TES:322202, PL:01-03 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TES:322202, PL:01-03 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välinen"

Transkriptio

1 TES:322202, PL:01-03 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välinen T Y Ö E H T O S O P I M U S P Ö Y T Ä K I R J A ajalle NEUVOTTELUPERUSTE JA SOPIMUSKAUSI Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille Neuvottelutuloksen osapuolet vahvistavat neuvottelutuloksen allekirjoituksillaan sopimukseksi viipymättä sen jälkeen kun alakohtaiset sopimukset on tehty. Valtiovarainministeriö ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet neuvotteluohjeista virastoille (VM 3/2004). Ohjeiden mukaisesti sopijaosapuolet toteavat voimassaolevien työehtosopimusten lakkaavan ja uudistavat ne sopimuskaudeksi seuraavin ehdoin. 2 YLEISKOROTUKSET Sopimuksen mukaan yleiskorotukset ovat seuraavat: Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 18 senttiä tunnilta tai 32,77 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,9 prosenttia. Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,4 prosenttia. Ohjepalkkojen palkkarajoja tarkistetaan edellä mainittuja korotuksia vastaavasti. 3 LIITTOERÄ 2005 Yleiskorotuksen lisäksi palkkoja korotetaan 0,435 prosentin suuruisella liittoerällä. Ohjepalkkojen palkkarajoja tarkistetaan edellä mainittuja korotuksia vastaavasti. Lisäksi tehtäväryhmissä palkkarajojen alarajoja korotetaan lukien seuraavasti: Tehtäväryhmä Alaraja euroa euroa euroa euroa euroa euroa LIITTOERÄ SEKÄ TASA-ARVOERÄ 2006 Vuoden 2006 yleiskorotuksen ajankohdasta lukien palkkoja korotetaan yleiskorotuksen lisäksi sopimusalakohtaisella liittoerällä sekä tasa-arvoerällä. Liittoerän suuruus on 0,4 %, josta osa on

2 varattu keskustasolla sovittavaksi. Liitto- ja tasa-arvoerien käytöstä sovitaan myöhemmin niitä koskevien ohjeiden mukaisesti. 4 TALOUDELLISEN KEHITYKSEN TARKASTELU JA INDEKSIEHTO SEKÄ TARKASTELULAUSEKE Tulosopimukseen sisältyvät taloudellisen kehityksen tarkastelua ja indeksiehtoa sekä tarkastelulauseketta koskevat kohdat. 5 TYÖRYHMÄT Työryhmiin valitaan sekä VTT:n että henkilöstöjärjestöjen keskuudesta 1-3 jäsentä kummastakin. Työryhmät voivat lisäksi kuulla kokouksissaan asiantuntijoita käsiteltävinä olevista asioista. Määräaikaiset työsuhteet ja työaikavalvonta Sopijaosapuolten asettamassa pysyvässä työryhmässä selvitetään puolivuosittain voimassa olevien määräaikaisten työsuhteiden perusteet. Työryhmän tarkastelupiiriin kuuluvat myös VTT:n tiloissa ilman työsuhdetta työskentelevät. Vähintään kerran vuodessa työryhmä tarkastelee tehtyjä työaikoja. Palkkapolitiikan toteutuminen ja kehitys Sopijaosapuolten asettamassa työryhmässä selvitetään palkkapolitiikan toteutumista palkantarkistuskierroksittain sekä selvitetään mahdollisuuksia kuinka palkkapolitiikkaa voidaan edistää ja kehittää. Työryhmä tarkastelee myös projektiluonteisen matkatyön ja muun keikkatyön huomioon ottamista palvelussuhteen ehdoissa. Etätyö Asetetaan yhteinen työryhmä selvittämään keinoja, joiden avulla etätyö voidaan entistä paremmin ottaa käyttöön ja tulee huomioiduksi myös palvelussuhteen ehdoissa. Työryhmä kytketään osaksi VTT:ssä olevaa kehitysprojektia. Työryhmän yksimieliset ehdotukset otetaan käyttöön työryhmän ehdotusten mukaisesti. Kansainvälinen työskentely Asetetaan työryhmä selvittämään keinoja, joiden avulla lisääntyvää kansainvälistä työskentelyä voidaan edistää ja ottaa huomioon myös palvelussuhteen ehdoissa. Työryhmän yksimieliset ehdotukset otetaan käyttöön työryhmän ehdotusten mukaisesti. Muutoksen ennakointi ja hallinta Asetetaan yhteinen työryhmä kehittämään sellaisia toimintatapoja, joiden avulla voidaan vastata jatkuvan muutoksen vaatimuksiin työyhteisössä (esim. sisäisen kouluttautumisjärjestelmän kehittäminen, muutostilanteita koskevan ohjeistuksen uudistaminen, keinojen etsiminen ikärakenteen ja siitä aiheutuvan muutoksen huomioimiseksi). Työryhmä käsittelee myös tulopoliittisesta kokonaisratkaisusta paikallisen sopimisen piiriin tulevat asiat. 6 TERVEYSTARKASTUKSESTA JOHTUVIEN ANSIONMENETYSTEN KORVAAMINEN Työnantaja korvaa työntekijälle ansionmenetyksen työnantajan velvollisuudeksi säädetystä sekä yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän työterveyshuollosta annetun valtioneuvoston päätöksen (950/94) tarkoittamissa ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa hyväksytyissä työsuhteen

3 aikana suoritettavissa terveystarkastuksissa sekä niihin liittyvissä matkoissa hänen menettämiään säännöllisiä työtunteja vastaavalta ajalta. Samoin menetellään tapauksissa, joissa on kysymys laissa nuorista työntekijöistä (998/93) ja säteilylaissa (592/91) tarkoitetuista tutkimuksista. Samaa sääntöä noudatetaan lisäksi niissä työterveyshuoltolain (743/78) edellyttämissä tutkimuksissa, jotka johtuvat työntekijän siirtymisestä saman viraston tai laitoksen sisällä työtehtävään, jossa kyseinen lääkärintarkastus vaaditaan. Työntekijälle, joka lähetetään edellä mainituissa lainkohdissa tarkoitettuihin tutkimuksiin tai määrätään tällaisessa tarkastuksessa jälkitarkastukseen, suorittaa työnantaja korvauksen myös välttämättömistä matkustamiskustannuksista. Mikäli tutkimukset tai jälkitarkastus tehdään muulla paikkakunnalla, maksaa työnantaja myös päivärahan. Nämä matkakustannusten korvaukset maksetaan matkakustannusten korvaamista koskevien kulloinkin voimassa olevien työehtosopimusmääräysten mukaisesti. 7 PALKKATAULUKOIDEN SOVELTAMINEN 7.1 Työntekijöiden tehtävät, tehtäväryhmät ja palkat tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jolloin kiinnitetään huomiota palkkaliitteen 4 :ssä mainittuihin seikkoihin. Tarkistukset tehdään yleensä maaliskuussa ja syyskuussa. Tarkistukset tulevat voimaan mainittuja tarkastuskuukausia seuraavan kuukauden alusta lukien. Tarkistus ei välttämättä merkitse palkankorotusta. 7.2 Mikäli työntekijän tehtävät edellyttävät runsasta säännöllisen työajan ulkopuolista matkustamista, voidaan tämä ottaa palkkaliitteen 4 :n 1 momentin tarkoittamaksi palkan määräytymisperusteeksi. 7.3 Siirrettäessä työntekijä uusiin tehtäviin ja/tai hänen tehtäväalueensa ja vastuunsa laajentuessa tarkistetaan palkkaus samanaikaisesti. Tarkistus ei välttämättä merkitse palkankorotusta. 7.4 Työntekijän tekemät palkantarkistusesitykset on käsiteltävä pikaisesti. Tieto yksikön johtajan tekemästä palkkauksen muutosesityksestä ja tulosyksikön johtajan tekemästä kielteisestä tai yksikön johtajan esityksestä poikkeavasta päätöksestä on annettava työntekijälle viivyttelemättä. Myönteinen tulosyksikön johtajan päätös saatetaan työntekijän tietoon maksetun tarkistetun palkan muodossa. 8 LISÄTYÖKORVAUKSET Sopimusalan kaikkiin tehtäväryhmiin kuuluville maksetaan lisätyökorvauksia työajoista annetun valtion virka- ja työehtosopimuksen 18 :n mukaisesti. 9 ERINÄISIÄ KORVAUKSIA (PT:5435, Sunnuntai- ja pyhäpäivänä sekä muuna työtuntijärjestelmän edellyttämä vapaapäivänä YK:05435) suoritetusta matkasta maksetaan matka-ajan palkka asianomaisen säännöllistä työaikaa vastaavasti enintään kahdeksalta tunnilta yksinkertaisen tuntipalkan mukaan. 10 LUOTTAMUSMIEHET JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUT Sopijapuolena toimivalla ammattijärjestöllä tai sen rekisteröidyllä alayhdistyksellä on oikeus asettaa yksi pääluottamusmies, jolla on oikeus käyttää neljäsosa (1/4) työajastaan luottamusmiestoimintaan ja yksi luottamusmies. Luottamusmiesten toimialueena ovat kaikki VTT:n toimipaikkakunnat.

4 Palkkiot ovat lukien: (YK:04258, YK:04255) Pääluottamusmiehellä 310 /kk Luottamusmiehellä 139,71 /kk Työsuojeluvaltuutetulla 65,50 /kk. 11 TYÖSUOJELUVALTUUTETUN TYÖSOPIMUKSEN PURKU Mikäli valtiovarainministeriön ja henkilöstöä edustavien keskusjärjestöjen kesken tehdyssä työsuojelun yhteistoimintasopimuksessa tarkoitetun, valtioon työsopimussuhteessa olevan työsuojeluvaltuutetun työsopimus puretaan ja työsuojeluvaltuutettu riitauttaa purkamisen, on työnantajan maksettava työsuojeluvaltuutetulle yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä, mikäli kanne asiassa nostetaan neljän viikon kuluessa työsopimuksen purkamisesta. 12 TYÖRAUHAVELVOITE Tämän työehtosopimuksen voimassa ollessa ei saa ryhtyä lakkoon, sulkuun eikä boikottiin tai muuhun niihin verrattavaan toimenpiteeseen, joka kohdistuu tämän työehtosopimuksen tai siihen liittyvien asiakirjojen määräyksiä vastaan tai tarkoittaa niiden muuttamista. 13 VOIMASSAOLO Tämä sopimus on voimassa saakka. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä jommaltakummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi (6) viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Valtion tarkistamissopimuksen irtisanomisella tulee samalla irtisanotuksi tämä sopimus. 14 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO Ellei keskusjärjestöjen allekirjoittamaa tulopoliittista sopimusta koskevaa neuvottelutulosta allekirjoiteta virka- ja työehtosopimukseksi, raukeaa tämä sopimus. Tämä sopimus tulee voimaan edellyttäen, että valtiovarainministeriö on sen tarkastanut ja hyväksynyt. 15 ALLEKIRJOITUSMENETTELY Tätä pöytäkirjaa on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Espoossa Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erkki KM Leppävuori Pääjohtaja Risto Suominen Henkilöstöjohtaja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO Jari Kiviaho Pentti Salonen

5 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) ja toiselta puolen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn välisen työehtosopimuksen P A L K K A L I I T E ajalle ALEMMAN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN TEHTÄVÄRYHMITTELY Alemman korkeakouluasteen tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) suorittaneet toimihenkilöt ryhmitellään tehtävien vaativuuden, johtamisvastuun ja työkokemuksen perusteella tehtäväryhmiin A101-A105 seuraavasti: TR TEHTÄVÄT 101 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka eivät edellytä aikaisempaa työkokemusta. 102 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka edellyttävät aikaisempaa työkokemusta. 103 Henkilö suorittaa vaativia tehtäviä, joihin sisältyy vastuu pienehköistä projekteista taikka henkilö suorittaa vaativia tehtäviä, joihin sisältyy vastuu tehtäväkokonaisuuksista ilman henkilöihin kohdistuvaa johtamisvastuuta. Tehtävät edellyttävät työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän riittävää tasoa. 104 Henkilö suorittaa vaativia ja itsenäisiä tehtäviä, joihin sisältyy vastuu keskisuurista projekteista tai henkilöihin muuten kohdistuva johtamisvastuu vastaavista keskisuurista tehtäväkokonaisuuksista tai toiminta-alueesta taikka henkilö suorittaa vaativia ja itsenäisiä tietyn erikoisalan asiantuntijatehtäviä ilman henkilöihin kohdistuvaa johtamisvastuuta. Tehtävät edellyttävät pitkähköllä työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän hyvää tasoa. 105 Henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä tehtäviä, joihin sisältyy vastuu suurista projekteista tai henkilöihin muuten kohdistuva johtamisvastuu toiminta-alueesta, jolloin tehtävät edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa ja hallinnollista johtamiskykyä taikka henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä tehtäviä, joihin sisältyy vastuu suurista projekteista, jolloin tehtävät edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa. 2 YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN TEHTÄVÄRYHMITTELY Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet toimihenkilöt ryhmitellään tehtävien vaativuuden, johtamisvastuun ja kokemuksen perusteella tehtäväryhmiin A201-A206 seuraavasti: TR TEHTÄVÄT 201 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka eivät edellytä aikaisempaa työkokemusta. 202 Henkilö suorittaa tehtäviä, jotka edellyttävät aikaisempaa työkokemusta. 203 Henkilö suorittaa vaativia tehtäviä, joihin sisältyy vastuu pienehköistä projekteista taikka henkilö suorittaa vaativia tehtäviä, joihin sisältyy vastuu tehtäväkokonaisuuksista ilman henkilöihin kohdistuvaa johtamisvastuuta. Tehtävät edellyttävät työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän riittävää tasoa.

6 204 Henkilö suorittaa vaativia ja itsenäisiä tehtäviä, joihin sisältyy vastuu keskisuurista projekteista tai henkilöihin muuten kohdistuva johtamisvastuu vastaavista keskisuurista tehtäväkokonaisuuksista tai toiminta-alueesta taikka henkilö suorittaa vaativia ja itsenäisiä tietyn erikoisalan asiantuntijatehtäviä ilman henkilöihin kohdistuvaa johtamisvastuuta. Tehtävät edellyttävät pitkähköllä työkokemuksella osoitettua työn laadun ja määrän hyvää tasoa. 205 Henkilö suorittaa erittäin vaativia ja itsenäisiä asiantuntijatehtäviä taikka toimii esimiestehtävissä ja vastaa erittäin merkittävästä tehtäväkokonaisuudesta. Tehtävät edellyttävät pitkäaikaisella työkokemuksella osoitettua erittäin hyvää johtamiskykyä tai työn laadun ja määrän erittäin hyvää tasoa. 206 Henkilö suorittaa sellaisia erittäin vaativia ja itsenäisiä tehtäviä, joiden luonne edellyttää erityistä pätevyyttä tehtävien suorittamisessa ja joilla on huomattavaa merkitystä toimintayksikölle. 3 KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TEHTÄVÄRYHMITTELY Korkea-asteen tutkintoa (yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto) suorittavat opiskelevat toimihenkilöt sijoitetaan suoritettujen opintoviikkojen perusteella tehtäväryhmiin A301-A305 seuraavasti: Tehtäväryhmä Suoritetut opintoviikot Ylempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan 160 opintoviikkoa ja alemman korkeakouluasteen tutkinto 120 opintoviikkoa. 4. AKAVALAISTEN TEHTÄVÄRYHMITTELYJEN OHJEPALKAT TES-tunnus: Tehtäväryhmä Palkka Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet PL-tunnus: Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet PL-tunnus:

7 Tehtäväryhmä Palkka Korkeakouluopiskelijat PL-tunnus: Ohjekuukausipalkkojen maksamisen edellytyksenä on, että henkilö toimii koulutustaan vastaavassa tehtävässä. 5 PALKAN MÄÄRÄYTYMINEN 5.1 Tehtäväryhmän puitteissa toimihenkilön palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden, vastuun, alan yleisen ansiotason, yksilöllisen työsuorituksen sekä työn kohdistuvuuden, laadun ja määrän perusteella. Palkkaan vaikuttavat myös henkilön kokemus, opinnäytteet, lisäkoulutus sekä erityinen pätevyys. 5.2 Kohdassa 1 mainituilla perusteilla toimihenkilöille voidaan maksaa VM:n kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti VTT:n harkinnan mukaan korkeampaa palkkaa kuin palkkaliitteen tehtäväryhmissä on määrätty. 5.3 Tehtäväryhmiin 101 ja 201 sijoitetut toimihenkilöt ovat sanotussa tehtäväryhmässä enintään yhden (1) vuoden. 6 LÄHTÖPALKKA Sopijapuolet toteavat, että kohdassa 4 kussakin tehtäväryhmässä mainitut lähtöpalkat ovat toimihenkilölle maksettavia vähimmäispalkkoja. Palkkaliite tarkistettu Espoossa Risto Suominen Jari Kiviaho

8 Tämä Internet-teksti ei ole virallinen versio, eikä Valtiokonttori tai sopimuksen antaja vastaa tietojen oikeellisuudesta eikä tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Hakemistosivulle Valtiokonttori Aineistoa ei saa julkaista ilman sopimuksen antajan tai Valtiokonttorin lupaa. Ylläpitäjä: Hallinnon ohjaus Siltasaarenkatu A PL Valtiokonttori puhelin (09) , faksi (09) sähköposti: