Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa"

Transkriptio

1 Skanskan tapa toimia Y3 Y3 Y3 Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

2 Y3 Skanskan tapa toimia Laatua ja tuottavuutta yhteisillä pelisäännöillä Skanskan prosessit kertovat, miten Skanskalla toimitaan. Käytössä on neljä ydinprosessia: hankekehitys Y1, tarjoustoiminta Y2, rakentaminen Y3 sekä käyttö ja ylläpito Y4. Rakentamisen prosessissa kuvataan, kuinka projekti viedään hallitusti läpi urakkasopimuksen allekirjoituksesta aina takuutyövaiheeseen asti. Prosessien tarkoitus on varmistaa, että koko Skanska toimii vastuullisesti, laadukkaasti ja sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti. Näin taataan paras kokonaishallittavuus ja -tulos. Kokonaisuutena prosessi on enemmän kuin osiensa summa. Prosessilla varmistetaan, että 1. asiakkaat ovat tyytyväisempiä 2. riskit ovat hallinnassa 3. toteutuskustannukset alenevat ja tuottavuus paranee 4. toiminnan ja tuotteiden laatu paranee 5. kohteet luovutetaan aikataulussa ja virheettöminä 6. ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallinta paranee 7. yhteistyöverkosto sitoutuu Skanskalle tärkeisiin asioihin. Yhteisellä toimintatavalla varmistetaan viiden nollan periaate (0 tappiotyötä, 0 eettistä rikettä, 0 tapaturmaa, 0 ympäristörikettä ja 0 virhettä).

3 Valmistelu Kaikki alkaa työmaan aloituspalaverista. Siellä käydään läpi laskentaperusteet, riskit ja mahdollisuudet sekä tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Älä unohda vastuunjakoa. Suunnittelukatselmuksessa tarkastetaan suunnitelmien valmiusaste ja sovitaan aikataulu puutteiden korjaamiseksi. Tarkenna tuotantosuunnitelmat ennen tuotannon käynnistämistä. Yleis-, hankinta- ja suunnitelma-aikataulut, tavoitearvio, riskirekisteri, hankinta- ja tuotantosuunnitelmat, toimintasuunnitelma sekä työmaan tavoitekortti rakentavat yhdessä projektin selkärangan. Urakkasopimuksen allekirjoitus Suunnitelmakatselmus Työmaan aloituspalaveri Tarkennetut tuotantosuunnitelmat Käynnistyspäätös Ei Kyllä Tuotanto käyntiin Tarkennetaan tuotantosuunnitelmia, tarvittaessa uusi suunnitelmakatselmus 3

4 Tuotanto Suunnittelu jatkuu läpi projektin. Tehtäväsuunnittelu toimii pohjana kustannushallinnalle, tarkentuvalle aikataulu- ja resurssisuunnittelulle sekä suunnitelmamuutosten että lisä- ja muutostöiden hallinnalle. Tehtäväsuunnittelu varmistaa myös tuotannon ja lopputuotteen laadun. Suunnittelu ei yksin riitä, vaan toimintaa tulee valvoa ja ohjata jatkuvasti ja määrätietoisesti kohti projektin tavoitetta. Jokaisen tulee tuntea tavoitteensa ja tietää onnistuiko niissä vai ei. Vain siten voimme kehittyä. Tuotantovaihe sisältää paljon prosesseja, jotka ovat joko suoraan tai välillisesti riippuvaisia toisistaan. Yhdessä niistä syntyy toimiva kokonaisuus. Suunnitelmamuutokset sekä lisä ja muutostyöt Työmaakokous Asiakkuudenhallinta ja viranomaisyhteistyö Tarkennetaan suunnitelmia Ei Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Luovutusvaiheen suunnitelmien hyväksyntä Kyllä Tehtävä- tai työ- ja laatusunnittelu Kustannushallinta Seurantapalaveri ja raportointi Jatkuva hankintatoimi Aliurakan ja/tai työn aloituspalaveri Aliurakan ja/tai työn vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys

5 Luovutus Tavoitteena on aina virheetön luovutus. Prosessilla ja jatkuvalla laadunvarmistuksella pyritään minimoimaan korjaustyöt luovutusvaiheessa ja ehkäisemään ennalta takuutyöongelmia. Piiloon jäävät rakenteet tarkastetaan aina ennen sulkemista. Taloudellisessa loppuselvityksessä käydään läpi tilaajan ja urakoitsijan esittämät yksilöidyt vaateet, joiden perusteella ratkeaa viimeisen maksuerän suuruus ja ajankohta. Loppupalaverissa käsitellään työmaan onnistumiset ja parannuskohdat. Niistä voi jokainen ottaa oppia tulevissa hankkeissa. Palaute on tärkeää. Anna sitä laskentaan, hankintaan ja hankekehitykseen ja ota vastaan asiakkaalta. Viranomaistarkastukset Vastaanottotarkastus Taloudellinen loppuselvitys Takuutyöt ja -tarkastukset Sisäinen luovutus Loppupalaveri ja raportti 5

6 Y3 Hyvä ennakkosuunnittelu on tehokkain tapa välttää riskejä Riskit voivat liittyä suunnitteluratkaisuihin tai olosuhteisiin, osapuoliin tai tuntemattomiin tapahtumiin. Tyypillinen riski on esimerkiksi maaperään liittyvä yllätys, jota voidaan lieventää tarkemmilla pohjatutkimuksilla. Riski voidaan joko hyväksyä, pienentää, siirtää tai välttää kokonaan. Tavoitteena on aina minimoida riskit suhteellisuuden rajoissa. Uhkapelureita meistä ei saa. 6

7 Tulevaisuus on uhka ja mahdollisuus Riskien tunnistaminen ja ehkäiseminen Pelätä ei pidä, mutta riskit on syytä tiedostaa. Riskejä tunnistetaan ja niitä eliminoidaan koko hankkeen ajan suunnittelussa, laskennassa ja työmaalla. Riskirekisteri on työkalu, jonka avulla riskejä ja mahdollisuuksia hallitaan. Työmaan käynnistäminen on ratkaisevin vaihe riskienhallinnassa. Puutteellinen ennakkosuunnittelu voi johtaa monenlaisiin ongelmiin. Esimerkiksi huono aluesuunnitelma saattaa laskea työn tuottavuutta ja samalla aiheuttaa tarpeettomia työturvallisuusongelmia. Maaperän yllätykset voivat sotkea aikataulun jo työmaan alkuvaiheessa. Myös hankinnat synnyttävät riskejä. Työmaalle voi muodostua suuriakin ongelmia työn keskeytymisestä, hintatason noususta, tuotteiden heikosta laadusta tai saatavuudesta tai vaikkapa toimimattomasta logistiikasta ja aikataulusta. Tärkeää on valita luotettavat kumppanit, käydä tavoitteet yhdessä läpi ja pitää niistä kiinni. Riskienhallintatoimenpiteisiin kuuluu kaikki ennakkosuunnittelu, joka tähtää häiriöttömään tuotantoon. Pienetkin toimenpiteet ja suunnitelmat voivat ehkäistä merkittävien taloudellisten riskien toteutumisen. 7

8 Y3 Suunnittele, toteuta, valvo ja toimi. Jatkuvasti. Yleisaikataulu Tehtävien mitoitus ja riippuvuudet Tahdistus ja rytmitys Käännetty vaiheaikataulu Yhdessä suunnittelu Sitoutuminen Kustannukset, aikataulu, laatu Työturvallisuus Tehtäväsuunnittelu Viikkosuunnittelu Tehtävien pilkkominen ja yhteensovittaminen Aloitusedellytykset Päivän työsuunnitelma Päivän tavoitteet ja turvallinen työskentely Toteuman valvonta 8

9 Menestyneen työmaan takana on fiksu aikataulu Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Häiriöttä hyvä tulee. Toimiva aikataulusuunnittelu- ja valvonta auttaa hoitamaan projektin läpi ilman suurempia mutkia matkassa. Kun aikataulut pelittävät, pysyvät yleensä myös kustannukset, laatu ja työturvallisuus kohdillaan. Toimiva tuotannon suunnittelu ja ohjaus turvaavat työrauhan. Yleisaikataulu on projektin punainen lanka Yleisaikataulu luo raamit tuotannolle ja toimii samalla pohjana tarkentuvalle aikataulusuunnittelulle. Hyvä yleisaikataulu syntyy kunnollisten lähtötietojen, sijaintieriteltyjen määrätietojen, osakohdejaon, tehtävien mitoittamisen ja riippuvuuksien määrittämisen sekä tahdistuksen ja rytmityksen avulla. Aikataulun optimointi toteutetaan paikkaaikakaaviosuunnittelulla ja se soveltuu sekä talon- että infrarakentamiseen. Yleisaikataulu on yksi työmaan tärkeimmistä valvonnan kohteista. Säädä toiminta yleisaikataulun mukaiseksi. Ei toisinpäin. 9

10 Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Käynnistyspäätös (Y3 Rakentaminen) KYLLÄ - Käynnistetään tuotanto Vastaava työnjohtaja Laatii vaiheaikataulun Laatii valmistelevan suunnitelman Työnjohtaja Suunnittelee omat työtehtävänsä Laatii viikottain suunnitelmat omien tehtäviensä osalta Työntekijä Osallistuu omien tehtäviensä aikatauluttamiseen Aliurakoitsija Suunnittelee aikataulut omien työtehtäviensä osalta Aliurakan ja/tai työn aloituspalaveri 10

11 Elefantti syödään pala palalta Paloittele tehtävät riittävän pieniksi palasiksi viikkosuunnitelmassa. Näin kokonaisuuksia on helpompi hallita. Tehtävien mitoituksen tulee perustua määriin, menekkeihin ja resursseihin. Tarkka määrä- ja sijaintierittely parantaa suunnittelun tasoa ja luo selkeän pohjan aikatauluvalvonnalle. Tehtävien toteumaprosentti (TTP) toimii suunnittelun suorituskykymittarina. Tavoite on jatkuvasti parantaa suunnittelun tasoa ja oppia häiriöistä esimerkiksi 5-miksi analyyseillä. Pitää mestaripalaverin Pitää urakoitsijakokouksen Valvoo vaiheja yleisaikataulujen toteutumista Esittelee viikkosuunnitelmat viikkopalaverissa työntekijöille Valvoo viikkosuunnitelmien toteutumista (TTP) 11

12 Y3 Priimaa tuppaa tulemaan Tehtäväsuunnittelu Jokainen tehtävä alkaa suunnittelusta. Laadi tehtäväsuunnitelma ajallisesti kriittisistä, kustannuksiltaan merkittävistä, laadullisesti vaativista ja työnjohtajille tai työntekijöille tuntemattomista tai virhealttiista tehtävistä. Infralla tehdään lisäksi työ- ja laatusuunnitelmat. Tehtäväsuunnittelu varmistaa, että työt sujuvat vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti. Ilman kunnollista tehtäväsuunnittelua ja sen valvontaa kustannukset ja aikataulut lipsuvat helposti. Samalla laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusongelmat tapaavat lisääntyä. Tehtäväsuunnittelu mahdollistaa sujuvan tuotannon ja hyvän taloudellisen tuloksen. 12

13 Yleisaikataulusuunnittelu Tuotannon valvonta ja ohjaus Vaiheaikataulusuunnittelu Valmisteleva suunnittelu Tehtäväsuunnittelu Viikkosuunnittelu Toteutus Jatkuva parantaminen Valvonta Suunnittelu Toteutus Perustiedot, laatu, riskit Määrät ja kustannukset Aikataulu Aloituspalaveri Mallityö ja laadunvarmistus Vika- ja puutelista Vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys Tehtäväsuunnittelu on tärkeä osa tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta Suunnittele jokainen tehtävä Tehtäväsuunnittelu alkaa tutkimalla eri lähtötietoja, kuten tavoitearviota, toimintasuunnitelmaa, urakkasopimusta, rakennusselostusta ja piirustuksia. Aluksi on tärkeä määrittää tehtävän laajuus ja laatuvaatimukset sekä tehtävän toteutuskelpoisuus suunnitelmien mukaan. Tarvittaessa on tehtävä lisä- tai muutostyötarjous ja huomautettava suunnitelmapuutteista mahdollisimman nopeasti. Tehtävään liittyvät riskit tulee myös tunnistaa, olivat ne sitten työturvallisuuteen tai talouteen liittyviä. Tehtävään liittyvät määrät on aina hyvä tarkistaa kuvista laskemalla tai malleja hyödyntämällä. Määrien perusteella tehdään tarkka kustannuslaskelma. Kokenut työnjohtaja haastaa ja pyrkii aina alittamaan tavoitearvion. Tehtävän ajalliset tavoitteet tarkistetaan yleis- tai vaiheaikataulusta. Tällöin on viimeistään aika varmistaa resurssien ja kapasiteetin riittävyys. Ajankäytön arviointiin tarvitaan kolme tekijää: resurssit, menekit ja määrät. Suunnitteluvaiheen jälkeen tekijät perehdytetään tehtävään aloituspalaverissa. Mallityön avulla varmistetaan laatuvaatimusten täyttyminen. Todellinen tuotannon ja tuotteen laatu syntyy kuitenkin vain jatkuvalla laadunvarmistuksella. Työn vastaanotto voidaan tehdä vasta, kun työsuoritus on sopimusten mukainen ja virheet sekä puutteet on korjattu. Työnjohtajan ammattitaito kehittyy parhaiten suunnittelutaitoja kehittämällä. Onnistunut suunnittelu takaa luotettavan ja tasapainoisen tuotannon. Toteuman valvominen ja tapahtumien analysointi luo pohjan jatkuvalle parantamiselle. 13

14 Tehtäväsuunnittelu Vastaava työnjohtaja Hyväksyy tehtäväsunnitelman ja huolehtii aloituspalaverin pitämisestä Työnjohtaja Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta (Y3 Rakentaminen) Suunnittelee tehtävän lähtötietojen pohjalta Tuotanto Aloittaa työvaiheen toteuttamisen 14

15 Vastaava, vaadi tehtäväsuunnitelmat! Vastaavan työjohtajan tulee vaatia työnjohtajilta tehtäväsuunnitelmia. Tärkeää on vähintään varmistaa, että työnjohtaja on huomioinut laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet sekä tehnyt työn turvallisuussuunnitelman (TTS). Suunnittelun tulokset on viestittävä työntekijöille asti ja niistä on pidettävä kiinni. Huomaa, että tehtävän vaatimusten täyttymistä valvotaan toistuvasti. Kun urakka todetaan valmistuneeksi Vastaanottaa vaimiin työvaiheen Tarkastaa vaatimusten täyttymisen Kyllä Ei Suunnittelee korjaavat toimenpiteet Toteuttaa työn suunnitelmien mukaan Toteuttaa korjaavat toimenpiteet 15

16 Y3 Tunne sopimusten sisältö ja niiden kustannusvastuut. Jatkuva ja tehokas kustannushallinta auttaa parantamaan toimintaa ja saavuttamaan kilpailuetuja. Jokaisen työntekijän on syytä olla tietoinen kustannuksista ja pyrkiä hoitamaan hommansa tehokkaasti. Kustannustavoitteet ovat tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen lähtökohta. Kukaan ei saa livistä kustannusvastuusta. Myös työnjohtajien on osallistuttava. 16

17 Joka tilaa, se maksaa Kustannusten hallinta Kustannusvalvonta on osa työmaan jatkuvaa rutiinia Kustannusvalvonta on osa työmaan jatkuvaa rutiinia. Käy kustannusennusteet läpi säännöllisesti ja huolehdi siitä, että ne ovat linjassa työmaan todellisen tilanteen kanssa. Aikataulu- ja kustannusvalvonta kulkevat aina rinnakkain. Lisä- ja muutostöiden kustannuksien on oltava mukana sekä tavoitteessa että ennusteessa, mutta tulot huomioidaan vain hyväksyttyjen tilausten osalta. Tavoitteena on aina positiivinen kassavirta. Silloin tilaajalta saadut maksuerät ovat maksettuja laskuja suuremmat. Näin emme joudu hankkeen rahoittajiksi. 17

18 Kustannusten hallinta Asiakas Vastaanottaa kustannusraportointia (riipuen urakkamuodosta) Hyväksyy ja maksaa myyntilaskut Yksikön johtaja Työpäällikkö Hyväksyy ostolaskut Hallinnoi myyntilaskutusta Vastaava työnjohtaja Tarkastaa ja litteroi ostolaskut Hallinnoi hankkeen kustannuksia Hyväksyttää työvaiheilmoitukset asiakkaalla Työnjohtaja Hallinnoi tehtävän kustannuksia 18 Suunnittelee tehtävän lähtötietojen pohjalta (Tehtävä- tai työ- ja laatusuunnittelu)

19 Työmaan taloudellista tulosta arvioidaan jatkuvasti Ainossa ja työpäällikkö hyväksyy ennusteen kerran kuussa. Jokaisen työnjohtajan tulee tuntea omien tehtäviensä kustannukset ja valvoa niitä säännöllisesti. Hyväksyy tai hylkää lisä- ja muutostyöt Pitää laajennetun seurantapalaverin Tarkastaa työpäälliköiden ennusteet Pitää seurantapalaverin Hyväksyy ennusteen Esittää lisä- tai muutostyötarjouksen tilaajalle Tekee laskelman perusteella lisä- tai muutostyötarjouksen Päivittää hyväksytyt lisä- muutostyöt tuloennusteeseen Havaitsee poikkeaman ja tekee siitä laskelman Lisä- ja muutostyöt 19

20 Y3 Kaikkea ei voi ennustaa Suunnitelmamuutokset sekä lisä- ja muutostyöt Tilanteet muuttuvat. Se kuuluu rakentamiseen. Pidä lisä- ja muutostöiden seurantalista aina ajan tasalla ja laskuta toteutuneet työt säännöllisin väliajoin. Ole avoin, rehellinen ja perustele vaatimuksesi. Sillä tavoin vältetään turhat erimielisyydet. Huomio kaikki lisä- ja muutostöiden vaikutukset Lisä- ja muutostöitä syntyy esimerkiksi alkuperäisten suunnitelmien virheistä ja puutteista sekä rakennuttajan tai urakoitsijan ehdottamista muutoksista. Suunnitelmamuutokset aiheuttavat monesti lisäkustannuksia. Lisä- ja muutostöiden vaikutus on aina punnittava kokonaisuuden kannalta. Suunnitelmien järjestelmällinen läpikäynti on tehtävän toteuttamisen, suunnitelmapuutteiden huomaamisen sekä lisä- ja muutostyötarjousten kannalta välttämätöntä. Pidä kiinni lisäaikavaateista. Yleisaikataulun venyminen tai tahdistusongelmat vaikuttavat välittömästi muihinkin töihin ja euroja 20

21 valuu hukkaan. Lisäaikavaateen perustelu vaatii kurinalaista ja lohkojaolla toteutettua aikatauluvalvontaa, jotta tehtävien toteumat ja niiden väliset riippuvuudet ovat helposti todettavissa. Yhteinen toimintatapa ja dokumentaatio varmistavat sujuvan lisä- ja muutostöiden käsittelyn. Dokumentointi on tarvittaessa käytettävissä myös työmaan päätyttyä. Lisä- ja muutostyöt ovat aina kustannuksia, joihin ei ole varauduttu tavoitearviossa. Yleensä lisä- ja muutostöiden negatiivinen katevaikutus on huomattava, jos niitä ei päästä laskuttamaan normaalisti. Oletko valmis lahjoittamaan pois osan työmaan katteesta? 21

22 Suunnitelmamuutokset sekä lisä- ja muutostyöt Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Urakoitsijan edustaja Lisä- ja muutostyötarjous tai lisäaikavaade Tilaajan valvoja Käsittelee pienet ja kiireelliset muutokset Vaatii li Hyväksyy Tilaajan toimivaltainen edustaja Käsittelee tarjouksen Vaatii li 22

23 Pidä kirjaa kaikista reklamaatioista Asiallisella lisä- ja muutostyöprosessilla minimoidaan kitka sopimuskumppaneitten välillä. Aina ei kuitenkaan päästä yhteisymmärrykseen. Siksi tarvitaan myös toimiva reklamaatioprosessi. Tee aina kirjallinen reklamaatio esimerkiksi lisätöitä koskevista erimielisyyksistä, suunnitelmapuutteista ja sivu-urakoitsijoiden viipeestä. Löydät tarkemmat prosessikuvaukset tilanteisiin OneSkanskan linkistä Skanskan tapa toimia. Reklamaatiomallit Järjestää katselmuksen Tekee reklamaation tilaajalle Keskeyttää työt tai tekee ne osittain tai kokonaan riidanalaisena säselvitystä Työ voidaan tehdä säselvitystä Käsittelee tarjouksen uudelleen Hyväksyy Työ voidaan tehdä Vaatii tehtäväksi urakkaan kuuluvana 23

24 Y3 Työmaalla tarvitaan kunnon tavaraa Hankinta ja logistiikka Hankinta-aikataulu, hankintasuunnitelma ja tehtäväsuunnittelu ovat tarvittavia lähtötietoja hankintoja ja logistiikkaa suunniteltaessa. Tarjouspyyntöjä varten on selvitettävä hankintakokonaisuuden tekniset asiakirjat, määrät, urakkarajat, toimituserät ja -ajat sekä laatuvaatimukset. 24

25 Sovita hankinnat tuotannon tahtiin Materiaalihankinnoissa on sovittava toimituserien määrästä ja suuruudesta sekä alustavasta toimitusaikataulusta ja sen tarkentamisajankohdasta. Sovi myös kuljetuskalustosta ja purkutavasta. Aliurakkasopimuksessa eritellään velvoitteet esimerkiksi materiaalien toimittamisesta, vastaanotosta, siirroista, varastoinnista, suojauksista ja jätteiden käsittelystä. Luokaa työmaalle yhtenäiset toimintatavat toimitusten ajoitukseen ja vastaanoton hallitaan sekä häiriötilanteisiin. Tärkeää on myös optimoida työmaan purku- ja siirtokaluston käyttö sekä estää päällekkäisestä tarpeesta johtuvat häiriöt. Muista hyödyntää myös pientarvikevarastoja ja täsmätoimituksia. Ohjeita ja työkaluja työmaan logistiikan hallintaan löydät OneSkanskasta Logistiikan käsikirjasta. Kilpailuta hankinnat riittävän laajasti toimittajakunnalla. Varaa tarjoustoiminnalle ja sopimusneuvotteluille riittävästi aikaa, jotta työmaalla vältytään turhilta toimitusongelmilta. Sopimusneuvotteluissa on syytä käydä läpi Skanskan toimintatavat työturvallisuutta unohtamatta. Aliurakoitsijoilla ja toimittajilla pitää olla samat käytännöt kuin Skanskan omilla työntekijöillä. Se on reilua peliä. 25

26 Hankinta Asiakas Työpäällikkö Hankinnoista vastaava Lähtötiedot hankintasuunnitelmasta Valitsee toimittajat, pyytää ja vertaa tarjoukset Vastaava työnjohtaja Tehtävä- tai työ- ja laatusuunnittelu Selvittää hankinnalle ne tarkentavat tiedot, joilla työmaa haluaa ohtaja aliurakkasopimuksia Työnjohtaja Aliurakoitsija HanSka 26 Yhteistyömenettelyt aliurakoitsijoiden kanssa Urakoitsijapalaveri Katselmukset

27 Valitsee toimittajat, pyytää ja vertaa tarjoukset Osallistuu neuvotteluihin Hyväksyy sopimuksen allekirjoituksellaan Sopimusneuvottelut ja sopimuksen laadinta Kaavioaukeama 2 Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Osallistuu neuvotteluihin ja hyväksyy sopimussisällöt Pitää tehtävän aloituspalaverin Suunnittelee tehtävän ja tekee tarvittavat tarvikeja materiaalihankinnat Osallistuu aloituspalaveriin sekä perehdyttää työntekijät työmaahan HanSka EnSka

28 Hankintajärjestelmät helpottavat työmaan elämää Kun teet hankinnat järjestelmän kautta, vakiosopimus helpottaa työmaan elämää. Skanskan vakiosopimusliitteet tulevat automaattisesti mukaan tilauksiin ja tilaukset tapahtuvat aina kirjallisesti. Tämä helpottaa osaltaan väärinymmärrysten ja ongelmien käsittelyä. Tilauksiin voidaan myös liittää esimerkiksi ohjeita pakkaamisesta ja kuljetuksesta. Osallistuu tarvittaessa Auttaa tarvittaessa reklamaatioiden käsittelyssä Auttaa tarvittaessa reklamaatioiden käsittelyssä Antaa palautteen aliurakoitsijasta Pitää vastaanottotarkastuksen ja taloudellisen loppuselvityksen Valvoo ja ohjaa tuotannon sopimuksen mukaista etenemistä, kirjaa reklamaatiot Antaa palautteen aliurakoitsijasta Toteuttaa työn sovitun mukaisesti HanSka HanSka 28

29 Y

30 Y3 Hyvä työ säästää rahaa Kannattavuus ja tuottavuus Asioita voi aina tehdä fiksummin. Suunnittele oman työvoiman käyttö mahdollisimman tehokkaasti ja käytä apuna uutta teknologiaa. Ratkaisu voi olla vaikkapa nopeampi kone tai tietomallista (BIM) saatava tarkempi tieto. Tee asiat kerralla kunnolla Ota avuksi tietomallit suunnitelmien tarkastukseen ja tehtävien ennakkosuunnitteluun. Ole nopea, mutta älä riskeeraa laatua tai kosteudenhallintaa. Suunnittele työmaa sellaiseksi, että varastointi, toimitukset ja kuljetukset rullaavat. Tuottavuutta edistävät myös standardisointi, esivalmistus ja työmaan siisteys ja järjestys. Tuottavuuteen vaikuttaa myös aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien täsmällinen ja tehokas käyttö. Joskus tuottavuuden parantaminen voi vaatia lisäinvestointeja. Lopulta ratkaisevaa on se, miten urakasta kokonaisuudessaan selvitään laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 30

31 Tunnistatko työmaalla näitä tuottavuutta heikentäviä asioita? Niihin kannattaa puuttua. Tee lista itsellesi vaikkapa kuukausittain tai viikoittain. Kuinka monta yllä olevista asioista ilmenee omalla työmaallasi? Onko sinulla mielessä muita tuottavuutta heikentäviä asioita? Pyri hahmottamaan syyt ja seuraukset. Siten löydät myös keinot poistaa ongelmat ja parantaa työmaasi tulosta. 31

32 Y3 Takuulla hoituu Jokaisen Skanskan työmaan tavoitteena on aina pyrkiä tuottamaan kestävää laatua. Joskus virhe saattaa päästä asiakkaalle asti, vaikka kohde olisi luovutuksessa ollut virheetön. Takuutöiden tehokasta hoitoa varten Skanskalla on kuvattuna myös takuutyöprosessit. Takuutyöprosessit vaihtelevat hieman yksikkökohtaisesti ja tarkemmat kaaviot löytyvät OneSkanskan linkistä Skanskan tapa toimia. 32

33 Takuutarkastuksissa käydään läpi korjaukset ja lisäykset Takuuajan pituus on yleensä kaksi vuotta luovutuspäivämäärästä laskien. Tämän jälkeen siirrytään 10-vuotisvastuuseen. Vuositakuutarkastukset pidetään ensimmäisen ja toisen vuoden päätteeksi, jolloin tilaaja osoittaa korjattavat tai lisättävät asiat urakoitsijalle. Muista käyttää takuutöissä takuulitterointia. Takuulitterointi on merkityksellistä arvioitaessa sitä, miten toimintaa tulisi tulevaisuudessa kehittää kestävämpään suuntaan. Takuutöiden analyysit ovatkin oleellinen osa virheistä oppimisessa. Vasta vastuuaikojen päätyttyä voidaan lopullisesti arvioida se, kuinka paljon kustannuksia valitut ratkaisut tosiasiallisesti tuottivat. 33

34 Y3 Työmaat huippukuntoon! Jokaisen työmaan tulee asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vielä kovemmiksi kuin tarjouksessa. Näillä keinoilla tavoitteet myös saavutetaan: 34

35 Hankimme tehokkaasti ja edullisesti, käytämme toimittajiamme osaamista kustannusten alentamiseksi Parannamme työn tuottavuutta hyvän suunnittelun, valmistelun ja ohjauksen avulla Tunnistamme ja eliminoimme riskejä, etsimme mahdollisuuksia säästöihin Huolehdimme lisä- ja muutostöiden suunnitelmallisesta toteutuksesta Rakennamme tehokkaasti optimoiduilla aikatauluilla Keskitymme suorituksiin, jotka muodostavat 80 % kustannuksista Aloitamme tavoitteiden suunnittelun heti urakan varmistuttua Teemme tiimityötä työpäällikön, työnjohdon, hankinnan ja tuotannon suunnittelijoiden kanssa Seuraamme toteumia kuukausipalavereissa ja työmaan seurantakokouksissa Painotuotteen hiilipäästöt on laskettu ClimateCalcilla ja kompensoitu. Ilmastohyvitys on ostettu: Nordic Offset Oy Cert. no. CC /FI 35

36 Skanska Oy PL 114, Helsinki Käyntiosoite: Nauvontie 18, Helsinki Puh EastStreet Oy Hämeen Kirjapaino Oy 1500 kpl 1/2013

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 13.3.2013 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 9.15 Projektipäällikön vaatimukset ja valmiudet tiimi motivointi & kuunteleminen viestintä

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 7 Osaa vertailla suunnitelmia keskenään 6 4 2 Osaa vertailla suunnitelmia

Lisätiedot

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA HYVÄN MIELEN RAKENTAJA Lean & korjausrakentaminen työpaja 11.6.2014 Linjasaneerausten vallankumous - heitetään hukka pihalle Sami Kokkonen, Fira Palvelut Oy AGENDA Lyhyt yritysesittely Lyhyesti rakennusalan

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä

Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakentamisen laatu käytännössä kokemuksia ja näkemyksiä Rakennusteollisuuden laatuseminaari 2.12.2015 anssi koskenvesa mittaviiva oy Laadukasta rakentamista - työmaan hyviä käytäntöjä Mitä me odotamme

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti

LEAN. Enemmän arvoa vähemmällä. Mitä LEAN on? LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti LEAN Mitä LEAN on? Enemmän arvoa vähemmällä LEAN on filosofia, jolla pyritään hyödyntämään resurssit maksimaalisesti Keskittyy kyseenalaistamaan ja eliminoimaan kaikkea, joka ei tuo asiakkaalle lisäarvoa

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA

LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA Laadunvarmistussuunnitelma 1.0 1 (8) LAADUNVARMISTUSSUUNNITELMA Versio 1.0 Tekijät: Petra Brunnila, Eero Virtanen, Harri Järvinen Laadunvarmistussuunnitelma 1.0 2 (8) Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Laadunvarmistusta

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tilaajan näkökulma Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä 6.11.2015 Liikennevirasto: Fiksut väylät älykäs liikenne Koko yhteiskunnan käyttöön avattu tieto luo uusia palveluita,

Lisätiedot

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoito 2017 2019 (optio 2020-2022) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoidon toiminta ja laatusuunnitelmamalli, talvihoito 2017 2022, Akaa SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 1 0.1 LAATUSUUNNITELMAN

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 29 Seulonta, murskaus ja jauhatus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO

RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO RAKENNUSURAKAN VALVONTA JA VASTAANOTTO OSASTOPÄÄLLIKKÖ HARRI MÄKINEN SUOMEN TALOKESKUS OY 27.4.2012 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy LISÄ- JA MUUTOSTYÖKÄYTÄNNÖT Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy ENNALTA SOPIMISEN PERIAATE (1/3) 1) Muutostöissä Pääsääntö: ennalta sopiminen (43.2 ) Tilaajan osoitettava selvästi muutokset urakoitsijalle

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e.

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e. rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU rakentamisapu.fi! RAKENTAMISAPU PALVELU JA ONNISTUNUT TALONRAKENNUSPROJEKTI ETUJA: Omakotitalon rakennuttaminen on iso ja vaativa

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

LAATUJÄRJESTELMÄ. MaxBro ay

LAATUJÄRJESTELMÄ. MaxBro ay LAATUJÄRJESTELMÄ MaxBro ay JOHDANTO Työn laatu ja asiakastyytyväisyys ovat perusta, jonka päälle MaxBro ay on rakennettu. Rakennuspalveluiden tuottaminen on myös asiakaspalvelua ja onnistunut vuorovaikutus

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN 1 (9) VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2

KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2 KIINTEISTÖLIITON TAPAHTUMA 25.2 22.2.2016 Pauli Riikola ESITYKSEN SISÄLTÖ 1 Consti lyhyesti 2 Urakoitsijan toiveita muilta osapuolilta 3 Määräsidonnaisten kustannusten ymmärtäminen 4 Lisä- ja muutostöiden

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

Rakennuskonepäivät INFRA ry Magnus Frisk

Rakennuskonepäivät INFRA ry Magnus Frisk Rakennuskonepäivät 3.11.2016 INFRA ry 3.11.2016 Magnus Frisk Ajoneuvonosturiohje Taustalla on vuonna 2013 tapahtunut onnettomuus, jonka tutkinnan jälkeen Onnettomuustutkintakeskus suositti raportissaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016

Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016 Varkauden kunnallistekniikan palvelutuotannon kilpailutukset 2009 ja 2016 TAUSTAA ULKOISTAMISELLE Kaupungin talouskurimus pakotti etsimään isompia säästöjä nopeammin Valtuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma

Lisätiedot

Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely

Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely Reijo Eskola tekniikan lisensiaatti Reijo Eskola 1 Riitoja aiheuttaa Sopimus puutteellinen Suunnitelmissa epäkohtia/ovat puutteellisia Lisä ja muutostöitä

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna

Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna Big Room suunnittelun ohjauksen työkaluna PSK BIM ammattilaisseminaari Jouni Juntunen 9.9.2016 Esityksen rakenne Termit ja käsitteet Perustelut Big Roomille Kytkentä suunnittelun ohjaukseen Big Room prosessin

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU PROJEKTIN KURISSA PITÄMINEN KUSTANNUKSET SUUNNITELLAAN LAAJUUS, HUOMIOIDAAN MUUTOKSET, TIEDOSTETAAN VAIKUTUKSET, EI TINGITÄ LAADUSTA AIKATAULUN VUOKSI, PYSYTÄÄN AIKATAULUSSA,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm:

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko. Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN ARVIOINTILOMAKE LIITE 2 Hoitologistikko Osasto/Esimies: Työntekijä: Tarkistus pvm: Arviointikriteerit/ohjeet ei yhtään kokemusta tehtävästä 0 noviisi, uusi tehtävässä 1 kohtuullinen

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Tieisännöinnin- ja Tieisännöitsijän työn tehostaminen!

Tieisännöinnin- ja Tieisännöitsijän työn tehostaminen! Tieisännöinnin- ja Tieisännöitsijän työn tehostaminen! Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 2014 Tampere Kari Äikäs 2014 1 Tehostamisen tavoitteet Parempi taloudellinen tulos Parempi asiakaspalvelu Vähemmän

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen

Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Yhteistyöllä laatua rakentamiseen Tarmo Pipatti, Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski- Suomeen 13.1.2016, Jyväskylä Mistä rakentamisen laatu on tehty? Rakentamisen laatu

Lisätiedot

Tuottavuutta Metsästämässä. Aapo Varis / 3.5.2016

Tuottavuutta Metsästämässä. Aapo Varis / 3.5.2016 Tuottavuutta Metsästämässä Aapo Varis / 3.5.2016 Sisältö Johtaminen tuottavuuden inhimillinen ulottuvuus Toiminnan kehittäminen Taloudellisten resurssien käyttö Tuottavuus = Tuotos/Panos Panokset: Yritys

Lisätiedot

Näkökulmia. laadunvalvontaan. Marko Elorinne Aluepäällikkö, Voimansiirto Suomi

Näkökulmia. laadunvalvontaan. Marko Elorinne Aluepäällikkö, Voimansiirto Suomi Näkökulmia urakoitsijan laadunvalvontaan Marko Elorinne Aluepäällikkö, Voimansiirto Suomi 1 Turvaamme yhteiskunnan elintärkeitä verkostoja Eltel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää sähkö-, tele- ja viranomaisverkkoja,

Lisätiedot

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004

tsoft Tarkastusmenettelyt ja katselmukset Johdanto Vesa Tenhunen 4.2.2004 Tarkastusmenettelyt ja katselmukset tsoft Vesa Tenhunen 4.2.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Johdanto Yksi tärkeimmistä tekijöistä laadukkaiden ohjelmistojen tuottamisessa on puutteiden aikainen havaitseminen

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot