Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty Ulkorajarahasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto"

Transkriptio

1 Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty Ulkorajarahasto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA ULKORAJARAHASTO RAHASTON HALLINNOINTI JA VASTUUVIRANOMAISEN YHTEYSTIEDOT RAHOITUSPÄÄTÖS JA MUUTOKSET RAHOITUSPÄÄTÖS JA SEN LIITTEET HANKKEEN TOTEUTUS- JA TUKIKELPOISUUSAIKA RAHOITUSPÄÄTÖKSEN MUUTOKSET Muutokset hankkeen sisältöön tai budjettiin Muutokset hankkeen kestoon TUEN MAKSAMINEN ENSIMMÄINEN RAHOITUSERÄ TOINEN JA KOLMAS RAHOITUSERÄ HANKKEEN HALLINNOINTI: TEHTÄVÄT JA VASTUUT HANKETOTEUTTAJAN JA HANKEKUMPPANIEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT OHJAUSRYHMÄ HANKKEEN ASIAKIRJAT JA NIIDEN SÄILYTYS SÄILYTYSTAPA JA -AIKA SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT HANKKEEN TALOUSHALLINTO HANKKEEN KIRJANPITO KULUJEN KIRJAAMINEN TALOUDENSEURANTALOMAKKEELLE TULOJEN KIRJAAMINEN TUKIKELPOISUUSEHDOT HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA NIIDEN DOKUMENTOINTI Osa-aikaiset työntekijät ja työajanseuranta MATKAKUSTANNUKSET LAITTEET Vuokraus ja leasing Ostaminen MUUT PROJEKTIKUSTANNUKSET OSTOPALVELUT HALLINTOKULUT ARVONLISÄVERON TUKIKELPOISUUS EI-TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKINNAT JA KILPAILUTTAMINEN Hankintatavat Hankintojen dokumentoiminen TEKIJÄNOIKEUSASIAT HANKKEEN TULOT EU-RAHOITUSOSUUS KANSALLINEN RAHOITUSOSUUS HANKKEEN TULOT JA VOITONTAVOITTELUN KIELLON PERIAATE RAPORTOINTI OHJEITA RAPORTOINTILOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN RAPORTTIEN LIITTEET RAPORTTIEN TOIMITTAMINEN RAPORTTIEN KÄSITTELY VASTUUVIRANOMAISEN SUORITTAMAT TARKASTUSKÄYNNIT

3 9.6. MAKSATUKSET (2. JA 3. OSARAHOITUSERÄ) JA TAKAISINPERINTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS EU-TUNNUSTEN KÄYTTÖ JA RAHASTON NÄKYVYYS HANKKEIDEN TARKASTUS JA VALVONTA HANKKEIDEN ARVIOINTI...36 LIITE I. HANKKEEN OHJEELLINEN AIKATAULU TYÖVAIHEITTAIN SOLID-RAHASTOISSA...37 LIITE II. HANKINTATAVAT JOHDANTO MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA ULKORAJARAHASTO RAHASTON HALLINNOINTI JA VASTUUVIRANOMAISEN YHTEYSTIEDOT RAHOITUSPÄÄTÖS JA MUUTOKSET RAHOITUSPÄÄTÖS JA SEN LIITTEET HANKKEEN TOTEUTUS- JA TUKIKELPOISUUSAIKA RAHOITUSPÄÄTÖKSEN MUUTOKSET Muutokset hankkeen sisältöön tai budjettiin Muutokset hankkeen kestoon TUEN MAKSAMINEN ENSIMMÄINEN RAHOITUSERÄ TOINEN JA KOLMAS RAHOITUSERÄ HANKKEEN HALLINNOINTI: TEHTÄVÄT JA VASTUUT HANKETOTEUTTAJAN JA HANKEKUMPPANIEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT OHJAUSRYHMÄ HANKKEEN ASIAKIRJAT JA NIIDEN SÄILYTYS SÄILYTYSTAPA JA -AIKA SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT HANKKEEN TALOUSHALLINTO HANKKEEN KIRJANPITO KULUJEN KIRJAAMINEN TALOUDENSEURANTALOMAKKEELLE TULOJEN KIRJAAMINEN TUKIKELPOISUUSEHDOT HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA NIIDEN DOKUMENTOINTI Osa-aikaiset työntekijät ja työajanseuranta MATKAKUSTANNUKSET LAITTEET Vuokraus ja leasing Ostaminen MUUT PROJEKTIKUSTANNUKSET OSTOPALVELUT HALLINTOKULUT ARVONLISÄVERON TUKIKELPOISUUS EI-TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKINNAT JA KILPAILUTTAMINEN Hankintatavat Hankintojen dokumentoiminen TEKIJÄNOIKEUSASIAT HANKKEEN TULOT

4 8.1. EU-RAHOITUSOSUUS KANSALLINEN RAHOITUSOSUUS HANKKEEN TULOT JA VOITONTAVOITTELUN KIELLON PERIAATE RAPORTOINTI OHJEITA RAPORTOINTILOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN RAPORTTIEN LIITTEET RAPORTTIEN TOIMITTAMINEN RAPORTTIEN KÄSITTELY VASTUUVIRANOMAISEN SUORITTAMAT TARKASTUSKÄYNNIT MAKSATUKSET (2. JA 3. OSARAHOITUSERÄ) JA TAKAISINPERINTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS EU-TUNNUSTEN KÄYTTÖ JA RAHASTON NÄKYVYYS HANKKEIDEN TARKASTUS JA VALVONTA HANKKEIDEN ARVIOINTI...36 LIITE I. HANKKEEN OHJEELLINEN AIKATAULU TYÖVAIHEITTAIN SOLID-RAHASTOISSA...37 LIITE II. HANKINTATAVAT

5 1. JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu ulkorajarahastosta rahoitetuille EU-hankkeille. Oppaan tarkoituksena on tukea hankkeita käytännön projektityön hallinnoinnissa, hankkeen taloudenseurannassa sekä väli- ja loppuraporttien valmistelussa. Oppaaseen on myös koottu tärkeää tietoa esimerkiksi hankkeiden asiakirjahallinnosta ja hanketiedotuksesta. Oppaan sisältö perustuu rahastojen perustamis- ja täytäntöönpanopäätöksiin, rahastojen monivuotisiin ohjelmiin ja niitä toimeenpaneviin vuosiohjelmiin, mutta se pohjautuu myös hankehallinnossa yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin, parhaisiin käytäntöihin sekä hanketarkastuksissa esiin tulleisiin kysymyksiin ja ongelmakohtiin. Opas on luonteeltaan opastava ja neuvova. Se ei ole juridisesti sitova asiakirja eikä se kata kaikkea hankkeen toteuttamiseen ja tukikelpoisuuksiin liittyvää ohjeistusta eikä tapauskohtaisia kysymyksiä. Mikäli tämän oppaan ja rahastoa koskevien säädösten tai hankkeiden rahoituspäätösten välillä on eroavaisuuksia, pätevät säädökset ja rahoituspäätökset Määritelmät ja viittaukset Tässä oppaassa tarkoitetaan Vastuuviranomaisella sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksikköä, Todentamisviranomaisella sisäasiainministeriön talousyksikköä, Tarkastusviranomaisella sisäasiainministeriön sisäisen tarkastuksen yksikköä, Hankkeen toteuttajalla tai hanketoteuttajalla hankkeen täytäntöönpanosta vastaavaa oikeudellista yksikköä, Hankekumppanilla niitä toimijoita, jotka yhdessä hanketoteuttajan kanssa toteuttavat hanketoimintoja, joiden kustannuksia sisältyy hankkeen budjettiin, ja joille hanketoteuttaja siirtää osan hankkeelle myönnetystä EU-rahoituksesta. Kolmansilla osapuolilla muita hanketta rahoittavia tahoja kuin hanketoteuttajaa, hankekumppaneita tai EU-rahoitusta myöntävää tahoa. Hankkeen taloudenseurannalla SOLID-rahastojen taloudenseurantalomakkeelle laadittavaa koontia hankkeen toteutuneista kuluista. Kirjanpidolla hanketoteuttajan omaa kirjanpitoa. Perustamispäätöksellä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä 574/2007/EY ulkorajarahaston perustamisesta, Täytäntöönpanopäätöksellä ulkorajarahaston täytäntöönpanopäätöstä 2008/456/EY. Tässä oppaassa on huomioitu täytäntöönpanopäätöksen liitteenä oleviin tukikelpoisuussääntöihin hyväksytyt muutokset, 5

6 Tukikelpoisuussäännöillä rahaston täytäntöönpanopäätöksen liitettä XI Yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallinnan yleisohjelma Yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaan yleisohjelmaan kuuluu neljä rahastoa: Euroopan pakolaisrahasto (ERF), kotouttamisrahasto (IF), paluurahasto (RF) ja ulkorajarahasto (EBF). Rahastoja kutsutaan yhteisellä nimellä SOLID-rahastoiksi. Nimitys tulee yleisohjelman englanninkielisestä nimestä General Programme for Solidarity and Management of Migration Flows. Yleisohjelman avulla pyritään osaltaan vastaamaan EU:n kohtaamiin haasteisiin ulkorajavalvonnan ja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan aloilla sekä edistämään yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä näissä asioissa. Suomessa SOLID-rahastoja hallinnoi sisäasiainministeriö Ulkorajarahasto Ulkorajarahaston avulla on tarkoitus edistää Euroopan ulkorajojen yhdennetyn rajavalvontajärjestelmän kehittämistä. Rahastosta tuetaan Euroopan unionin ulkorajavalvonnan kehittämiseen liittyviä toimia, kuten ulkorajoihin liittyvien tarkastus- ja valvontatehtävien tehokasta järjestämistä, matkustajavirtojen tehokasta hallinnointia ulkorajoilla sekä jäsenvaltioiden kolmansissa maissa toimivien konsuli- ja muiden viranomaisten järjestämien toimien hallinnoinnin parantamista jäsenvaltioiden alueelle suuntautuvien kolmansien maiden kansalaisten virtojen osalta Rahaston hallinnointi ja vastuuviranomaisen yhteystiedot Suomessa SOLID-rahastoja hallinnoi sisäasiainministeriö. Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö on kaikkien neljän rahaston vastuuviranomainen. Ministeriön talousyksikkö toimii rahastojen todentamisviranomaisena ja sisäisen tarkastuksen yksikkö tarkastusviranomaisena. Kaikki hanketta koskeva virallinen posti tulee toimittaa sisäasiainministeriön kirjaamoon. Hanketta koskevassa kirjeenvaihdossa tulee käyttää viitteenä hankenumeroa, joka löytyy hankkeen rahoituspäätöksestä. Yhteystiedot: Postiosoite: Käyntiosoite: Sisäasiainministeriö Kirkkokatu 12 Kirjaamo / ulkorajarahaston Helsinki PL 26 6

7 00023 Valtioneuvosto Sähköposti: Verkko-osoite: SOLID-rahastojen yhteyshenkilöiden nimet löytyvät päivitettyinä rahastojen www-sivuilta. 7

8 2. RAHOITUSPÄÄTÖS JA MUUTOKSET Esitykset hankkeiden rahoittamisesta tekee kunkin rahaston johtoryhmä asiantuntija-arvioiden pohjalta. Hankkeiden rahoituspäätökset valmistellaan johtoryhmän esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen rahaston vastuuviranomainen tekee virallisen päätöksen rahoitettavista hankkeista. Rahaston vastuuviranomaisena toimivan sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksikön ylijohtaja allekirjoittaa hankekohtaiset rahoituspäätökset. Hakijalla on valtionavustuslain (688/2001) mukainen oikeus hakea oikaisua päätökseen 30 päivän kuluessa rahoituspäätöksen tiedoksisaannista Rahoituspäätös ja sen liitteet Rahoituspäätöksestä käyvät ilmi hankkeen toteuttajan velvollisuudet ja vastuut, joten on tärkeää käydä päätös ehtoineen huolellisesti läpi. Hankkeen toteuttaja on vastuussa siitä, että hanke toteutetaan rahoituspäätöksen mukaisesti. Rahoituspäätös sisältää mm. seuraavat tiedot: hankkeen perustiedot (toteuttajan nimi, hankkeen nimi ja hankenumero) hankkeen toteuttama toimilinja ja mahdollinen erityistavoite hankkeen kesto kyseisellä rahoituskaudella mahdolliset hankekumppanit rahoittajatahot myönnetyn EU-rahoituksen määrä ja sen osuus kokonaisrahoituksesta kansallisen rahoituksen määrä ja sen vähimmäisosuus kokonaisrahoituksesta rahoituksen maksamisen ehdot, sisältäen o taloudenseurantaa ja kirjanpitoa koskevat säännöt o asiakirjahallintoa koskevat säännöt maksu- ja raportointijärjestelyt hankkeen valvonta määräykset ostopalveluiden ja muiden hankintojen kilpailuttamisesta määräykset hankkeen tiedotustoimien näkyvyydestä muut mahdolliset erityisehdot muutoksenhakuosoitus seuraavat liitteet, jotka muodostavat olennaisen osan rahoituspäätöstä: o hankkeen budjetti o hankekuvaus o menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt ja EU:n tunnuksen käyttöohjeet Hankkeen kuvaus ja budjetti ovat päätöksen liitteenä, ja muodostavat olennaisen osan päätöstä. Vastuuviranomainen seuraa hankkeen toteutumista näiden päätökseen liitettyjen hankeasiakirjojen mukaisesti. Rahoituspäätökseen on kirjattu kullekin hankkeelle hankenumero, joka on SOLID-rahastojen hallinnointiin liittyvä tunniste. Mikäli hanke saa rahoitusta useammasta vuosiohjelmasta, laaditaan hankkeelle jokaista kautta koskeva uusi päätös, johon kirjataan uusi hankenumero. 8

9 Hankenumero on esim. muotoa EBF0113A1. Hakijan tulee käyttää hankenumeroa viitteenä kaikessa yhteydenpidossa vastuuviranomaisen kanssa Hankkeen toteutus- ja tukikelpoisuusaika Hankkeen kesto on määritelty rahoituspäätöksessä, ja hankkeen kaikkien kustannusten tulee aiheutua sinä aikana. Hankkeelle ei voi syntyä kustannuksia ennen hankkeen alkamispäivää eikä sen päättymispäivän jälkeen. SOLID-rahastojen rahoitusta voi hakea kerran vuodessa. Mikäli hakijaorganisaatio suunnittelee useamman vuoden hanketta, on rahoitusta haettava kullekin rahoituskaudelle erikseen. Monivuotista hanketta rahoitetaan pääsääntöisesti enintään kolme vuotta. Ohjelmakauden päättymisen johdosta, tulee kaikkien hankkeiden päättyä kuitenkin viimeistään Rahoituspäätöksen muutokset Hanke on toteutettava rahoituspäätöksen, hyväksytyn hankesuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Hankkeen toteuttajan tulee säännöllisin väliajoin verrata hankkeen etenemistä ja kulujen toteumaa rahoituspäätöksen hankekuvaukseen ja budjettiin. Mikäli näyttää siltä, ettei hanke tule toteutumaan rahoituspäätöksen mukaisesti, voi rahoituspäätökseen, sen liitteenä olevaan hankekuvaukseen tai budjettiin hakea muutosta. Muutokset hyväksytään perustelluista syistä Muutokset hankkeen sisältöön tai budjettiin Huomattavien muutosten tekeminen hankkeen sisältöön tai budjettiin edellyttää kirjallista muutoshakemusta ja -päätöstä, mutta pienempiin muutoksiin riittää kevyempi menettely. Ennen muutettuihin toimenpiteisiin ryhtymistä tai muutoshakemuksen tekemistä hanketoteuttajan tulee aina olla yhteydessä rahaston vastuuviranomaiseen ja sopia menettelyistä muutoksen toteuttamiseksi. Tavallisimpia rahoituspäätöksen muuttamista vaativia huomattavia muutoksia ovat esimerkiksi: muutokset hankkeen toteuttajan laillisessa asemassa merkittävät muutokset hanketoiminnoissa kuten toimintojen toteuttamatta jättäminen tai korvaaminen kokonaan uusilla toiminnoilla konkreettisten projektitoimintojen määrälliset muutokset hankkeen kohderyhmään liittyvät muutokset hankkeen budjettiin tehtävät yli 10 prosentin siirrot budjetin kululuokkien välillä kokonaan uusien kustannusten lisääminen budjettiin hankehenkilöstön lisääminen tai henkilöstön tehtävien korvaaminen uusilla tehtävillä hankkeen rahoittajan tai hankekumppanin muutos hankkeen omarahoitusosuuden lisääminen tai muut huomattavat muutokset hankkeen rahoitusosuuksiin. 9

10 Sellaisia muutoksia, jotka oleellisesti muuttavat hankkeen luonnetta ja rahoituspäätöksen ehtoja, ei voida hyväksyä. Päätöksen mukaisen budjetin ylitystä ei oteta huomioon hankkeen EUrahoitusosuuden loppumaksatusta laskettaessa. Myönnetyn EU-rahoituksen euromäärää tai prosenttiosuutta hankkeen kokonaisbudjetista ei voida nostaa. Hankkeen toteuttaja ei voi siirtää kokonaisuudessaan rahoituspäätöksen perusteella syntyneitä oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle. Muutoksen ollessa vähäinen, siitä ei tarvitse tehdä muutoshakemusta. Vähäisiä muutoksia ovat mm. alle 10 % siirrot budjetin kululuokasta toiseen budjettiin jo sisältyvien kustannusten välillä. Jos hankkeen toteuttaja ei ole varma vaatiiko hankkeeseen suunniteltu muutos muutosta rahoituspäätökseen, asiasta kannattaa varmistaa rahaston vastuuviranomaiselta. Ostopalveluiden osuuden euromääräinen korotus vaatii kuitenkin aina muutoshakemuksen. Muutoshakemus tulee tehdä aina kirjallisesti sisäasiainministeriöön rahaston vastuuviranomaiselle ja sen liitteenä tulee olla kattavien perustelujen lisäksi kaikki muutokseen liittyvät asiakirjat ja mahdollinen uusi budjettiluonnos. Muutoshakemuksen allekirjoittaa hanketta toteuttavan organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava(t) henkilö(t). Muutoshakemus tulee tehdä aina ennen muutoksen toteuttamista. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään kuukautta ennen hankkeen päättymistä. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoshakemuksia ei hyväksytä kuin poikkeustapauksissa. Mikäli hankkeeseen on tehty muutoksia, joihin ei ole saatu vastuuviranomaisen myöntämää rahoituspäätöksen muutosta, niihin liittyvät kulut voidaan hylätä ja rahastosta maksettavaa tukea vähentää tai tarvittaessa periä takaisin Muutokset hankkeen kestoon Hankkeelle voidaan poikkeustapauksissa ja perustelluista syistä myöntää jatkoaikaa lyhyeksi ajanjaksoksi sen vuosiohjelman tukikelpoisuusajan puitteissa, mistä rahoitus on myönnetty. Kaikkien hankkeiden tulee päättyä viimeistään vuosiohjelman rahoituskauden päättyessä. Vuosiohjelmien tukikelpoisuusaika on NN NN+2. Siten esimerkiksi vuosiohjelmasta 2013 rahoitetun hankkeen tulee päättyä viimeistään Vapaamuotoinen jatkoaikapyyntö perusteluineen tulee lähettää kirjallisena rahaston vastuuviranomaiselle sisäasiainministeriöön. Jatkoaikapyyntö tulee jättää viimeistään kuukautta ennen hankkeen päättymistä. Jatkoajasta annetaan kirjallinen päätös (muutos rahoituspäätökseen). 10

11 3. TUEN MAKSAMINEN Rahaston tuki hankkeelle maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Valtionavustuslain (688/ momentti) edellytysten täyttyessä maksatuksista ensimmäinen ja toinen erä maksetaan ennakkomaksuna.. Mikäli ehdot ennakkomaksujen maksamiseksi eivät täyty, maksetaan tuki välija/tai loppuraporttien yhteydessä. Loppumaksatus/kolmas erä maksetaan hankkeen päättymisen jälkeen. Tuen maksaminen edellyttää, että tuen saaja on toimittanut vastuuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käytöstä sekä hankkeen sisällöstä ja sen toteutumisesta. Maksatusta haetaan maksatushakemuslomakkeella, joka löytyy rahaston verkkosivuilta osoitteesta Maksatushakemuksen allekirjoittaa hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava(t) henkilö(t). Maksatushakemuksessa ilmoitetaan haettava erä, hankkeen toteuttajaorganisaation pankkitiedot (IBAN-muodossa) sekä hankkeen vastuuhenkilön ja talousvastaavan yhteystiedot. Lisäksi maksatushakemuksessa sitoudutaan noudattamaan rahaston sääntöjä ja rahoituksen ehtoja. Rahastosta myönnetty tuki maksetaan hankkeen toteuttajaorganisaation maksatushakemuksessa ilmoittamalle tilille Ensimmäinen rahoituserä Rahoituspäätöksen saatuaan hankkeen toteuttaja toimittaa rahaston vastuuviranomaiselle ensimmäisen rahoituserän maksatushakemuksen. Valtionavustuslain (688/ momentti) edellytysten täyttyessä vastuuviranomainen maksaa rahoituspäätöksen mukaisesti enintään 50 % EU-rahoituksen kokonaismäärästä ensimmäisen maksatushakemuksen vastaanoton jälkeen. Vastuuviranomainen tekee rahoituserän maksamisesta maksatuspäätöksen, joka lähetetään hankkeen toteuttajalle. Hankkeen toteuttajan ja mahdollisen hankekumppanin välinen sopimus (ks. kohta 4.1. Hanketoteuttajan ja hankekumppanien tehtävät ja vastuut) tulee toimittaa tiedoksi vastuuviranomaiselle ennen ensimmäisen osarahoituserän maksamista Toinen ja kolmas rahoituserä Toisen ja kolmannen rahoituserän maksamisen edellytyksinä on, että hanketoteuttaja on toimittanut vastuuviranomaiselle hankkeen väli- ja loppuraportin, jotka sisältävät riittävät tiedot hankkeen etenemisestä. Vastuuviranomainen maksaa hankkeelle toisena ennakkomaksuna enintään 30 % myönnetystä EUrahoitusosuudesta väliraportin käsittelyn jälkeen. Väliraportti toimitetaan hankkeen puoliväliä seuraavan 30 päivän aikana, mutta ei kuitenkaan ennen kuin 70 % ensimmäisen osarahoituserän euromäärästä on käytetty. Hanketoteuttaja voi halutessaan jättää toisen ennakkomaksun hakematta, jolloin jäljelle jäävä rahoitusosuus maksetaan loppuraportin hyväksymisen jälkeen. Mikäli toista ennakkomaksatusta ei haeta, tulee hanketoteuttajan ilmoittaa siitä vastuuviranomaiselle ja pyydettäessä esittää tarvittavat tiedot hankkeen etenemisestä. Loppuerä myönnetystä EU-rahoitusosuudesta maksetaan, kun hankkeen toimittama loppuraportti vaadittuine liitteineen on hyväksytty vastuuviranomaisen toimesta. Kolmannen rahoituserän suuruus määräytyy hankkeen lopullisten hyväksyttyjen tukikelpoisten kokonaiskustannusten 11

12 perusteella. Rahaston vastuuviranomaisen hankkeille suorittamat maksatukset ovat lopullisia vasta komission tai muiden EU:n toimielinten suorittamien tarkastusten jälkeen. Lisätietoa toisen ja kolmannen EU-rahoituserän maksamisesta on tämän oppaan luvussa 9. joka käsittelee hankeraportointia ja maksatuksia. 12

13 4. HANKKEEN HALLINNOINTI: TEHTÄVÄT JA VASTUUT 4.1. Hanketoteuttajan ja hankekumppanien tehtävät ja vastuut Päävastuu hankkeen toteuttamisesta on aina hakijaorganisaatiolla. Rahastosta tuettavaa hanketta on hallinnoitava rahaston perustamispäätöksen ja täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti. Hankkeen toteuttajan vastuut on määritelty rahoituspäätöksessä. Hankkeen toteuttaja on vastuussa siitä, että hanke toteutetaan rahoituspäätöksen mukaisesti ja että hankkeen hallinnointi ja taloushallinto on järjestetty asianmukaisesti. Hankkeen toteuttaja on myös vastuussa siitä, että hankekumppanit noudattavat sekä hankkeen sisältö- että taloushallinnoinnissa rahaston sääntöjä. Mikäli hankkeen toteuttamiseen osallistuu hankekumppani, jolle syntyy hankkeessa kuluja ja jolle hanketoteuttaja siirtää osan EU-tuesta tulee osapuolten laatia keskinäinen kirjallinen sopimus. Sopimuksessa määritellään kummankin osapuolen osalta hanketoteutuksen ehdot ja velvollisuudet. Lisäksi hankesopimuksessa on hyvä määritellä seuraavat asiat: hankekumppanin hankkeessa suorittamaksi sovitut toimenpiteet sekä odotettavat tulokset aikataulu, jossa hankekumppanin suorittamat toiminnot hankkeessa toteutetaan hankekumppanin toiminnoista aiheutuvat kulut hankkeessa sekä niiden kirjaaminen hanketoteuttajan tai hankekumppanin kirjanpitoon hankekumppanin maksama osuus hankkeen kustannuksista hanketoteuttajan hankekumppanille siirtämä osuus EU-tuesta kulujen ja rahoituksen jakautuminen hankkeen toteutuessa suunniteltua pienempänä muut tapauskohtaiset seikat jotka edellyttävät sopimista hankekumppaneiden kesken. Hanketoteuttajan ja hankekumppanin välinen sopimus tulee toimittaa tiedoksi rahaston vastuuviranomaiselle kuukauden kuluessa hankkeen alkamispäivästä. Hankkeen ensimmäinen osarahoituserä maksetaan sen jälkeen, kun sopimus on toimitettu vastuuviranomaiselle. 4.2 Ohjausryhmä Hanketoteuttajaa suositellaan nimeämään hankkeelle ohjausryhmä. Ohjausryhmän tarkoituksena on taata hankkeen johtamisen tueksi mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja valvoa, että hanke toteutuu rahoituspäätöksen, hankesuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Ohjausryhmä ohjaa ja tukee hankkeen toimintaa ja osallistuu sen tulosten arviointiin. Tarvittaessa ohjausryhmä voi esittää esim. hankesuunnitelman muuttamista, hankkeen pienentämistä tai jopa hankkeen keskeyttämistä. Hankkeen väli- ja loppuraportit tulee käsitellä ohjausryhmän kokouksessa ennen raporttien toimittamista rahaston vastuuviranomaiselle. Ohjausryhmä ei ole oikeudellisesti vastuussa hankkeesta. Yllä mainittujen edellytysten lisäksi vastuuviranomaisella ei ole ehdottomia ohjeita ohjausryhmän koon tai kokoonpanon suhteen, mutta ohjausryhmän ihanteellinen koko on esim. 4-8 henkilöä hankkeen koosta ja luonteesta riippuen. On suositeltavaa, että ohjausryhmän puheenjohtaja ei ole 13

14 tuensaajaorganisaation edustaja eikä esim. hankkeen projektipäällikkö. Hankeasioita ei katsota käsitellyksi ohjausryhmässä vain yhden jäsenen osallistuessa kokoukseen. Yleinen hyvä käytäntö on, että vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Yksittäisten asioiden käsittelyssä riittää kirjallinen menettely esim. sähköpostitse - tällöin sähköpostitse saadut vastaukset tulee koota asian liitteeksi. Ohjausryhmän kokoonpanon muutoksia ei tarvitse erikseen hyväksyttää vastuuviranomaisella, vaan niistä riittää maininta väli- tai loppuraportissa. Jotta ohjausryhmällä on riittävät tiedot hankkeen tukemiseksi, seuraamiseksi ja arvioimiseksi, tulee hanketoteuttajan ensimmäisessä kokouksessa esitellä rahoituspäätöksen mukaiset hankkeen tavoitteet, toiminnot, budjetti ja suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi. Ohjausryhmän kokouksissa käsiteltäviä ja pöytäkirjoihin kirjattavia hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita ovat mm.: Rahoituspäätöksen mukaisten tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Hankkeen toiminnan itsearviointi mukaan lukien mm.: o hankkeen etenemisen kokonaisarviointi o mahdollisten muutostarpeiden ja ongelmakohtien tunnistaminen o tarvittavien korjaavien toimenpiteiden osoittaminen Hankkeen toteuttajaorganisaatiolle tarvittaessa tehtävät ehdotukset hankesuunnitelman muuttamiseksi (toteuttaja tekee varsinaisen muutospyynnön rahoittajalle) sekä niiden perustelut Seurantatiedot, osallistujapalautteet jne. Vaikuttavuus ja tuloksellisuus sekä tulosten hyödyntäminen Hankkeen tulosten ja hyvien käytäntöjen levittäminen Tiedottaminen o tiedotussuunnitelma ja sen toteutuminen Väli- ja loppuraportit ja niihin liittyvät kommentit ja palautteet Hankkeen budjetin käyttötilanne, rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hanketyöntekijöiden valinnat tai niiden tiedoksi saattaminen Ohjausryhmässä käsiteltävät asiat tulee kirjata pöytäkirjoihin riittävän kattavasti ja selkeästi, sillä ohjausryhmän pöytäkirjat otetaan huomioon hankkeen raportteja käsiteltäessä ja niistä voi olla hyötyä mahdollisten tarkastusten yhteydessä. 14

15 5. HANKKEEN ASIAKIRJAT JA NIIDEN SÄILYTYS Hankkeen asiakirjat toimivat todistuksena siitä, että hankkeen hallinnointi ja taloushallinto on hoidettu asianmukaisesti. Vastuuviranomaisen lisäksi sekä sisäasiainministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö rahaston tarkastusviranomaisena ja talousyksikkö todentamisviranomaisena että Euroopan komission tarkastajat tai heidän valtuuttamansa tahot suorittavat tarkastuksia hankkeisiin. Tarkastusten aikana asiakirjoja vaaditaan nähtäväksi. Hankkeelta vaadittavat asiakirjat eivät kuitenkaan palvele ainoastaan hallinnon tarkastuksia vaan asianmukaisesti säilytettynä ne toimivat hankkeen toteuttajan turvana mahdollisia epäsäännönmukaisuuksia eli varojen väärinkäytöstilanteita selvitettäessä. Myös toimijoiden oikeusturva edellyttää hankeasiakirjojen säilyttämistä 5.1. Säilytystapa ja -aika Kaikki hankkeen asiakirjat tulee säilyttää yhdessä paikassa. Hankkeelle tulee perustaa hankemappi, joissa kaikki hanketta koskevat asiakirjat ja muu materiaali säilytetään. Hankkeen asiakirjojen säilytysaika on 10 vuotta, joka lasketaan lähtien vastuuviranomaisen suorittamasta loppuerän maksusta tai takaisinperinnästä. Säilytettävien asiakirjojen tulee pääsääntöisesti olla alkuperäisiä. Osa hankkeen alkuperäisistä asiakirjoista voidaan säilyttää jossain yleisesti hyväksytyssä elektronisessa järjestelmässä (esim. laskutositteet), mutta niistä tulee kuitenkin tulostaa kopiot hankemappiin. Hankkeen toteuttajalta tulee löytyä myös kaikki hanketta koskevat hankekumppaneiden asiakirjat. Hankekumppanien kanssa tulee sopia asiakirjojen toimittamisesta hankkeen toteuttajalle säännöllisin väliajoin hankkeen toimeenpanon aikana. Siinä tapauksessa että hankkeen toteuttajan hallussa ovat ainoastaan kopiot hankekumppanin asiakirjoista, tulee hankkeen toteuttajan olla tietoinen mistä alkuperäiset asiakirjat ovat löydettävissä. Tämä tieto tulee olla myös hankemapissa. Mikäli hankkeen toteuttaja ei pysty esittämään tarvittavia asiakirjoja, rahaston vastuuviranomainen voi tarvittaessa ryhtyä myönnetyn rahoituksen osittaiseen tai täysimääräiseen takaisinperintään. Loppuraportin yhteydessä toimitettavassa hankkeen lopettamisilmoituksessa hankkeen toteuttajan tulee ilmoittaa, missä ja miten asiakirjoja säilytetään. Hanketoteuttajan velvollisuutena on pitää hankemappi aina ajan tasalla. Hanketoteuttajan tulee tarkistaa hankemapin rakenne ennen tarkastuskäyntejä ja varmistaa, että se sisältää kaikki hanketta koskevat asiakirjat. Hankemapin tulee olla sellainen kokonaisuus, että siitä voidaan tarkastaa koko hanke yhdellä kertaa vielä vuosien kuluttua hankkeen päättymisen jälkeen. 15

16 5.2. Säilytettävät asiakirjat Hankemapin tulee sisältää ainakin seuraavat asiakirjat: Hankehakemus liitteineen Rahoituspäätös liitteineen Rahoituspäätösten muutoshakemukset ja -päätökset Maksatushakemukset ja -päätökset Ohjausryhmän kokouskutsut ja -pöytäkirjat Sopimukset hankekumppanuudesta ja muut yhteistyösopimukset Henkilöstöön liittyvät päätökset (esim. työsopimukset, päätökset työntekijän siirtämisestä työskentelemään hankkeessa) Työajanseurantalomakkeet Taloudenseurantalomakkeet Tuloslaskelma Kirjanpidon pääkirjaote Laskut ja tositteet, matkaliput ja muut maksutositteet ALV-ohjaus Kilpailutus- ja hankinta-asiakirjat Hankkeen kannalta oleellinen kirjeenvaihto (myös sähköpostit) Väli- ja loppuraportit ja niiden liitteet sekä mahdolliset täydennyspyynnöt ja niiden vastineet Hankkeen tiedotussuunnitelma Julkaisut, raportit tms. hankkeen tuotokset Toteutettujen koulutusten, seminaarien ja tilaisuuksien kutsut, ohjelmat ja raportit Toteutettujen koulutusten, seminaarien ja tilaisuuksien osallistujalistat Kopiot hankkeen tiedotusmateriaalista, kuten lehti-ilmoitukset, tiedotteet, sanomalehdissä ilmestyneet artikkelit, tulosteet hankkeen verkkosivuista Kopio hankkeen lopettamisilmoituksesta 6. HANKKEEN TALOUSHALLINTO Hankkeiden taloushallinnossa noudatetaan paitsi kansallista lainsäädäntöä, myös Euroopan komission säädöksiä. 6.1 Hankkeen kirjanpito Hankkeen tuloista ja menoista on pidettävä kirjanpitoa. Hankkeen kirjanpito voidaan keskittää kokonaan hanketoteuttajan kirjanpitoon, tai kuluja voidaan kirjata myös hankekumppanin kirjanpitoon. Jälkimmäisessä tapauksessa tulee asiakirjojen säilytys järjestää niin, että hanketoteuttajalla on asiakirja-aineistosta vähintään oikeaksi todistetut kopiot myös hankekumppanin osalta. Molemmissa tapauksissa kirjanpitoon tulee perustaa hankkeelle oma projektikoodi, kustannuspaikka tai muu tunniste, jolla kaikki hankkeesta aiheutuvat tulot ja menot 16

17 voidaan yksiselitteisesti erottaa organisaation muusta kirjanpidosta. Menot tulee kirjata kirjanpitoon niin, että selitteistä käy ilmi mistä kulusta on kysymys ja mihin hanketoimintoon kulu liittyy. Kirjanpidon seurantaan ei riitä erillinen excel-taulukko eikä pelkkä tuloslaskelma. Tarkoituksena on, että kirjanpidon pääkirjaotteesta todennetaan mistä kuluista tuloslaskelman kulut koostuvat. Hankeraportoinnin liitteenä toimitettavan pääkirjan otteen todistaa oikeaksi allekirjoituksin hankkeen toteuttajaorganisaation talousasioista vastaavaksi määritetty henkilö, esimerkiksi kirjanpitäjä tai taloussihteeri. Hankkeen kirjanpidon otteen ja taloudenseurantaan merkittyjen hankkeen toteutuneiden kulujen tulee olla yhtenevät. 6.2 Kulujen kirjaaminen taloudenseurantalomakkeelle Kirjanpidon lisäksi hankkeen kulut kootaan vastuuviranomaisen toimittamalle taloudenseurantalomakkeelle, joka on esitäytetty rahoituspäätöksen liitteenä olevilla budjettitiedoilla. Toteutuneet kustannukset eritellään taloudenseurantalomakkeelle niin, että yhteys alkuperäiseen budjettiin sekä hyväksyttyihin hanketoimintoihin on helposti todennettavissa. On suositeltavaa, että taloudenseurantalomaketta täyttäessä lomakkeen toteumasaraketta verrataan vasemman puolen budjettisarakkeeseen. Taloudenseurantalomakkeen toteumasarakkeeseen merkittyjen kulujen tulee olla budjettisarakkeen kulukohtien mukaisia. Mikäli kulu on kirjattu hankekumppanin kirjanpitoon, tulee siitä olla selkeä merkintä tai maininta kyseisen kulun kohdalla taloudenseurantalomakkeessa. Taloudenseurantalomakkeella raportoidaan kaikki hyväksytyn hankebudjetin mukaiset kulut riippumatta siitä, mistä lähteistä kulu on rahoitettu. Kuluja ei siis jaotella taloudenseurantalomakkeessa rahoittajan mukaan. 6.3 Tulojen kirjaaminen Hankkeen kaikkien tulonlähteiden osuudet on kirjattava tuensaajan tilikirjanpitoon, ja ne on voitava eritellä ja tarkastaa. Hankkeen tuloiksi katsotaan kaikki rahoitusosuudet, jotka on myönnetty sille rahastosta taikka julkisista tai yksityisistä lähteistä, mukaan luettuna lopullisen tuensaajan oma rahoitusosuus, sekä hankkeen mahdollinen tuotto. Tuotolla tarkoitetaan hankkeelle muodostuneita tuloja myynnistä, vuokrauksesta, palveluista, maksuista tai muista vastaavista lähteistä. 17

18 7. TUKIKELPOISUUSEHDOT Tukikelpoisuuden lähtökohtana on, että raportoitavien menojen on oltava hankkeen rahoituspäätöksellä hyväksytyn budjetin mukaisia ja vastattava hankkeen toteuttajan tai hankekumppaneiden tosiasiassa suorittamia maksuja, jotka on kirjattu hanketoteuttajan tai hankekumppanin kirjanpitoon. Niiden on oltava (käteis)maksutapahtumia, kuitenkin lukuun ottamatta poistoja. Pääsääntöisesti menot on todennettava alkuperäisillä laskuilla, maksutositteilla ja -asiakirjoilla. Jos tämä ei ole mahdollista, menojen tueksi on esitettävä vastaavalla tavalla todistusvoimaiset kirjanpitoasiakirjat tai tositteet. Erityisesti on huolehdittava siitä, että menot on: kirjattu hankkeen kirjanpitoon hankkeen projektikoodilla tai erillisellä kustannuspaikalla, määritetty Suomessa sovellettavien kirjanpitosäännösten ja tuensaajan tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen mukaisesti, ja ilmoitettu sovellettavan vero- ja sosiaalilainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lisäksi tukikelpoisten menojen on täytettävä seuraavat ehdot: Niiden on liityttävä suoraan rahoituspäätöksessä lueteltuihin tukikelpoisiin toimiin Niiden on oltava tarpeellisia kunkin rahaston vuosiohjelmassa sekä rahoituspäätöksen liitteenä olevassa hankekuvauksessa kuvailtujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimintojen toteuttamiseksi Ne eivät liity organisaation perustoimintoihin tai muihin hankkeen ulkopuolisiin toimintoihin, kuten organisaation kehittämis- tai virkistystoimintaan tms. Niiden on oltava kohtuullisia ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisia erityisesti taloudellisuuden ja kustannustehokkuuden osalta; Niiden on täytynyt aiheutua lopulliselle tuensaajalle ja/tai hankekumppaneille; Niiden on liityttävä rahaston kohderyhmään; Niiden on täytynyt aiheutua rahoituspäätöksen erityismääräysten mukaisesti; Tukikelpoisten menojen on täytynyt aiheutua rahoituspäätökseen kirjatun hankkeen keston aikana. Poikkeuksena sääntöön ennen tukikelpoisuusaikaa hankittujen hankkeen käytössä olevien laitteiden poistot ovat tukikelpoisia hankkeen tukikelpoisuusajan osalta. Niitä ei ole rahoitettu/haettu rahoitettavaksi hankkeen budjetin ulkopuolisista lähteistä, esim. muista Euroopan unionin rahoituslähteistä. Seuraavassa on eritelty tukikelpoiset kustannuslajit sekä niihin liittyvät ohjeet: 7.1. Henkilöstökustannukset ja niiden dokumentointi Henkilöstökustannuksiin voidaan sisällyttää ainoastaan sellaisten henkilöiden palkkakustannuksia, jotka työskentelevät suoraan kyseisessä hankkeessa, ja joiden tehtävät ovat oleellisia ja keskeisiä hankkeen toteutuksen kannalta. Hankeorganisaation ulkopuolelta palkattujen kouluttajien ja muiden ulkopuolisten työntekijöiden palkkiot merkitään ostopalveluihin ja niissä on noudatettava ostopalveluihin liittyviä sääntöjä ja ohjeita (ks. kohta 7.7. Ostopalvelut). Hyväksyttäviä henkilöstökustannuksia ovat hankkeen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön todelliset palkkakustannukset, niistä aiheutuvat sosiaaliturvamaksut ja muut palkkoihin liittyvät lakisääteiset kustannukset. 18

19 Lomarahat ovat tukikelpoisia vain hankkeessa työskentelyajan osalta. Jos lomarahat maksetaan kerran vuodessa, ovat ne tukikelpoisia ainoastaan kyseisellä lomakaudella hankkeessa työskenneltyjen kuukausien osalta. Hankkeen päättymisen jälkeen maksettavat hankkeen aikana ansaitut lomarahat voidaan kirjata hankkeelle lomapalkkavarauksena. Hankkeen hyväksyttävät henkilöstökustannukset on merkitty rahoituspäätöksen liitteenä olevaan hankkeen budjettiin. Kaikilla hankkeen työntekijöillä tulee olla työsopimus ja/tai päätös henkilön siirtämisestä työskentelemään hankkeessa. Henkilöstön palkkauksessa tulee noudattaa voimassaolevia työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä. Palkkauskustannusten tulee olla alan taulukkopalkkojen ja muiden yleisten sekä tuensaajan omien palkkauskäytäntöjen mukaisia (esim. kunnalla ja valtiolla niiden hyväksymiä sopimuspalkkoja). Verot ja lakisääteiset maksut (erityisesti välittömät verot ja palkkojen sosiaaliturvamaksut) ovat tukikelpoisia menoja vain, jos hankkeen toteuttaja on ne todella maksanut. Mahdolliset bonukset, kannustimet, voitonjako-ohjelmat tai muut työsuhde-edut kuten lounas- tai liikuntasetelit eivät ole tukikelpoisia. Julkisten tahojen henkilöstön palkkakustannukset ovat tukikelpoisia siltä osin, kuin ne ovat aiheutuneet hanketoiminnoista. Näiden hanketoimintojen tulee olla sellaisia, joita kyseinen julkinen taho ei toteuttaisi, ellei asianomaista hanketta olisi otettu toteutettavaksi. Henkilöstö tulee siirtää tai nimetä toteuttamaan hanketta organisaation kirjallisella päätöksellä. Taloudenseurantalomakkeella eriteltyjen palkkakulujen tulee vastata loppuraporttilomakkeen kohdan 2 listausta hankkeen henkilöstöstä. Palkkakulut eritellään taloudenseurantalomakkeelle henkilöittäin ja kuukausittain. Lomakkeelle eritellään kuukausittain joka neljännelle riville henkilön palkka ja aika jona kulut ovat syntyneet, palkan sivukulut, mahdolliset lomarahat, sekä mahdolliset muut kulut Osa-aikaiset työntekijät ja työajanseuranta Kaikkien hankkeessa osa-aikaisesti työskentelevien tulee pitää kirjaa hankkeessa toteutuneista työtunneista. Osa-aikaisten työntekijöiden palkkoja ei hyväksytä prosenttiosuuksiin perustuen, vaan palkat tulee raportoida, ja ne maksetaan hankkeelle todellisuudessa tehtyjen työtuntien perusteella. Työajanseurantalomakkeelle tulee merkitä päivittäin tehdyt työtunnit sekä työtehtävät. Työajanseurantalomakkeen tulee olla sekä työntekijän että hänen esimiehensä allekirjoittama. Työajanseurannan tulee täsmätä taloudenseurantalomakkeeseen kirjattuihin palkkoihin. Mikäli työajanseuranta puuttuu, osa-aikaisten työntekijöiden palkkakulut eivät ole tukikelpoisia Matkakustannukset Hankkeen toteuttamiseen liittyvät matkakustannukset ovat tukikelpoisia halvimman matkustustavan mukaisina ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Korvauksen perustana on yleensä halvin julkinen kulkuväline. Kustannusten on oltava valtion matkustussäännön mukaisia, ja mahdollisten korvausten verohallinnon ohjeiden mukaisia. 19

20 Lentomatkat ovat tukikelpoisia ainoastaan silloin, kun edestakaisen matkan pituus on yli 800 km, tai jos matkakohteen sijainti edellyttää lentämistä. Lentäminen katsotaan sallituksi myös, jos se on kustannuksiltaan halvin matkustusvaihtoehto. Tässä tapauksessa hanketoteuttajan tulee kuitenkin kyetä osoittamaan, että lentäminen oli edullisin vaihtoehto kyseisenä ajankohtana ja kyseisellä matkustusreitillä. Lentoliput ja tarkistuskortit (boarding pass) on ehdottomasti säilytettävä. Korvaus oman auton käytöstä lasketaan yleensä julkisten liikennevälineiden käytöstä aiheutuvien kustannusten perusteella. Oman auton käyttö tai taksin käyttö tulee perustella aina erikseen matkalaskussa tai sen liitteenä olevassa selvityksessä. Ilman riittäviä perusteluja ne eivät ole tukikelpoisia. Hankkeen taloudenseurantalomakkeessa tulee selvittää matkan tarkoitus eli mihin hankekuvauksessa hyväksyttyyn hanketoimintoon matka liittyy, mistä minne matkustettiin, matkan ajankohta, matkustajat ja matkustustapa Laitteet Hanketoimintojen toteuttamisessa tarpeelliset laitehankinnat ovat tukikelpoisia, mikäli laitehankinnat on ennakoitu hankkeen budjetissa ja ne on hankittu hankesuunnitelman mukaisesti sellaisena ajankohtana, että niitä voidaan hankkeessa todellisuudessa hyödyntää. Esimerkiksi hankkeen viimeisten kuukausien aikana hankitut laitteet eivät pääsääntöisesti ole tukikelpoisia. Tällöin laitehankintaan liittyvät kulut voidaan hylätä vaikka laite olisi sisällytetty hankkeen budjettiin. Laitteiden teknisten ominaisuuksien on täytettävä hankkeen täytäntöönpanoa koskevat tekniset vaatimukset, ja niiden on vastattava asianmukaisia normeja ja standardeja. Tavanomaisia toimistolaitteita (kuten tulostin, kannettava tietokone, faksi, kopiokone, puhelin ja kaapelit) koskevat kulut eivät ole tukikelpoisia suorina kustannuksina, vaan ne on katsottava hallintokuluiksi Vuokraus ja leasing Vuokraus- ja leasingtoimiin liittyvät menot ovat kelpoisia yhteisrahoitukseen, jollei Suomessa voimassa olevista lainsäädännöstä ja käytännöstä eikä hankkeeseen liittyvän vuokrauksen tai leasingin kestosta muuta johdu Ostaminen Rahaston perustamispäätöksessä (574/2007/EY, art. 5, c-f alakohdat) mainittujen laitteiden 1 hankintaan liittyvät kulut ovat kelpoisia yhteisrahoitukseen. Tällaiset kulut ovat kelpoisia yhteisrahoitukseen oston kokonaiskustannuksen tai osakustannuksen perusteella, jos 1 Esimerkkejä päätöksen 574/2007/EY artiklassa 5 (alakohdat c-f) mainituista laitteista: Toimintavälineet, kuten tunnistimet, videovalvontavälineet tai asiakirjojen tutkintavälineet; ulkorajojen valvontaan tarkoitetut kulkuneuvot, kuten ajoneuvot, alukset, helikopterit ja erityisesti rajavalvontaan varustetut kevyet ilma-alukset; sekä tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmät. 20

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen ESR-HANKKEIDEN HALLINTOSEMINAARI 14.1.2009 / Helsinki Congress Paasitorni www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006. 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY

Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006. 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY Järjestelmä+ hanketarkastushavainnot ESR ja EAKR toimintasuunnitelmat Kansalliset

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot