Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa"

Transkriptio

1 Skanskan tapa toimia Y3 Y3 Y3 Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

2 Y3 Skanskan tapa toimia Laatua ja tuottavuutta yhteisillä pelisäännöillä Skanskan prosessit kertovat, miten Skanskalla toimitaan. Käytössä on neljä ydinprosessia: hankekehitys Y1, tarjoustoiminta Y2, rakentaminen Y3 sekä käyttö ja ylläpito Y4. Rakentamisen prosessissa kuvataan, kuinka projekti viedään hallitusti läpi urakkasopimuksen allekirjoituksesta aina takuutyövaiheeseen asti. Prosessien tarkoitus on varmistaa, että koko Skanska toimii vastuullisesti, laadukkaasti ja sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti. Näin taataan paras kokonaishallittavuus ja -tulos. Kokonaisuutena prosessi on enemmän kuin osiensa summa. Prosessilla varmistetaan, että 1. asiakkaat ovat tyytyväisempiä 2. riskit ovat hallinnassa 3. toteutuskustannukset alenevat ja tuottavuus paranee 4. toiminnan ja tuotteiden laatu paranee 5. kohteet luovutetaan aikataulussa ja virheettöminä 6. ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallinta paranee 7. yhteistyöverkosto sitoutuu Skanskalle tärkeisiin asioihin. Yhteisellä toimintatavalla varmistetaan viiden nollan periaate (0 tappiotyötä, 0 eettistä rikettä, 0 tapaturmaa, 0 ympäristörikettä ja 0 virhettä).

3 Valmistelu Kaikki alkaa työmaan aloituspalaverista. Siellä käydään läpi laskentaperusteet, riskit ja mahdollisuudet sekä tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Älä unohda vastuunjakoa. Suunnittelukatselmuksessa tarkastetaan suunnitelmien valmiusaste ja sovitaan aikataulu puutteiden korjaamiseksi. Tarkenna tuotantosuunnitelmat ennen tuotannon käynnistämistä. Yleis-, hankinta- ja suunnitelma-aikataulut, tavoitearvio, riskirekisteri, hankinta- ja tuotantosuunnitelmat, toimintasuunnitelma sekä työmaan tavoitekortti rakentavat yhdessä projektin selkärangan. Urakkasopimuksen allekirjoitus Suunnitelmakatselmus Työmaan aloituspalaveri Tarkennetut tuotantosuunnitelmat Käynnistyspäätös Ei Kyllä Tuotanto käyntiin Tarkennetaan tuotantosuunnitelmia, tarvittaessa uusi suunnitelmakatselmus 3

4 Tuotanto Suunnittelu jatkuu läpi projektin. Tehtäväsuunnittelu toimii pohjana kustannushallinnalle, tarkentuvalle aikataulu- ja resurssisuunnittelulle sekä suunnitelmamuutosten että lisä- ja muutostöiden hallinnalle. Tehtäväsuunnittelu varmistaa myös tuotannon ja lopputuotteen laadun. Suunnittelu ei yksin riitä, vaan toimintaa tulee valvoa ja ohjata jatkuvasti ja määrätietoisesti kohti projektin tavoitetta. Jokaisen tulee tuntea tavoitteensa ja tietää onnistuiko niissä vai ei. Vain siten voimme kehittyä. Tuotantovaihe sisältää paljon prosesseja, jotka ovat joko suoraan tai välillisesti riippuvaisia toisistaan. Yhdessä niistä syntyy toimiva kokonaisuus. Suunnitelmamuutokset sekä lisä ja muutostyöt Työmaakokous Asiakkuudenhallinta ja viranomaisyhteistyö Tarkennetaan suunnitelmia Ei Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Luovutusvaiheen suunnitelmien hyväksyntä Kyllä Tehtävä- tai työ- ja laatusunnittelu Kustannushallinta Seurantapalaveri ja raportointi Jatkuva hankintatoimi Aliurakan ja/tai työn aloituspalaveri Aliurakan ja/tai työn vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys

5 Luovutus Tavoitteena on aina virheetön luovutus. Prosessilla ja jatkuvalla laadunvarmistuksella pyritään minimoimaan korjaustyöt luovutusvaiheessa ja ehkäisemään ennalta takuutyöongelmia. Piiloon jäävät rakenteet tarkastetaan aina ennen sulkemista. Taloudellisessa loppuselvityksessä käydään läpi tilaajan ja urakoitsijan esittämät yksilöidyt vaateet, joiden perusteella ratkeaa viimeisen maksuerän suuruus ja ajankohta. Loppupalaverissa käsitellään työmaan onnistumiset ja parannuskohdat. Niistä voi jokainen ottaa oppia tulevissa hankkeissa. Palaute on tärkeää. Anna sitä laskentaan, hankintaan ja hankekehitykseen ja ota vastaan asiakkaalta. Viranomaistarkastukset Vastaanottotarkastus Taloudellinen loppuselvitys Takuutyöt ja -tarkastukset Sisäinen luovutus Loppupalaveri ja raportti 5

6 Y3 Hyvä ennakkosuunnittelu on tehokkain tapa välttää riskejä Riskit voivat liittyä suunnitteluratkaisuihin tai olosuhteisiin, osapuoliin tai tuntemattomiin tapahtumiin. Tyypillinen riski on esimerkiksi maaperään liittyvä yllätys, jota voidaan lieventää tarkemmilla pohjatutkimuksilla. Riski voidaan joko hyväksyä, pienentää, siirtää tai välttää kokonaan. Tavoitteena on aina minimoida riskit suhteellisuuden rajoissa. Uhkapelureita meistä ei saa. 6

7 Tulevaisuus on uhka ja mahdollisuus Riskien tunnistaminen ja ehkäiseminen Pelätä ei pidä, mutta riskit on syytä tiedostaa. Riskejä tunnistetaan ja niitä eliminoidaan koko hankkeen ajan suunnittelussa, laskennassa ja työmaalla. Riskirekisteri on työkalu, jonka avulla riskejä ja mahdollisuuksia hallitaan. Työmaan käynnistäminen on ratkaisevin vaihe riskienhallinnassa. Puutteellinen ennakkosuunnittelu voi johtaa monenlaisiin ongelmiin. Esimerkiksi huono aluesuunnitelma saattaa laskea työn tuottavuutta ja samalla aiheuttaa tarpeettomia työturvallisuusongelmia. Maaperän yllätykset voivat sotkea aikataulun jo työmaan alkuvaiheessa. Myös hankinnat synnyttävät riskejä. Työmaalle voi muodostua suuriakin ongelmia työn keskeytymisestä, hintatason noususta, tuotteiden heikosta laadusta tai saatavuudesta tai vaikkapa toimimattomasta logistiikasta ja aikataulusta. Tärkeää on valita luotettavat kumppanit, käydä tavoitteet yhdessä läpi ja pitää niistä kiinni. Riskienhallintatoimenpiteisiin kuuluu kaikki ennakkosuunnittelu, joka tähtää häiriöttömään tuotantoon. Pienetkin toimenpiteet ja suunnitelmat voivat ehkäistä merkittävien taloudellisten riskien toteutumisen. 7

8 Y3 Suunnittele, toteuta, valvo ja toimi. Jatkuvasti. Yleisaikataulu Tehtävien mitoitus ja riippuvuudet Tahdistus ja rytmitys Käännetty vaiheaikataulu Yhdessä suunnittelu Sitoutuminen Kustannukset, aikataulu, laatu Työturvallisuus Tehtäväsuunnittelu Viikkosuunnittelu Tehtävien pilkkominen ja yhteensovittaminen Aloitusedellytykset Päivän työsuunnitelma Päivän tavoitteet ja turvallinen työskentely Toteuman valvonta 8

9 Menestyneen työmaan takana on fiksu aikataulu Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Häiriöttä hyvä tulee. Toimiva aikataulusuunnittelu- ja valvonta auttaa hoitamaan projektin läpi ilman suurempia mutkia matkassa. Kun aikataulut pelittävät, pysyvät yleensä myös kustannukset, laatu ja työturvallisuus kohdillaan. Toimiva tuotannon suunnittelu ja ohjaus turvaavat työrauhan. Yleisaikataulu on projektin punainen lanka Yleisaikataulu luo raamit tuotannolle ja toimii samalla pohjana tarkentuvalle aikataulusuunnittelulle. Hyvä yleisaikataulu syntyy kunnollisten lähtötietojen, sijaintieriteltyjen määrätietojen, osakohdejaon, tehtävien mitoittamisen ja riippuvuuksien määrittämisen sekä tahdistuksen ja rytmityksen avulla. Aikataulun optimointi toteutetaan paikkaaikakaaviosuunnittelulla ja se soveltuu sekä talon- että infrarakentamiseen. Yleisaikataulu on yksi työmaan tärkeimmistä valvonnan kohteista. Säädä toiminta yleisaikataulun mukaiseksi. Ei toisinpäin. 9

10 Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Käynnistyspäätös (Y3 Rakentaminen) KYLLÄ - Käynnistetään tuotanto Vastaava työnjohtaja Laatii vaiheaikataulun Laatii valmistelevan suunnitelman Työnjohtaja Suunnittelee omat työtehtävänsä Laatii viikottain suunnitelmat omien tehtäviensä osalta Työntekijä Osallistuu omien tehtäviensä aikatauluttamiseen Aliurakoitsija Suunnittelee aikataulut omien työtehtäviensä osalta Aliurakan ja/tai työn aloituspalaveri 10

11 Elefantti syödään pala palalta Paloittele tehtävät riittävän pieniksi palasiksi viikkosuunnitelmassa. Näin kokonaisuuksia on helpompi hallita. Tehtävien mitoituksen tulee perustua määriin, menekkeihin ja resursseihin. Tarkka määrä- ja sijaintierittely parantaa suunnittelun tasoa ja luo selkeän pohjan aikatauluvalvonnalle. Tehtävien toteumaprosentti (TTP) toimii suunnittelun suorituskykymittarina. Tavoite on jatkuvasti parantaa suunnittelun tasoa ja oppia häiriöistä esimerkiksi 5-miksi analyyseillä. Pitää mestaripalaverin Pitää urakoitsijakokouksen Valvoo vaiheja yleisaikataulujen toteutumista Esittelee viikkosuunnitelmat viikkopalaverissa työntekijöille Valvoo viikkosuunnitelmien toteutumista (TTP) 11

12 Y3 Priimaa tuppaa tulemaan Tehtäväsuunnittelu Jokainen tehtävä alkaa suunnittelusta. Laadi tehtäväsuunnitelma ajallisesti kriittisistä, kustannuksiltaan merkittävistä, laadullisesti vaativista ja työnjohtajille tai työntekijöille tuntemattomista tai virhealttiista tehtävistä. Infralla tehdään lisäksi työ- ja laatusuunnitelmat. Tehtäväsuunnittelu varmistaa, että työt sujuvat vaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti. Ilman kunnollista tehtäväsuunnittelua ja sen valvontaa kustannukset ja aikataulut lipsuvat helposti. Samalla laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusongelmat tapaavat lisääntyä. Tehtäväsuunnittelu mahdollistaa sujuvan tuotannon ja hyvän taloudellisen tuloksen. 12

13 Yleisaikataulusuunnittelu Tuotannon valvonta ja ohjaus Vaiheaikataulusuunnittelu Valmisteleva suunnittelu Tehtäväsuunnittelu Viikkosuunnittelu Toteutus Jatkuva parantaminen Valvonta Suunnittelu Toteutus Perustiedot, laatu, riskit Määrät ja kustannukset Aikataulu Aloituspalaveri Mallityö ja laadunvarmistus Vika- ja puutelista Vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys Tehtäväsuunnittelu on tärkeä osa tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta Suunnittele jokainen tehtävä Tehtäväsuunnittelu alkaa tutkimalla eri lähtötietoja, kuten tavoitearviota, toimintasuunnitelmaa, urakkasopimusta, rakennusselostusta ja piirustuksia. Aluksi on tärkeä määrittää tehtävän laajuus ja laatuvaatimukset sekä tehtävän toteutuskelpoisuus suunnitelmien mukaan. Tarvittaessa on tehtävä lisä- tai muutostyötarjous ja huomautettava suunnitelmapuutteista mahdollisimman nopeasti. Tehtävään liittyvät riskit tulee myös tunnistaa, olivat ne sitten työturvallisuuteen tai talouteen liittyviä. Tehtävään liittyvät määrät on aina hyvä tarkistaa kuvista laskemalla tai malleja hyödyntämällä. Määrien perusteella tehdään tarkka kustannuslaskelma. Kokenut työnjohtaja haastaa ja pyrkii aina alittamaan tavoitearvion. Tehtävän ajalliset tavoitteet tarkistetaan yleis- tai vaiheaikataulusta. Tällöin on viimeistään aika varmistaa resurssien ja kapasiteetin riittävyys. Ajankäytön arviointiin tarvitaan kolme tekijää: resurssit, menekit ja määrät. Suunnitteluvaiheen jälkeen tekijät perehdytetään tehtävään aloituspalaverissa. Mallityön avulla varmistetaan laatuvaatimusten täyttyminen. Todellinen tuotannon ja tuotteen laatu syntyy kuitenkin vain jatkuvalla laadunvarmistuksella. Työn vastaanotto voidaan tehdä vasta, kun työsuoritus on sopimusten mukainen ja virheet sekä puutteet on korjattu. Työnjohtajan ammattitaito kehittyy parhaiten suunnittelutaitoja kehittämällä. Onnistunut suunnittelu takaa luotettavan ja tasapainoisen tuotannon. Toteuman valvominen ja tapahtumien analysointi luo pohjan jatkuvalle parantamiselle. 13

14 Tehtäväsuunnittelu Vastaava työnjohtaja Hyväksyy tehtäväsunnitelman ja huolehtii aloituspalaverin pitämisestä Työnjohtaja Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta (Y3 Rakentaminen) Suunnittelee tehtävän lähtötietojen pohjalta Tuotanto Aloittaa työvaiheen toteuttamisen 14

15 Vastaava, vaadi tehtäväsuunnitelmat! Vastaavan työjohtajan tulee vaatia työnjohtajilta tehtäväsuunnitelmia. Tärkeää on vähintään varmistaa, että työnjohtaja on huomioinut laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet sekä tehnyt työn turvallisuussuunnitelman (TTS). Suunnittelun tulokset on viestittävä työntekijöille asti ja niistä on pidettävä kiinni. Huomaa, että tehtävän vaatimusten täyttymistä valvotaan toistuvasti. Kun urakka todetaan valmistuneeksi Vastaanottaa vaimiin työvaiheen Tarkastaa vaatimusten täyttymisen Kyllä Ei Suunnittelee korjaavat toimenpiteet Toteuttaa työn suunnitelmien mukaan Toteuttaa korjaavat toimenpiteet 15

16 Y3 Tunne sopimusten sisältö ja niiden kustannusvastuut. Jatkuva ja tehokas kustannushallinta auttaa parantamaan toimintaa ja saavuttamaan kilpailuetuja. Jokaisen työntekijän on syytä olla tietoinen kustannuksista ja pyrkiä hoitamaan hommansa tehokkaasti. Kustannustavoitteet ovat tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen lähtökohta. Kukaan ei saa livistä kustannusvastuusta. Myös työnjohtajien on osallistuttava. 16

17 Joka tilaa, se maksaa Kustannusten hallinta Kustannusvalvonta on osa työmaan jatkuvaa rutiinia Kustannusvalvonta on osa työmaan jatkuvaa rutiinia. Käy kustannusennusteet läpi säännöllisesti ja huolehdi siitä, että ne ovat linjassa työmaan todellisen tilanteen kanssa. Aikataulu- ja kustannusvalvonta kulkevat aina rinnakkain. Lisä- ja muutostöiden kustannuksien on oltava mukana sekä tavoitteessa että ennusteessa, mutta tulot huomioidaan vain hyväksyttyjen tilausten osalta. Tavoitteena on aina positiivinen kassavirta. Silloin tilaajalta saadut maksuerät ovat maksettuja laskuja suuremmat. Näin emme joudu hankkeen rahoittajiksi. 17

18 Kustannusten hallinta Asiakas Vastaanottaa kustannusraportointia (riipuen urakkamuodosta) Hyväksyy ja maksaa myyntilaskut Yksikön johtaja Työpäällikkö Hyväksyy ostolaskut Hallinnoi myyntilaskutusta Vastaava työnjohtaja Tarkastaa ja litteroi ostolaskut Hallinnoi hankkeen kustannuksia Hyväksyttää työvaiheilmoitukset asiakkaalla Työnjohtaja Hallinnoi tehtävän kustannuksia 18 Suunnittelee tehtävän lähtötietojen pohjalta (Tehtävä- tai työ- ja laatusuunnittelu)

19 Työmaan taloudellista tulosta arvioidaan jatkuvasti Ainossa ja työpäällikkö hyväksyy ennusteen kerran kuussa. Jokaisen työnjohtajan tulee tuntea omien tehtäviensä kustannukset ja valvoa niitä säännöllisesti. Hyväksyy tai hylkää lisä- ja muutostyöt Pitää laajennetun seurantapalaverin Tarkastaa työpäälliköiden ennusteet Pitää seurantapalaverin Hyväksyy ennusteen Esittää lisä- tai muutostyötarjouksen tilaajalle Tekee laskelman perusteella lisä- tai muutostyötarjouksen Päivittää hyväksytyt lisä- muutostyöt tuloennusteeseen Havaitsee poikkeaman ja tekee siitä laskelman Lisä- ja muutostyöt 19

20 Y3 Kaikkea ei voi ennustaa Suunnitelmamuutokset sekä lisä- ja muutostyöt Tilanteet muuttuvat. Se kuuluu rakentamiseen. Pidä lisä- ja muutostöiden seurantalista aina ajan tasalla ja laskuta toteutuneet työt säännöllisin väliajoin. Ole avoin, rehellinen ja perustele vaatimuksesi. Sillä tavoin vältetään turhat erimielisyydet. Huomio kaikki lisä- ja muutostöiden vaikutukset Lisä- ja muutostöitä syntyy esimerkiksi alkuperäisten suunnitelmien virheistä ja puutteista sekä rakennuttajan tai urakoitsijan ehdottamista muutoksista. Suunnitelmamuutokset aiheuttavat monesti lisäkustannuksia. Lisä- ja muutostöiden vaikutus on aina punnittava kokonaisuuden kannalta. Suunnitelmien järjestelmällinen läpikäynti on tehtävän toteuttamisen, suunnitelmapuutteiden huomaamisen sekä lisä- ja muutostyötarjousten kannalta välttämätöntä. Pidä kiinni lisäaikavaateista. Yleisaikataulun venyminen tai tahdistusongelmat vaikuttavat välittömästi muihinkin töihin ja euroja 20

21 valuu hukkaan. Lisäaikavaateen perustelu vaatii kurinalaista ja lohkojaolla toteutettua aikatauluvalvontaa, jotta tehtävien toteumat ja niiden väliset riippuvuudet ovat helposti todettavissa. Yhteinen toimintatapa ja dokumentaatio varmistavat sujuvan lisä- ja muutostöiden käsittelyn. Dokumentointi on tarvittaessa käytettävissä myös työmaan päätyttyä. Lisä- ja muutostyöt ovat aina kustannuksia, joihin ei ole varauduttu tavoitearviossa. Yleensä lisä- ja muutostöiden negatiivinen katevaikutus on huomattava, jos niitä ei päästä laskuttamaan normaalisti. Oletko valmis lahjoittamaan pois osan työmaan katteesta? 21

22 Suunnitelmamuutokset sekä lisä- ja muutostyöt Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Urakoitsijan edustaja Lisä- ja muutostyötarjous tai lisäaikavaade Tilaajan valvoja Käsittelee pienet ja kiireelliset muutokset Vaatii li Hyväksyy Tilaajan toimivaltainen edustaja Käsittelee tarjouksen Vaatii li 22

23 Pidä kirjaa kaikista reklamaatioista Asiallisella lisä- ja muutostyöprosessilla minimoidaan kitka sopimuskumppaneitten välillä. Aina ei kuitenkaan päästä yhteisymmärrykseen. Siksi tarvitaan myös toimiva reklamaatioprosessi. Tee aina kirjallinen reklamaatio esimerkiksi lisätöitä koskevista erimielisyyksistä, suunnitelmapuutteista ja sivu-urakoitsijoiden viipeestä. Löydät tarkemmat prosessikuvaukset tilanteisiin OneSkanskan linkistä Skanskan tapa toimia. Reklamaatiomallit Järjestää katselmuksen Tekee reklamaation tilaajalle Keskeyttää työt tai tekee ne osittain tai kokonaan riidanalaisena säselvitystä Työ voidaan tehdä säselvitystä Käsittelee tarjouksen uudelleen Hyväksyy Työ voidaan tehdä Vaatii tehtäväksi urakkaan kuuluvana 23

24 Y3 Työmaalla tarvitaan kunnon tavaraa Hankinta ja logistiikka Hankinta-aikataulu, hankintasuunnitelma ja tehtäväsuunnittelu ovat tarvittavia lähtötietoja hankintoja ja logistiikkaa suunniteltaessa. Tarjouspyyntöjä varten on selvitettävä hankintakokonaisuuden tekniset asiakirjat, määrät, urakkarajat, toimituserät ja -ajat sekä laatuvaatimukset. 24

25 Sovita hankinnat tuotannon tahtiin Materiaalihankinnoissa on sovittava toimituserien määrästä ja suuruudesta sekä alustavasta toimitusaikataulusta ja sen tarkentamisajankohdasta. Sovi myös kuljetuskalustosta ja purkutavasta. Aliurakkasopimuksessa eritellään velvoitteet esimerkiksi materiaalien toimittamisesta, vastaanotosta, siirroista, varastoinnista, suojauksista ja jätteiden käsittelystä. Luokaa työmaalle yhtenäiset toimintatavat toimitusten ajoitukseen ja vastaanoton hallitaan sekä häiriötilanteisiin. Tärkeää on myös optimoida työmaan purku- ja siirtokaluston käyttö sekä estää päällekkäisestä tarpeesta johtuvat häiriöt. Muista hyödyntää myös pientarvikevarastoja ja täsmätoimituksia. Ohjeita ja työkaluja työmaan logistiikan hallintaan löydät OneSkanskasta Logistiikan käsikirjasta. Kilpailuta hankinnat riittävän laajasti toimittajakunnalla. Varaa tarjoustoiminnalle ja sopimusneuvotteluille riittävästi aikaa, jotta työmaalla vältytään turhilta toimitusongelmilta. Sopimusneuvotteluissa on syytä käydä läpi Skanskan toimintatavat työturvallisuutta unohtamatta. Aliurakoitsijoilla ja toimittajilla pitää olla samat käytännöt kuin Skanskan omilla työntekijöillä. Se on reilua peliä. 25

26 Hankinta Asiakas Työpäällikkö Hankinnoista vastaava Lähtötiedot hankintasuunnitelmasta Valitsee toimittajat, pyytää ja vertaa tarjoukset Vastaava työnjohtaja Tehtävä- tai työ- ja laatusuunnittelu Selvittää hankinnalle ne tarkentavat tiedot, joilla työmaa haluaa ohtaja aliurakkasopimuksia Työnjohtaja Aliurakoitsija HanSka 26 Yhteistyömenettelyt aliurakoitsijoiden kanssa Urakoitsijapalaveri Katselmukset

27 Valitsee toimittajat, pyytää ja vertaa tarjoukset Osallistuu neuvotteluihin Hyväksyy sopimuksen allekirjoituksellaan Sopimusneuvottelut ja sopimuksen laadinta Kaavioaukeama 2 Tuotannon johtaminen ja ajallinen hallinta Osallistuu neuvotteluihin ja hyväksyy sopimussisällöt Pitää tehtävän aloituspalaverin Suunnittelee tehtävän ja tekee tarvittavat tarvikeja materiaalihankinnat Osallistuu aloituspalaveriin sekä perehdyttää työntekijät työmaahan HanSka EnSka

28 Hankintajärjestelmät helpottavat työmaan elämää Kun teet hankinnat järjestelmän kautta, vakiosopimus helpottaa työmaan elämää. Skanskan vakiosopimusliitteet tulevat automaattisesti mukaan tilauksiin ja tilaukset tapahtuvat aina kirjallisesti. Tämä helpottaa osaltaan väärinymmärrysten ja ongelmien käsittelyä. Tilauksiin voidaan myös liittää esimerkiksi ohjeita pakkaamisesta ja kuljetuksesta. Osallistuu tarvittaessa Auttaa tarvittaessa reklamaatioiden käsittelyssä Auttaa tarvittaessa reklamaatioiden käsittelyssä Antaa palautteen aliurakoitsijasta Pitää vastaanottotarkastuksen ja taloudellisen loppuselvityksen Valvoo ja ohjaa tuotannon sopimuksen mukaista etenemistä, kirjaa reklamaatiot Antaa palautteen aliurakoitsijasta Toteuttaa työn sovitun mukaisesti HanSka HanSka 28

29 Y

30 Y3 Hyvä työ säästää rahaa Kannattavuus ja tuottavuus Asioita voi aina tehdä fiksummin. Suunnittele oman työvoiman käyttö mahdollisimman tehokkaasti ja käytä apuna uutta teknologiaa. Ratkaisu voi olla vaikkapa nopeampi kone tai tietomallista (BIM) saatava tarkempi tieto. Tee asiat kerralla kunnolla Ota avuksi tietomallit suunnitelmien tarkastukseen ja tehtävien ennakkosuunnitteluun. Ole nopea, mutta älä riskeeraa laatua tai kosteudenhallintaa. Suunnittele työmaa sellaiseksi, että varastointi, toimitukset ja kuljetukset rullaavat. Tuottavuutta edistävät myös standardisointi, esivalmistus ja työmaan siisteys ja järjestys. Tuottavuuteen vaikuttaa myös aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien täsmällinen ja tehokas käyttö. Joskus tuottavuuden parantaminen voi vaatia lisäinvestointeja. Lopulta ratkaisevaa on se, miten urakasta kokonaisuudessaan selvitään laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 30

31 Tunnistatko työmaalla näitä tuottavuutta heikentäviä asioita? Niihin kannattaa puuttua. Tee lista itsellesi vaikkapa kuukausittain tai viikoittain. Kuinka monta yllä olevista asioista ilmenee omalla työmaallasi? Onko sinulla mielessä muita tuottavuutta heikentäviä asioita? Pyri hahmottamaan syyt ja seuraukset. Siten löydät myös keinot poistaa ongelmat ja parantaa työmaasi tulosta. 31

32 Y3 Takuulla hoituu Jokaisen Skanskan työmaan tavoitteena on aina pyrkiä tuottamaan kestävää laatua. Joskus virhe saattaa päästä asiakkaalle asti, vaikka kohde olisi luovutuksessa ollut virheetön. Takuutöiden tehokasta hoitoa varten Skanskalla on kuvattuna myös takuutyöprosessit. Takuutyöprosessit vaihtelevat hieman yksikkökohtaisesti ja tarkemmat kaaviot löytyvät OneSkanskan linkistä Skanskan tapa toimia. 32

33 Takuutarkastuksissa käydään läpi korjaukset ja lisäykset Takuuajan pituus on yleensä kaksi vuotta luovutuspäivämäärästä laskien. Tämän jälkeen siirrytään 10-vuotisvastuuseen. Vuositakuutarkastukset pidetään ensimmäisen ja toisen vuoden päätteeksi, jolloin tilaaja osoittaa korjattavat tai lisättävät asiat urakoitsijalle. Muista käyttää takuutöissä takuulitterointia. Takuulitterointi on merkityksellistä arvioitaessa sitä, miten toimintaa tulisi tulevaisuudessa kehittää kestävämpään suuntaan. Takuutöiden analyysit ovatkin oleellinen osa virheistä oppimisessa. Vasta vastuuaikojen päätyttyä voidaan lopullisesti arvioida se, kuinka paljon kustannuksia valitut ratkaisut tosiasiallisesti tuottivat. 33

34 Y3 Työmaat huippukuntoon! Jokaisen työmaan tulee asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vielä kovemmiksi kuin tarjouksessa. Näillä keinoilla tavoitteet myös saavutetaan: 34

35 Hankimme tehokkaasti ja edullisesti, käytämme toimittajiamme osaamista kustannusten alentamiseksi Parannamme työn tuottavuutta hyvän suunnittelun, valmistelun ja ohjauksen avulla Tunnistamme ja eliminoimme riskejä, etsimme mahdollisuuksia säästöihin Huolehdimme lisä- ja muutostöiden suunnitelmallisesta toteutuksesta Rakennamme tehokkaasti optimoiduilla aikatauluilla Keskitymme suorituksiin, jotka muodostavat 80 % kustannuksista Aloitamme tavoitteiden suunnittelun heti urakan varmistuttua Teemme tiimityötä työpäällikön, työnjohdon, hankinnan ja tuotannon suunnittelijoiden kanssa Seuraamme toteumia kuukausipalavereissa ja työmaan seurantakokouksissa Painotuotteen hiilipäästöt on laskettu ClimateCalcilla ja kompensoitu. Ilmastohyvitys on ostettu: Nordic Offset Oy Cert. no. CC /FI 35

36 Skanska Oy PL 114, Helsinki Käyntiosoite: Nauvontie 18, Helsinki Puh EastStreet Oy Hämeen Kirjapaino Oy 1500 kpl 1/2013

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi

Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 2 TERVEHDYS Sähköinen laskutus yleistyy. Arvonlisäverojen maksukäytännöt muuttuvat. Kirjanpidon vaatimukset pienelle yritykselle lisääntyvät. Aikasi on kallisarvoista.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Juha Salminen, TkT Kehityspäällikkö, NCC Rakennus Oy juha.salminen@ncc.fi Mittarien käyttötarkoitukset Mittari voidaan määritellä menetelmäksi,

Lisätiedot

Opas talouspalvelun ostajalle

Opas talouspalvelun ostajalle Kolme askelta ulkoistukseen Kolme askelta ulkoistukseen Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 1 MIKSI OSTAISIT TALOUSPALVELUITA AUKTORISOIDULTA TILITOIMISTOLTA? 3 1.1 Kenelle opas on tarkoitettu?

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

SISÄLTÖ...1 LÄHTEET...16

SISÄLTÖ...1 LÄHTEET...16 RISKIENHALLINTAOPAS SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Tapiolan Keskustorni, 02100 ESPOO skolry@skolry.fi puh. 020 595 5100, faksi 020 595 5111 www.skolry.fi 1(20) Tämän oppaan tarkoituksena

Lisätiedot

ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236. Hannu Koski. Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen

ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236. Hannu Koski. Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2236 Hannu Koski Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2236 Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen Hannu Koski VTT Rakennus-

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot