Tilinpäätös vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös vuodelta 2014"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI Tilinpäätös vuodelta 2014

2 TORNION KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Tornion kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Organisaatiokaavio Yleinen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Kuntatalouden kehitys Suomessa Tornion kaupungin ja lähialueen toiminnan ja talouden kehitys Yleiset kehityspiirteet Kuntatalouden kehitys Torniossa Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen erityisen vaikean taloudellisen aseman tunnuslukujen kehitys Torniossa Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa Kaupungin toimintojen kehittäminen Alue-, seutu- ja kansainvälinen yhteistyö Olennaiset muutokset kunnan taloudessa Kunnan henkilöstö Henkilöstömäärä Henkilöstökulut Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit Rahoitusriskit Vahinkoriskit Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen 2.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tunnuslukujen analysointi Toiminnan rahoitus 3.1. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Maksuvalmius Tulorahoituksen riittävyys Tasetarkastelu Tase ja sen tunnusluvut Taseen tunnuslukujen analysointi Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 47

3 3.7. Kaupunginhallituksen esitys tilikauden 2014 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Talousarvion toteutuminen 4.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelman toteutuminen Verotulojen ja valtionosuuksien toteutumien erittelytiedot Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 5.1. Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitilinpäätös Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 6.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Valuuttamääräiset erät Konsernitilinpäätöksen laatimista kokevat liitetiedot 142 Konsernitilinpäätöksen laajuus 142 Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot ja -kulut Verotulot Valtionosuudet Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Selvitys suunnitelman mukaisista poistoista ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Toimintakuluihin sisältyvät pakollisten varausten muutokset Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät osuudet muissa yhteisöissä Tasetta koskevat liitetiedot 7.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti Omistukset muissa yhteisöissä Kunnan saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä ja osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöiltä Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman muutokset Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua Varaukset Kunnan velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöille Muut pitkäaikaiset velat Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Huollettavien varat ja pääomat Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 8.1. Leasingvastuut Vastuusitoumukset Muut taloudelliset vastuut 151

4 9. Henkilöstöä koskevat liitetiedot 9.1. Henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut 153 Tilintarkastajien palkkiot 153 Työllisyyden hoito ja kesätyöllistämiskustannukset palvelualueittain 154 Käyttötalousosan toteutumisvertailu tulosalueittain Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 173 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 175 Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä 175

5 5 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Tornion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 toteutui taloudellisessa mielessä selvästi talousarviota heikompana ja toiminnallisen kehittämisen näkökulmasta vuosi oli jälleen työntäyteinen. Syksyllä 2014 vietiin läpi Kemi-Tornion alueen kuntien kesken erityinen kuntajakoselvitys, jonka tuloksena Kemi, Keminmaa ja Simo jatkoivat mahdollisen kuntaliitoksen selvittämistä vuoden 2015 puolella. Toinen keskeinen valmistelussa ollut asiakokonaisuus oli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, jonka valmistelutyö jatkuu tiiviinä myös uudella hallituskaudella. Lapin Ammattikorkeakoulu Oy aloitti vuoden alusta varsinaisen toimintansa, Kemi-Tornion alueella ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alue laajeni ja Meri-Lapin Matkailu Oy:n toiminta alkoi. Rajayhteistyössä uusia yhteisiä toimintoja ja investointeja olivat mm. Tornionjokisuun tulvansuojeluhanke, Matkakeskuksen yhteistyösopimuksen solmiminen ja Tornionlaakson maakuntamuseo -yhteistyön käynnistäminen. Elinkeinojen kehittämisessä suurimmat hankkeet eli Tornion LNG-terminaali ja Rajalla-alueelle sijoittuva Barents Center etenivät rakennusvaiheeseen. Koko kaupungin alueella oli muutenkin vireillä useita pienempiä investointihankkeita. Työllisyystilanne jatkui kuitenkin edelleen haastavana ja työttömyysaste oli joulukuussa ,7 % (koko maa: 13,9 %). Varsinkin pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi Torniossa vuoden aikana selvästi. Tornion kaupungin väkiluku oli vuoden lopussa henkilöä (-15 henkeä). Tornion kaupungin henkilötyövuosien määrä oli 1309,3 työvuotta (+58 htv.). Määrän kasvu johtui pääasiassa työllisyysvaroin palkatusta henkilöstöstä. Kokonaishenkilöstömäärä oli kaikkiaan 1 430, josta vakinaisia työntekijöitä oli henkilöä. Vakinaisen henkilökunnan määrä oli sama kuin edellisenä vuonna, mutta henkilökunnan kokonaismäärä kasvoi 23 henkilöllä. Käyttötalouden suurimpana haasteena vuonna 2014 olivat erikoissairaanhoidon menot, jotka ylittyivät talousarvioon nähden yli 2,8 miljoonalla eurolla. Myös ostopalvelut ylittyivät hieman, mutta muut menoerät pysyivät talousarviossa. Hyvinvointipalveluissa nettoylitys oli talousarvioon nähden ulkoisten kustannusten osalta 2,6 miljoonaa euroa. Muut palvelualueet (keskushallinto, tekniset palvelut, sivistyspalvelut) pysyivät talousarviossa. Koko kaupungin toimintatulot olivat vuonna 2014 ulkoisen tuloslaskelman osalta yhteensä 18,6 miljoonaa euroa eli lähes 0,65 miljoonaa euroa talousarviota suuremmat. Ulkoisia toimintamenoja kertyi vastaavasti lähes 131,8 miljoonaa euroa eli 1,6 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Toimintakate oli ulkoisten kulujen osalta noin -113 miljoonaa euroa eli noin 0,96 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Verotuloja kertyi vuonna 2014 kaikkiaan 77,9 miljoonaa euroa, mikä alitti talousarvion noin 1,3 miljoonalla eurolla johtuen kunnallisverojen ja kiinteistöverojen heikosta kertymästä. Verotuloista ainoastaan yhteisöverotuotot kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna. Valtionosuuksia kertyi vuonna 2014 yhteensä 37,2 miljoonaa euroa, mikä jäi noin 0,2 miljoonaa euroa talousarviosta. Tornion kaupungin tilinpäätöksessä vuosikate oli noin 1,7 miljoonaa euroa positiivinen, mutta poistojen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos painui noin 3,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tornion kaupungin lainakanta oli 49,5 miljoonaa euroa (2217 e/as.) ja kuntakonsernin lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 105,9 miljoonaa euroa (4739 e/as.). Tornion nettoinvestointimeno oli vuonna 2014 noin -7,2 miljoonaa euroa. Suurimpia investointikohteita olivat Putaan koulun korjaus ja Tornionjokisuun tulvansuojeluhanke. Lähivuosien näkymät jatkuvat kuntakentällä edelleen haasteellisina. Tornion kaupungin osaavan, motivoituneen ja työhönsä sitoutuvan henkilöstön työpanoksella pystymme kuitenkin yhdessä kehittämään ja ylläpitämään kaupunkimme palveluita hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa. Omasta puolestani haluan lämpimästi kiittää Tornion kaupungin koko henkilökuntaa kuluneesta vuodesta. Sampo Kangastalo, vs. kaupunginjohtaja

6 Tornion kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Tornion kaupungin nykyinen organisaatiorakenne otettiin käyttöön ja se perustuu ns. kolmen viraston malliin (hyvinvointi, sivistys, tekninen). Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden hallintosäännön, joka tuli voimaan Hallintosäännössä organisaatiota ei muutettu. Vuoden 2014 aikana organisaatioon ei tehty kaupunkitasolla suuria muutoksia. Valtioneuvosto päätti , että Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Tervolan ja Simon kuntien tulee muodostaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) vaatimusten mukaisesti. Yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteistoimintasopimuksen Meri-Lapin ympäristöpalveluista ja Meri-Lapin ympäristöpalvelujen johtosäännön voimaan tulevaksi alkaen sekä kumosi hyväksytyn Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan johtosäännön em. ajankohdasta lukien. Johtosäännön 1 :n mukaan kuntien toimialaan kuuluvaa ympäristönsuojelua ja rakennusvalvontaa johtaa ja valvoo Tornion kaupungissa sekä Keminmaan ja Tervolan kunnissa Meri-Lapin ympäristölautakunta. Kuntien toimialaan kuuluvaa eläinlääkintähuoltoa ja ympäristöterveysvalvontaa johtaa ja valvoo Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnissa Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto. Johtosäännön 2 :n mukaan Meri-Lapin ympäristöterveysjaostoon valitsevat Kemin ja Tornion kaupungit kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat valitsevat jaostoon yhden jäsenen sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston puheenjohtajaksi valitaan Tornion kaupungin valitsema jäsen. Varapuheenjohtajaksi valitaan Kemin kaupungin nimeämä jäsen. Esittelijänä lautakunnassa ja jaostossa toimivat Tornion kaupungin tekninen johtaja ja ympäristöpäällikkö. Kaupunginvaltuusto valitsi Tornion jäsenet Meri-Lapin ympäristöterveysjaostoon. Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyi ja Haaparannan kunnanvaltuusto yhteistä museota koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän johtosäännön. Vaikka Tornionlaakson maakuntamuseo (Tornedalens museum) toimii juridisesti Tornion kaupungin kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisuudessa, yhteisen johtokunnan jäsenet nimetään valtuustotasolla. Johtosäännön 2 :n mukaan museolla on johtokunta, johon kuuluu viisi jäsentä. Tornion kaupunki valitsee johtokuntaan kolme jäsentä ja heille varajäsenet. Haaparannan kunta valitsee kaksi jäsentä sekä heille varajäsenet. Tornion kaupunki nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja Haaparannan kunta varapuheenjohtajan. Johtokunnan esittelijänä toimii museonjohtaja ja sihteerinä johtokunnan nimeämä museon työntekijä. Kaupunginvaltuusto valitsi toimikaudeksi Tornionlaakson maakuntamuseon - Tornedalens museumin johtokuntaan kolme varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa tarkastussäännön 6 :n (Tilintarkastajan valinta) muotoon: Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä enintään kuudeksi (6) vuodeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-yhteisön tai JHTT-tilintarkastajan ja hänelle JHTT-tilintarkastajan varalle. Kuntalain voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kaupungin tuli vastata. Muutosten tavoitteena on turvata kaupungin päätöksentekijöille nykyistä paremmat ja havainnollisemmat tiedot kunnan taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä. Uusien säännösten myötä Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyi Tornion kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Perusteista päättäessään valtuusto ohjaa sitovasti kaupunginhallitusta sen hoitaessa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa Kaupunginvaltuusto Syksyllä 2012 pidettyjen kunnallisvaalien perusteella Tornion kaupungin ylimmän päättävän toimielimen eli kaupunginvaltuuston, jossa on yhteensä 43 valtuutettua, kokoonpanoon tuli muutoksia. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuonna 2014 toimi Katri Kulmuni (KESK) ja varapuheenjohtajina toimivat Sauli Hyöppinen (VAS), Mauri Lappalainen (SDP) ja Pekka Kvist (PS). Kaupunginvaltuustoon kuuluivat seuraavat valtuutetut (vaalihetken puoluekanta sulkeissa):

7 7 Aalto Merja (VAS) Aho Kaarina (KOK) Aho Kirsti (KESK) Aikio-Tallgren Paula (KOK) Auno Kimmo (KESK) Doktare Mari (VAS) Hakomäki Jan-Mikael (VAS) Heikkilä Tuomo (KOK) Huhta Osmo (KESK) Hyöppinen Sauli (VAS) Junes-Leinonen Marianne (KESK) Jutila Lasse (SDP) Juuso Kaisa (PS) Kalasniemi Mari (SDP) Kalliokoski Teemu (KESK) Kanto Arto (Pro Tornio) Kapraali Ilkka (VAS) Keinänen Erkki (KESK) Keinänen Juhani (PS) Keinänen Outi (KESK) Keränen Toni (VAS) Kulmuni Katrii (KESK) Kvist Pekka (PS) Lankila Matti (KESK) Lappalainen Mauri (SDP) Liikamaa Arto (Pro Tornio) Lummi Raija (KOK) Meller Kaarina (VAS) Ollila Kosti (SDP) Olsen Janne (SDP) Parkkila Olavi (VAS) Pelttari Pekka (KESK) Pirttimaa Pertti (KESK) Ponkala Arto (KESK) Ponkala Markku (KESK) Rantamaa Kyösti (KESK) Taramaa Markku (KESK) Timonen Mauri (KESK) Törmä Markus (PS) Virtanen Liisa (VIHR) Välimaa Risto (KESK) Ylikitti Reino (KESK) Kristo Helena (KESK) Kaupunginvaltuusto kokoontui kymmenen kertaa ja teki päätöksen 88 asiasta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus huolehtii Tornion kaupungin hallinnon ja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien palvelutavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitukseen kuului vuonna 2014 yhteensä 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Markku Ponkala (KESK) ja varapuheenjohtajina toimivat Ilkka Kapraali (VAS) ja Markku Taramaa (KESK). Kaupunginhallitukseen ovat lisäksi kuuluneet seuraavat henkilöt:

8 8 Aho Kaarina (KOK) Aho Kirsti (KESK) Doktare Mari (VAS) Junes-Leinonen Marianne KESK) Kanto Arto (Pro Tornio) Keinänen Juhani (PS) Keinänen Outi (KESK) Ollila Kosti (SDP) Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Raimo Ronkainen. Kaupunginhallitus kokoontui 26 kertaa ja teki päätöksen 332 asiasta. Tilinpäätöksen laadinnasta ovat vastanneet vs.kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo, talousjohtaja Anne Vuorjoki, pääkirjanpitäjät Helmi Huhtanen ja Tuula Saari sekä toimistosihteeri Arja Sadinmaa Organisaatiokaavio Tornion kaupungissa on yhteensä 10 lautakuntaa, joiden tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa toimialan suunnittelua ja toteutusta. Lautakuntiin on rinnastettu myös Aineen taidemuseon johtokunta. Talousarvion toteutuminen on esitetty lautakunnittain ja sieltä ilmenee lautakuntien vastuuhenkilöt. Tornion kaupungin organisaatio ilmenee seuraavasta kaaviosta:

9 9

10 Kuva 1. Tornion kaupungin päätöksenteko- ja virasto-organisaatio 10

11 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen kehitys Vuotta 2014 leimasi koko lailla geopoliittinen kriisi varsinkin Itä-Euroopassa, mikä näkyi mm. Suomen ja Venäjän välisen kaupan voimakkaana hiipumisena EU:n asettamien talouspakotteiden vauhdittamana. Myös julkisyhteisöjen taloustilanne on ollut Suomessa haasteellinen jo pitkään. Suomen talouskasvun hiipuminen, teollisuuden elinkeinorakenteen murros, työttömyyden kasvu, väestön ikääntyminen sekä rakenteellisten uudistusten viivästyminen niin yksityisellä kuin julkisella sektorillakin ovat kaikki johtaneet siihen, että Suomen talouskasvu on ollut pysähdyksissä jo useamman vuoden ajan. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 prosenttia vuonna Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli viime vuonna 204 miljardia euroa. Vuosi 2014 oli kolmas perättäinen vuosi, kun Suomen bruttokansantuote supistui. Tullin tilastojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo pysyi kuitenkin vuonna 2014 lähes edellisvuoden tasolla ja oli arvoltaan melkein 55,8 miljardia euroa. Tuonnin arvo väheni yhden prosentin ja jäi 57,6 miljardiin euroon. Kauppataseen alijäämä oli näin ollen 1,8 miljardia euroa. Suomen kokonaisvienti säilyi edellisvuoden tasolla johtuen viennin kasvusta EU-maihin (+3 %). Tuonnin arvon laskuun vaikutti etenkin ulkomaantuonnin hiipuminen EU-alueen ulkopuolelta (-5 %). Tilastokeskuksen mukaan kansantalouden tuloja kuvaava kansantulo supistui reaalisesti 0,5 prosenttia. Kansantalouden kysyntää vähensi viime vuonna erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityiset investoinnit vähenivät 6,5 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 0,6 prosenttia. Yksityisen kulutuksen volyymi väheni 0,2 prosenttia, mutta julkinen kulutus kasvoi 0,2 prosenttia. Viennin volyymi väheni 0,4 prosenttia ja tuonnin volyymi 1,4 prosenttia. Yritysten varsinaisen toiminnan voittoja kuvaava toimintaylijäämä kasvoi nimellisesti 1 prosentin. Yritysten arvioidaan maksaneen osinkoja 5 prosenttia enemmän ja veroja 17 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten rahoitusasema oli 6,2 miljardia euroa ylijäämäinen. Ylijäämä kasvoi edellisestä vuodesta myös sen takia, että investoinnit supistuivat 6 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 7 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5,1 miljardia euroa. Alijäämä oli 3,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä ylittää EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 3 prosentin kynnysarvon, ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Tilastokeskus julkistaa EU:n komissiolle toimitettavat alijäämä- ja velkatiedot Siinä yhteydessä nyt julkaistut alijäämätiedot voivat tarkentua. Valtionhallinnon alijäämä oli 8 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 7,4 miljardia euroa. Alijäämän kasvuun vaikutti eniten yhteisöveroprosentin alentaminen. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä kasvoi ennakkotietojen mukaan 1,9 miljardiin euroon, kun se edellisenä vuonna oli 1,5 miljardia euroa. Työeläkelaitosten ylijäämä pieneni 3,7 miljardista eurosta 3,5 miljardiin. Ylijäämään ei lasketa mukaan sijoitusten arvonmuutoksia. Muut sosiaaliturvarahastot olivat 0,6 miljardia euroa alijäämäisiä lähinnä kasvaneiden työttömyysmenojen takia. Edellisenä vuonna niiden talous oli tasapainossa. Kotitalouksien reaalitulot supistuivat kolmatta vuotta. Käytettävissä oleva nettotulo väheni reaalisesti 1,1 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo supistui 0,7 prosenttia. Siihen luetaan mukaan myös hyvinvointipalvelut eli julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 0,6 prosenttia. Sen sijaan sosiaalietuudet kasvoivat 4,5 prosenttia muun muassa eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvun takia. Omaisuus- ja yrittäjätulot kasvoivat 0,9 prosenttia.

12 Kotitalouksien maksamat välittömät verot kasvoivat 5,8 prosenttia eli selvästi enemmän kuin tulot. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4 prosenttia, mutta investoinnit supistuivat 5,2 prosenttia, koska uudisrakentaminen väheni. 12

13 13 Suomen työttömyystilanne pysyi vaikeana. Työttömyysaste oli Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan keskimäärin 12,4 % eli työttömänä oli keskimäärin vuoden aikana henkilöä. Avoimia työpaikkoja oli koko maassa keskimäärin kappaletta. Varsinkin rakenteellinen työttömyys oli Suomessa korkealla tasolla. Työttömyystilanne oli vaikein Lapissa (16,5%) ja Kainuussa (16,9%) ja paras Ahvenanmaalla (4%) sekä Pohjanmaalla (8,3%). Tilastokeskuksen mukaan Suomen väkiluvun kasvusta 76 % perustui nettomaahanmuuttoon. Koko maan väkiluku kasvoi vuoden aikana hengellä ja koko maan ennakkoväkiluku oli vuoden 2014 lopussa Lähes 84 % koko maan väestönlisäyksestä kohdentui Uudellemaalle ja lähes 99 % yhteenlaskettuna Uudellemaalle ja Pirkanmaalle. Väestönkasvu oli suhteellisesti suurinta Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla. Suurimpia väestötappiomaakuntia olivat suhteellisesti tarkasteltuna Kainuu ja Etelä-Savo Kuntatalouden kehitys Suomessa Vuoden 2014 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen paransi tilikauden tulosta kertaluonteisesti arviolta 1,4 miljardia euroa. Ilman yhtiöittämisiä tulos on suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Toimintamenojen kasvu oli vuonna 2014 erittäin maltillista, alle 0,5 %. Toimintamenojen maltilliseen kasvuun vaikuttivat mm. ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen, joka vähensi kuntien menoja noin 250 miljoonaa euroa. Ilman näitä yhtiöittämisiä toimintamenojen muutos olisi ollut noin 1 %. Myös henkilöstökulujen sopeutus vaikutti toimintamenojen kasvuun. Vuoden 2014 tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien verotulot kasvoivat 2,5 %. Kunnallisverot kasvoivat vain 1,3 %, vaikka 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle Keskimääräinen tuloveroprosentti nousi korotusten jälkeen 19,84 %:iin, kasvua edelliseen vuoteen on 0,1 %. Hidas kasvu johtuu edellisen vuoden jako-osuuksien oikaisuista ja tilitysuudistuksesta sekä heikosta talouskasvusta ja maltillisesta palkkaratkaisusta. Kiinteistö ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Valtionosuudet laskivat 1,3 %, kun kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Kuntien vuosikatteet olivat 2,03 miljardia euroa, mikä on hieman edellistä vuotta huonompi. 14 kunnassa vuosikate oli negatiivinen. Vuoden 2013 tilinpäätösten mukaan vuosikate oli negatiivinen 28 kunnassa. Kuntien ja kuntayhtymien bruttoinvestoinnit olivat poikkeuksellisen suuret, noin 7,7 miljardia euroa. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisestä johtuva osakkeiden ja osuuksien hankinta selittää tästä noin 2,5 mrd euroa. Investoinnit rakennuksiin, koneisiin ja verkostoihin laskivat edellisestä vuodesta 2 %, mutta ovat yhä korkealla tasolla. Kuntien lainakanta oli 14,88 miljardia euroa, mikä on 7,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Asukasta kohden keskimääräinen laina oli euroa / asukas. Edellisenä vuonna keskimääräinen laina asukasta kohden oli euroa. Eniten lainaa asukasta kohden oli Keski-Pohjanmaan maakunnassa (noin euroa) ja vähiten Satakunnan maakunnassa (noin euroa). Talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, joten myös kuntien veropohja kehittyy jatkossakin hyvin vaatimattomasti. Kuitenkin kuntien toimintamenot kasvavat edelleen tasaisesti ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta sekä uusien tehtävien myötä. Kuntien tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja ja velkaantuminen jatkuu voimakkaana. Kunnallisveroon kohdistuu suuret korotuspaineet ja kuntien keskinäiset erot uhkaavat kasvaa entisestään.

14 TORNION KAUPUNGIN JA LÄHIALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Yleiset kehityspiirteet Väestönkehitys Tornion kaupungin väkiluku oli vuoden 2014 lopussa Tilastokeskuksen julkaisemien ennakkotietojen ( ) mukaan asukasta eli väkiluku väheni vuoden aikana 15 henkilöllä. Kyseessä oli kolmas vuosi peräkkäin, kun kaupungin väestönkehitys oli negatiivista. Vuonna 2012 väestö väheni 56 henkilöllä ja 2013 kokonaismuutos oli -118 henkilöä. Vuonna 2014 Torniossa syntyvyys sekä luonnollinen väestönkasvu jäivät selvästi pienemmäksi edellisiin vuosiin verrattuna. Toisaalta myös nettomuuttotappiot kuntien välisessä muuttoliikkeessä olivat selvästi edellistä vuotta pienemmät. Vuoden 2014 talousarviossa kaupungin väestötavoite oli asukasta ja Tilastokeskuksen trendiennuste asukasta. Toteutunut väestönkehitys oli selvästi kaupungin väestötavoitetta negatiivisempi. Kemi-Tornion seudun viiden kunnan (Tornio, Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola) ennakkoväkiluku oli vuoden 2014 lopussa asukasta eli väestö väheni vuoden aikana yhteensä 430 asukkaalla. Suurin syy väestön vähenemiseen ovat nettomuuttotappiot kuntien välisessä muuttoliikkeessä (-537 as.). Seudullisesti tarkasteltuna myös ikärakenne aiheuttaa väestön vähenemistä (syntyneiden enemmyys -78 as.). Koko Lapissa väestö väheni 750 asukkaalla ja maakunnan väkiluku oli asukasta. Lapin seutukunnista väestö kasvoi ainoastaan Rovaniemen seudulla (+281 as.) ja Lapin 21 kunnasta väestönkasvua oli ainoastaan kolmessa kunnassa (Enontekiö +2, Inari +16, Rovaniemi +341). Tornion muista naapurikunnista Haaparannan väestönkehitys oli myös negatiivista vuonna Tammi-syyskuussa Haaparannan väkiluku väheni 79 asukkaalla ollen asukasta syyskuun lopussa. Koko Norrbottenissa väestö kasvoi samalla ajanjaksolla 456 asukkaalla (Väkiluku Norrbotten 9/2014: asukasta). Taulukko 1. Tornion kaupungin väestömuutokset e (Tilastokeskus). Kuvassa 2 on esitetty Tornion kaupungin väestön ikärakenne 5-vuotisikäryhmittäin vuosien väestölaskennan ennakkotietojen osalta. Kuva osoittaa, että erityisesti vuotiaiden osuus on lisääntynyt noin 600 hengellä viimeisen viiden vuoden aikana. Väestö ikääntyy voimakkaasti kuten lähes kaikissa muissakin Suomen kunnissa.

15 15 Kuva 2. Väestön ennakollinen ikärakenne Torniossa (Tilastokeskus). Elinkeinot ja työllisyys Tornion elinkeinoelämässä oli havaittavissa vuonna 2014 useita myönteisiä piirteitä erittäin pitkään jatkuneen epävarman ja negatiivisenkin ajanjakson jälkeen. Torniossa suurimman yksittäisen investointihankkeen eli Röyttän LNG-terminaalin toteutuminen varmistui , kun Manga LNG Oy teki terminaalista lopullisen investointipäätöksen. Terminaalin valmistumisajankohdaksi on kaavailtu alkuvuotta Rakennushankkeen arvioitu työllistämisvaikutus on 260 henkilötyövuotta ja valmistuttuaan terminaali työllistää suoraan 7 henkeä ja välillisesti noin 30 henkeä. Manga LNG Oy:n myönteistä investointipäätöstä vauhditti TEM:n päätös syyskuussa 2014 myöntää Tornion LNG-terminaalin rakentamiseen investointitukea noin 33,2 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 100 miljoonaa euroa. Tornion keskustan tuntumassa sijaitsevan Lapin Kullan vanhan panimoalueen kehittämistyö jatkui vuonna 2014 Arctic Property Oy:n toimesta. Alueella on vireillä kaavamuutos ja suunnitteilla on mm. asuntoja ja liikuntapainotteinen elämyskeskus vuoden 2015 kuluessa. Kaupan ja matkailun toimialaan liittyviä muita investointeja olivat mm. lokakuussa 2014 keskustaan avautunut ravintola, marraskuussa avattu uusi keskustahotelli sekä joulukuussa 2014 käynnistynyt Tornion kaupunginhotellin mittava peruskorjaus. Joulukuussa 2014 varmistui myös, että Motonet-ketju laajentaa toimintaansa Tornioon lähivuosina. Lisäksi kaupungissa on rakenteilla ja vireillä pienempiä päivittäistavarakauppaan liittyviä investointeja sekä toisaalta myös mm. muita pk-yritysten investointihankkeita. Suurin lähialueen kaupan ja matkailun kehittämishanke, jolla on vaikutusta myös Tornion kaupunkikuvaan ja vetovoimaisuuteen, on Haaparannan Barents Center. Rajalle rakentuvan Barents Centerin työt alkoivat ns. ensimmäisellä lapionpistolla Varsinaiset rakennustyöt alkavat kuitenkin laajamittaisesti vuoden 2015 puolella. Hanke työllistää rakennusvaiheessa satoja työntekijöitä. Barents Centerin on tarkoitus avautua syyskuussa Kyseessä on yli 100 miljoonan euron jättihanke, joka sisältää mm. kauppakeskuksen, koulun ja areenan. Barents Centeriin kiinteästi liittyvä hotellihanke vaatii Suomen puolella kaavamuutoksen, joka on ollut Tornion puolella vireillä koko vuoden 2014 ajan.

16 16 Haaparannan Cape East -kylpylähotellin käyttötarkoitus tarkentui loppuvuodesta Cape East muuttuu vuoden 2015 aikana pakolaiskeskukseksi ja näin ollen aiemmat matkailuun liittyvät toiminnot ajetaan alas. Torniossa on ollut rakenteilla ja suunnitteilla useita tuulivoimapuistohankkeita. Vuoden 2014 kesäkuussa käynnistyi sähköntuotanto TuuliWatti Oy:n Kitkiäisvaaran kahdeksan 4,5 MW:n tuulivoimalan puiston alueella ja Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa Puuska 2 merituulivoimapuiston asemakaavanmuutoksen. Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kyläjoelle pitkään kaavaillun kansainvälisen maalogistiikkakeskuksen ensimmäisen vaiheen toimenpiteet liittyivät käytännössä koko vuoden 2014 ajan maanhankintaan. Vuoden 2014 loppuun mennessä Tornion yleiskaavan mukaisen P-1 alueen (152 ha) maista kaupungin omistuksessa on yhteensä 96,3% (noin 140 ha) ja loppuosa yksityisten omistuksessa. Torniossa oli Tilastokeskuksen uusimpien tilastojen mukaan vuonna työpaikkaa ja arviolta 1448 yritystoimipaikkaa. Työpaikkojen kokonaismäärä laski edellisestä vuodesta 327 työpaikalla, suurimmaksi osaksi teollisuudesta (-204). Työnantajasektoreittain tarkasteltuna työpaikkamäärän vähentyminen kohdentui pääasiassa yksityiselle sektorille. Taulukko 2. Työpaikkamäärän kehitys Torniossa toimialan mukaan (Lähde: Tilastokeskus).

17 17 Kemi-Tornion lentoaseman pitkään jatkunut matkustajamäärän väheneminen taittui viimein vuonna Lentoaseman kautta matkusti vuoden aikana matkustajaa eli kasvua edelliseen vuoteen oli 2,4 %. Lentoaseman kehittämistä vahvistettiin mm. hankkeilla sekä tiiviillä seudullisella edunvalvonnalla. Tornion ja Haaparannan rajanylityspaikkojen kauttakulkuliikenne kasvoi ajoneuvojen määrällä mitattuna vuonna 2014 reilun prosentin vuodesta Kaksoiskaupungin rajanylityspaikkojen kautta kulki kaikkiaan noin 4,74 miljoonaa ajoneuvoa, mikä on 38 % kaikista Suomen maantieliikenteen rajanylityspaikoista. Vilkkaimmat kuukaudet olivat kesä-, heinä- ja elokuu. Tornion Röyttän satamassa ulkomaan tavaraliikenne lisääntyi jälleen edelliseen vuoteen verrattuna. Röyttä on profiililtaan tuontisatama, sillä noin 58 % sataman liikenteestä perustuu tuontiin. Ulkomaan tavaraliikenne oli Röyttässä yhteensä vuonna 2014 tonnimäärällä mitattuna 2,781 miljoonaa tonnia (+11,6%). Kotimaan tavaraliikenteen osuus on Röyttässä vähäinen (2013: tonnia). Torniossa oli vuoden 2014 joulukuussa Lapin ELY- keskuksen tilastojen mukaan työtöntä työnhakijaa ja työttömyysprosentti oli 17,7 %. Lapissa työttömyysprosentti oli vastaavana ajankohtana 17,3 % ja koko maassa 13,9 %. Joulukuussa 2013 Torniossa oli kaikkiaan työtöntä työnhakijaa ja työttömyysaste oli 15,9 %. Työttömyys lisääntyi siten selvästi kuluneen vuoden aikana Torniossa. Työttömyys on vuoden 2014 aikana kohonnut pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Vuoden 2014 aikana

18 18 pitkäaikaistyöttömien määrä nousi 102 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömyys nousi 42 henkilöllä ja alle 25 -vuotiaiden osuus laski 7 henkilöllä. Nuorten yhteiskuntatakuu tuli voimaan Nuorisotyöttömyyden hoitoa varten valtuusto varasi euron määrärahan. Kaupunki työllisti alle 30-vuotiaita nuoria vuonna 2014 yhteensä 62 nuorta. Nuoret pyrittiin työllistämään niihin tehtäviin, joista lähivuosina jää henkilöstöä eläkkeelle. Rekrytoinnissa oli ongelmia erityisesti laitoshuoltajien ja ruokapalvelutyöntekijöiden osalta. Palvelualueet ovat olleet tyytyväisiä nuoriin työntekijöihin. Te-toimisto myönsi sanssikortteja nuorille saakka. Työttömyyden kasvun vuoksi työllistämistä lisättiin pitkäaikaistyöttömien osalta. Tällä pyrittiin varautumaan voimaan tulevaan työmarkkinatuen uudistukseen. Uudistuksen vuoksi kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta tulee koskemaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita. Heistä maksuosuus on 50 %. Mikäli henkilö on saanut työmarkkinatukea yli päivää, on kunnan maksuosuus 70 %. Vuonna 2015 pyritään edelleen työllistämään ne yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet, joista kunnilla on maksuvelvoite. Taulukko 3. Tornion työttömyyden kehitys

19 19 Asuminen ja rakentaminen Uusia asemakaavoja valmistui vuoden 2014 aikana kuusi kappaletta. Suensaarella laadittiin Lappian koulukiinteistöjä koskeva asemakaavamuutos ja matkakodin takana olevien kaupungin kiinteistöjen asemakaavamuutos. Monivuotinen Ainolanvainio II asemakaavaprosessi saatiin vuoden 2014 aikana vihdoin päätökseen, jonka tuloksena saatiin 18 uutta omakotitonttia neljän olevan lisäksi. Pirkkiön alueella valmistui lisäksi yrittäjän aloitteesta laadittu pieni Holmantien kioskin asemakaavamuutos. Röyttän teollisuusalueella saatiin Puuska 2 -tuulivoima-asemakaavamuutos valmiiksi, jolla mahdollistetaan viiden uuden tuulivoimalan sijoittuminen Outokummun tehtaiden pohjoispuoliselle alueelle. Kivirannan kaupunginosassa tehtiin maanomistajan toiveesta vähäinen asemakaavamuutos (käyttötarkoituksen muutos). Rakentamisen volyymin osalta vuosi 2014 on heikoin yli kahteenkymmeneen vuoteen: rakennuslupia myönnettiin k-m2, mikä on lähes kolmanneksen vähemmän kuin edellisenä vuotena. Kuva 3 Vuotuinen asuntotuotanto Torniossa sen sijaan nousi v.2014 (86 kpl) edellisvuoteen verrattuna (53 kpl). Käytännössä viime vuoden asuntotuotanto tarkoittaa, että 42 uuden yksittäisomakotitalon lisäksi rakennusluvan sai kaksi uutta asuinkerrostaloa. Kuva 4

20 20

Tilinpäätös vuodelta 2014

Tilinpäätös vuodelta 2014 TORNION KAUPUNKI Tilinpäätös vuodelta 2014 TORNION KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.2. Tornion kaupungin hallinto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2013

Tilinpäätös vuodelta 2013 TORNION KAUPUNKI Tilinpäätös vuodelta 2013 TORNION KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.2. Tornion kaupungin hallinto

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015)

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Asukkaita 18 717 (31.03.2015) Asukastiheys 227 asukasta / maa-km 2 Kokonaispinta-ala 103,8 km² Pinta-alasta

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ

OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ 1 OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ 1. Sopijaosapuolet Tornion kaupunki Y-tunnus 0193524-6 Suensaarenkatu 4 95400 Tornio Team Botnia Oy Y-tunnus 1508288-9 Hallituskatu 9

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus 1.6.2015 ja Kuntaliiton laskelmat

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus 1.6.2015 ja Kuntaliiton laskelmat Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätökset 1.6.2015 ja Kuntaliiton laskelmat Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2013-2014 (ml. liikelaitokset) Verorahoitus yhteensä

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Rajan ylittävään yrittämiseen liittyvän tiedon saatavuus ja riittävyys

Rajan ylittävään yrittämiseen liittyvän tiedon saatavuus ja riittävyys 1eLINKEI UUTISKIRJE 5/2013 EU:n Interreg IV Pohjoinen -ohjelman rahoittama Elinkeinopalvelut TornioHaparanda hanke käynnistyi syyskuussa 2012 jatkuen kesäkuuhun 2014. Muita rahoittajia ovat Haaparannan

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Onko muutos mahdollinen?

Onko muutos mahdollinen? Onko muutos mahdollinen? Kemi 140 vuotta 22 600 asukasta pitkä teollinen perinne, Stora Enso Oy ja Metsä-Botnia Oy kauppa, palvelut ja liikenne kuitenkin 70 % työpaikoista kulttuurikaupunki: mm. teatteri,

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Paikallispolitiikan seminaari 6.4.2014 Lahti Isoja kuntatalouteen vaikuttavia päätöksiä Kuntien

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS Kunnanhallitus 253 05.06.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 talousarviosuunnitelman laadintakehys sekä talouden tasapainottamisohjelman raja-arvojen päivitys 463/02.02.00/2014 >Kunnanhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot