1 Johdanto. 1.1 Toimeksianto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Johdanto. 1.1 Toimeksianto"

Transkriptio

1 Toimitilastrategia

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Toimeksianto Selvitykseen kuuluvat tilat Yhteydet kunnan strategiseen suunnitteluun Suunnitelman laatimistapa Nykytila Tilojen määrä Rakennusomaisuuden arvo Kiinteistönpito ja ylläpito Sisäinen vuokra Tilojen erittely Kunnan suoraan omistamat tilat Ulosvuokratut kunnan omistamat tilat Vuokralle otetut tilat Muut tilat Tilojen vertailu Tilojen vertailu käyttäjien näkökulmasta Rakennuksen kunto Toimenpide-ehdotukset Omassa omistuksessa olevat rakennukset Selvitetään kiinteistöjen kehityskeinot Tilat pidetään omassa käytössä Myydään lisäselvitysten jälkeen...12 Kranstolpan rantahuvila Myydään Puretaan Omassa omistuksessa olevat osakkeet Osakeomistus pidetään ja oma käyttö Osakeomistus pidetään ja vuokrausta jatketaan Myydään selvitysten jälkeen Myydään Vuokralle otetut tilat Vuokrasopimusta jatketaan Vuokraustarve päättyy määräajan kuluttua Vuokrasopimusta pyritään muuttamaan Vuokrasopimus puretaan Ulosvuokratut tilat Vuokrausta jatketaan Vuokrasopimusta pyritään muuttamaan Vuokrasopimus päättyy tilojen kiinteistökehitystoimien vuoksi Vuokrasopimus puretaan...16 Liite 1 Kiinteistöjen perustiedot Liite 2 Rakennusten uudis- ja nykyhinta Liite 3 Rakennusten sisäisen vuokran kustannuksia 2012 Liite 4 Omassa omistuksessa olevat rakennukset Liite 5 Osakkeet Liite 6 Ulosvuokratut tilat Liite 7 Vuokralle otetut tilat Liite 8 Hallintokuntien arviot kiinteistöistä Liite 9 Rakennusten kuntoluokitus 2

3 1 Johdanto 1.1 Toimeksianto Pirkkalan vuoden 2013 talousarvion tavoitteeksi asetettiin kunnan toimitilastrategian laatiminen. Pormestari asetti työryhmän toimitilaohjelman valmistelemiseksi. Toimitilaohjelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa ja linjauksia siitä, miten kunnan toimitilojen omistus ja ylläpito on taloudellisinta ja tarkoituksenmukaisinta järjestää Toimitilastrategian keskeiseksi ja päälinjauksiksi määriteltiin seuraavat osiot - tilat nyt ja niiden käyttö nyt ja tarve tulevaisuudessa - tilojen tehokas käyttö - rakennuskannan kunnon turvaaminen ja omaisuudesta huolehtiminen Ohjelmassa tehdyt linjaukset ovat perusta vuosittaiselle talousarviolle ja taloussuunnitelmalle. Ohjelmassa laaditaan strategiset linjaukset tulevaisuuden toimenpiteille. Toimitilaohjelman valmistelulle varattiin aikaa vuoden 2013 loppuun, johon saatiin jatkoaikaa. Ohjelma laaditaan kunnan omana työnä ja sen edellytettiin olevan lyhyt ja rakenteeltaan tiivis. Työryhmään nimettiin tekninen johtaja Jouni Korhonen puheenjohtajana, vs. perusturvajohtaja Paula Paavilainen, kansliapäällikkö Oskari Auvinen, sivistysjohtaja Markku Valkamo, kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen, hallintojohtaja Olli Niemi, talousjohtaja Petri Lätti ja rakennuspäällikkö Markku Viinamäki sihteeri. - omistajapolitiikka; ehdotuksen laatiminen siitä, mitä kiinteistöjä kunta ei myy, mitä se voi myydä ja mitä kiinteistöjä se pyrkii myymään - tilapalvelun organisointi ja palvelujen tuottaminen 3

4 1.2 Selvitykseen kuuluvat tilat Selvityksen kohteena ovat kaikki kunnan hallinnassa olevat tilat. Kunnan hallintaan on tullut tiloja ja kiinteistöjä usealla eri tavalla. Pääosan tiloista muodostaa rakennukset, jotka on rakennettu niiden nykyiseen käyttöön (laitokset, päiväkodit ja koulut ). Osa tiloista on hankittu osakkeina tai vuokratiloina kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöistä. Näiden osalta useimpien käyttötarkoitus on muuttunut vuosien varrella. Osa kiinteistöistä on tullut kunnalle tehtyjen maakauppojen yhteydessä eikä niille ole yleensä kunnan toiminnassa tarvetta.. Luettelo kunnan hallinnassa olevista tiloista, niiden käyttäjähallintokunta, hallintaperuste, laajuustiedot ja osoitetiedot ovat liitteenä nro Yhteydet kunnan strategiseen suunnitteluun Pirkkalassa on laadittu kuntastrategia vuosille Kuntastrategiassa on laadittu linjauksia, jotka voidaan ottaa huomioon myös kiinteistöjen hallinnan näkökulmasta. Tässä eräitä strategisesti tärkeitä linjauksia, joita tulee noudattaa kunnan kiinteistöjä ja rakennuksia arvioitaessa: VISIO : Pirkkala on elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia. Pirkkala on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten toimintatapojen uudistaja.. Tavoitteita : Investointien mitoitus ja rahoitus suhteutetaan kantokykyyn. Tuottavuuden kasvattaminen. Luovien, vaihtoehtoisten investointimallien hyödyntäminen. Pirkkalan väkiluvun ennustetaan tilastokeskuksen mukaan saavuttavan asukkaan rajan vuonna Tämä toteutunee jo aikaisemminkin. Kuntatalouden arvioidaan pysyvän kireänä ja suurena uhkana on kunnan velkaantumisen jatkuminen. Velkaantumisen suurimpana syynä on kunnan kasvusta johtuneet investoinnit. Maapoliittisen ohjelman mukaan Pirkkalan kunnan kasvua ohjataan yhdyskuntarakennetta eheyttäen kuntakeskuksessa ja nauhataajama-alueella. 4

5 Jäljempänä on koottu eri osastojen toiminnan kehitysnäkymiä tilatarpeiden kannalta: Hallinto-osasto Pirkkalan kunnan hallinto toimii tällä hetkellä 3-4 eri työpisteessä. Tavoitteena tulee olla toimintojen keskittäminen samaan kiinteistöön. Asiakaspalvelun näkökulmasta yhteispalvelun keskeinen sijainti ja saavutettavuus ovat tärkeää. Yhteispalvelusta tulee voida ohjata asiakkaat ao. viranomaisten luokse samassa kiinteistössä. Keskitettyjä palveluita tulee olla yleishallinto, taloushallinto, työllisyyspalvelut, KELA:n toimistot ja perusturvan palvelut. Myös maankäytön, rakennusvalvonnan ja teknisen osaston palvelut tulee olla saavutettavissa samasta kiinteistössä. Myös sivistystoimen siirtyminen samaan kiinteistöön parantaa asiakaspalvelua kuntalaisiin nähden. Em. edellyttää riittävien tilojen varaamista uuden kunnanviraston suunnittelussa ja rakentamisessa. Perusturva Vanhusten palveluissa palvelurakenne painottuu jatkossa kotihoitoon ja palveluasumiseen laitosasumisen sijaan. Y- säätiön rakennuttaman Pirkkalan Senioritalon valmistumisen myötä pyritään keskittämään kotihoidon nykyiset aluepisteet senioritaloon, jolloin nykyiset kotihoidon aluepisteistä voidaan luopua. Terveyspalveluissa väestön kasvu ja siitä johtuva palvelutarpeen kasvu lisää toimitilojen tarvetta. Tällä hetkellä Tampereella sijaitsevien mielenterveyspalveluiden sijoittuminen Pirkkalan kunnan alueelle on ollut pitkän aikavälin tavoite. Sosiaalipalveluissa tavoitteena on sijoittaa nykyisin hajallaan olevat palvelupisteet (sosiaalitoimiston viipale, perheneuvolan toimitilat ja perhetyön toimitilat) samoihin tiloihin. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan järjestämisen edellyttämiin tilatarpeisiin pyritään etsimään ratkaisua yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa. Perusturvaosaston toimialalla tilatarpeisiin ja - ratkaisuihin vaikuttanee meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Sivistystoimi Opetuksen tilat Esi- ja perusopetuksen tilojen osalta väkiluvun ja etenkin lapsien määrän voimakas kasvu ovat johtaneet investointitarpeisiin. Investointitarvetta tulee myös lähivuosina erityisesti koulukeskuksen ja Pereen alueelle. Pereen alueen kaava mahdollistaa päiväkotikoulukokonaisuuden rakentamisen niin, että kouluosassa opiskelee esi-2. luokan oppilaita. Nuolialan, Toivion ja Kurikankulman koulut sekä Hyrsingin koulutalo ovat hyvässä kunnossa. Kirkonkylän koulun laajamittaiseen peruskorjaukseen tai uuden koulupäiväkotikokonaisuuden rakentamiseen on varauduttava viimeistään 2020-luvulla. Siihen saakka on tehtävä riittäviä korjauksia oppilaiden ja opetushenkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Pirkkalan yhteislukiolle investoidaan nykyaikaisen toimintakulttuurin mukainen oppimisympäristö muutaman lähivuoden aikana. Tämä ympäristö rakennetaan uudenaikaisella ajattelulla ns. hybridi-mallilla eli perinteisen yläkoulu-lukio akselin sijaan lukion yhteistyösuunta löytyy työelämäyhteyksien kautta kunnan uuden keskustan suuntaan mm. yhteisillä monitoimitila-, neuvottelutila- ja lounaskahvilaratkaisuilla. Toisen asteen ammatillisen opetuksen hoitaa seudullinen ammattiopisto Tredu, joka mahdollisesti tulee investoimaan lentokentän alueelle oman toimitilansa lähivuosien aikana. Päiväkotitilat Päivähoidon tarve kasvaa tasaisesti lähivuosien aikana. Hyväksyttyjen kaavojen mukaan Pirkkalaan rakentuu runsaasti rivitalo- / paritaloasuntoja. Ne houkuttelevat lapsiperheitä Pirkkalaan. Toinen vaikuttava asia päivähoidon 5

6 tarpeen kasvuun on syntyvyyden pysyminen korkeana. Nykyiset Pirkkalan kunnan päiväkodit eivät riitä vastaamaan päivähoitotarpeen kasvuun. Pirkkalan omien päiväkotien lisäksi Pirkkalaan on tulossa yksityisiä palvelusetelipäiväkoteja. Kyöstin alueelle valmistuva viisiryhmäinen yksityinen palvelusetelipäiväkoti helpottaa päivähoitotilannetta toimintavuodesta alkaen. Seuraava tavoite on, että Pereen rantatien varteen valmistuu yksityinen kuusiryhmäinen palvelusetelipäiväkoti viimeistään vuodenvaihteessa Kyöstin alueella olevat Pirkkalan kunnan omat päiväkodit vaativat kuntokartoituksen mukaan mittavat kunnostustoimet. Vaihtoehtoina ovat rakennuksista luopuminen tai peruskorjausten toteuttaminen. Yksiköistä luopuminen edellyttää vähintään kuusiryhmäisen päiväkodin rakentamista Kyöstin alueelle. Toinen vaihtoehto on Kyöstin päiväkotien perusteellisten korjaustoimien toteuttaminen, joka vaatii mahdollisesti väistötilojen hankkimista. Kyöstin alueen päivähoitotarve tulee lisääntymään Soljan alueen rakentumisen myötä. säilyttää ja kunnostustoimien toteuttamisen lisäksi kannattaa selvittää onko päiväkotia mahdollista laajentaa 2-3 lapsiryhmällä. Tätä varten tulee laskea kustannukset, arvioida kokopäivähoitotarve, toiminnalliset seikat ja rakentamisajan vaikutukset toimintaan. Päivähoito luopuu pienistä yhden ryhmän etäyksiköistä heti, kun se on mahdollista. Tavoite on muuttaa Kreetankujan ryhmä avoimen varhaiskasvatuksen ja kerhotoiminnan toiminnan yksiköksi vuonna Loukonlahden päiväkotiryhmästä on tavoite luopua vuonna Tekninen toimi Teknisen toimen tavoitteena on hallinnon keskittäminen samaan toimitilaan. Maankäytön ja kaavoituksen sijoittumisella teknisen toimen yhteyteen saavutetaan paljon synergiaetuja kunnallisteknisen suunnittelun kannalta. Työ- ja varastokeskustoiminnan keskittämistä nykyiseen tukikohtaan (Turkkirata 12) tulee jatkaa mm. Loukonlahden varastotilojen poistumisen vuoksi. Kunnallistekniikan ja puisto- ja liikuntaosaston työnjohdon tiloja tulee rakentaa alueelle lisää. Puuhkalakin päiväkodissa on myös korjaustarpeita. Päiväkoti on välttämätöntä 1.4 Suunnitelman laatimistapa Työryhmä on pitänyt 6 kokousta ja tutustunut kunnan kiinteistöihin paikan päällä. Toiminnan arvioinnit on tehty hallintokunnissa. Kiinteistöjen kuntoa on arvioitu tilapalvelussa laadittujen laskelmien ja kuntoarvioiden pohjalta. 2 Nykytila 2.1 Tilojen määrä Kunnan hallinnassa olevat tilat ja kiinteistöt jakaantuvat hallintokunnittain liitteen nro 1 mukaisesti. Rakennuksia ja huoneistoja on yhteensä 91, joiden huoneistoala on hsto-m 2 ja tilavuus m 3. 6

7 2.2 Rakennusomaisuuden arvo Kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen nykyarvo Haahtelan rakennusosien kulumiseen perustuvien laskelmien mukaan on , joka on 76,0 % niiden uudishankintahinnasta Tämän perusteella voidaan todeta, että oma kiinteistökanta on yleisesti uudehkoa tai peruskorjattua. Yksittäisten kiinteistöjen osalta kuitenkin korjausvelka on muodostunut suureksi. Korjausvelka kaikkien kiinteistöjen osalta on Huomioitava on myös kiinteistöjen korjausvastuu, joka kunnan omien kiinteistöjen osalta tulisi olla /v. Tämän lisäksi kunnan osakkeiden kunnossapitoon tulee varautua. Kunnan suunnitelman mukaisiin poistoihin perustuvan poistosuunnitelman mukainen jäännösarvo kiinteistöille on Poistoaika kiinteistöille on ollut pääosin 30 v ja nykyisin 20 v. Kunnan omistamien rakennusten uudis- ja nykyhintalaskelma on esitetty liitteessä nro 2. Taulukkoon on kirjattu myös rakennuksien korjausvelka, joka on määritelty seuraavasti: 70 % uudisrakennushinta nykyhinta. Korjausvelan pienentämiskeinoja ovat kiinteistöjen peruskorjaus, myyminen tai purkaminen. Lisäksi on huomioitava, että rakennuksella voi olla jäljellä käyttöarvoa vaikka rakennuksen nykyhinta on pieni ja korjausvelka suuri. Kunnalla on lisäksi osakeomistuksia eri kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä 16 kappaletta, joista kunnalla on 4 huoneistoa As Oy Hopeakellossa, jotka toimivat välivuokrausasuntoina. Näiden hallinta on perusturvalla. Osakkeiden hankinta-arvo on , josta KOY Pirkkalakeskuksen osuus on Lisäksi kunta on osakkaan yhtiöissä, joilla on kiinteistöomaisuutta muun muassa Pirkkalan jäähalli Oy ja Niemenmaan Lämpö Oy. Yhtiövastikkeita kunta maksoi näistä vuonna Pirkkalan kunnalla on lisäksi osuus Tredun kiinteistöomistuksesta n. 4,7 milj.. Kunta on vuokrannut tiloja hallintokuntien käyttöön. Näistä maksettavat vuokrat ja korvaukset olivat yhteensä vuonna 2013, sisältäen Kiinteistö Oy Nuolialan Päiväkoti Oy:n ( / 2013 ja Kurikan Helmen päiväkodin ( /2013 ) leasingvuokrat. 2.3 Kiinteistönpito ja ylläpito Kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta ja kunnossapidosta vastaa kunnan tilapalvelu. Tilapalvelu vastaa myös kunnan omistamien osakehuoneistojen ja vuokrattujen tilojen kunnossapidosta yhtiöiden vastuunjakotaulukoiden määrittämässä laajuudessa. Myös Leasingrahoituksella hankittujen kiinteistöjen (Nuolialan päiväkoti ja Kurikan Helmen päiväkoti) ylläpidosta vastaa kokonaisuudessaan tilapalvelu. Kiinteistöjen leasingmaksut kierrätetään tilapalvelun kautta käyttäjien sisäisiin vuokriin. Kunnalla on myös välivuokrausasuntoja, osakkeita ja vuokra-asuntoja, joiden kustannuksista vastaa perusturva tai sivistystoimi suoraan. Y-säätiön Pirkkalan Senioritalon kunnalle vuokrattujen tilojen vuokrat, kiinteistönhoidon, siivouksen ja ruokahuollon kustannukset kierrätetään tilapalvelun sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden kautta alkaen. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia vuodelta 2012 on vertailtu taulukossa nro 3. 7

8 2.4 Sisäinen vuokra Tilapalvelu perii hallintokunnilta sisäistä vuokraa tilojen käytöstä. Sisäinen vuokra sisältää ylläpitovuokran ja pääomavuokran, mikä määräytyy kiinteistöjen poistojen perusteella. Ylläpitovuokra sisältää seuraavat kustannuslajit; vakuutukset, käyttö ja huolto, lämmitys, sähkö, vesi ja jätevesi, erityislaitehuolto, jätehuolto, ulkoalueiden huolto, maksetut vuokrat ja vastikkeet, LVIASlaitteiden huolto sekä korjaukset ja kunnossapito. Tilapalvelun hallinnon ja työnjohdon menot sekä kaikkiin kiinteistöihin kohdentuvat jakamattomat menot kohdennetaan kiinteistöille huoneistoalojen suhteessa. Ruoka- ja puhtauspalvelu laskuttaa siivous- ja ruokapalvelukustannukset suoraan hallintokunnilta. Ulosvuokrattujen tilojen osalta ne on sisällytetty vuokriin, mikäli siivous kuuluu sopimuksiin. Tilapalvelu toimii nettobudjetti-periaatteella kiinteistönpidon osalta. Rakennuttaminen kuuluu tilapalveluun omana vastuuyksikkönään. 3 Tilojen erittely 3.1 Kunnan suoraan omistamat tilat Kunnan suoraan omistamia kiinteistöjä on 44 kpl, joissa 61 lämmitettyä rakennusta. Niiden yhteinen huoneistoala on hsto-m 2 ja tilavuus m 3. Näistä kunnan omassa käytössä on 42 rakennusta. Tilat ja rakennukset on esitetty liitteessä nro 4 Kunnan suoraan omistamia osakkeita on 12 kpl. Niiden huoneistoala on yhteensä m 2. Näistä kunnan käytössä on 8 kpl. Lisäksi on välivuokraushuoneistoja 4 kpl Hopeakellossa. Osakkeet on esitetty liitteessä nro Ulosvuokratut kunnan omistamat tilat Kunnan omistamia, mutta ulosvuokrattuja tiloja on 10 kpl ja niiden lisäksi eri kiinteistöistä on vuokrattu yksittäisiä tiloja 10 kpl. Tilat ja rakennukset sekä vuokralaiset on esitetty taulukossa nro Vuokralle otetut tilat Kunnan vuokraamia tiloja kunnan omaan käyttöön on 11 kpl ja niiden huoneistoala on hsto-m 2. Tilat ja rakennukset on esitetty liitteessä no 7 Pirtevan toimitiloja on vuokralla lisäksi Hämeenkyrössä, Ylöjärvellä ja Vesilahdella. 3.4 Muut tilat Lisäksi kunnalla on kiinteistöjä, joiden käyttöä ei ole määritelty. 8

9 4 Tilojen vertailu 4.1 Tilojen vertailu käyttäjien näkökulmasta Tiloja on arvioitu taulukkomuodossa hallintokuntien näkökulmasta seuraavasti - tilojen nykyinen käyttö - soveltuvuus nykyiseen käyttöön - käyttötehokkuus Arviointi taulukossa nro Rakennuksen kunto Rakennusten teknistä kuntoa ja kustannuksia on arvioitu tilapalvelun toimesta todettujen korjaustarpeiden ja kuntoarvioiden perusteella rakennustekniikan, LVIA- tekniikan ja sähkötekniikan osalta seuraavasti Kuntoluokka (= kiireellisyysluokka) 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6-10 vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 10 vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6-10 vuoden kuluessa 1 = huono, uusinta 1-5 vuoden kuluessa Arviointi taulukossa nro 9 9

10 5 Toimenpide-ehdotukset 5.1 Omassa omistuksessa olevat rakennukset Selvitetään kiinteistöjen kehityskeinot Kiinteistö Kunnanvirasto Kiinteistökehityshanke kaavoitettavalla alueella Korjausvelka noin , välitön peruskorjaustarve Rakennuksessa sisäilmaongelmia Kiinteistö myydään perustettavalle KOY:lle Selvitetään toiminnan jatkaminen vuokralla tai osakeomistuksena Terveyskeskus, Tilaohjelman päivittäminen mahdollinen laajennusosa Kaavoitusvalitus käsittelyssä Mahdollisen laajennusosan rakentamisessa huomioidaan eri rahoitusmallit, esim. ulkopuolinen rakennuttaja, kunta vuokralaisena Nuolialan vuokratalo Rakennus huonokuntoinen. Peruskorjaustarve. Nuolialan koulukorttelin suunnittelussa tarpeellisuus selvitettävä Rakennuksella suojelumerkintä Tilat pidetään omassa käytössä Kiinteistö Terveyskeskus, nykyinen rakennus Pidetään nykyisessä käytössä Työpajakeskus Saneeraus Tilat työllisyysyksikön toimintatiloina Pereen päiväkoti Pidetään omassa käytössä Seurakunnan vuokraama osasto omaan käyttöön 2017 Killon päiväkoti Pidetään omassa käytössä Kaavoituksen edetessä laajennus / lisärakennusmahdollisuus alueella Puuhkalakin päiväkoti Pidetään omassa käytössä Laajennusmahdollisuus (2 osastoa) Pakkalanlyhdyn päiväkoti Pidetään omassa käytössä Kurikanpirtin päiväkoti Pidetään omassa käytössä Kurikansiiven päiväkoti Pidetään omassa käytössä Palvelukeskus - Vanhainkoti Pidetään omassa käytössä Pirkankoivu Ei peruskorjaustarvetta Vuosikorjauksia tehostettava Hyrsingin koulu ja Pidetään omassa käytössä 2 piharakennusta Koulun käytöstä päätetään Kirkonkylän koulun laajennuksen yhteydessä Kirkonkylän kivikoulu Pidetään omassa käytössä Laajennustarpeet ovat sidoksissa laajempiin kaavoitusratkaisuihin Nykyiset tilat ovat epäkäytännöllisiä Kuntoarvion mukaiset saneeraustarpeet noin 1,5 milj. Kirkonkylän puukoulu Pidetään omassa käytössä Käyttötarkoitus päätetään kivikoulun laajennuksen yhteydessä Suojeltu rakennus Laajoja peruskorjauksia tehty Naistenmatkan koulu Pidetään omassa käytössä Laajennus ja peruskorjaus tehty Sisäilmaongelmien vuoksi korjaustarpeita noin 0,6 milj. 10

11 Nuolialan kivikoulu Pidetään omassa käytössä Laajennus valmistuu XI/2014 Kellarikerroksen tilamuutokset 1,5 milj Korjaustarpeita vanhassa osassa kuntoarvion mukaan Peruskorjaustarpeet huomattavasti suuremmat Suojeltu rakennus Nuolialan Pidetään omassa käytössä II-kerroksinen puukoulu Ilmastointikorjauksia 2013 Suojeltu rakennus Nuolialan Pidetään omassa käytössä I-kerroksinen puukoulu Kuntoarvion mukaisia peruskorjaustarpeita noin (Vivi Lönn) Ilmastointikorjauksia 2013 Suojeltu rakennus Toivion koulu Pidetään omassa käytössä Laajennus ja saneeraus valmistunut 2012 Toivion päiväkoti Pidetään omassa käytössä Peruskorjausta jatkettava putkistoremontilla Kurikankulman koulu-päiväkoti Pidetään omassa käytössä Lukio - Yläaste Pidetään omassa käytössä Sisäilmaongelmista johtuvia korjaustöitä noin Laajennustarpeita oppilasennusteiden mukaan 2016 Lukiotyöryhmä tehnyt esityksen uuden lukion rakentamiseksi Paja - yläaste Pidetään omassa käytössä Kosteusvauriokorjauksia Vaihtoehtoisia ratkaisuja selvitetään kevään 2014 aikana Monitoimitilat Uudet tilat liikuntatalon yhteydessä Nuolialan kirjasto Pidetään omassa käytössä. Käyttö tällä hetkellä sivukirjastona Tuleva käyttö vain koulukirjastona Pereen alueen kirjastotarpeita selvitettävä yhdessä Tampereen kanssa Korjausvelkaa noin Tuoremehuasema Pidetään omassa käytössä Vuokrattu 4H-yhdistykselle Liikuntatalo Pidetään omassa käytössä Reipin sauna + piharakennus ja Peruskorjaustarpeita noin tai uuden rakentaminen uimakoppi ) Talviuintipaikka ja alueen "tukikohta" kesäisin Killon huoltorakennus, Pidetään omassa käytössä 2 rakennusta Tiloilla käyttöarvoa Korjausvelkaa Suupan huoltorakennus Pidetään omassa käytössä Tiloilla käyttöarvoa Peruskorjaustarpeita ja tilajärjestelyitä sosiaalitilojen osalta Loukonlahden huoltorakennus Pidetään omassa käytössä Tiloilla käyttöarvoa Korjausvelkaa Museorakennukset Maisemallisia arvoja (Päärak. +8 muuta ) Päärakennus kunnostettu ja piharakennukset katettu Päärakennus pihapiireineen vuokrattu vapaa-aikayrittäjälle Varastohalli ja valvomo Kunnallistekniikan työnjohdon tiloja, joissa laajennustarpeita sekä lämmintä varastotilaa Korjausvelkaa Työ- ja varastokeskus Teknisen osaston tuntipalkkaisen henkilöstön sosiaalitilaa ja kunnallistekniikan toimistotilaa Korjausvelkaa noin Puuverstas, laajennus (viipale) Tilapalvelun ja kunnallistekniikan työ- ja varastotilaa Puuverstas Tilapalvelun työtilaa 11

12 Pressuhalli Kunnallistekniikan hiekoitussoravarasto Äärimaa Käyttötarkoitus ratkaistava Pereensaaren kehittämisen yhteydessä Vuokrattu asuinkäyttöön Rantaniityn juhlatalo Pidetään alue omassa käytössä Alue kunnan keskeistä virkistysaluetta Kunnan juhlatilana ja alakerta vuokrattuna ravintolayrittäjälle Kranstolpan sauna Käyttö vähäistä Alueelle mahdollista kaavoittaa loma-asutusta Allan Salon kiinteistö Kiinteistö toimii taiteilijoiden työtilana kesäisin. Kiinteistöllä oma johtokunta Myydään lisäselvitysten jälkeen Kiinteistö Nykyarvo Tasearvo Tekniset toimistot Kiinteistökehityshanke kaavoitettavalla alueella Tilat käytettävissä kunnes korvaavat tilat valmistuvat Kyöstin 1. päiväkoti, Kartano Kiinteistökehityskohde, käyttötarkoitus päätetään korttelin kaavoituksen yhteydessä Käytettävissä päiväkotina kunnes korvaavia tiloja Kyöstin 2. päiväkoti, Kartanonkulma Kiinteistökehityskohde, käyttötarkoitus päätetään korttelin kaavoituksen yhteydessä Käytettävissä päiväkotina kunnes korvaavia tiloja. Tommilan päiväkoti Kiinteistökehityskohde Toiminta päiväkotina päättyy Tuleva käyttö/purku päätetään kaavoituksen yhteydessä Vuokrausmahdollisuus alkaen Kyöstin kerhotalo Kiinteistökehityskohde, käyttötarkoitus päätetään korttelin kaavoituksen yhteydessä Käytettävissä kerhotiloina kunnes korvaavia tiloja Riekon talo + sauna Kunnalle ei käyttöä Päärakennus ja sauna erotetaan omaksi tontiksi (5000 m2), mikä vuokrataan tai myydään Maa-alueet käsitellään erikseen. Sankila Kiinteistökehityshanke, päätökset sidoksissa laajempiin kaavoitusratkaisuihin (useita rakennuksia, päärak. laaj ) Paloasema Toistaiseksi vuokrattu Maavoimien Materiaalilaitokselle Myyntimahdollisuudet lentoaseman tukipalvelujen käyttäjille selvitettävä Suupankuja 2 Kiinteistökehityshanke, päätökset sidoksissa laajempiin kaavoitusratkaisuihin Toimii väistötiloina kunnes korvaavat tilat saatu. Kranstolpan rantahuvila Myydään tarjousten perusteella rantakaavan laadinnan jälkeen. Ollut vuokrattuna pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Rakennus huonokuntoinen mutta rantatontti Myydään Kiinteistö Nykyarvo Tasearvo Kranstolpan talo + keittokatos Kiinteistökehityshanke Päärakennus erotetaan omaksi tontiksi (5000 m2) ja myydään. Alueen kentät säilytetään omassa käytössä. Anian koulu + piharakennus Rakennuksella ei kunnan käyttöä Tilapäisiä vuokralaisia Tila myydään. 12

13 5.1.5 Puretaan Kiinteistö Nykyarvo Tasearvo Haikan huoltorakennus Rakennus puretaan kun korvaavat tilat on hankittu Korjausvelkaa Kylmää varasto ja pukusuojatilaa. Kirkonkylän kirjasto Rakennus heikkokuntoinen Rakennus purettavissa kirkonkylän koulun laajennuksen tieltä Killon opetustila Rakennus huonokuntoinen Iso tontti Kiinteistökehityshanke Tilat Pirkan Opiston taideopetustiloina 2016 loppuun Harjulan asuinrakennus ja navettarakennus Vuokrattu yksityiselle Kiinteistökehityshanke kaavoituksen yhteydessä Talvitie 1 Purettava kaavoituksen edetessä 5.2 Omassa omistuksessa olevat osakkeet Osakeomistus pidetään ja oma käyttö Kiinteistö Osakkeiden hankinta-arvo Pirkkalakeskus sivistys, Pirteva Uudet tilat keskeisellä paikalla Tilojen käyttö arvioitava kunnanviraston tilojen rakentamisen yhteydessä. Tilat pyritään myymään tai vuokraamaan mikäli Pirtevan toiminta keskitetään muualle. Suupansadon kerhotila Tuleva käyttö varhaiskasvatuksen iltapäiväkerhojen toimintatilana Pääkirjasto Uudet tilat Osakeomistus pidetään ja vuokrausta jatketaan Kiinteistö Osakkeiden hankinta-arvo Viisari Vuokrattu Työterveyshuolto Viisarille (Työterv. liikelaitos) Suupantori 11 Kunnalla ei tiloille käyttöä (Kampaamo) Omistus KOY Suupantorin kiinteistökehityshankkeen ohjauksen kannalta tarpeellinen Kiint. Oy Pirkkalan portti Selvitetään vuokran maksaja Kotitalouden neuvonta-asema Omistus KOY Pirkkalan Portin kiinteistökehityshankkeen ohjauksen kannalta Suupankuja 8 C 54 (Elokolo) Tilat kunnostettu. Elokolon toiminta palaa tiloihin toukokuun aikana. Tilojen vuokrakustannusten jako selvitettävä Myydään selvitysten jälkeen Kiinteistö Osakkeiden hankinta-arvo Sosiaalitoimen erillistilat Myydään mikäli korvaavat tilat virastolle. Toivion ryhmäperhepäiväkoti Myydään mikäli korvaavat tilat tai toimintamuutoksia. Hopeakellon palvelupiste Myydään kun korvaavat tilat Senioritaloon. Suupanpuiston kerhotila Kerhotoiminta siirtyy Suupansadon kerhotilaan kunnostuksen jälkeen. Tilojen jälleenvuokraus selvitetään. 13

14 5.2.4 Myydään Kiinteistö Osakkeiden hankinta-arvo As Oy Korkearinne Osakeomistus välivuokrausasuntona. myydään vuokrasopimuksen päättyessä. As Oy Hopeakello Osakeomistus 4 huoneistoa, välivuokrattua palveluasumista Huoneistot myydään, kun nykyiset vuokrasopimukset päättyvät 5.3 Vuokralle otetut tilat Vuokrasopimusta jatketaan Kiinteistö Mielenterveystoimisto Helaakallio Vuokrasopimusta jatketaan kunnes saadaan korvaavat tilat Pirkkalaan Kurikan Helmen päiväkoti Vuokrasopimus 10 vuotta, lunastus noin Vuokraustarve päättyy määräajan kuluttua Kiinteistö Koulutie 1 Vuokrasopimusta jatketaan kunnes saadaan korvaavat tilat keskustakortteliin. Perheneuvola Vuokrasopimus päättyy. Korvaavat tilat keskustakortteliin Kreetankujan päiväkoti Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus alkaen Alennettu vuokra noin 9 v. (50%) Iltapäiväkerhotoimintaan Vuokrasopimusta pyritään muuttamaan Kiinteistö Nuolialan päiväkoti Vuokrasopimus vuoteen 2025 Lunastus noin 2 milj. Loukonlahden päiväkoti Vuokrasopimus purettavissa, kun korvaavat tilat Loukonlahti- Pere alueelta Sosiaalitoimen viipale Vuokrasopimusta jatketaan kunnes korvaavat tilat rakennettu keskustakortteliin. Osa sijoittuu terveyskeskukseen. Yläasteen väistötila Vuokrasopimusta jatketaan kunnes koulukeskuksen kosteusvauriokorjaukset tehty ja tilojen lisätarve selvitetty Vuokrasopimus puretaan Kiinteistö Loukonlahden vanhusten aluepiste Vuokrasopimus irtisanotaan alkaen Toiminta keskitetään Y-säätiön Pirkkalan Senioritaloon. 14

15 5.4 Ulosvuokratut tilat Vuokrausta jatketaan Kiinteistö Terveyskeskus Laboratoriokeskuksen laboratoriotilat Kurikankulman koulu-päiväkoti Pirkkalan seurakunta Päivähoito-osasto Nuolialan kirjasto Pirkkala Seura ry Varasto- ja arkistotilaa Tuoremehuasema 4H yhdistys Museorakennukset Feeler Productions Oy, päärakennus piharakennuksineen Varastohalli ja valvomo Tampereen Vesi, työtila Viisari Työter. liikeel.) Työterveyshuolto Viisarin vastaanottotilat Rantaniityn juhlatalo Ruokapalvelu Safka, alakerran tilat ja keittiö. Tarvittaessa tilojen käyttö kilpailutetaan tai tehdään pidempiaikainen vuokrasopimus. Paloasema Maavoimien materiaalikeskus, vuokratuottoa Vuokrasopimusta pyritään muuttamaan Kiinteistö Pereen päiväkoti Pirkkalan seurakunta, Päivähoito-osasto Toivion koulu Pirkkalan seurakunta, 1 opetustila. Tilat koulun omaan käyttöön. Äärimaa Villu Jaanisoo asuinkäyttöön Vuokrasopimus päättyy tilojen kiinteistökehitystoimien vuoksi Kiinteistö Tekniset toimistot Lempäälä-Pirkkala 4H-yhdistys, toimistohuone Koulutie 1 KELA, toimistohuone Tvövoimatoimisto, 2 tstoa Suupankuja 2 Pirkkalan vesiosuuskunta, liikehuoneisto Anian koulu PELMU-yhdistys, harjoitustiloja Killon opetustila Asunto, Pirkan Opiston tiloja. Suupantorin osakehuoneisto Kampaamoyrittäjä Nuolialan vuokratalo Asuntoja 5 kpl Harjula (useita rakennuksia) Markku Heikkilä koko tila 15

16 5.4.4 Vuokrasopimus puretaan Kiinteistö VVO asunnot, Pirkanpihlaja 1 välivuokrausasunto, vuokrasopimus päättyy kun nykyinen asukas irtisanoo vuokrasopimuksen. Pirkkalan kunta Suupantie 11, Pirkkala 16

17 Yritys/ Yhteisö: Luokka: Pirkkalan kunta RAKENNUKSET, OSAKKEET, VUOKRATILAT Perustiedot LIITE NRO 1 Tunnus Nimi Osoite Saanto Hsto-ala (htm²) Tilavuus (rm³) HALLINTORAKENNUKSET 4802 Tekniset toimistot Rohtokuja Sosiaalitoimen viipale Koulutie Sos.toimen erillistilat Suupankuja Kunnanvirasto Suupantie Koulutie 1 Koulutie Pirkkalakeskus sivistys, Pirteva Suupantie 6 C PIRKKALA 4812 Työpajakeskus Lehtimäentie Pirkkala 4814 Suupankuja 2 Suupankuja 2 TERVEYSTOIMEN RAKENNUKSET 4820 Mielenterveystoimisto Helaakallio Hallituskatu TAMPERE 4821 Terveyskeskus Lentoasemantie Perheneuvola Suupantori 11 VARHAISKASVATUKSEN RAKENNUKSET 4840 Pereen päiväkoti Isomäentie Pereen päiväkoti, Ulkovälinevarasto 2 (tilat ) Isomäentie Pereen päiväkoti, Ulkovälinevarasto 1 (tilat 074, 075) Isomäentie Killon päiväkoti Sarkontie Killon päiväkoti. Ulkovälinevarasto, sisäpiha Sarkontie Killon päiväkoti, Kiinteistönhoitajan varasto-työtila Sarkontie Kyöstin 1. päiväkoti, Kartano Kartanontie Loukonlahden päiväkoti Kirkkoveräjäntie Kyöstin 2. päiväkoti, Kartanonkulma Kyöstintie Tommilan päiväkoti Tommilankuja Puuhkalakin päiväkoti Lähdekuja 2 Oma Vuokra Osakeomistus Oma Vuokra Osakeomistus Oma Oma Vuokra Oma Vuokra Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Vuokra Oma Oma Oma Kiinteistötieto 2013 Haahtela-kehitys Oy Sivu 1/4

18 Yritys/ Yhteisö: Luokka: Pirkkalan kunta RAKENNUKSET, OSAKKEET, VUOKRATILAT Perustiedot LIITE NRO 1 Tunnus Nimi Osoite Saanto Hsto-ala (htm²) Tilavuus (rm³) 4847 Pakkalanlyhdyn päiväkoti Kaartokuja Kurikanpirtin päiväkoti Pirttimäki Toivion ryhmäperhepäiväkoti Välitie 4 D PIRKKALA 4851 Kreetankujan päiväkoti Kreetankuja Suupanpuiston kerhotila Suupankuja Nuolialan päiväkoti Killonvainiontie Nuolialan päiväkoti, Ulkovälinevarastot, 2 kpl Killonvainiontie Kurikansiiven päiväkoti Aittokorventie 2 A 4855 Kurikan Helmen päiväkoti Aittokorventie 2 C 4856 Toivion päiväkoti Korpitie PIRKKALA SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET 4860 Palvelukeskus - Vanhainkoti Pirkankoivu Lehtimäentie 2 C 4860 VK-pk lämpökeskus Lehtimäentie Loukonlahden vanhusten aluepiste Kirkkoveräjäntie Hopeakellon palvelupiste Suupankuja 3 notta Hopeakellon välivuokrausosakkeet 4 kpl Suupankuja 3 notta Välivuokrausasunto Pirkanpihlaja Leehtimäentie 2A Pirkkala OPETUSTOIMEN RAKENNUKSET 4870 Hyrsingin koulu Sorkkalantie Kirkonkylän Kivikoulu Anian rantatie Kirkonkylän kirjasto Anialan rantatie Kirkonkylän puukoulu Anian rantatie Naistenmatkan koulu Koulutie Nuolialan kivikoulu Jaakontie Nuolialan II-kerr. puukoulu Jaakontie 5 Oma Oma Osake Vuokra Osake Vuokra Vuokra Oma Vuokra Oma Oma Oma Vuokra Osake Osake Vuokra Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Kiinteistötieto 2013 Haahtela-kehitys Oy Sivu 2/4

19 Yritys/ Yhteisö: Luokka: Pirkkalan kunta RAKENNUKSET, OSAKKEET, VUOKRATILAT Perustiedot LIITE NRO 1 Tunnus Nimi Osoite Saanto Hsto-ala (htm²) Tilavuus (rm³) 4877 Nuolialan I-kerr.puukoulu (Vivi Lönn) Jaakontie Toivion koulu Korpitie PIRKKALA 4880 Kurikankulman koulu-päiväkoti Aittokorventie 2 B 4884 Lukio - Yläaste Koulutie Paja Koulutie Yläasteen väistötila Koulutie 8 VAPAA-AJAN RAKENNUKSET 4890 Anian koulu Anian rantatie Killon opetustila Killontie Suupansadon kerhotila Suupankuja Pirkkala 4895 Kyöstin kerhotalo Kyöstintie Allan Salo Heikkiläntie Pirkkala 4897 Suupantori 11 ( Kampaamo ) Suupantori Pääkirjasto Suupankuja 6 C 4901 Nuolialan kirjasto Jaakontie Tuoremehuasema Turkkirata Monitoimitilat Koulutie Liikuntatalo Koulutie Kranstolpan sauna Kranstolpantie 4917 Kranstolpan talo + katos Kranstolpantie Reipin sauna Reipintie Killon huoltorakennus Moisiontie Suupan huoltorakennus Koulutie Loukonlahden huoltorakennus Eskonpolku 4920 Haikan huoltorakennus Puistokatu Oma Oma Oma Oma Oma Vuokra Oma Oma Oma Oma Oma Osake Osake Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Kiinteistötieto 2013 Haahtela-kehitys Oy Sivu 3/4

20 Yritys/ Yhteisö: Luokka: Pirkkalan kunta RAKENNUKSET, OSAKKEET, VUOKRATILAT Perustiedot LIITE NRO 1 Tunnus Nimi Osoite Saanto Hsto-ala (htm²) Tilavuus (rm³) 4922 Riekon talo + sauna Riekontie 4924 Museorakennukset Museotie Oma Oma VARASTOT JA MUUT RAKENNUKSET 4935 Varastohalli ja valvomo Turkkirata Työ- ja varastokeskus Turkkirata Puuverstas, laajennus (viipale) Turkkirata Puuverstas Turkkirata Pressuhalli Turkkirata Viisari (Työter. liikeel.) Suupantie Nuolialan vuokratalo Jaakontie Harjula ( useita rakennuksia ) Paunintie 4961 Talvitie 1 Talvitie Äärimaa Pereensaarentie PIRKKALA 4963 Sankila ( useita rakennuksia, päärakennuksen laaj ) Sankilantie Pirkkala 4965 As Oy korkearinne ( Kvist ) Kirkkoveräjäntie Pirkkala 4967 Rantaniityn juhlatalo Saveenraitti Suupanpuiston kerhotila (Elokolo ) Suupankuja 4-6 D Pirkkala 4980 Paloasema Lentoasemantie 568 Oma Oma Oma Oma Oma 450 Osake Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Öljyntorjuntavarasto Lentoasemantie 568 notta Rajalahden rantasauna Kranstolppa Pirkkala Oma Oma Yhteensä Kiinteistötieto 2013 Haahtela-kehitys Oy Sivu 4/4

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

INVESTOINTIEN HANKEKORTIT v TEK

INVESTOINTIEN HANKEKORTIT v TEK 1 INVESTOINTIEN HANKEKORTIT v. 2010 TEK 9.9.2009 120 6032 1101 Teknisen toimen irtain omaisuus Menot 100 000 40 000 50 000 50 000 50 000 Tilapalvelun irtaimistohankinnat teknisen lautakunnan päätösten

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaupunkikonsernin asunto-omaisuuden

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN. SSTY Hämeenlinna / Harri Isoniemi

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN. SSTY Hämeenlinna / Harri Isoniemi KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN SSTY Hämeenlinna 8.2.2017 / Harri Isoniemi 1) Julkisen sektorin toimitilat 2) Korjausvelan laskennan lähtökohdat 3) Korjausvelan/teknisen arvon laskenta 4) Yhteenveto

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Tekninen toimiala Toimitilapalvelut

SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Tekninen toimiala Toimitilapalvelut SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 9.8.2016 OKL kiinteistöistä ja Juvan virastotalosta Senaatin tekemä kauppa Royl House Oy:n kanssa ja Savonlinnan kaupungin mahdollinen etuostooikeuden käyttö ko. kaupassa

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2016

INVESTOINTIOHJELMA 2016 INVESTOINTIOHJELMA 2016 Valtuuston 30.11.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimialueen alle hyväksytty seuraavat investointihankkeet. Investointimääräraha maankäyttö

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214

MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214 MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214 Palvelutuotannon lautakunta on 11.6.2014 3 käsitellyt eräiden kirkkonummen kunnan omistamien kiinteistöjen ja rakennusten käyttöä toimenpide-ehdotuksineen.

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Kiinteistösalkku ja kiinteistöjen toimenpideohjelma

Kiinteistösalkku ja kiinteistöjen toimenpideohjelma Kiinteistösalkku ja kiinteistöjen toimenpideohjelma 1 Kiinteistösalkku ja kiinteistöjen toimenpideohjelma Johdanto Edellinen kiinteistösalkku ja kiinteistöjen toimenpideohjelma tehtiin 2011-2012. Sen lähtökohtana

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin rakennusten arvo- ja korjausvelkaselvityksen päivitys 2016

Kajaanin kaupungin rakennusten arvo- ja korjausvelkaselvityksen päivitys 2016 Vimpelinlaakson keh.liikelaitoksen johtokunta 24 16.12.2016 Kajaanin kaupungin rakennusten arvo- ja korjausvelkaselvityksen päivitys 2016 VIMJK 24 (valm. Markku Haverinen) Trellum Consulting Oy on tehnyt

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen

Sairaalarakentamisen rahoitusmallit. Keski-Suomen uusi sairaalahanke talousjohtaja Matti Häyrynen Sairaalarakentamisen rahoitusmallit Keski-Suomen uusi sairaalahanke 1.3.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Investointi Investointi tehdään strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi Investoinnin jälkeen

Lisätiedot

Suurimmat syyt, jotka aiheuttivat päivähoidon siirtymistarpeen, olivat välipohja- ja yläpohjarakenteiden kunto ns. asuntopäässä.

Suurimmat syyt, jotka aiheuttivat päivähoidon siirtymistarpeen, olivat välipohja- ja yläpohjarakenteiden kunto ns. asuntopäässä. Venesjärven päiväkodin tarveselvitys 1. Taustaa Rakennuksen omistaja, Kankaanpään kaupunki, on tilannut kuntotutkimuksen Venesjärven koulurakennuksen kunnon selvittämiseksi. Tutkimusten tavoitteena on

Lisätiedot

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 5 Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen Tasapainottamisohjelmassa on päätetty mm Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirrettään

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi liikelaitos

Vaasan Talotoimi liikelaitos Vaasan Talotoimi liikelaitos Vertailututkimukset KTI- kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu & Trellum korjausvelkaindeksi & PTS 2015-2030 Vuonna 2015 valmistuneissa tunnuslukuvertailuissa

Lisätiedot

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )

3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( ) 1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA

LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA HUS-Logistiikka johtokunta 32 22.10.2009 LAUSUNNON ANTAMINEN HUS-TILAKESKUKSELLE SISÄISEN VUOKRAN LASKENNAN JA SOVELTAMISEN PERIAATTEISTA LOGIS 32 HUS-Tilakeskus on pyytänyt lausuntoa sisäisen vuokran

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen

Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen Nordenskiöldintie 2, 04600 Mäntsälä ja rakennuttamispalvelut vakuutusyhtiö Pohjola sekä mahdollinen purku-urakoitsija Budjetti: tuotto (vakuutuskorvaus) 500 000, meno

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien

Lisätiedot

SISÄISEN VUOKRAN JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

SISÄISEN VUOKRAN JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN SISÄISEN VUOKRAN JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1.2.2016 TYÖRYHMÄ Tehtäväksianto - Valmistella vaihtoehtoja sisäisen vuokran järjestelmän kehittämiseksi nykyisen järjestelmän pohjalta tai kokonaan uusilla perusteilla

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Jatkuva käyttö KOHDELUETTELO 08.10.2014. Jälleenhanki

Jatkuva käyttö KOHDELUETTELO 08.10.2014. Jälleenhanki Jatkuva käyttö KOHDELUETTELO 08.10.2014 Nimi Käyttäjä Osasto Tilatyyppi kem 2 nta arvo Jälleenhanki Tekninen arvo Tase arvo Salkku Toimenpide Kommentti Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Työikäisten palvelut

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA Lilk 1998-12/542, 1997/92-542L, 1997-60/614P Merisataman Kylpylä Oy toimitti liikuntavirastoon 14.1.1998

Lisätiedot

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi Valtuusto 83 14.12.2015 Sipoon kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen 1297/02.07.00/2015 KH 211 Kunnanhallitus 19.10.2015 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Pekka Laitasalo, pekka.laitasalo(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Raision Palvelutalosäätiö (jäljempänä Säätiö)

Raision Palvelutalosäätiö (jäljempänä Säätiö) 1 VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Raision Palvelutalosäätiö (jäljempänä Säätiö) Hulvelankatu 20, 21200 Raisio Y-tunnus: 0895953-1 2. VUOKRALAINEN Raision kaupunki PL 100, 21201 Raisio Y-tunnus:0204428-5

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 Kiljava (Y-tunnus 2048008-0) 2. VUOKRALAINEN Nurmijärven kunta Keskustie 2 01900 Nurmijärvi (Y-tunnus: 9014643-2)

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

YLEINEN OSA KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA

YLEINEN OSA KÄYTTÖTALOUSOSA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 VALTUUSTON LÄHETEKESKUSTELU 9.11.2015 LUETTELO KANNATETUISTA EHDOTUKSISTA YLEINEN OSA 1.2 SIPOO 2025 -STRATEGIA s. 3 nro 1 Elinkeinoelämää koskevan kappaleen

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25.

Kaupunginosa / kylä Kortteli / tila, nimi Tontti / RN:o Punnonmäki Oskunkulma 21-71 Osoite Pinta-ala (m 2 ) Hautolahdentie 215 72100 Karttula 25. 1 Kuopion alueellinen r akennusvalvonta Kuopio Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42 (PL 197) 711 Kuopio (7111 KUOPIO) (17) 185 174, fa (17) 185 182 Suonenj oki Kaupungintalo, Herralantie 6 (PL 13) 776 Suonenjoki

Lisätiedot

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma

Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Suomenkielisen opetuksen Tilankäyttösuunnitelma 2017-2026 Perustuu kaupungin omiin väestöennusteisiin perusopetus- ja lukioikäisten määrän kehityksestä

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT Kaupunginvaltuuston talousseminaari KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESKEISET MUUTOKSET JA NÄKYMÄT 2017 Kaupunginvaltuuston talousseminaari 8.9.2016 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 06/2015 06/ 2016 : Maarakennuskustannusindeksi -2,7 % Katujen

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

ltk 8.12.15 LÄNNEN VALO 0 Esiselvitys mahdollista VANTAAN VALO 0 Korvaavien tilojen vuokraus

ltk 8.12.15 LÄNNEN VALO 0 Esiselvitys mahdollista VANTAAN VALO 0 Korvaavien tilojen vuokraus UUDISRAKENNUSTEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2016 TILAKESKUS TELA 8.12.2015 30.11.2015 Merkintöjen selitykset: Tavoite Seuranta tarveselvitys, hankesuunnittelu (lisäksi hyväksymisen vaatima aika) suunnittelu rakentaminen

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Strateginen sopimus

Strateginen sopimus KIINTEISTÖTOIMIALAN STRATEGINEN SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN JA TOIMINNAN KUVAUS Sopijatahot Turun kaupungin kaupunginhallitus ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Sopimuksen tarkoitus Määritellä Kiinteistöliikelaitoksen

Lisätiedot