OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN"

Transkriptio

1 OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

2 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/ Kunnan kehitys KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (tehtävä ) ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) Tuloslaskelma Investointiosa KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS MUUN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA LIITE 1 TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TOTEUMAT LIITE 2 AH-STADIONIN MENOJEN TOTEUMA ja

3 1 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/ Kunnan kehitys 2015 Suomen talous elpymässä hitaasti Suomen Pankin ennusteen mukaan öljyn hinnan lasku vaikuttaa positiivisesti maailmantalouden kasvunäkymiin. Myös euroalueelle ennustetaan varovaista kasvua, mutta erot EU-maiden välillä tulevat olemaan suuria. 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 P-K Kontiolahti Suomi Suomen talouskasvu on jäljessä muita EUmaita ja EU-komission talousennusteessa vuodelle 2015 Suomeen ennustetaan vajaan puolen prosentin talouskasvua. Kontiolahden asukasmäärä kasvanut hienoisesti alkuvuonna, työttömyys noussut hieman edellisvuodesta Työttömyysaste huhtikuu14 huhtikuu15 Toimintamenojen toteuma kokonaisuutena tasaisen käytön mukainen, käyttötalouden muutokset parantavat hieman toimintakatetta Vuoden 2015 alussa Kontiolahden kunnan asukasluku on kasvanut vain hieman. Huhtikuun lopussa asukkaita oli Neljän kuukauden perusteella laskettu ennuste näyttäisi alle asukkaan vuosilisäystä, mikä on poikkeuksellisen vähän Kontiolahdella. Alkuvuodesta 2015 myönnettyjen uudisrakennuslupienkin määrä on ollut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vain noin puolet. Päivähoidossa olevien lasten määrä on alkuvuodesta ollut lähellä edellisvuotista tasoa. Huhtikuussa 2015 päivähoidossa oli 780 lasta, mikä on noin 1,4 prosenttia edellisvuoden huhtikuuta vähemmän. Koulujen yhteenlaskettu oppilasmäärä huhtikuun lopussa 2015 oli mikä on edellisvuotta 2 prosenttia enemmän. Alkuvuodesta Kontiolahden työttömyysaste on noussut edellisvuoden tilanteesta. Kunnan työttömyysaste on maakunnan alhaisin. Huhtikuun työttömyysaste oli 11,7 prosenttia, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 10,9 prosenttia. Työttömiä kunnassa oli 65 enemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa. Kokonaistoimintamenojen käyttöaste oli huhtikuun lopussa 32,2 prosenttia, eli huolimatta alkuvuonna maksetuista, koko vuotta koskevista eristä, menojen kehitys on pysynyt tasaisen kehityksen vauhdissa. Kuntien eläkevakuutuksen ennakkolaskelmat vuodelle 2015 varhaiseläkemaksuista (Varhemaksut) sekä eläkemenoperusteisista maksuista osoittavat näiden erien osalta erittäin vähäisiä tarkistustarpeita ja ne tullaan tekemään toisessa osavuosiraportissa. Talousarvioon esitetyt muutokset ovat pieniä. Esitetyissä muutoksissa tulojen tarkistus ylittää menojen tarkistukset, joten vuoden 2015 toimintakate paranee hieman ensimmäisen talousarviotarkistuksen myötä. Lautakunnittain kokonaistoimintamenojen toteumaprosentit huhtikuun loppuun saakka olivat seuraavat: kunnanhallitus 32,8; kasvatus- ja koulutuslautakunta 31,7; vapaaaikalautakunta 32; tekninen lautakunta 31,9 ja ympäristölautakunta 29,3. Kokonaistoimintatulojen kertymä oli huhtikuun lopussa 29,3 prosenttia. Toimintatulojen

4 2 kertymä on hyvä jo alkuvuodesta. Useissa tehtävissä tulojen kertyminen on kuitenkin menojen kertymisestä jäljessä, kun osa tuloista kertyy vasta seuraavien kuukausien aikana. Yhteensä Ympäristöp. Ravintohuolto Vesihuolto Liiketoiminta Kiint.palv. Tekn.palv. Vapaa-aikapalvelut menot % tulot Vapaa sivistystyö Lukiokoulutus Varhaiskasvatuspal velut Perusopetus 7-9 Perusopetus 1-6 Aamu-ilta Kasvatus- ja koulutoimen Sos-tervtoimen tilaus Elink&työll. Kesk.hall. 0 33,3 Kokonaistoimintamenojen ja tulojen toteuma 1-4/15

5 3 Verotuloarvio täsmentyy toisessa osavuosiraportissa, valtionosuusarvioon lisäystä, vuosikatearvio nousee Kunnallisveron kertymä on koko valtakunnassa vuoden 2015 alussa kohtuullinen. Kontiolahden kunnan tuloveroarvion tilannetta seurataan jatkuvasti ja mahdolliset muutokset tehdään toisen talousarviotarkistuksen yhteydessä. Valtionosuuksien arviot talousarvioon 2015 on tehty syksyllä 2014 sen hetkisten ilmoitusten perusteella. Lopullisten ilmoitusten saavuttua valtionosuudet näyttäisivät kokonaisuutena toteutuvan noin euroa alkuperäistä arviota suurempina. Valtionosuudet ovat kuitenkin pienemmät kuin edellisvuonna. Kuluvan vuoden tulos näyttäisi nyt tehtävän tarkistuksen myötä muodostuvan ennakoitua hieman paremmaksi. Alkuperäinen talousarvio oli 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, nyt tehtävät muutokset parantavat kuluvan vuoden vain noin 0,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Investointiosaan määrärahalisäyksiä Investointiosassa kokonaisuutena tarkasteltuna investointien menot lisääntyvät euroa ja tulot lisääntyvät euroa. Investointiosan nettovaikutukset ovat euroa negatiiviset. Muutokset aiheutuvat useiden hankkeiden lisämäärärahaesityksistä, mukana on myös joidenkin hankkeiden rahoitusosuuksien lisäyksiä. Toimintakatteen ja valtionosuuksien muutokset yhteenlaskettuina parantavat kuluvan vuoden vuosikatearviota noin 0,3 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden tulos paranemassa hieman Talousarviotarkistuksen jälkeen toimintamenojen kasvuprosentti on 0,3, joka on hyvä taloustilanteeseen nähden ja siinä näkyy lautakuntien vastuullinen taloudenhoito. Kuluvan vuoden talousseurantaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, että menokehitys pysyy suunnitellussa. Toimintakatteen kasvu on sekin kohtuullisen hyvä 1,4 prosenttia. % e Suurin yksittäinen investoinneissa on terveyskeskuksen peruskorjauksen hanke. Toteutuksen painopiste on siirtynyt vuodelle 2015, lisämäärärahan perusteina ovat lisä- ja työt (savunpoisto, kylmäkoneet ja ylimääräiset purkutyöt). Pitkäaikainen laina nostettu, mahdollisen lisälainan tarve selviää myöhemmin Kunnan maksuvalmius oli alkuvuodesta heikko. Lyhytaikaista lainaa käytettiin maksuvalmiuden paikkaamiseksi. Alkuvuodesta kilpailutettiin 7,5 miljoonan euron laina, joka nostettiin maaliskuussa. Kuluvan vuoden maksuvalmiutta tarkastellaan jatkuvasti ja tarvittaessa tilannetta paikkaillaan lyhytaikaisella lainoituksella. milj. euroa nettoinv. lainamäärä Toimintamenojen kasvuprosentit Nettoinvestoinnit ja lainamäärä

6 4 Lainakannan keskikorko oli huhtikuun lopussa historiallisen alhainen, 1,97 prosenttia. Lainakanta on jakautunut eri korkosidonnaisuuksiin seuraavasti: kiinteät korot 75 %, pitkät viitekorot 4 %, lyhyet viitekorot 21 %. Viime vuosina on valtaosa lainoista sidottu kiinteään korkoon, joka on ollut erittäin alhainen poikkeuksellisen alhaisen korkotason myötä. Näillä toimenpiteillä voidaan suojautua tulevalta korkotason nousulta. Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta oli 45,6 miljoonaa euroa, eli asukasta kohden noin 3. euroa. Tytäryhtiöiden toiminta alkuvuonna 2015 Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen toiminta on jatkunut ennallaan. Paiholanpellon asuntoihin kysyntä on hiipunut, mutta muiden asuntojen käyttöaste on edelleen hyvä. Yhtiöllä on uusia asuntoja rakenteilla Lehmoon Jyrkäntielle. Asunnot valmistuvat mennessä. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n omistamissa toimitiloissa on hyvä vuokrausaste. Yhtiön kassatilanne on hyvä ja se on tekemässä positiivisen tuloksen kuluvalta vuodelta. Hoiva- ja kuntoutuspalvelut Lukkarila Oy on toiminut suunnitelmien mukaan. Myös taloustilanne on toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. 75% 20% 2% 2% 1% kiinteä 5 v 3 v 12 kk 6 kk Liitteessä 1 on tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne huhtikuun lopussa. Liitteessä 2 on ampumahiihtostadionin käyttömenojen ja investointien toteuma ja Lainakannan viitekorkojakauma

7 5 TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset erät TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa ovr 2.ovr 2015 Toimintatuotot + 23,33 22,63 0,08 22,71 *, % 5,4-3,0-2,7 Toimintamenot - -87,78-88,00-0,06-88,06 *, % 3,6 0,3 0,3 TOIMINTAKATE -64,45-65,37 0,02-65,35 *, % 3,0 1,4 1,4 Verotulot + 46,50 48,72 48,72 *, % 3,6 4,8 4,8 Valtionosuudet + 22,24 21,80 0,33 22,13 *, % -3,8-2,0-0,5 Korkotuotot 0,11 0,10 0,10 *, % -24,6-10,7-10,7 Muut rahoitustuotot 0,39 0,41 0,41 *, % -3,0 3,2 3,2 Korkokulut -1,02-1,58-1,58 *, % -7,9 54,5 54,5 Muut rahoitusmenot -0,14-0,13-0,13 *, % 1,5-87,1-4,7 VUOSIKATE 3,64 3,94 0,34 4,29 *, % -23,2 8,4-91,3 17,8 Poistot ja arvonalentumiset - -4,22-4,53-4,53 *, % -15,4 7,5 7,5 Satunnaiset erät +/- 0,00 0,00 0,00 *, % TILIKAUDEN TULOS -0,58-0,59 0,34-0,24 *, % 1,9-158,4-57,6 Poistoeron +/- 0,08 0,08 0,08 Varausten +/- Rahastojen +/- TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -0,50-0,51 0,34-0,16 TUNNUSLUKUJA Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, meuroa 11,8 11,3 11,6 Investoinnit netto, euroa/asukas Lainakanta, meuroa 44,50 44,50 44,50 * euroa/asukas Vuosikate, euroa/asukas Poistot, euroa/asukas Verotulot, euroa/asukas Vuosikate % poistoista 86,3 87,0 94,6 Tulovero-% 19,75 20,50 20,50 Yleinen kiinteistövero 0,75 0,85 0,85 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,32 0,40 0,40 Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 0,90 1,00 1,00 Voimalaitosten kiinteistövero 2,85 2,85 2,85 Asukasluku *, % 1,80 % 1,86 % 1,86 %

8 6 TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa ovr 2.ovr 2015 Toiminnan rahavirta 2,23 3,27 0,34 3,62 Vuosikate 3,64 3,94 0,34 4,29 Tulorahoituksen korjauserät -1,41-0,67-0,67 Investointien rahavirta -4,50-4,34-0,30-4,64 Investointimenot -7,25-5,04-0,33-5,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,23 0,03 0,03 0,07 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 1,51 0,67 0,00 0,67 Toiminnan ja investointien rahavirta -2,27-1,06 0,04-1,02 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -4,89 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,00 7,50 7,50 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6,89-7,50-7,50 Lyhytaikaisten lainojen -6,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,02 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 1,11 0,50 0,50 Rahoituksen rahavirta -3,77 0,50 0,00 0,50 Rahavarojen -6,04-0,56 0,04 0,00-0,52 Kassavarat ,68 1,12 1,16 Kassavarat ,72 1,68 1,68

9 7 2 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO-OSASTO 2.1 KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (tehtävä ) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - talous- ja tietohallinto - henkilöstöhallinto Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Ajantasaiset ja päivitetyt säännöt, ohjeet ja suunnitelmat Päivitetyt hallintosääntö ja konserniohje 12/2015 Päivitys syksyllä 2015 Sisäisen tiedottamisen kehittäminen Päivitetty Intra 12/2015 Päivitystyö aloitettu 2. Talous Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate / vuosi < ,16 3. Prosessit ja rakenteet Työprosessien avaaminen Prosessikuvaukset 12/2015 Prosessikuvausten tekeminen aloitettu tulosyksiköissä Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 Tehty puuttuvia tiedonohjausuunnitelmia Omistajaohjauksen kehittäminen Päivitetty kuntastrategia 12/2015 Päivitys syksyllä Henkilöstö Poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Toteutunut % Työssä jaksamisen tukeminen Työssä jaksamisen suunnitelma ja suunnitelman toteutus 12/2015 Toteutus syksyllä 2015 työpaikkaselvityksen yhteydessä

10 8 Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

11 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) Tulosyksiköt - elinvoimatoiminta - työllisyys Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Asiakkaat ja palvelut Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Yritysten neuvonta Neuvontatapahtumien kokonaismäärä/vuosi Asiakkaiden neuvonta Neuvottujen asiakkaiden määrä /vuosi Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Nuoria työllistettynä, henkilöä/kk 15 9 Palkkatuella työllistäminen Pitkäaikaistyöttömiä työllistettynä, henkilöä/kk Työmarkkinatuen alentaminen Henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa / kk Talous Elinvoima- ja työllisyystoiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,86 3. Prosessit ja rakenteet Uusien yritysten hankkiminen Yritysten lukumäärä/vuosi Uusien teollisten työpaikkojen saaminen 4. Henkilöstö Työpaikkojen lukumäärä/vuosi 40 Teollisia työpaikkoja v lopussa 824 kpl. Luku on 3 vähemmän kun edellisenä vuonna Ei omaa henkilökuntaa Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

12 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) Tulosyksiköt - Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Palvelujen tilaaminen tuottajalta kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sekä laatutason seuraaminen järjestelmällisesti 2. Talous Mittari Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5 Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma >3,5 Ei tietoa. Tilaus tehdään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Tilauksen toteuman seuranta Toimintakate /vuosi Kuntamaiseman raportit / kk < , Prosessit ja rakenteet Palvelujen saatavuus, laatu ja arviointi. 4. Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa Tilaaja / tuottaja neuvottelujen lukumäärä / vuosi 6 2

13 11 Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät 0 0 Netto , KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 160) eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

14 12 SIVISTYSOSASTO 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) Tulosyksiköt - kasvatus- ja koulutoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Laadukas kasvatus ja opetus Opettajien virat täytetty Pätevän henkilöstön ja opettajien osuus, % 5/2015 >99 kesken Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti Opetustunnit/v Taloudelliset resurssit Palvelutarjonnan toteuttaminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,69 Talouden seuranta Seurantaraporttien lukumäärä/kk Prosessit ja rakenteet Tuntikehyksen jako tapahtuu oikeaaikaisesti Koulujen tuntikehysehdotukset Alustava tuntikehys kouluille Lopullinen tuntikehys kouluille mennessä mennessä mennessä toteutunut toteutunut Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Talous Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 0 0,00 0 Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas -31-8,78-31 Poistot 0 0,00 0 Laskennalliset erät 0 0 Netto ,

15 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) Tulosyksiköt - Aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan, mikäli ryhmä syntyy Toiminnan piiriin otettujen oppilaiden lukumäärä Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta Oppilasmäärä/ryhmä min 10 min 10 Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5 >4,0 3,9 2. Talous Toimintamaksujen perinnän seuranta Päätösten tarkistaminen 6/2015, 12/2015 Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet toteutuvat Verojen ja vakuutusmaksun tarkistus 9/ Prosessit ja rakenteet Toimintasuunnitelman hyväksyminen 4. Henkilöstö Palvelu hankittu ostopalveluna 4Hyhdistykseltä. Kunnan omat kerhonohjaajat ks. tehtävä 320 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymispäätös 5/2015 4/2015 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä - Iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat TA 2015 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp

16 14 Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas -22-7,02-22 Poistot Laskennalliset erät Netto ,

17 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) Tulosyksiköt - Perusopetus lk (Ahokkala, Jakokoski, Kirkonkylä, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Selkie, Varparanta, koulujen yhteiset menot) - Lehmon koulu esiopetus -9 lk (esikoulu 11 v.-oppivelvollisten osalta, 7-9 lk toiminta-alueittainen opetus) Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Asiakkaat ja palvelut Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Ammattitaitoinen henkilöstö Pätevien opettajien osuus, % > 99 > 99 Laadukas opetus Keskimääräinen ryhmäkoko: oppilasmäärä/perusopetusryhmä < 20 18,1 Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja harjoitus pidetty 12/2015 Kiusaamisen väheneminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen 2. Talous Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,41 3. Prosessit ja rakenteet Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4,0 4,4 4. Henkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilasmäärä 1-6 luokat LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas Talous

18 16 eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

19 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) Tulosyksiköt - Kontiolahden koulu (perusopetus 7 9, osa-aikainen erityisopetus, luokkamuotoinen erityisopetus) Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Henkilöstön ammattitaito Opettajien kelpoisuus, % toteutunut Laadukas opetus ja oppiminen Keskimääräinen ryhmäkoko, pienryhmät max. opp./ryhmä < ,4 (ilman pienryhmiä) toteutuu Hyvät oppimistulokset Valtakunnallisten ja kansainvälisten arviointien tulokset vähintään valtakunnallinen keskiarvo ei tuloksia vuodelta 2015 Kiusaamisen vähentäminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % toteutunut 2. Taloudelliset resurssit Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,21 3. Prosessit ja rakenteet Tuen kolmiportaisuuden toteuttaminen Huoltaja-/oppilaspalautekysely Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä Asteikko 1-5 < vuoden 2014 taso >4 ka 3,92 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työvire-mallin mukaisesti Täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Opettajat Koulunkäyntiavustajat Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 pv >1 pv

20 18 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilasmäärä LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

21 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) Tulosyksiköt - päiväkodit - perhepäivähoito - muu varhaiskasvatus - esiopetus - varhaiskasvatuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja oppimista Asiakaskysely perheille, asteikko 1-5 Toteutetaan 3/2015 Tavoite > 4 Toteutettu 3/2015 4,25 Varhainen kasvun ja oppimisen tuki toteutuu suunnitelmallisesti Asiakaskysely perheille, asteikko 1-5 Toteutetaan 4/2015 Tavoite > 4 Toteutetaan 5/ Talous Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Toimintakate < ,96 3. Prosessit ja rakenteet Pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksessa vahvistuu Ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmat ovat käytössä, % Sähköinen asiointi tehostaa varhaiskasvatuksen toimintaa ja taloutta 4. Henkilöstö Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Sähköiset lomakkeet perheiden käyttöön Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 8/2015

22 20 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä Lapsia päiväkotihoidossa -kokopv-hoito LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. -osapv-hoito hoitopäiviä Käyttöaste % (pk:t) Suoritemäärä Lapsia perhepäivähoidossa -kokopv-hoito osapv-hoito hoitopäiviä Lapsia *kotihoidontuen piirissä *kotihoidontuen kuntalisän 85 piirissä * yksityisen hoidontuen piirissä *yksityisen hoidontuen kuntalisän piirissä *esiopetuksessa Tehokkuus/taloudellisuus Netto /hoitopv pk+pph Kotihoidontuki Menot/lapsi Kotihoidontuen kuntalisä Menot/lapsi 264 Yksityisen hoidon tuki Menot/lapsi Yks.hoidontuen kuntalisä Menot/lapsi Esiopetus Menot/lapsi

23 21 Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

24 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) Tulosyksiköt - Kontiolahden lukio Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Laadukas opetus ja oppiminen Lukion opinnot johtavat yotutkintoon, tutkintojen määrä 2015 >60 arvio 60 Opiskelijakyselyjen lukumäärä/v. 1 toteutuu 5/2015 Päätoimisia opiskelijoita Ensisijaisten hakijoiden määrä > Kansainväliset projektit 1 2 Muut projektit ja hankkeet Talous Opetus järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,24 3. Prosessit ja rakenteet Pedagogisesti avoin oppimisympäristö Koulusta eronneet/osuus, % < 5 4 Ohjeajassa tutkinnon suorittaneet (3 v.), % > Ennaltaehkäisevä opiskelijahuolto (LUKI-testaus) Testattujen lukumäärä, % 4. Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Henkilöstön pätevyysaste, % Kehityskeskustelujen toteutuminen Kehityskeskustelut, % Henkilökunnan kehitystavoitteiden määrittely ja toteutuman tarkastelu Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

25 23 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilaat LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,88-95 Poistot Laskennalliset erät Netto ,

26 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) Tulosyksiköt - Aikuis- ja nuorisokoulutus - Joensuun seudun kansalaisopisto - Joensuun konservatorion sivutoimipiste Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Talousarvio turvaa kansalaisopistopalvelut kunnassa Opetuksen tuntimäärä, h/vuosi Opiskelijoiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla Opiskelijoiden määrä kevät/syksy - Opisto - Konservatorio - Muskari Talous Opetustarjonta pysyy Joensuun seudun kansalaisopistolta tilatun tuntimäärän rajoissa Tilattu tuntimäärä, vaihteluväli % Prosessit ja rakenteet Kurssitarjonta toteutuu opetusohjelman mukaisesti Kurssien toteutuma, % > 90 > Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa Informatiiviset tunnusluvut/kansalaisopisto Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppitunnit LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus - /oppitunti/netto

27 25 Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas -27-8,42-27 Poistot Laskennalliset erät Netto , KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät 0 0,00 0 Netto ,

28 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - kulttuuripalvelut - kirjastopalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti Tilastot osallistumisaktiivisuus hlöä / v Kulttuuripalvelut - kulttuuritapahtumat, elokuvat - leirit - retket - lyhytkurssit ja kerhot Liikuntapalvelut - soveltava liikunta - uimakoulut ja leirit - ohjattu terveysliikunta Nuorisopalvelut - retket - leirit - nuorten tapahtumat, elokuvat - kerhotoiminta (kunnan + 4H) > > 40 > 50 > 600 > > 150 > > 80 > 50 > 600 > (vain kunnan kerhot) Kuntalaiset ovat tyytyväisiä vapaaaikapalveluiden järjestämään toimintaan 2. Talous Asiakastyytyväisyyskyselyt / asteikko kulttuuripalvelut, leirit - liikuntapalvelut, uimakoulutoiminta - nuorisopalvelut, elokuvatoiminta > 3,5 > 3,5 > 3,5 loppuvuodesta loppuvuodesta loppuvuodesta Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti Käyttömenot, netto / asukas - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut (1-29v. 5300) < 10,20 < 87,14 < 21,80 (61,50) 2,20 28,23 6,30 (17,79) Vapaa-aikatilojen käyttömenot Tilojen käyttömenot / asukas - kulttuuritilat - liikuntapaikat - nuorisotilat < 1,30 < 76,40 < 5,00 0,45 16,56 1,12

29 27 3. Prosessit ja rakenteet Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta Käyntikerrat /v - kulttuuritilat - liikuntapalvelut (sisäliikuntatilat) - nuorisotilat > > > Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Nuorisovaltuuston kokousten määrä / v > 8 3 Paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen TANE-toiminnan ja Etsivän nuorisotyön kehittäminen Järjestöjen ja eri tahojen tapaamiset / v -kulttuuri -liikunta -nuoriso Nuoria toimenpiteessä / v -TANE- toiminta (toimintaan ohjatut) -Etsivä nuorisotyö (tavoitetut nuoret) > 4 > 4 > Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen 4. Henkilöstö Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 valmisteilla Työntekijät ovat motivoituneita työn kehittämiseen Kehityskeskustelujen käynti % /v 0 Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät hlö / v.(sis. ja ulk.) > 3 1 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Etsivä Nuorisotyöhön valtion osuutta ja kulttuuripalvelut taiteen edistämiskeskus Lehmon pop-up-art-club projektiin. Tulot yht

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 kaupunginhallitus 7.12.2010 kaupunginvaltuusto 13.12.2010 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto 21.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio 2009... 2 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot