TES: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TES:350108 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004"

Transkriptio

1 TES: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:N VÄ- LINEN T Y Ö E H T O S O P I M U S I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Työehtosopimuksen soveltamisala Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten palveluksessa yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa oleviin toimihenkilöihin, jotka ovat suorittaneet diplomi-insinöörin tai arkkitehdin, insinöörin, rakennusmestarin tai teknikon tutkinnon tai vastaavan AMK-tutkinnon ja toimivat tutkinnon edellyttämissä tehtävissä. Tämän työehtosopimuksen määräyksiä voidaan työsopimuksessa sopia sovellettavaksi myös ympäristöministeriön palveluksessa oleviin vastaaviin toimihenkilöihin. Alueellisten ympäristökeskusten työsopimussuhteisen henkilöstön palkkauksessa noudatetaan uudistettua uutta palkkausjärjestelmää koskevaa tarkentavaa virka- ja työehtosopimusta. Siltä osin kun tässä työehtosopimuksessa ei ole erikseen sovittu noudatetaan voimassa olevaa valtion yleistä virka- ja työehtosopimusta, työehtosopimuslakia, työsopimuslakia ja niiden nojalla annettuja määräyksiä. 2 Työsuhteen alkaminen Toimihenkilön ottaa työhön Suomen ympäristökeskus ja alueellinen ympäristökeskus. Työsopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksessa voi toimipaikkana olla Suomen ympäristökeskus, alueellinen ympäristökeskus tai muu toimipaikka, joka on määrätty valtioneuvoston päätöksessä alueellisten ympäristökeskusten toimialueiden rajoista ja toimipaikoista. Työsopimus voidaan tehdä olemaan voimassa määräajaksi tai toistaiseksi.

2 Työsopimukset lähetetään tiedoksi pääluottamusmiehelle. Asianomaisella luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa kirjalliset työsopimukset. 3 Toimihenkilön yleiset velvollisuudet Toimihenkilö ei saa ilman työnantajan suostumusta pitää sellaista sivutointa tai harjoittaa sellaista ammattia, elinkeinoa tai liikettä, josta on haittaa työsuhteen ehtojen täyttämiselle. Toimihenkilö ei saa ryhtyä sellaisiin liikeyrityksiin, jotka ovat hankkijoina, urakoitsijoina tai muutoin liikesuhteissa ympäristöhallintoon siten, että toimihenkilö työsuhteensa perusteella voi hankkia itselleen välittömästi tai välillisesti taloudellista hyötyä. II TYÖAIKA 4 Säännöllinen työaika Suomen ympäristökeskuksessa ja alueellisessa ympäristökeskuksessa työskentelevän toimihenkilön työaika määräytyy virastotyössä noudatettavan työajan mukaan. Työmaalla ja korjaamolla/huoltotukikohdassa työskentelevien toimihenkilöiden säännöllinen työaika on kuitenkin viikossa 38 tuntia 15 minuuttia ja vuorokaudessa yhtenä vuorokautena 6 tuntia 15 minuuttia ja muina 8 tuntia. Virastokohtaisesti voidaan sopia säännönmukaisen työajan alkamis- ja päättymisajoista. III PALKKOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 5 Palkka FOR: 2030 Suomen ympäristökeskus Toimihenkilön palkasta sovitaan henkilökohtaisessa työsopimuksessa noudattaen mitä tämän työehtosopimuksen palkkaliitteistä keskustasolla on sovittu. Alueelliset ympäristökeskukset

3 Toimihenkilön palkasta sovitaan henkilökohtaisessa työsopimuksessa noudattaen mitä uutta palkkausjärjestelmää koskevassa virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu. IV ERINÄISIÄ KORVAUKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 6 Varallaolo FOR: 5784 YK:25785 Hyyde- ja jääpatotulvien tai öljyvahinkojen torjuntaan liittyvästä varallaolosta maksetaan 20 %:n korvaus laskettuna yksinkertaisesta tuntipalkasta työajan ulkopuolisilta varallaolotunneilta. 7 Hälytysluonteinen työ FOR: 5737 YK:05737 Jos toimihenkilö kutsutaan hyyde- tai jääpatotulvien tai öljyvahinkojen torjuntatyöhön hänen jo aloitettua vapaa-aikansa, maksetaan hänelle tällaiseen säännöllisen työajan ulkopuolella suoritettavaan hälytysluonteiseen työhön valmistautumiseen kuluvalta ajalta yhden tunnin palkkaa vastaava korvaus. Sama korvaus suoritetaan toimihenkilölle hälytysluonteisen työn päätyttyä peseytymiseen yms. kuluvalta ajalta, mikäli työ päättyy ennen aamua siten, ettei toimihenkilö välittömästi jatka varsinaista työtään. Hälytysluonteisesta työstä maksetaan toimihenkilölle työajalta kuitenkin vähintään yhdeltä tunnilta kuukausipalkan lisäksi korottamaton tuntipalkka, mikäli sitä ei makseta 7 :n nojalla. 8 Olosuhdelisä FOR: 5475 YK:05475 Hyyde- tai jääpatotulvien tai öljyvahinkojen torjuntatehtäviin liittyvissä vaaratilanteissa maastossa suoritetusta työstä suoritetaan palkkaus 15 %:lla korotettuna. Em. torjuntatehtäviä varten tulee toimihenkilön käyttöön varata työsuojelulliset vaatimukset täyttävä olosuhteisiin soveltuva suojavaatetus. 9 Muut korvaukset Muut erinäiset korvaukset määräytyvät valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja tämän työehtosopimuksen palkkaliitteiden mukaan. V ERINÄISET MÄÄRÄYKSET 10 Palkattomat lomat Työnantaja voi myöntää toimihenkilölle hakemuksesta palkatonta vapaata, mikäli siitä ei ole huomattavaa haittaa tehtävien hoitamiselle. Mikäli ylimääräistä vapaata myönnetään opinto- ja/tai muuta

4 sellaista tarkoitusta varten, joka on omiaan edistämään toimihenkilölle kuuluvien tehtävien suorittamista, hänelle voidaan tältä ajalta suorittaa palkkaus joko kokonaan tai osaksi. 11 Luottamusmiehet Luottamusmiestoiminnan järjestämisestä on voimassa mitä valtion yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa ja osapuolten välisessä luottamusmiessopimuksessa on sovittu. VI TYÖRAUHA JA SEN TURVAAMINEN 12 Työnseisausten estäminen Tämän työehtosopimuksen voimassaoloaikana ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän sopimuksen tai sen liitteiden määräyksiä vastaan tai tarkoittaa tämän sopimuksen tai sen liitteiden muuttamista. 13 Erimielisyyksien sovittelu Mikäli tämän työehtosopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta syntyy erimielisyyksiä, on ne ensisijaisesti pyrittävä sopimaan ao. toimihenkilön ja työnantajan edustajan kesken. Asiassa on kuultava toimihenkilön yksikköä. Mikäli näin ei päästä yksimielisyyteen asiassa, niin siitä neuvotellaan työnantajan edustajan ja luottamusmiehen kesken. Jos kuitenkaan tällä menettelyllä ei päästä kyseessä olevassa asiassa yksimielisyyteen, annetaan asia sovittavaksi tämän työehtosopimuksen sopijapuolten välisessä neuvottelussa. Neuvottelupyynnön saanut sopijapuoli on velvollinen aloittamaan neuvottelut välittömästi, viimeistään kuitenkin yhden viikon kuluttua siitä, kun em. ilmoitus on tullut perille. Elleivät nämä neuvottelut johda tulokseen, voi asianomainen sopijapuoli jättää asian työtuomioistuimen ratkaistavaksi. VII TYÖEHTOSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN 14 Työehtosopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen Tämä työehtosopimus on voimassa edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä.

5 Jos tämä työehtosopimus irtisanotaan, on vastapuolelle viimeistään silloin, kun uutta työehtosopimusta koskevat neuvottelut aloitetaan ja joka tapauksessa ennen työehtosopimuksen voimassaoloajan päättymistä annettava kirjallinen ehdotus työehtosopimukseen tarkoitetuiksi muutoksiksi. Mikäli valtion tarkistamissopimus irtisanotaan, tulee samalla tämä sopimus irtisanotuksi. Mikäli keskusjärjestöjen allekirjoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa neuvottelutulosta ei allekirjoiteta tulopoliittiseksi sopimukseksi, raukeaa tämä sopimus. 15 Allekirjoitusmerkinnät Tämän työehtosopimuksen ohella noudatetaan liitteenä olevaa allekirjoittaneiden sopimuspuolten välillä tehtyä työehtosopimusneuvottelupöytäkirjaa. Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, joista kumpainenkin osapuoli saa yhden.

6 Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2004 Ympäristöministeriön puolesta Hallintojohtaja Riitta Rainio Hallitusneuvos Taru Hallberg Ympäristöhallinnon tekniset VETY ry:n puolesta

7 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN JA YMPÄRISTÖHALLINNON TEKNISET VETY RY:n VÄLISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN PALKKALIITTEET LUKIEN (sisältää asteikkotarkistuksen ja yleiskorotuksen) Työehtosopimustunnus FOR: 2030 Palkkaliite 01 Palkkaliite O2 Palkkaliite O3 YMPÄRISTÖHALLINNON KORKEA- YMPÄRISTÖHALLINNON INSINÖÖRIT RY YMPÄRISTÖ-RAKENNUSMESTARIT YRM ry, KOULUTEKNISET ry YMPÄRISTÖTEKNISET YMT ry Tehtäväryhmä ja määritelmä I-kalleusluokka Tehtäväryhmä ja määritelmä I-kalleusluokka Tehtäväryhmä ja määritelmä I-kalleusluokka II-kalleusluokka II-kalleusluokka II-kalleusluokka 302 Aloitteleva rakennusmestari 1 561, , , , Rakennusmestari, joka suorittaa 1 668, ,95 kokemusta edellyttäviä tehtäviä 1 622, , Aloittelevan insinöörin tehtävät 1 904, , Rakennusmestari, joka toimii 1 906, , , ,12 työmaapäällikkönä tai suorittaa 1 850, ,96 vaativia työmaa- tai toimistotehtäviä 102 Aloittelevan diplomi-insinöörin tai 2 210, , Kokemusta edellyttävät tehtävät 2 209, , Rakennusmestari, joka toimii vaativissa 2 208, ,92 vastaavan tehtävät 2 145, , , ,35 työmaapäällikkötehtävissä tai suorittaa 2 144, ,44 monipuolisia alan kokemusta tai asiantuntemusta edellyttäviä työmaatai toimistotehtäviä 103 Kokemusta edellyttävät tehtävät 2 599, , Hyvää perehtyneisyyttä tai asiantunte , , Rakennusmestari, joka suorittaa 2 602, , ,00 musta edellyttävät vaativat tehtävät 2 523, ,92 erityisen vaativia erikois-, asiantuntija ,73 - tai johtamistehtäviä työmaalla tai toimistossa 104 Hyvää asiantuntemusta tai kokemusta 2 942, , Hyvää asiantuntemusta tai pitkäaikaista 2 975, ,03 edellyttävät vaativat tehtävät 2 857, ,19 kokemusta edellyttävät asiantuntija- tai 2 888, ,28 johtamistehtävät 105 Pitkäaikaista ja laajaa kokemusta tai 3 410, , Laaja-alaista asiantuntemusta tai vas ,87 - erityistä asiantuntemusta edellyttävät 3 311, ,17 tuuta edellyttävät erikois- tai johtamis ,53 erikoistehtävät tai johtamistehtävät tehtävät 106 Laaja-alaiset ja erittäin vaativat 3877,69 - johtamistehtävät tai erittäin vaativat 3764,80 - asiantuntijatehtävät Toimihenkilön henkilökohtaisessa palkassa voidaan lisäksi ottaa huomioon työsopimuspaikkakunnan kylmyys valtion työsuhdeasiainneuvottelukunnan suositusten mukaisesti.

8 OPISKELIJOIDEN PALKKATAULUKKO Korkeakouluinsinöörioppilaiden ohjekuukausipalkat ovat lukien seuraavat: FOR:2030 I kalleusluokka II kalleusluokka PR opintoviikot , , , , , , , , , , , ,62 Insinööri- tai vastaavan AMK-oppilaiden ohjekuukausipalkat ovat lukien seuraavat: PR opintoviikot I kalleusluokka II kalleusluokka , , , , , , , ,32 Rakennusmestari- ja teknikko-oppilaiden ohjekuukausipalkat ovat lukien seuraavat: PR opintoviikot I kalleusluokka II kalleusluokka , , , , , , , ,02

9 PALKKALIITTEITÄ KOSKEVAT ERINÄISET MÄÄRÄYKSET Muun työnantajan palveluksessa diplomi-insinöörinä, arkkitehtinä, insinöörinä tai vastaavan AMKtutkinnon suorittaneena, rakennusmestarina tai teknikkona saatu ammattitaito ja kokemus rinnastetaan ympäristöhallinnon palvelukseen. Työsopimuksiin merkitään toimihenkilön tehtäviä kuvaava tehtävänimike. Toimihenkilöille maksetaan valtion yleisen työajoista annetun virka- ja työehtosopimuksen 13 :ssä mainittuja korvauksia ja lisiä, jos palkkaus on enintään A24 palkkausluokkaa vastaava. Muille toimihenkilöille maksetaan em. virka- ja työehtosopimuksen 18 :ssä tarkoitettuja työaikakorvauksia. Toimihenkilön palkkaa tehtäväryhmän sisällä määrättäessä otetaan huomioon toimihenkilön pätevyys, kyvyt, kokemus, työsuoritukset ja muut henkilökohtaiset tekijät. Palkkaa määrättäessä pyritään käyttämään hyväksi mm. tehtäväryhmien ala- ja ylärajojen välistä joustavuutta ja koko laajuutta. Mitä useampia henkilöitä tehtäväryhmässä on, sitä suurempi merkitys näille arvosteluperusteille annetaan. Työehtosopimuksen mukaisten toimihenkilöiden palkkoja ja tehtäväryhmiin sijoittelua koskevan joukkotarkistuksen ohella yksittäisiä henkilöitä koskevat palkan määrittelyt ja sijoitusmäärittelyt ovat ajankohdasta riippumatta tarpeellisia palkattaessa uutta henkilöä, siirrettäessä henkilöä uusiin tehtäviin sekä henkilökohtaisissa tekijöissä tapahtuneen oleellisen muutoksen vuoksi. Palkankorotusesitykset käsitellään viivyttelemättä ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun esitys on jätetty ratkaisijalle. Tieto ratkaisusta toimitetaan välittömästi asianomaiselle henkilökohtaisesti ja tarvittaessa kirjallisesti. Työllisyysvaroin työllistetyn toimihenkilön osalta voi palkka poikkeuksellisesti alittaa työehtosopimuksen palkkaliitteen mukaisen palkan, jos hänelle työllisyysvaroin maksetaan suurin mahdollinen palkka. PALKKALIITETTÄ 03 KOSKEVAT ERINÄISET MÄÄRÄYKSET Muun kuin rakennusmestarin tutkinnon suorittaneen teknikon osalta noudatetaan palkkaliitteen 03 tehtäväryhmittelyjä soveltuvin osin. Aloittelevalla rakennusmestarilla tarkoitetaan henkilöä, joka on hoitanut nimikkeen mukaisia tehtäviä vähemmän kuin yhden vuoden ajan. Sukellus- ja vedenalaisesta työstä suoritetaan vastaava korvaus, mikä työsukelluksesta on sovittu virkaehtosopimuksessa puolustus- ja rajavartiolaitoksen osalta. FOR:4630 YK:04630 Toimihenkilölle voidaan maksaa olosuhdelisinä luolalisää FOR:4191 YK:04191 ja jäälisää FOR:4104 YK:04104; kummankin lisän suuruus on 6,00 euroa/päivä. - luolalisää maksetaan tunneli- ja kalliosuojatöissä rakennusvaiheen aikana - jäälisää maksetaan jäällä tapahtuvasta työskentelystä sellaisilla suunnittelu-, tutkimus- ja siltatyömailla, jotka sijaitsevat merellä tai vastaavissa olosuhteissa suurissa vesistöissä. Milloin toimihenkilö tilapäisesti on estynyt suorittamasta varsinaista työtään tai milloin tarve vaatii, hän on velvollinen suorittamaan muutakin tässä työehtosopimuksessa tarkoitettua työtä. Mikäli tilapäinen työ on korkeammin palkattua, hänelle maksetaan sitä työtä vastaava korkeampi palkka siltä ajalta, jona hän tätä työtä suorittaa. Milloin toimihenkilö joutuu tilapäisesti suorittamaan korkeammin palkattua työtä, on tästä sovittava etukäteen työnantajan edustajan ja asianomaisen välillä, mikäli kyse on vähintään kaksi viikkoa kestävästä työskentelystä. Sopimuksessa on mainittava työn oletettu kestoaika ja lisäkorvauksen suuruus. Lisäkorvauksen on vastattava henkilökohtaisten palkkojen erotusta. 9

10 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: Hallinnon ohjaus Siltasaarenkatu A PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09) sähköposti:

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004

T Y Ö E H T O S O P I M U S 10.12.2004 Ympäristöministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen maa- ja vesirakennus-, huoltokorjaamo- ja huoltotyöntekijöitä sekä työnjohto-, toimisto- ja laboratoriohenkilökuntaa

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA

VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA VES 260351, 01 102-103 TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS UUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTA- MISESTA SISÄASIAINHALLINNON PALVELU- KESKUKSESSA Sopimus on tehty 16 päivänä huhtikuuta 2008 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS 2013-2016 AUTOALAN KESKUSLIITO RY METALLITYÖVÄEN LITTTO RY SISÄLLYSLUETTELO AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2010 2011 Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Osio A Yleinen osa Osio B Yleissivistävä

Lisätiedot

Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus

Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus Elokuva- ja tv-tuotannon sekä tapahtuma- ja teatteritoiminnan henkilöstövuokrausta koskeva työehtosopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Mediarinki Oy:n palveluksessa olevien

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014

Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 * Ulkomaanliikenteen kansi- ja konemiehistön sekä taloushenkilökunnan työehtosopimus 1.2.2012 28.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 6 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 YLEISTÄ... 7 3.1 Miehistön pätevyys... 7 3.2

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279201 Pöytäkirja 30.6.2005 Neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä seuraavasta: Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot