Valukappaleen hankinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valukappaleen hankinta"

Transkriptio

1 Valukappaleen hankinta Juhani Orkas, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Valukappaleiden hankinta tapahtuu periaatteessa samanlaisella menettelyllä kuin muukin teollisuustuotteiden hankinta. Hankintamenettely sisältää ketjun tarjouspyynnöstä valimon lähettämään tarjoukseen sekä sen kautta valunostajan tekemään tilaukseen, joka vahvistetaan valimosta tilausvahvistuksella. Jotta hankinta tapahtuisi menestyksellisesti ja kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla, on laadittu ohjeistuksia, joissa määritetään eri vaiheissa tarvittava dokumentaatio sekä eri osapuolten oikeudet ja vastuut. Tärkeimmät näistä ohjeistuksista ovat valujen hankintaa koskeva standardisarja SFS-EN , Valut. Tekniset toimitusehdot. Osat 1-6, Euroopan valimoliiton laatimat yleiset sopimusehdot sekä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa voimassa olevat NLG 03 sopimusehdot. Sekä standardi SFS-EN että sopimusehdot korostavat, että tilaajan on kyettävä määrittelemään ja dokumentoimaan valun laatu ja laadun todentamiseksi tarvittavat toimenpiteet riittävällä tarkkuudella. Laatumäärittelyt esitetään sekä tarjouspyynnön että tilauksen yhteydessä. Laatumäärittelyt lukitaan tilauksen yhteydessä kirjallisen sopimuksen muotoon. Jos sopimusehtoja tulkitaan tiukasti, mikä tahansa pienikin muutos aiheuttaa uuden, tarjouspyynnöstä tilaussopimukseen etenevän prosessin. Ellei tilaaja esitä mitään laatumäärittelyjä, valimo 1) valmistaa valumateriaalin standardinmukaisena sekä tekee kappaleelle 2) mittatarkastuksen ja nopean 3) silmämääräisen tarkistuksen. Silmämääräisellä tarkistuksella todetaan, että kappale on ehjä ja että sen ulkonäkö ja rakenne vastaavat valimon normaalia laatutasoa. Mittatarkastuksessa ei käydä kaikkia kappaleen mittoja läpi. Mittatarkastus tehdään joko asiakkaan esittämien mittojen ja muotojen osalta tai - jos asiakas ei ole esittänyt mittatarkastusvaatimuksia - valimon mielestä riittävällä tarkkuudella sen osoittamiseksi, että mitat ovat tarjouspyynnössä ja tilauksessa esitetyn toleranssialueen sisällä. Valimon normaalin laatutason selvittäminen on yhtä tärkeää kuin riittävän tarkkojen laatumäärittelyjen tekeminen. Tilaajan on huolehdittava, että hän tietää missä määrin valimon laitekanta ja tietotaito vastaa tilattavan komponentin vaatimuksiin. Asia esitetään Euroopan valimoliiton sopimusehtojen kohdassa 3a) seuraavasti, hän hankkii ainoastaan valuteknistä asiantuntemusta ja koska on katsonut tässä valimossa olevan omiin tarkoituksiinsa sopivat laitteet ja taidot. Seuraavassa esitetään standardin SFS-EN mukainen, selityksin varustettu lista tarjouspyynnön ja tilauksen yhteydessä esitettävistä pakollisista perustiedoista ja niitä täydentävistä lisätiedoista. Sen jälkeen näytetään malli tarjouspyynnöstä. Lista ja tarjouspyyntömalli jäsentävät edellä kerrotun siten, että on olemassa joukko perustietoja, jotka kirjataan tarjouspyyntöön aina. Perustietojen lisäksi on olemassa joukko lisävaatimuksia, joissa: - määritetään valukappaleen laatutaso muilta kuin mitanpitävyyden ja pintapuolisen silmämääräisen tarkastuksen osalta Valukappaleen hankinta - 1

2 - määritetään valukappaleen ominaisuudet niiltä osin, mitä piirustukset eivät kykene osoittamaan - määritetään valumateriaalin ominaisuudet ja laatutaso muilta kuin standardinmukaisuuden osalta - on kirjattu yhteistoiminnan ehtoja, jos niille halutaan asettaa tavanomaista tarkempi ohjeistus tai jos halutaan poiketa yleisesti käytössä olevista toimintatavoista Pakolliset tiedot Tarjouspyynnön ja tilauksen on standardin SFS-EN mukaan sisällettävä vähintään seuraavat tiedot: 1. Toimitettavien valukappaleiden lukumäärä ja lukumäärän toleranssi. Lukumäärän toleranssilla on merkitystä sellaisten sarjatuotantovalujen kohdalla, joita toimitetaan säännöllisesti ja sovitun kokoisina erinä. Jos valukappaleita tilataan vain yksi erä, on kohtuullista odottaa, että erä on täsmälleen tilatun kokoinen. 2. Toimitusaikataulu. Aikataulu voi sisältää sopimuksen sarjatuotantovalujen toimituksesta esimerkiksi siten, että sovitun kokoinen erä on valimossa saatavilla aina kuun ensimmäisenä arkipäivänä. Aikataulu voi olla myös kertaluontoinen, eli sovitaan erän oleva valimossa saatavilla viikolla 40. Aikataulun lisäksi on syytä täsmentää myös toimitusehto, esimerkiksi INCOTERM 2010 (Taulukko 1) mukaisesti. Toimitusehto tekee kaikille osapuolille selväksi, missä valukappaleiden tulee olla toimitusaikataulun mukaisena ajankohtana, kenen vastuulle kuuluu niiden huolinta ja kuljetus eri vaiheissa, kuka hankkii vakuutuksen tai maksaa huolinnan ja kuljetusten kustannukset. CAEF:n Yleisten sopimusehtojen 1 mukaan toimitus tapahtuisi aina valimossa joko toimitusehdolla EXW tai FCA. 3. Valumetallin erittely. Valumetalli voidaan tilata standardin mukaisena, jolloin on minimissään ilmoitettava standardin numero ja sen mukainen tunnuksiin perustuva tai numeerinen nimike, esimerkiksi SFS-EN 1563 GJS Jos valumetalli ei perustu mihinkään standardiin, sen ominaisuudet kirjataan riittävällä tarkkuudella tähän kohtaan. Nimikkeiden muodostamista käsitellään seuraavissa standardeissa: - EN valuteräkset - EN 1560 valurauta - EN 1754 valumagnesium - EN valualumiini - EN valusinkki 4. Piirustukset, standardit ja tekniset spesifikaatiot. Piirustusten tulee olla laadittu kansallisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti. Piirustuksena voi esittää koneistuspiirustuksen, valutilaisen kappaleen piirustuksen tai molemmat. Piirustuksen mukana toimitetaan lähes aina neutraalimuotoinen CAD-malli, mutta CAEF:n Yleisten sopimusehtojen 1 mukaan tähän malliin ei voi vedota, jos tilaajan ja toimittajan välille tulee erimielisyyttä kappaleen muotoja tai mittoja koskevista asioista. Sopimusehtoihin on kirjattu, että paperille tulostettu mittapiirros on ainoa pätevä väline erimielisyyksien ratkaisemiseksi. 1 CAEF, General Conditions of Contracting for European Foundries, (Downloads -> General Conditions) Valukappaleen hankinta - 2

3 Piirustuksiin merkitään standardin EN ISO mukainen toleranssiaste. Standardi edellyttää, että kappale täyttää mittojen ja muotojen puolesta tilaajan esittämät vaatimukset. Vaatimukset voidaan esittää piirustuksen, tulkin tai mallin avulla. Tilaaja voi esittää vaatimuksena, että kaikkien mittojen ja muotojen on oltava toleranssien rajoissa piirustusten mukaiset, mutta tällainen vaatimus on työläs todentaa. On paljon parempi, jos mittatarkastuksiin otettavat mitat ja muodot on eritelty ja merkitty piirustuksiin. Työvara-aste merkitään siinä tapauksessa, että kappaleeseen tulee koneistuksia. Koneistettavat pinnat tulee osoittaa selkeästi valupiirustuksessa tai koneistuspiirustuksessa. Piirustuksiin tulee täsmentää käytettävä hellitystapa. Mahdollisia tapoja ovat ainetta lisäävä (+hellitys), ainetta vähentävä (-hellitys) ja ainetta tasaava hellitys (+/-hellitys). Hellitystavan lisäksi on syytä kirjata vastuiden jakautuminen eli tieto siitä, kuka lisää koneistusvarat, hellitykset ja kutistumavaran sekä vaaditaanko lisäämisen jälkeen tilaajan hyväksyntä. Standardin SFS-EN mukaan kaikki piirustuksiin tehdyt muutokset tulee hyväksyttää tilaajalla. Piirustus -käsite kattaa myös valukappaleen 3D-CAD-mallit. Mikäli vastuut jaetaan siten, että hellitykset ja koneistusvarat lisätään piirustuksiin valimon toimesta, on käytännöllistä jättää myös valmistusteknisistä syistä tarpeelliset pienet nurkkapyöristykset valimon lisättäväksi. Näin menetellen valimon suunnittelijoiden työtaakka hellitysten valmistamiseksi helpottuu huomattavasti. Piirustuksiin voi merkitä esimerkiksi, että Kaikki loput terävät nurkat r 3mm tai Loput terävät nurkat, sallittu pyöristys max 3 mm. Jos valukappaletta koskee jokin standardi tai viranomaismääräys, se on mainittava tässä kohdassa sekä tarjouspyynnön että tilauksen yhteydessä. Standardein ja viranomaismääräyksin säänneltyjä tuotteita ovat esimerkiksi painelaitteet ja sähkölinjoihin käytettävät tuotteet. Teknisenä spesifikaationa esitetään yksityiskohdat, joita ei ole mahdollista tai mielekästä esittää piirustusten avulla. 5. Mallivarusteiden, keernalaatikoiden ja kestomuottien toimitus. Tähän kohtaan kirjataan mallivarusteiden ja muottien omistussuhteita, korjaus- ja ylläpitovastuita, rahoitusta, varastointia jne. koskevat asiat sillä tarkkuudella kuin osapuolet katsovat tarpeelliseksi. Mallivarusteet voi hankkia erillisellä laskulla tilaajan omaisuudeksi ja vastuulle, niiden kustannukset voidaan sisällyttää valutoimituksen hintaan tai valimo voi rahoittaa ne ja laskuttaa tilaajalta erissä. Muitakin järjestelyjä on yleisesti käytössä. Mikäli toimitaan CAEF:n Yleisten sopimusehtojen 1 mukaisesti, muottien ja mallivarusteiden valmistus-, korjaus- ja huoltokustannukset laskutetaan asiakkaalta valutoimituksen kustannuksista erillisinä. Kustannusten tulisi olla aina selkeästi eroteltuja riippumatta siitä hankitaanko malli valimon vai asiakkaan omistukseen. Jos tilaaja hankkii mallivarusteet ja muotit itselleen, hän voi halutessaan siirtää ne toiseen valimoon. Muussa tapauksessa tilaaja on enemmän tai vähemmän sidottu yhteen toimittajaan. Kun mallivarusteet siirretään toiseen valimoon, CAEF:n Yleiset sopimusehdot 1 ohjeistavat tilaajaa merkitsemään ne huolellisesti kokoonpanoa varten. Tilaajan vastuulla on sopimusehtojen mukaan myös tarkistaa, että mallivarusteet vastaavat tilattavaa kappaletta kaikkien mittojen ja muotojen osalta. Mikäli tilaajan toimittamiin mallivarusteisiin täytyy tehdä valimon tuotantotekniikkaan liittyviä muutoksia, niiden kustannukset laskutetaan erikseen Valukappaleen hankinta - 3

4 6. Valukappaleiden ulkoista ja sisäistä tilaa koskevat vaatimukset. Kohdassa kirjataan vaatimukset, jotka ovat todennettavissa ainetta rikkomattomin tarkastusmenetelmin. Vaatimukset tulee pyrkiä esittämään näiden menetelmien standardeihin, esimerkkikuviin ja virheluokituksiin viitaten, jos sellaisia on olemassa. Ellei valmiita standardeja ja/tai luokituksia löydy, tilaajan täytyy sopia tarkastusmenetelmistä, luokituksista ja hyväksymisperusteista valimon kanssa. Näin on syytä toimia myös, jos virheet haluaa nimetä ja luokitella tarkemmin kuin mihin standardi antaa mahdollisuuden. Valukappaleen ulkoiselle tai sisäiselle tilalle ei ole välttämätöntä esittää mitään vaatimuksia. Kohta on tällä tavoin ajateltuna standardin SFS-EN termein kokonaan valinnaista tietoa, vaikka se on toisaalta luokiteltu pakolliseksi, valimolle toimitettavaksi tiedoksi. Vaatimusten toteutumista voidaan seurata joko tilaajan toimesta, valimossa tai ulkopuolisessa tarkastuslaitoksessa. Seurannasta sovitaan tilauksen yhteydessä. Samalla voi sopia esimerkiksi tarkastajan pätevyysvaatimuksista ja mahdollisesta vaatimuksesta esittää jokaisesta tehdystä tarkastuksesta pöytäkirja. Kaikki vaatimukset tulee yksilöidä valu- tai koneistuspiirustuksessa. Yksilöinti tapahtuu merkitsemällä piirustuksiin alueet, joille kukin tarkastus tehdään. Samoihin piirustuksiin on hyvä merkitä myös, mitkä alueet ja ominaisuudet testataan valimossa ja mitkä tilaajan itsensä tai tarkastuslaitoksen toimesta. Vaatimukset on kirjattu riittävällä tarkkuudella, jos toimittajalle käy jokaisen osalta selväksi: - mitä valukappaleen kohtia laatuvaatimus koskee - mihin menetelmään ja/tai luokitukseen viitaten vaatimus esitetään - missä tapauksessa vaatimus on täytetty hyväksytysti - kuka todentaa vaatimuksen täyttymisen 7. Työstöä koskevat vaatimukset, kuten sijainti ja kiinnityspisteet. Hyvin laaditun koneistuspiirustuksen pitäisi periaatteessa olla riittävä dokumentti näiden vaatimusten esittämiseen. Lisäksi tulee kirjata, kenen toimesta koneistukset tehdään. Taulukko 1. INCOTERM 2010 toimituslausekkeet Maantie-, rautatie-, meri- ja ilmakuljetukset EXW Ex Works Noudettuna lähettäjältä FCA Free Carrier Vapaasti rahdinkuljettajalla Tuotteet ovat ostajan saatavilla toimittajan tiloissa. Ostaja vastaa lastauksesta, kuljetuskustannuksista ja kaikista kuljetusasiakirjoista. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun niitä aletaan lastata kuljetusvälineeseen. Tuotteet ovat ostajan saatavilla rahdinkuljettajalle luovutettuna. Toimittaja vastaa lastauksesta. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun ne on lastattu kuljetusvälineeseen nimetyssä paikassa. Ostaja vastaa kuljetuskustannuksista. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat Valukappaleen hankinta - 4

5 CPT Carriage Paid To Kuljetus maksettuna CIP Carriage And Insurance Paid To Kuljetus ja vakuutus maksettuna DAT Delivered At Terminal Toimitettuna terminaalissa DAP Delivered At Place Toimitettuna määräpaikalle DDP Delivered Duty Paid Toimitettuna tullattuna Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä määräpaikassa. Toimittaja vastaa lastauksesta ja kaikista kuljetuskustannuksista (mukaan lukien purku ja lastaus kuljetusvälineestä toiseen) tähän nimettyyn paikkaan saakka. Ostaja vastaa lastin purkamisesta määräpaikassa. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun ne on lastattu ensimmäiseen kuljetusvälineeseen. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat. Kuten CPT, mutta toimittaja hankkii tuotteille minimiehtojen mukaisen vakuutuksen kuljetusten ajalle. Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä satamassa tai terminaalissa. Toimittaja vastaa kaikista kuljetuskustannuksista mukaan lukien lastaus ensimmäiseen kuljetusvälineeseen, lastaus ja purku kuljetusvälineestä toiseen ja purkaminen määräsatamassa tai terminaalissa. Tuotteet ovat toimittajan vastuulla, kunnes ne on purettu viimeisestä kuljetusvälineestä satamaan tai terminaaliin. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat. Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä määräpaikassa. Toimittaja vastaa lastauksesta ja kaikista kuljetuskustannuksista (mukaan lukien purku ja lastaus kuljetusvälineestä toiseen) tähän nimettyyn paikkaan saakka. Ostaja vastaa lastin purkamisesta määräpaikassa. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun hän alkaa purkaa niitä viimeisestä kuljetusvälineestä. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat. Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä määräpaikassa, sopimuksesta riippuen joko kuljetusvälineessä tai valmiiksi purettuna. Toimittaja vastaa lastauksesta ja kaikista kuljetuskustannuksista (mukaan lukien purku ja lastaus kuljetusvälineestä toiseen) tähän nimettyyn paikkaan saakka. Jos on sovittu, että tuotteet toimitetaan purettuna, vastuu niistä siirtyy ostajalle vasta, kun purku on tapahtunut. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii sekä vienti että tuontiasiakirjat. Merikuljetukset FAS Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla FOB Free On Board Vapaasti aluksessa Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä lähtösatamassa aluksen sivulla. Ostaja vastaa niiden lastauksesta. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun toimittajan maksama kuljetusliike on purkanut ne aluksen sivulle. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat. Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä lähtösatamassa alukseen lastattuina. Vastuu siirtyy ostajalle, kun toimittajan maksama kuljetusliike on purkanut ne alukseen sisälle. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat Valukappaleen hankinta - 5

6 CFR Cost and Freight Kulut ja rahti maksettuna CIF Cost, Insurance and Freight Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä kohdesatamassa aluksessa sisällä. Ostajan täytyy huolehtia tuotteiden purkamisesta. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun ne on lastattu alukseen lähtösatamassa. Toimittaja vastaa kaikista kuljetuskustannuksista kohdesatamaan saakka. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat. Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä kohdesatamassa aluksessa sisällä. Ostajan täytyy huolehtia tuotteiden purkamisesta. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun ne on lastattu alukseen lähtösatamassa, mutta toimittaja on velvollinen hankkimaan niille minimiehtojen mukaisen vakuutuksen. Toimittaja vastaa kaikista kuljetuskustannuksista kohdesatamaan saakka. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat. Lisätiedot Pakollisten tietojen lisäksi voi edellä tarkasteltuihin kohtiin antaa nk. vapaaehtoisia lisätietoja. Vapaaehtoiset lisätiedot on seuraavassa luokiteltu samojen otsakkeiden alle kuin pakolliset tiedot. Toimitusaikataulua koskevat lisätiedot Toimitusaikataulun yhteydessä voidaan sopia alustavien näytekappaleiden tai aloituskappaleiden toimituksesta. Aloituskappaleet kannattaa pyytää ja tarkastaa huolellisesti erityisesti siinä tapauksessa, että valimon kanssa ei ole aikaisemmin tehty yhteistyötä. Tai esimerkiksi siinä tapauksessa, että tilaajalla on kappaleen muodoista, koosta tai valumateriaalin ominaisuuksista johtuva epätietoisuus pintavikojen tai pinnanlaadun suhteen. CAEF:n Yleisten sopimusehtojen 1 mukaan tilaajan on pyydettävä aloituskappaleet, jos hän tilaa sarjan valuja. Aloituskappaleet on valmistettu samoilla menetelmillä kuin tuleva valusarja. Niitä käytetään osoittamaan, että valimo kykenee täyttämään tilaajan asettamat laatuvaatimukset ja tekniset vaatimukset. Aloituskappaleiden tarkastuksen jälkeen joko annetaan tai evätään lupa aloittaa varsinaisen valusarjan valmistus. Kun tilaaja hyväksyy aloituskappaleet, hän hyväksyy samalla niiden yleisen laatutason. Mikäli aloituskappaleet eivät täytä kaikkia tilaukseen kirjattuja vaatimuksia, tilaaja voi silti hyväksyä ne, mutta hänen on sovittava valimon kanssa uusista hyväksymisrajoista. Vaatimukset, joille on kirjattu tarkastusaikataulu ja -menettelyt, todennetaan jatkossa sovitulla tavalla valusarjasta. Muiden vaatimusten osalta valusarjaa verrataan aloituskappaleisiin. Mikäli tuleva valusarja vastaa aloituskappaleita ja läpäisee sovitut tarkastukset, se katsotaan hyväksytyksi. Alustavat näytekappaleet on valmistettu vain osittain samoilla menetelmillä kuin sarjatuotantovalut. Niiden toimittaminen tai hyväksyntä ei vaikuta reklamaatiomahdollisuuksiin yhtä voimakkaasti kuin aloituskappaleiden hyväksyntä. Ne ovat nimensä mukaisesti alustavia näytekappaleita tulevasta valusarjasta Valukappaleen hankinta - 6

7 Valumetallin erittelyä koskevat lisätiedot Mikäli haluaa esittää tarkennuksia tai lisävaatimuksia valumateriaalistandardissa esitettyihin ominaisuuksiin, niitä koskevat tiedot kirjataan valumetallia koskevaan kohtaan. Standardissa SFS-EN esitetään esimerkkeinä näistä lisävaatimuksista metallografinen rakenne, syöpymiskestävyys ja työstettävyys. Muita lisäominaisuuksia voisivat olla esimerkiksi tarkennukset kemialliseen analyysiin. Mikäli tilaaja haluaa pyytää testaamaan valumateriaalin mekaaniset ominaisuudet perusteellisemmin kuin nimellisarvoja vastaavan, erikseen valetun koesauvan avulla, tässä kohdassa voi ilmoittaa valukappaleen määräävän seinämänpaksuuden ja näytteen tyypin. Määräävä seinämänpaksuus vaikuttaa useissa tapauksissa koesauvaa varten valettavan näytteen seinämänpaksuuteen ja siitä tiedottaminen on voitu asettaa pakolliseksi materiaalistandardin puolesta. Materiaalistandardi voi asettaa muitakin vaatimuksia, esimerkiksi koestuserien muodostamisen suhteen, joten siinä esitetyt tiedot on hyvä lukea läpi. Mikäli näytteen pyytää leikattavaksi valukappaleesta, valumateriaalistandardeihin taulukoidut arvot eivät päde suoraan. Tällöin hyväksymisrajat täytyy sopia ja kirjata tilauksen yhteydessä erikseen. Valumateriaalin erittelyn yhteydessä tiedotetaan tarvittaessa myös ainestodistusvaatimuksesta. Kevyimmillään ainestodistus on valmistajan vakuutus siitä, että materiaali on standardin mukaista. Raskaimmillaan ainestodistus vaatii ulkopuolisen tarkastuslaitoksen arvion valumateriaalin ominaisuuksista. Ainestodistuksia koskee standardi SFS-EN Se jakaa todistukset kahteen tyyppiin: 1) valmistusmenetelmäkohtainen ja 2) toimituseräkohtainen ainestodistus. Valmistusmenetelmäkohtaisen ainestodistuksen voi pyytää laatuvakuutuksena (tyyppi 2.1) tai koetustodistuksena (tyyppi 2.2). Laatuvakuutuksessa valmistaja vakuuttaa toimitettujen tuotteiden olevan tilauksen mukaisia, mutta sen mukana ei toimiteta koetuloksia. Koetustodistuksessa vakuutetaan, että toimitetut tuotteet ovat tilauksen mukaisia ja sen lisäksi esitetään valmistusmenetelmäkohtaiseen tarkastukseen perustuvat koetulokset. Valmistusmenetelmäkohtaiseen koetustodistukseen kuuluvat kokeet ja testit sovitaan valimon kanssa. Todistuksen allekirjoittaa valmistajan puolesta tehtävään valtuutettu henkilö. Toimituseräkohtaisen ainestodistuksen voi pyytää tyyppi 3.1 tai tyyppi 3.2 mukaisena vastaanottotodistuksena. Tyyppi 3.1 on valimon antama todistus, jossa tuotanto-osastosta riippumaton, valmistajan valtuuttama henkilö vahvistaa allekirjoituksella toimitettujen tuotteiden olevan tilauksen mukaisia. Tyyppi 3.2 todistukseen vaaditaan valmistajan vakuutuksen lisäksi tilaajan valtuuttaman testauslaitoksen tai viranomaismääräyksissä määrätyn tarkastajan vahvistama vakuutus tuotteiden tilauksenmukaisuudesta. Molempien todistusten mukana toimitetaan koetulokset. Toimituseräkohtaisen ainestodistuksen kohdalla on esitettävä jo tarjouspyyntövaiheessa millaisia tarkastus- ja koestusmenettelyjä vaaditaan. SFS-EN mukaisesti näiden tietojen tulee sisältää: - vaadittu todistustyyppi: tyyppi 3.1 tai tyyppi koetuserä ja siitä otettavien näytteiden määrä (tuote- tai valumetallistandardissa voi olla asiaa koskevia määräyksiä) - näytteenoton vaatimukset Valukappaleen hankinta - 7

8 - näytteiden ja koesauvojen valmistuksen vaatimukset - koetuserien tunnistaminen - koemenetelmät - tyyppi 3.2 yhteydessä on esitettävä tarkastuslaitoksen yhteystiedot Piirustuksia ja teknistä spesifikaatiota koskevat lisätiedot Mikäli tilaaja haluaa valimon toimittavan kappaleen muuten kuin valutilaisena, vaatimus on esitettävä teknisen spesifikaation tai piirustuksen yhteydessä. Osa valumetalleista vaatii lämpökäsittelyn, mutta sen tekeminen ei välttämättä ole suoraan valimon vastuulla. Lämpökäsittelystä täytyy useimmiten sopia erikseen. Muita tavanomaisia toimitustilaa koskevia lisävaatimuksia voivat olla esimerkiksi pohjamaalaus tai muulla tavoin tehty pintakäsittely sekä eriasteinen koneistaminen. Toimitustilan lisäksi voidaan sopia valukappaleiden pakkaamisesta ja pinnan suojaamisesta kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi. Mikäli valukappaleen massalle haluaa asettaa hyväksymisrajat, täytyy viimeistään tilauksen yhteydessä sopia, mihin massaa verrataan. Vertailuarvo voidaan määrittää piirustuksista, jolloin on otettava huomioon kaikki kappalekonstruktioon tehdyt muutokset, esimerkiksi valimossa lisätyt koneistusvarat ja hellitykset. Vertailuarvo voidaan määrittää myös aloituskappaleesta. Jälkimmäinen menettely on yksinkertaisempi, tarkempi ja johtaa paremmin hallittavaan lopputulokseen. Piirustuksista määritetty massa ei useimmiten vastaa valukappaleen todellista massaa, koska se ei huomioi valukappaleeseen muodostuvia paikallisia tiheyseroja. Tilaaja voi harkintansa mukaan merkitä piirustuksiin myös liitoshitsattavat tai paikallisesti pintakäsiteltävät alueet sekä alueet, joille viimeistelyhitsaus on sallittua, ei ole sallittua tai on sallittua tietyin ehdoin. Piirustuksiin ja teknisiin spesifikaatioihin voi myös nimetä kaikki erityistoimenpiteet valukappaleiden valmistuksessa ja tarkastuksessa. Erityisiä tarkastuksia käytetään valukappaleille, jotka on tarkoitettu vaativiin rasitusolosuhteisiin. Liitoshitsauksella tarkoitetaan valimossa tehtävää valukappaleiden liittämistä toisiinsa (tai muulla tavoin valmistetun kokoonpanon osaksi) erilaisin hitsausmenetelmin. Viimeistelyhitsaus eli korjaushitsaus on pintaan avautuvien tai välittömästä pinnan alla olevien ontelomaisten valuvikojen täyttämistä hitsaamalla. Liitoshitsauksesta ja viimeistely- eli korjaushitsauksesta käytetään standardissa SFS-EN yläkäsitettä tuotantohitsaus. Ellei valumateriaalistandardissa ole erityistä määräystä tuotantohitsauksen suhteen ja materiaali on periaatteessa hitsattavaa, sovitaan valimon ja tilaajan kesken jokin seuraavista vaihtoehdoista: 1) viimeistelyhitsaus voidaan aloittaa ottamatta yhteyttä tilaajalle 2) viimeistelyhitsauksen aloittamisesta on ilmoitettava tilaajalle 3) viimeistelyhitsaukselle on saatava tilaajan hyväksyntä Lisäksi voidaan sopia esimerkiksi sallituista lisäaineista, täytepalojen käyttämisestä, dokumentoinnista ja hitsattujen alueiden lämpökäsittelystä. Muut lisätiedot Muina lisätietoina voi esittää tiedot sovellettavasta laadunvarmistusjärjestelmästä (esimerkiksi EN ISO 9001) ja luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset Valukappaleen hankinta - 8

9 Tarjouspyyntömalli Tarjousta pyytävän yrityksen nimi Yhteyshenkilön nimi Osoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite PVM Valimon nimi Yhteyshenkilön nimi Osoite Postinumero Tarjouspyyntö Tarjouspyyntöä tekevän ostajan toimittamia tietoja ovat: 1. Toimitettavien valukappaleiden lukumäärä, sallitut poikkeamat tästä lukumäärästä ja toimitusaikataulu. Tarvittaessa: - aloituskappaleiden tai alustavien näytekappaleiden toimitus sekä niiden vaikutus valusarjan hyväksyntään 2. Valumetallin erittely. Mikäli valukappaleet tehdään standardin mukaisesta valumetallista, on määriteltävä seuraavat asiat: - valumateriaalistandardin numero - valumetallin tunnuksiin perustuva nimike tai numeerinen nimike Standardoimattomat materiaalit esitetään riittävällä tarkkuudella siten, että valimo osaa valmistaa ne halutunlaisiksi. Tarvittaessa: - ainestodistusvaatimus ja sen sisältämien kokeiden laatu ja sisältö, mikäli koetulokset vaaditaan esitettäväksi; tai muulla tavoin esitetty vaatimus materiaalikokeiden ja -testien suorittamisesta - valumetallin kemiallista analyysia koskevat lisävaatimukset, esimerkiksi: muutokset standardissa taulukoituun alkuainepitoisuuteen, muita kuin standardissa taulukoituja alkuaineita koskevat vaatimukset - mikrorakennetta koskevat vaatimukset - valukappaleesta todennettavat vaatimukset hyväksymisrajoineen - muut vaatimukset, esimerkiksi työstettävyyden, virumisen tai syöpymiskestävyyden suhteen 3. Tarvittavat piirustukset, standardit ja niihin liittyvät tekniset spesifikaatiot. - vaatimukset mitanpitävyyden suhteen, esimerkiksi yleistoleranssi, työstövara, tarkastettavat muodot ja mitat toleransseineen Valukappaleen hankinta - 9

10 - mittausten suorittaminen, esimerkiksi: pituusmittaus, tulkki, mallikappale - hellitysten suunta (+, - tai +/-) ja piirustuksiin merkitsemättömät pyöristykset (mitoitus, kuka mallintaa, miten lopputulos tarkastetaan ja hyväksytetään) - tuotetta koskevat standardit ja viranomaismääräykset Tarvittaessa merkitään piirustuksiin tai spesifikaatioihin: - valukappaleiden massan hyväksymisrajat ja vertailuarvon määrittäminen - liitoshitsaukset (valimon tai tilaajan toimesta tehtävät) - sopimus viimeistelyhitsauksesta - paikalliset pintakäsittelyt (valimon tai tilaajan toimesta tehtävät) - lämpökäsittely (valimon tai tilaajan toimesta tehtävä) - maalaus ja muut pintakäsittelyt, mahdolliset puhdistustoimenpiteet - suojaaminen kuljetusten ja varastoinnin ajaksi 4. Mallivarusteiden, keernalaatikoiden ja kestomuottien toimitus - valmistetaanko tilausta varten uusi malli vai käytetäänkö asiakkaan toimittamaa mallia - mallin omistussuhteet ja maksujärjestelyt - kunnossapitovastuu, korjaus- ja huoltokustannukset - varastointi 5. Valukappaleiden ulkoista ja sisäistä tilaa koskevat vaatimukset riittävällä tarkkuudella, esimerkiksi: - pinnankarheusvaatimus valutilaisille ja hiotuille pinnoille - valuvikojen tyyppi ja lukumäärä tietyillä nimetyillä kappaleen pinnoilla tai sisäalueilla, tarkastusmenetelmä ja hyväksymiskriteerit - painetiiveysvaatimus 6. Työstöä koskevat vaatimukset. Vaatimukset esitetään, vaikka työstäminen ei kuuluisi valimon vastuulle. - sijainti ja kiinnityspisteet - tehdäänkö koneistukset valimon vai tilaajan toimesta Tarvittaessa: 7. Laatujärjestelmä 8. Luottamuksellisuussopimus Loppukommentit Liitteet: Koneistuspiirustus CAD-mallina ja paperilla (pdf) Tarvittaessa valupiirustus CAD-mallina ja paperilla (pdf) Muut liitteet Valukappaleen hankinta - 10

11 Rakentaja Oy Reiska Rakennus Rakentajankuja 6, Rakennus , Valimo Oy Ville Valuri Valimokuja 1, Valimo Tarjouspyyntö Tarvitsemme liitteenä olevan koneistuspiirustuksen, valuaihion mittapiirustuksen ja niihin liittyvien STEP-mallien mukaista ruuvipuristimen johdealusta 500 kappaleen sarjan. Keskustelemme mielellämme kanssanne, jos Teillä on parannusehdotuksia kappaleen muuttamisesta paremmin valettavaksi. 1. Valukappaleiden lukumäärä 505±5kpl. Aloituskappaleet 5 kpl, vapaasti rahdinkuljettajalla viimeistään viikolla 34. Valukappale-erän toimitus vapaasti rahdinkuljettajalla viimeistään kuuden viikon kuluessa aloituskappaleiden hyväksynnästä. 2. Valmistusmateriaali pallografiittivalurauta: SFS-EN 1563 GJS Ainestodistus, tyyppi 2.2 sisältäen koetulokset erikseen valetulle koesauvalle venymän ja murtolujuuden osalta. Koejärjestelyt ja mittaustulosten hyväksymisrajat standardin SFS-EN 1563 mukaisesti. 4. Mittatoleranssit SFS-EN ISO DCTG 10, RMAG F. Tarkastus suoritetaan pituusmittavälineillä. Tarkastettavat mitat on merkitty mittapiirustukseen. 5. Kappale pyydetään varustamaan +hellityksillä ja 3 mm nurkkapyöristyksillä kaikkien niiden nurkkien osalta, joissa ei ole valuaihion mittapiirustukseen merkittyä pyöristystä. 6. Mallivarusteet valmistetaan tilaajan omistukseen. Kaikki piirustukset ja suunnitelmat on hyväksytettävä tilaajalla ennen kuin mallivarusteiden valmistus aloitetaan. Pyydämme Teitä erittelemään mallivarusteiden kustannukset. 7. Kappaleen valutilaisten pintojen pinnankarheuden on oltava kauttaaltaan vähintään luokkaa SCRATA A3 ja hiottujen vähintään luokkaa SCRATA H1. Tarkastus standardin SFS-EN 1370 mukaisesti. 8. Koneistettavat pinnat on merkitty liitteenä olevaan koneistuspiirustukseen. Kappaleet toimitetaan valutilaisina eli puhdistettuina, valukkeet ja syötöt poistettuna sekä ilman lämpökäsittelyä. Halkeamapurseet poistetaan. Terveisin: Reiska Rakennus Liitteet: - koneistuspiirustus ja sen pohjana oleva STEP-malli - valuaihion STEP-malli ilman valmistusmenetelmän vaatimia pyöristyksiä, hellityksiä ja kutistumavaroja - valuaihion mittapiirustus, johon on merkitty SFS-EN ISO mukaiset mitta- ja muototoleranssit ja tarkastettavat mitat Valukappaleen hankinta - 11

12 Valupiirustus Seuraavassa esitetään tarjouspyyntömalliin ja tarjouspyyntöesimerkkiin liittyen periaatteet, joiden mukaan valimolle toimitettavat piirustukset voi laatia. Valimolle toimitetaan vaihtoehtoisesti: - pelkkä koneistuspiirustus ja siihen liittyvä CAD-malli - valuaihiopiirustus ja koneistuspiirustus sekä niihin liittyvät CAD-mallit - loppuun asti viimeistelty valupiirustus ja koneistuspiirustus sekä niihin liittyvät CAD-mallit Valinta riippuu valumenetelmästä, valimon kanssa tehtävän yhteistyön laadusta ja tilaajan taidoista suunnitella valuaihioita. Hiekkavalimoille riittää useimmiten koneistuspiirustus ja siihen liittyvä CAD-malli, mutta kestomuottimenetelmiä varten voidaan vaatia täydellisesti hellitetty ja pyöristetty sekä koneistusvaroilla lisätty valuaihio. Jos tilaaja haluaa laatia (tai on pakotettu laatimaan) hellitetyn valuaihion, on varauduttava tekemään tiivistä yhteistyötä valimon kanssa. Jokaisella valimolla on omat tuotantotekniikkaan ja totuttuihin tapoihin liittyvät mieltymykset valuasennon ja hellityssuuntien valinnan suhteen. Koneistuspiirustuksessa esitetään koneistajalle olennaiset tiedot: tarvittavat mitat, pinnankarheudet, koneistusmerkit, lähtöpinnat ja toleranssit. Samoja tietoja täytyy standardin SFS- EN mukaan esittää myös valimolle, joten periaatteessa koneistajalle toimitettava piirustus käy valujen tilaukseen käytettäväksi dokumentiksi sellaisenaan. Se täytyy kuitenkin lisätä valutoleranssitiedoilla eli standardin SFS-EN ISO mukaisilla tiedoilla pituusmittojen valutoleranssiasteesta (DCTG) sekä tarvittaessa geometristen valutoleranssien asteesta (GCTG), sallitun pintajakopintasiirtymän suuruusluokasta (SMI) ja/tai seinämänpaksuustoleranssin suuruusluokasta. Näiden lisäksi ilmoitetaan työstövara-aste (RMAG), hellitysten tyyppi, sallittu pyöristys vielä pyöristämättömille nurkille sekä mittatarkastukseen otettavat mitat. Valuaihiopiirustus on työstövaroilla lisätty koneistuspiirustus, josta kaikki kokonaan koneistamalla valmistettavat muodot on poistettu. Kokonaan koneistamalla valmistettavaksi valikoidaan pienikokoiset reiät sekä ne koneistettavaksi suunnitellut muodot, jotka työstövaroilla lisättynä estävät mallin irrottamista (esimerkki jäljempänä). Valuaihiopiirustus jätetään hellittämättä. Jakopintojen aseman, valuasennon sekä hellityssuunnat ja -suuruudet voi jättää valimon valittavaksi, koska ne ovat osin valimon tuotantotekniikasta riippuvia suureita. Joko aihiopiirustuksessa tai koneistuspiirustuksessa esitetään tiedot pituusmittojen valutoleranssiasteesta (DCTG) sekä tarvittaessa geometristen valutoleranssien asteesta (GCTG), sallitun pintajakopintasiirtymän suuruusluokasta (SMI) ja/tai seinämänpaksuustoleranssin suuruusluokasta. Näiden lisäksi ilmoitetaan hellitysten tyyppi, sallittu pyöristys vielä pyöristämättömille nurkille sekä mittatarkastukseen otettavat mitat. Loppuun asti viimeistellyssä valupiirustuksessa esitetään valuaihio, hellitykset (suuruus, suunta, tyyppi ja jakopintojen sijainti) ja pyöristykset. Tiedot pituusmittojen valutoleranssiasteesta (DCTG), mittatarkastukseen otettavista mitoista sekä tarvittaessa geometristen valutoleranssien asteesta (GCTG), sallitun pintajakopintasiirtymän suuruusluokasta (SMI) ja/tai seinämänpaksuustoleranssin suuruusluokasta esitetään joko valupiirustuksen tai koneistuspiirustuksen yhteydessä. Koneistuspiirustuksessa ja valuaihiopiirustuksessa esitettävien pyöristysten määrä tulisi pitää minimissään ja ilmoittaa vielä pyöristämättömille pinnoille sallittu pyöristyksen suuruus ainoastaan sanallisesti. Hellitysten suunnittelutyö helpottuu tällä tavoin huomattavasti Valukappaleen hankinta - 12

13 Valuaihion suunnittelun periaatteita: Alla olevissa kuvissa esitetään tarjouspyyntöesimerkkiin liittyen ruuvipuristimen johdealustan konstruktio. Kuvissa a) ja b) (Kuva 1) on esitetty valmis johdealusta. Kuvassa c) on hellitetty ja pyöristetty johdealustan valuaihio. a) b) c) Kuva 1. Vasemmalla: Valuaihio. Keskellä ja oikealla: Valuaihiosta koneistettu johdealusta Johdealustan profiilia voidaan kutsua lohenpyrstömalliksi. Lohenpyrstön yläpinta koneistetaan tasomaiseksi ja siihen tehdään 6 mm korkea syvennys (Kuva 3, koneistuspiirustus sekä kuvat edellä ja vasemmalla). Nämä koneistettavat pinnat on merkitty vasemmalla olevaan kuvaan punaisella. Työstövarat asetetaan yläpinnoille sekä syvennyksen pohjaan ja sivuille. Muotoja voitaisiin näin ollen keventää 6 mm, mutta esimerkkikappaleessa keventäminen on katsottu tarpeettomaksi. Valuaihiossa muodot on nostettu koneistusvaralla lisätyn yläpinnan tasalle (Kuva 1c). Mallin irrotussuuntaan nähden vastakkaisten koneistamalla valmistettavien muotojen kevennyksiä ei suositella (punainen pinta kuvassa vasemmalla) ellei saatu hyöty ole riittävä perustelemaan hankaluudet kaavaamisessa ja mallin tai kestomuotin valmistuksessa. Keventäminen voisi olla perusteltua esimerkiksi siinä tapauksessa, että valumateriaali on hankalasti koneistettavaa. Johdealustan tapauksessa kaikki muodot on nostettu kappaleen sivuille samaan tasoon korkeimman kohdan työstövaran kanssa ja hellitetty. Johdealusta kiinnitetään kolmella pultilla. Kiinnityskohtien (merkitty nuolilla vasemmalla olevaan kuvaan) koneistusta varten voitaisiin tehdä alkusyvennykset kaavauksen yhteydessä. Johdealustan pienen koon ja valumenetelmän rajoitusten takia keventäminen ei tässä tapauksessa ole järkevää. Mikäli kappaleen dimensiot kasvaisivat, olisi tällöin perusteltua suunnitella kevennyksiä, sillä ne voitaisiin tehdä helposti muotin kaavauksessa ilman keernoja Valukappaleen hankinta - 13

14 Kappaleen keskellä oleviin pienehköihin koneistettaviin muotoihin (merkitty nuolella vasemmalla olevaan kuvaan) ei hiekkavalumenetelmissä yleensä suunnitella kevennystä, koska kokonaan valumetallin ympäröimäksi jäävä hiekkapatsas rikkoutuu helposti tai hajoaa lämmön vaikutuksesta. Valmiiseen kappaleeseen muodostuu tällöin hiekkasulkeumia. Koneistuksen on oltava kohtuullisen kookas tai muulla tavoin hankalasti valmistettava, ennen kuin kevennyksestä on perusteltu hyöty. kestomuottimenetelmissä kevennyksiä voidaan harkita vähemmin perustein kuin hiekkavalussa. Johdealustaesimerkissä nuolella merkitty reikä olisi voitu varustaa työstövaroilla ja valmistaa keernalla sen esimuoto. Ajatuksesta on kuitenkin luovuttu ja koko muoto on poistettu valuaihiosta. Pienikokoiset koneistukset, kuten pultteja varten valmistettavat pohjalliset kierrereiät tai läpi asti ulottuvat reiät (merkitty nuolilla kuvaan vasemmalla) jätetään joitain harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta hiekkavalun valuaihiosta pois. Kestomuottimenetelmillä voidaan valmistaa esimuodot ja jopa valmiitkin muodot - pienille rei ille. Kuva 2. Johdealustan valupiirustus Valukappaleen hankinta - 14

15 Kuva 3. Johdealustan koneistuspiirustus. Kuva 4. Rautalankapiirustus kaavatusta ylä- ja alamuotista sekä valetut valuaihiot valukkeineen. (Valukkeet = syötöt, sisäänmenot ja valukanavistot) Valukappaleen hankinta - 15

16 Kuva 5. Mallilevyn layout. Valettavan kappaleen mallivarusteet mallipöydässä ovat: valuaihion malli (4 kpl), syöttökuvut (8 kpl), sisäänmenot (8 kpl), jakokanava (1 kpl) ja kaatokanava (1 kpl). Muottiin kaavataan neljä valuaihiota, jossa jokainen aihio tarvitsee kaksi syöttöä (kaksi erillistä materiaalikeskittymää; kelkka sekä puristimen leuka). Piirustuksessa myös leikkauskuvat A ja B kaavatusta muotista Valukappaleen hankinta - 16

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 NLM 10 ovat yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden asennustoimituksissa

Lisätiedot

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen

- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Toimitusketjun tehostaminen - pikaopas - ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Sivu/Page 1 / 50 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 1.1 TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN...

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen.

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen. Lukijalle Voimassaoleva hankintalaki koskee kaikkia julkisia hankintoja niiden arvosta ja laadusta riippumatta. Tähän oikeusministeriössä koottuun hankintaohjeeseen on koottu keskeisiä hankinnoissa huomioon

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Sisältö. Sisällysluettelo... 3

Sisältö. Sisällysluettelo... 3 AJANKOHTAISTA KIINTEISTÖJURIDIIKASSA 2015 Sisältö s. 6 s. 30 s. 48 Sisällysluettelo.... 3 Toimitusjohtajan tervehdys... 5 Yritysesittely.... 6 Asiantuntijamme kirjoittavat Korjattu kylpyhuone ja putkiremontti...8

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot