Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa"

Transkriptio

1 Skanskan tapa toimia Y3 Y3 Y3 Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

2 Y3 Skanskan tapa toimia Laatua ja tuottavuutta yhteisillä pelisäännöillä Skanskan prosessit kertovat, miten Skanskalla toimitaan. Käytössä on neljä ydinprosessia: hankekehitys Y1, tarjoustoiminta Y2, rakentaminen Y3 sekä käyttö ja ylläpito Y4. Rakentamisen prosessissa kuvataan, kuinka projekti viedään hallitusti läpi urakkasopimuksen allekirjoituksesta aina takuutyövaiheeseen asti. Prosessien tarkoitus on varmistaa, että koko Skanska toimii vastuullisesti, laadukkaasti ja sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti. Näin taataan paras kokonaishallittavuus ja -tulos. Kokonaisuutena prosessi on enemmän kuin osiensa summa. Prosessilla varmistetaan, että 1. asiakkaat ovat tyytyväisempiä 2. riskit ovat hallinnassa 3. toteutuskustannukset alenevat ja tuottavuus paranee 4. toiminnan ja tuotteiden laatu paranee 5. kohteet luovutetaan aikataulussa ja virheettöminä 6. ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallinta paranee 7. yhteistyöverkosto sitoutuu Skanskalle tärkeisiin asioihin. Yhteisellä toimintatavalla varmistetaan viiden nollan periaate (0 tappiotyötä, 0 eettistä rikettä, 0 tapaturmaa, 0 ympäristörikettä ja 0 virhettä).

3 Valmistelu Kaikki alkaa työmaan aloituspalaverista. Siellä käydään läpi laskentaperusteet, riskit ja mahdollisuudet sekä tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Älä unohda vastuunjakoa. Suunnittelukatselmuksessa tarkastetaan suunnitelmien valmiusaste ja sovitaan aikataulu puutteiden korjaamiseksi. Tarkenna tuotantosuunnitelmat ennen tuotannon käynnistämistä. Yleis-, hankinta- ja suunnitelma-aikataulut, tavoitearvio, riskirekisteri, hankinta- ja tuotantosuunnitelmat, toimintasuunnitelma sekä työmaan tavoitekortti rakentavat yhdessä projektin selkärangan. Urakkasopimuksen allekirjoitus Suunnitelmakatselmus Työmaan aloituspalaveri Tarkennetut tuotantosuunnitelmat Käynnistyspäätös Ei Kyllä Tuotanto käyntiin Tarkennetaan tuotantosuunnitelmia, tarvittaessa uusi suunnitelmakatselmus 3

4 Tuotanto Suunnittelu jatkuu läpi projektin. Tehtäväsuunnittelu toimii pohjana kustannushallinnalle, tarkentuvalle aikataulu- ja resurssisuunnittelulle sekä suunnitelmamuutosten että lisä- ja muutostöiden hallinnalle. Tehtäväsuunnittelu varmistaa myös tuotannon ja lopputuotteen laadun. Suunnittelu ei yksin riitä, vaan toimintaa tulee valvoa ja ohjata jatkuvasti ja määrätietoisesti kohti projektin tavoitetta. Jokaisen tulee tuntea tavoitteensa ja tietää onnistuiko niissä vai ei. Vain siten voimme kehittyä. Tuotantovaihe sisältää paljon prosesseja, jotka ovat joko suoraan tai välillisesti riippuvaisia toisistaan. Yhdessä niistä syntyy toimiva kokonaisuus. Suunnitelmamuutokset sekä lisä ja muutostyöt Työmaakokous Asiakkuudenhallinta ja viranomaisyhteistyö Tarkennetaan suunnitelmia Ei Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Luovutusvaiheen suunnitelmien hyväksyntä Kyllä Tehtävä- tai työ- ja laatusunnittelu Kustannushallinta Seurantapalaveri ja raportointi Jatkuva hankintatoimi Aliurakan ja/tai työn aloituspalaveri Aliurakan ja/tai työn vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys

5 Luovutus Tavoitteena on aina virheetön luovutus. Prosessilla ja jatkuvalla laadunvarmistuksella pyritään minimoimaan korjaustyöt luovutusvaiheessa ja ehkäisemään ennalta takuutyöongelmia. Piiloon jäävät rakenteet tarkastetaan aina ennen sulkemista. Taloudellisessa loppuselvityksessä käydään läpi tilaajan ja urakoitsijan esittämät yksilöidyt vaateet, joiden perusteella ratkeaa viimeisen maksuerän suuruus ja ajankohta. Loppupalaverissa käsitellään työmaan onnistumiset ja parannuskohdat. Niistä voi jokainen ottaa oppia tulevissa hankkeissa. Palaute on tärkeää. Anna sitä laskentaan, hankintaan ja hankekehitykseen ja ota vastaan asiakkaalta. Viranomaistarkastukset Vastaanottotarkastus Taloudellinen loppuselvitys Takuutyöt ja -tarkastukset Sisäinen luovutus Loppupalaveri ja raportti 5

6 Y3 Hyvä ennakkosuunnittelu on tehokkain tapa välttää riskejä Riskit voivat liittyä suunnitteluratkaisuihin tai olosuhteisiin, osapuoliin tai tuntemattomiin tapahtumiin. Tyypillinen riski on esimerkiksi maaperään liittyvä yllätys, jota voidaan lieventää tarkemmilla pohjatutkimuksilla. Riski voidaan joko hyväksyä, pienentää, siirtää tai välttää kokonaan. Tavoitteena on aina minimoida riskit suhteellisuuden rajoissa. Uhkapelureita meistä ei saa. 6

7 Tulevaisuus on uhka ja mahdollisuus Riskien tunnistaminen ja ehkäiseminen Pelätä ei pidä, mutta riskit on syytä tiedostaa. Riskejä tunnistetaan ja niitä eliminoidaan koko hankkeen ajan suunnittelussa, laskennassa ja työmaalla. Riskirekisteri on työkalu, jonka avulla riskejä ja mahdollisuuksia hallitaan. Työmaan käynnistäminen on ratkaisevin vaihe riskienhallinnassa. Puutteellinen ennakkosuunnittelu voi johtaa monenlaisiin ongelmiin. Esimerkiksi huono aluesuunnitelma saattaa laskea työn tuottavuutta ja samalla aiheuttaa tarpeettomia työturvallisuusongelmia. Maaperän yllätykset voivat sotkea aikataulun jo työmaan alkuvaiheessa. Myös hankinnat synnyttävät riskejä. Työmaalle voi muodostua suuriakin ongelmia työn keskeytymisestä, hintatason noususta, tuotteiden heikosta laadusta tai saatavuudesta tai vaikkapa toimimattomasta logistiikasta ja aikataulusta. Tärkeää on valita luotettavat kumppanit, käydä tavoitteet yhdessä läpi ja pitää niistä kiinni. Riskienhallintatoimenpiteisiin kuuluu kaikki ennakkosuunnittelu, joka tähtää häiriöttömään tuotantoon. Pienetkin toimenpiteet ja suunnitelmat voivat ehkäistä merkittävien taloudellisten riskien toteutumisen. 7

8 Y3 Suunnittele, toteuta, valvo ja toimi. Jatkuvasti. Yleisaikataulu Tehtävien mitoitus ja riippuvuudet Tahdistus ja rytmitys Käännetty vaiheaikataulu Yhdessä suunnittelu Sitoutuminen Kustannukset, aikataulu, laatu Työturvallisuus Tehtäväsuunnittelu Viikkosuunnittelu Tehtävien pilkkominen ja yhteensovittaminen Aloitusedellytykset Päivän työsuunnitelma Päivän tavoitteet ja turvallinen työskentely Toteuman valvonta 8

9 Menestyneen työmaan takana on fiksu aikataulu Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Häiriöttä hyvä tulee. Toimiva aikataulusuunnittelu- ja valvonta auttaa hoitamaan projektin läpi ilman suurempia mutkia matkassa. Kun aikataulut pelittävät, pysyvät yleensä myös kustannukset, laatu ja työturvallisuus kohdillaan. Toimiva tuotannon suunnittelu ja ohjaus turvaavat työrauhan. Yleisaikataulu on projektin punainen lanka Yleisaikataulu luo raamit tuotannolle ja toimii samalla pohjana tarkentuvalle aikataulusuunnittelulle. Hyvä yleisaikataulu syntyy kunnollisten lähtötietojen, sijaintieriteltyjen määrätietojen, osakohdejaon, tehtävien mitoittamisen ja riippuvuuksien määrittämisen sekä tahdistuksen ja rytmityksen avulla. Aikataulun optimointi toteutetaan paikkaaikakaaviosuunnittelulla ja se soveltuu sekä talon- että infrarakentamiseen. Yleisaikataulu on yksi työmaan tärkeimmistä valvonnan kohteista. Säädä toiminta yleisaikataulun mukaiseksi. Ei toisinpäin. 9

10 Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Käynnistyspäätös (Y3 Rakentaminen) KYLLÄ - Käynnistetään tuotanto Vastaava työnjohtaja Laatii vaiheaikataulun Laatii valmistelevan suunnitelman Työnjohtaja Suunnittelee omat työtehtävänsä Laatii viikottain suunnitelmat omien tehtäviensä osalta Työntekijä Osallistuu omien tehtäviensä aikatauluttamiseen Aliurakoitsija Suunnittelee aikataulut omien työtehtäviensä osalta Aliurakan ja/tai työn aloituspalaveri 10

11 Elefantti syödään pala palalta Paloittele tehtävät riittävän pieniksi palasiksi viikkosuunnitelmassa. Näin kokonaisuuksia on helpompi hallita. Tehtävien mitoituksen tulee perustua määriin, menekkeihin ja resursseihin. Tarkka määrä- ja sijaintierittely parantaa suunnittelun tasoa ja luo selkeän pohjan aikatauluvalvonnalle. Tehtävien toteumaprosentti (TTP) toimii suunnittelun suorituskykymittarina. Tavoite on jatkuvasti parantaa suunnittelun tasoa ja oppia häiriöistä esimerkiksi 5-miksi analyyseillä. Pitää mestaripalaverin Pitää urakoitsijakokouksen Valvoo vaiheja yleisaikataulujen toteutumista Esittelee viikkosuunnitelmat viikkopalaverissa työntekijöille Valvoo viikkosuunnitelmien toteutumista (TTP) 11

12 Y3 Priimaa tuppaa tulemaan Tehtäväsuunnittelu Jokainen tehtävä alkaa suunnittelusta. Laadi tehtäväsuunnitelma ajallisesti kriittisistä, kustannuksiltaan merkittävistä, laadullisesti vaativista ja työnjohtajille tai työntekijöille tuntemattomista tai virhealttiista tehtävistä. Infralla tehdään lisäksi työ- ja laatusuunnitelmat. Tehtäväsuunnittelu varmistaa, että työt sujuvat vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti. Ilman kunnollista tehtäväsuunnittelua ja sen valvontaa kustannukset ja aikataulut lipsuvat helposti. Samalla laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusongelmat tapaavat lisääntyä. Tehtäväsuunnittelu mahdollistaa sujuvan tuotannon ja hyvän taloudellisen tuloksen. 12

13 Yleisaikataulusuunnittelu Tuotannon valvonta ja ohjaus Vaiheaikataulusuunnittelu Valmisteleva suunnittelu Tehtäväsuunnittelu Viikkosuunnittelu Toteutus Jatkuva parantaminen Valvonta Suunnittelu Toteutus Perustiedot, laatu, riskit Määrät ja kustannukset Aikataulu Aloituspalaveri Mallityö ja laadunvarmistus Vika- ja puutelista Vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys Tehtäväsuunnittelu on tärkeä osa tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta Suunnittele jokainen tehtävä Tehtäväsuunnittelu alkaa tutkimalla eri lähtötietoja, kuten tavoitearviota, toimintasuunnitelmaa, urakkasopimusta, rakennusselostusta ja piirustuksia. Aluksi on tärkeä määrittää tehtävän laajuus ja laatuvaatimukset sekä tehtävän toteutuskelpoisuus suunnitelmien mukaan. Tarvittaessa on tehtävä lisä- tai muutostyötarjous ja huomautettava suunnitelmapuutteista mahdollisimman nopeasti. Tehtävään liittyvät riskit tulee myös tunnistaa, olivat ne sitten työturvallisuuteen tai talouteen liittyviä. Tehtävään liittyvät määrät on aina hyvä tarkistaa kuvista laskemalla tai malleja hyödyntämällä. Määrien perusteella tehdään tarkka kustannuslaskelma. Kokenut työnjohtaja haastaa ja pyrkii aina alittamaan tavoitearvion. Tehtävän ajalliset tavoitteet tarkistetaan yleis- tai vaiheaikataulusta. Tällöin on viimeistään aika varmistaa resurssien ja kapasiteetin riittävyys. Ajankäytön arviointiin tarvitaan kolme tekijää: resurssit, menekit ja määrät. Suunnitteluvaiheen jälkeen tekijät perehdytetään tehtävään aloituspalaverissa. Mallityön avulla varmistetaan laatuvaatimusten täyttyminen. Todellinen tuotannon ja tuotteen laatu syntyy kuitenkin vain jatkuvalla laadunvarmistuksella. Työn vastaanotto voidaan tehdä vasta, kun työsuoritus on sopimusten mukainen ja virheet sekä puutteet on korjattu. Työnjohtajan ammattitaito kehittyy parhaiten suunnittelutaitoja kehittämällä. Onnistunut suunnittelu takaa luotettavan ja tasapainoisen tuotannon. Toteuman valvominen ja tapahtumien analysointi luo pohjan jatkuvalle parantamiselle. 13

14 Tehtäväsuunnittelu Vastaava työnjohtaja Hyväksyy tehtäväsunnitelman ja huolehtii aloituspalaverin pitämisestä Työnjohtaja Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta (Y3 Rakentaminen) Suunnittelee tehtävän lähtötietojen pohjalta Tuotanto Aloittaa työvaiheen toteuttamisen 14

15 Vastaava, vaadi tehtäväsuunnitelmat! Vastaavan työjohtajan tulee vaatia työnjohtajilta tehtäväsuunnitelmia. Tärkeää on vähintään varmistaa, että työnjohtaja on huomioinut laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet sekä tehnyt työn turvallisuussuunnitelman (TTS). Suunnittelun tulokset on viestittävä työntekijöille asti ja niistä on pidettävä kiinni. Huomaa, että tehtävän vaatimusten täyttymistä valvotaan toistuvasti. Kun urakka todetaan valmistuneeksi Vastaanottaa vaimiin työvaiheen Tarkastaa vaatimusten täyttymisen Kyllä Ei Suunnittelee korjaavat toimenpiteet Toteuttaa työn suunnitelmien mukaan Toteuttaa korjaavat toimenpiteet 15

16 Y3 Tunne sopimusten sisältö ja niiden kustannusvastuut. Jatkuva ja tehokas kustannushallinta auttaa parantamaan toimintaa ja saavuttamaan kilpailuetuja. Jokaisen työntekijän on syytä olla tietoinen kustannuksista ja pyrkiä hoitamaan hommansa tehokkaasti. Kustannustavoitteet ovat tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen lähtökohta. Kukaan ei saa livistä kustannusvastuusta. Myös työnjohtajien on osallistuttava. 16

17 Joka tilaa, se maksaa Kustannusten hallinta Kustannusvalvonta on osa työmaan jatkuvaa rutiinia Kustannusvalvonta on osa työmaan jatkuvaa rutiinia. Käy kustannusennusteet läpi säännöllisesti ja huolehdi siitä, että ne ovat linjassa työmaan todellisen tilanteen kanssa. Aikataulu- ja kustannusvalvonta kulkevat aina rinnakkain. Lisä- ja muutostöiden kustannuksien on oltava mukana sekä tavoitteessa että ennusteessa, mutta tulot huomioidaan vain hyväksyttyjen tilausten osalta. Tavoitteena on aina positiivinen kassavirta. Silloin tilaajalta saadut maksuerät ovat maksettuja laskuja suuremmat. Näin emme joudu hankkeen rahoittajiksi. 17

18 Kustannusten hallinta Asiakas Vastaanottaa kustannusraportointia (riipuen urakkamuodosta) Hyväksyy ja maksaa myyntilaskut Yksikön johtaja Työpäällikkö Hyväksyy ostolaskut Hallinnoi myyntilaskutusta Vastaava työnjohtaja Tarkastaa ja litteroi ostolaskut Hallinnoi hankkeen kustannuksia Hyväksyttää työvaiheilmoitukset asiakkaalla Työnjohtaja Hallinnoi tehtävän kustannuksia 18 Suunnittelee tehtävän lähtötietojen pohjalta (Tehtävä- tai työ- ja laatusuunnittelu)

19 Työmaan taloudellista tulosta arvioidaan jatkuvasti Ainossa ja työpäällikkö hyväksyy ennusteen kerran kuussa. Jokaisen työnjohtajan tulee tuntea omien tehtäviensä kustannukset ja valvoa niitä säännöllisesti. Hyväksyy tai hylkää lisä- ja muutostyöt Pitää laajennetun seurantapalaverin Tarkastaa työpäälliköiden ennusteet Pitää seurantapalaverin Hyväksyy ennusteen Esittää lisä- tai muutostyötarjouksen tilaajalle Tekee laskelman perusteella lisä- tai muutostyötarjouksen Päivittää hyväksytyt lisä- muutostyöt tuloennusteeseen Havaitsee poikkeaman ja tekee siitä laskelman Lisä- ja muutostyöt 19

20 Y3 Kaikkea ei voi ennustaa Suunnitelmamuutokset sekä lisä- ja muutostyöt Tilanteet muuttuvat. Se kuuluu rakentamiseen. Pidä lisä- ja muutostöiden seurantalista aina ajan tasalla ja laskuta toteutuneet työt säännöllisin väliajoin. Ole avoin, rehellinen ja perustele vaatimuksesi. Sillä tavoin vältetään turhat erimielisyydet. Huomio kaikki lisä- ja muutostöiden vaikutukset Lisä- ja muutostöitä syntyy esimerkiksi alkuperäisten suunnitelmien virheistä ja puutteista sekä rakennuttajan tai urakoitsijan ehdottamista muutoksista. Suunnitelmamuutokset aiheuttavat monesti lisäkustannuksia. Lisä- ja muutostöiden vaikutus on aina punnittava kokonaisuuden kannalta. Suunnitelmien järjestelmällinen läpikäynti on tehtävän toteuttamisen, suunnitelmapuutteiden huomaamisen sekä lisä- ja muutostyötarjousten kannalta välttämätöntä. Pidä kiinni lisäaikavaateista. Yleisaikataulun venyminen tai tahdistusongelmat vaikuttavat välittömästi muihinkin töihin ja euroja 20

21 valuu hukkaan. Lisäaikavaateen perustelu vaatii kurinalaista ja lohkojaolla toteutettua aikatauluvalvontaa, jotta tehtävien toteumat ja niiden väliset riippuvuudet ovat helposti todettavissa. Yhteinen toimintatapa ja dokumentaatio varmistavat sujuvan lisä- ja muutostöiden käsittelyn. Dokumentointi on tarvittaessa käytettävissä myös työmaan päätyttyä. Lisä- ja muutostyöt ovat aina kustannuksia, joihin ei ole varauduttu tavoitearviossa. Yleensä lisä- ja muutostöiden negatiivinen katevaikutus on huomattava, jos niitä ei päästä laskuttamaan normaalisti. Oletko valmis lahjoittamaan pois osan työmaan katteesta? 21

22 Suunnitelmamuutokset sekä lisä- ja muutostyöt Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Urakoitsijan edustaja Lisä- ja muutostyötarjous tai lisäaikavaade Tilaajan valvoja Käsittelee pienet ja kiireelliset muutokset Vaatii li Hyväksyy Tilaajan toimivaltainen edustaja Käsittelee tarjouksen Vaatii li 22

23 Pidä kirjaa kaikista reklamaatioista Asiallisella lisä- ja muutostyöprosessilla minimoidaan kitka sopimuskumppaneitten välillä. Aina ei kuitenkaan päästä yhteisymmärrykseen. Siksi tarvitaan myös toimiva reklamaatioprosessi. Tee aina kirjallinen reklamaatio esimerkiksi lisätöitä koskevista erimielisyyksistä, suunnitelmapuutteista ja sivu-urakoitsijoiden viipeestä. Löydät tarkemmat prosessikuvaukset tilanteisiin OneSkanskan linkistä Skanskan tapa toimia. Reklamaatiomallit Järjestää katselmuksen Tekee reklamaation tilaajalle Keskeyttää työt tai tekee ne osittain tai kokonaan riidanalaisena säselvitystä Työ voidaan tehdä säselvitystä Käsittelee tarjouksen uudelleen Hyväksyy Työ voidaan tehdä Vaatii tehtäväksi urakkaan kuuluvana 23

24 Y3 Työmaalla tarvitaan kunnon tavaraa Hankinta ja logistiikka Hankinta-aikataulu, hankintasuunnitelma ja tehtäväsuunnittelu ovat tarvittavia lähtötietoja hankintoja ja logistiikkaa suunniteltaessa. Tarjouspyyntöjä varten on selvitettävä hankintakokonaisuuden tekniset asiakirjat, määrät, urakkarajat, toimituserät ja -ajat sekä laatuvaatimukset. 24

25 Sovita hankinnat tuotannon tahtiin Materiaalihankinnoissa on sovittava toimituserien määrästä ja suuruudesta sekä alustavasta toimitusaikataulusta ja sen tarkentamisajankohdasta. Sovi myös kuljetuskalustosta ja purkutavasta. Aliurakkasopimuksessa eritellään velvoitteet esimerkiksi materiaalien toimittamisesta, vastaanotosta, siirroista, varastoinnista, suojauksista ja jätteiden käsittelystä. Luokaa työmaalle yhtenäiset toimintatavat toimitusten ajoitukseen ja vastaanoton hallitaan sekä häiriötilanteisiin. Tärkeää on myös optimoida työmaan purku- ja siirtokaluston käyttö sekä estää päällekkäisestä tarpeesta johtuvat häiriöt. Muista hyödyntää myös pientarvikevarastoja ja täsmätoimituksia. Ohjeita ja työkaluja työmaan logistiikan hallintaan löydät OneSkanskasta Logistiikan käsikirjasta. Kilpailuta hankinnat riittävän laajasti toimittajakunnalla. Varaa tarjoustoiminnalle ja sopimusneuvotteluille riittävästi aikaa, jotta työmaalla vältytään turhilta toimitusongelmilta. Sopimusneuvotteluissa on syytä käydä läpi Skanskan toimintatavat työturvallisuutta unohtamatta. Aliurakoitsijoilla ja toimittajilla pitää olla samat käytännöt kuin Skanskan omilla työntekijöillä. Se on reilua peliä. 25

26 Hankinta Asiakas Työpäällikkö Hankinnoista vastaava Lähtötiedot hankintasuunnitelmasta Valitsee toimittajat, pyytää ja vertaa tarjoukset Vastaava työnjohtaja Tehtävä- tai työ- ja laatusuunnittelu Selvittää hankinnalle ne tarkentavat tiedot, joilla työmaa haluaa ohtaja aliurakkasopimuksia Työnjohtaja Aliurakoitsija HanSka 26 Yhteistyömenettelyt aliurakoitsijoiden kanssa Urakoitsijapalaveri Katselmukset

27 Valitsee toimittajat, pyytää ja vertaa tarjoukset Osallistuu neuvotteluihin Hyväksyy sopimuksen allekirjoituksellaan Sopimusneuvottelut ja sopimuksen laadinta Kaavioaukeama 2 Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Osallistuu neuvotteluihin ja hyväksyy sopimussisällöt Pitää tehtävän aloituspalaverin Suunnittelee tehtävän ja tekee tarvittavat tarvikeja materiaalihankinnat Osallistuu aloituspalaveriin sekä perehdyttää työntekijät työmaahan HanSka EnSka

28 Hankintajärjestelmät helpottavat työmaan elämää Kun teet hankinnat järjestelmän kautta, vakiosopimus helpottaa työmaan elämää. Skanskan vakiosopimusliitteet tulevat automaattisesti mukaan tilauksiin ja tilaukset tapahtuvat aina kirjallisesti. Tämä helpottaa osaltaan väärinymmärrysten ja ongelmien käsittelyä. Tilauksiin voidaan myös liittää esimerkiksi ohjeita pakkaamisesta ja kuljetuksesta. Osallistuu tarvittaessa Auttaa tarvittaessa reklamaatioiden käsittelyssä Auttaa tarvittaessa reklamaatioiden käsittelyssä Antaa palautteen aliurakoitsijasta Pitää vastaanottotarkastuksen ja taloudellisen loppuselvityksen Valvoo ja ohjaa tuotannon sopimuksen mukaista etenemistä, kirjaa reklamaatiot Antaa palautteen aliurakoitsijasta Toteuttaa työn sovitun mukaisesti HanSka HanSka 28

29 Y

30 Y3 Hyvä työ säästää rahaa Kannattavuus ja tuottavuus Asioita voi aina tehdä fiksummin. Suunnittele oman työvoiman käyttö mahdollisimman tehokkaasti ja käytä apuna uutta teknologiaa. Ratkaisu voi olla vaikkapa nopeampi kone tai tietomallista (BIM) saatava tarkempi tieto. Tee asiat kerralla kunnolla Ota avuksi tietomallit suunnitelmien tarkastukseen ja tehtävien ennakkosuunnitteluun. Ole nopea, mutta älä riskeeraa laatua tai kosteudenhallintaa. Suunnittele työmaa sellaiseksi, että varastointi, toimitukset ja kuljetukset rullaavat. Tuottavuutta edistävät myös standardisointi, esivalmistus ja työmaan siisteys ja järjestys. Tuottavuuteen vaikuttaa myös aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien täsmällinen ja tehokas käyttö. Joskus tuottavuuden parantaminen voi vaatia lisäinvestointeja. Lopulta ratkaisevaa on se, miten urakasta kokonaisuudessaan selvitään laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 30

31 Tunnistatko työmaalla näitä tuottavuutta heikentäviä asioita? Niihin kannattaa puuttua. Tee lista itsellesi vaikkapa kuukausittain tai viikoittain. Kuinka monta yllä olevista asioista ilmenee omalla työmaallasi? Onko sinulla mielessä muita tuottavuutta heikentäviä asioita? Pyri hahmottamaan syyt ja seuraukset. Siten löydät myös keinot poistaa ongelmat ja parantaa työmaasi tulosta. 31

32 Y3 Takuulla hoituu Jokaisen Skanskan työmaan tavoitteena on aina pyrkiä tuottamaan kestävää laatua. Joskus virhe saattaa päästä asiakkaalle asti, vaikka kohde olisi luovutuksessa ollut virheetön. Takuutöiden tehokasta hoitoa varten Skanskalla on kuvattuna myös takuutyöprosessit. Takuutyöprosessit vaihtelevat hieman yksikkökohtaisesti ja tarkemmat kaaviot löytyvät OneSkanskan linkistä Skanskan tapa toimia. 32

33 Takuutarkastuksissa käydään läpi korjaukset ja lisäykset Takuuajan pituus on yleensä kaksi vuotta luovutuspäivämäärästä laskien. Tämän jälkeen siirrytään 10-vuotisvastuuseen. Vuositakuutarkastukset pidetään ensimmäisen ja toisen vuoden päätteeksi, jolloin tilaaja osoittaa korjattavat tai lisättävät asiat urakoitsijalle. Muista käyttää takuutöissä takuulitterointia. Takuulitterointi on merkityksellistä arvioitaessa sitä, miten toimintaa tulisi tulevaisuudessa kehittää kestävämpään suuntaan. Takuutöiden analyysit ovatkin oleellinen osa virheistä oppimisessa. Vasta vastuuaikojen päätyttyä voidaan lopullisesti arvioida se, kuinka paljon kustannuksia valitut ratkaisut tosiasiallisesti tuottivat. 33

34 Y3 Työmaat huippukuntoon! Jokaisen työmaan tulee asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vielä kovemmiksi kuin tarjouksessa. Näillä keinoilla tavoitteet myös saavutetaan: 34

35 Hankimme tehokkaasti ja edullisesti, käytämme toimittajiamme osaamista kustannusten alentamiseksi Parannamme työn tuottavuutta hyvän suunnittelun, valmistelun ja ohjauksen avulla Tunnistamme ja eliminoimme riskejä, etsimme mahdollisuuksia säästöihin Huolehdimme lisä- ja muutostöiden suunnitelmallisesta toteutuksesta Rakennamme tehokkaasti optimoiduilla aikatauluilla Keskitymme suorituksiin, jotka muodostavat 80 % kustannuksista Aloitamme tavoitteiden suunnittelun heti urakan varmistuttua Teemme tiimityötä työpäällikön, työnjohdon, hankinnan ja tuotannon suunnittelijoiden kanssa Seuraamme toteumia kuukausipalavereissa ja työmaan seurantakokouksissa Painotuotteen hiilipäästöt on laskettu ClimateCalcilla ja kompensoitu. Ilmastohyvitys on ostettu: Nordic Offset Oy Cert. no. CC /FI 35

36 Skanska Oy PL 114, Helsinki Käyntiosoite: Nauvontie 18, Helsinki Puh EastStreet Oy Hämeen Kirjapaino Oy 1500 kpl 1/2013

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön

Ratu-FLoW. Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Ratu-FLoW Aikataulusuunnittelun perusteet ja vaiheet Ratu-tuotannonsuunnittelujärjestelmään perustuen - opetusaineisto verkkoympäristöön Jump to first page Miksi Ratu? Tuotannonsuunnittelun lähtöaineistoa

Lisätiedot

Tuotannon luotettavuus

Tuotannon luotettavuus Tuotannon luotettavuus Tuomas Särkilahti Skanska Talonrakennus Oy 1 Sisältö 1. Skanskan Luotettavan Tuotannon Toimintapa (LTT) 2. Miksi tuotannon luotettavuus on tärkeää 3. Miten varmistamme luotettavan

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA

LAATUKÄSIKIRJA 1 LAATUKÄSIKIRJA 11.5.2014 2 SISÄLLYS 1 ALKUSANAT... 3 2 LAATUJOHTAMISEN TAVOITE JA SISÄLTÖ... 4 2.1 Johtaminen ja vastuu... 4 2.2 Laatupolitiikka... 4 2.3 Laatujärjestelmä... 6 2.4 Laatusuunnitelma...

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Wasacon Oy:n LAATUKÄSIKIRJA

Wasacon Oy:n LAATUKÄSIKIRJA Wasacon Oy:n LAATUKÄSIKIRJA Laatinut Jussi Sillanpää 24.8.2011 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LAATUJOHTAMISEN TAVOITE JA SISÄLTÖ... 4 2.1 Johtaminen ja vastuu... 4 2.2 Laatupolitiikka... 4 2.3 Laatujärjestelmä...

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 13.3.2013 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 9.15 Projektipäällikön vaatimukset ja valmiudet tiimi motivointi & kuunteleminen viestintä

Lisätiedot

RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen

RT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Hanke Nro Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen Tilaaja

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari

Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari Suuntautuminen ja työharjoitteluseminaari Stadia 11.10.2007 Ilkka Leskelä Sisältö 11.10.2007 1. Koulutustausta ja nykyiset työtehtävät 3. Opiskelijasta ammattilainen rakennusliikkeessä ja työtehtävät 1

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

KUNNOSSAPIDON PROSESSI

KUNNOSSAPIDON PROSESSI ALUSTAVAT TYÖT Laskentaasiakirjoihin perehtyminen Urakkaneuvotteluun ja sopimukseen tutustuminen Tavoitebudjetin laatiminen Resurssien hankinta - Kunnossapitohenkilöstö - Koneet ja laitteet - Aliurakoitsijat

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 3 Valvonta... 3 4 Vastaanotto... 4 5 Suoriteseuranta... 4 6 Laskutus ja kokouskäytännöt...

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi

Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus

Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus Rakentamisen prosessi ja energiatehokkuus 1 Hankeselvitysvaiheessa rakentamisen prosessissa Lähtötietojen varmistaminen Varmistetaan että kaikki mahdollinen projektin onnistumiseen välttämättömät tiedot

Lisätiedot

ProConcept -kokonaisratkaisu

ProConcept -kokonaisratkaisu Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti Elektroninen liiketoiminta rakennusteollisuudessa Oulu ProConcept -kokonaisratkaisu Dokumenttien hallinta Kronodoc Kiinteistön pidon järjestelmät Taloushallinnon

Lisätiedot

Rakennusalan tuotantoinsinööri. Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius

Rakennusalan tuotantoinsinööri. Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius Rakennusalan tuotantoinsinööri Syventävät opinnot Info ke 25.02.2015 A Stenius Rakentamisen tuotantojohto ammattina Rakennustuotannon ammattiprofiilit Tuotantoinsinöörin ammattiprofiili Rakennustuotannon

Lisätiedot

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 7 Osaa vertailla suunnitelmia keskenään 6 4 2 Osaa vertailla suunnitelmia

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA HYVÄN MIELEN RAKENTAJA Lean & korjausrakentaminen työpaja 11.6.2014 Linjasaneerausten vallankumous - heitetään hukka pihalle Sami Kokkonen, Fira Palvelut Oy AGENDA Lyhyt yritysesittely Lyhyesti rakennusalan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako. 10.00 Luottamuksen rakentaminen rakennushankkeessa 2. jakso 5 7.10.2010, Sokos Hotel Vantaa, Vantaa PROJEKTIHALLINTA I: 1. jakso 1 2.9.2010 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 1.9.2010: Projektin kokonaishallinta 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin

Lisätiedot

URAKKARAKENTAMISEN PROSESSI

URAKKARAKENTAMISEN PROSESSI ALUSTAVAT TYÖT Laskentaasiakirjoihin perehtyminen Urakkaneuvotteluun ja sopimukseen tutustuminen Budjettiin tutustuminen ja aikataulun laatiminen Resurssien hankinta - Miehet - Koneet - Aliurakoitsijat

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan työmaan valvojana toimiminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan työmaan valvojana toimiminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Työmaan valvonnan suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA hankkii valvonnan kannalta tarpeelliset

Lisätiedot

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020 LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto 22.6.2017 LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/2018 2019/2020 URAKOITSIJA: Osoite,kotisivu Puhelin, sähköposti Telefax Asematie 4

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 2 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto

Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Hyvä aikataulu ja luotettava tuotanto Juho-Pekka Hämäläinen Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy 1 Juho-Pekka Hämäläinen, Tekninen päällikkö Skanska Talonrakennus Oy Työmaan ajankäyttö Työmaalla

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakennusteollisuuden laatuseminaari 2.12.2015 anssi koskenvesa mittaviiva oy Laadukasta rakentamista - työmaan hyviä käytäntöjä Mitä me odotamme

Lisätiedot

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus

Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Viemäreiden sisäpuolinen korjaus Ennen remonttia Remontin aikana Remontin jälkeen Jari Virta, Kiinteistöliitto Korjausedellytysten selvittäminen Hankesuunnittelu Suunnittelu Ennen remonttia Korjausedellytysten

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan tarjoustoiminta

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan tarjoustoiminta TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Tarjouspyyntöjen hankkiminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA käyttää tarjouspyyntöjen hankinnassa viheralan

Lisätiedot

Betonivalmisosien valmistus ja toimitukset. Hemmo Sumkin PARMA Oy

Betonivalmisosien valmistus ja toimitukset. Hemmo Sumkin PARMA Oy Betonivalmisosien valmistus toimitukset Hemmo Sumkin PARMA Oy Ontelolaatastojen uusi uusi suunnitteluohje Ontelolaattojen uusi uusi suunnitteluohje Ontelolaattojen uusi uusi suunnitteluohje Nämä Nämäkäyrästöt

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan työmaan johtaminen

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan työmaan johtaminen TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Työmaan toteutuksen suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA suunnittelee työmaan työjärjestyksen

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen

LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LUOTETTAVA JA TASAPAINOTETTU TUOTANTO RAKENNUSALALLA - Tahtiaikatuotannosta uutta ajattelua ohjaukseen LCIFIN2 Workshop 21.11.2013 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa

Lisätiedot

29.8.2013 Ins.tsto Controlteam Oy, Harri Valkonen 1

29.8.2013 Ins.tsto Controlteam Oy, Harri Valkonen 1 Harri Valkonen, rak. ins Urakointikokemusta 23 vuotta, rak. konsulttina yli 5 vuotta Töissä insinööritoimisto Controlteam Oy, Jyväskylä ( 30 henkilöä) Kohteita mm. Haapamäen koulun peruskorjaus, päävalvojana

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto ESIPUHE Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan liiton eri

Lisätiedot

1. päivä 10.9.2014. 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako

1. päivä 10.9.2014. 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 1. päivä 10.9.2014 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat Johtaja Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 9.15 Projektipäällikön

Lisätiedot

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Uudet ilmoitusvelvollisuudet voimaan 1.7.2014 rakentamispalveluiden tilaajille Rakentamispalveluihin liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset IPT 2 Syventävä työpaja (5.4.2017): Ryhmätöiden tulokset Aamupäivän ryhmätyöt Ryhmätyö 1. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät yhteistoimintamekanismit (must)? Ryhmätyö 2: a) Miten tilaajat voivat edesauttaa

Lisätiedot

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

SIVU-URAKAN ALISTAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy SIVU-URAKAN ALISTAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy RAKENNUSURAKAN OSAURAKKASOPIMUKSET vakiosopimukset Urakkasopimus, jossa YSE 98 sopimusehtoina Alistettuna Alistamattomana Pienurakkasopimus

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ

TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ Rakentamisen prosessit TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI RAKENNUSYRITYKSESSÄ Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on kehittää rakennusyrityksille toimintatavat rakennustyömaan työriskien arviointiin sekä

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Talonrakennusteollisuus Uudenmaan piiri ry:n seminaari 26.2.2014 Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Design-Talo lyhyesti 2009 2010 2011 2012 2013E Liikevaihto 33.6 56.2

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

RAKENNUSTOIMISTO ANTTONEN OY LAADUNVARMISTUS- JA LAADUNHALLINTAKÄYTÄNTÖ

RAKENNUSTOIMISTO ANTTONEN OY LAADUNVARMISTUS- JA LAADUNHALLINTAKÄYTÄNTÖ RAKENNUSTOIMISTO ANTTONEN OY LAADUNVARMISTUS- JA LAADUNHALLINTAKÄYTÄNTÖ ALKUSANAT Rakennustoimisto Anttonen Oy:llä on hyvän ja luotettavan yhteistyökumppanin maine rakennusalalla liki 20 vuoden ajalta.

Lisätiedot

Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta

Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta Lean ja integroituminen rakennustuotannon johtamisen näkökulmasta LCIFIN-päivä 21.11.2013 Ville Saksi Toimitusjohtaja VR Track Oy VR Track Oy on infra-alan suurimpia rakennusliikkeitä. Olemme Suomen suurin

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Prosessimuutos kohti laajamittaista tietomallintamisen hyödyntämistä Tiina Perttula Built Environment Process

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Laatukäsikirjan Sisältö

Laatukäsikirjan Sisältö Petri Siivonen 18.2.2015 Kun työ on nautinto, elämä on ilo. Kun työ on velvollisuus, elämä on orjuutta. Maxim Gorki 1 RASICOM OY YRITYKSENÄ Laatukäsikirjan Sisältö Rasicom Oy on perustettu vuonna 2004.

Lisätiedot

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä

Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Työmaatoteutuksen keskeisimpiä riskejä Kuivaketju10 -seminaari, työmaatoteutus Oulu 14.10.2015 Perttu Pitkälä Kehityspäällikkö, Skanska Oy Rakentamisen valmistelu Tavoitteista toimenpiteiksi Suunnitellaan

Lisätiedot

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction?

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction? LCI Finland vuosipäivä 2013 Mitä on Lean Construction? Lean Construction Lean Construction is not just another specific approach to construction, but rather a challenger of the conventional understanding

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti ProcuMent Hankintajärjestelmä Ilkka Laine Skanska Oy PlanMan Oy 1.1.2001 Liiketoiminta siirtyi Proha Oyj CM-Systems Oy Ari Hovi Oy Vidac Oy Projektihallinto Oy Proha

Lisätiedot

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015

Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat. Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 1 Toimitusketjun hallinnan uudet kehityssuunnat Mikko Kärkkäinen Tammiseminaari 2015 2 Toimitusketjun suunnittelun uudet tuulet Muistinvarainen laskenta mullistaa toimitusketjun suunnittelun Välitön näkyvyys

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

Aloita matkasi hallittuun projektiin

Aloita matkasi hallittuun projektiin Aloita matkasi hallittuun projektiin 29.8.2008 Varmuutta ja riskittömyyttä rakennushankkeeseesi coman 2007 Toc Tocoman-ratkaisu: Kustannushallinnan palvelumalli Ohjaa hanke tavoitteiden mukaiseen toteutukseen

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti LEAN Mitä LEAN on? Enemmän arvoa vähemmällä LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti Keskittyy kyseenalaistamaan ja eliminoimaan kaikkea, joka ei tuo asiakkaalle lisäarvoa

Lisätiedot

Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012

Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Mitä vaatimuksia työturvallisuus asettaa elementtitoimittajan valinnalle Hankintapäällikkö Ilpo Vänskä, Skanska Talonrakennus Oy 1 Ilpo Vänskä

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 27 Puhallusvillan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainuun uusi sairaala -hanke Nykyinen sairaala on valmistunut 1969. Kiinteistön ongelmat: heikko

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA

LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA Laadunvarmistussuunnitelma 1.0 1 (8) LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA Versio 1.0 Tekijät: Petra Brunnila, Eero Virtanen, Harri Järvinen Laadunvarmistussuunnitelma 1.0 2 (8) Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Laadunvarmistusta

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen

Itä-Suomen. työturvallisuuskilpailu. Kuopio Iso-Valkeinen Itä-Suomen työturvallisuuskilpailu 2017 Kuopio Iso-Valkeinen 30.3.2016 Työturvallisuusjohtaminen Kimmo Anttonen Työmaan perustiedot Työmaan vaihe ja perustiedot Vaikuttaa työmaan kokonaisarviointiin 3

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen 1. Arvioijat Tutkinnon

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO OSASTOPÄÄLLIKKÖ HARRI MÄKINEN SUOMEN TALOKESKUS OY 27.4.2012 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU PROJEKTIN KURISSA PITÄMINEN KUSTANNUKSET SUUNNITELLAAN LAAJUUS, HUOMIOIDAAN MUUTOKSET, TIEDOSTETAAN VAIKUTUKSET, EI TINGITÄ LAADUSTA AIKATAULUN VUOKSI, PYSYTÄÄN AIKATAULUSSA,

Lisätiedot