1 Johdanto. 1.1 Toimeksianto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Johdanto. 1.1 Toimeksianto"

Transkriptio

1 Toimitilastrategia

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Toimeksianto Selvitykseen kuuluvat tilat Yhteydet kunnan strategiseen suunnitteluun Suunnitelman laatimistapa Nykytila Tilojen määrä Rakennusomaisuuden arvo Kiinteistönpito ja ylläpito Sisäinen vuokra Tilojen erittely Kunnan suoraan omistamat tilat Ulosvuokratut kunnan omistamat tilat Vuokralle otetut tilat Muut tilat Tilojen vertailu Tilojen vertailu käyttäjien näkökulmasta Rakennuksen kunto Toimenpide-ehdotukset Omassa omistuksessa olevat rakennukset Selvitetään kiinteistöjen kehityskeinot Tilat pidetään omassa käytössä Myydään lisäselvitysten jälkeen...12 Kranstolpan rantahuvila Myydään Puretaan Omassa omistuksessa olevat osakkeet Osakeomistus pidetään ja oma käyttö Osakeomistus pidetään ja vuokrausta jatketaan Myydään selvitysten jälkeen Myydään Vuokralle otetut tilat Vuokrasopimusta jatketaan Vuokraustarve päättyy määräajan kuluttua Vuokrasopimusta pyritään muuttamaan Vuokrasopimus puretaan Ulosvuokratut tilat Vuokrausta jatketaan Vuokrasopimusta pyritään muuttamaan Vuokrasopimus päättyy tilojen kiinteistökehitystoimien vuoksi Vuokrasopimus puretaan...16 Liite 1 Kiinteistöjen perustiedot Liite 2 Rakennusten uudis- ja nykyhinta Liite 3 Rakennusten sisäisen vuokran kustannuksia 2012 Liite 4 Omassa omistuksessa olevat rakennukset Liite 5 Osakkeet Liite 6 Ulosvuokratut tilat Liite 7 Vuokralle otetut tilat Liite 8 Hallintokuntien arviot kiinteistöistä Liite 9 Rakennusten kuntoluokitus 2

3 1 Johdanto 1.1 Toimeksianto Pirkkalan vuoden 2013 talousarvion tavoitteeksi asetettiin kunnan toimitilastrategian laatiminen. Pormestari asetti työryhmän toimitilaohjelman valmistelemiseksi. Toimitilaohjelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa ja linjauksia siitä, miten kunnan toimitilojen omistus ja ylläpito on taloudellisinta ja tarkoituksenmukaisinta järjestää Toimitilastrategian keskeiseksi ja päälinjauksiksi määriteltiin seuraavat osiot - tilat nyt ja niiden käyttö nyt ja tarve tulevaisuudessa - tilojen tehokas käyttö - rakennuskannan kunnon turvaaminen ja omaisuudesta huolehtiminen Ohjelmassa tehdyt linjaukset ovat perusta vuosittaiselle talousarviolle ja taloussuunnitelmalle. Ohjelmassa laaditaan strategiset linjaukset tulevaisuuden toimenpiteille. Toimitilaohjelman valmistelulle varattiin aikaa vuoden 2013 loppuun, johon saatiin jatkoaikaa. Ohjelma laaditaan kunnan omana työnä ja sen edellytettiin olevan lyhyt ja rakenteeltaan tiivis. Työryhmään nimettiin tekninen johtaja Jouni Korhonen puheenjohtajana, vs. perusturvajohtaja Paula Paavilainen, kansliapäällikkö Oskari Auvinen, sivistysjohtaja Markku Valkamo, kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen, hallintojohtaja Olli Niemi, talousjohtaja Petri Lätti ja rakennuspäällikkö Markku Viinamäki sihteeri. - omistajapolitiikka; ehdotuksen laatiminen siitä, mitä kiinteistöjä kunta ei myy, mitä se voi myydä ja mitä kiinteistöjä se pyrkii myymään - tilapalvelun organisointi ja palvelujen tuottaminen 3

4 1.2 Selvitykseen kuuluvat tilat Selvityksen kohteena ovat kaikki kunnan hallinnassa olevat tilat. Kunnan hallintaan on tullut tiloja ja kiinteistöjä usealla eri tavalla. Pääosan tiloista muodostaa rakennukset, jotka on rakennettu niiden nykyiseen käyttöön (laitokset, päiväkodit ja koulut ). Osa tiloista on hankittu osakkeina tai vuokratiloina kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöistä. Näiden osalta useimpien käyttötarkoitus on muuttunut vuosien varrella. Osa kiinteistöistä on tullut kunnalle tehtyjen maakauppojen yhteydessä eikä niille ole yleensä kunnan toiminnassa tarvetta.. Luettelo kunnan hallinnassa olevista tiloista, niiden käyttäjähallintokunta, hallintaperuste, laajuustiedot ja osoitetiedot ovat liitteenä nro Yhteydet kunnan strategiseen suunnitteluun Pirkkalassa on laadittu kuntastrategia vuosille Kuntastrategiassa on laadittu linjauksia, jotka voidaan ottaa huomioon myös kiinteistöjen hallinnan näkökulmasta. Tässä eräitä strategisesti tärkeitä linjauksia, joita tulee noudattaa kunnan kiinteistöjä ja rakennuksia arvioitaessa: VISIO : Pirkkala on elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia. Pirkkala on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten toimintatapojen uudistaja.. Tavoitteita : Investointien mitoitus ja rahoitus suhteutetaan kantokykyyn. Tuottavuuden kasvattaminen. Luovien, vaihtoehtoisten investointimallien hyödyntäminen. Pirkkalan väkiluvun ennustetaan tilastokeskuksen mukaan saavuttavan asukkaan rajan vuonna Tämä toteutunee jo aikaisemminkin. Kuntatalouden arvioidaan pysyvän kireänä ja suurena uhkana on kunnan velkaantumisen jatkuminen. Velkaantumisen suurimpana syynä on kunnan kasvusta johtuneet investoinnit. Maapoliittisen ohjelman mukaan Pirkkalan kunnan kasvua ohjataan yhdyskuntarakennetta eheyttäen kuntakeskuksessa ja nauhataajama-alueella. 4

5 Jäljempänä on koottu eri osastojen toiminnan kehitysnäkymiä tilatarpeiden kannalta: Hallinto-osasto Pirkkalan kunnan hallinto toimii tällä hetkellä 3-4 eri työpisteessä. Tavoitteena tulee olla toimintojen keskittäminen samaan kiinteistöön. Asiakaspalvelun näkökulmasta yhteispalvelun keskeinen sijainti ja saavutettavuus ovat tärkeää. Yhteispalvelusta tulee voida ohjata asiakkaat ao. viranomaisten luokse samassa kiinteistössä. Keskitettyjä palveluita tulee olla yleishallinto, taloushallinto, työllisyyspalvelut, KELA:n toimistot ja perusturvan palvelut. Myös maankäytön, rakennusvalvonnan ja teknisen osaston palvelut tulee olla saavutettavissa samasta kiinteistössä. Myös sivistystoimen siirtyminen samaan kiinteistöön parantaa asiakaspalvelua kuntalaisiin nähden. Em. edellyttää riittävien tilojen varaamista uuden kunnanviraston suunnittelussa ja rakentamisessa. Perusturva Vanhusten palveluissa palvelurakenne painottuu jatkossa kotihoitoon ja palveluasumiseen laitosasumisen sijaan. Y- säätiön rakennuttaman Pirkkalan Senioritalon valmistumisen myötä pyritään keskittämään kotihoidon nykyiset aluepisteet senioritaloon, jolloin nykyiset kotihoidon aluepisteistä voidaan luopua. Terveyspalveluissa väestön kasvu ja siitä johtuva palvelutarpeen kasvu lisää toimitilojen tarvetta. Tällä hetkellä Tampereella sijaitsevien mielenterveyspalveluiden sijoittuminen Pirkkalan kunnan alueelle on ollut pitkän aikavälin tavoite. Sosiaalipalveluissa tavoitteena on sijoittaa nykyisin hajallaan olevat palvelupisteet (sosiaalitoimiston viipale, perheneuvolan toimitilat ja perhetyön toimitilat) samoihin tiloihin. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan järjestämisen edellyttämiin tilatarpeisiin pyritään etsimään ratkaisua yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa. Perusturvaosaston toimialalla tilatarpeisiin ja - ratkaisuihin vaikuttanee meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Sivistystoimi Opetuksen tilat Esi- ja perusopetuksen tilojen osalta väkiluvun ja etenkin lapsien määrän voimakas kasvu ovat johtaneet investointitarpeisiin. Investointitarvetta tulee myös lähivuosina erityisesti koulukeskuksen ja Pereen alueelle. Pereen alueen kaava mahdollistaa päiväkotikoulukokonaisuuden rakentamisen niin, että kouluosassa opiskelee esi-2. luokan oppilaita. Nuolialan, Toivion ja Kurikankulman koulut sekä Hyrsingin koulutalo ovat hyvässä kunnossa. Kirkonkylän koulun laajamittaiseen peruskorjaukseen tai uuden koulupäiväkotikokonaisuuden rakentamiseen on varauduttava viimeistään 2020-luvulla. Siihen saakka on tehtävä riittäviä korjauksia oppilaiden ja opetushenkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Pirkkalan yhteislukiolle investoidaan nykyaikaisen toimintakulttuurin mukainen oppimisympäristö muutaman lähivuoden aikana. Tämä ympäristö rakennetaan uudenaikaisella ajattelulla ns. hybridi-mallilla eli perinteisen yläkoulu-lukio akselin sijaan lukion yhteistyösuunta löytyy työelämäyhteyksien kautta kunnan uuden keskustan suuntaan mm. yhteisillä monitoimitila-, neuvottelutila- ja lounaskahvilaratkaisuilla. Toisen asteen ammatillisen opetuksen hoitaa seudullinen ammattiopisto Tredu, joka mahdollisesti tulee investoimaan lentokentän alueelle oman toimitilansa lähivuosien aikana. Päiväkotitilat Päivähoidon tarve kasvaa tasaisesti lähivuosien aikana. Hyväksyttyjen kaavojen mukaan Pirkkalaan rakentuu runsaasti rivitalo- / paritaloasuntoja. Ne houkuttelevat lapsiperheitä Pirkkalaan. Toinen vaikuttava asia päivähoidon 5

6 tarpeen kasvuun on syntyvyyden pysyminen korkeana. Nykyiset Pirkkalan kunnan päiväkodit eivät riitä vastaamaan päivähoitotarpeen kasvuun. Pirkkalan omien päiväkotien lisäksi Pirkkalaan on tulossa yksityisiä palvelusetelipäiväkoteja. Kyöstin alueelle valmistuva viisiryhmäinen yksityinen palvelusetelipäiväkoti helpottaa päivähoitotilannetta toimintavuodesta alkaen. Seuraava tavoite on, että Pereen rantatien varteen valmistuu yksityinen kuusiryhmäinen palvelusetelipäiväkoti viimeistään vuodenvaihteessa Kyöstin alueella olevat Pirkkalan kunnan omat päiväkodit vaativat kuntokartoituksen mukaan mittavat kunnostustoimet. Vaihtoehtoina ovat rakennuksista luopuminen tai peruskorjausten toteuttaminen. Yksiköistä luopuminen edellyttää vähintään kuusiryhmäisen päiväkodin rakentamista Kyöstin alueelle. Toinen vaihtoehto on Kyöstin päiväkotien perusteellisten korjaustoimien toteuttaminen, joka vaatii mahdollisesti väistötilojen hankkimista. Kyöstin alueen päivähoitotarve tulee lisääntymään Soljan alueen rakentumisen myötä. säilyttää ja kunnostustoimien toteuttamisen lisäksi kannattaa selvittää onko päiväkotia mahdollista laajentaa 2-3 lapsiryhmällä. Tätä varten tulee laskea kustannukset, arvioida kokopäivähoitotarve, toiminnalliset seikat ja rakentamisajan vaikutukset toimintaan. Päivähoito luopuu pienistä yhden ryhmän etäyksiköistä heti, kun se on mahdollista. Tavoite on muuttaa Kreetankujan ryhmä avoimen varhaiskasvatuksen ja kerhotoiminnan toiminnan yksiköksi vuonna Loukonlahden päiväkotiryhmästä on tavoite luopua vuonna Tekninen toimi Teknisen toimen tavoitteena on hallinnon keskittäminen samaan toimitilaan. Maankäytön ja kaavoituksen sijoittumisella teknisen toimen yhteyteen saavutetaan paljon synergiaetuja kunnallisteknisen suunnittelun kannalta. Työ- ja varastokeskustoiminnan keskittämistä nykyiseen tukikohtaan (Turkkirata 12) tulee jatkaa mm. Loukonlahden varastotilojen poistumisen vuoksi. Kunnallistekniikan ja puisto- ja liikuntaosaston työnjohdon tiloja tulee rakentaa alueelle lisää. Puuhkalakin päiväkodissa on myös korjaustarpeita. Päiväkoti on välttämätöntä 1.4 Suunnitelman laatimistapa Työryhmä on pitänyt 6 kokousta ja tutustunut kunnan kiinteistöihin paikan päällä. Toiminnan arvioinnit on tehty hallintokunnissa. Kiinteistöjen kuntoa on arvioitu tilapalvelussa laadittujen laskelmien ja kuntoarvioiden pohjalta. 2 Nykytila 2.1 Tilojen määrä Kunnan hallinnassa olevat tilat ja kiinteistöt jakaantuvat hallintokunnittain liitteen nro 1 mukaisesti. Rakennuksia ja huoneistoja on yhteensä 91, joiden huoneistoala on hsto-m 2 ja tilavuus m 3. 6

7 2.2 Rakennusomaisuuden arvo Kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen nykyarvo Haahtelan rakennusosien kulumiseen perustuvien laskelmien mukaan on , joka on 76,0 % niiden uudishankintahinnasta Tämän perusteella voidaan todeta, että oma kiinteistökanta on yleisesti uudehkoa tai peruskorjattua. Yksittäisten kiinteistöjen osalta kuitenkin korjausvelka on muodostunut suureksi. Korjausvelka kaikkien kiinteistöjen osalta on Huomioitava on myös kiinteistöjen korjausvastuu, joka kunnan omien kiinteistöjen osalta tulisi olla /v. Tämän lisäksi kunnan osakkeiden kunnossapitoon tulee varautua. Kunnan suunnitelman mukaisiin poistoihin perustuvan poistosuunnitelman mukainen jäännösarvo kiinteistöille on Poistoaika kiinteistöille on ollut pääosin 30 v ja nykyisin 20 v. Kunnan omistamien rakennusten uudis- ja nykyhintalaskelma on esitetty liitteessä nro 2. Taulukkoon on kirjattu myös rakennuksien korjausvelka, joka on määritelty seuraavasti: 70 % uudisrakennushinta nykyhinta. Korjausvelan pienentämiskeinoja ovat kiinteistöjen peruskorjaus, myyminen tai purkaminen. Lisäksi on huomioitava, että rakennuksella voi olla jäljellä käyttöarvoa vaikka rakennuksen nykyhinta on pieni ja korjausvelka suuri. Kunnalla on lisäksi osakeomistuksia eri kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä 16 kappaletta, joista kunnalla on 4 huoneistoa As Oy Hopeakellossa, jotka toimivat välivuokrausasuntoina. Näiden hallinta on perusturvalla. Osakkeiden hankinta-arvo on , josta KOY Pirkkalakeskuksen osuus on Lisäksi kunta on osakkaan yhtiöissä, joilla on kiinteistöomaisuutta muun muassa Pirkkalan jäähalli Oy ja Niemenmaan Lämpö Oy. Yhtiövastikkeita kunta maksoi näistä vuonna Pirkkalan kunnalla on lisäksi osuus Tredun kiinteistöomistuksesta n. 4,7 milj.. Kunta on vuokrannut tiloja hallintokuntien käyttöön. Näistä maksettavat vuokrat ja korvaukset olivat yhteensä vuonna 2013, sisältäen Kiinteistö Oy Nuolialan Päiväkoti Oy:n ( / 2013 ja Kurikan Helmen päiväkodin ( /2013 ) leasingvuokrat. 2.3 Kiinteistönpito ja ylläpito Kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta ja kunnossapidosta vastaa kunnan tilapalvelu. Tilapalvelu vastaa myös kunnan omistamien osakehuoneistojen ja vuokrattujen tilojen kunnossapidosta yhtiöiden vastuunjakotaulukoiden määrittämässä laajuudessa. Myös Leasingrahoituksella hankittujen kiinteistöjen (Nuolialan päiväkoti ja Kurikan Helmen päiväkoti) ylläpidosta vastaa kokonaisuudessaan tilapalvelu. Kiinteistöjen leasingmaksut kierrätetään tilapalvelun kautta käyttäjien sisäisiin vuokriin. Kunnalla on myös välivuokrausasuntoja, osakkeita ja vuokra-asuntoja, joiden kustannuksista vastaa perusturva tai sivistystoimi suoraan. Y-säätiön Pirkkalan Senioritalon kunnalle vuokrattujen tilojen vuokrat, kiinteistönhoidon, siivouksen ja ruokahuollon kustannukset kierrätetään tilapalvelun sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden kautta alkaen. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia vuodelta 2012 on vertailtu taulukossa nro 3. 7

8 2.4 Sisäinen vuokra Tilapalvelu perii hallintokunnilta sisäistä vuokraa tilojen käytöstä. Sisäinen vuokra sisältää ylläpitovuokran ja pääomavuokran, mikä määräytyy kiinteistöjen poistojen perusteella. Ylläpitovuokra sisältää seuraavat kustannuslajit; vakuutukset, käyttö ja huolto, lämmitys, sähkö, vesi ja jätevesi, erityislaitehuolto, jätehuolto, ulkoalueiden huolto, maksetut vuokrat ja vastikkeet, LVIASlaitteiden huolto sekä korjaukset ja kunnossapito. Tilapalvelun hallinnon ja työnjohdon menot sekä kaikkiin kiinteistöihin kohdentuvat jakamattomat menot kohdennetaan kiinteistöille huoneistoalojen suhteessa. Ruoka- ja puhtauspalvelu laskuttaa siivous- ja ruokapalvelukustannukset suoraan hallintokunnilta. Ulosvuokrattujen tilojen osalta ne on sisällytetty vuokriin, mikäli siivous kuuluu sopimuksiin. Tilapalvelu toimii nettobudjetti-periaatteella kiinteistönpidon osalta. Rakennuttaminen kuuluu tilapalveluun omana vastuuyksikkönään. 3 Tilojen erittely 3.1 Kunnan suoraan omistamat tilat Kunnan suoraan omistamia kiinteistöjä on 44 kpl, joissa 61 lämmitettyä rakennusta. Niiden yhteinen huoneistoala on hsto-m 2 ja tilavuus m 3. Näistä kunnan omassa käytössä on 42 rakennusta. Tilat ja rakennukset on esitetty liitteessä nro 4 Kunnan suoraan omistamia osakkeita on 12 kpl. Niiden huoneistoala on yhteensä m 2. Näistä kunnan käytössä on 8 kpl. Lisäksi on välivuokraushuoneistoja 4 kpl Hopeakellossa. Osakkeet on esitetty liitteessä nro Ulosvuokratut kunnan omistamat tilat Kunnan omistamia, mutta ulosvuokrattuja tiloja on 10 kpl ja niiden lisäksi eri kiinteistöistä on vuokrattu yksittäisiä tiloja 10 kpl. Tilat ja rakennukset sekä vuokralaiset on esitetty taulukossa nro Vuokralle otetut tilat Kunnan vuokraamia tiloja kunnan omaan käyttöön on 11 kpl ja niiden huoneistoala on hsto-m 2. Tilat ja rakennukset on esitetty liitteessä no 7 Pirtevan toimitiloja on vuokralla lisäksi Hämeenkyrössä, Ylöjärvellä ja Vesilahdella. 3.4 Muut tilat Lisäksi kunnalla on kiinteistöjä, joiden käyttöä ei ole määritelty. 8

9 4 Tilojen vertailu 4.1 Tilojen vertailu käyttäjien näkökulmasta Tiloja on arvioitu taulukkomuodossa hallintokuntien näkökulmasta seuraavasti - tilojen nykyinen käyttö - soveltuvuus nykyiseen käyttöön - käyttötehokkuus Arviointi taulukossa nro Rakennuksen kunto Rakennusten teknistä kuntoa ja kustannuksia on arvioitu tilapalvelun toimesta todettujen korjaustarpeiden ja kuntoarvioiden perusteella rakennustekniikan, LVIA- tekniikan ja sähkötekniikan osalta seuraavasti Kuntoluokka (= kiireellisyysluokka) 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6-10 vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 10 vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6-10 vuoden kuluessa 1 = huono, uusinta 1-5 vuoden kuluessa Arviointi taulukossa nro 9 9

10 5 Toimenpide-ehdotukset 5.1 Omassa omistuksessa olevat rakennukset Selvitetään kiinteistöjen kehityskeinot Kiinteistö Kunnanvirasto Kiinteistökehityshanke kaavoitettavalla alueella Korjausvelka noin , välitön peruskorjaustarve Rakennuksessa sisäilmaongelmia Kiinteistö myydään perustettavalle KOY:lle Selvitetään toiminnan jatkaminen vuokralla tai osakeomistuksena Terveyskeskus, Tilaohjelman päivittäminen mahdollinen laajennusosa Kaavoitusvalitus käsittelyssä Mahdollisen laajennusosan rakentamisessa huomioidaan eri rahoitusmallit, esim. ulkopuolinen rakennuttaja, kunta vuokralaisena Nuolialan vuokratalo Rakennus huonokuntoinen. Peruskorjaustarve. Nuolialan koulukorttelin suunnittelussa tarpeellisuus selvitettävä Rakennuksella suojelumerkintä Tilat pidetään omassa käytössä Kiinteistö Terveyskeskus, nykyinen rakennus Pidetään nykyisessä käytössä Työpajakeskus Saneeraus Tilat työllisyysyksikön toimintatiloina Pereen päiväkoti Pidetään omassa käytössä Seurakunnan vuokraama osasto omaan käyttöön 2017 Killon päiväkoti Pidetään omassa käytössä Kaavoituksen edetessä laajennus / lisärakennusmahdollisuus alueella Puuhkalakin päiväkoti Pidetään omassa käytössä Laajennusmahdollisuus (2 osastoa) Pakkalanlyhdyn päiväkoti Pidetään omassa käytössä Kurikanpirtin päiväkoti Pidetään omassa käytössä Kurikansiiven päiväkoti Pidetään omassa käytössä Palvelukeskus - Vanhainkoti Pidetään omassa käytössä Pirkankoivu Ei peruskorjaustarvetta Vuosikorjauksia tehostettava Hyrsingin koulu ja Pidetään omassa käytössä 2 piharakennusta Koulun käytöstä päätetään Kirkonkylän koulun laajennuksen yhteydessä Kirkonkylän kivikoulu Pidetään omassa käytössä Laajennustarpeet ovat sidoksissa laajempiin kaavoitusratkaisuihin Nykyiset tilat ovat epäkäytännöllisiä Kuntoarvion mukaiset saneeraustarpeet noin 1,5 milj. Kirkonkylän puukoulu Pidetään omassa käytössä Käyttötarkoitus päätetään kivikoulun laajennuksen yhteydessä Suojeltu rakennus Laajoja peruskorjauksia tehty Naistenmatkan koulu Pidetään omassa käytössä Laajennus ja peruskorjaus tehty Sisäilmaongelmien vuoksi korjaustarpeita noin 0,6 milj. 10

11 Nuolialan kivikoulu Pidetään omassa käytössä Laajennus valmistuu XI/2014 Kellarikerroksen tilamuutokset 1,5 milj Korjaustarpeita vanhassa osassa kuntoarvion mukaan Peruskorjaustarpeet huomattavasti suuremmat Suojeltu rakennus Nuolialan Pidetään omassa käytössä II-kerroksinen puukoulu Ilmastointikorjauksia 2013 Suojeltu rakennus Nuolialan Pidetään omassa käytössä I-kerroksinen puukoulu Kuntoarvion mukaisia peruskorjaustarpeita noin (Vivi Lönn) Ilmastointikorjauksia 2013 Suojeltu rakennus Toivion koulu Pidetään omassa käytössä Laajennus ja saneeraus valmistunut 2012 Toivion päiväkoti Pidetään omassa käytössä Peruskorjausta jatkettava putkistoremontilla Kurikankulman koulu-päiväkoti Pidetään omassa käytössä Lukio - Yläaste Pidetään omassa käytössä Sisäilmaongelmista johtuvia korjaustöitä noin Laajennustarpeita oppilasennusteiden mukaan 2016 Lukiotyöryhmä tehnyt esityksen uuden lukion rakentamiseksi Paja - yläaste Pidetään omassa käytössä Kosteusvauriokorjauksia Vaihtoehtoisia ratkaisuja selvitetään kevään 2014 aikana Monitoimitilat Uudet tilat liikuntatalon yhteydessä Nuolialan kirjasto Pidetään omassa käytössä. Käyttö tällä hetkellä sivukirjastona Tuleva käyttö vain koulukirjastona Pereen alueen kirjastotarpeita selvitettävä yhdessä Tampereen kanssa Korjausvelkaa noin Tuoremehuasema Pidetään omassa käytössä Vuokrattu 4H-yhdistykselle Liikuntatalo Pidetään omassa käytössä Reipin sauna + piharakennus ja Peruskorjaustarpeita noin tai uuden rakentaminen uimakoppi ) Talviuintipaikka ja alueen "tukikohta" kesäisin Killon huoltorakennus, Pidetään omassa käytössä 2 rakennusta Tiloilla käyttöarvoa Korjausvelkaa Suupan huoltorakennus Pidetään omassa käytössä Tiloilla käyttöarvoa Peruskorjaustarpeita ja tilajärjestelyitä sosiaalitilojen osalta Loukonlahden huoltorakennus Pidetään omassa käytössä Tiloilla käyttöarvoa Korjausvelkaa Museorakennukset Maisemallisia arvoja (Päärak. +8 muuta ) Päärakennus kunnostettu ja piharakennukset katettu Päärakennus pihapiireineen vuokrattu vapaa-aikayrittäjälle Varastohalli ja valvomo Kunnallistekniikan työnjohdon tiloja, joissa laajennustarpeita sekä lämmintä varastotilaa Korjausvelkaa Työ- ja varastokeskus Teknisen osaston tuntipalkkaisen henkilöstön sosiaalitilaa ja kunnallistekniikan toimistotilaa Korjausvelkaa noin Puuverstas, laajennus (viipale) Tilapalvelun ja kunnallistekniikan työ- ja varastotilaa Puuverstas Tilapalvelun työtilaa 11

12 Pressuhalli Kunnallistekniikan hiekoitussoravarasto Äärimaa Käyttötarkoitus ratkaistava Pereensaaren kehittämisen yhteydessä Vuokrattu asuinkäyttöön Rantaniityn juhlatalo Pidetään alue omassa käytössä Alue kunnan keskeistä virkistysaluetta Kunnan juhlatilana ja alakerta vuokrattuna ravintolayrittäjälle Kranstolpan sauna Käyttö vähäistä Alueelle mahdollista kaavoittaa loma-asutusta Allan Salon kiinteistö Kiinteistö toimii taiteilijoiden työtilana kesäisin. Kiinteistöllä oma johtokunta Myydään lisäselvitysten jälkeen Kiinteistö Nykyarvo Tasearvo Tekniset toimistot Kiinteistökehityshanke kaavoitettavalla alueella Tilat käytettävissä kunnes korvaavat tilat valmistuvat Kyöstin 1. päiväkoti, Kartano Kiinteistökehityskohde, käyttötarkoitus päätetään korttelin kaavoituksen yhteydessä Käytettävissä päiväkotina kunnes korvaavia tiloja Kyöstin 2. päiväkoti, Kartanonkulma Kiinteistökehityskohde, käyttötarkoitus päätetään korttelin kaavoituksen yhteydessä Käytettävissä päiväkotina kunnes korvaavia tiloja. Tommilan päiväkoti Kiinteistökehityskohde Toiminta päiväkotina päättyy Tuleva käyttö/purku päätetään kaavoituksen yhteydessä Vuokrausmahdollisuus alkaen Kyöstin kerhotalo Kiinteistökehityskohde, käyttötarkoitus päätetään korttelin kaavoituksen yhteydessä Käytettävissä kerhotiloina kunnes korvaavia tiloja Riekon talo + sauna Kunnalle ei käyttöä Päärakennus ja sauna erotetaan omaksi tontiksi (5000 m2), mikä vuokrataan tai myydään Maa-alueet käsitellään erikseen. Sankila Kiinteistökehityshanke, päätökset sidoksissa laajempiin kaavoitusratkaisuihin (useita rakennuksia, päärak. laaj ) Paloasema Toistaiseksi vuokrattu Maavoimien Materiaalilaitokselle Myyntimahdollisuudet lentoaseman tukipalvelujen käyttäjille selvitettävä Suupankuja 2 Kiinteistökehityshanke, päätökset sidoksissa laajempiin kaavoitusratkaisuihin Toimii väistötiloina kunnes korvaavat tilat saatu. Kranstolpan rantahuvila Myydään tarjousten perusteella rantakaavan laadinnan jälkeen. Ollut vuokrattuna pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Rakennus huonokuntoinen mutta rantatontti Myydään Kiinteistö Nykyarvo Tasearvo Kranstolpan talo + keittokatos Kiinteistökehityshanke Päärakennus erotetaan omaksi tontiksi (5000 m2) ja myydään. Alueen kentät säilytetään omassa käytössä. Anian koulu + piharakennus Rakennuksella ei kunnan käyttöä Tilapäisiä vuokralaisia Tila myydään. 12

13 5.1.5 Puretaan Kiinteistö Nykyarvo Tasearvo Haikan huoltorakennus Rakennus puretaan kun korvaavat tilat on hankittu Korjausvelkaa Kylmää varasto ja pukusuojatilaa. Kirkonkylän kirjasto Rakennus heikkokuntoinen Rakennus purettavissa kirkonkylän koulun laajennuksen tieltä Killon opetustila Rakennus huonokuntoinen Iso tontti Kiinteistökehityshanke Tilat Pirkan Opiston taideopetustiloina 2016 loppuun Harjulan asuinrakennus ja navettarakennus Vuokrattu yksityiselle Kiinteistökehityshanke kaavoituksen yhteydessä Talvitie 1 Purettava kaavoituksen edetessä 5.2 Omassa omistuksessa olevat osakkeet Osakeomistus pidetään ja oma käyttö Kiinteistö Osakkeiden hankinta-arvo Pirkkalakeskus sivistys, Pirteva Uudet tilat keskeisellä paikalla Tilojen käyttö arvioitava kunnanviraston tilojen rakentamisen yhteydessä. Tilat pyritään myymään tai vuokraamaan mikäli Pirtevan toiminta keskitetään muualle. Suupansadon kerhotila Tuleva käyttö varhaiskasvatuksen iltapäiväkerhojen toimintatilana Pääkirjasto Uudet tilat Osakeomistus pidetään ja vuokrausta jatketaan Kiinteistö Osakkeiden hankinta-arvo Viisari Vuokrattu Työterveyshuolto Viisarille (Työterv. liikelaitos) Suupantori 11 Kunnalla ei tiloille käyttöä (Kampaamo) Omistus KOY Suupantorin kiinteistökehityshankkeen ohjauksen kannalta tarpeellinen Kiint. Oy Pirkkalan portti Selvitetään vuokran maksaja Kotitalouden neuvonta-asema Omistus KOY Pirkkalan Portin kiinteistökehityshankkeen ohjauksen kannalta Suupankuja 8 C 54 (Elokolo) Tilat kunnostettu. Elokolon toiminta palaa tiloihin toukokuun aikana. Tilojen vuokrakustannusten jako selvitettävä Myydään selvitysten jälkeen Kiinteistö Osakkeiden hankinta-arvo Sosiaalitoimen erillistilat Myydään mikäli korvaavat tilat virastolle. Toivion ryhmäperhepäiväkoti Myydään mikäli korvaavat tilat tai toimintamuutoksia. Hopeakellon palvelupiste Myydään kun korvaavat tilat Senioritaloon. Suupanpuiston kerhotila Kerhotoiminta siirtyy Suupansadon kerhotilaan kunnostuksen jälkeen. Tilojen jälleenvuokraus selvitetään. 13

14 5.2.4 Myydään Kiinteistö Osakkeiden hankinta-arvo As Oy Korkearinne Osakeomistus välivuokrausasuntona. myydään vuokrasopimuksen päättyessä. As Oy Hopeakello Osakeomistus 4 huoneistoa, välivuokrattua palveluasumista Huoneistot myydään, kun nykyiset vuokrasopimukset päättyvät 5.3 Vuokralle otetut tilat Vuokrasopimusta jatketaan Kiinteistö Mielenterveystoimisto Helaakallio Vuokrasopimusta jatketaan kunnes saadaan korvaavat tilat Pirkkalaan Kurikan Helmen päiväkoti Vuokrasopimus 10 vuotta, lunastus noin Vuokraustarve päättyy määräajan kuluttua Kiinteistö Koulutie 1 Vuokrasopimusta jatketaan kunnes saadaan korvaavat tilat keskustakortteliin. Perheneuvola Vuokrasopimus päättyy. Korvaavat tilat keskustakortteliin Kreetankujan päiväkoti Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus alkaen Alennettu vuokra noin 9 v. (50%) Iltapäiväkerhotoimintaan Vuokrasopimusta pyritään muuttamaan Kiinteistö Nuolialan päiväkoti Vuokrasopimus vuoteen 2025 Lunastus noin 2 milj. Loukonlahden päiväkoti Vuokrasopimus purettavissa, kun korvaavat tilat Loukonlahti- Pere alueelta Sosiaalitoimen viipale Vuokrasopimusta jatketaan kunnes korvaavat tilat rakennettu keskustakortteliin. Osa sijoittuu terveyskeskukseen. Yläasteen väistötila Vuokrasopimusta jatketaan kunnes koulukeskuksen kosteusvauriokorjaukset tehty ja tilojen lisätarve selvitetty Vuokrasopimus puretaan Kiinteistö Loukonlahden vanhusten aluepiste Vuokrasopimus irtisanotaan alkaen Toiminta keskitetään Y-säätiön Pirkkalan Senioritaloon. 14

15 5.4 Ulosvuokratut tilat Vuokrausta jatketaan Kiinteistö Terveyskeskus Laboratoriokeskuksen laboratoriotilat Kurikankulman koulu-päiväkoti Pirkkalan seurakunta Päivähoito-osasto Nuolialan kirjasto Pirkkala Seura ry Varasto- ja arkistotilaa Tuoremehuasema 4H yhdistys Museorakennukset Feeler Productions Oy, päärakennus piharakennuksineen Varastohalli ja valvomo Tampereen Vesi, työtila Viisari Työter. liikeel.) Työterveyshuolto Viisarin vastaanottotilat Rantaniityn juhlatalo Ruokapalvelu Safka, alakerran tilat ja keittiö. Tarvittaessa tilojen käyttö kilpailutetaan tai tehdään pidempiaikainen vuokrasopimus. Paloasema Maavoimien materiaalikeskus, vuokratuottoa Vuokrasopimusta pyritään muuttamaan Kiinteistö Pereen päiväkoti Pirkkalan seurakunta, Päivähoito-osasto Toivion koulu Pirkkalan seurakunta, 1 opetustila. Tilat koulun omaan käyttöön. Äärimaa Villu Jaanisoo asuinkäyttöön Vuokrasopimus päättyy tilojen kiinteistökehitystoimien vuoksi Kiinteistö Tekniset toimistot Lempäälä-Pirkkala 4H-yhdistys, toimistohuone Koulutie 1 KELA, toimistohuone Tvövoimatoimisto, 2 tstoa Suupankuja 2 Pirkkalan vesiosuuskunta, liikehuoneisto Anian koulu PELMU-yhdistys, harjoitustiloja Killon opetustila Asunto, Pirkan Opiston tiloja. Suupantorin osakehuoneisto Kampaamoyrittäjä Nuolialan vuokratalo Asuntoja 5 kpl Harjula (useita rakennuksia) Markku Heikkilä koko tila 15

16 5.4.4 Vuokrasopimus puretaan Kiinteistö VVO asunnot, Pirkanpihlaja 1 välivuokrausasunto, vuokrasopimus päättyy kun nykyinen asukas irtisanoo vuokrasopimuksen. Pirkkalan kunta Suupantie 11, Pirkkala 16

17 Yritys/ Yhteisö: Luokka: Pirkkalan kunta RAKENNUKSET, OSAKKEET, VUOKRATILAT Perustiedot LIITE NRO 1 Tunnus Nimi Osoite Saanto Hsto-ala (htm²) Tilavuus (rm³) HALLINTORAKENNUKSET 4802 Tekniset toimistot Rohtokuja Sosiaalitoimen viipale Koulutie Sos.toimen erillistilat Suupankuja Kunnanvirasto Suupantie Koulutie 1 Koulutie Pirkkalakeskus sivistys, Pirteva Suupantie 6 C PIRKKALA 4812 Työpajakeskus Lehtimäentie Pirkkala 4814 Suupankuja 2 Suupankuja 2 TERVEYSTOIMEN RAKENNUKSET 4820 Mielenterveystoimisto Helaakallio Hallituskatu TAMPERE 4821 Terveyskeskus Lentoasemantie Perheneuvola Suupantori 11 VARHAISKASVATUKSEN RAKENNUKSET 4840 Pereen päiväkoti Isomäentie Pereen päiväkoti, Ulkovälinevarasto 2 (tilat ) Isomäentie Pereen päiväkoti, Ulkovälinevarasto 1 (tilat 074, 075) Isomäentie Killon päiväkoti Sarkontie Killon päiväkoti. Ulkovälinevarasto, sisäpiha Sarkontie Killon päiväkoti, Kiinteistönhoitajan varasto-työtila Sarkontie Kyöstin 1. päiväkoti, Kartano Kartanontie Loukonlahden päiväkoti Kirkkoveräjäntie Kyöstin 2. päiväkoti, Kartanonkulma Kyöstintie Tommilan päiväkoti Tommilankuja Puuhkalakin päiväkoti Lähdekuja 2 Oma Vuokra Osakeomistus Oma Vuokra Osakeomistus Oma Oma Vuokra Oma Vuokra Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Vuokra Oma Oma Oma Kiinteistötieto 2013 Haahtela-kehitys Oy Sivu 1/4

18 Yritys/ Yhteisö: Luokka: Pirkkalan kunta RAKENNUKSET, OSAKKEET, VUOKRATILAT Perustiedot LIITE NRO 1 Tunnus Nimi Osoite Saanto Hsto-ala (htm²) Tilavuus (rm³) 4847 Pakkalanlyhdyn päiväkoti Kaartokuja Kurikanpirtin päiväkoti Pirttimäki Toivion ryhmäperhepäiväkoti Välitie 4 D PIRKKALA 4851 Kreetankujan päiväkoti Kreetankuja Suupanpuiston kerhotila Suupankuja Nuolialan päiväkoti Killonvainiontie Nuolialan päiväkoti, Ulkovälinevarastot, 2 kpl Killonvainiontie Kurikansiiven päiväkoti Aittokorventie 2 A 4855 Kurikan Helmen päiväkoti Aittokorventie 2 C 4856 Toivion päiväkoti Korpitie PIRKKALA SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET 4860 Palvelukeskus - Vanhainkoti Pirkankoivu Lehtimäentie 2 C 4860 VK-pk lämpökeskus Lehtimäentie Loukonlahden vanhusten aluepiste Kirkkoveräjäntie Hopeakellon palvelupiste Suupankuja 3 notta Hopeakellon välivuokrausosakkeet 4 kpl Suupankuja 3 notta Välivuokrausasunto Pirkanpihlaja Leehtimäentie 2A Pirkkala OPETUSTOIMEN RAKENNUKSET 4870 Hyrsingin koulu Sorkkalantie Kirkonkylän Kivikoulu Anian rantatie Kirkonkylän kirjasto Anialan rantatie Kirkonkylän puukoulu Anian rantatie Naistenmatkan koulu Koulutie Nuolialan kivikoulu Jaakontie Nuolialan II-kerr. puukoulu Jaakontie 5 Oma Oma Osake Vuokra Osake Vuokra Vuokra Oma Vuokra Oma Oma Oma Vuokra Osake Osake Vuokra Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Kiinteistötieto 2013 Haahtela-kehitys Oy Sivu 2/4

19 Yritys/ Yhteisö: Luokka: Pirkkalan kunta RAKENNUKSET, OSAKKEET, VUOKRATILAT Perustiedot LIITE NRO 1 Tunnus Nimi Osoite Saanto Hsto-ala (htm²) Tilavuus (rm³) 4877 Nuolialan I-kerr.puukoulu (Vivi Lönn) Jaakontie Toivion koulu Korpitie PIRKKALA 4880 Kurikankulman koulu-päiväkoti Aittokorventie 2 B 4884 Lukio - Yläaste Koulutie Paja Koulutie Yläasteen väistötila Koulutie 8 VAPAA-AJAN RAKENNUKSET 4890 Anian koulu Anian rantatie Killon opetustila Killontie Suupansadon kerhotila Suupankuja Pirkkala 4895 Kyöstin kerhotalo Kyöstintie Allan Salo Heikkiläntie Pirkkala 4897 Suupantori 11 ( Kampaamo ) Suupantori Pääkirjasto Suupankuja 6 C 4901 Nuolialan kirjasto Jaakontie Tuoremehuasema Turkkirata Monitoimitilat Koulutie Liikuntatalo Koulutie Kranstolpan sauna Kranstolpantie 4917 Kranstolpan talo + katos Kranstolpantie Reipin sauna Reipintie Killon huoltorakennus Moisiontie Suupan huoltorakennus Koulutie Loukonlahden huoltorakennus Eskonpolku 4920 Haikan huoltorakennus Puistokatu Oma Oma Oma Oma Oma Vuokra Oma Oma Oma Oma Oma Osake Osake Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Kiinteistötieto 2013 Haahtela-kehitys Oy Sivu 3/4

20 Yritys/ Yhteisö: Luokka: Pirkkalan kunta RAKENNUKSET, OSAKKEET, VUOKRATILAT Perustiedot LIITE NRO 1 Tunnus Nimi Osoite Saanto Hsto-ala (htm²) Tilavuus (rm³) 4922 Riekon talo + sauna Riekontie 4924 Museorakennukset Museotie Oma Oma VARASTOT JA MUUT RAKENNUKSET 4935 Varastohalli ja valvomo Turkkirata Työ- ja varastokeskus Turkkirata Puuverstas, laajennus (viipale) Turkkirata Puuverstas Turkkirata Pressuhalli Turkkirata Viisari (Työter. liikeel.) Suupantie Nuolialan vuokratalo Jaakontie Harjula ( useita rakennuksia ) Paunintie 4961 Talvitie 1 Talvitie Äärimaa Pereensaarentie PIRKKALA 4963 Sankila ( useita rakennuksia, päärakennuksen laaj ) Sankilantie Pirkkala 4965 As Oy korkearinne ( Kvist ) Kirkkoveräjäntie Pirkkala 4967 Rantaniityn juhlatalo Saveenraitti Suupanpuiston kerhotila (Elokolo ) Suupankuja 4-6 D Pirkkala 4980 Paloasema Lentoasemantie 568 Oma Oma Oma Oma Oma 450 Osake Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Öljyntorjuntavarasto Lentoasemantie 568 notta Rajalahden rantasauna Kranstolppa Pirkkala Oma Oma Yhteensä Kiinteistötieto 2013 Haahtela-kehitys Oy Sivu 4/4

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖSTRATEGIA Käsitelty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.11.2009/ 304 ja yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.12.2009/ 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1.Johdanto 3 2.Kiinteistöstrategian

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma

SODANKYLÄN KUNTA. Asunto-ohjelma SODANKYLÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA Asunto-ohjelma 2013 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 Sampo 800013-900223 PL 60 Telefax (016) 618102 Pohjolan OP 564125-2589 99601 Sodankylä Y-tunnus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2013-2015

Taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖOMAISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 1/2015 Purettavat, myytävät ja kehitettävät kiinteistöt - luettelo 16.1.2015 Raili Salminen

KIINTEISTÖOMAISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 1/2015 Purettavat, myytävät ja kehitettävät kiinteistöt - luettelo 16.1.2015 Raili Salminen Sivu 1 Liite 5 / tilajk 28.1.2015 10 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut - liikelaitos KIINTEISTÖOMAISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 1/2015 Purettavat, myytävät ja kehitettävät kiinteistöt - luettelo 16.1.2015

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys... 2 3. Vuokra-asuntokanta... 5 3.1 Kaupungin

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020

KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 1 KEURUUN KAU- PUNGIN ASUNTO-OHJELMA 2015 2020 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KEURUUN VÄKILUVUN KEHITYS... 4 1.2 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 5 1.3 VÄESTÖENNUSTE... 9 2 ASUMINEN KEURUULLA... 9 2.1 KAAVOITUS JA

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004.

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. TOIMITILASTRATEGIA 2006 2010 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ...4 1 TOIMITILASTRATEGIAN

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI LASTEN PÄIVÄHOITO Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.5.2010 Tiivistelmä Päivähoitolaki velvoittaa kuntia järjestämään päivähoitoa perheille

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 1 VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 Työryhmän toimeksianto... 4 2 Työryhmän työnsä pohjaksi asettamat

Lisätiedot