Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden , 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden 20.11.2003, 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa:"

Transkriptio

1 TES: PL: Pöytäkirja Merenkulkuhallituksen ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa. Läsnä olivat henkilöstöpäällikkö Tuula McKee Merenkulkulaitoksesta sekä pääluottamusmies Eero Korhonen ja sopimussihteeri Kaarina Saikkonen Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitosta. Valtiovarainministeriön antamien neuvotteluohjeiden , 11/2003, mukaisesti sovittiin seuraavaa: 1 Todettiin, että osapuolten välillä tehdyn työehtosopimuspöytäkirjan 3 :n 2 momentin mukaan palkkaliitteiden palkkarajoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 26,72 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,7 prosenttia. Lisäksi palkkataulukoiden laskennassa on otettu huomioon valtiovarainministeriön ohjekirjeen liitteen nro 4 mukaiset asteikkotarkistukset lukien. Asteikkotarkistukset korottavat sekä palkkaliitteiden palkkarajoja että henkilökohtaisia palkkoja yleiskorotuksen lisäksi (korotusprosentti on merkitty sulkuihin ao. palkkaryhmän kohdalle). Uudet palkkataulukot ovat tämän sopimuksen liitteenä. 2 Työehtosopimuksen 14 :ssä tarkoitettu tavoitettavissaolokorvaus on lukien 107,52 euroa/viikko (PT: 4664, YK:04663). Korvaus alle viikon tavoitettavissaoloajasta on 26,88 euroa/vuorokausi (PT: 4663, YK:04663) tehdyn työehtosopimuspöytäkirjan 16 :n 2 momentissa tarkoitettu merkinantajan korvaus (PT: 4637, YK:04637) on lukien 16,50 euroa. Todettiin, että tehdyn työehtosopimuspöytäkirjan 5 :n mukaan sopimusalalla on käytettävissä lukien 0,5 prosentin suuruinen liittoerä. 3 Todettiin, että sekä palkkaliitteiden 1 2 ja 4 6 soveltamisaloilla on valmisteilla ns. uusimuotoinen palkkausjärjestelmä. Sovittiin, että vuoden 2004 sopimusalakohtainen liittoerä siirretään kohdennettavaksi uuden palkkausjärjestelmän rahoitukseen. Erän kohdentamisesta edellä mainittuun tarkoitukseen tai erän käytön mahdollisesta edelleen siirtämisestä tämän toteuttamiseksi sovitaan viimeistään Siirtäminen ei suurenna käytettävissä olevaa erää. Siirto korvataan siirtoa vastaavalla kertaluontoisella erällä.

2 4 Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä boikottiin tai muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän sopimuksen muuttamista. Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. 5 Tämä työehtosopimus on voimassa 15. päivään helmikuuta Voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuksen päättymistä. Valtion tarkistamissopimuksen irtisanomisella tulee myös tämä sopimus irtisanotuksi. Helsingissä maaliskuun 4. päivänä MERENKULKULAITOS VALTION JA ERITYISPALVELUJEN AMMATTILIITTO VAL RY

3 PALKKAHINNOITTELULIITE NRO lukien (Tes-tunnus , palkkaliitetunnus 01) KANAVA,- KUNNOSSAPITO-, RAKENNUS- JA TALOUSTYÖNTEKIJÄT Palkkaryhmä Palkkaryhmä- Palkkarajat Asteikkotunnus prosentti , , , , ,35 Kesäharjoittelijalle voidaan maksaa palkkausta, joka alittaa enintään 17,5 %:lla 1. palkkaryhmän alarajan (= 1021 euroa/kk). Osavuotisesti kanavanhoitajan tehtävissä toimivalle palkkaus voidaan suorittaa myös palkkaryhmän nro 2 mukaisesti työntekijän työkokemuksesta riippuen. Palkkaryhmässä 2 voidaan emäntäsiivoojan osalta yläraja ylittää enintään 5 %:lla työpaikan sijainnin tai muiden erikoisolosuhteiden perusteella. Palkkaryhmittely: Palkkaryhmä 1. Siivooja: Toimistojen, luotsiasemien, odotustilojen, sulkujen, käyttöhuoneiden, taukoparakkien ym. työ- ja sosiaalitilojen siivous. Myös talonmiehen tehtävät ja ruokalan emännän sijaisuus. Puistotyöntekijä: Ulkoalueiden puhtaanapito sekä istutusten ja nurmikoiden hoito. Palkkaryhmä 2. Emäntäsiivooja: Ruokalistojen suunnittelu, ruokatarvikkeiden hankinta, ruuan valmistus, jakelu, kirjanpito ja rahastus. Ruokailu- ym. tilojen siivous. Rakennusmies: Rakennusten, laitureiden ja kanavarakenteiden korjaustyöt, viittojen valmistus, väylien ja kanavien kunnossapitotyöt sekä muut rakennus- ja kunnossapitotyöt. Kuljetus- ja mittaustehtävät.

4 Köysimies-autonkuljettaja: Alusten köysitys ja henkilö- ja tavarakuljetukset. Kanavan rakenteiden huolto- ja korjaustyöt. Kanava-alueiden siistinä pitäminen ja laivojen avustaminen talviliikenteessä. Autojen huolto ja pesu. Palkkaryhmä 3. Rakennusammattimies: Monipuoliset ja ammattitaitoa vaativat rakennusten, laitureiden ja kanavarakenteiden korjaustyöt, viittojen valmistus, väylien ja kanavien kunnossapitotyöt sekä muut rakennusja kunnossapitotyöt. Kuljetus- ja mittaustehtävät. Vesistömittaaja: Vaaitus-, etäisyys- ja teodoliittimittaukset, laskutoimitukset sekä atk:hon liittyvät maastomittaukset, joihin liittyy ohjelmoitavan maastotallentimen ja valmisohjelmien käyttö. Tallentimen tietojen syöttö tiedostoihin ja suunnittelutietojen lataaminen tallentimeen. Työalusten kuljettaminen. Kanavanhoitaja: Sulutustehtävät sekä kanavan kunnossapito- ja rakennustehtävät sekä muut rakennus- ja kunnossapitotehtävät. Erikoiskaluston käyttäjä: Erikoiskaluston kuljetukseen ja hallintaan liittyvät työt sekä kaluston korjaus- ja huoltotyöt. Maaperätutkimukset, erikoismittaukset ja atk-tehtävät. Osallistuminen yleisiin korjaus- ja kunnossapitotöihin. Palkkaryhmä 4. Sukeltajan merkinantaja (päätoiminen) Palkkaryhmä 5. Sukeltaja (päätoiminen) Pöytäkirjamerkinnät: Urakkatyö: Urakkatyön hinnoittelu perustuu työehtosopimuksen 11 :n säännökseen.

5 Varsinaisten rakennustöiden osalta hinnoittelun tulee kuitenkin olla sellainen, että työntekijän urakka-ansio nousee tavanomaisella urakkavauhdilla 30 % henkilökohtaisia tuntipalkkoja korkeammaksi ja kasvaa työsuorituksen ja työtehon lisääntyessä vähintään samassa suhteessa. Varsinaiset rakennustyöt: Vanhojen rakennusten saneerauksessa maksetaan purkutöiden ajalta 15 %:n suuruinen lisä (PT: 4553, YK:04553) kaikille osallistuneille siihen saakka kun purkujätteet on siivottu ulos. Muutoin rakennustöissä noudatetaan tämän työehtosopimuksen palkkahinnoittelua. Olosuhdelisä: Työntekijät, jotka joutuvat työssään esim. kiipeilemään korkeissa linjatauluissa, mastoissa tms. tai laskeutumaan kuiluihin ja mainittu työ tehdään talvella tai muutoin vaikeissa sääolosuhteissa, maksetaan ko. työpäiviltä erityistä olosuhdelisää (PT: 4364, YK:04368). Olosuhdelisän suuruus on 0,70 % 2. palkkaliitteen 1. palkkaryhmän alimmasta tasosta. Lisän maksamisen edellytyksenä on, että mainituissa olosuhteissa tehty työ on kestänyt vähintään 4 tuntia/työpäivä. Työntekijän kanssa voidaan sopia, että olosuhdelisä maksetaan kiinteänä kuukausikorvauksena. Korvauksen suuruus ja peruste tulee tällöin merkitä työntekijän työsopimukseen. Työkalukorvaukset: Korvauksena omien työkalujen käytöstä maksetaan seuraavasti: Mikäli työntekijän kanssa on sovittu, että tämä käyttää työssään omia työkaluja, maksetaan hänelle palkanmaksun yhteydessä työkalukorvausta (PT: 7435), jonka suuruus on 1,68 euroa/työkalujen käyttöpäivä. Edellytyksenä korvauksen maksamiselle on, että työkaluihin kuuluvat käsisaha, vasara, kirves, vesivaaka, metrimitta, talttasarja, ruuvitalttasarja, suorakulma, käsihöylä, porakone, käsisirkkeli, naulapussi ja puuporasarja. Mikäli työntekijän kanssa on sovittu, että tämä käyttää työssään omaa moottorisahaa, maksetaan hänelle palkanmaksun yhteydessä korvausta (PT: 7435), jonka suuruus on 3,36 euroa/moottorisahan käyttöpäivä.

6 Päätoimiset merkinantajat ja sukeltajat: Sukeltajalle maksetaan syvyyslisää (PT: 4636, YK:04636) sukellusajasta riippumatta seuraavasti: Sukellussyvyys: 0-10 m 0 % päiväpalkasta m 9 - " m 12 % - " m 14 % - " m 17 % - " m 19 % - " m 33 % - " m 46 % - " m 60 % - " m 72 % - " - yli 36 m 88 % - " - Päiväpalkka lasketaan valtion yleisten työehtosopimusmääräysten mukaisesti jakamalla kuukausipalkka kyseisessä kuukaudessa olevien kalenteripäivien lukumäärällä. Merkinantajalle ja sukeltajalle ei makseta erillistä olosuhdelisää, vaan ko. lisä sisältyy ko. työntekijöiden kuukausipalkkaan. Sukeltajalle maksetaan omien täydellisten sukellusvarusteiden käytöstä 37,00 euroa/työpäivä (PT: 7435). Korvausta ei makseta vuosiloma- sairasloma ym. poissaolopäiviltä. Mikäli työnantajalla ei ole tilapäisesti osoittaa sukeltajantyötä, maksetaan sukeltajalle muun työn tekemisestä viideltä ensimmäiseltä työpäivältä täysi palkka, ei kuitenkaan sukellusvarustekorvausta, ja sen jälkeen 75 % täydestä palkasta. Merkinantajalle maksetaan tällaisesta muun työn tekemisestä merkinantajan palkka. Mikäli sukeltajan tai merkinantajan työt loppuvat yli kahdeksi kuukaudeksi, muun työn tekemisen ehdot määräytyvät ao. työehdoista. Kuukausipalkan jakajana käytetään 163. Ammattinimikkeet: Työntekijän ammattinimikkeenä voidaan käyttää muutakin kuin edellä mainittua nimikettä mikäli se kuvaa tarkemmin työntekijän erikoistumista. Edellä kuvatut nimikkeisiin liittyvät tehtävät ovat myös luonteeltaan vain ohjeellisia.

7 PALKKAHINNOITTELULIITE NRO lukien (TES-tunnus , palkkaliitetunnus 02) KONE- JA SÄHKÖALAN TYÖNTEKIJÄT Palkka- Palkka- Palkkarajat Asteikkoryhmä ryhmä- % tunnus , , , ,87 Palkkaryhmittely: Palkkaryhmä 1. Työntekijä, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta alan töistä. Kesäharjoittelijat. Palkkaryhmä 2. Työntekijä, jolla on alan ammattikoulutus tai aiempaa kokemusta alan töistä. Palkkaryhmä 3. Työntekijä, joka työskentelee työssä, jossa vaaditaan hyvää ammattitaitoa ja alan kokemusta. Palkkaryhmä 4. Työntekijä, joka työskentelee työssä, jossa vaaditaan hyvää ammattitaitoa ja kokemusta sekä monipuolista alan tuntemusta.

8 Palkkaryhmä 5. Työntekijä, joka joutuu ja kykenee työskentelemään itsenäisesti työssä, jossa vaaditaan hyvää ammattitaitoa ja kokemusta sekä monipuolista alan tuntemusta. Korjaamosiivooja sijoitetaan palkkaluokkiin 1-3. Urakkatyö Urakkatyön hinnoittelu perustuu työehtosopimuksen 11 :n säännökseen. Erikoiskorvauksia 1 Työnantaja on velvollinen pitämään työntekijän käytettävissä tarvittavat työvälineet. Jos työntekijä työnantajan vaatimuksesta käyttää työssä omia vakiotyökalujaan on hän oikeutettu saamaan tästä korvauksena 3 % niiden arvosta kuukaudessa (PT: 7435). Ennen kuin korvausta maksetaan, on työkalut luetteloitava ja arvioitava päivän hintaan. Kussakin tapauksessa on näiden omien työkalujen korvauksesta tehtävä kirjallinen sopimus. 2 Olosuhdelisä Työntekijät, jotka joutuvat työssään esim. kiipeämään korkeissa linjatauluissa, mastoissa tms. tai laskeutumaan kuiluihin ja mainittu työ tehdään talvella tai muutoin vaikeissa sääolosuhteissa, maksetaan ko. työpäiviltä erityistä olosuhdelisää (PT: 4364, YK:04368). Olosuhdelisän suuruus on 0,70 % 1. palkkaryhmän alimmasta tasosta. Lisän maksamisen edellytyksenä on, että mainituissa olosuhteissa tehty työ on kestänyt vähintään 4 tuntia/työpäivä. Oppilaat Oppilaaksi otettujen työntekijöiden kanssa tehdään oppisopimus ja heidän osaltaan noudatetaan muutenkin soveltuvin osin oppisopimuslain säännöksiä. Nimikkeet: Tämän palkkaliitteen alaisten työntekijöiden ammattinimikkeinä voidaan käyttää seuraavia ammattinimikkeitä tai niiden yhdistelmiä: asentajaharjoittelija, asentajaoppilas, nuorempi asentaja, korjaamotyöntekijä, korjaamon siivooja, korjaamon varastotyöntekijä, sähköasentaja, koneasentaja ja autonasentaja. Ammattinimike voi olla muu kuin edellä mainittu, mikäli se kuvaa tarkemmin työntekijän erikoistumista.

9 PALKKAHINNOITTELULIITE NRO lukien (TES-tunnus , palkkaliitetunnus 04) TYÖNJOHTAJAT Palkkaryhmä Palkkaryhmätunnus Palkkarajat Asteikko- % , ,95 Palkkaryhmittely: 2. palkkaryhmään voidaan sijoittaa vähintään 3 vuotta merenkulkulaitoksen palveluksessa työnjohtajan tehtävissä ollut työnjohtaja. Pöytäkirjamerkinnät: 1. Milloin toimihenkilö hänestä riippumattomasta syystä tilapäisesti siirretään toiseen, alemmassa palkkaryhmässä olevaan tehtävään, maksetaan hänelle palkka hänen aikaisemman palkkaryhmänsä mukaan, enintään kuitenkin kahden kuukauden ajalta. 2. Milloin toimihenkilö määrätään loma- tai muuna sijaisena hoitamaan ylempään palkkaryhmään tai toisen työehtosopimuksen piiriin kuuluvan toimihenkilön tai virkasuhteessa olevan toimihenkilön tehtäviä, maksetaan hänelle tältä ajalta, mikäli kyseessä on vähintään kaksi viikkoa kestävä sijaisuus, henkilökohtaisten palkkojen erotus, ellei sijaisuuden hoito kuulu hänen tehtäviinsä.

10 PALKKAHINNOITTELULIITE NRO lukien (TES-tunnus , palkkaliitetunnus 05) TOIMISTO, ATK- JA VARASTOHENKILÖKUNTA Palkkaryhmä Palkkaryhmä- Palkkarajat Asteikkotunnus % /0, , , , , ,39 1. Toimistoharjoittelija (määräaikainen) - tavanomaiset toimisto-, atk- tai varastonhoitotehtävät yksityiskohtaisen ohjauksen alaisena. Kesäharjoittelijan kuukausipalkka on 1050 euroa. 2. Toimistovirkailija, piirtäjä, varastonhoitaja - tehtävät edellyttävät alan työkokemusta. 3. Toimistovirkailija, toimistosihteeri, atk-valmistelija, piirtäjä, varastonhoitaja - Vaativat toimisto- ja muut työt, jotka edellyttävät alan työkokemusta ja ammatillista koulutusta tai pitkäaikaista työkokemusta. 4. Toimistosihteeri, monitaitoinen piirtäjä, keskusvaraston hoitaja tai vastaava, vanhempi valmistelija - Omatoimisuutta edellyttävät valmistelu- tai erityistehtävät taikka niihin rinnastettavat tehtävät, jotka vaativat menettelytapojen valintaa ilman valmiita ohjeita ja ratkaisumalleja. 5. Tarkastaja, atk-ohjelmoija - Vaativat tutkimus-, atk-ohjelmointi- tai kehittämistehtävät, jotka edellyttävät kykyä työskennellä itsenäisesti. 6. Atk-suunnittelija - suunnittelu- ja ohjelmointitehtävät.

11 Pöytäkirjamerkinnät: 1. Milloin toimihenkilö hänestä riippumattomasta syystä tilapäisesti siirretään toiseen, alemmassa palkkaryhmässä olevaan tehtävään, maksetaan hänelle palkka hänen sijoituspalkkaryhmänsä mukaan, enintään kuitenkin kahden kuukauden ajalta. 2. Milloin toimihenkilö määrätään loma- tai muuna sijaisena hoitamaan ylempään palkkaryhmään tai toisen työehtosopimuksen piiriin kuuluvan toimihenkilön tai virkasuhteessa olevan toimihenkilön tehtäviä, maksetaan hänelle tältä ajalta, mikäli kyseessä on vähintään kaksi viikkoa kestävä sijaisuus, henkilökohtaisten palkkojen erotus, ellei sijaisuuden hoito kuulu hänen tehtäviinsä.

12 PALKKAHINNOITTELULIITE NRO lukien (TES-tunnus , palkkaliitetunnus 06) TUTKIMUS-, SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISTEHTÄVÄT Nimike Palkkaryhmä- Tehtävät Koulutus/ Palkkarajat Asteikko tunnus kokemus lukien % 1. Tutkija- (601) ,62/0,7 harjoittelija 2.Tutkija/- (602) Tutkimus- ja Korkeakou ,84/1,41 suunnittelija suunnittelu- lututkinto tehtävät 3.Tutkija/- (603) Tutkimus- ja Korkeakou ,41 suunnittelija suunnittelu- lututkinto ja tehtävät peruskokemusta tutkimus- tai suunnittelutehtävissä 4. Tutkija/- (604) Itsenäiset tut- Korkeakou ,26 suunnittelija kimus- ja lututkinto ja suunnittelu- kokemusta tehtävät tutkimus- tai suunnittelutehtävissä 5. Tutkija/- (605) Vaativat tut- Korkeakoulu ,82 suunnittelija kimus- tai tutkinto ja erisuunnittelu- tyistä kokemustehtävät ta tutkimus- ja suunnittelutehtävissä 6. Tutkija/- (606) Johtamisteh- Korkeakoulu suunnittelija tävät tai eri- tutkinto ja huokoistehtävät mattavaa kokemusta tutkimusja suunnittelutehtävissä 7. Erikois- (609) Vaativat Korkeakoulu- Palkkauksesta 0 tutkija/-erikois- johtamisteh- tutkinto ja alan sovitaan eriksuunnittelija tävät tai huomattavaa seen työantajan vaativat eri- kokemusta sekä ja toimihenkilön koistehtävät aikaisemmalla kesken toiminnalla osoitettu erityinen kyky ja ammattitaito

13 Pöytäkirjamerkinnät: - Työkokemusvaatimuksella tarkoitetaan ao. tehtävän edellyttämää kokemusta. Pitkäaikainen tehtävän oppimista helpottava käytännön kokemus saattaa jossain määrin korvata suoranaisen tehtävän edellyttämän kokemusajan. - Mikäli koulutusvaatimus ei täyty, suosituksesta on mahdollista yksittäistapauksissa koskevan harkinnan perusteella poiketa. - Jos henkilön koulutus on suositustasoa korkeampi, kuten esimerkiksi tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto millä tahansa nimikkeellä tai tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto suunnittelija-nimikkeellä, erityistä kokemusta ei käytännössä ole välttämätöntä edellyttää, jollei erityisiä vastasyitä ole.

14 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: Hallinnon ohjaus Siltasaarenkatu A PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09) sähköposti:

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- ja huoltotyöntekijöitä sekä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriohenkilökuntaa

Lisätiedot

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia

Puolustusministeriön, Palkansaajajärjestö Pardia 232/1410/2005-14.3.2005 Pöytäkirja, joka tehtiin 17. päivänä helmikuuta 2005 puolustusministeriön sekä Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä koskien osapuolten välillä solmitun työehtosopimuksen piirissä

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299551 PL 02 PR 201-212 VES 299351 PL 01 PR 102-112 VES 299751 PL 01-05 PR 101-504 VES 299251 PL 01 PR 102-112 VES 290851 PL 01 PR 102-107 1 Sopimuksen perusteet OPETUS-

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET

AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET AUTOLIIKENNE YLEISET SOPIMUKSET 2012 SISÄLLYSLUETTELO YS YLEISSOPIMUS... 1 LPS LOMAPALKKASOPIMUS... 3 TSS SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA TYÖPAIKOILLA... 6 LMS LUOTTAMUSMIESSOPIMUS... 19 UTS SOPIMUS

Lisätiedot

YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) 1.1.2014 30.11.

YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) 1.1.2014 30.11. Finlands svenska författareförening rf Suomen arvostelijain liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-selostajat ry Suomen tietokirjailijat ry Palvelualojen

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TYÖEHTOSOPIMUS 2014 2017 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 2014-2017 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ 15

TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA TOIMINIMIKKEISTÖ 15 VKL - TU TYÖEHTOSOPIMUS VANHA PALKKAUSJÄRJESTELMÄ, voimassa 30.9.2008 saakka SISÄLLYSLUETTELO Sivu 4. LUKU 2 PALKAT JA PALKANMAKSU 2 (voimassa 30.9.2008 saakka) 4.1 Palkkausmuoto ja palkanmaksuajankohta

Lisätiedot

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry

PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016. METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry PAPERITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS 1.5.2014 30.11.2016 METSÄTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO ry SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Liitesopimukset... 2 3 Työnantajan

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Sähköalojen ammattiliitto ry

Sähköalojen ammattiliitto ry SÄHKÖISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 2015 2017 NEUVOTTELUTULOS Aika 6. helmikuuta 2015 Paikka Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n toimisto, Espoo Läsnä Esa Larsén Sähkötekniset työnantajat STTA ry Jussi Kuusela

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot