KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 76 OP, Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria Kliininen laitos Lääketieteellinen tiedekunta

2 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan psykologian oppiaine ja lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian osasto yhdessä Ryhmäanalyysiyhdistys ry:n kanssa. TAUSTA Vuoden 2012 alusta astui voimaan asetus 1120/2010) 2a, jonka mukaan psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavan koulutuksen tulee olla yliopiston tai yliopiston yhdessä ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation kanssa järjestämää. Tämä koulutus on asetuksen 1120/2010) 2a mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa koulutusta, joka on arvioitu ja jonka toteutumista seurataan Helsingin yliopistossa. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Opiskelijat otetaan Helsingin yliopiston (täydennyskoulutus)opiskelijoiksi ja he suorittavat Helsingin yliopiston opetuksesta ja asiantuntijaorganisaation opetuksesta muodostuvan koulutuksen. RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE Miksi ryhmämuotoista terapiaa? Me kaikki synnymme ryhmään ja elämme ja työskentelemme monenlaisten ryhmien kanssa läpi elämän. Ryhmä tarjoaa myös paljon sellaista, mitä kahdenkeskiseen suhteeseen ei sisälly. Ryhmään kuuluminen ja ryhmässä toimiminen on siksi ihmiselle tärkeää. Ryhmä hoitaa ja tukee, mutta siihen sisältyy myös omat haasteensa. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen teoriaan, johon integroituu systeemiteoreettinen ja sosiaalipsykologinen viitekehys. Koulutusohjelma tarkastelee yksilön mielenterveyttä sosiaalisesta ja vuorovaikutuksellisesta viitekehyksestä, jonka ihmiskäsityksen ja persoonallisuusteorian mukaan psyykkinen kasvu ja sen häiriöt syntyvät pääosin vuorovaikutussuhteissa. Koulutusohjelman teoriapohja käsittelee yksilöä osana ryhmää ja yhteiskuntaa niin, että ryhmän vuorovaikutussuhteita korjaamalla voidaan vaikuttaa yksilön integroitumiseen osana yhteisöään. Koulutuksen keskeinen tavoite on ryhmäanalyyttisen psykoterapiamenetelmän syvällinen oppiminen ja sen menetelmien käyttäminen terapian kohderyhmissä. Koulutusohjelma käsittelee näitä alueita ajankohtaisen tieteellisen tiedon valossa. Tavoitteena on tukea opiskelijan kykyä käsitellä ja arvioida ryhmä- ja yksilöpsykoanalyyttisestä viitekehyksestä tehtävää psykoterapiatutkimusta sekä opiskelijan taitoa arvioida kyseessä olevan psykoterapiamenetelmän sovellettavuutta ja yhteyttä ammatilliseen näyttöön ja käytäntöön. Ryhmäanalyysikoulutus antaa valmiudet toimia ryhmäpsykoterapeuttina ryhmäanalyyttisen teorian pohjalta. Se antaa ryhmäpsykoterapian ja vuorovaikutuksen kehittämismallin myös pien-, media- ja suurryhmien ohjaamiseen. Ryhmäanalyysia sovelletaan myös muissa terapiamuodoissa, samoin organisaatioissa, koulutuksessa sekä työnohjauksessa ja se on taloudellinen hoitomuoto. VALINTAPERUSTEET Hakukelpoisuuden kriteerit on esitetty Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa. Kriteerit noudattavat asetuksen 1120/2010) 2 a asettamia ehtoja hakijan taustakoulutuksesta sekä työkokemuksesta.

3 Lisäksi hakija osallistuu asetuksen edellyttämään soveltuvuuden arviointiin. Arvioinnin valintaperusteet ilmenevät hakuoppaasta. KOULUTTAJAT Kouluttajina, psykoterapeutteina ja työnohjaajina toimivat vaativan erityistason psykoterapeutit joilla on kouluttajapätevyys: Varsinaisina kouluttajina toimivat Rauno Tuikka (vastuukouluttaja), Taru Kaivola, Ulrika Segercrantz ja Airi Pyykkö. Lisäkouluttajina, psykoterapeutteina ja työnohjaajina toimivat Eeva Elorinne, Eeva- Liisa Lahti-Helttula, Merja Laitoniemi, Marianna Sorvali, Kristiina Toivola, Juha- Matti Toivola, Pirkko Tuukkanen, Leila Valtonen ja Heidi Ahonen. Koulutusohjelman vastuuhenkilönä Helsingin yliopistossa toimii dosentti Sami Pirkola psykiatrian koulutuksesta. Helsingin yliopiston psykiatrian ja psykologian professorit ja yliopistonlehtorit vastaavat yliopiston kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille yhteisestä opetuksesta. KOULUTUSMAKSUT Koulutuksen teoria- ja menetelmäopintojen koulutusmaksu määräytyy siihen osallistuvien opiskelijoiden lukumäärän mukaan. Maksu on 8.700,-/opiskelija/max opiskelijaryhmäkoko ja ,- /opiskelija/min opiskelijaryhmäkoko (alv 0%) (n euroa/ lukukausi). Koulutusmaksut vahvistetaan opiskelijavalinnan tuloksen selvittyä ja ne jakautuvat kahdeksalle lukukaudelle. Hinta sisältää koulutusohjelmaan kuuluvaa pienryhmämuotoista koulutuspsykoterapiaa (80h) sekä ryhmämuotoista työnohjausta (80h). Koulutusohjelmaan kuuluu lisäksi opiskelijan koulutuspsykoterapia suurryhmässä (56h)ja pienryhmässä (124h) sekä yksilötyönohjaus (40h). Niiden kustannukset eivät sisälly yllämainittuun hintaan vaan opiskelija suorittaa ne koulutuspsykoterapeutille ja työnohjaajalle. Lisäksi koulutusohjelman soveltuvuusarviointihaastattelu maksaa 100 euroa, joka ei kuulu koulutusohjelman hintaan. Haastattelu maksetaan sen yhteydessä. Koulutuksen kustannuksista vastaavat koulutettava tai hänen työnantajansa. Koulutusta suunnittelevan suositellaan neuvottelevan hänen työnantajansa kanssa koulutuskustannuksiin osallistumisesta. Koulutukseen otetaan opiskelijaa ja se aloitetaan vain, mikäli ryhmän minimikoko täyttyy. KOULUTUKSEN ALKAMINEN JA OPETUSTILAT Koulutus alkaa elokuussa Koulutus järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa Helsingin keskustassa. KOULUTUKSEN RAKENNE Koulutus on laajuudeltaan 76 op ja kestää 4 vuotta. Lähiopetus toteutetaan pääosin syysja kevätlukukausien aikana kerran kuussa olevina kahden päivän seminaareina. Koulutuksen alkaessa opiskelijat saavat koko koulutusohjelman. Koulutusohjelma koostuu seuraavista kolmesta opintojaksosta: 1) Teoria- ja menetelmäopinnot: a) Teoria- ja kliinisiä seminaareja: 12 op, lähiopetuspäiviä koulutusohjelmakohtaisesti on 72 kpl, jonka lisäksi 5pv kaikille yliopiston psykoterapeuttikoulutettaville yhteistä lähiopetusta. b) Muuta omatoimista teoria- ja menetelmäopiskelua: 24 op c) Opinnäytetyö: 10 op d) Yliopiston kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille yhteiset opinnot: 5 op 2) Työnohjaus: Toteuttamistapana sekä yksilö/pienryhmä (40 t)- että ryhmätyönohjaus (80 t), yhteensä 120 t, 12 op. Psykoterapeuttista potilastyötä tulee olla

4 koulutuksen aikana yhteensä vähintään 300 tuntia. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin. 3) Koulutuspsykoterapia: 260 h, josta 204 h pienryhmässä tapahtuvaa terapiaa ja 56 h suurryhmässä tapahtuvaa terapiaa, yht. 13 op Teoriaopetus tapahtuu ryhmässä workshoptyyppisesti työskennellen. Opiskelijoiden aikaisemmat koulutukset ja työkokemus halutaan myös käyttää hyväksi, tavoitteena on kaiken kokemuksen integroiminen. Koulutuksessa ja työskentelyssä tuetaan opiskelijoiden oma-aloitteisuutta niin, että opiskelijat hankkivat omaa materiaalia erityisesti koulutuksen loppupuolella, jolloin käsitellään terapiamenetelmän sovellutuksia. Jokaisen 2-päiväisen opintojakson päätteeksi on yhteinen, tunnin (45 min) pituinen reflektiivinen keskustelu. Tällöin keskustelua käydään koko seminaarin teemasta, seminaariprosessista, sen herättämistä ajatuksista ja tuntemuksista. Lukukausien päätteeksi opiskelijat suorittavat lopputentin. Teoriaosioon kuuluu lähiopetuksen lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä, välitehtäviä ja muuta omatoimista, koulutusohjelmaan sisältyvää opiskelua. Teoriaopiskelun lisäksi koulutus sisältää työnohjausta sekä ryhmämuotoista koulutuspsykoterapiaa. Koulutukseen sisältyy kaikkia sen opintokokonaisuuksia integroiva opinnäytetyö, joka on esimerkiksi johonkin ryhmäanalyyttisen psykoterapiasuuntauksen erityiskysymykseen laaja-alaista perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos. Lisäksi koulutusohjelmaan kuuluu asetuksen 1120/2010) edellyttämä osaamisen osoittaminen näytöllä. Koulutusohjelmassa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: Ryhmäanalyyttisen psykoterapian taustateoriat, ryhmäterapia hoitomuotona Psyykkinen kehitys ja kehityshaasteet psykodynaamisen teorian pohjalta Ryhmäprosessi ja terapeutin rooli, ryhmäilmiöt Ryhmäanalyyttisen psykoterapian sovellukset ja eri psykoterapia-teoriat Ryhmäanalyyttisen psykoterapian yhteys siitä saatuun näyttöön ja menetelmän sovellettavuus Etiikka ja psykoterapeutin ammatillisuus Teoreettinen ja menetelmäkoulutus muodostavat prosessinomaisen yhtenäisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisääntyvä hallinta kulkevat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsetuntemuksen kehittymisen kanssa. Koulutuksen sisältö lukukausittain: Syyslukukauden 2013 alustava aikataulu on seuraava: : Suurryhmä yliopiston yhteiset opinnot: I moduli Lukukausi Ennakkotehtävä: perusajatukset ja käsitteet Ryhmäanalyysin Pääteema: Psyykkinen kehitys ja mielenterveyden häiriöt, psykodynaamiset /psykoanalyyttiset persoonallisuuden kehitysteoriat 1. Opintojakso: Opiskelija ymmärtää kiintymyssuhteiden kehittymisen normaalitilanteissa ja poikkeusolosuhteissa sekä varhaisen laiminlyönnin vaikutukset keskushermoston kehitykseen. Opiskelija ymmärtää nuoren kypsymisprosessin naiseksi ja mieheksi. 2. Opintojakso: Opiskelija hallitsee psyykkisen kehityksen ja psyykkiset häiriöt diagnoosiryhmittäin psykodynaamisen psykiatrian pohjalta tarkasteltuna. I-osa. 3. Opintojakso: Opiskelija hallitsee psyykkisen kehityksen ja psyykkiset häiriöt

5 diagnoosiryhmittäin psykodynaamisen psykiatrian pohjalta tarkasteltuna. II-osa. 4. Opintojakso: Opiskelija hallitsee psykoanalyyttisen ajattelun perusteoriat ja käsitteet. Tunnetuimmat psykoanalyyttiset ajattelijat. I-osa. 5. Opintojakso: Opiskelija hallitsee psykoanalyyttisen ajattelun perusteoriat ja käsitteet. Tunnetuimmat psykoanalyyttiset ajattelijat. II-osa. 2. Lukukausi Välitehtävä: Ryhmäanalyysin synty ja kehitys Pääteema: Yksilöksi ryhmässä Ryhmä hoitomuotona 6. Opintojakso: Opiskelija hallitsee ryhmäpsykoterapian historian sekä ryhmäanalyysin myöhempää kehitystä. Opiskelija ymmärtää (oman) ryhmän perustamiseen liittyvät perusasiat. 7. Opintojakso: Opiskelija ymmärtää (oman) 8. Opintojakso: Opiskelija ymmärtää (oman) Ryhmän kulku. Kuunteleminen ja havainnoiminen. 9. Opintojakso: Opiskelija ymmärtää (oman) Ryhmän ongelmat ja mahdollisuudet. 10. Opintojakso: Opiskelija ymmärtää (oman) Terapeutti ryhmässä. Ryhmän päättäminen. Tuntee keskisuurten ja suurryhmien erityispiirteet. 3. Lukukausi Välitehtävä: Minä psykoterapeuttina 11. Opintojakso: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset ryhmäilmiöt. Holding-, koheesio-koherenssi- ja containing-funktiot ryhmässä. Peili-ilmiö. 12. Opintojakso: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset ryhmäilmiöt. Transferenssi ja vastatransferenssi. Riippuvuus ryhmässä. 13. Opintojakso: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset ryhmäilmiöt. Yksilön ja ryhmän vastustus, projektiot, projektiivinen identifikaatio. 14 Opintojakso: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset ryhmäilmiöt. Häpeä, hiljaisuus, sisarkateus ym. ryhmäilmiöitä. 4. Lukukausi Välitehtävä: Mitä vastaan, kun minulta kysytään: Mitä on ryhmäanalyysi? Pääteema: Ryhmäanalyysin parantava vaikutus - Ryhmän tuhoavat puolet 15. Opintojakso: Opiskelija tunnistaa ryhmän Ryhmäanalyysin parantavat voimat. I-osa. 16. Opintojakso: Opiskelija tunnistaa ryhmän Ryhmäanalyysin parantavat voimat. II-osa. 17 Opintojakso: Opiskelija tunnistaa ryhmän Ryhmäanalyytikon terapeuttiset interventiot ja tulkintatyö. 18. Opintojakso: Opiskelija tunnistaa ryhmän Ryhmän tuhoavat voimat. I-osa Opintojakso: Opiskelija tunnistaa ryhmän Ryhmän tuhoavat voimat. II-osa. 5. Lukukausi Välitehtävä: Psykoterapiat Suomessa Pääteema: Eri teorioiden vertailu ja ryhmäanalyysin sovellukset 20. Opintojakso: Opiskelija tutustuu eri teorioiden ja psykoterapiamenetelmien eroihin ja yhtäläisyyksiin. Bion Foulkes. Psykoanalyysi kognitiiviset terapiat. 21. Opintojakso: Opiskelija tutustuu eri teorioiden ja psykoterapiamenetelmien eroihin ja yhtäläisyyksiin. Opiskelija ymmärtää trauman erityispiirteet ja tutustuu traumojen hoitamiseen ryhmäterapian menetelmin.

6 22 Opintojakso: Opiskelija tutustuu ryhmäpsykoterapian/ryhmäanalyysin soveltamiseen eri potilasryhmissä ja eri pituisissa terapioissa. Mm. depressio, rajatilat ja psykoosit. 23. Opintojakso: Opiskelija tutustuu ryhmäpsykoterapian/ryhmäanalyysin soveltamiseen eri potilasryhmissä. Lasten, nuorten ja perheiden ryhmäterapeuttinen/ ryhmäanalyyttinen hoito. 24. Opintojakso: Opiskelija tutustuu ryhmäpsykoterapian/ryhmäanalyysin soveltamiseen eri potilasryhmissä. Opiskelija ymmärtää vanhenemisen erityispiirteet. Vanhusten psykoterapia. 6. Lukukausi Välitehtävä: Uusimmat psykoterapian tutkimustulokset 25. Opintojakso: Opiskelija kykenee arvioimaan omaa psykoterapiamenetelmää ja sovelluttavuutta kriittisesti. 26. Opintojakso: Opiskelija ymmärtää tutkimustiedon yhteyden ammatilliseen näyttöön ja käytäntöön. 27. Opintojakso: Opiskelija ymmärtää psykoterapeuttisen muutoksen eri malleja: systeemiajattelu, ryhmäanalyysi, kognitiivinen psykologia. 28. Opintojakso: Opiskelija tuntee uusimpien psykoterapia-tutkimusten tuloksia ja osaa arvioida niiden merkitystä oman psykoterapiamenetelmän ja työn kannalta. I- osa. 29. Opintojakso: Opiskelija tuntee uusimpien psykoterapiatutkimusten tuloksia ja osaa arvioida niiden merkitystä oman psykoterapiamenetelmän ja työn kannalta. IIosa. 7. Lukukausi Välitehtävä: Ryhmäanalyysin sosiofilosofinen tausta Pääteema: Erilaisten teoreettisten lähestymistapojen syventäminen ja integroiminen. Ryhmäanalyysi eilen ja tänään. Ryhmäanalyysin peruskäsitteet. 30. Opintojakso: Opiskelija ymmärtää ihmisen persoonallisuuden ja kognitiivisen kehityksen biologisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tuloksena. 31. Opintojakso: Opiskelija hallitsee syvällisemmin ryhmäanalyysin filosofisen ja metapsykologisen perustan. Post- Foulkesialainen ihmiskäsitys. I-osa. 32. Opintojakso: Opiskelija hallitsee syvällisemmin ryhmäanalyysin filosofisen ja metapsykologisen perustan. Post- Foulkesialainen ihmiskäsitys. II-osa. 33. Opintojakso: Opiskelija tutustuu ryhmäanalyysin tärkeimpiin peruskäsitteisiin uusimman ajattelun valossa: mm. pienryhmä, matriksi, kollektiivinen tiedostamaton, resonanssi, suhdehäiriöt. 8. Lukukausi Pääteema: Psykoterapeutiksi kasvaminen, etiikka ja ammatillisuus sekä työn vaatima yhteistyö 34. Opintojakso: Opiskelija ymmärtää hoitotyöhön liittyvän eettisyyden, työn vaatiman yhteistyön ja ammatillisuuden merkityksen. 35 Opintojakso: Opiskelija ymmärtää omaan psykoterapeutin/ryhmäpsykoterapeutin ammattiin liittyvän vastuun ja etiikan. 36. Opintojakso: Opiskelija kykenee tarkastelemaan monipuolisesti omaa psykoterapeutiksi kasvamistaan ja ryhmäanalyytikon identiteettiään. Opiskelija tuntee työhön liittyvät keskeiset lait, asetukset ja säädökset. KOULUTUKSEEN HAKEMINEN Koulutuksen hakuaika ja haun yhteydessä tarvittavat lomakkeet ja todistukset ilmenevät Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta. Koulutusohjelman soveltuvuusarvioinnin päivämäärät ovat alustavasti ja hakijan tulee varata aikaa arviointiin noin puoli päivää. TIEDUSTELUT Sanna Selinheimo, PsM Psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelija

7 puh

VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE

VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIAN ET-psykoterapiakoulutus (III), v. 2011-2015 ESITE 1 VARHAISLAPSUUDEN VUOROVAIKUTUSPSYKOTERAPIA -koulutus (ET3), v. 2011-2015 Koulutuksen järjestäjä: Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide

Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä. Visuaaliset taiteet: kuvataide Aikuisten taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä Visuaaliset taiteet: kuvataide Opetussuunnitelma 27.5.2013 1 Alkusanat Keravan Opisto haluaa tarjota aikuisille, sekä keravalaisille että lähikuntien

Lisätiedot

Earl Hopper Suomeen syksyllä 2010 15. Ajankohtaista ja tulevia tapahtumia 19

Earl Hopper Suomeen syksyllä 2010 15. Ajankohtaista ja tulevia tapahtumia 19 Jäsenlehti 1/2010 2 Jäsenlehti 1/2010 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Aila Kauranen 3 Yksilö vai ryhmä Christine Zitting 4 Hiljaisuus ryhmässä Hanneli Pyhältö 5 Energiaa kollektiivisuudesta Kari Kähönen 9 Raunon

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauhavan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelma KAUHAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄ SUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 OPETUKSEN PERUSTEET...3 2 VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA OPETUSJÄRJESTELYT...4

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI

PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI PSYKOSOSIAALISEN HYVINVOINNIN ASIANTUNTIJALEHTI Toimitusneuvosto: Sanna Aavaluoma, Mikko Haarala, Arja Kinnarinen, Piia Nurhonen, Raul Soisalo Toimituksen osoite: Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ

KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ Oulun Yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Iida Kylmänen Marisa Rakennuskoski

Lisätiedot

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella

Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Liite 3 Tammikuu 2012 Kartoitus lääkinnällisen kuntoutuksen resursseista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella Maritta Lantto kuntoutussuunnittelija, YTM PKSSK SISÄLLYS

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ

COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ COPING WITH DEPRESSION -KURSSIN EVALUOINTI MIELENTERVEYSPOTILAIDEN OMAISTEN JA KUNTOUTUSASIAKKAIDEN RYHMISSÄ Tampereen yliopisto Psykologian laitos Pro gradu -tutkielma Mirka Hynninen ja Liisa Lento Joulukuu

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Rikosseuraamusalan tutkinto

Rikosseuraamusalan tutkinto Rikosseuraamusalan tutkinto Opinto-opas 2015-2016 RIKOSSEURAAMUSALAN TUTKINTO 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vernissankatu 2A 01301 VANTAA Puh: 010 366 5000 www.rskk.fi

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot