Valukappaleen hankinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valukappaleen hankinta"

Transkriptio

1 Valukappaleen hankinta Juhani Orkas, Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök, Valimoinstituutti Valukappaleiden hankinta tapahtuu periaatteessa samanlaisella menettelyllä kuin muukin teollisuustuotteiden hankinta. Hankintamenettely sisältää ketjun tarjouspyynnöstä valimon lähettämään tarjoukseen sekä sen kautta valunostajan tekemään tilaukseen, joka vahvistetaan valimosta tilausvahvistuksella. Jotta hankinta tapahtuisi menestyksellisesti ja kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla, on laadittu ohjeistuksia, joissa määritetään eri vaiheissa tarvittava dokumentaatio sekä eri osapuolten oikeudet ja vastuut. Tärkeimmät näistä ohjeistuksista ovat valujen hankintaa koskeva standardisarja SFS-EN , Valut. Tekniset toimitusehdot. Osat 1-6, Euroopan valimoliiton laatimat yleiset sopimusehdot sekä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa voimassa olevat NLG 03 sopimusehdot. Sekä standardi SFS-EN että sopimusehdot korostavat, että tilaajan on kyettävä määrittelemään ja dokumentoimaan valun laatu ja laadun todentamiseksi tarvittavat toimenpiteet riittävällä tarkkuudella. Laatumäärittelyt esitetään sekä tarjouspyynnön että tilauksen yhteydessä. Laatumäärittelyt lukitaan tilauksen yhteydessä kirjallisen sopimuksen muotoon. Jos sopimusehtoja tulkitaan tiukasti, mikä tahansa pienikin muutos aiheuttaa uuden, tarjouspyynnöstä tilaussopimukseen etenevän prosessin. Ellei tilaaja esitä mitään laatumäärittelyjä, valimo 1) valmistaa valumateriaalin standardinmukaisena sekä tekee kappaleelle 2) mittatarkastuksen ja nopean 3) silmämääräisen tarkistuksen. Silmämääräisellä tarkistuksella todetaan, että kappale on ehjä ja että sen ulkonäkö ja rakenne vastaavat valimon normaalia laatutasoa. Mittatarkastuksessa ei käydä kaikkia kappaleen mittoja läpi. Mittatarkastus tehdään joko asiakkaan esittämien mittojen ja muotojen osalta tai - jos asiakas ei ole esittänyt mittatarkastusvaatimuksia - valimon mielestä riittävällä tarkkuudella sen osoittamiseksi, että mitat ovat tarjouspyynnössä ja tilauksessa esitetyn toleranssialueen sisällä. Valimon normaalin laatutason selvittäminen on yhtä tärkeää kuin riittävän tarkkojen laatumäärittelyjen tekeminen. Tilaajan on huolehdittava, että hän tietää missä määrin valimon laitekanta ja tietotaito vastaa tilattavan komponentin vaatimuksiin. Asia esitetään Euroopan valimoliiton sopimusehtojen kohdassa 3a) seuraavasti, hän hankkii ainoastaan valuteknistä asiantuntemusta ja koska on katsonut tässä valimossa olevan omiin tarkoituksiinsa sopivat laitteet ja taidot. Seuraavassa esitetään standardin SFS-EN mukainen, selityksin varustettu lista tarjouspyynnön ja tilauksen yhteydessä esitettävistä pakollisista perustiedoista ja niitä täydentävistä lisätiedoista. Sen jälkeen näytetään malli tarjouspyynnöstä. Lista ja tarjouspyyntömalli jäsentävät edellä kerrotun siten, että on olemassa joukko perustietoja, jotka kirjataan tarjouspyyntöön aina. Perustietojen lisäksi on olemassa joukko lisävaatimuksia, joissa: - määritetään valukappaleen laatutaso muilta kuin mitanpitävyyden ja pintapuolisen silmämääräisen tarkastuksen osalta Valukappaleen hankinta - 1

2 - määritetään valukappaleen ominaisuudet niiltä osin, mitä piirustukset eivät kykene osoittamaan - määritetään valumateriaalin ominaisuudet ja laatutaso muilta kuin standardinmukaisuuden osalta - on kirjattu yhteistoiminnan ehtoja, jos niille halutaan asettaa tavanomaista tarkempi ohjeistus tai jos halutaan poiketa yleisesti käytössä olevista toimintatavoista Pakolliset tiedot Tarjouspyynnön ja tilauksen on standardin SFS-EN mukaan sisällettävä vähintään seuraavat tiedot: 1. Toimitettavien valukappaleiden lukumäärä ja lukumäärän toleranssi. Lukumäärän toleranssilla on merkitystä sellaisten sarjatuotantovalujen kohdalla, joita toimitetaan säännöllisesti ja sovitun kokoisina erinä. Jos valukappaleita tilataan vain yksi erä, on kohtuullista odottaa, että erä on täsmälleen tilatun kokoinen. 2. Toimitusaikataulu. Aikataulu voi sisältää sopimuksen sarjatuotantovalujen toimituksesta esimerkiksi siten, että sovitun kokoinen erä on valimossa saatavilla aina kuun ensimmäisenä arkipäivänä. Aikataulu voi olla myös kertaluontoinen, eli sovitaan erän oleva valimossa saatavilla viikolla 40. Aikataulun lisäksi on syytä täsmentää myös toimitusehto, esimerkiksi INCOTERM 2010 (Taulukko 1) mukaisesti. Toimitusehto tekee kaikille osapuolille selväksi, missä valukappaleiden tulee olla toimitusaikataulun mukaisena ajankohtana, kenen vastuulle kuuluu niiden huolinta ja kuljetus eri vaiheissa, kuka hankkii vakuutuksen tai maksaa huolinnan ja kuljetusten kustannukset. CAEF:n Yleisten sopimusehtojen 1 mukaan toimitus tapahtuisi aina valimossa joko toimitusehdolla EXW tai FCA. 3. Valumetallin erittely. Valumetalli voidaan tilata standardin mukaisena, jolloin on minimissään ilmoitettava standardin numero ja sen mukainen tunnuksiin perustuva tai numeerinen nimike, esimerkiksi SFS-EN 1563 GJS Jos valumetalli ei perustu mihinkään standardiin, sen ominaisuudet kirjataan riittävällä tarkkuudella tähän kohtaan. Nimikkeiden muodostamista käsitellään seuraavissa standardeissa: - EN valuteräkset - EN 1560 valurauta - EN 1754 valumagnesium - EN valualumiini - EN valusinkki 4. Piirustukset, standardit ja tekniset spesifikaatiot. Piirustusten tulee olla laadittu kansallisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti. Piirustuksena voi esittää koneistuspiirustuksen, valutilaisen kappaleen piirustuksen tai molemmat. Piirustuksen mukana toimitetaan lähes aina neutraalimuotoinen CAD-malli, mutta CAEF:n Yleisten sopimusehtojen 1 mukaan tähän malliin ei voi vedota, jos tilaajan ja toimittajan välille tulee erimielisyyttä kappaleen muotoja tai mittoja koskevista asioista. Sopimusehtoihin on kirjattu, että paperille tulostettu mittapiirros on ainoa pätevä väline erimielisyyksien ratkaisemiseksi. 1 CAEF, General Conditions of Contracting for European Foundries, (Downloads -> General Conditions) Valukappaleen hankinta - 2

3 Piirustuksiin merkitään standardin EN ISO mukainen toleranssiaste. Standardi edellyttää, että kappale täyttää mittojen ja muotojen puolesta tilaajan esittämät vaatimukset. Vaatimukset voidaan esittää piirustuksen, tulkin tai mallin avulla. Tilaaja voi esittää vaatimuksena, että kaikkien mittojen ja muotojen on oltava toleranssien rajoissa piirustusten mukaiset, mutta tällainen vaatimus on työläs todentaa. On paljon parempi, jos mittatarkastuksiin otettavat mitat ja muodot on eritelty ja merkitty piirustuksiin. Työvara-aste merkitään siinä tapauksessa, että kappaleeseen tulee koneistuksia. Koneistettavat pinnat tulee osoittaa selkeästi valupiirustuksessa tai koneistuspiirustuksessa. Piirustuksiin tulee täsmentää käytettävä hellitystapa. Mahdollisia tapoja ovat ainetta lisäävä (+hellitys), ainetta vähentävä (-hellitys) ja ainetta tasaava hellitys (+/-hellitys). Hellitystavan lisäksi on syytä kirjata vastuiden jakautuminen eli tieto siitä, kuka lisää koneistusvarat, hellitykset ja kutistumavaran sekä vaaditaanko lisäämisen jälkeen tilaajan hyväksyntä. Standardin SFS-EN mukaan kaikki piirustuksiin tehdyt muutokset tulee hyväksyttää tilaajalla. Piirustus -käsite kattaa myös valukappaleen 3D-CAD-mallit. Mikäli vastuut jaetaan siten, että hellitykset ja koneistusvarat lisätään piirustuksiin valimon toimesta, on käytännöllistä jättää myös valmistusteknisistä syistä tarpeelliset pienet nurkkapyöristykset valimon lisättäväksi. Näin menetellen valimon suunnittelijoiden työtaakka hellitysten valmistamiseksi helpottuu huomattavasti. Piirustuksiin voi merkitä esimerkiksi, että Kaikki loput terävät nurkat r 3mm tai Loput terävät nurkat, sallittu pyöristys max 3 mm. Jos valukappaletta koskee jokin standardi tai viranomaismääräys, se on mainittava tässä kohdassa sekä tarjouspyynnön että tilauksen yhteydessä. Standardein ja viranomaismääräyksin säänneltyjä tuotteita ovat esimerkiksi painelaitteet ja sähkölinjoihin käytettävät tuotteet. Teknisenä spesifikaationa esitetään yksityiskohdat, joita ei ole mahdollista tai mielekästä esittää piirustusten avulla. 5. Mallivarusteiden, keernalaatikoiden ja kestomuottien toimitus. Tähän kohtaan kirjataan mallivarusteiden ja muottien omistussuhteita, korjaus- ja ylläpitovastuita, rahoitusta, varastointia jne. koskevat asiat sillä tarkkuudella kuin osapuolet katsovat tarpeelliseksi. Mallivarusteet voi hankkia erillisellä laskulla tilaajan omaisuudeksi ja vastuulle, niiden kustannukset voidaan sisällyttää valutoimituksen hintaan tai valimo voi rahoittaa ne ja laskuttaa tilaajalta erissä. Muitakin järjestelyjä on yleisesti käytössä. Mikäli toimitaan CAEF:n Yleisten sopimusehtojen 1 mukaisesti, muottien ja mallivarusteiden valmistus-, korjaus- ja huoltokustannukset laskutetaan asiakkaalta valutoimituksen kustannuksista erillisinä. Kustannusten tulisi olla aina selkeästi eroteltuja riippumatta siitä hankitaanko malli valimon vai asiakkaan omistukseen. Jos tilaaja hankkii mallivarusteet ja muotit itselleen, hän voi halutessaan siirtää ne toiseen valimoon. Muussa tapauksessa tilaaja on enemmän tai vähemmän sidottu yhteen toimittajaan. Kun mallivarusteet siirretään toiseen valimoon, CAEF:n Yleiset sopimusehdot 1 ohjeistavat tilaajaa merkitsemään ne huolellisesti kokoonpanoa varten. Tilaajan vastuulla on sopimusehtojen mukaan myös tarkistaa, että mallivarusteet vastaavat tilattavaa kappaletta kaikkien mittojen ja muotojen osalta. Mikäli tilaajan toimittamiin mallivarusteisiin täytyy tehdä valimon tuotantotekniikkaan liittyviä muutoksia, niiden kustannukset laskutetaan erikseen Valukappaleen hankinta - 3

4 6. Valukappaleiden ulkoista ja sisäistä tilaa koskevat vaatimukset. Kohdassa kirjataan vaatimukset, jotka ovat todennettavissa ainetta rikkomattomin tarkastusmenetelmin. Vaatimukset tulee pyrkiä esittämään näiden menetelmien standardeihin, esimerkkikuviin ja virheluokituksiin viitaten, jos sellaisia on olemassa. Ellei valmiita standardeja ja/tai luokituksia löydy, tilaajan täytyy sopia tarkastusmenetelmistä, luokituksista ja hyväksymisperusteista valimon kanssa. Näin on syytä toimia myös, jos virheet haluaa nimetä ja luokitella tarkemmin kuin mihin standardi antaa mahdollisuuden. Valukappaleen ulkoiselle tai sisäiselle tilalle ei ole välttämätöntä esittää mitään vaatimuksia. Kohta on tällä tavoin ajateltuna standardin SFS-EN termein kokonaan valinnaista tietoa, vaikka se on toisaalta luokiteltu pakolliseksi, valimolle toimitettavaksi tiedoksi. Vaatimusten toteutumista voidaan seurata joko tilaajan toimesta, valimossa tai ulkopuolisessa tarkastuslaitoksessa. Seurannasta sovitaan tilauksen yhteydessä. Samalla voi sopia esimerkiksi tarkastajan pätevyysvaatimuksista ja mahdollisesta vaatimuksesta esittää jokaisesta tehdystä tarkastuksesta pöytäkirja. Kaikki vaatimukset tulee yksilöidä valu- tai koneistuspiirustuksessa. Yksilöinti tapahtuu merkitsemällä piirustuksiin alueet, joille kukin tarkastus tehdään. Samoihin piirustuksiin on hyvä merkitä myös, mitkä alueet ja ominaisuudet testataan valimossa ja mitkä tilaajan itsensä tai tarkastuslaitoksen toimesta. Vaatimukset on kirjattu riittävällä tarkkuudella, jos toimittajalle käy jokaisen osalta selväksi: - mitä valukappaleen kohtia laatuvaatimus koskee - mihin menetelmään ja/tai luokitukseen viitaten vaatimus esitetään - missä tapauksessa vaatimus on täytetty hyväksytysti - kuka todentaa vaatimuksen täyttymisen 7. Työstöä koskevat vaatimukset, kuten sijainti ja kiinnityspisteet. Hyvin laaditun koneistuspiirustuksen pitäisi periaatteessa olla riittävä dokumentti näiden vaatimusten esittämiseen. Lisäksi tulee kirjata, kenen toimesta koneistukset tehdään. Taulukko 1. INCOTERM 2010 toimituslausekkeet Maantie-, rautatie-, meri- ja ilmakuljetukset EXW Ex Works Noudettuna lähettäjältä FCA Free Carrier Vapaasti rahdinkuljettajalla Tuotteet ovat ostajan saatavilla toimittajan tiloissa. Ostaja vastaa lastauksesta, kuljetuskustannuksista ja kaikista kuljetusasiakirjoista. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun niitä aletaan lastata kuljetusvälineeseen. Tuotteet ovat ostajan saatavilla rahdinkuljettajalle luovutettuna. Toimittaja vastaa lastauksesta. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun ne on lastattu kuljetusvälineeseen nimetyssä paikassa. Ostaja vastaa kuljetuskustannuksista. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat Valukappaleen hankinta - 4

5 CPT Carriage Paid To Kuljetus maksettuna CIP Carriage And Insurance Paid To Kuljetus ja vakuutus maksettuna DAT Delivered At Terminal Toimitettuna terminaalissa DAP Delivered At Place Toimitettuna määräpaikalle DDP Delivered Duty Paid Toimitettuna tullattuna Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä määräpaikassa. Toimittaja vastaa lastauksesta ja kaikista kuljetuskustannuksista (mukaan lukien purku ja lastaus kuljetusvälineestä toiseen) tähän nimettyyn paikkaan saakka. Ostaja vastaa lastin purkamisesta määräpaikassa. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun ne on lastattu ensimmäiseen kuljetusvälineeseen. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat. Kuten CPT, mutta toimittaja hankkii tuotteille minimiehtojen mukaisen vakuutuksen kuljetusten ajalle. Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä satamassa tai terminaalissa. Toimittaja vastaa kaikista kuljetuskustannuksista mukaan lukien lastaus ensimmäiseen kuljetusvälineeseen, lastaus ja purku kuljetusvälineestä toiseen ja purkaminen määräsatamassa tai terminaalissa. Tuotteet ovat toimittajan vastuulla, kunnes ne on purettu viimeisestä kuljetusvälineestä satamaan tai terminaaliin. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat. Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä määräpaikassa. Toimittaja vastaa lastauksesta ja kaikista kuljetuskustannuksista (mukaan lukien purku ja lastaus kuljetusvälineestä toiseen) tähän nimettyyn paikkaan saakka. Ostaja vastaa lastin purkamisesta määräpaikassa. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun hän alkaa purkaa niitä viimeisestä kuljetusvälineestä. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat. Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä määräpaikassa, sopimuksesta riippuen joko kuljetusvälineessä tai valmiiksi purettuna. Toimittaja vastaa lastauksesta ja kaikista kuljetuskustannuksista (mukaan lukien purku ja lastaus kuljetusvälineestä toiseen) tähän nimettyyn paikkaan saakka. Jos on sovittu, että tuotteet toimitetaan purettuna, vastuu niistä siirtyy ostajalle vasta, kun purku on tapahtunut. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii sekä vienti että tuontiasiakirjat. Merikuljetukset FAS Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla FOB Free On Board Vapaasti aluksessa Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä lähtösatamassa aluksen sivulla. Ostaja vastaa niiden lastauksesta. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun toimittajan maksama kuljetusliike on purkanut ne aluksen sivulle. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat. Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä lähtösatamassa alukseen lastattuina. Vastuu siirtyy ostajalle, kun toimittajan maksama kuljetusliike on purkanut ne alukseen sisälle. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat Valukappaleen hankinta - 5

6 CFR Cost and Freight Kulut ja rahti maksettuna CIF Cost, Insurance and Freight Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä kohdesatamassa aluksessa sisällä. Ostajan täytyy huolehtia tuotteiden purkamisesta. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun ne on lastattu alukseen lähtösatamassa. Toimittaja vastaa kaikista kuljetuskustannuksista kohdesatamaan saakka. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat. Tuotteet ovat ostajan saatavilla nimetyssä kohdesatamassa aluksessa sisällä. Ostajan täytyy huolehtia tuotteiden purkamisesta. Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle, kun ne on lastattu alukseen lähtösatamassa, mutta toimittaja on velvollinen hankkimaan niille minimiehtojen mukaisen vakuutuksen. Toimittaja vastaa kaikista kuljetuskustannuksista kohdesatamaan saakka. Mikäli kyse on ulkomaankaupasta, toimittaja laatii vientiasiakirjat ja ostaja tuontiasiakirjat. Lisätiedot Pakollisten tietojen lisäksi voi edellä tarkasteltuihin kohtiin antaa nk. vapaaehtoisia lisätietoja. Vapaaehtoiset lisätiedot on seuraavassa luokiteltu samojen otsakkeiden alle kuin pakolliset tiedot. Toimitusaikataulua koskevat lisätiedot Toimitusaikataulun yhteydessä voidaan sopia alustavien näytekappaleiden tai aloituskappaleiden toimituksesta. Aloituskappaleet kannattaa pyytää ja tarkastaa huolellisesti erityisesti siinä tapauksessa, että valimon kanssa ei ole aikaisemmin tehty yhteistyötä. Tai esimerkiksi siinä tapauksessa, että tilaajalla on kappaleen muodoista, koosta tai valumateriaalin ominaisuuksista johtuva epätietoisuus pintavikojen tai pinnanlaadun suhteen. CAEF:n Yleisten sopimusehtojen 1 mukaan tilaajan on pyydettävä aloituskappaleet, jos hän tilaa sarjan valuja. Aloituskappaleet on valmistettu samoilla menetelmillä kuin tuleva valusarja. Niitä käytetään osoittamaan, että valimo kykenee täyttämään tilaajan asettamat laatuvaatimukset ja tekniset vaatimukset. Aloituskappaleiden tarkastuksen jälkeen joko annetaan tai evätään lupa aloittaa varsinaisen valusarjan valmistus. Kun tilaaja hyväksyy aloituskappaleet, hän hyväksyy samalla niiden yleisen laatutason. Mikäli aloituskappaleet eivät täytä kaikkia tilaukseen kirjattuja vaatimuksia, tilaaja voi silti hyväksyä ne, mutta hänen on sovittava valimon kanssa uusista hyväksymisrajoista. Vaatimukset, joille on kirjattu tarkastusaikataulu ja -menettelyt, todennetaan jatkossa sovitulla tavalla valusarjasta. Muiden vaatimusten osalta valusarjaa verrataan aloituskappaleisiin. Mikäli tuleva valusarja vastaa aloituskappaleita ja läpäisee sovitut tarkastukset, se katsotaan hyväksytyksi. Alustavat näytekappaleet on valmistettu vain osittain samoilla menetelmillä kuin sarjatuotantovalut. Niiden toimittaminen tai hyväksyntä ei vaikuta reklamaatiomahdollisuuksiin yhtä voimakkaasti kuin aloituskappaleiden hyväksyntä. Ne ovat nimensä mukaisesti alustavia näytekappaleita tulevasta valusarjasta Valukappaleen hankinta - 6

7 Valumetallin erittelyä koskevat lisätiedot Mikäli haluaa esittää tarkennuksia tai lisävaatimuksia valumateriaalistandardissa esitettyihin ominaisuuksiin, niitä koskevat tiedot kirjataan valumetallia koskevaan kohtaan. Standardissa SFS-EN esitetään esimerkkeinä näistä lisävaatimuksista metallografinen rakenne, syöpymiskestävyys ja työstettävyys. Muita lisäominaisuuksia voisivat olla esimerkiksi tarkennukset kemialliseen analyysiin. Mikäli tilaaja haluaa pyytää testaamaan valumateriaalin mekaaniset ominaisuudet perusteellisemmin kuin nimellisarvoja vastaavan, erikseen valetun koesauvan avulla, tässä kohdassa voi ilmoittaa valukappaleen määräävän seinämänpaksuuden ja näytteen tyypin. Määräävä seinämänpaksuus vaikuttaa useissa tapauksissa koesauvaa varten valettavan näytteen seinämänpaksuuteen ja siitä tiedottaminen on voitu asettaa pakolliseksi materiaalistandardin puolesta. Materiaalistandardi voi asettaa muitakin vaatimuksia, esimerkiksi koestuserien muodostamisen suhteen, joten siinä esitetyt tiedot on hyvä lukea läpi. Mikäli näytteen pyytää leikattavaksi valukappaleesta, valumateriaalistandardeihin taulukoidut arvot eivät päde suoraan. Tällöin hyväksymisrajat täytyy sopia ja kirjata tilauksen yhteydessä erikseen. Valumateriaalin erittelyn yhteydessä tiedotetaan tarvittaessa myös ainestodistusvaatimuksesta. Kevyimmillään ainestodistus on valmistajan vakuutus siitä, että materiaali on standardin mukaista. Raskaimmillaan ainestodistus vaatii ulkopuolisen tarkastuslaitoksen arvion valumateriaalin ominaisuuksista. Ainestodistuksia koskee standardi SFS-EN Se jakaa todistukset kahteen tyyppiin: 1) valmistusmenetelmäkohtainen ja 2) toimituseräkohtainen ainestodistus. Valmistusmenetelmäkohtaisen ainestodistuksen voi pyytää laatuvakuutuksena (tyyppi 2.1) tai koetustodistuksena (tyyppi 2.2). Laatuvakuutuksessa valmistaja vakuuttaa toimitettujen tuotteiden olevan tilauksen mukaisia, mutta sen mukana ei toimiteta koetuloksia. Koetustodistuksessa vakuutetaan, että toimitetut tuotteet ovat tilauksen mukaisia ja sen lisäksi esitetään valmistusmenetelmäkohtaiseen tarkastukseen perustuvat koetulokset. Valmistusmenetelmäkohtaiseen koetustodistukseen kuuluvat kokeet ja testit sovitaan valimon kanssa. Todistuksen allekirjoittaa valmistajan puolesta tehtävään valtuutettu henkilö. Toimituseräkohtaisen ainestodistuksen voi pyytää tyyppi 3.1 tai tyyppi 3.2 mukaisena vastaanottotodistuksena. Tyyppi 3.1 on valimon antama todistus, jossa tuotanto-osastosta riippumaton, valmistajan valtuuttama henkilö vahvistaa allekirjoituksella toimitettujen tuotteiden olevan tilauksen mukaisia. Tyyppi 3.2 todistukseen vaaditaan valmistajan vakuutuksen lisäksi tilaajan valtuuttaman testauslaitoksen tai viranomaismääräyksissä määrätyn tarkastajan vahvistama vakuutus tuotteiden tilauksenmukaisuudesta. Molempien todistusten mukana toimitetaan koetulokset. Toimituseräkohtaisen ainestodistuksen kohdalla on esitettävä jo tarjouspyyntövaiheessa millaisia tarkastus- ja koestusmenettelyjä vaaditaan. SFS-EN mukaisesti näiden tietojen tulee sisältää: - vaadittu todistustyyppi: tyyppi 3.1 tai tyyppi koetuserä ja siitä otettavien näytteiden määrä (tuote- tai valumetallistandardissa voi olla asiaa koskevia määräyksiä) - näytteenoton vaatimukset Valukappaleen hankinta - 7

8 - näytteiden ja koesauvojen valmistuksen vaatimukset - koetuserien tunnistaminen - koemenetelmät - tyyppi 3.2 yhteydessä on esitettävä tarkastuslaitoksen yhteystiedot Piirustuksia ja teknistä spesifikaatiota koskevat lisätiedot Mikäli tilaaja haluaa valimon toimittavan kappaleen muuten kuin valutilaisena, vaatimus on esitettävä teknisen spesifikaation tai piirustuksen yhteydessä. Osa valumetalleista vaatii lämpökäsittelyn, mutta sen tekeminen ei välttämättä ole suoraan valimon vastuulla. Lämpökäsittelystä täytyy useimmiten sopia erikseen. Muita tavanomaisia toimitustilaa koskevia lisävaatimuksia voivat olla esimerkiksi pohjamaalaus tai muulla tavoin tehty pintakäsittely sekä eriasteinen koneistaminen. Toimitustilan lisäksi voidaan sopia valukappaleiden pakkaamisesta ja pinnan suojaamisesta kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi. Mikäli valukappaleen massalle haluaa asettaa hyväksymisrajat, täytyy viimeistään tilauksen yhteydessä sopia, mihin massaa verrataan. Vertailuarvo voidaan määrittää piirustuksista, jolloin on otettava huomioon kaikki kappalekonstruktioon tehdyt muutokset, esimerkiksi valimossa lisätyt koneistusvarat ja hellitykset. Vertailuarvo voidaan määrittää myös aloituskappaleesta. Jälkimmäinen menettely on yksinkertaisempi, tarkempi ja johtaa paremmin hallittavaan lopputulokseen. Piirustuksista määritetty massa ei useimmiten vastaa valukappaleen todellista massaa, koska se ei huomioi valukappaleeseen muodostuvia paikallisia tiheyseroja. Tilaaja voi harkintansa mukaan merkitä piirustuksiin myös liitoshitsattavat tai paikallisesti pintakäsiteltävät alueet sekä alueet, joille viimeistelyhitsaus on sallittua, ei ole sallittua tai on sallittua tietyin ehdoin. Piirustuksiin ja teknisiin spesifikaatioihin voi myös nimetä kaikki erityistoimenpiteet valukappaleiden valmistuksessa ja tarkastuksessa. Erityisiä tarkastuksia käytetään valukappaleille, jotka on tarkoitettu vaativiin rasitusolosuhteisiin. Liitoshitsauksella tarkoitetaan valimossa tehtävää valukappaleiden liittämistä toisiinsa (tai muulla tavoin valmistetun kokoonpanon osaksi) erilaisin hitsausmenetelmin. Viimeistelyhitsaus eli korjaushitsaus on pintaan avautuvien tai välittömästä pinnan alla olevien ontelomaisten valuvikojen täyttämistä hitsaamalla. Liitoshitsauksesta ja viimeistely- eli korjaushitsauksesta käytetään standardissa SFS-EN yläkäsitettä tuotantohitsaus. Ellei valumateriaalistandardissa ole erityistä määräystä tuotantohitsauksen suhteen ja materiaali on periaatteessa hitsattavaa, sovitaan valimon ja tilaajan kesken jokin seuraavista vaihtoehdoista: 1) viimeistelyhitsaus voidaan aloittaa ottamatta yhteyttä tilaajalle 2) viimeistelyhitsauksen aloittamisesta on ilmoitettava tilaajalle 3) viimeistelyhitsaukselle on saatava tilaajan hyväksyntä Lisäksi voidaan sopia esimerkiksi sallituista lisäaineista, täytepalojen käyttämisestä, dokumentoinnista ja hitsattujen alueiden lämpökäsittelystä. Muut lisätiedot Muina lisätietoina voi esittää tiedot sovellettavasta laadunvarmistusjärjestelmästä (esimerkiksi EN ISO 9001) ja luottamuksellisuutta koskevat vaatimukset Valukappaleen hankinta - 8

9 Tarjouspyyntömalli Tarjousta pyytävän yrityksen nimi Yhteyshenkilön nimi Osoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite PVM Valimon nimi Yhteyshenkilön nimi Osoite Postinumero Tarjouspyyntö Tarjouspyyntöä tekevän ostajan toimittamia tietoja ovat: 1. Toimitettavien valukappaleiden lukumäärä, sallitut poikkeamat tästä lukumäärästä ja toimitusaikataulu. Tarvittaessa: - aloituskappaleiden tai alustavien näytekappaleiden toimitus sekä niiden vaikutus valusarjan hyväksyntään 2. Valumetallin erittely. Mikäli valukappaleet tehdään standardin mukaisesta valumetallista, on määriteltävä seuraavat asiat: - valumateriaalistandardin numero - valumetallin tunnuksiin perustuva nimike tai numeerinen nimike Standardoimattomat materiaalit esitetään riittävällä tarkkuudella siten, että valimo osaa valmistaa ne halutunlaisiksi. Tarvittaessa: - ainestodistusvaatimus ja sen sisältämien kokeiden laatu ja sisältö, mikäli koetulokset vaaditaan esitettäväksi; tai muulla tavoin esitetty vaatimus materiaalikokeiden ja -testien suorittamisesta - valumetallin kemiallista analyysia koskevat lisävaatimukset, esimerkiksi: muutokset standardissa taulukoituun alkuainepitoisuuteen, muita kuin standardissa taulukoituja alkuaineita koskevat vaatimukset - mikrorakennetta koskevat vaatimukset - valukappaleesta todennettavat vaatimukset hyväksymisrajoineen - muut vaatimukset, esimerkiksi työstettävyyden, virumisen tai syöpymiskestävyyden suhteen 3. Tarvittavat piirustukset, standardit ja niihin liittyvät tekniset spesifikaatiot. - vaatimukset mitanpitävyyden suhteen, esimerkiksi yleistoleranssi, työstövara, tarkastettavat muodot ja mitat toleransseineen Valukappaleen hankinta - 9

10 - mittausten suorittaminen, esimerkiksi: pituusmittaus, tulkki, mallikappale - hellitysten suunta (+, - tai +/-) ja piirustuksiin merkitsemättömät pyöristykset (mitoitus, kuka mallintaa, miten lopputulos tarkastetaan ja hyväksytetään) - tuotetta koskevat standardit ja viranomaismääräykset Tarvittaessa merkitään piirustuksiin tai spesifikaatioihin: - valukappaleiden massan hyväksymisrajat ja vertailuarvon määrittäminen - liitoshitsaukset (valimon tai tilaajan toimesta tehtävät) - sopimus viimeistelyhitsauksesta - paikalliset pintakäsittelyt (valimon tai tilaajan toimesta tehtävät) - lämpökäsittely (valimon tai tilaajan toimesta tehtävä) - maalaus ja muut pintakäsittelyt, mahdolliset puhdistustoimenpiteet - suojaaminen kuljetusten ja varastoinnin ajaksi 4. Mallivarusteiden, keernalaatikoiden ja kestomuottien toimitus - valmistetaanko tilausta varten uusi malli vai käytetäänkö asiakkaan toimittamaa mallia - mallin omistussuhteet ja maksujärjestelyt - kunnossapitovastuu, korjaus- ja huoltokustannukset - varastointi 5. Valukappaleiden ulkoista ja sisäistä tilaa koskevat vaatimukset riittävällä tarkkuudella, esimerkiksi: - pinnankarheusvaatimus valutilaisille ja hiotuille pinnoille - valuvikojen tyyppi ja lukumäärä tietyillä nimetyillä kappaleen pinnoilla tai sisäalueilla, tarkastusmenetelmä ja hyväksymiskriteerit - painetiiveysvaatimus 6. Työstöä koskevat vaatimukset. Vaatimukset esitetään, vaikka työstäminen ei kuuluisi valimon vastuulle. - sijainti ja kiinnityspisteet - tehdäänkö koneistukset valimon vai tilaajan toimesta Tarvittaessa: 7. Laatujärjestelmä 8. Luottamuksellisuussopimus Loppukommentit Liitteet: Koneistuspiirustus CAD-mallina ja paperilla (pdf) Tarvittaessa valupiirustus CAD-mallina ja paperilla (pdf) Muut liitteet Valukappaleen hankinta - 10

11 Rakentaja Oy Reiska Rakennus Rakentajankuja 6, Rakennus , Valimo Oy Ville Valuri Valimokuja 1, Valimo Tarjouspyyntö Tarvitsemme liitteenä olevan koneistuspiirustuksen, valuaihion mittapiirustuksen ja niihin liittyvien STEP-mallien mukaista ruuvipuristimen johdealusta 500 kappaleen sarjan. Keskustelemme mielellämme kanssanne, jos Teillä on parannusehdotuksia kappaleen muuttamisesta paremmin valettavaksi. 1. Valukappaleiden lukumäärä 505±5kpl. Aloituskappaleet 5 kpl, vapaasti rahdinkuljettajalla viimeistään viikolla 34. Valukappale-erän toimitus vapaasti rahdinkuljettajalla viimeistään kuuden viikon kuluessa aloituskappaleiden hyväksynnästä. 2. Valmistusmateriaali pallografiittivalurauta: SFS-EN 1563 GJS Ainestodistus, tyyppi 2.2 sisältäen koetulokset erikseen valetulle koesauvalle venymän ja murtolujuuden osalta. Koejärjestelyt ja mittaustulosten hyväksymisrajat standardin SFS-EN 1563 mukaisesti. 4. Mittatoleranssit SFS-EN ISO DCTG 10, RMAG F. Tarkastus suoritetaan pituusmittavälineillä. Tarkastettavat mitat on merkitty mittapiirustukseen. 5. Kappale pyydetään varustamaan +hellityksillä ja 3 mm nurkkapyöristyksillä kaikkien niiden nurkkien osalta, joissa ei ole valuaihion mittapiirustukseen merkittyä pyöristystä. 6. Mallivarusteet valmistetaan tilaajan omistukseen. Kaikki piirustukset ja suunnitelmat on hyväksytettävä tilaajalla ennen kuin mallivarusteiden valmistus aloitetaan. Pyydämme Teitä erittelemään mallivarusteiden kustannukset. 7. Kappaleen valutilaisten pintojen pinnankarheuden on oltava kauttaaltaan vähintään luokkaa SCRATA A3 ja hiottujen vähintään luokkaa SCRATA H1. Tarkastus standardin SFS-EN 1370 mukaisesti. 8. Koneistettavat pinnat on merkitty liitteenä olevaan koneistuspiirustukseen. Kappaleet toimitetaan valutilaisina eli puhdistettuina, valukkeet ja syötöt poistettuna sekä ilman lämpökäsittelyä. Halkeamapurseet poistetaan. Terveisin: Reiska Rakennus Liitteet: - koneistuspiirustus ja sen pohjana oleva STEP-malli - valuaihion STEP-malli ilman valmistusmenetelmän vaatimia pyöristyksiä, hellityksiä ja kutistumavaroja - valuaihion mittapiirustus, johon on merkitty SFS-EN ISO mukaiset mitta- ja muototoleranssit ja tarkastettavat mitat Valukappaleen hankinta - 11

12 Valupiirustus Seuraavassa esitetään tarjouspyyntömalliin ja tarjouspyyntöesimerkkiin liittyen periaatteet, joiden mukaan valimolle toimitettavat piirustukset voi laatia. Valimolle toimitetaan vaihtoehtoisesti: - pelkkä koneistuspiirustus ja siihen liittyvä CAD-malli - valuaihiopiirustus ja koneistuspiirustus sekä niihin liittyvät CAD-mallit - loppuun asti viimeistelty valupiirustus ja koneistuspiirustus sekä niihin liittyvät CAD-mallit Valinta riippuu valumenetelmästä, valimon kanssa tehtävän yhteistyön laadusta ja tilaajan taidoista suunnitella valuaihioita. Hiekkavalimoille riittää useimmiten koneistuspiirustus ja siihen liittyvä CAD-malli, mutta kestomuottimenetelmiä varten voidaan vaatia täydellisesti hellitetty ja pyöristetty sekä koneistusvaroilla lisätty valuaihio. Jos tilaaja haluaa laatia (tai on pakotettu laatimaan) hellitetyn valuaihion, on varauduttava tekemään tiivistä yhteistyötä valimon kanssa. Jokaisella valimolla on omat tuotantotekniikkaan ja totuttuihin tapoihin liittyvät mieltymykset valuasennon ja hellityssuuntien valinnan suhteen. Koneistuspiirustuksessa esitetään koneistajalle olennaiset tiedot: tarvittavat mitat, pinnankarheudet, koneistusmerkit, lähtöpinnat ja toleranssit. Samoja tietoja täytyy standardin SFS- EN mukaan esittää myös valimolle, joten periaatteessa koneistajalle toimitettava piirustus käy valujen tilaukseen käytettäväksi dokumentiksi sellaisenaan. Se täytyy kuitenkin lisätä valutoleranssitiedoilla eli standardin SFS-EN ISO mukaisilla tiedoilla pituusmittojen valutoleranssiasteesta (DCTG) sekä tarvittaessa geometristen valutoleranssien asteesta (GCTG), sallitun pintajakopintasiirtymän suuruusluokasta (SMI) ja/tai seinämänpaksuustoleranssin suuruusluokasta. Näiden lisäksi ilmoitetaan työstövara-aste (RMAG), hellitysten tyyppi, sallittu pyöristys vielä pyöristämättömille nurkille sekä mittatarkastukseen otettavat mitat. Valuaihiopiirustus on työstövaroilla lisätty koneistuspiirustus, josta kaikki kokonaan koneistamalla valmistettavat muodot on poistettu. Kokonaan koneistamalla valmistettavaksi valikoidaan pienikokoiset reiät sekä ne koneistettavaksi suunnitellut muodot, jotka työstövaroilla lisättynä estävät mallin irrottamista (esimerkki jäljempänä). Valuaihiopiirustus jätetään hellittämättä. Jakopintojen aseman, valuasennon sekä hellityssuunnat ja -suuruudet voi jättää valimon valittavaksi, koska ne ovat osin valimon tuotantotekniikasta riippuvia suureita. Joko aihiopiirustuksessa tai koneistuspiirustuksessa esitetään tiedot pituusmittojen valutoleranssiasteesta (DCTG) sekä tarvittaessa geometristen valutoleranssien asteesta (GCTG), sallitun pintajakopintasiirtymän suuruusluokasta (SMI) ja/tai seinämänpaksuustoleranssin suuruusluokasta. Näiden lisäksi ilmoitetaan hellitysten tyyppi, sallittu pyöristys vielä pyöristämättömille nurkille sekä mittatarkastukseen otettavat mitat. Loppuun asti viimeistellyssä valupiirustuksessa esitetään valuaihio, hellitykset (suuruus, suunta, tyyppi ja jakopintojen sijainti) ja pyöristykset. Tiedot pituusmittojen valutoleranssiasteesta (DCTG), mittatarkastukseen otettavista mitoista sekä tarvittaessa geometristen valutoleranssien asteesta (GCTG), sallitun pintajakopintasiirtymän suuruusluokasta (SMI) ja/tai seinämänpaksuustoleranssin suuruusluokasta esitetään joko valupiirustuksen tai koneistuspiirustuksen yhteydessä. Koneistuspiirustuksessa ja valuaihiopiirustuksessa esitettävien pyöristysten määrä tulisi pitää minimissään ja ilmoittaa vielä pyöristämättömille pinnoille sallittu pyöristyksen suuruus ainoastaan sanallisesti. Hellitysten suunnittelutyö helpottuu tällä tavoin huomattavasti Valukappaleen hankinta - 12

13 Valuaihion suunnittelun periaatteita: Alla olevissa kuvissa esitetään tarjouspyyntöesimerkkiin liittyen ruuvipuristimen johdealustan konstruktio. Kuvissa a) ja b) (Kuva 1) on esitetty valmis johdealusta. Kuvassa c) on hellitetty ja pyöristetty johdealustan valuaihio. a) b) c) Kuva 1. Vasemmalla: Valuaihio. Keskellä ja oikealla: Valuaihiosta koneistettu johdealusta Johdealustan profiilia voidaan kutsua lohenpyrstömalliksi. Lohenpyrstön yläpinta koneistetaan tasomaiseksi ja siihen tehdään 6 mm korkea syvennys (Kuva 3, koneistuspiirustus sekä kuvat edellä ja vasemmalla). Nämä koneistettavat pinnat on merkitty vasemmalla olevaan kuvaan punaisella. Työstövarat asetetaan yläpinnoille sekä syvennyksen pohjaan ja sivuille. Muotoja voitaisiin näin ollen keventää 6 mm, mutta esimerkkikappaleessa keventäminen on katsottu tarpeettomaksi. Valuaihiossa muodot on nostettu koneistusvaralla lisätyn yläpinnan tasalle (Kuva 1c). Mallin irrotussuuntaan nähden vastakkaisten koneistamalla valmistettavien muotojen kevennyksiä ei suositella (punainen pinta kuvassa vasemmalla) ellei saatu hyöty ole riittävä perustelemaan hankaluudet kaavaamisessa ja mallin tai kestomuotin valmistuksessa. Keventäminen voisi olla perusteltua esimerkiksi siinä tapauksessa, että valumateriaali on hankalasti koneistettavaa. Johdealustan tapauksessa kaikki muodot on nostettu kappaleen sivuille samaan tasoon korkeimman kohdan työstövaran kanssa ja hellitetty. Johdealusta kiinnitetään kolmella pultilla. Kiinnityskohtien (merkitty nuolilla vasemmalla olevaan kuvaan) koneistusta varten voitaisiin tehdä alkusyvennykset kaavauksen yhteydessä. Johdealustan pienen koon ja valumenetelmän rajoitusten takia keventäminen ei tässä tapauksessa ole järkevää. Mikäli kappaleen dimensiot kasvaisivat, olisi tällöin perusteltua suunnitella kevennyksiä, sillä ne voitaisiin tehdä helposti muotin kaavauksessa ilman keernoja Valukappaleen hankinta - 13

14 Kappaleen keskellä oleviin pienehköihin koneistettaviin muotoihin (merkitty nuolella vasemmalla olevaan kuvaan) ei hiekkavalumenetelmissä yleensä suunnitella kevennystä, koska kokonaan valumetallin ympäröimäksi jäävä hiekkapatsas rikkoutuu helposti tai hajoaa lämmön vaikutuksesta. Valmiiseen kappaleeseen muodostuu tällöin hiekkasulkeumia. Koneistuksen on oltava kohtuullisen kookas tai muulla tavoin hankalasti valmistettava, ennen kuin kevennyksestä on perusteltu hyöty. kestomuottimenetelmissä kevennyksiä voidaan harkita vähemmin perustein kuin hiekkavalussa. Johdealustaesimerkissä nuolella merkitty reikä olisi voitu varustaa työstövaroilla ja valmistaa keernalla sen esimuoto. Ajatuksesta on kuitenkin luovuttu ja koko muoto on poistettu valuaihiosta. Pienikokoiset koneistukset, kuten pultteja varten valmistettavat pohjalliset kierrereiät tai läpi asti ulottuvat reiät (merkitty nuolilla kuvaan vasemmalla) jätetään joitain harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta hiekkavalun valuaihiosta pois. Kestomuottimenetelmillä voidaan valmistaa esimuodot ja jopa valmiitkin muodot - pienille rei ille. Kuva 2. Johdealustan valupiirustus Valukappaleen hankinta - 14

15 Kuva 3. Johdealustan koneistuspiirustus. Kuva 4. Rautalankapiirustus kaavatusta ylä- ja alamuotista sekä valetut valuaihiot valukkeineen. (Valukkeet = syötöt, sisäänmenot ja valukanavistot) Valukappaleen hankinta - 15

16 Kuva 5. Mallilevyn layout. Valettavan kappaleen mallivarusteet mallipöydässä ovat: valuaihion malli (4 kpl), syöttökuvut (8 kpl), sisäänmenot (8 kpl), jakokanava (1 kpl) ja kaatokanava (1 kpl). Muottiin kaavataan neljä valuaihiota, jossa jokainen aihio tarvitsee kaksi syöttöä (kaksi erillistä materiaalikeskittymää; kelkka sekä puristimen leuka). Piirustuksessa myös leikkauskuvat A ja B kaavatusta muotista Valukappaleen hankinta - 16

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Metallisen kestomuottikappaleen suunnittelua 1, kannet ja kotelot Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Hae kokoonpano start_assembly_1_x.sldasm. Tehtävänäsi on suunnitella kansi alueille, jotka on

Lisätiedot

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto

Jakolinja. ValuAtlas & CAE DS 2007 Ruisku ja painevalukappaleen suunnittelu. Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Jakolinja (parting line) on nurkkakohta, jossa valettavassa kappaleessa olevat hellitykset eli päästöt (draft angles) vaihtavat suuntaa (Katso kuva

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Perusteet 2, pintamallinnus

Perusteet 2, pintamallinnus Perusteet 2, pintamallinnus Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_1_3.pdf, sama piirustus kuin harjoituksessa basic_1_3. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön.

Monilla valukappaleilla on luonnollinen päästö, toisin sanoen kappaleen oma muoto muodostaa päästön. 8. Päästö (hellitys) Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Päästöllä eli hellityksellä tarkoitetaan kaltevuutta, joka mallin pinnoilla tulee olla, jotta ne voitaisiin irrottaa muotista sitä vahingoittamatta.

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Perusteet 2, keernallisia kappaleita

Perusteet 2, keernallisia kappaleita Perusteet 2, keernallisia kappaleita Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_2_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta a) kappaleen rakennemalli

Lisätiedot

Kuva 2. Lankasahauksen periaate.

Kuva 2. Lankasahauksen periaate. Lankasahaus Tampereen teknillinen yliopisto Tuula Höök Lankasahaus perustuu samaan periaatteeseen kuin uppokipinätyöstökin. Kaikissa kipinätyöstömenetelmissä työstötapahtuman peruselementit ovat kipinätyöstöneste,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus

Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Perusteet 1, yksinkertaisen kappaleen tilavuusmallinnus Tuula Höök Tampereen Teknillinen Yliopisto Avaa piirustus fin_sandbasic_1_x.pdf. Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja tuota niiden pohjalta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja

Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja Tampereen ammattiopisto - CAD perusharjoitukset - Tuula Höök Pintamallinnus 1: Pursotettuja pintoja Harjoitusten yleisohje Tutki mallinnettavan kappaleen mittapiirrosta. Valitse mittapiirroksen alla olevasta

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA 25.4.2016

SODANKYLÄN KUNTA 25.4.2016 LIHAT JA LIHAJALOSTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Sodankylän kunta pyytää tarjousta liha ja lihajalosteista oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Sodankylän kunta pyytää tarjousta liha ja lihajalosteiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta

7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖ - RUOKAKULJETUKSET HÄMEENLINNAN YDINKESKUS- TAN ALUE, 20.10.2010

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖ - RUOKAKULJETUKSET HÄMEENLINNAN YDINKESKUS- TAN ALUE, 20.10.2010 3.11.2010 1 (5) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖ - RUOKAKULJETUKSET HÄMEENLINNAN YDINKESKUS- TAN ALUE, 20.10.2010 KYSYMYS 1 Onko kuljetusreitit palveluntuottajan (kuljetusyritys) vapaasti laadittavissa

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN:

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN: Mallisopimuspohja Lukijalle ja käyttäjälle Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus.

Hankintalain mukainen hankintayksikkö on TREDU-Kiinteistöt Oy. Tilaajan ja rakennuttajan välillä on erillinen rakennuttamissopimus. 22.9.2015 Sivu 1/5 Rakennuttaja: Tampereen kaupunki Tampereen Tilakeskus Liikelaitos PL 487, 33101 Tampere Tilaaja: TREDU-Kiinteistöt Oy Hanke: TREDU Valo, Siltanostin TARJOUSPYYNTÖ Tampereen Tilakeskus

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan. DI Juha Toivonen, DEKRA

Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan. DI Juha Toivonen, DEKRA Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan DI Juha Toivonen, DEKRA SHY NDT-päivä 24.-25.9. 2013 1 (4) DI Juha Toivonen Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan 1. SFS EN 1090 SFS

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot