähestymistapaan 18. 2 Psykoterapian tulos ja siihen vaikuttavat tekijät 35 Jarl Wahlström

1 Johdatus integratiiviseen lähestymistapaan 18. 2 Psykoterapian tulos ja siihen vaikuttavat tekijät 35 Jarl Wahlström 5 Sisällys Esipuhe 12 Kirjoittajien esittely 15 1 Johdatus integratiiviseen lähestymistapaan 18 Paula Lahti-Nuuttila ja Sanna Eronen Mitä integratiivinen lähestymistapa tarkoittaa? 20 Integratiivisen lähestymistavan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

Perheen vuorovaikutuksen näkökulma

Perheen vuorovaikutuksen näkökulma Kuulemistilaisuus ja seminaari lasten sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen ja sen ongelmien arvioinnista psykologin työssä 30.1.2013, klo 10.00 16.00 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Kruununhaka, Helsinki

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio)

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio) 1 Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio) KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN KOULUTUS Kognitiivis-analyyttinen

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET

AIKUISTEN KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 1 AIKUISTEN KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET HAKEMINEN HAKUAIKA: 15.08.2014 15.10.2014 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 15.8.2014 psykologian oppiaineen

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 76 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Kirja-arvio: Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia

Kirja-arvio: Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2006, 3, (1), 46-50. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Kirja-arvio: Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia Antero Toskala ja Katja Hartikainen: Minuuden rakentuminen.

Lisätiedot

A. Hakuperusteena oleva tutkinto Jokin seuraavista tutkinnoista/koulutuksista:

A. Hakuperusteena oleva tutkinto Jokin seuraavista tutkinnoista/koulutuksista: 1 (4) Turun yliopiston lastenpsykiatrian oppiaine järjestää yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen kanssa perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutusohjelman 2015 2019. Koulutus järjestetään Turussa

Lisätiedot

Ahdistus kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta

Ahdistus kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta Ahdistus kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta Teijo Laine Psykiatrian erikoislääkäri Psykoterapian kouluttajan erityispätevyys (SLL) Suomen Psykiatriyhdistys Psykiatripäivät 11.3.-13.3.2009 Ahdistus

Lisätiedot

KONGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

KONGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA KONGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman

Lisätiedot

Psykoterapeuttikouluttajakoulutus

Psykoterapeuttikouluttajakoulutus 1 HYVÄKSYTTY 29.1.2013 JA 18.2.2013 Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortio Muistio Psykoterapeuttikouluttajakoulutus Tausta Valtioneuvosto antoi 16. joulukuuta 2010 asetuksen, jolla

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa Marja Saarenheimo FT, psykologi, psykoterapeutti Vanhustyön keskusliitto/ Terapiahuone MielenTila Kognitiivinen psykoterapia (CBT) Aaron Beck

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 70 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 76 OP, 2015-2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA PSYKOTERAPIAN ETIIKKAAN

FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA PSYKOTERAPIAN ETIIKKAAN FILOSOFISIA NÄKÖKULMIA PSYKOTERAPIAN ETIIKKAAN Uskallus kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä 25.3.2013 Päivi Kangas Ammattien filosofinen perusta ammatit ovat yhteiskunnan oikeuttamia ammatit ovat olemassa

Lisätiedot

Menetelmien käyttö eräässä traumafokusoidussa integratiivisessa lapsiperheterapiaprosessissa

Menetelmien käyttö eräässä traumafokusoidussa integratiivisessa lapsiperheterapiaprosessissa Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus Menetelmien käyttö eräässä traumafokusoidussa integratiivisessa lapsiperheterapiaprosessissa Sanna Aho Vaativan erityistason perheterapiakoulutus VEP IX Opinnäytetyö

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN KORVAUSTASOSTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN KORVAUSTASOSTA LUONNOS 27.10.2015 SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri XX.XX.2015 Milja Tiainen VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN KORVAUSTASOSTA 1 Nykytila Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 80 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum

Lisätiedot

Työnohjauksen erilaiset roolit Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi Työnohjauksen arviointi

Työnohjauksen erilaiset roolit Työnohjaajana kehittyminen ja oma hyvinvointi Työnohjauksen arviointi Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (80op) 13.4.2011 31.12.2013 Ratkaisukeskeisyys on ammatillinen kehittämis- ja ongelmanratkontamenetelmä, jossa pääpaino on voimavaroissa, taidoissa, onnistumisissa, luovuudessa

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 73 OP, 2015-2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN LASTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN LASTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKOANALYYTTINEN LASTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 80 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

PERHE- JA PARITERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

PERHE- JA PARITERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA PERHE- JA PARITERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne... 5 3. Koulutusohjelman

Lisätiedot

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA SEKSUAALISUUDEN SUUNTAUTUMINEN, 90 OP AIKA JA PAIKKA 22.10.2009 joulukuu 2012, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 3 / Keskussairaalantie

Lisätiedot

Käyttäytymistieteiden laitos

Käyttäytymistieteiden laitos HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN PSYKOANALYYTTIKKO-PSYKOTERAPEUTTI SEKÄ PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUSOHJELMA 138 OP, 2016 2021 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

ja siitä saadut tulokset

ja siitä saadut tulokset Esa Chydenius Psykoterapeutti VET Johtava psykologi Rinnekoti-Säätiö esa.chydenius@rinnekoti.fi Kehitysvammaisten psykoterapia ja siitä saadut tulokset 22.11.2012 Helsinki 1 Sisältö Mitä psykoterapia on?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Psykoterapian erikoispsykologikoulutus

Psykoterapian erikoispsykologikoulutus Psykoterapian erikoispsykologikoulutus Karl-Erik Wahlberg Jarl Wahlström Jyväskylän yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Psykoterapian erikoispsykologikoulutus Psykoterapian erikoispsykologikoulutus

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 76 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS TÄYDENNYSKOULUTUS KOGNITIIVISESTA YKSILÖPSYKOTERAPEUTISTA

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS TÄYDENNYSKOULUTUS KOGNITIIVISESTA YKSILÖPSYKOTERAPEUTISTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS TÄYDENNYSKOULUTUS KOGNITIIVISESTA YKSILÖPSYKOTERAPEUTISTA RYHMÄPSYKOTERAPEUTIKSI 65 OP, 2018-2020 Psykologia Medicum

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA

PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA PSYKIATRIAN KOULUTUSOHJELMA LOKIKIRJA 0 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI Kotiosoite Puhelinnumero Syntymäaika Ylioppilas LL-tutkinnon suoritusaika ja -paikka KOULUTUSPAIKAT Tampere Vastuuhenkilö Seinäjoki Vastuuhenkilö

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE KOULUTTAJAT

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE KOULUTTAJAT HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKODYNAAMINEN NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 79 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Outi Maria Hietanen (o.s. Kemppainen) Psykologian lisensiaatti Tampereen yliopisto 22.8.2007

Outi Maria Hietanen (o.s. Kemppainen) Psykologian lisensiaatti Tampereen yliopisto 22.8.2007 ANSIOLUETTELO 16.8.2015 HENKILÖTIEDOT Nimi Outi Maria Hietanen (o.s. Kemppainen) KOULUTUS Psykologian lisensiaatti Tampereen yliopisto 22.8.2007 Psykologian maisteri Jyväskylän yliopisto 28.1.1999 Sivuaineet:

Lisätiedot

Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö

Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö Jorma Piha EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n neuvottelupäivä Helsinki 8.2.2013 Konsortion toiminta Yliopistokohtaiset ratkaisut Asetuksen taustamuistio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivinen kognitiivisten psykoterapioiden psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta...

Lisätiedot

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos Psykoterapiakeskustelujen tutkimus Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella 1 Laitoksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Pakollinen kurssi. Syventävät kurssit 3V\\NNLQHQWRLPLQWDRSSLPLQHQMDYXRURYDLNXWXV36

Pakollinen kurssi. Syventävät kurssit 3V\\NNLQHQWRLPLQWDRSSLPLQHQMDYXRURYDLNXWXV36 Pakollinen kurssi 3V\\NNLQHQWRLPLQWDRSSLPLQHQMDYXRURYDLNXWXV36 tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa.

Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa. Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa. ( Sovellusalueina mm. työnohjaus, kasvatus, koulutus, terapia, taide, seurakuntayö tai muu yhteisöllinen työ. ) TERVETULOA Tarinainstituuttiin! Tarinainstituutti

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

MERKITTÄVÄKSI KOETUT ASIAT TYÖTERVEYSPSYKOLOGIN VASTAANOTOLLA

MERKITTÄVÄKSI KOETUT ASIAT TYÖTERVEYSPSYKOLOGIN VASTAANOTOLLA Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2010, 7, (1), 3-23. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys MERKITTÄVÄKSI KOETUT ASIAT TYÖTERVEYSPSYKOLOGIN VASTAANOTOLLA Satu Kaski 1. JOHDANTO Työskentelen psykoterapeutin

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Pakollinen kurssi. 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01)

Pakollinen kurssi. 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) Pakollinen kurssi 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä tuntee

Lisätiedot

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS. KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen

VARHAINEN VUOROVAIKUTUS. KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen VARHAINEN VUOROVAIKUTUS KYMPPI-hanke 2007-2011 Turun ammattikorkeakoulu Terveys-AIKO Kätilöopiskelijat Kati Korhonen & Jenni Rouhiainen Varhainen vuorovaikutus on jatkumo, joka alkaa jo raskausaikana ja

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Solution Focused Art -kuvataideterapian koulutusohjelma 60 op RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Ratkaisukeskeinen taideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus-,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN RYHMÄANALYYTTINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN RYHMÄANALYYTTINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN RYHMÄANALYYTTINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 70 OP, 2018-2021 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

Mielialahäiriöt nuoruusiässä

Mielialahäiriöt nuoruusiässä Mielialahäiriöt nuoruusiässä Kari Moilanen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri apulaisylilääkäri/ HYKS/ Psykiatrian tulosyksikkö/ Nuorisopsykiatrian Helsingin alueyksikkö 21.8.2008 LKS auditorium

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET

HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET Alla ilmenee tiedot Helsingin yliopistossa toteutettavien psykoterapeuttikoulutusten sisältövaatimuksista sekä koulutusohjelmien rakenne.

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot