Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt."

Transkriptio

1 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES PL 02 PR VES PL 01 PR VES PL PR VES PL 01 PR VES PL 01 PR Sopimuksen perusteet OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16. päivänä helmikuuta 2012 opetus- ja kulttuuriministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen) sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n (hallinnonalan virkamiesyhdistykset) välillä virastoerän käyttämisestä eräissä kulttuurihallinnon virastoissa Valtiovarainministeriö on (VM/2060/ /2011) hallinnonalan neuvotteluviranomaisille antamissaan sopimuskauden neuvottelu- ja sopimusmääräyksissä valtion virkaehtosopimuslain 6 :n 1 momentin nojalla oikeuttanut opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään tarkentavan virkaehtosopimuksen kulttuurihallinnon virkamiesten eräistä palvelussuhteen ehdoista. Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. 2 Virastoerien kohdentaminen eräissä virastoissa Tällä sopimuksella sovitaan seuraavien kulttuurihallinnon virastojen virkamiesten osalta allekirjoitettuun valtion virka- ja työehtosopimukseen sisältyvien virastoerien käyttämisestä seuraavaa: Kansallinen audiovisuaalinen arkisto Vuoden 2012 virastoerän käyttämisestä sovitaan liitteen 1 mukaisesti. Museovirasto Virastoerät käytetään siirtymäkauden rahoittamiseen siten, että virastoerällä 0,50 % maksetaan siirtymäkauden vähennyksestä 18,05 prosenttia ja virastoerällä 0,50 % lukien maksetaan siirtymäkauden vähennyksestä 22,03 prosenttia. Näiden erien jälkeen jäljellä olevan vekselin määrä on 1,77 prosenttia. Suomenlinnan hoitokunta Vuoden 2012 virastoerän käyttämisestä sovitaan liitteen 2 mukaisesti.

2 2 Valtion taidemuseo Vuoden 2012 virastoerän käyttämisestä sovitaan liitteen 3 mukaisesti Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Vuoden 2012 virastoerän käyttämisestä sovitaan liitteen 4 mukaisesti 3 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Tämä tarkentava virkaehtosopimus on voimassa välisen ajan. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Valtion tarkistamissopimuksen irtisanomisella tulee samalla irtisanotuksi tämä tarkentava virkaehtosopimus. 4 Työrauha Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassaoloaikana ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä taikka sopimukseen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, voimassa olevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Lisäksi tähän sopimukseen sidottu yhdistys on velvollinen valvomaan, että sen alaiset yhdistykset ja virkamiehet, joita sopimus koskee, eivät riko edellisessä momentissa tarkoitettua työrauhavelvoitetta eikä sopimuksen määräyksiä. Tämä yhdistykselle kuuluva velvollisuus sisältää myös sen, ettei yhdistys saa tukea eikä avustaa kiellettyä työtaistelutoimenpidettä eikä muullakaan tavalla vaikuttaa sellaisiin toimenpiteisiin, vaan on velvollinen pyrkimään niiden lopettamiseen.

3 3 5 Allekirjoitukset Tätä tarkentavaa virkaehtosopimusta on laadittu neljä (4) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopimusosapuolelle. Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Palkansaajajärjestö Pardia ry

4 4 KANSALLINEN AUDIOVISUAALINEN ARKISTO VES PL 02 PR LIITE 1 Tehtäväkohtaisen vaativuusryhmäasteikon pisterajoja muutetaan siten, että ryhmän 4 pisteiden ylärajaksi tulee 269 p., ryhmä 5 sijoittuu pisterajojen sisälle ja ryhmän 6 alarajaksi tulee 326 p. seuraavan asteikon mukaisesti: Pisteet Vaativuusryhmä min max Tehtäväkohtaisen palkanosan taulukkoon vaativuusryhmään 12 lisätään 15,18 euroa (2/2012 taulukko + yl.kor. + virastoerä on 2 929, , ,18), jolloin ja lukien noudatettavat, näiden ajankohtien yleiskorotukset sisältävät palkkataulukot ovat seuraavat: Vaativuusryhmä yl.kor.+ yl.kor. virastoerä yl.kor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44

5 5 Suomenlinnan hoitokunta VES PL PR LIITE 2 Virastoerä kohdennetaan palkkaliite 5 vaativuustasoon Y3/503 (erittäin vaativa asiantuntijatehtävä). Erä on suunnattu siten, että sillä parannetaan viraston kilpailukykyä. Palkkaliite 01 Perustehtävät Peruspalkka (PT:2031,YK:02031) Palkkaliite 02 Ammattitehtävät Peruspalkka 201 A.1 Perusammattitehtävä 1 655, A.2 Vaativa ammattitehtävä 1 749, A.3 Erittäin vaativa ammattitehtävä 1 861, A.4 Erikoisammattitehtävä 1 958,81 Palkkaliite 03 poistettu Palkkaliite 04 Semiasiantuntijatehtävät Peruspalkka 401 S.1 Semiasiantuntijan perustehtävä 2 127, S.2 Semiasiantuntijan vaativa tehtävä 2 300, S.3 Semiasiantuntijan erittäin vaativa tehtävä 2 511, S.4 Semiasiantuntijan erikoistehtävä 2 772,28 Palkkaliite 05 Asiantuntijatehtävät Peruspalkka 501 Y.1 Asiantuntijan perustehtävä 2 511, Y.2 Vaativa asiantuntijatehtävä 2 772, Y.3 Erittäin vaativa asiantuntijatehtävä 3 072, Y.4 Erikoisasiantuntijatehtävä 3 837,22 HENKILÖKOHTAINEN PALKANOSA alkaen (PT:2626,YK:02627) Henkilökohtaisen palkanosan suuruus prosentteina peruspalkasta arviointipistemäärien perusteella: 8 p. - 0,0% 26 p. - 24,48% 10 p. - 2,72% 28 p. - 27, 20% 12 p. - 5,44% 30 p. - 29,92% 14 p. - 8,16% 32 p. - 32,64% 16 p. - 10,88% 34 p. - 35,36% 18 p. - 13,60% 36 p. - 38,08% 20 p. - 16,32% 38 p. - 40,80% 22 p. - 19,04% 40 p. - 43,52% 24 p. - 21,76% ESIMIESLISÄ (prosentteina peruspalkasta) (PT:2700,YK:02700) tiiminvetäjä 2-5%, työnjohtaja 5-8%, työpäällikkö ja yksikön päällikkö 10-13%

6 6 VALTION TAIDEMUSEO VES PL 01 PR LIITE 3 Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat allekirjoittaneet sopimuskaudelle valtion virka- ja työehtosopimukset, joiden mukaan sopimusaloilla on vuodelle 2012 käytettävissä paikallisesti toteutettava ns. virastoerä 0,5 % lukien. Virastoerä merkitsee, että kuukausipalkkojen korotuksiin on VTM:ssä käytettävissä yhteensä 3143 euroa (3804 euroa, kun henkilösivukustannukset ja haittalisät otetaan huomioon). VTM:n neuvotteluissa todettiin, että VL 7 pisteytyksen ylärajalla olevien virkojen talousasiantuntija, kaksi projektipäällikköä (taloushallinto ja museotekniikka), tietoasiantuntija ja tutkija palkkataso ei ole riittävä rekrytoinnin ja pysyvyyden näkökulmasta, vaan tarvitaan selkeä tason korotus. Tämä toteutetaan vaativuusluokan 8 pisteiden alarajan madaltamisella. Tämän mukaisesti osa virastoerästä kohdennetaan vaativuusluokkaan 8 laskemalla vaativuusluokan 8 pisterajaa 298 pisteeseen ylärajan pysyessä entisellään 378 pisteessä. Tämän seurauksena vaativuusluokasta 7 nousee mainitut viisi virkaa vaativuusluokkaan 8. Palkkavaikutus on 1504 euroa/kk ja kustannusvaikutus 1812 euroa/kk. Neuvotteluissa todettiin myös, että vaativuusluokissa 4 ja 6 on Valtion taidemuseon asiakaspalvelun ammattilaisia ja ydintoiminnan teknisten, tietoteknisten ja hallinnollisten tukitehtävien asiantuntijoita. Monien näissä vaativuusluokissa olevien ammattiryhmien kohdalla henkilöiden niin Vtm:n palveluksessa pitäminen kuin uusien rekrytoiminenkin on osoittautunut haasteelliseksi ja edellyttää palkkakilpailukyvyn parantamista. Tämän pohjalta kohdennetaan loppuosa virastoerästä vaativuusluokkien 4 ja 6 perustason korottamiseen. Vaativuusluokassa 4 on 15 henkilöä (perustaso 1601 e) ja vaativuusluokassa 6 on 36 henkilöä (perustaso 1942 e). Kohdistamalla virastoerästä jäänyt 1639 euroa näihin vaativuusluokkiin, voidaan niiden perustasoa korottaa 1,3 %:lla. Tämä merkitsee henkilökohtainen osa mukaan lukien keskimäärin noin 28 euron korotusta vaativuusluokassa 4 ja keskimäärin noin 33 euron korotusta vaativuusluokassa 6. Lisäksi todettiin, että kohdistamisen vaikutukset ovat suuruusluokaltaan hyvin linjassa edellisen VES-kauden ratkaisun kanssa. Palkkavaikutus on 1639 euroa/kk ja kustannusvaikutus 1992 euroa/kk. Näin koko virastokohtaisen erän kustannusvaikutus kuukausitasolla on 3804 euroa, kun otetaan huomioon vaativuusluokkien perustason korotuksesta aiheutuvat henkilökohtaisten osuuksien nousu, haittalisät ja korotusten aiheuttama henkilösivukustannusten kasvu. Vaativuusryhmäkohtaiset palkkarajat (euroina) Säännöllistä työaikaa tekevien virkamiesten palkkojen alarajat lukien Sisältää virastoerän Vaativuus- Pisteet Perustaso Max Ero ryhmä Min , , , , , , , , ,43

7 , , , , , , , , , , , , , ,11 911, , ,97 830, , ,31 776, , ,29 674,43.

8 8 VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN INSTITUUTTI VES PL 01 PR LIITE 4 Virastoerä kohdennetaan vaativuusluokkiin 2, 4 ja 5. Kyseisten vaativuusluokkien tehtävien työpanos on viraston vaikuttavuuden ja tuottavuuden kannalta merkittävä ja korotuksella turvataan viraston palkkakilpailukykyä. Vaativuusluokassa 2 työskentelee 1 henkilö, vaativuusluokassa 4 työskentelee 1 henkilö ja vaativuusluokassa 5 työskentelee 4 henkilöä. Vaativuusluokan 2 palkka nousee 24,28 euroa, vaativuusluokan 4 palkka nousee 26,75 ja vaativuustason 5 palkka nousee 31,27 euroa. VAATIVUUSRYHMÄKOHTAISET PALKAT Vaativuusryhmä Tehtävän vaativuuteen perustuva palkanosa; euroa kuukaudessa , , , , , ,69

9 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Sörnäisten rantatie 13 PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09) vestes(at)valtiokonttori.fi

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS

VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS VEROHALLINNON JA VEROHALLINNON ATK-HENKILÖT VERO-ATK RY:N VÄLINEN TYÖEHTOSOPIMUS 281804 A. Soveltamisala 1 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Verohallinnon palveluksessa yksityisoikeudellisessa

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- ja huoltotyöntekijöitä sekä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriohenkilökuntaa

Lisätiedot

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat. 1 Luku Yleiset määräykset... 8. 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjat... 1 1 Luku Yleiset määräykset... 8 2 Luku Vuosilomaa koskevat määräykset... 17 3 Luku

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2014 30.11.2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 1 1. SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLO... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Yleiset ja erityiset sopimukset... 4 1.3

Lisätiedot

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 1.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus PALKKAUS...27 23 Palkkaus...27 24 Palkan käsite...28 25 Osa-ajan

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016

Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Neuvonta-alan runkosopimus 1.1.2014 31.12.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys ry Agronomiliitto ry Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017

TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 TALOTEKNIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIHENKILÖILLE 1.6.2014 31.1.2017 LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähkötekniset työnantajat STTA ry Ammattiliitto Pro ry 1 2014

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS :n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n välinen YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 SISÄLLYS Sivu ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot