ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELIN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELIN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS Hyinään auungin 5. auunginosan osaa ortteia 405 osea asemaaaan muutos 05:09 HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS

2 KORTTELN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemaaaan muutos 05:09 SSÄLLYS: 1 PERUS- JA TUNNSTETEDOT TUNNSTETEDOT KAAVA-ALUEEN SJANT KAAVAN TARKOTUS KUVAT JA LTTEET MUUT KAAVAN LAADNTAAN LTTYVÄT ANESTOT TVSTELMÄ KAAVAPROSESSN VAHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMNEN LÄHTÖKOHDAT SELVTYS SUUNNTTELUALUEEN OLOSTA SUUNNTTELUTLANNE... 4 ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN TARVE SUUNNTTELUN KÄYNNSTÄMNEN JA STÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLSTUMNEN JA YHTESTYÖ ASEMAKAAVAN TAVOTTEET ASEMAKAAVARATKASU ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE KAAVAN VAKUTUKSET YMPÄRSTÖN HÄRÖTEKJÄT ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

3 Asemaaaan seostus 05:09 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 23. PÄVÄNÄ TAMMKUUTA 2014 PÄVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 1 PERUS- JA TUNNSTETEDOT 1.1 TUNNSTETEDOT Kaaan nimi: Kaaa-aueen määrittey: Korttein 405 tontteja 10 ja 11 osea asemaaaan muutos, Asemaaaa, aaa nro 05:09 Asemaaaan muutos osee Hyinään 5. auunginosan orttein 405 tontteja 10 ja 11. Asemaaaan muutosea muodostuu Hyinään 05. auunginosan orttein 405 tontit 10 ja 11. Kaaan aatija: Yhteystiedot: Asemaaaasuunnitteija Jari Mettää Hyinään auuni Teniia ja ymäristö/kaaoitus PL 21, Hyinää Vireietuom.: Asemaaaauonnos nähtäiä: Asemaaaaehdotus nähtäiä: Hyäsymism:..201_ 1.2 KAAVA-ALUEEN SJANT Korttein 405 tontit 10 ja 11 sijaitseat Hyinään esusta-aueea, osoitteessa Hämeenatu Suunnitteuaueen inta-aa on n. 0,39 ha. Kuassa 1 suunnitteuaue on osoitettu unaisea ymyrää. Kaaamuutosaue sijoittuu Hämeenadun ja Kouuadun äisee ortteiaueee. 2

4 Asemaaaan seostus 05: KAAVAN TARKOTUS Asemaaaamuutosen aatimisen taroitusena on mahdoistaa 3,5 errosisen asuinerrostaon raentaminen tontie 10 nyyisen 1-errosisen iieraennusen aiae. Tontin 11 osata aaamuutos sisätää Hämeenadun arressa sijaitsean 1920-uun aussa raennetun uuraenteisen iie- ja asuintaon suojeemisen asemaaaaa. Tontin ahden muun raennusen, jota sijaitseat tontin eseä ja eteäaidassa, tiae on mahdoista raentaa 3,5 errosinen asuin- ja iieraennus. 1.4 KUVAT JA LTTEET Kuat: Kansiua, Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy 1. Sijainti 2. Vaoua nyytianteesta: tontin iieraennus 3. Vaoua nyytianteesta: tontin asuin- ja iieraennus 4. Vaoua nyytianteesta: tontin asuin- ja iieraennus 5. Vaoua nyytianteesta: tontin arastoraennus. Ote Hyinään ydinesustan meuartasta. Ote esustaajaman osayeisaaasta Ote ajantasa-asemaaaasta 9. Leiausua tontin 10 errostaosuunnitemasta, Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy 10. Juisiuua tontia 10 sijaitsean errostaon iittymisestä nyyiseen raennusantaan Hämeenadun suunnasta, Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy 11. Tontin 11 asuin- ja iietao sisäihan uoeta. Liitteet: 1. Tiastoomae 2. Asemaaaaehdotus 3. Lausunnot ja mieiiteet 1.5 MUUT KAAVAN LAADNTAAN LTTYVÄT ANESTOT 1. Kesustaajaman osayeisaaa Hyinään meuseitys, LT-onsutit, Hyinään iiennejärjestemäsuunnitema, teninen raortti, uonnos Hyinään esustaajaman uttuuriymäristön hoitosuunnitema, Vanhaa Hyinäätä, Eri ja Seija Saariuru, nternet: Hyinaauat.com, Sama Mustonen 2 TVSTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSN VAHEET Kauunginhaitus on tehnyt aaoitusäätösen Osaistumis- ja ariointisuunnitema on out nähtäiä Suunnitteuauetta on aajennettu ireietuon jäeen osemaan myös orttein 405 tonttia 11. Asiasta on äyty neuotteuja iinteistön omistajan anssa oauussa 2012 ja auuoden 2013 aiana. Neuotteun ohjata tontti 11 on äätetty iittää asemaaaamuutoseen muaan. Asemaaaamuutosen uonnos on out nähtäiä äisen ajan. Maauntamuseo on antanut aaamuutosesta ausuntonsa

5 Asemaaaan seostus 05: ASEMAKAAVAN SSÄLTÖ Tontti 10 on osoitettu asuinerrostaojen ortteiaueesi (AK). Sen inta-aa on 0,24 ha. Raennusoieutta tontie on isätty m 2, jooin sitä on yhteensä m 2. Lisäsi yhteistioie on raennusoieutta yhteensä 150 -m 2. Kerrosuusi on osoitettu 3,5 ja tontin tehouus nousee e=0,4:sta e= 1,03:aan. Tontti 11 on osoitettu myös asuinerrostaojen ortteiaueesi (AK). Pintaaataan se on 0,15 ha ja äääyttötaroitusenmuaista raennusoieutta tontia on m 2. Lisäsi yhteistioie ja taous- seä autosuojaraennusee on osoitettu 240 -m 2. Tontin tehouusuusi muodostuu e=0,89. Tontin 10 asemaaaamääräysissä on useita määräysiä, joia yritään ohjaamaan erityisesti uudisraennusen Hämeenadun uoeista juisiua siten, että se muodostaa hyää auuniuaa Hämeenadun suuntaan. Täaiset määräyset iittyät esim. raennusen oreuteen, juisiun jäsenteyyn ja materiaaeihin tai soetumista nyyisen raennusantaan. Tontin 11 osata merittää isä oimassa oeaan aaaan on em. anhan asuin- ja iieraennusen suojeeminen aaamääräyseä (sr-8) seä raennusoieuden jaaminen raennusaoittain. Myös ihan toiminnat on ysiöity aueittain eiiin ja oeseuun seä ysäöintiin. 2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMNEN Tontin ymäristön raennusanta ja unnaisteniia on amis, jooin tonttien toteuttaminen on mahdoista aaamuutosen oimaantuon jäeen. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVTYS SUUNNTTELUALUEEN OLOSTA Nyytianne ja aueen ähiymäristö Korttein 405 tontia 10 on tää heteä mataa, unatiiinen 1. errosinen iieraennus. Se on raennettu uonna 190. Tontin ajoneuoiittymän ohdaa Hämeenatu on tasoa n , joa on Hämeenadun oreimia ohtia. Tontin taaosa, itäuma, on tasoa n ,8. Lisäsi tontti iettää oiasti ounaisumaa ohti. Piha on ääosin asfatoitu, mutta tontin reuna-aueia asaa ehtiuita. Tontti on rajattu mataaa huonountoisea uuaidaa. Kua 2. Tontin 10 iieraennusessa toimii nyyisin urheiuiie Sortia. 4

6 Asemaaaan seostus 05:09 Kouuadun ja Hämeenadun umassa, tontia 11, on 2,5 errosinen eertää hirsiraenteinen uutao, joa on raennettu 1900-uun aussa. Taon raennutti Santeri Heiniä. Taon yäerrassa on asuinhuoneet ja aaerrassa on iietiat. Liietioissa on toiminut mm. seataaraaua, yöräiie ja irjaaua. Kyseinen asuin- ja iieraennus auuniuaisesti merittäässä ohdassa ja se uuuu uttuuriymäristön inentointiohteisiin (Kuou) seä Hyinään uttuuriymäristön hoitosuunnitemaan: ohdeortti 113 ( ). Tontin esiaiheia sijaitsee ieni asierrosinen 1800-uun oua raennettu mansardiattoinen asuintao, jossa on aiemmin toiminut mm. ahia ja itoaeu. Tontin eteäreunaa on L-muotoinen taousraennus, jossa on out tua, esutua saunoineen ja tai seä monenaisia säiytys- ja arastotioja. Tontia on toiminut iosi aina uue saaa; yseinen raennus on urettu. Kua 3. Keertään säyinen ja hirsirunoinen asuin- ja iieraennus on raennettu uonna 1911 tontie 11. Raennus on säiynyt hyin aueräisessä asussaan. Pieniä juisiumuutosia on tehty uonna 1940 ja sodan aiheuttamia aurioita orjattaessa. Raennus on auuniuaisesti merittäässä aiassa Hämeenadun ja Kouuadun umausessa. Tämäntyyisiä raennusia on Hyinäää säiynyt ähän. Raennus uuuu Hyinään uttuuriymäristön hoitosuunniteman ohteisiin. Kua 4. Pohjataan t-muotoinen taiteattoinen raennus rajaa tonttia 11 Kouuadun uoeta. Aunerin asuintaona toiminut raennus ja osa iereisestä taousraennusesta on imeisesti raennettu 1800-uun oussa. Raennus ei uuu Hyinään uttuuriymäristön hoitosuunniteman ohteisiin. 5

7 Asemaaaan seostus 05:09 Kua 5. Tontin 11 sijaitseassa taousraennusen äädyssä on out aianaan heosten juomaataita, jona ohjata on aretu raennusessa toimineen josus ieari. Raennusen suurimaan yhtenäiseen tiaan tehtiin. 194 työhuone ouyörien orjauseen. Raennus ei uuu Hyinään uttuuriymäristön hoitosuunniteman ohteisiin. Hämeenadun ja Sähöadun umausessa on ääosin 3 errosinen eementtiraenteinen tiiierhoitu asuintao, jossa on mataa 1. errosinen iieraennusosa, joa on raennettu iinni em. iieraennuseen. Kerrostao on amistunut uonna Muu osa orttein 405 raennusista on aihteean iäisiä ienerrostaoja, jota oat amistuneet uosina 1945 ja 199. Kyseiset raennuset oat asuinerrostaoja, joissa muutamassa on maantasossa iiehuoneisto. Hämeenadua yseistä tonttia astaäätä, ortteissa 111, on ome 3,5-4 errosista asuinerrostaoa, joihin iittyy Hämeenadun uoea mataat ysierrosiset iieraennuset. Asuinerrostaot siiiraennusineen oat raentuneet uosina Samassa ortteissa sijaitsee entinen eouateatteri Aua (nyyisin Juia). Aua on asi errosinen aaeasi raattu raennus, joa edustaa imeetään funtionaismia ja se on raennettu uonna Raennus uuuu Hyinään esustaajaman uttuuriymäristön hoitosuunnitemaa (2000). Auan ohjoisuoea, ortteissa 113, oat em. hoitosuunnitemaan uuuat Hämeenadun ouun raennuset. Korttein 111 eteäuoea on uonna 1980 amistunut neierrosinen asuinerrostao, jossa on Hämeenadun uoea ysierrosinen iieraennus. Tontin naauriortteissa 403, Sähöadun uoea, on asierrosinen uonna 1989 raennettu aaea eementtiraenteinen iieraennus. Naauriorttein 40 tontia, Kouuadun uoea, on ieni ysierrosinen iieraennus, joa on amistunut 190. Pääosa o. tontista on raentamatonta ja Kouuadun uoeisea osaa asaa isohoja oiuja. Aueen unnaisteninen erosto on unnossa, mutta esusta-aueen auoämöutisto ei uotu o. tontie saaa. Kauoämöutisto uee uitenin Sähöadua ja uottuu orttein 405 tontie 9. Luonnonymäristö muutos- ja ähiaueea on ääasiassa raennettua ymäristöä. Suunnitteuaue sijoittuu täreäe ohjaesiaueee, miä tuee huomioida aaamääräysissä.

8 Asemaaaan seostus 05:09 Ymäristöhäiriöt Korttein 405 tontit 10 ja 11 sijoittuat iaasti iiennöidyn Hämeenadun arteen. Täöin runsas autoiienne aiheuttaa meu- ja äästöhaittoja yms. oo ydinesustan aueea. Aueea ei uitenaan oida atsoa esiintyän normaaista esusta-aueesta oieaia ymäristöhäiriöitä. Asuinerrostaon suunnitteussa on huomioitaa iienteen aiheuttamat haitat. Ajoneuoiienteen meun ohdistuminen raennusten juisiuihin on esitetty aa oeassa uassa 3. Kua. Korttein 405 tontit 10 ja 11 raennuset oat unaisen ymyrän sisää. Kyseisiä tonteia sijaitseiin raennusiin ohdistuu n. 5 db (A) meutaso (oranssi äri).(ähde: Hyinään meuseitys, LT-onsutit, 2001). Liienne Hämeenadun edestaainen iiennemäärä on nyyisiään n. 500 ajon./r äiä Toriatu - Ahdenaionatu. tahuiutuntina iiennemäärä on arhaimmiaan n. 00 ajoneuoa/tunti ja ario oisi, että se on uonna 2030 n. 00 ajoneuoa/tunti (ähde: Hyinään iiennejärjestemäsuunnitema, teninen raortti, uonnos ). Maanomistus Korttein 405 tontit 10 ja 11 oat ysityisessä omistusessa. Asemaaaamuutosesta aaditaan maanäyttösoimus auungin ja tontin 10 maanomistajan äiä. 3.2 SUUNNTTELUTLANNE Kesustaajaman osayeisaaa 2030 Kauunginatuusto on hyäsynyt esustaajaman osayeisaaan (äiätty ). Kauunginatuuston hyäsymisäätösestä on tehty aitus. Kauunginhaitus on määrännyt maanäyttö- ja raennusain 201 :n muaisesti, että yeisaaa tuee oimaan ennen uin se on saanut ainoiman aaa-aueen sitä osata, johon aitusen ei oida atsoa ohdistuan. Kaaamuutosaue uuuu oimaan tueee aueee.

9 Asemaaaan seostus 05:09 Korttei 405 sijoittuu yeisaaassa esustatoimintojen aueee. Aue on arattu aeuja, haintoa seä esustaan soetuia ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työaiatoimintoja ja asumista arten. Aueee oidaan sijoittaa ähittäisauan suurysiöitä. Asemaaaan muutos on äyttötaroitusetaan nyyisen ja tuean esustaajaman osayeisaaan muainen seä se tuee maanäytön toteuttamisohjeman taoitteita. Kua. Ote esustaajaman osayeisaaasta Asemaaaa Kortteiaueea on ainoimainen asemaaaa, joa on tuut oimaan Asemaaaassa orttein 405 tontti 10 on osoitettu iieraennusten ortteiaueesi (AL) ja tontti 11 on yhdistettyjen iie- ja asuntoerrostaojen ortteiaue (ALK). Raennusoieutta tontie 10 on osoitettu myymää- ja iietioja arten m 2, josta 900 -m 2 on arattu maanääisiin errosiin ja 200 -m 2 earierroseen. Tontin oo on m 2, jooin tonttitehouus on, e= 0,4. Raennusoieutta tontie 11 on osoitettu myymää- ja iietioja arten m 2. Sen isäsi tontie saadaan asemaaaassa osoitetun raennusoieuden ja errosuun estämättä raentaa, iman isäeoitteita autoaiojen suhteen, maanääiseen earierroseen asten äiähoitoa, erho- ja asarteutioja yms. yhteisäyttöön taroitettuja tioja errosaataan enintään 10% asemaaaassa osoitetusta raennusoieudesta. Autosuojaa ja huotoraennusta arten tontia on osoitettu raennusoieutta 90 -m 2. Tontin oo on m 2, jooin tonttitehouus on, e= 0,84. Autoaioja tonteia on arattaa 1 a / 100 m 2 asuininta-aaa ja 1 a / 50 m 2 iie-, myymää- tai toimistoerrosaaa. Kua 8. Ote ajantasa-asemaaaasta. 8

10 Asemaaaan seostus 05:09 Muut suunnitemat, äätöset ja seityset Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy on aatinut austaat suunnitemat ( ) asuinerrostaon toteuttamisesi tontie 10. Suunnitemat toimiat asemaaaan muutostyön ohjana. Tontista 11 aadittiin myös area maanäyttöuonnos, jossa tutittiin iieraennusen säiyttäminen seä mahdoinen tuea uudisraentaminen. Kua 9. Leiausua tontin 10 errostaosuunnitemasta. Autojen ysäöinti sijoittuu ihaannen ae, jonne ajoäyä on Hämeenaduta. Kerrostaon yin erros on sisäänäin edetty, eiä siten oe täysierros. (ua: Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy) Kua 10. Juisiuuassa on tontia 10 sijaitsean errostaon iittyminen nyyiseen raennusantaan Hämeenadun suunnasta. Vasemmanuoeinen raennus on asemaaaan muutosessa suojetaasi esitetty anha asuin- ja iieraennus tontia 11. (ua: Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN TARVE Asemaaaan muutos on äyttötaroitusetaan nyyisen esustaajaman osayeisaaan muainen seä se tuee maanäytön toteuttamisohjeman taoitteita. 4.2 SUUNNTTELUN KÄYNNSTÄMNEN JA STÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Kaaamuutosesta neuotetiin ensimmäisen erran eäää 2010 iinteistön omistajan ja raennussuunnitteijan anssa. Asia tui ajanohtaisesi eäää 2012, jooin esustetiin taremmin aaamuutosen ähtöohdista. Ensimmäiset uonnossuunnitemat äsitetiin maaisuussa 2012, joiden ohjata äätettiin aatia asemaaaan muutosesitys. Päätösen asemaaaan muuttamisesta on tehnyt auunginhaitus oousessaan

11 Asemaaaan seostus 05: OSALLSTUMNEN JA YHTESTYÖ Osaiset Kaaa-aueen ja ähiymäristön maanomistajat ja -hatijat Kaaa-aueen ja ähiymäristön asuaat seä muut mahdoiset aueen seä ähiymäristön äyttäjät Kauungin toimiaat: o teniia ja ymäristö: unnaisteniia (adunsuunnitteu, iiennesuunnitteu, uistoysiö), auunimittaus, raennusaonta, Hyinään Vesi Kesi-Uudenmaan maauntamuseo Kesi-Uudenmaan eastusaitos Fortum Sähönsiirto Oy Vireietuo seä osaistumisen ja uoroaiutusen järjestäminen Kaaan ireietuosta on imoitettu yhdessä osaistumis- ja ariointisuunnitema anssa irjeeä ähiaueen osaisie ja yeisesti uuutusea Aamuostissa seä sähöostitse auungin toimiaoie. Osaistumis- ja ariointisuunnitema on out nähtäiä Osaistumis- ja ariointisuunniteman nähtäiä ooaiana saaui ysi ausunto ja ysi mieiide. Fortum on todennut ausunnossaan, että aaamuutostontia sijaitsea iinteistömuuntamo tuaan uramaan ja jatossa sähöntoimitus hoidetaan uudesta muuntamosta (Hämeenatu 3). Vataatu 10 omistaja ehdottaa, että aaamuutosaueen tontin nyyinen maaninta asettaisiin Vataatu 10 tontin tasoe, osa nyyinen iimuuri aiheuttaa tontin rajaa oean autotain seinän mätänemistä. Muurin ja raennusen äiin ääsee osteutta, minä taia autotain tuiraenteita on jouduttu uusimaan useamaan ertaan, iimesi Vastine: Korttein 405 tontin 10 ihan oreusasemat tutitaan raennussuunnitteutyön yhteydessä. Kaaamuutosen ohjana oeien suunnitemien oreusasemat oat iitteeisiä. Tuimuuriraenteita yseisen tontin eteäuoea joudutaan äyttämään oreuserojen uosi, mutta niiden aia seiää taremman raennus- ja ihasuunnitteun yhteydessä. Korttein 405 tontin 11 iittäminen muaan asemaaaamuutoseen: Viereisen tontin omistaja (405-11) imoitti sysyä 2012 iinnostusen ehittää omaa tonttiaan uudisraentamisea seä suojeemaa Hämeenadun arressa oean 2,5 errosisen uisen iieraennusen. Tontin ehittämisestä äytyjen neuotteujen jäeen o. tontti äätettiin ottaa muaan aaamuutoseen auuodesta Asemaaaauonnos oi nähtäiä äisen ajan. Mieiiteitä aaauonnosesta ei tuut osaisita. Maauntamuseo antoi ausunnon uonnosesta Maauntamuseo: Osoitteessa Hämeenatu 31, tontia 11 sijaitsee uutao, joa on raennettu 1920-uua. Raennus on uttuurihistoriaisesti ja auuniuaisesti aroas. Se on meritty asemaaaan muutosuonnoseen suojetaasi sr-8 merinnää. Suojeumääräys sr-8 on maauntamuseon näemysen muaan asianmuainen. Kaaamuutosen seurausena tontia 11, osoitteessa Hämeenatu 2-29, sijaitsea mansardiattoinen uutao ja ihaiiriin iinteästi uuua meo ooas taousraennus seä tontia 10 sijaitsea mataa iieraennus urettaisiin ja tontit osoitettaisiin asuinerrostaojen ortteiaueesi. Kauuniuainen muutos on aiaisesti merittää. Maauntamuseo esittää, että asemaaaan seostuseen iitetään uat ja minimitiedot urettaista raennusista. Täreää on tuoda myös esie, etteiät ne oe muana Hyinään esustaajaman uttuuriymäristön hoitosuunnitemaehdotusessa eiä niihin iity suojeutaoitteita. Maauntamuseoa ei oe muuta huomautettaaa asemaaaan muutosuonnosesta. 10

12 Asemaaaan seostus 05:09 Vastine: Asemaaaaseostusta täydennetään maauntamuseon esittämiä asioia. 4.4 ASEMAKAAVAN TAVOTTEET Kaaamuutosen taoitteena on mahdoistaa tontin 10 nyyisen mataan iieraennusen uraminen ja uuden neierrosinen asuinerrostao raentaminen. Asuinerrostaon yin, nejäs, erros on sisäänäin edetty Hämeenadun uoeisea juisiua, jooin raennusen oreussuhteet istuat aremmin ymäröiään raennusantaan. Asuaiden autojen ysäöinti on taroitus järjestää ihaannen ae eariin. Kaaamuutosea muutetaan tontin äyttötaroitus asuinerrostaojen ortteiaueesi. Lisäsi nostetaan tontin nyyistä raennusoieutta n m 2 seä muutetaan errosuusi 3,5. Korttein 405 tontin 11 osata aaamuutosea mahdoistetaan uuden 3,5 errosisen asuinerrostaon raentaminen Kouuadun arteen. Lisäsi aaaa suojeaan 1900-uun auuoea raennettu asuin- ja iieraennus. 4.5 ASEMAKAAVARATKASU Asemaaaarataisu moemien tonttien osata on ääiirteittäin edeä uatun taoitteen muainen. Tonttien aaamerinnät oat arsin ysityisohtaiset ja ne erustuat tonteie aadittuihin austaiin maanäyttösuunnitemiin. Tontin 10 asuinraennus tuee raentaa samaan injaan iereisen mataan iieraennusen anssa. Asuinerrostaon yin erros on ns. uoias erros, joa tuee raentaa raennusen itän siun ihan uoeisee osae. Autoaioitus ja asuntojen yhteiset tiat sijoittuat eariin. Kaaassa osoitetaan mahdoisuus raentaa iie- ja toimistotiaa 25 % raennusoieudesta ei 00 -m 2. Tämä astaa suunnieen 1. errosen inta-aaa. Vaia tämän hetinen haneen taoite on raentaa uudisraennus oonaan asumisäyttöön, oi ähtöohdat muuttua uosien äästä, jooin oi oa tare iie- tai toimistotioie. Tontin 11 osata merittää isä oimassa oeaan aaaan on Hämeenadun arressa sijaitsean em. anhan asuin- ja iieraennusen suojeeminen aaamääräyseä seä raennusoieuden jaaminen raennusaoittain. Myös ihan toiminnat on ysiöity aueittain eiiin- ja oeseuun seä ysäöintiin. Tonttien oreuserot ihaa ja suhteessa naauritontteihin tuee huomioida taremman raennus- ja tontinäyttösuunnitteun yhteydessä. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 KAAVAN RAKENNE Kortteiaue ja mitoitus Tontti 10 on osoitettu asuinerrostaojen ortteiaueesi (AK). Sen inta-aa on 0,24 ha. Raennusoieutta tontie on isätty m 2, jooin sitä on yhteensä m 2. Lisäsi yhteistioie on raennusoieutta yhteensä 150 -m 2. Kerrosuusi on osoitettu 3,5 ja tontin tehouus nousee e=0,4:sta e= 1,03:aan. 11

13 Asemaaaan seostus 05:09 Tontin 10 asemaaaamääräysissä on useita määräysiä, joia yritään ohjaamaan erityisesti uudisraennusen Hämeenadun uoeista juisiua siten, että se muodostaa hyää auuniuaa Hämeenadun suuntaan. Täaiset määräyset iittyät esim. raennusen oreuteen, juisiun jäsenteyyn ja materiaaeihin tai soetumista nyyisen raennusantaan. Porrashuoneiden osata on annettu 15 m 2 heotus joaista errostasannetta ohden, mitä ei taritse asea ois raennusoieudesta. Tämän toiotaan toisaata auttaan haneen toteutumista ja toisaata aiuttaan orrasäytään mitoituseen niin, että se ei oisi suunnitetu minimimitoia. Kaaassa on osoitettu eiiin ja oeseuun taroitettu aue, jota on arattaa ähintään 15% asuinhuoneistojen yhteenasetusta errosaasta. Asuintaon uoseinien ja iunoiden seä muiden raenteiden ääneneristäyys iiennemeua astaan on otaa ainain 30 dba. Lisäsi areeet tuee asittaa. Tontti 11 on osoitettu myös asuinerrostaojen ortteiaueesi (AK). Pinta-aataan se on 0,15 ha ja äääyttötaroitusenmuaista raennusoieutta tontia on m 2. Lisäsi yhteistioie ja taous- seä autosuojaraennusee on osoitettu 240 -m 2. Tontin tehouusuusi muodostuu e=0,89. Suojeumääräys (sr-8) äsittää mm. raennusen orjaamiseen, uramiseen ja tontin täydennysraentamiseen iittyää asiaa. Tontin 10 aaamääräyset oat ääosin samoja uin tontia 11 ei on mm. mahdoisuus iietoimistotiojen raentamiseen 25 % raennetusta raennusoieudesta, orrashuoneen 15 m2 ei taritse asea raennusoieuteen, ihatiojen määrä jne. 5.2 KAAVAN VAKUTUKSET Vaiutuset raennettuun ymäristöön ja maisemaan Asuinerrostaojen raentaminen mahdoisine iietioineen on auungin esustaan soiaa täydennysraentamista. Kaaan aiutuset oat ähinnä auuniuaiset. Uusi errostao muoaa orttein auuniuaa, osa tontia nyyisin sijaitsean mataan 1-errosisen iieraennusen tiae raentuu 3,5 errosinen asuinerrostao. Kerrostaon yin erros on taroitus etää sisäänäin Hämeenadun uoeta, jooin sen oreus saadaan soitettua ymäröiään raennusantaan. Neierrosisen errostaon oidaan atsoa eheyttään ja täydentään orttein 405 Hämeenadun uoeista atuuaa. Kaaaa yritään tontin 11 Hämeenadun ja Kouuadun umausessa oean asuin- ja iieraennusen suojeemiseen, osa yseinen raennusea on merittää asema Hämeenadun auuniuassa, erityisesti ähestyttäessä auunia Ridasjären suunnasta. Tontin 10 nyyinen iha on arattu ysäöinnie ja iieraennusen huooe, minä taia se on ääasiassa yhtä asfattienttää Asuntoraentamisen yhteydessä ihamaa saa ehreämmän imeen sen muuttuessa taon asuaiden iristysäyttöön. Tää osin se arantaa oo orttein sisäihan iihtyisyyttä, siä ortteissa on ääasiassa asuinraennusia, joiden ihat suuntautuat orttein esee. Tontin 11 ihamijöö oi muuttua merittäästi, jos ieni mansardiattoinen raennus tontin reunata Kouuadun arresta ja iharaennus tontin aidata uretaan. Uudisraennus näiden tiae meritsee iha-aueen ienenemistä ja esim. aajemman autoaioitusaueen sijoittumista tontin eteäaitaan. Uudisraennus on myös mittaaaataan seästi isomi uin nyyiset raennuset. Kauuniuaisesti ja raennushistoriaisesti merittäää on 2,5 errosien asuin- ja iieraennusen suojeu asemaaaaa Hämeenadun ja Kouuadun umassa, siä se sijaitsee eseiseä ja näyää aiaa. Raennus edustaa iime uosisadan auuoen asuin- ja iieraentamista, mitä on Hyinäää säiynyt ähän. Suunnitteuaue uuuu täreäe ohjaesiaueee ja aaassa on tämä huomioitu aaamääräyseä. 12

14 Asemaaaan seostus 05: YMPÄRSTÖN HÄRÖTEKJÄT Hämeenadun jatuasti iastua iienne aiheuttaa meu- ja äästöhaittoja tueien errostaojen ja ähiaueen asuaie. Liienteestä aiheutuat ongemat on huomioitu aaamääräyseä tontia 10. Määräyseä armistetaan, että ationeuoston asettama meutason ohjearo ei yity sisätioissa (35 db). Tontin 10 iha-aueen oeseu- ja eiiaueen meutaso ei tue yittämään 55 db rajaa, osa asuinerrostao sijoittuu Hämeenadun arteen ja o. aueet oat sisäihan uoea. Tontia 11 suojeun ohteena oeaa uuraenteista asuin- ja iieraennusta meumääräyset eiät ose, mutta mahdoisen uudisraennusen tuee noudattaa edeä mainittu desibeirajaa. Kyseisen tontin oeseu- ja iha-aue tuee suojata raenteia, uten aidaa, Hämeenaduta tueaa meua astaan. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaaamuutosaueen ymäristössä on amis raennusanta ja unnaisteniia. Tontin 11 mahdoinen täydennysraentaminen ja tontin 10 nyyisen iieraennusen uraminen seä errostaon raentaminen on mahdoista aaamuutosen oimaan tuon jäeen. Hyinäää 23. äiänä tammiuuta 2014 Anne Jara Kaaoitusääiö Kua 11. Tontin 11 asuin- ja iietao sisäihan uoeta. 13

15

16 Asemaaaan seurantaomae Asemaaaan erustiedot ja yhteeneto Kunta 10 Hyinää Täyttämism Kaaan nimi Korttein 405 asemaaaan muutos Hyäsymism Ehdotusm Hyäsyjä Vireietuosta im. m Hyäsymisyää Kunnan aaatunnus Generoitu aaatunnus Kaaa-aueen inta-aa [ha] 0,3913 Uusi asemaaaan inta-aa [ha] Maanaaisten tiojen inta-aa [ha] Asemaaaan muutosen inta-aa [ha] 0,3913 Ranta-asemaaaa Rantaiian ituus [m] Raennusaiat [m] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomaraennusaiat [m] Omarantaiset Ei-omarantaiset Auearauset Pinta-aa Pinta-aa Kerrosaa Tehouus Pinta-aan Kerrosaan muut. [ha] [%] [-m²] [e] muut. [ha +/-] [-m² +/-] Yhteensä 0, , , A yhteensä 0, , , P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanaaiset tiat Yhteensä Pinta-aa [ha] Pinta-aa [%] Kerrosaa [-m²] Pinta-aan muut. [ha +/-] Kerrosaan muut. [-m² +/-] Suojeut raennusetsuojetujen raennusten muutos Raennussuojeu [m] [-m²] [m +/-] [-m² +/-] Yhteensä TLASTOLOMAKE LTE 1

17 Aamerinnät Auearauset Pinta-aa Pinta-aa Kerrosaa Tehouus Pinta-aan Kerrosaan muut. [ha] [%] [-m²] [e] muut. [ha +/-] [-m² +/-] Yhteensä 0, , , A yhteensä 0, , , AK 0, , , P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

18 uisto Vihemiinan- Kouu t ar at ar ar a jt 1/2 a ar ar at a a ar ar ar ar r at P P P P P P s Pi Kouuatu Hämeenatu Vihemiinanatu Sähöatu Kouuatu Ras. 4.2m ASEMAKAAVAN MUUTOS LTE 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELN 405 TONTELLA 10 JA 11 05: t t 0+at at100 a a e e e = % db m 80% 210 /t ah /2 1/2 1/ ah ah h /2 1/2 1/2 100 ah /2 m ah 80 ah /2 1/2 1/2 1/2 1/ /2 1/2 1/2 e = m m m ar ar VLHELMNANKATU PUSTO VLHELMNAN- VALTAKATU KOULUKATU SÄHKÖKATU ma-ajo HÄMEENKATU dba mto/r 25% ma-1 e- sr-8 (2/3) 440 V(2/3) 0+at120 e- e- V(3/4) ah120 +t dba TEHDAS VP A-1 Y A AL A A A A A A A A O OR K LK LKR LK LK L LK A LK AK ASEMAKAAVAN MUUTOS LTE 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELN 405 TONTELLA 10 JA 11 05:09

19 ASEMAKAAVAN MUUTOS: 5. KAUPUNGNOSAN KORTTELSSA 405 TONTELLA 10 JA 11 ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AK at t150 mto/r 25% V V(3/4) ASUNKERROSTALOJEN KORTTELALUE. 3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VVA. OSA-ALUEEN RAJA. KORTTELN NUMERO. OHJEELLSEN TONTN NUMERO. RAKENNUSOKEUS KERROSALANELÖMETRENÄ. LUKUSARJA, JOSSA ENSMMÄNEN LUKU LMOTTAA SALLTUN ASUNTOKERROSALAN NELÖMETRMÄÄRÄN JA TONEN LUKU SALLTUN AUTONSÄLYTYSPAKAN JA TALOUSRAKENNUKSEN YHTEENLASKETUN KERROSALAN. LUKUSARJA, JOSSA ENSMMÄNEN LUKU LMOTTAA SALLTUN ASUNTOKERROSALAN NELÖMETRMÄÄRÄN JA TONEN LUKU SALLTUN TALOUSRAKENNUKSEN KERROSALAN NELÖMETRMÄÄRÄN. LUKU OSOTTAA KUNKA MONTA PROSENTTA TONTN PÄÄASALLSEN KÄYTTÖTARKOTUKSEN MUKASESTA RAKENNETUSTA KERROSALASTA SAADAAN ENNTÄÄN KÄYTTÄÄ MYYMÄLÄ- JA TOMSTOTLOJA VARTEN. ROOMALANEN NUMERO OSOTTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TA SEN OSAN SUURMMAN SALLTUN KERROSLUVUN. SULKESSA OLEVA MURTOLUKU ROOMALASEN NUMERON JÄLJESSÄ OSOTTAA, KUNKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURMMAN KERROKSEN ALASTA SAA RAKENNUKSEN YLMMÄSSÄ KERROKSESSA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKS TLAKS. JÄTEASTAT JA TOMUTUSPAKAT ON YMPÄRÖTÄVÄ SUOJASTUTUKSLLA TA -ATAUKSLLA JA NE ON SJOTETTAVA ERLLEEN OLESKELU- JA LEKKPAKOSTA. ASUNHUONESTOJEN PARVEKKEET TULEE LASTTAA. ASEMAKAAVASSA OSOTETUN KERROSALAN LSÄKS SAA RAKENTAA PORRASHUONEDEN 15 M2 YLTTÄVÄN OSAN JOKASESSA KERROKSESSA. TONTLLA ON VARATTAVA LEKKN JA ASUKKADEN MUUHUN OLESKELUUN SOPVAA YHTENÄSTÄ ALUETTA VÄHNTÄÄN 15 % ASUNHUONESTOJEN YHTEENLASKETUSTA KERROSALASTA. ALUEELLE SAA SJOTTAA TÄLLE TOMNNALLE TARPEELLSA ATAUKSA, KATOKSA JA LATTETA. LEKKN JA OLESKELUUN SEKÄ PYSÄKÖNTN VARATULLE TONTN OSALLE SAA SJOTTAA YHTES- JA VARASTOTLOJA. TONTN KAKKN OSN ON OLTAVA KADULTA VÄHNTÄÄN KOLME METRÄ LEVEÄ KULKUAUKKO. KORTTELN OLEMASSAOLEVAA KASVLLSUUTTA ON SUOJELTAVA JA SÄLYTETTÄVÄ. RAKENTAMATTA JÄÄVÄT TONTN OSAT, JOTA E KÄYTETÄ KULKUTENÄ TA AUTOJEN PAKOTUKSEEN, ON STUTETTAVA. ALUE ON YHDYSKUNTEN VEDENHANKNNALLE TÄRKEÄÄ POHJAVESALUETTA. ALUEELLA TULEE KNNTTÄÄ ERTYSTÄ HUOMOTA POHJAVEDEN SUOJELEMSEEN. ALUEELLA ON KELLETTY SELLANEN KEMKAALEN JA JÄTTEDEN LATOSMANEN KÄSTTELY JA VARASTONT, JOKA SAATTAA VAKUTTAA HATALLSEST POHJAVEDEN LAATUUN. ÖLJYSÄLÖT ON SJOTETTAVA RAKENNUSTEN SSÄTLOHN TA SUOJA-ALTAASEEN, JONKA TLAVUUS VASTAA VÄHNTÄÄN VARASTOTAVAN ÖLJYN ENMMÄSMÄÄRÄÄ. RAKENTAMNEN, OJTUKSET JA MAANKAVU ON TEHTÄVÄ STEN, ETTE AHEUDU POHJAVEDEN LAATUMUUTOKSA TA PYSYVÄ MUUTOKSA POHJAVEDEN KORKEUTEEN. ENNEN KAAVA-ALUEELLA TEHTÄVEN KAVUTÖDEN ALOTTAMSTA TULEE SELVTTÄÄ POHJAVESOLOSUHTEET JA POHJAVEDEN TASO SEKÄ RYHTYÄ TARPEELLSN TOMENPTESN POHJAVEDEN SUOJELEMSEKS. KAAVAN KORTTELEDEN TONTTJAKO TULEE LAATA STOVANA ah RAKENNUKSEN JULKSVUPNNAN JA VESKATON LEKKAUSKOHDAN YLN KORKEUSASEMA. RAKENNUKSEN VESKATON YLMMÄN KOHDAN KORKEUSASEMA. KORKEUSASEMAN SAA YLTTÄÄ ENNTÄÄN 2 M VÄHÄSLTÄ OSN, KUTEN PORRASTORNEN OSALTA. RAKENNUSALA. AUTON SÄLYTYSPAKAN JA HUOLTORAKENNUKSEN RAKENNUSALA. AUTOPAKKOJA ON VARATTAVA SEURAAVAST: - 1 AUTOPAKKA / ASUNTO - 1 AUTOPAKKA / 50 M2 LKEKERROSALAA - 1 AUTOPAKKA / 0 M2 TOMSTOKERROSALAA ma-ajo ma-1 ALUEEN OSA, JOHON SAA SJOTTAA MAANALASN TLOHN JOHTAVAN AJOLUSKAN. MAANALANEN TLA, JONNE SAA RAKENTAA AUTOPAKKOJA, RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOTUKSEN MUKASA HUOLTOTLOJA, TEKNSÄ TLOJA SEKÄ ASUKKADEN YHTESEEN KÄYTTÖÖN TARKOTETTUJA TLOJA YHTEEN KERROKSEEN KERROSALAN ESTÄMÄTTÄ. NUOL OSOTTAA RAKENNUSALAN SVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA KNN. 30 dba e- MERKNTÄ OSOTTAA RAKENNUSALAN SVUN, JONKA PUOLESTEN RAKENNUKSEN ULKOSENEN SEKÄ KKUNODEN JA MUDEN RAKENTEDEN ÄÄNENERSTÄVYYDEN LKENNEMELUA VASTAAN ON OLTAVA VÄHNTÄÄN 30 dba. LEKK- JA OLESKELUALUEEKS VARATTU ALUEEN OSA. ALUE ON SUOJATTAVA LKENNEMELULTA STEN, ETTÄ PÄVÄMELUTASO E YLTÄ 55 dba. STUTETTAVA ALUEEN OSA. sr-8 PYSÄKÖMSPAKKA.. KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA E SAA JÄRJESTÄÄ AJONEUVOLTTYMÄÄ. RAKENNUSTATEELLSEST, HSTORALLSEST JA KAUPUNKKUVALLSEST ARVOKAS RAKENNUS. RAKENNUSTA E SAA PURKAA. RAKENNUKSESSA TEHTÄVÄT KORJAUKSET ON TEHTÄVÄ SEN ALKUPERÄSTÄ ARKKTEHTUURA KUNNOTTAEN. ENNEN RAKENNUSLUPAA TA RAKENNUKSEN KORJAUSTA, MUUTTAMSTA TA MUUTA MRA 2 :SSÄ TARKOTETTUA TOMENPDETTÄ KOSKEVAN HAKEMUKSEN RATKASEMSTA ON VARATTAVA MAAKUNTAMUSEOLLE TLASUUS LAUSUNNON ANTAMSEEN. TÄYDENNYSRAKENTAMSEN ON ULKOARKKTEHTUURLTAAN SOVELLUTTAVA SUOJELTAVAAN RAKENNUSKANTAAN. YLESET MÄÄRÄYKSET: UUDSRAKENTAMSEN TULEE ULKOARKKTEHTUURLTAAN SOVELTUA NYKYSEEN RAKENNUSKANTAAN. TONTN 10 UUDSRAKENNUKSEN HÄMEENKADUN PUOLENEN JULKSVU TULEE JÄSENNELLÄ SSÄÄNVEDON JA ULOKKEN OSN, JOTKA VÄRELTÄÄN JA MATERAALELTAAN POKKEAVAT TOSSTAAN KUTENKN STEN, ETTÄ RAKENNUS MUODOSTAA HYVÄÄ KAUPUNKKUVAA. TONTLLA 10 SAA HÄMEENKADUN PUOLESEN RAKENNUSALAN RAJAN YLTTÄÄ VÄHÄSELTÄ OSN RAKENNUKSEN ULOKKELLA, KUTEN ESM. PORRASHUONEET. MAANTASOSSA SJATSEVLLE ASUNNOLLE VODAAN RAKENTAA NÄKÖSUOJATUT YKSTYSPHAT. ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET LTE 2

20 LAUSUNNOT JA MELPTEET LTE 3

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA 8 7 0 :9 0 9 :97 6 9 609: 89 9:6 97 7 :60 rp :90 80 7 6 7 8 :9 0 rp0 6 68 69 6 7 :96 rp7rp8 6 8 9 YYDÄÄN LOAKENNUS- :6 KNTESTÖ 8 :98 :09 :9 6 :9 8 90 9: 9 :0 76 8 :9.7 Kohde 0 66 9 7 rp9 0.7 rp66 :9 9.8

Lisätiedot

SELOSTUS Loukinaisten vanhan koulun muutos 1. L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\2015\Loukinaisten_vanhan_koulun_m.doc\TH

SELOSTUS Loukinaisten vanhan koulun muutos 1. L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\2015\Loukinaisten_vanhan_koulun_m.doc\TH SELOSTUS Loukinaisten vanhan koulun muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\Loukinaisten_vanhan_koulun_m.doc\TH LETO LOUKNANEN LOUKNASTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATJA: LEDON KUNNAN KAAVOTUS JATEKNSETPALVELUT:

Lisätiedot

SOPENKORPI. AL-1 työ ma le-1 hu-1 pv TL riii k588 sr-1. pima. 2/3kIV. pima. p-1 (24,25) 2/3kV ju-1. pima ju-2 III.

SOPENKORPI. AL-1 työ ma le-1 hu-1 pv TL riii k588 sr-1. pima. 2/3kIV. pima. p-1 (24,25) 2/3kV ju-1. pima ju-2 III. 1 SOPENKORP 104 7 105 6 105 105 9 16 KRESKATU 105 9 6 106 4 105 7 13 17 SOPENKORENKATU 105 8 7 107 5 50 6 ju/s 108 6 5 p-1 (4,5) 1900 107 9 667 4 r k588 sr-1 5dBA /3k 300+30 ju-1 107 3 pp 110 7 30dBA /3k

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Sijainti. Asuntomessualue. Siiri I Siiri II. Siiri III

Sijainti. Asuntomessualue. Siiri I Siiri II. Siiri III SR Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle on

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

3 KEHÄRAKENTEET. 3.1 Yleistä kehärakenteista

3 KEHÄRAKENTEET. 3.1 Yleistä kehärakenteista Elementtimenetelmän peusteet. KEHÄRAKENTEET. leistä ehäaenteista Kehäaenteen osina oleat palit oiat ottaa astaan aiia annattimen asitusia, jota oat nomaali- ja leiausoima seä taiutus- ja ääntömomentti.

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala KAJAANI

Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala KAJAANI ASEMAKAAVAN MUUTOS Kajaanin kauunki Ymäristötekninen toimiaa KAJAANI PL 0 Kajaani KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA VIREILLETULO..0 KORTTELI SELOSTUS..0 YMTK muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA KORTTELI

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

MUKKULA VP-3 W-1 VP LPA-2. RM krs+84 1ap/hhu VP (VP/s-1,VP/s-2, VP-1) LPA W/RM I 900 1ap/50ke. VP/s-1 W-1.

MUKKULA VP-3 W-1 VP LPA-2. RM krs+84 1ap/hhu VP (VP/s-1,VP/s-2, VP-1) LPA W/RM I 900 1ap/50ke. VP/s-1 W-1. 84 4 83 83 9 83 6 83 84 9 84 9 :83 4 83 3 84 8 7 83 VP-3 e 744 +84 LPA- (743/) 00 6 83 7 +84 96 3 W- 0 4 VESJÄRV 83 RTANEMEN RANTAPUSTO 8 0 50 8 4 VP- 746 W/RM 0 a/50ke VP- ajo/h(746) jk/l.5 MUKKULAN TAPAHTUMAPUSTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin.

Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. TARJOUSPYYNTÖ Rovaniemen kaupunki myy tarjousten perusteella asuin, liikeja toimistorakennusten asemakaavatontin. Tontin kiinteistötunnus on 698 1 26 9. Tontin osoite on Korkalonkatu 12. Tontin pinta ala

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

KYLPYLÄ AK 2 9 AL ALK1 III III. Ig(+96,21) III III. ma1 III RAATIMIEHENKATU. ma1. Ig (+92,21) Ig (+92,21) Ig (+93,21) III III LOTTA-

KYLPYLÄ AK 2 9 AL ALK1 III III. Ig(+96,21) III III. ma1 III RAATIMIEHENKATU. ma1. Ig (+92,21) Ig (+92,21) Ig (+93,21) III III LOTTA- 5 2 P 11 LOTTA- PUSTO 19 AL 2190 jk 9 VP sr KRKKOKATU jk sr 4 5 15 h 11 16 YK sr 2K 2 16 20 20 6 17 7 6 1250 12 la066 2175 14 KESKUSPUSTO 10 210 7 10 17 27 2P V 1 8 85,6 1500 1550 750 950 100,1 12 map2

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = =

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = = 2 Lasuarjoitus 2 21 Kytentäimpedanssin asenta Mitä taroittaa ytentäimpedanssi? 5 ma:n suuruinen äiriövirta oasiaaiaapein vaipassa (uojoto) aieuttaa 1 mv:n suuruisen äiriöjännitteen 1 m:n mataa Miä on ytentäimpedanssin

Lisätiedot

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 TRE:7568/10.02.01/2014 Valmistelija / lisätiedot: Elina

Lisätiedot

1. Keskusurheilukenttä

1. Keskusurheilukenttä Lainvoimaiset kaavat 1. Keskusurheilukenttä Vastuuhenkilö: Kaisu Kuusela Urheilu- ja virkistystoimintojen korttelialue. Pinta-ala (%) 24 600 m² (100%) Rakennusoikeutta 4470 k-m² Kadut Vesiputket 2013 Aikataulu:

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

POISTOKARTTA RAKENNUS- JA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET. 1. Aluevarausmerkinnät LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE. POISTOKARTTA Lokalahden keskusta-alue Uudessakaupungissa 25.8.2016 kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén Hallinto- ja kehittämiskeskus, Kaupunkisuunnittelu 0 300 m Mittakaava 1:3500 POISTOKARTTA RAKENNUS-

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

Kaasmarkun asemakaavan muutos, maa- ja metsätalousalue

Kaasmarkun asemakaavan muutos, maa- ja metsätalousalue Liite ULVILAN KAUPUNKI aankäyttöosasto OSALLISTUIS- JA ARVIOINTISUUNNITELA Kaasmarkun asemakaaan muutos, maa- ja metsätalousalue Diaari 8/0.0.0/ . Suunnittelualue Tämä osallistumis- ja ariointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

007 VII 1 K-1 I 60 II 260. maa-1. sr-2 I. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1.

007 VII 1 K-1 I 60 II 260. maa-1. sr-2 I. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1. sr-2. sr-2. sr-1. sr-2. sr-1. 45-27 V 007 V 60 maa- 80 260 23 459 700 6 704 200 0 25 50 00 POSTUVA KAAVA Merkintöjen selite: 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva, jota otsakkeessa mainittu kaavanmuutos koskee ja jolta aiemmat

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE 1 / 6 VASTINE MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 180 Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 180 on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 8.4. 7.5.2013 Mynämäen kunnassa. Luonnoksesta on

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III 1 3 4 13 14 4 tuutusritilat 3 kpl V 2 2 1 1 1 1 3 2 1 24 3 20 14 2 13 1 13 1 1 1 13 14 2 2 1 23 0 30 40 0 20 0 KOULUKATU NSKAKATU KRKKOKATU 20 30 00 00 p-4 400 3 dba p-4 3 dba 00 ik py- ik-1 al ik-1 440

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi rak po ajo ku(87,88) 105 1 +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot