VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008"

Transkriptio

1 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Tavoitteellisella varhaiskasvatuksella ohjaamme lasta oivaltamaan ja oppimaan tekemällä, kokemalla, liikkumalla ja leikkimällä.

2 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA Hollolan kunnan esiopetussuunnitelma on laadittu ja sitä on tarkistettu ja päivitetty ja Opetussuunnitelma sisältää perusteet, joille esiopetusikäisten kasvatus ja opetus Hollolan kunnassa rakentuu. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä huoltajan kanssa henkilökohtainen esiopetuksen oppimissuunnitelma, jolla pyritään turvaamaan jokaiselle lapselle parhaat mahdolliset edellytykset kasvaa ja oppia. Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät kunkin lapsen kehitysvaihe huomioon ottaen. Lapsen esiopetussuunnitelma laaditaan huoltajien kanssa syksyllä yhteisessä keskustelussa ja keväällä käydään arviointikeskustelu. Lapsen esiopetussuunnitelma siirtyy vanhempien luvalla lapsen mukana alkuopetuksen opettajalle. Lapsi voi olla mukana sekä syksyn että kevään keskustelussa. Esiopetusryhmässä pidetään päiväkirjaa, josta näkyy toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi. Lisäksi esiopetuksen toiminnan toteutusta ja tulevaa toimintaa kirjataan kuukausikirjeisiin, jotka lähetetään vanhemmille reissuvihkoissa tai sähköisesti. Vesikansan päiväkodin esiopetusvastaava ja Hollolan kunnan päivähoitoalue III alueen esiopetusvastaava on Marianne Pihlaja. Vesikansan päiväkodin esiopetusryhmät : Alkuluokka (ALKU) 8 esioppilasta, 8 1.lk oppilasta ja 4 2.lk oppilasta Kaukametsä (KM) 25 esioppilasta Sateenkaari (SK) 16 esioppilasta Paimela (PA) 13 esioppilasta Esiopettajat: Marianne Pihlaja ALKU Anni Palo ja Essi Aro KM Piia Tiensivu ja Heli Töllinen SK Kaijaliisa Kujala PA Ryhmien muu henkilöstö: Kirsi Meskanen ALKU Sirpa Virkki ja Maarit Heiskanen KM Pia Rossi ja Marika Karlen SK Päivi Malin PA 2

3 Vesikansan päiväkodissa toimii neljä esiopetusryhmää: Alkuluokka, Kaukametsä, Sateenkaari ja Paimela. Kaikkien esiopetusryhmien lukuvuoden tavoitteet ovat lapsen oman ajattelun tukeminen, ryhmässä toimiminen ja toisten huomioon ottaminen sekä omista asioista ja tavaroista huolehtiminen. Edellä olevia tavoitteita harjoitellaan yhdessä toisten kanssa aikuisten tuella ja kannustuksella, jotta jokaisen lapsen itsetunto vahvistuu ja hän saa positiivisia kokemuksia. Esiopetuksessa aikuisen tulee ohjata lapsen ajattelua ohjaavalla opetustyylillä ja saada lapsi tiedostamaan oma ajattelunsa ja oppimisensa. Oppiminen ja oppimaan oppiminen tapahtuu pääasiallisesti LEIKIN kautta sekä vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetusaika on klo ja kaikissa esiopetusryhmissä on myös kokopäivähoitoa klo Alkuluokaan kuuluu 8 esioppilasta sekä kaksitoista ensimmäisen tai toisen luokan oppilasta. Koululaisten iltapäivätoiminnassa on 17 koululaista. Kaukametsän esiopetusryhmässä on 25 esioppilasta ja koululaisten iltapäivätoimintaa 14 koululaiselle. Sateenkaaren esiopetusryhmässä on 16 esioppilasta ja koululaisten iltapäivätoimintaa 14 koululaiselle. Paimelan esiopetusryhmässä on 13 esioppilasta ja koululaisten iltapäivätoimintaa 9 koululaiselle. BRIGHT START kognitiivisten toimintojen opetusohjelma pienille lapsille sekä väripiirityöskentely ovat osa esiopetusryhmien toimintaa. Seuraavaksi Bright Start- opetusohjelman sekä väripiirityöskentelyn tavoitteet: Bright Start- opetusohjelma: päämääränä opettaa ajattelun ja ongelmanratkaisun perustoimintoja (oppimaan oppimisen taidot) hyväksi oppijaksi tuleminen systemaattinen ohjelma, suunniteltu kehittämään itsevarmuutta, kouluvalmiutta ja ajattelutaitoja auttaa lasta löytämään järjestelmälliset ja ennustettavat osat ympäröivästä maailmasta sisäisen tehtävämotivaation kehittyminen Väripiirityöskentely: jokaisen lapsen yksilöllinen huomioiminen operyhmässä ja jokaisen lapsen kuuleminen päivittäin aamupiirissä annettujen ohjeiden muistaminen ja ohjeiden mukaan toimiminen toiminnan/ tehtävän jättäminen kesken ja jatkaminen myöhemmin vertaisryhmän tuki! toisilta mallista oppiminen ja toisen auttaminen omassa väriryhmässä sekä toisten väriryhmien yksittäinen tehtävä/ toiminto kestää vain 10 min, mutta kokonaisuudessaan lapsi hiljalleen oppii keskittyneesti työskentelemään yhden oppitunnin verran 3

4 säännöllisesti ja pitkäjänteisesti harjoitellaan monipuolisesti sosiaalisia taitoja, hienomotoriikkaa, kädentaitoja, hahmottamista ja monenlaisia muita taitoja. Hollolan kunnan esiopetuksessa on käytössä Salaisen maan esiopetusmateriaali. Jokaisella esioppilaalla on myös oma kansio, johon kerätään tärkeitä töitä vuoden aikana. Vesikansan päiväkodin esiopetusryhmien oppimisympäristön kuvaus ja lapsilähtöisyys: Vesikansan päiväkodin sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja retkeilyyn. Monipuolisen liikunnan toteuttamisen esiopetuksessa mahdollistavat koulun liikuntasali ja kenttä. Esiopetusryhmissä toteutetaan Vesikansan päiväkodin liikunnan vuosisuunnitelmaa. Paimelalaisilla on lisäksi mahdollisuus retkeillä viikoittain n.1 km päässä sijaitsevalle laavulle. Vesikansan päiväkodin esiopetustilat ovat turvalliset, tarkoituksen mukaiset ja esteettisesti kauniit. Esiopetuksessa on mahdollista eriyttää ja jakaa lapsia ryhmiin tiloja hyödyntäen parhaalla mahdollisella tavalla. Fyysistä oppimisympäristöstä on pyritty luomaan selkeä ja lapsella on mahdollisuus omaehtoisesti ottaa tavaroita/ materiaaleja / pelejä omiin leikkeihin ja toimintaansa sekä lapset ovat tietoisia käytettävissä olevista tavaroista ja aikuiset hakevat tavarat heidän käyttöönsä. Esiopetuksen tavoitteena on onnistumisten ja elämysten kautta kehittää lapsen valmiuksia löytää vahvuutensa. Haluamme luoda lasta rohkaisevan ja kannustavan ilmapiirin, jossa jokainen lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja itsensä hyväksytyksi. Yhdessä toimiminen ja vertaisoppiminen on tärkeää. Lapsen arkea ja päiväjärjestystä selkiytetään kuvien avulla. Esiopetusryhmän aikuisten kanssa on sovitut yhteiset linjat, joita yhdessä noudatetaan ja tarpeen tullen arvioidaan. Lapsilähtöinen esiopetus on lasten itsensä näköistä. Esiopetuksessa arvostetaan lasten omia ideoita ja niistä nousevaa toimintaa. Se korostaa lapsen omaa ajattelua ts. ymmärtävää oppimista. Lapsilähtöisyys toteutuu esiopetusryhmässä, kun lapsi kokee, että häntä odotetaan eskarissa. Lapsi kokee olevansa tärkeä yhteistoiminnan rakentaja ryhmässä ja että hänellä on annettavaa toisille ja että hän on arvokas sekä toisille lapsille että ryhmän aikuisille. Toisten lasten kautta lapsi peilaa itseään ja osaamistaan, saa vaikutteita ja oppii toisilta sekä jakaa osaamistaan toisten kanssa. Opettajan tehtävänä on innostaa lapsia tutkimaan ja ottamaan selvää uusista asioista. Opettaja ohjaa, kun lapset tarvitsevat ohjausta ja auttaa vaikeissa oppimisen haasteissa. 4

5 Esiopetusryhmien oppimisympäristöjen kuvaukset: Alkuluokkaan kuuluu kymmenen esiopetuksen sekä kymmenen ensimmäisen tai toisen luokan oppilasta. Toimimme päivittäin yhdessä kello Luokassa toimii esiopettaja, luokanopettaja ja lastenhoitaja. Toiminta tapahtuu Kalliolan koulun asunto-osan ensimmäisessä kerroksessa, joka koostuu useasta eri tilasta. Alkuluokan oppimisympäristössä on mahdollista rinnakkain samanaikaisesti opetus ja leikki. Tila palvelee hyvin pienryhmätyöskentelyä. Alkuluokan tavoitteena on oppilaslähtöinen/ lapsilähtöinen opetus, jossa lapsella on mahdollisuus edetä oppimisessa oman kehityksensä mukaisesti. Esioppilailla on Hollolan kunnan esiopetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja luokkalaisilla koulun opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet. Päivä alkaa yhteisellä aamupiirillä, joka pitää sisällään aineksia eri sisältöalueista. Kalenterihetkessä käydään läpi päivän ohjelma. Aamupäivällä on pienryhmätyöskentelyä, joka toteutetaan väripiirinä. Pienryhmätyöskentely kestää kahden oppitunnin ajan. Väripiirityöskentelyssä yhtenä osana vuoden aikana on Bright Start- kognitiivisten toimintojen opetusohjelmaa. Yhdessä koko ryhmän kanssa ruokaillaan ja ulkoillaan. Ulkoilun jälkeen kuunnellaan aikuisten lukemaa satua ja koululaiset saavat lukea myös esikoululaisille. Ennen ruokailua ja sadun jälkeen on luokkalaisilla on eriytettyä opetusta äidinkielestä ja matematiikasta. Tällöin esioppilailla on mahdollisuus leikkeihin ja pelaamiseen. Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien sisältöalueista toteutetaan yhdessä musiikkia, ympäristö- ja luonnontietoa, uskontoa, kuvataidetta, käsityötä ja liikuntaa. Toimintaa toteutetaan osittain pistetyöskentelynä ja eheytetyn opetuksen keinoin. Aihepiirit noudattavat luonnon vuodenkiertoa ja siinä huomioidaan kirkolliset ja kansalliset juhlapäivät. Vuoden edetessä ja oppilastuntemuksen lisääntyessä ryhmää jaetaan tarkoituksenmukaisiin pienempiin lapsen kehitystä tukeviin ryhmiin varsinkin kielen ja matematiikan harjoituksissa, jolloin mahdollistuu oppilaslähtöinen/lapsilähtöinen opetus. Kaukametsän ryhmä muodostuu 25 esikoululaisesta, 14 koululaisesta, kahdesta lastentarhanopettajasta ja kahdesta lastenhoitajasta. Esikoululaisista tällä hetkellä puolet on osapäiväisiä. Kaukametsän tilat sijaitsevat Kalliolan koulun yhteydessä, ylimmässä kerroksessa. Tilat on kunnostettu opettajien asunnoista esiopetustoimintaa ja koululaisten iltapäivähoitoa varten. Huoneet ja kalusteet ovat uudet, tarkoituksenmukaiset, siistit ja kauniit. Kaukametsän sisätilat muodostuvat viidestä eri huoneesta, mikä mahdollistaa rauhan leikkiä ja toimia pienryhmissä. Osa huoneista on riittävän tilavia koko ryhmän yhdessä toimimiseen. Välineistö on ikätasolle suunnattua ja innostavaa. Työskentelyyn tarvittavat välineet ja materiaalit ovat näkyvillä ja lasten saatavilla. Huolehdimme lasten 5

6 kanssa, että tavarat ovat oikeilla paikoilla ja että lasten työt ovat kauniisti esillä. Lapsilla on vastuuta omista tavaroistaan huolehtimisesta ja heitä tuetaan ja kannustetaan siihen. Ruokailu- ja pukeutumistilat sijaitsevat rakennuksen alimmassa kerroksessa, joten portaissa kulku on osa päivittäistä liikkumistamme. Kaukametsän oppimisympäristöön kuuluu lisäksi piha, josta osa on luonnonvaraista metsää. Voimme käyttää koulun kenttää, liikuntasalia ja kirjastoa, sekä retkeillä ympäristön eri kohteisiin. Strukturoitu ja lapsille kuvin havainnollistettu päiväjärjestyksemme on myös osa selkeää ja turvallista oppimisympäristöämme. Kaukametsässä lasten kanssa pohditaan ja keskustellaan eri asioista (esim. aamupiirit, lastenkokoukset) ja lasten kiinnostuksen kohteita otetaan huomioon toiminnassa ja niitä toteutetaan yksilö ja/tai ryhmäkohtaisesti. Säännöt sovitaan yhdessä ja niiden noudattamiseen sitoudutaan. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa ohjataan lapsia selvittämään tilanteita sanallisesti. Sateenkaaren esiopetusryhmään kuuluu 16 esioppilasta. Ryhmässä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa sekä kaksi lastenhoitajaa. Esiopetusta toteutetaan päivittäin kello Sateenkaaren ryhmä toimii Kalliolan koulun nuorisotiloissa. Esiopetustila koostuu yhdestä isosta tilasta ja yhdestä pienestä huoneesta. Sateenkaaren tiloja pyritään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla, jotta eri toimintojen eriyttäminen mahdollistuu. Isoa tilaa jaetaan tarpeen mukaan niin, että myös työskentely pienryhmissä on mahdollista. Pientä huonetta käytetään sekä pienryhmätyöskentelyyn että leikkiin. Sateenkaaressa pyritään lapsilähtöiseen opetukseen, jossa myös lapsella on mahdollisuus vaikuttaa opetukseen ja edetä oppimisessa omien yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Sateenkaaressa esioppilailla on Hollolan kunnan esiopetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen esiopetussuunnitelma vanhempien kanssa. Päivä aloitetaan yhteisellä aamupiirillä, jossa käydään läpi päivän ohjelma. Keskiviikkoisin ja perjantaisin sateenkaaren ryhmällä on käytössään koulun liikuntasali. Tällöin toiminta aloitetaan pääsääntöisesti kaikille yhteisellä liikunnalla, jolloin aamupiiri siirretään pidettäväksi liikunnan jälkeen. Aamupiirin jälkeen aloitetaan väripiirityöskentely, jossa yhtenä osana on Bright Start- kognitiivisten toimintojen opetusohjelma. Väripiirien jälkeen pienryhmätyöskentelyä jatketaan. Ulkoilemaan lähdetään noin kello 11. Ennen ulkoiluun lähtemistä vietetään päiväpiiri, jossa katsotaan kalenteri sekä lauletaan, loruillaan, leikitään jne. Ulkoilun jälkeen ruokaillaan. 6

7 Paimelan esiopetusryhmään kuuluu 13 lasta. Toiminta-aika on Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Toiminta tapahtuu Paimelan koulun tekstiilityönluokassa. Esiopetusryhmän käytössä on myös muita koulun tiloja, esim. pikkukirjasto, mikä mahdollistaa pienryhmätoiminnan. Luokka toimii sekä leikki- että opetustilana. Päivä aloitetaan aamupiirillä, jossa käydään läpi päivän ohjelma. Aamupiirin jälkeen toiminta jatkuu väripiirillä, ulkoilulla ja ruokailulla. Ruokailun jälkeen on satu- tai musiikkihetki ja sen jälkeen on leikkiä, pelaamista, askartelua. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön vuosisuunnitelma on erillinen liite. Jokainen esiopetusryhmä kirjaa arjen yhteistyötä oman yhteistyöluokan kanssa esi- ja alkuopetuksen toimintasuunnitelmaan Arviointi: Perustuu kunkin lapsen henkilökohtaisen oppimissuunnitelman toteutumiseen. Palautetta annetaan vanhempien kanssa käytävissä arviointikeskusteluissa. Arvioinnissa kiinnitetään erityinen huomio oppimisympäristöjen toimivuuteen sekä siihen, miten on onnistuttu kunkin lapsen yksilöllisessä tukemisessa ja ohjaamisessa. Opettajan ja henkilöstön oman työn arviointi sekä tiimin tavoitteiden arviointi Arvioinnin toteutus: Esioppilaiden henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaiset arviointikeskustelut käydään yhdessä vanhempien kanssa syksyllä ja keväällä sekä lisäksi tarpeen mukaan. Lasten toiminnan päivittäinen tarkastelu ja arviointi sekä lasten tekemät arvioinnit toiminnan mielekkyydestä toiminnan ja oppimisympäristön muuttaminen Opettaja arvioi työtään koko ajan toimiessaan lasten kanssa huomioiden lasten yksilöllisyyden, vireystilan ja mielenkiinnon. Päiväkodin esiopettajat arvioivat työtään ja toimintaa tammikuun ja kesäkuun alussa kirjallisesti. 7

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot