ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELIN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELIN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS Hyinään auungin 5. auunginosan osaa ortteia 405 osea asemaaaan muutos 05:09 HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS

2 KORTTELN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemaaaan muutos 05:09 SSÄLLYS: 1 PERUS- JA TUNNSTETEDOT TUNNSTETEDOT KAAVA-ALUEEN SJANT KAAVAN TARKOTUS KUVAT JA LTTEET MUUT KAAVAN LAADNTAAN LTTYVÄT ANESTOT TVSTELMÄ KAAVAPROSESSN VAHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMNEN LÄHTÖKOHDAT SELVTYS SUUNNTTELUALUEEN OLOSTA SUUNNTTELUTLANNE... 4 ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN TARVE SUUNNTTELUN KÄYNNSTÄMNEN JA STÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLSTUMNEN JA YHTESTYÖ ASEMAKAAVAN TAVOTTEET ASEMAKAAVARATKASU ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE KAAVAN VAKUTUKSET YMPÄRSTÖN HÄRÖTEKJÄT ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

3 Asemaaaan seostus 05:09 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 23. PÄVÄNÄ TAMMKUUTA 2014 PÄVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 1 PERUS- JA TUNNSTETEDOT 1.1 TUNNSTETEDOT Kaaan nimi: Kaaa-aueen määrittey: Korttein 405 tontteja 10 ja 11 osea asemaaaan muutos, Asemaaaa, aaa nro 05:09 Asemaaaan muutos osee Hyinään 5. auunginosan orttein 405 tontteja 10 ja 11. Asemaaaan muutosea muodostuu Hyinään 05. auunginosan orttein 405 tontit 10 ja 11. Kaaan aatija: Yhteystiedot: Asemaaaasuunnitteija Jari Mettää Hyinään auuni Teniia ja ymäristö/kaaoitus PL 21, Hyinää Vireietuom.: Asemaaaauonnos nähtäiä: Asemaaaaehdotus nähtäiä: Hyäsymism:..201_ 1.2 KAAVA-ALUEEN SJANT Korttein 405 tontit 10 ja 11 sijaitseat Hyinään esusta-aueea, osoitteessa Hämeenatu Suunnitteuaueen inta-aa on n. 0,39 ha. Kuassa 1 suunnitteuaue on osoitettu unaisea ymyrää. Kaaamuutosaue sijoittuu Hämeenadun ja Kouuadun äisee ortteiaueee. 2

4 Asemaaaan seostus 05: KAAVAN TARKOTUS Asemaaaamuutosen aatimisen taroitusena on mahdoistaa 3,5 errosisen asuinerrostaon raentaminen tontie 10 nyyisen 1-errosisen iieraennusen aiae. Tontin 11 osata aaamuutos sisätää Hämeenadun arressa sijaitsean 1920-uun aussa raennetun uuraenteisen iie- ja asuintaon suojeemisen asemaaaaa. Tontin ahden muun raennusen, jota sijaitseat tontin eseä ja eteäaidassa, tiae on mahdoista raentaa 3,5 errosinen asuin- ja iieraennus. 1.4 KUVAT JA LTTEET Kuat: Kansiua, Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy 1. Sijainti 2. Vaoua nyytianteesta: tontin iieraennus 3. Vaoua nyytianteesta: tontin asuin- ja iieraennus 4. Vaoua nyytianteesta: tontin asuin- ja iieraennus 5. Vaoua nyytianteesta: tontin arastoraennus. Ote Hyinään ydinesustan meuartasta. Ote esustaajaman osayeisaaasta Ote ajantasa-asemaaaasta 9. Leiausua tontin 10 errostaosuunnitemasta, Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy 10. Juisiuua tontia 10 sijaitsean errostaon iittymisestä nyyiseen raennusantaan Hämeenadun suunnasta, Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy 11. Tontin 11 asuin- ja iietao sisäihan uoeta. Liitteet: 1. Tiastoomae 2. Asemaaaaehdotus 3. Lausunnot ja mieiiteet 1.5 MUUT KAAVAN LAADNTAAN LTTYVÄT ANESTOT 1. Kesustaajaman osayeisaaa Hyinään meuseitys, LT-onsutit, Hyinään iiennejärjestemäsuunnitema, teninen raortti, uonnos Hyinään esustaajaman uttuuriymäristön hoitosuunnitema, Vanhaa Hyinäätä, Eri ja Seija Saariuru, nternet: Hyinaauat.com, Sama Mustonen 2 TVSTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSN VAHEET Kauunginhaitus on tehnyt aaoitusäätösen Osaistumis- ja ariointisuunnitema on out nähtäiä Suunnitteuauetta on aajennettu ireietuon jäeen osemaan myös orttein 405 tonttia 11. Asiasta on äyty neuotteuja iinteistön omistajan anssa oauussa 2012 ja auuoden 2013 aiana. Neuotteun ohjata tontti 11 on äätetty iittää asemaaaamuutoseen muaan. Asemaaaamuutosen uonnos on out nähtäiä äisen ajan. Maauntamuseo on antanut aaamuutosesta ausuntonsa

5 Asemaaaan seostus 05: ASEMAKAAVAN SSÄLTÖ Tontti 10 on osoitettu asuinerrostaojen ortteiaueesi (AK). Sen inta-aa on 0,24 ha. Raennusoieutta tontie on isätty m 2, jooin sitä on yhteensä m 2. Lisäsi yhteistioie on raennusoieutta yhteensä 150 -m 2. Kerrosuusi on osoitettu 3,5 ja tontin tehouus nousee e=0,4:sta e= 1,03:aan. Tontti 11 on osoitettu myös asuinerrostaojen ortteiaueesi (AK). Pintaaataan se on 0,15 ha ja äääyttötaroitusenmuaista raennusoieutta tontia on m 2. Lisäsi yhteistioie ja taous- seä autosuojaraennusee on osoitettu 240 -m 2. Tontin tehouusuusi muodostuu e=0,89. Tontin 10 asemaaaamääräysissä on useita määräysiä, joia yritään ohjaamaan erityisesti uudisraennusen Hämeenadun uoeista juisiua siten, että se muodostaa hyää auuniuaa Hämeenadun suuntaan. Täaiset määräyset iittyät esim. raennusen oreuteen, juisiun jäsenteyyn ja materiaaeihin tai soetumista nyyisen raennusantaan. Tontin 11 osata merittää isä oimassa oeaan aaaan on em. anhan asuin- ja iieraennusen suojeeminen aaamääräyseä (sr-8) seä raennusoieuden jaaminen raennusaoittain. Myös ihan toiminnat on ysiöity aueittain eiiin ja oeseuun seä ysäöintiin. 2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMNEN Tontin ymäristön raennusanta ja unnaisteniia on amis, jooin tonttien toteuttaminen on mahdoista aaamuutosen oimaantuon jäeen. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVTYS SUUNNTTELUALUEEN OLOSTA Nyytianne ja aueen ähiymäristö Korttein 405 tontia 10 on tää heteä mataa, unatiiinen 1. errosinen iieraennus. Se on raennettu uonna 190. Tontin ajoneuoiittymän ohdaa Hämeenatu on tasoa n , joa on Hämeenadun oreimia ohtia. Tontin taaosa, itäuma, on tasoa n ,8. Lisäsi tontti iettää oiasti ounaisumaa ohti. Piha on ääosin asfatoitu, mutta tontin reuna-aueia asaa ehtiuita. Tontti on rajattu mataaa huonountoisea uuaidaa. Kua 2. Tontin 10 iieraennusessa toimii nyyisin urheiuiie Sortia. 4

6 Asemaaaan seostus 05:09 Kouuadun ja Hämeenadun umassa, tontia 11, on 2,5 errosinen eertää hirsiraenteinen uutao, joa on raennettu 1900-uun aussa. Taon raennutti Santeri Heiniä. Taon yäerrassa on asuinhuoneet ja aaerrassa on iietiat. Liietioissa on toiminut mm. seataaraaua, yöräiie ja irjaaua. Kyseinen asuin- ja iieraennus auuniuaisesti merittäässä ohdassa ja se uuuu uttuuriymäristön inentointiohteisiin (Kuou) seä Hyinään uttuuriymäristön hoitosuunnitemaan: ohdeortti 113 ( ). Tontin esiaiheia sijaitsee ieni asierrosinen 1800-uun oua raennettu mansardiattoinen asuintao, jossa on aiemmin toiminut mm. ahia ja itoaeu. Tontin eteäreunaa on L-muotoinen taousraennus, jossa on out tua, esutua saunoineen ja tai seä monenaisia säiytys- ja arastotioja. Tontia on toiminut iosi aina uue saaa; yseinen raennus on urettu. Kua 3. Keertään säyinen ja hirsirunoinen asuin- ja iieraennus on raennettu uonna 1911 tontie 11. Raennus on säiynyt hyin aueräisessä asussaan. Pieniä juisiumuutosia on tehty uonna 1940 ja sodan aiheuttamia aurioita orjattaessa. Raennus on auuniuaisesti merittäässä aiassa Hämeenadun ja Kouuadun umausessa. Tämäntyyisiä raennusia on Hyinäää säiynyt ähän. Raennus uuuu Hyinään uttuuriymäristön hoitosuunniteman ohteisiin. Kua 4. Pohjataan t-muotoinen taiteattoinen raennus rajaa tonttia 11 Kouuadun uoeta. Aunerin asuintaona toiminut raennus ja osa iereisestä taousraennusesta on imeisesti raennettu 1800-uun oussa. Raennus ei uuu Hyinään uttuuriymäristön hoitosuunniteman ohteisiin. 5

7 Asemaaaan seostus 05:09 Kua 5. Tontin 11 sijaitseassa taousraennusen äädyssä on out aianaan heosten juomaataita, jona ohjata on aretu raennusessa toimineen josus ieari. Raennusen suurimaan yhtenäiseen tiaan tehtiin. 194 työhuone ouyörien orjauseen. Raennus ei uuu Hyinään uttuuriymäristön hoitosuunniteman ohteisiin. Hämeenadun ja Sähöadun umausessa on ääosin 3 errosinen eementtiraenteinen tiiierhoitu asuintao, jossa on mataa 1. errosinen iieraennusosa, joa on raennettu iinni em. iieraennuseen. Kerrostao on amistunut uonna Muu osa orttein 405 raennusista on aihteean iäisiä ienerrostaoja, jota oat amistuneet uosina 1945 ja 199. Kyseiset raennuset oat asuinerrostaoja, joissa muutamassa on maantasossa iiehuoneisto. Hämeenadua yseistä tonttia astaäätä, ortteissa 111, on ome 3,5-4 errosista asuinerrostaoa, joihin iittyy Hämeenadun uoea mataat ysierrosiset iieraennuset. Asuinerrostaot siiiraennusineen oat raentuneet uosina Samassa ortteissa sijaitsee entinen eouateatteri Aua (nyyisin Juia). Aua on asi errosinen aaeasi raattu raennus, joa edustaa imeetään funtionaismia ja se on raennettu uonna Raennus uuuu Hyinään esustaajaman uttuuriymäristön hoitosuunnitemaa (2000). Auan ohjoisuoea, ortteissa 113, oat em. hoitosuunnitemaan uuuat Hämeenadun ouun raennuset. Korttein 111 eteäuoea on uonna 1980 amistunut neierrosinen asuinerrostao, jossa on Hämeenadun uoea ysierrosinen iieraennus. Tontin naauriortteissa 403, Sähöadun uoea, on asierrosinen uonna 1989 raennettu aaea eementtiraenteinen iieraennus. Naauriorttein 40 tontia, Kouuadun uoea, on ieni ysierrosinen iieraennus, joa on amistunut 190. Pääosa o. tontista on raentamatonta ja Kouuadun uoeisea osaa asaa isohoja oiuja. Aueen unnaisteninen erosto on unnossa, mutta esusta-aueen auoämöutisto ei uotu o. tontie saaa. Kauoämöutisto uee uitenin Sähöadua ja uottuu orttein 405 tontie 9. Luonnonymäristö muutos- ja ähiaueea on ääasiassa raennettua ymäristöä. Suunnitteuaue sijoittuu täreäe ohjaesiaueee, miä tuee huomioida aaamääräysissä.

8 Asemaaaan seostus 05:09 Ymäristöhäiriöt Korttein 405 tontit 10 ja 11 sijoittuat iaasti iiennöidyn Hämeenadun arteen. Täöin runsas autoiienne aiheuttaa meu- ja äästöhaittoja yms. oo ydinesustan aueea. Aueea ei uitenaan oida atsoa esiintyän normaaista esusta-aueesta oieaia ymäristöhäiriöitä. Asuinerrostaon suunnitteussa on huomioitaa iienteen aiheuttamat haitat. Ajoneuoiienteen meun ohdistuminen raennusten juisiuihin on esitetty aa oeassa uassa 3. Kua. Korttein 405 tontit 10 ja 11 raennuset oat unaisen ymyrän sisää. Kyseisiä tonteia sijaitseiin raennusiin ohdistuu n. 5 db (A) meutaso (oranssi äri).(ähde: Hyinään meuseitys, LT-onsutit, 2001). Liienne Hämeenadun edestaainen iiennemäärä on nyyisiään n. 500 ajon./r äiä Toriatu - Ahdenaionatu. tahuiutuntina iiennemäärä on arhaimmiaan n. 00 ajoneuoa/tunti ja ario oisi, että se on uonna 2030 n. 00 ajoneuoa/tunti (ähde: Hyinään iiennejärjestemäsuunnitema, teninen raortti, uonnos ). Maanomistus Korttein 405 tontit 10 ja 11 oat ysityisessä omistusessa. Asemaaaamuutosesta aaditaan maanäyttösoimus auungin ja tontin 10 maanomistajan äiä. 3.2 SUUNNTTELUTLANNE Kesustaajaman osayeisaaa 2030 Kauunginatuusto on hyäsynyt esustaajaman osayeisaaan (äiätty ). Kauunginatuuston hyäsymisäätösestä on tehty aitus. Kauunginhaitus on määrännyt maanäyttö- ja raennusain 201 :n muaisesti, että yeisaaa tuee oimaan ennen uin se on saanut ainoiman aaa-aueen sitä osata, johon aitusen ei oida atsoa ohdistuan. Kaaamuutosaue uuuu oimaan tueee aueee.

9 Asemaaaan seostus 05:09 Korttei 405 sijoittuu yeisaaassa esustatoimintojen aueee. Aue on arattu aeuja, haintoa seä esustaan soetuia ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työaiatoimintoja ja asumista arten. Aueee oidaan sijoittaa ähittäisauan suurysiöitä. Asemaaaan muutos on äyttötaroitusetaan nyyisen ja tuean esustaajaman osayeisaaan muainen seä se tuee maanäytön toteuttamisohjeman taoitteita. Kua. Ote esustaajaman osayeisaaasta Asemaaaa Kortteiaueea on ainoimainen asemaaaa, joa on tuut oimaan Asemaaaassa orttein 405 tontti 10 on osoitettu iieraennusten ortteiaueesi (AL) ja tontti 11 on yhdistettyjen iie- ja asuntoerrostaojen ortteiaue (ALK). Raennusoieutta tontie 10 on osoitettu myymää- ja iietioja arten m 2, josta 900 -m 2 on arattu maanääisiin errosiin ja 200 -m 2 earierroseen. Tontin oo on m 2, jooin tonttitehouus on, e= 0,4. Raennusoieutta tontie 11 on osoitettu myymää- ja iietioja arten m 2. Sen isäsi tontie saadaan asemaaaassa osoitetun raennusoieuden ja errosuun estämättä raentaa, iman isäeoitteita autoaiojen suhteen, maanääiseen earierroseen asten äiähoitoa, erho- ja asarteutioja yms. yhteisäyttöön taroitettuja tioja errosaataan enintään 10% asemaaaassa osoitetusta raennusoieudesta. Autosuojaa ja huotoraennusta arten tontia on osoitettu raennusoieutta 90 -m 2. Tontin oo on m 2, jooin tonttitehouus on, e= 0,84. Autoaioja tonteia on arattaa 1 a / 100 m 2 asuininta-aaa ja 1 a / 50 m 2 iie-, myymää- tai toimistoerrosaaa. Kua 8. Ote ajantasa-asemaaaasta. 8

10 Asemaaaan seostus 05:09 Muut suunnitemat, äätöset ja seityset Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy on aatinut austaat suunnitemat ( ) asuinerrostaon toteuttamisesi tontie 10. Suunnitemat toimiat asemaaaan muutostyön ohjana. Tontista 11 aadittiin myös area maanäyttöuonnos, jossa tutittiin iieraennusen säiyttäminen seä mahdoinen tuea uudisraentaminen. Kua 9. Leiausua tontin 10 errostaosuunnitemasta. Autojen ysäöinti sijoittuu ihaannen ae, jonne ajoäyä on Hämeenaduta. Kerrostaon yin erros on sisäänäin edetty, eiä siten oe täysierros. (ua: Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy) Kua 10. Juisiuuassa on tontia 10 sijaitsean errostaon iittyminen nyyiseen raennusantaan Hämeenadun suunnasta. Vasemmanuoeinen raennus on asemaaaan muutosessa suojetaasi esitetty anha asuin- ja iieraennus tontia 11. (ua: Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN TARVE Asemaaaan muutos on äyttötaroitusetaan nyyisen esustaajaman osayeisaaan muainen seä se tuee maanäytön toteuttamisohjeman taoitteita. 4.2 SUUNNTTELUN KÄYNNSTÄMNEN JA STÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Kaaamuutosesta neuotetiin ensimmäisen erran eäää 2010 iinteistön omistajan ja raennussuunnitteijan anssa. Asia tui ajanohtaisesi eäää 2012, jooin esustetiin taremmin aaamuutosen ähtöohdista. Ensimmäiset uonnossuunnitemat äsitetiin maaisuussa 2012, joiden ohjata äätettiin aatia asemaaaan muutosesitys. Päätösen asemaaaan muuttamisesta on tehnyt auunginhaitus oousessaan

11 Asemaaaan seostus 05: OSALLSTUMNEN JA YHTESTYÖ Osaiset Kaaa-aueen ja ähiymäristön maanomistajat ja -hatijat Kaaa-aueen ja ähiymäristön asuaat seä muut mahdoiset aueen seä ähiymäristön äyttäjät Kauungin toimiaat: o teniia ja ymäristö: unnaisteniia (adunsuunnitteu, iiennesuunnitteu, uistoysiö), auunimittaus, raennusaonta, Hyinään Vesi Kesi-Uudenmaan maauntamuseo Kesi-Uudenmaan eastusaitos Fortum Sähönsiirto Oy Vireietuo seä osaistumisen ja uoroaiutusen järjestäminen Kaaan ireietuosta on imoitettu yhdessä osaistumis- ja ariointisuunnitema anssa irjeeä ähiaueen osaisie ja yeisesti uuutusea Aamuostissa seä sähöostitse auungin toimiaoie. Osaistumis- ja ariointisuunnitema on out nähtäiä Osaistumis- ja ariointisuunniteman nähtäiä ooaiana saaui ysi ausunto ja ysi mieiide. Fortum on todennut ausunnossaan, että aaamuutostontia sijaitsea iinteistömuuntamo tuaan uramaan ja jatossa sähöntoimitus hoidetaan uudesta muuntamosta (Hämeenatu 3). Vataatu 10 omistaja ehdottaa, että aaamuutosaueen tontin nyyinen maaninta asettaisiin Vataatu 10 tontin tasoe, osa nyyinen iimuuri aiheuttaa tontin rajaa oean autotain seinän mätänemistä. Muurin ja raennusen äiin ääsee osteutta, minä taia autotain tuiraenteita on jouduttu uusimaan useamaan ertaan, iimesi Vastine: Korttein 405 tontin 10 ihan oreusasemat tutitaan raennussuunnitteutyön yhteydessä. Kaaamuutosen ohjana oeien suunnitemien oreusasemat oat iitteeisiä. Tuimuuriraenteita yseisen tontin eteäuoea joudutaan äyttämään oreuserojen uosi, mutta niiden aia seiää taremman raennus- ja ihasuunnitteun yhteydessä. Korttein 405 tontin 11 iittäminen muaan asemaaaamuutoseen: Viereisen tontin omistaja (405-11) imoitti sysyä 2012 iinnostusen ehittää omaa tonttiaan uudisraentamisea seä suojeemaa Hämeenadun arressa oean 2,5 errosisen uisen iieraennusen. Tontin ehittämisestä äytyjen neuotteujen jäeen o. tontti äätettiin ottaa muaan aaamuutoseen auuodesta Asemaaaauonnos oi nähtäiä äisen ajan. Mieiiteitä aaauonnosesta ei tuut osaisita. Maauntamuseo antoi ausunnon uonnosesta Maauntamuseo: Osoitteessa Hämeenatu 31, tontia 11 sijaitsee uutao, joa on raennettu 1920-uua. Raennus on uttuurihistoriaisesti ja auuniuaisesti aroas. Se on meritty asemaaaan muutosuonnoseen suojetaasi sr-8 merinnää. Suojeumääräys sr-8 on maauntamuseon näemysen muaan asianmuainen. Kaaamuutosen seurausena tontia 11, osoitteessa Hämeenatu 2-29, sijaitsea mansardiattoinen uutao ja ihaiiriin iinteästi uuua meo ooas taousraennus seä tontia 10 sijaitsea mataa iieraennus urettaisiin ja tontit osoitettaisiin asuinerrostaojen ortteiaueesi. Kauuniuainen muutos on aiaisesti merittää. Maauntamuseo esittää, että asemaaaan seostuseen iitetään uat ja minimitiedot urettaista raennusista. Täreää on tuoda myös esie, etteiät ne oe muana Hyinään esustaajaman uttuuriymäristön hoitosuunnitemaehdotusessa eiä niihin iity suojeutaoitteita. Maauntamuseoa ei oe muuta huomautettaaa asemaaaan muutosuonnosesta. 10

12 Asemaaaan seostus 05:09 Vastine: Asemaaaaseostusta täydennetään maauntamuseon esittämiä asioia. 4.4 ASEMAKAAVAN TAVOTTEET Kaaamuutosen taoitteena on mahdoistaa tontin 10 nyyisen mataan iieraennusen uraminen ja uuden neierrosinen asuinerrostao raentaminen. Asuinerrostaon yin, nejäs, erros on sisäänäin edetty Hämeenadun uoeisea juisiua, jooin raennusen oreussuhteet istuat aremmin ymäröiään raennusantaan. Asuaiden autojen ysäöinti on taroitus järjestää ihaannen ae eariin. Kaaamuutosea muutetaan tontin äyttötaroitus asuinerrostaojen ortteiaueesi. Lisäsi nostetaan tontin nyyistä raennusoieutta n m 2 seä muutetaan errosuusi 3,5. Korttein 405 tontin 11 osata aaamuutosea mahdoistetaan uuden 3,5 errosisen asuinerrostaon raentaminen Kouuadun arteen. Lisäsi aaaa suojeaan 1900-uun auuoea raennettu asuin- ja iieraennus. 4.5 ASEMAKAAVARATKASU Asemaaaarataisu moemien tonttien osata on ääiirteittäin edeä uatun taoitteen muainen. Tonttien aaamerinnät oat arsin ysityisohtaiset ja ne erustuat tonteie aadittuihin austaiin maanäyttösuunnitemiin. Tontin 10 asuinraennus tuee raentaa samaan injaan iereisen mataan iieraennusen anssa. Asuinerrostaon yin erros on ns. uoias erros, joa tuee raentaa raennusen itän siun ihan uoeisee osae. Autoaioitus ja asuntojen yhteiset tiat sijoittuat eariin. Kaaassa osoitetaan mahdoisuus raentaa iie- ja toimistotiaa 25 % raennusoieudesta ei 00 -m 2. Tämä astaa suunnieen 1. errosen inta-aaa. Vaia tämän hetinen haneen taoite on raentaa uudisraennus oonaan asumisäyttöön, oi ähtöohdat muuttua uosien äästä, jooin oi oa tare iie- tai toimistotioie. Tontin 11 osata merittää isä oimassa oeaan aaaan on Hämeenadun arressa sijaitsean em. anhan asuin- ja iieraennusen suojeeminen aaamääräyseä seä raennusoieuden jaaminen raennusaoittain. Myös ihan toiminnat on ysiöity aueittain eiiin- ja oeseuun seä ysäöintiin. Tonttien oreuserot ihaa ja suhteessa naauritontteihin tuee huomioida taremman raennus- ja tontinäyttösuunnitteun yhteydessä. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 KAAVAN RAKENNE Kortteiaue ja mitoitus Tontti 10 on osoitettu asuinerrostaojen ortteiaueesi (AK). Sen inta-aa on 0,24 ha. Raennusoieutta tontie on isätty m 2, jooin sitä on yhteensä m 2. Lisäsi yhteistioie on raennusoieutta yhteensä 150 -m 2. Kerrosuusi on osoitettu 3,5 ja tontin tehouus nousee e=0,4:sta e= 1,03:aan. 11

13 Asemaaaan seostus 05:09 Tontin 10 asemaaaamääräysissä on useita määräysiä, joia yritään ohjaamaan erityisesti uudisraennusen Hämeenadun uoeista juisiua siten, että se muodostaa hyää auuniuaa Hämeenadun suuntaan. Täaiset määräyset iittyät esim. raennusen oreuteen, juisiun jäsenteyyn ja materiaaeihin tai soetumista nyyisen raennusantaan. Porrashuoneiden osata on annettu 15 m 2 heotus joaista errostasannetta ohden, mitä ei taritse asea ois raennusoieudesta. Tämän toiotaan toisaata auttaan haneen toteutumista ja toisaata aiuttaan orrasäytään mitoituseen niin, että se ei oisi suunnitetu minimimitoia. Kaaassa on osoitettu eiiin ja oeseuun taroitettu aue, jota on arattaa ähintään 15% asuinhuoneistojen yhteenasetusta errosaasta. Asuintaon uoseinien ja iunoiden seä muiden raenteiden ääneneristäyys iiennemeua astaan on otaa ainain 30 dba. Lisäsi areeet tuee asittaa. Tontti 11 on osoitettu myös asuinerrostaojen ortteiaueesi (AK). Pinta-aataan se on 0,15 ha ja äääyttötaroitusenmuaista raennusoieutta tontia on m 2. Lisäsi yhteistioie ja taous- seä autosuojaraennusee on osoitettu 240 -m 2. Tontin tehouusuusi muodostuu e=0,89. Suojeumääräys (sr-8) äsittää mm. raennusen orjaamiseen, uramiseen ja tontin täydennysraentamiseen iittyää asiaa. Tontin 10 aaamääräyset oat ääosin samoja uin tontia 11 ei on mm. mahdoisuus iietoimistotiojen raentamiseen 25 % raennetusta raennusoieudesta, orrashuoneen 15 m2 ei taritse asea raennusoieuteen, ihatiojen määrä jne. 5.2 KAAVAN VAKUTUKSET Vaiutuset raennettuun ymäristöön ja maisemaan Asuinerrostaojen raentaminen mahdoisine iietioineen on auungin esustaan soiaa täydennysraentamista. Kaaan aiutuset oat ähinnä auuniuaiset. Uusi errostao muoaa orttein auuniuaa, osa tontia nyyisin sijaitsean mataan 1-errosisen iieraennusen tiae raentuu 3,5 errosinen asuinerrostao. Kerrostaon yin erros on taroitus etää sisäänäin Hämeenadun uoeta, jooin sen oreus saadaan soitettua ymäröiään raennusantaan. Neierrosisen errostaon oidaan atsoa eheyttään ja täydentään orttein 405 Hämeenadun uoeista atuuaa. Kaaaa yritään tontin 11 Hämeenadun ja Kouuadun umausessa oean asuin- ja iieraennusen suojeemiseen, osa yseinen raennusea on merittää asema Hämeenadun auuniuassa, erityisesti ähestyttäessä auunia Ridasjären suunnasta. Tontin 10 nyyinen iha on arattu ysäöinnie ja iieraennusen huooe, minä taia se on ääasiassa yhtä asfattienttää Asuntoraentamisen yhteydessä ihamaa saa ehreämmän imeen sen muuttuessa taon asuaiden iristysäyttöön. Tää osin se arantaa oo orttein sisäihan iihtyisyyttä, siä ortteissa on ääasiassa asuinraennusia, joiden ihat suuntautuat orttein esee. Tontin 11 ihamijöö oi muuttua merittäästi, jos ieni mansardiattoinen raennus tontin reunata Kouuadun arresta ja iharaennus tontin aidata uretaan. Uudisraennus näiden tiae meritsee iha-aueen ienenemistä ja esim. aajemman autoaioitusaueen sijoittumista tontin eteäaitaan. Uudisraennus on myös mittaaaataan seästi isomi uin nyyiset raennuset. Kauuniuaisesti ja raennushistoriaisesti merittäää on 2,5 errosien asuin- ja iieraennusen suojeu asemaaaaa Hämeenadun ja Kouuadun umassa, siä se sijaitsee eseiseä ja näyää aiaa. Raennus edustaa iime uosisadan auuoen asuin- ja iieraentamista, mitä on Hyinäää säiynyt ähän. Suunnitteuaue uuuu täreäe ohjaesiaueee ja aaassa on tämä huomioitu aaamääräyseä. 12

14 Asemaaaan seostus 05: YMPÄRSTÖN HÄRÖTEKJÄT Hämeenadun jatuasti iastua iienne aiheuttaa meu- ja äästöhaittoja tueien errostaojen ja ähiaueen asuaie. Liienteestä aiheutuat ongemat on huomioitu aaamääräyseä tontia 10. Määräyseä armistetaan, että ationeuoston asettama meutason ohjearo ei yity sisätioissa (35 db). Tontin 10 iha-aueen oeseu- ja eiiaueen meutaso ei tue yittämään 55 db rajaa, osa asuinerrostao sijoittuu Hämeenadun arteen ja o. aueet oat sisäihan uoea. Tontia 11 suojeun ohteena oeaa uuraenteista asuin- ja iieraennusta meumääräyset eiät ose, mutta mahdoisen uudisraennusen tuee noudattaa edeä mainittu desibeirajaa. Kyseisen tontin oeseu- ja iha-aue tuee suojata raenteia, uten aidaa, Hämeenaduta tueaa meua astaan. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaaamuutosaueen ymäristössä on amis raennusanta ja unnaisteniia. Tontin 11 mahdoinen täydennysraentaminen ja tontin 10 nyyisen iieraennusen uraminen seä errostaon raentaminen on mahdoista aaamuutosen oimaan tuon jäeen. Hyinäää 23. äiänä tammiuuta 2014 Anne Jara Kaaoitusääiö Kua 11. Tontin 11 asuin- ja iietao sisäihan uoeta. 13

15

16 Asemaaaan seurantaomae Asemaaaan erustiedot ja yhteeneto Kunta 10 Hyinää Täyttämism Kaaan nimi Korttein 405 asemaaaan muutos Hyäsymism Ehdotusm Hyäsyjä Vireietuosta im. m Hyäsymisyää Kunnan aaatunnus Generoitu aaatunnus Kaaa-aueen inta-aa [ha] 0,3913 Uusi asemaaaan inta-aa [ha] Maanaaisten tiojen inta-aa [ha] Asemaaaan muutosen inta-aa [ha] 0,3913 Ranta-asemaaaa Rantaiian ituus [m] Raennusaiat [m] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomaraennusaiat [m] Omarantaiset Ei-omarantaiset Auearauset Pinta-aa Pinta-aa Kerrosaa Tehouus Pinta-aan Kerrosaan muut. [ha] [%] [-m²] [e] muut. [ha +/-] [-m² +/-] Yhteensä 0, , , A yhteensä 0, , , P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanaaiset tiat Yhteensä Pinta-aa [ha] Pinta-aa [%] Kerrosaa [-m²] Pinta-aan muut. [ha +/-] Kerrosaan muut. [-m² +/-] Suojeut raennusetsuojetujen raennusten muutos Raennussuojeu [m] [-m²] [m +/-] [-m² +/-] Yhteensä TLASTOLOMAKE LTE 1

17 Aamerinnät Auearauset Pinta-aa Pinta-aa Kerrosaa Tehouus Pinta-aan Kerrosaan muut. [ha] [%] [-m²] [e] muut. [ha +/-] [-m² +/-] Yhteensä 0, , , A yhteensä 0, , , AK 0, , , P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

18 uisto Vihemiinan- Kouu t ar at ar ar a jt 1/2 a ar ar at a a ar ar ar ar r at P P P P P P s Pi Kouuatu Hämeenatu Vihemiinanatu Sähöatu Kouuatu Ras. 4.2m ASEMAKAAVAN MUUTOS LTE 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELN 405 TONTELLA 10 JA 11 05: t t 0+at at100 a a e e e = % db m 80% 210 /t ah /2 1/2 1/ ah ah h /2 1/2 1/2 100 ah /2 m ah 80 ah /2 1/2 1/2 1/2 1/ /2 1/2 1/2 e = m m m ar ar VLHELMNANKATU PUSTO VLHELMNAN- VALTAKATU KOULUKATU SÄHKÖKATU ma-ajo HÄMEENKATU dba mto/r 25% ma-1 e- sr-8 (2/3) 440 V(2/3) 0+at120 e- e- V(3/4) ah120 +t dba TEHDAS VP A-1 Y A AL A A A A A A A A O OR K LK LKR LK LK L LK A LK AK ASEMAKAAVAN MUUTOS LTE 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELN 405 TONTELLA 10 JA 11 05:09

19 ASEMAKAAVAN MUUTOS: 5. KAUPUNGNOSAN KORTTELSSA 405 TONTELLA 10 JA 11 ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AK at t150 mto/r 25% V V(3/4) ASUNKERROSTALOJEN KORTTELALUE. 3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VVA. OSA-ALUEEN RAJA. KORTTELN NUMERO. OHJEELLSEN TONTN NUMERO. RAKENNUSOKEUS KERROSALANELÖMETRENÄ. LUKUSARJA, JOSSA ENSMMÄNEN LUKU LMOTTAA SALLTUN ASUNTOKERROSALAN NELÖMETRMÄÄRÄN JA TONEN LUKU SALLTUN AUTONSÄLYTYSPAKAN JA TALOUSRAKENNUKSEN YHTEENLASKETUN KERROSALAN. LUKUSARJA, JOSSA ENSMMÄNEN LUKU LMOTTAA SALLTUN ASUNTOKERROSALAN NELÖMETRMÄÄRÄN JA TONEN LUKU SALLTUN TALOUSRAKENNUKSEN KERROSALAN NELÖMETRMÄÄRÄN. LUKU OSOTTAA KUNKA MONTA PROSENTTA TONTN PÄÄASALLSEN KÄYTTÖTARKOTUKSEN MUKASESTA RAKENNETUSTA KERROSALASTA SAADAAN ENNTÄÄN KÄYTTÄÄ MYYMÄLÄ- JA TOMSTOTLOJA VARTEN. ROOMALANEN NUMERO OSOTTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TA SEN OSAN SUURMMAN SALLTUN KERROSLUVUN. SULKESSA OLEVA MURTOLUKU ROOMALASEN NUMERON JÄLJESSÄ OSOTTAA, KUNKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURMMAN KERROKSEN ALASTA SAA RAKENNUKSEN YLMMÄSSÄ KERROKSESSA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKS TLAKS. JÄTEASTAT JA TOMUTUSPAKAT ON YMPÄRÖTÄVÄ SUOJASTUTUKSLLA TA -ATAUKSLLA JA NE ON SJOTETTAVA ERLLEEN OLESKELU- JA LEKKPAKOSTA. ASUNHUONESTOJEN PARVEKKEET TULEE LASTTAA. ASEMAKAAVASSA OSOTETUN KERROSALAN LSÄKS SAA RAKENTAA PORRASHUONEDEN 15 M2 YLTTÄVÄN OSAN JOKASESSA KERROKSESSA. TONTLLA ON VARATTAVA LEKKN JA ASUKKADEN MUUHUN OLESKELUUN SOPVAA YHTENÄSTÄ ALUETTA VÄHNTÄÄN 15 % ASUNHUONESTOJEN YHTEENLASKETUSTA KERROSALASTA. ALUEELLE SAA SJOTTAA TÄLLE TOMNNALLE TARPEELLSA ATAUKSA, KATOKSA JA LATTETA. LEKKN JA OLESKELUUN SEKÄ PYSÄKÖNTN VARATULLE TONTN OSALLE SAA SJOTTAA YHTES- JA VARASTOTLOJA. TONTN KAKKN OSN ON OLTAVA KADULTA VÄHNTÄÄN KOLME METRÄ LEVEÄ KULKUAUKKO. KORTTELN OLEMASSAOLEVAA KASVLLSUUTTA ON SUOJELTAVA JA SÄLYTETTÄVÄ. RAKENTAMATTA JÄÄVÄT TONTN OSAT, JOTA E KÄYTETÄ KULKUTENÄ TA AUTOJEN PAKOTUKSEEN, ON STUTETTAVA. ALUE ON YHDYSKUNTEN VEDENHANKNNALLE TÄRKEÄÄ POHJAVESALUETTA. ALUEELLA TULEE KNNTTÄÄ ERTYSTÄ HUOMOTA POHJAVEDEN SUOJELEMSEEN. ALUEELLA ON KELLETTY SELLANEN KEMKAALEN JA JÄTTEDEN LATOSMANEN KÄSTTELY JA VARASTONT, JOKA SAATTAA VAKUTTAA HATALLSEST POHJAVEDEN LAATUUN. ÖLJYSÄLÖT ON SJOTETTAVA RAKENNUSTEN SSÄTLOHN TA SUOJA-ALTAASEEN, JONKA TLAVUUS VASTAA VÄHNTÄÄN VARASTOTAVAN ÖLJYN ENMMÄSMÄÄRÄÄ. RAKENTAMNEN, OJTUKSET JA MAANKAVU ON TEHTÄVÄ STEN, ETTE AHEUDU POHJAVEDEN LAATUMUUTOKSA TA PYSYVÄ MUUTOKSA POHJAVEDEN KORKEUTEEN. ENNEN KAAVA-ALUEELLA TEHTÄVEN KAVUTÖDEN ALOTTAMSTA TULEE SELVTTÄÄ POHJAVESOLOSUHTEET JA POHJAVEDEN TASO SEKÄ RYHTYÄ TARPEELLSN TOMENPTESN POHJAVEDEN SUOJELEMSEKS. KAAVAN KORTTELEDEN TONTTJAKO TULEE LAATA STOVANA ah RAKENNUKSEN JULKSVUPNNAN JA VESKATON LEKKAUSKOHDAN YLN KORKEUSASEMA. RAKENNUKSEN VESKATON YLMMÄN KOHDAN KORKEUSASEMA. KORKEUSASEMAN SAA YLTTÄÄ ENNTÄÄN 2 M VÄHÄSLTÄ OSN, KUTEN PORRASTORNEN OSALTA. RAKENNUSALA. AUTON SÄLYTYSPAKAN JA HUOLTORAKENNUKSEN RAKENNUSALA. AUTOPAKKOJA ON VARATTAVA SEURAAVAST: - 1 AUTOPAKKA / ASUNTO - 1 AUTOPAKKA / 50 M2 LKEKERROSALAA - 1 AUTOPAKKA / 0 M2 TOMSTOKERROSALAA ma-ajo ma-1 ALUEEN OSA, JOHON SAA SJOTTAA MAANALASN TLOHN JOHTAVAN AJOLUSKAN. MAANALANEN TLA, JONNE SAA RAKENTAA AUTOPAKKOJA, RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOTUKSEN MUKASA HUOLTOTLOJA, TEKNSÄ TLOJA SEKÄ ASUKKADEN YHTESEEN KÄYTTÖÖN TARKOTETTUJA TLOJA YHTEEN KERROKSEEN KERROSALAN ESTÄMÄTTÄ. NUOL OSOTTAA RAKENNUSALAN SVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA KNN. 30 dba e- MERKNTÄ OSOTTAA RAKENNUSALAN SVUN, JONKA PUOLESTEN RAKENNUKSEN ULKOSENEN SEKÄ KKUNODEN JA MUDEN RAKENTEDEN ÄÄNENERSTÄVYYDEN LKENNEMELUA VASTAAN ON OLTAVA VÄHNTÄÄN 30 dba. LEKK- JA OLESKELUALUEEKS VARATTU ALUEEN OSA. ALUE ON SUOJATTAVA LKENNEMELULTA STEN, ETTÄ PÄVÄMELUTASO E YLTÄ 55 dba. STUTETTAVA ALUEEN OSA. sr-8 PYSÄKÖMSPAKKA.. KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA E SAA JÄRJESTÄÄ AJONEUVOLTTYMÄÄ. RAKENNUSTATEELLSEST, HSTORALLSEST JA KAUPUNKKUVALLSEST ARVOKAS RAKENNUS. RAKENNUSTA E SAA PURKAA. RAKENNUKSESSA TEHTÄVÄT KORJAUKSET ON TEHTÄVÄ SEN ALKUPERÄSTÄ ARKKTEHTUURA KUNNOTTAEN. ENNEN RAKENNUSLUPAA TA RAKENNUKSEN KORJAUSTA, MUUTTAMSTA TA MUUTA MRA 2 :SSÄ TARKOTETTUA TOMENPDETTÄ KOSKEVAN HAKEMUKSEN RATKASEMSTA ON VARATTAVA MAAKUNTAMUSEOLLE TLASUUS LAUSUNNON ANTAMSEEN. TÄYDENNYSRAKENTAMSEN ON ULKOARKKTEHTUURLTAAN SOVELLUTTAVA SUOJELTAVAAN RAKENNUSKANTAAN. YLESET MÄÄRÄYKSET: UUDSRAKENTAMSEN TULEE ULKOARKKTEHTUURLTAAN SOVELTUA NYKYSEEN RAKENNUSKANTAAN. TONTN 10 UUDSRAKENNUKSEN HÄMEENKADUN PUOLENEN JULKSVU TULEE JÄSENNELLÄ SSÄÄNVEDON JA ULOKKEN OSN, JOTKA VÄRELTÄÄN JA MATERAALELTAAN POKKEAVAT TOSSTAAN KUTENKN STEN, ETTÄ RAKENNUS MUODOSTAA HYVÄÄ KAUPUNKKUVAA. TONTLLA 10 SAA HÄMEENKADUN PUOLESEN RAKENNUSALAN RAJAN YLTTÄÄ VÄHÄSELTÄ OSN RAKENNUKSEN ULOKKELLA, KUTEN ESM. PORRASHUONEET. MAANTASOSSA SJATSEVLLE ASUNNOLLE VODAAN RAKENTAA NÄKÖSUOJATUT YKSTYSPHAT. ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET LTE 2

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A AK AKR AP AR AO AOR AL AH AM P PL PV Y YL YH YO YS YY YM YK YU Asuinrakennusten korttelialue. Asuinkerrostalojen korttelialue. Asuinkerrostalojen tai rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus

ASEMAKAAVASELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus ASEMAKAAVASELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavan muuttamista: Länsi-Turunmaan kaupunki, Korppoon kunta-alue kortteli 5 osa virkistysalueesta Kaavamuutoksen

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET KYYNÄRÄN ALUE RAKENNUSTAPHJEET NASTOLAN LÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTEL TONTTEN -8, 9, 0 SEKÄ KORTTELETA KOSKEVAT RAKENNUSTAPHJEET Ympäristölautakunta 007 8 Ympäristölautakunta 8008, muutos Korjaus osa-aluenumerointiin

Lisätiedot

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE

KILPISJÄRVEN KYLÄALUE KILPISJÄRVEN KYLÄALUE ENONTEKIÖ, 3. KUNNANOSA ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:2000 ENONTEKIÖN 3. KUNNANOSAN KILPISJÄRVEN KYLÄALUEEN ASEMAKAAVA JA KILPISJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KORTTELIA 1 SEKÄ

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO

VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO VASTINELUETTELO HÄMEENKYRÖ OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.10.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ/HEIDI VALKEALAAKSO HÄMEENKYRÖ, OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS ALOITUS- JA VALMISTELUVAIHEESSA

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot