Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty Ulkorajarahasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto"

Transkriptio

1 Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty Ulkorajarahasto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA ULKORAJARAHASTO RAHASTON HALLINNOINTI JA VASTUUVIRANOMAISEN YHTEYSTIEDOT RAHOITUSPÄÄTÖS JA MUUTOKSET RAHOITUSPÄÄTÖS JA SEN LIITTEET HANKKEEN TOTEUTUS- JA TUKIKELPOISUUSAIKA RAHOITUSPÄÄTÖKSEN MUUTOKSET Muutokset hankkeen sisältöön tai budjettiin Muutokset hankkeen kestoon TUEN MAKSAMINEN ENSIMMÄINEN RAHOITUSERÄ TOINEN JA KOLMAS RAHOITUSERÄ HANKKEEN HALLINNOINTI: TEHTÄVÄT JA VASTUUT HANKETOTEUTTAJAN JA HANKEKUMPPANIEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT OHJAUSRYHMÄ HANKKEEN ASIAKIRJAT JA NIIDEN SÄILYTYS SÄILYTYSTAPA JA -AIKA SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT HANKKEEN TALOUSHALLINTO HANKKEEN KIRJANPITO KULUJEN KIRJAAMINEN TALOUDENSEURANTALOMAKKEELLE TULOJEN KIRJAAMINEN TUKIKELPOISUUSEHDOT HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA NIIDEN DOKUMENTOINTI Osa-aikaiset työntekijät ja työajanseuranta MATKAKUSTANNUKSET LAITTEET Vuokraus ja leasing Ostaminen MUUT PROJEKTIKUSTANNUKSET OSTOPALVELUT HALLINTOKULUT ARVONLISÄVERON TUKIKELPOISUUS EI-TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKINNAT JA KILPAILUTTAMINEN Hankintatavat Hankintojen dokumentoiminen TEKIJÄNOIKEUSASIAT HANKKEEN TULOT EU-RAHOITUSOSUUS KANSALLINEN RAHOITUSOSUUS HANKKEEN TULOT JA VOITONTAVOITTELUN KIELLON PERIAATE RAPORTOINTI OHJEITA RAPORTOINTILOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN RAPORTTIEN LIITTEET RAPORTTIEN TOIMITTAMINEN RAPORTTIEN KÄSITTELY VASTUUVIRANOMAISEN SUORITTAMAT TARKASTUSKÄYNNIT

3 9.6. MAKSATUKSET (2. JA 3. OSARAHOITUSERÄ) JA TAKAISINPERINTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS EU-TUNNUSTEN KÄYTTÖ JA RAHASTON NÄKYVYYS HANKKEIDEN TARKASTUS JA VALVONTA HANKKEIDEN ARVIOINTI...36 LIITE I. HANKKEEN OHJEELLINEN AIKATAULU TYÖVAIHEITTAIN SOLID-RAHASTOISSA...37 LIITE II. HANKINTATAVAT JOHDANTO MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA ULKORAJARAHASTO RAHASTON HALLINNOINTI JA VASTUUVIRANOMAISEN YHTEYSTIEDOT RAHOITUSPÄÄTÖS JA MUUTOKSET RAHOITUSPÄÄTÖS JA SEN LIITTEET HANKKEEN TOTEUTUS- JA TUKIKELPOISUUSAIKA RAHOITUSPÄÄTÖKSEN MUUTOKSET Muutokset hankkeen sisältöön tai budjettiin Muutokset hankkeen kestoon TUEN MAKSAMINEN ENSIMMÄINEN RAHOITUSERÄ TOINEN JA KOLMAS RAHOITUSERÄ HANKKEEN HALLINNOINTI: TEHTÄVÄT JA VASTUUT HANKETOTEUTTAJAN JA HANKEKUMPPANIEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT OHJAUSRYHMÄ HANKKEEN ASIAKIRJAT JA NIIDEN SÄILYTYS SÄILYTYSTAPA JA -AIKA SÄILYTETTÄVÄT ASIAKIRJAT HANKKEEN TALOUSHALLINTO HANKKEEN KIRJANPITO KULUJEN KIRJAAMINEN TALOUDENSEURANTALOMAKKEELLE TULOJEN KIRJAAMINEN TUKIKELPOISUUSEHDOT HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET JA NIIDEN DOKUMENTOINTI Osa-aikaiset työntekijät ja työajanseuranta MATKAKUSTANNUKSET LAITTEET Vuokraus ja leasing Ostaminen MUUT PROJEKTIKUSTANNUKSET OSTOPALVELUT HALLINTOKULUT ARVONLISÄVERON TUKIKELPOISUUS EI-TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKINNAT JA KILPAILUTTAMINEN Hankintatavat Hankintojen dokumentoiminen TEKIJÄNOIKEUSASIAT HANKKEEN TULOT

4 8.1. EU-RAHOITUSOSUUS KANSALLINEN RAHOITUSOSUUS HANKKEEN TULOT JA VOITONTAVOITTELUN KIELLON PERIAATE RAPORTOINTI OHJEITA RAPORTOINTILOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN RAPORTTIEN LIITTEET RAPORTTIEN TOIMITTAMINEN RAPORTTIEN KÄSITTELY VASTUUVIRANOMAISEN SUORITTAMAT TARKASTUSKÄYNNIT MAKSATUKSET (2. JA 3. OSARAHOITUSERÄ) JA TAKAISINPERINTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS EU-TUNNUSTEN KÄYTTÖ JA RAHASTON NÄKYVYYS HANKKEIDEN TARKASTUS JA VALVONTA HANKKEIDEN ARVIOINTI...36 LIITE I. HANKKEEN OHJEELLINEN AIKATAULU TYÖVAIHEITTAIN SOLID-RAHASTOISSA...37 LIITE II. HANKINTATAVAT

5 1. JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu ulkorajarahastosta rahoitetuille EU-hankkeille. Oppaan tarkoituksena on tukea hankkeita käytännön projektityön hallinnoinnissa, hankkeen taloudenseurannassa sekä väli- ja loppuraporttien valmistelussa. Oppaaseen on myös koottu tärkeää tietoa esimerkiksi hankkeiden asiakirjahallinnosta ja hanketiedotuksesta. Oppaan sisältö perustuu rahastojen perustamis- ja täytäntöönpanopäätöksiin, rahastojen monivuotisiin ohjelmiin ja niitä toimeenpaneviin vuosiohjelmiin, mutta se pohjautuu myös hankehallinnossa yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin, parhaisiin käytäntöihin sekä hanketarkastuksissa esiin tulleisiin kysymyksiin ja ongelmakohtiin. Opas on luonteeltaan opastava ja neuvova. Se ei ole juridisesti sitova asiakirja eikä se kata kaikkea hankkeen toteuttamiseen ja tukikelpoisuuksiin liittyvää ohjeistusta eikä tapauskohtaisia kysymyksiä. Mikäli tämän oppaan ja rahastoa koskevien säädösten tai hankkeiden rahoituspäätösten välillä on eroavaisuuksia, pätevät säädökset ja rahoituspäätökset Määritelmät ja viittaukset Tässä oppaassa tarkoitetaan Vastuuviranomaisella sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksikköä, Todentamisviranomaisella sisäasiainministeriön talousyksikköä, Tarkastusviranomaisella sisäasiainministeriön sisäisen tarkastuksen yksikköä, Hankkeen toteuttajalla tai hanketoteuttajalla hankkeen täytäntöönpanosta vastaavaa oikeudellista yksikköä, Hankekumppanilla niitä toimijoita, jotka yhdessä hanketoteuttajan kanssa toteuttavat hanketoimintoja, joiden kustannuksia sisältyy hankkeen budjettiin, ja joille hanketoteuttaja siirtää osan hankkeelle myönnetystä EU-rahoituksesta. Kolmansilla osapuolilla muita hanketta rahoittavia tahoja kuin hanketoteuttajaa, hankekumppaneita tai EU-rahoitusta myöntävää tahoa. Hankkeen taloudenseurannalla SOLID-rahastojen taloudenseurantalomakkeelle laadittavaa koontia hankkeen toteutuneista kuluista. Kirjanpidolla hanketoteuttajan omaa kirjanpitoa. Perustamispäätöksellä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä 574/2007/EY ulkorajarahaston perustamisesta, Täytäntöönpanopäätöksellä ulkorajarahaston täytäntöönpanopäätöstä 2008/456/EY. Tässä oppaassa on huomioitu täytäntöönpanopäätöksen liitteenä oleviin tukikelpoisuussääntöihin hyväksytyt muutokset, 5

6 Tukikelpoisuussäännöillä rahaston täytäntöönpanopäätöksen liitettä XI Yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallinnan yleisohjelma Yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaan yleisohjelmaan kuuluu neljä rahastoa: Euroopan pakolaisrahasto (ERF), kotouttamisrahasto (IF), paluurahasto (RF) ja ulkorajarahasto (EBF). Rahastoja kutsutaan yhteisellä nimellä SOLID-rahastoiksi. Nimitys tulee yleisohjelman englanninkielisestä nimestä General Programme for Solidarity and Management of Migration Flows. Yleisohjelman avulla pyritään osaltaan vastaamaan EU:n kohtaamiin haasteisiin ulkorajavalvonnan ja maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan aloilla sekä edistämään yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä näissä asioissa. Suomessa SOLID-rahastoja hallinnoi sisäasiainministeriö Ulkorajarahasto Ulkorajarahaston avulla on tarkoitus edistää Euroopan ulkorajojen yhdennetyn rajavalvontajärjestelmän kehittämistä. Rahastosta tuetaan Euroopan unionin ulkorajavalvonnan kehittämiseen liittyviä toimia, kuten ulkorajoihin liittyvien tarkastus- ja valvontatehtävien tehokasta järjestämistä, matkustajavirtojen tehokasta hallinnointia ulkorajoilla sekä jäsenvaltioiden kolmansissa maissa toimivien konsuli- ja muiden viranomaisten järjestämien toimien hallinnoinnin parantamista jäsenvaltioiden alueelle suuntautuvien kolmansien maiden kansalaisten virtojen osalta Rahaston hallinnointi ja vastuuviranomaisen yhteystiedot Suomessa SOLID-rahastoja hallinnoi sisäasiainministeriö. Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö on kaikkien neljän rahaston vastuuviranomainen. Ministeriön talousyksikkö toimii rahastojen todentamisviranomaisena ja sisäisen tarkastuksen yksikkö tarkastusviranomaisena. Kaikki hanketta koskeva virallinen posti tulee toimittaa sisäasiainministeriön kirjaamoon. Hanketta koskevassa kirjeenvaihdossa tulee käyttää viitteenä hankenumeroa, joka löytyy hankkeen rahoituspäätöksestä. Yhteystiedot: Postiosoite: Käyntiosoite: Sisäasiainministeriö Kirkkokatu 12 Kirjaamo / ulkorajarahaston Helsinki PL 26 6

7 00023 Valtioneuvosto Sähköposti: Verkko-osoite: SOLID-rahastojen yhteyshenkilöiden nimet löytyvät päivitettyinä rahastojen www-sivuilta. 7

8 2. RAHOITUSPÄÄTÖS JA MUUTOKSET Esitykset hankkeiden rahoittamisesta tekee kunkin rahaston johtoryhmä asiantuntija-arvioiden pohjalta. Hankkeiden rahoituspäätökset valmistellaan johtoryhmän esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen rahaston vastuuviranomainen tekee virallisen päätöksen rahoitettavista hankkeista. Rahaston vastuuviranomaisena toimivan sisäasiainministeriön kansainvälisten asioiden yksikön ylijohtaja allekirjoittaa hankekohtaiset rahoituspäätökset. Hakijalla on valtionavustuslain (688/2001) mukainen oikeus hakea oikaisua päätökseen 30 päivän kuluessa rahoituspäätöksen tiedoksisaannista Rahoituspäätös ja sen liitteet Rahoituspäätöksestä käyvät ilmi hankkeen toteuttajan velvollisuudet ja vastuut, joten on tärkeää käydä päätös ehtoineen huolellisesti läpi. Hankkeen toteuttaja on vastuussa siitä, että hanke toteutetaan rahoituspäätöksen mukaisesti. Rahoituspäätös sisältää mm. seuraavat tiedot: hankkeen perustiedot (toteuttajan nimi, hankkeen nimi ja hankenumero) hankkeen toteuttama toimilinja ja mahdollinen erityistavoite hankkeen kesto kyseisellä rahoituskaudella mahdolliset hankekumppanit rahoittajatahot myönnetyn EU-rahoituksen määrä ja sen osuus kokonaisrahoituksesta kansallisen rahoituksen määrä ja sen vähimmäisosuus kokonaisrahoituksesta rahoituksen maksamisen ehdot, sisältäen o taloudenseurantaa ja kirjanpitoa koskevat säännöt o asiakirjahallintoa koskevat säännöt maksu- ja raportointijärjestelyt hankkeen valvonta määräykset ostopalveluiden ja muiden hankintojen kilpailuttamisesta määräykset hankkeen tiedotustoimien näkyvyydestä muut mahdolliset erityisehdot muutoksenhakuosoitus seuraavat liitteet, jotka muodostavat olennaisen osan rahoituspäätöstä: o hankkeen budjetti o hankekuvaus o menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt ja EU:n tunnuksen käyttöohjeet Hankkeen kuvaus ja budjetti ovat päätöksen liitteenä, ja muodostavat olennaisen osan päätöstä. Vastuuviranomainen seuraa hankkeen toteutumista näiden päätökseen liitettyjen hankeasiakirjojen mukaisesti. Rahoituspäätökseen on kirjattu kullekin hankkeelle hankenumero, joka on SOLID-rahastojen hallinnointiin liittyvä tunniste. Mikäli hanke saa rahoitusta useammasta vuosiohjelmasta, laaditaan hankkeelle jokaista kautta koskeva uusi päätös, johon kirjataan uusi hankenumero. 8

9 Hankenumero on esim. muotoa EBF0113A1. Hakijan tulee käyttää hankenumeroa viitteenä kaikessa yhteydenpidossa vastuuviranomaisen kanssa Hankkeen toteutus- ja tukikelpoisuusaika Hankkeen kesto on määritelty rahoituspäätöksessä, ja hankkeen kaikkien kustannusten tulee aiheutua sinä aikana. Hankkeelle ei voi syntyä kustannuksia ennen hankkeen alkamispäivää eikä sen päättymispäivän jälkeen. SOLID-rahastojen rahoitusta voi hakea kerran vuodessa. Mikäli hakijaorganisaatio suunnittelee useamman vuoden hanketta, on rahoitusta haettava kullekin rahoituskaudelle erikseen. Monivuotista hanketta rahoitetaan pääsääntöisesti enintään kolme vuotta. Ohjelmakauden päättymisen johdosta, tulee kaikkien hankkeiden päättyä kuitenkin viimeistään Rahoituspäätöksen muutokset Hanke on toteutettava rahoituspäätöksen, hyväksytyn hankesuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Hankkeen toteuttajan tulee säännöllisin väliajoin verrata hankkeen etenemistä ja kulujen toteumaa rahoituspäätöksen hankekuvaukseen ja budjettiin. Mikäli näyttää siltä, ettei hanke tule toteutumaan rahoituspäätöksen mukaisesti, voi rahoituspäätökseen, sen liitteenä olevaan hankekuvaukseen tai budjettiin hakea muutosta. Muutokset hyväksytään perustelluista syistä Muutokset hankkeen sisältöön tai budjettiin Huomattavien muutosten tekeminen hankkeen sisältöön tai budjettiin edellyttää kirjallista muutoshakemusta ja -päätöstä, mutta pienempiin muutoksiin riittää kevyempi menettely. Ennen muutettuihin toimenpiteisiin ryhtymistä tai muutoshakemuksen tekemistä hanketoteuttajan tulee aina olla yhteydessä rahaston vastuuviranomaiseen ja sopia menettelyistä muutoksen toteuttamiseksi. Tavallisimpia rahoituspäätöksen muuttamista vaativia huomattavia muutoksia ovat esimerkiksi: muutokset hankkeen toteuttajan laillisessa asemassa merkittävät muutokset hanketoiminnoissa kuten toimintojen toteuttamatta jättäminen tai korvaaminen kokonaan uusilla toiminnoilla konkreettisten projektitoimintojen määrälliset muutokset hankkeen kohderyhmään liittyvät muutokset hankkeen budjettiin tehtävät yli 10 prosentin siirrot budjetin kululuokkien välillä kokonaan uusien kustannusten lisääminen budjettiin hankehenkilöstön lisääminen tai henkilöstön tehtävien korvaaminen uusilla tehtävillä hankkeen rahoittajan tai hankekumppanin muutos hankkeen omarahoitusosuuden lisääminen tai muut huomattavat muutokset hankkeen rahoitusosuuksiin. 9

10 Sellaisia muutoksia, jotka oleellisesti muuttavat hankkeen luonnetta ja rahoituspäätöksen ehtoja, ei voida hyväksyä. Päätöksen mukaisen budjetin ylitystä ei oteta huomioon hankkeen EUrahoitusosuuden loppumaksatusta laskettaessa. Myönnetyn EU-rahoituksen euromäärää tai prosenttiosuutta hankkeen kokonaisbudjetista ei voida nostaa. Hankkeen toteuttaja ei voi siirtää kokonaisuudessaan rahoituspäätöksen perusteella syntyneitä oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle. Muutoksen ollessa vähäinen, siitä ei tarvitse tehdä muutoshakemusta. Vähäisiä muutoksia ovat mm. alle 10 % siirrot budjetin kululuokasta toiseen budjettiin jo sisältyvien kustannusten välillä. Jos hankkeen toteuttaja ei ole varma vaatiiko hankkeeseen suunniteltu muutos muutosta rahoituspäätökseen, asiasta kannattaa varmistaa rahaston vastuuviranomaiselta. Ostopalveluiden osuuden euromääräinen korotus vaatii kuitenkin aina muutoshakemuksen. Muutoshakemus tulee tehdä aina kirjallisesti sisäasiainministeriöön rahaston vastuuviranomaiselle ja sen liitteenä tulee olla kattavien perustelujen lisäksi kaikki muutokseen liittyvät asiakirjat ja mahdollinen uusi budjettiluonnos. Muutoshakemuksen allekirjoittaa hanketta toteuttavan organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava(t) henkilö(t). Muutoshakemus tulee tehdä aina ennen muutoksen toteuttamista. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään kuukautta ennen hankkeen päättymistä. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoshakemuksia ei hyväksytä kuin poikkeustapauksissa. Mikäli hankkeeseen on tehty muutoksia, joihin ei ole saatu vastuuviranomaisen myöntämää rahoituspäätöksen muutosta, niihin liittyvät kulut voidaan hylätä ja rahastosta maksettavaa tukea vähentää tai tarvittaessa periä takaisin Muutokset hankkeen kestoon Hankkeelle voidaan poikkeustapauksissa ja perustelluista syistä myöntää jatkoaikaa lyhyeksi ajanjaksoksi sen vuosiohjelman tukikelpoisuusajan puitteissa, mistä rahoitus on myönnetty. Kaikkien hankkeiden tulee päättyä viimeistään vuosiohjelman rahoituskauden päättyessä. Vuosiohjelmien tukikelpoisuusaika on NN NN+2. Siten esimerkiksi vuosiohjelmasta 2013 rahoitetun hankkeen tulee päättyä viimeistään Vapaamuotoinen jatkoaikapyyntö perusteluineen tulee lähettää kirjallisena rahaston vastuuviranomaiselle sisäasiainministeriöön. Jatkoaikapyyntö tulee jättää viimeistään kuukautta ennen hankkeen päättymistä. Jatkoajasta annetaan kirjallinen päätös (muutos rahoituspäätökseen). 10

11 3. TUEN MAKSAMINEN Rahaston tuki hankkeelle maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Valtionavustuslain (688/ momentti) edellytysten täyttyessä maksatuksista ensimmäinen ja toinen erä maksetaan ennakkomaksuna.. Mikäli ehdot ennakkomaksujen maksamiseksi eivät täyty, maksetaan tuki välija/tai loppuraporttien yhteydessä. Loppumaksatus/kolmas erä maksetaan hankkeen päättymisen jälkeen. Tuen maksaminen edellyttää, että tuen saaja on toimittanut vastuuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käytöstä sekä hankkeen sisällöstä ja sen toteutumisesta. Maksatusta haetaan maksatushakemuslomakkeella, joka löytyy rahaston verkkosivuilta osoitteesta Maksatushakemuksen allekirjoittaa hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava(t) henkilö(t). Maksatushakemuksessa ilmoitetaan haettava erä, hankkeen toteuttajaorganisaation pankkitiedot (IBAN-muodossa) sekä hankkeen vastuuhenkilön ja talousvastaavan yhteystiedot. Lisäksi maksatushakemuksessa sitoudutaan noudattamaan rahaston sääntöjä ja rahoituksen ehtoja. Rahastosta myönnetty tuki maksetaan hankkeen toteuttajaorganisaation maksatushakemuksessa ilmoittamalle tilille Ensimmäinen rahoituserä Rahoituspäätöksen saatuaan hankkeen toteuttaja toimittaa rahaston vastuuviranomaiselle ensimmäisen rahoituserän maksatushakemuksen. Valtionavustuslain (688/ momentti) edellytysten täyttyessä vastuuviranomainen maksaa rahoituspäätöksen mukaisesti enintään 50 % EU-rahoituksen kokonaismäärästä ensimmäisen maksatushakemuksen vastaanoton jälkeen. Vastuuviranomainen tekee rahoituserän maksamisesta maksatuspäätöksen, joka lähetetään hankkeen toteuttajalle. Hankkeen toteuttajan ja mahdollisen hankekumppanin välinen sopimus (ks. kohta 4.1. Hanketoteuttajan ja hankekumppanien tehtävät ja vastuut) tulee toimittaa tiedoksi vastuuviranomaiselle ennen ensimmäisen osarahoituserän maksamista Toinen ja kolmas rahoituserä Toisen ja kolmannen rahoituserän maksamisen edellytyksinä on, että hanketoteuttaja on toimittanut vastuuviranomaiselle hankkeen väli- ja loppuraportin, jotka sisältävät riittävät tiedot hankkeen etenemisestä. Vastuuviranomainen maksaa hankkeelle toisena ennakkomaksuna enintään 30 % myönnetystä EUrahoitusosuudesta väliraportin käsittelyn jälkeen. Väliraportti toimitetaan hankkeen puoliväliä seuraavan 30 päivän aikana, mutta ei kuitenkaan ennen kuin 70 % ensimmäisen osarahoituserän euromäärästä on käytetty. Hanketoteuttaja voi halutessaan jättää toisen ennakkomaksun hakematta, jolloin jäljelle jäävä rahoitusosuus maksetaan loppuraportin hyväksymisen jälkeen. Mikäli toista ennakkomaksatusta ei haeta, tulee hanketoteuttajan ilmoittaa siitä vastuuviranomaiselle ja pyydettäessä esittää tarvittavat tiedot hankkeen etenemisestä. Loppuerä myönnetystä EU-rahoitusosuudesta maksetaan, kun hankkeen toimittama loppuraportti vaadittuine liitteineen on hyväksytty vastuuviranomaisen toimesta. Kolmannen rahoituserän suuruus määräytyy hankkeen lopullisten hyväksyttyjen tukikelpoisten kokonaiskustannusten 11

12 perusteella. Rahaston vastuuviranomaisen hankkeille suorittamat maksatukset ovat lopullisia vasta komission tai muiden EU:n toimielinten suorittamien tarkastusten jälkeen. Lisätietoa toisen ja kolmannen EU-rahoituserän maksamisesta on tämän oppaan luvussa 9. joka käsittelee hankeraportointia ja maksatuksia. 12

13 4. HANKKEEN HALLINNOINTI: TEHTÄVÄT JA VASTUUT 4.1. Hanketoteuttajan ja hankekumppanien tehtävät ja vastuut Päävastuu hankkeen toteuttamisesta on aina hakijaorganisaatiolla. Rahastosta tuettavaa hanketta on hallinnoitava rahaston perustamispäätöksen ja täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti. Hankkeen toteuttajan vastuut on määritelty rahoituspäätöksessä. Hankkeen toteuttaja on vastuussa siitä, että hanke toteutetaan rahoituspäätöksen mukaisesti ja että hankkeen hallinnointi ja taloushallinto on järjestetty asianmukaisesti. Hankkeen toteuttaja on myös vastuussa siitä, että hankekumppanit noudattavat sekä hankkeen sisältö- että taloushallinnoinnissa rahaston sääntöjä. Mikäli hankkeen toteuttamiseen osallistuu hankekumppani, jolle syntyy hankkeessa kuluja ja jolle hanketoteuttaja siirtää osan EU-tuesta tulee osapuolten laatia keskinäinen kirjallinen sopimus. Sopimuksessa määritellään kummankin osapuolen osalta hanketoteutuksen ehdot ja velvollisuudet. Lisäksi hankesopimuksessa on hyvä määritellä seuraavat asiat: hankekumppanin hankkeessa suorittamaksi sovitut toimenpiteet sekä odotettavat tulokset aikataulu, jossa hankekumppanin suorittamat toiminnot hankkeessa toteutetaan hankekumppanin toiminnoista aiheutuvat kulut hankkeessa sekä niiden kirjaaminen hanketoteuttajan tai hankekumppanin kirjanpitoon hankekumppanin maksama osuus hankkeen kustannuksista hanketoteuttajan hankekumppanille siirtämä osuus EU-tuesta kulujen ja rahoituksen jakautuminen hankkeen toteutuessa suunniteltua pienempänä muut tapauskohtaiset seikat jotka edellyttävät sopimista hankekumppaneiden kesken. Hanketoteuttajan ja hankekumppanin välinen sopimus tulee toimittaa tiedoksi rahaston vastuuviranomaiselle kuukauden kuluessa hankkeen alkamispäivästä. Hankkeen ensimmäinen osarahoituserä maksetaan sen jälkeen, kun sopimus on toimitettu vastuuviranomaiselle. 4.2 Ohjausryhmä Hanketoteuttajaa suositellaan nimeämään hankkeelle ohjausryhmä. Ohjausryhmän tarkoituksena on taata hankkeen johtamisen tueksi mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja valvoa, että hanke toteutuu rahoituspäätöksen, hankesuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Ohjausryhmä ohjaa ja tukee hankkeen toimintaa ja osallistuu sen tulosten arviointiin. Tarvittaessa ohjausryhmä voi esittää esim. hankesuunnitelman muuttamista, hankkeen pienentämistä tai jopa hankkeen keskeyttämistä. Hankkeen väli- ja loppuraportit tulee käsitellä ohjausryhmän kokouksessa ennen raporttien toimittamista rahaston vastuuviranomaiselle. Ohjausryhmä ei ole oikeudellisesti vastuussa hankkeesta. Yllä mainittujen edellytysten lisäksi vastuuviranomaisella ei ole ehdottomia ohjeita ohjausryhmän koon tai kokoonpanon suhteen, mutta ohjausryhmän ihanteellinen koko on esim. 4-8 henkilöä hankkeen koosta ja luonteesta riippuen. On suositeltavaa, että ohjausryhmän puheenjohtaja ei ole 13

14 tuensaajaorganisaation edustaja eikä esim. hankkeen projektipäällikkö. Hankeasioita ei katsota käsitellyksi ohjausryhmässä vain yhden jäsenen osallistuessa kokoukseen. Yleinen hyvä käytäntö on, että vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Yksittäisten asioiden käsittelyssä riittää kirjallinen menettely esim. sähköpostitse - tällöin sähköpostitse saadut vastaukset tulee koota asian liitteeksi. Ohjausryhmän kokoonpanon muutoksia ei tarvitse erikseen hyväksyttää vastuuviranomaisella, vaan niistä riittää maininta väli- tai loppuraportissa. Jotta ohjausryhmällä on riittävät tiedot hankkeen tukemiseksi, seuraamiseksi ja arvioimiseksi, tulee hanketoteuttajan ensimmäisessä kokouksessa esitellä rahoituspäätöksen mukaiset hankkeen tavoitteet, toiminnot, budjetti ja suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi. Ohjausryhmän kokouksissa käsiteltäviä ja pöytäkirjoihin kirjattavia hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita ovat mm.: Rahoituspäätöksen mukaisten tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Hankkeen toiminnan itsearviointi mukaan lukien mm.: o hankkeen etenemisen kokonaisarviointi o mahdollisten muutostarpeiden ja ongelmakohtien tunnistaminen o tarvittavien korjaavien toimenpiteiden osoittaminen Hankkeen toteuttajaorganisaatiolle tarvittaessa tehtävät ehdotukset hankesuunnitelman muuttamiseksi (toteuttaja tekee varsinaisen muutospyynnön rahoittajalle) sekä niiden perustelut Seurantatiedot, osallistujapalautteet jne. Vaikuttavuus ja tuloksellisuus sekä tulosten hyödyntäminen Hankkeen tulosten ja hyvien käytäntöjen levittäminen Tiedottaminen o tiedotussuunnitelma ja sen toteutuminen Väli- ja loppuraportit ja niihin liittyvät kommentit ja palautteet Hankkeen budjetin käyttötilanne, rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hanketyöntekijöiden valinnat tai niiden tiedoksi saattaminen Ohjausryhmässä käsiteltävät asiat tulee kirjata pöytäkirjoihin riittävän kattavasti ja selkeästi, sillä ohjausryhmän pöytäkirjat otetaan huomioon hankkeen raportteja käsiteltäessä ja niistä voi olla hyötyä mahdollisten tarkastusten yhteydessä. 14

15 5. HANKKEEN ASIAKIRJAT JA NIIDEN SÄILYTYS Hankkeen asiakirjat toimivat todistuksena siitä, että hankkeen hallinnointi ja taloushallinto on hoidettu asianmukaisesti. Vastuuviranomaisen lisäksi sekä sisäasiainministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö rahaston tarkastusviranomaisena ja talousyksikkö todentamisviranomaisena että Euroopan komission tarkastajat tai heidän valtuuttamansa tahot suorittavat tarkastuksia hankkeisiin. Tarkastusten aikana asiakirjoja vaaditaan nähtäväksi. Hankkeelta vaadittavat asiakirjat eivät kuitenkaan palvele ainoastaan hallinnon tarkastuksia vaan asianmukaisesti säilytettynä ne toimivat hankkeen toteuttajan turvana mahdollisia epäsäännönmukaisuuksia eli varojen väärinkäytöstilanteita selvitettäessä. Myös toimijoiden oikeusturva edellyttää hankeasiakirjojen säilyttämistä 5.1. Säilytystapa ja -aika Kaikki hankkeen asiakirjat tulee säilyttää yhdessä paikassa. Hankkeelle tulee perustaa hankemappi, joissa kaikki hanketta koskevat asiakirjat ja muu materiaali säilytetään. Hankkeen asiakirjojen säilytysaika on 10 vuotta, joka lasketaan lähtien vastuuviranomaisen suorittamasta loppuerän maksusta tai takaisinperinnästä. Säilytettävien asiakirjojen tulee pääsääntöisesti olla alkuperäisiä. Osa hankkeen alkuperäisistä asiakirjoista voidaan säilyttää jossain yleisesti hyväksytyssä elektronisessa järjestelmässä (esim. laskutositteet), mutta niistä tulee kuitenkin tulostaa kopiot hankemappiin. Hankkeen toteuttajalta tulee löytyä myös kaikki hanketta koskevat hankekumppaneiden asiakirjat. Hankekumppanien kanssa tulee sopia asiakirjojen toimittamisesta hankkeen toteuttajalle säännöllisin väliajoin hankkeen toimeenpanon aikana. Siinä tapauksessa että hankkeen toteuttajan hallussa ovat ainoastaan kopiot hankekumppanin asiakirjoista, tulee hankkeen toteuttajan olla tietoinen mistä alkuperäiset asiakirjat ovat löydettävissä. Tämä tieto tulee olla myös hankemapissa. Mikäli hankkeen toteuttaja ei pysty esittämään tarvittavia asiakirjoja, rahaston vastuuviranomainen voi tarvittaessa ryhtyä myönnetyn rahoituksen osittaiseen tai täysimääräiseen takaisinperintään. Loppuraportin yhteydessä toimitettavassa hankkeen lopettamisilmoituksessa hankkeen toteuttajan tulee ilmoittaa, missä ja miten asiakirjoja säilytetään. Hanketoteuttajan velvollisuutena on pitää hankemappi aina ajan tasalla. Hanketoteuttajan tulee tarkistaa hankemapin rakenne ennen tarkastuskäyntejä ja varmistaa, että se sisältää kaikki hanketta koskevat asiakirjat. Hankemapin tulee olla sellainen kokonaisuus, että siitä voidaan tarkastaa koko hanke yhdellä kertaa vielä vuosien kuluttua hankkeen päättymisen jälkeen. 15

16 5.2. Säilytettävät asiakirjat Hankemapin tulee sisältää ainakin seuraavat asiakirjat: Hankehakemus liitteineen Rahoituspäätös liitteineen Rahoituspäätösten muutoshakemukset ja -päätökset Maksatushakemukset ja -päätökset Ohjausryhmän kokouskutsut ja -pöytäkirjat Sopimukset hankekumppanuudesta ja muut yhteistyösopimukset Henkilöstöön liittyvät päätökset (esim. työsopimukset, päätökset työntekijän siirtämisestä työskentelemään hankkeessa) Työajanseurantalomakkeet Taloudenseurantalomakkeet Tuloslaskelma Kirjanpidon pääkirjaote Laskut ja tositteet, matkaliput ja muut maksutositteet ALV-ohjaus Kilpailutus- ja hankinta-asiakirjat Hankkeen kannalta oleellinen kirjeenvaihto (myös sähköpostit) Väli- ja loppuraportit ja niiden liitteet sekä mahdolliset täydennyspyynnöt ja niiden vastineet Hankkeen tiedotussuunnitelma Julkaisut, raportit tms. hankkeen tuotokset Toteutettujen koulutusten, seminaarien ja tilaisuuksien kutsut, ohjelmat ja raportit Toteutettujen koulutusten, seminaarien ja tilaisuuksien osallistujalistat Kopiot hankkeen tiedotusmateriaalista, kuten lehti-ilmoitukset, tiedotteet, sanomalehdissä ilmestyneet artikkelit, tulosteet hankkeen verkkosivuista Kopio hankkeen lopettamisilmoituksesta 6. HANKKEEN TALOUSHALLINTO Hankkeiden taloushallinnossa noudatetaan paitsi kansallista lainsäädäntöä, myös Euroopan komission säädöksiä. 6.1 Hankkeen kirjanpito Hankkeen tuloista ja menoista on pidettävä kirjanpitoa. Hankkeen kirjanpito voidaan keskittää kokonaan hanketoteuttajan kirjanpitoon, tai kuluja voidaan kirjata myös hankekumppanin kirjanpitoon. Jälkimmäisessä tapauksessa tulee asiakirjojen säilytys järjestää niin, että hanketoteuttajalla on asiakirja-aineistosta vähintään oikeaksi todistetut kopiot myös hankekumppanin osalta. Molemmissa tapauksissa kirjanpitoon tulee perustaa hankkeelle oma projektikoodi, kustannuspaikka tai muu tunniste, jolla kaikki hankkeesta aiheutuvat tulot ja menot 16

17 voidaan yksiselitteisesti erottaa organisaation muusta kirjanpidosta. Menot tulee kirjata kirjanpitoon niin, että selitteistä käy ilmi mistä kulusta on kysymys ja mihin hanketoimintoon kulu liittyy. Kirjanpidon seurantaan ei riitä erillinen excel-taulukko eikä pelkkä tuloslaskelma. Tarkoituksena on, että kirjanpidon pääkirjaotteesta todennetaan mistä kuluista tuloslaskelman kulut koostuvat. Hankeraportoinnin liitteenä toimitettavan pääkirjan otteen todistaa oikeaksi allekirjoituksin hankkeen toteuttajaorganisaation talousasioista vastaavaksi määritetty henkilö, esimerkiksi kirjanpitäjä tai taloussihteeri. Hankkeen kirjanpidon otteen ja taloudenseurantaan merkittyjen hankkeen toteutuneiden kulujen tulee olla yhtenevät. 6.2 Kulujen kirjaaminen taloudenseurantalomakkeelle Kirjanpidon lisäksi hankkeen kulut kootaan vastuuviranomaisen toimittamalle taloudenseurantalomakkeelle, joka on esitäytetty rahoituspäätöksen liitteenä olevilla budjettitiedoilla. Toteutuneet kustannukset eritellään taloudenseurantalomakkeelle niin, että yhteys alkuperäiseen budjettiin sekä hyväksyttyihin hanketoimintoihin on helposti todennettavissa. On suositeltavaa, että taloudenseurantalomaketta täyttäessä lomakkeen toteumasaraketta verrataan vasemman puolen budjettisarakkeeseen. Taloudenseurantalomakkeen toteumasarakkeeseen merkittyjen kulujen tulee olla budjettisarakkeen kulukohtien mukaisia. Mikäli kulu on kirjattu hankekumppanin kirjanpitoon, tulee siitä olla selkeä merkintä tai maininta kyseisen kulun kohdalla taloudenseurantalomakkeessa. Taloudenseurantalomakkeella raportoidaan kaikki hyväksytyn hankebudjetin mukaiset kulut riippumatta siitä, mistä lähteistä kulu on rahoitettu. Kuluja ei siis jaotella taloudenseurantalomakkeessa rahoittajan mukaan. 6.3 Tulojen kirjaaminen Hankkeen kaikkien tulonlähteiden osuudet on kirjattava tuensaajan tilikirjanpitoon, ja ne on voitava eritellä ja tarkastaa. Hankkeen tuloiksi katsotaan kaikki rahoitusosuudet, jotka on myönnetty sille rahastosta taikka julkisista tai yksityisistä lähteistä, mukaan luettuna lopullisen tuensaajan oma rahoitusosuus, sekä hankkeen mahdollinen tuotto. Tuotolla tarkoitetaan hankkeelle muodostuneita tuloja myynnistä, vuokrauksesta, palveluista, maksuista tai muista vastaavista lähteistä. 17

18 7. TUKIKELPOISUUSEHDOT Tukikelpoisuuden lähtökohtana on, että raportoitavien menojen on oltava hankkeen rahoituspäätöksellä hyväksytyn budjetin mukaisia ja vastattava hankkeen toteuttajan tai hankekumppaneiden tosiasiassa suorittamia maksuja, jotka on kirjattu hanketoteuttajan tai hankekumppanin kirjanpitoon. Niiden on oltava (käteis)maksutapahtumia, kuitenkin lukuun ottamatta poistoja. Pääsääntöisesti menot on todennettava alkuperäisillä laskuilla, maksutositteilla ja -asiakirjoilla. Jos tämä ei ole mahdollista, menojen tueksi on esitettävä vastaavalla tavalla todistusvoimaiset kirjanpitoasiakirjat tai tositteet. Erityisesti on huolehdittava siitä, että menot on: kirjattu hankkeen kirjanpitoon hankkeen projektikoodilla tai erillisellä kustannuspaikalla, määritetty Suomessa sovellettavien kirjanpitosäännösten ja tuensaajan tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen mukaisesti, ja ilmoitettu sovellettavan vero- ja sosiaalilainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lisäksi tukikelpoisten menojen on täytettävä seuraavat ehdot: Niiden on liityttävä suoraan rahoituspäätöksessä lueteltuihin tukikelpoisiin toimiin Niiden on oltava tarpeellisia kunkin rahaston vuosiohjelmassa sekä rahoituspäätöksen liitteenä olevassa hankekuvauksessa kuvailtujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimintojen toteuttamiseksi Ne eivät liity organisaation perustoimintoihin tai muihin hankkeen ulkopuolisiin toimintoihin, kuten organisaation kehittämis- tai virkistystoimintaan tms. Niiden on oltava kohtuullisia ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisia erityisesti taloudellisuuden ja kustannustehokkuuden osalta; Niiden on täytynyt aiheutua lopulliselle tuensaajalle ja/tai hankekumppaneille; Niiden on liityttävä rahaston kohderyhmään; Niiden on täytynyt aiheutua rahoituspäätöksen erityismääräysten mukaisesti; Tukikelpoisten menojen on täytynyt aiheutua rahoituspäätökseen kirjatun hankkeen keston aikana. Poikkeuksena sääntöön ennen tukikelpoisuusaikaa hankittujen hankkeen käytössä olevien laitteiden poistot ovat tukikelpoisia hankkeen tukikelpoisuusajan osalta. Niitä ei ole rahoitettu/haettu rahoitettavaksi hankkeen budjetin ulkopuolisista lähteistä, esim. muista Euroopan unionin rahoituslähteistä. Seuraavassa on eritelty tukikelpoiset kustannuslajit sekä niihin liittyvät ohjeet: 7.1. Henkilöstökustannukset ja niiden dokumentointi Henkilöstökustannuksiin voidaan sisällyttää ainoastaan sellaisten henkilöiden palkkakustannuksia, jotka työskentelevät suoraan kyseisessä hankkeessa, ja joiden tehtävät ovat oleellisia ja keskeisiä hankkeen toteutuksen kannalta. Hankeorganisaation ulkopuolelta palkattujen kouluttajien ja muiden ulkopuolisten työntekijöiden palkkiot merkitään ostopalveluihin ja niissä on noudatettava ostopalveluihin liittyviä sääntöjä ja ohjeita (ks. kohta 7.7. Ostopalvelut). Hyväksyttäviä henkilöstökustannuksia ovat hankkeen toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön todelliset palkkakustannukset, niistä aiheutuvat sosiaaliturvamaksut ja muut palkkoihin liittyvät lakisääteiset kustannukset. 18

19 Lomarahat ovat tukikelpoisia vain hankkeessa työskentelyajan osalta. Jos lomarahat maksetaan kerran vuodessa, ovat ne tukikelpoisia ainoastaan kyseisellä lomakaudella hankkeessa työskenneltyjen kuukausien osalta. Hankkeen päättymisen jälkeen maksettavat hankkeen aikana ansaitut lomarahat voidaan kirjata hankkeelle lomapalkkavarauksena. Hankkeen hyväksyttävät henkilöstökustannukset on merkitty rahoituspäätöksen liitteenä olevaan hankkeen budjettiin. Kaikilla hankkeen työntekijöillä tulee olla työsopimus ja/tai päätös henkilön siirtämisestä työskentelemään hankkeessa. Henkilöstön palkkauksessa tulee noudattaa voimassaolevia työehtosopimuksia ja lainsäädäntöä. Palkkauskustannusten tulee olla alan taulukkopalkkojen ja muiden yleisten sekä tuensaajan omien palkkauskäytäntöjen mukaisia (esim. kunnalla ja valtiolla niiden hyväksymiä sopimuspalkkoja). Verot ja lakisääteiset maksut (erityisesti välittömät verot ja palkkojen sosiaaliturvamaksut) ovat tukikelpoisia menoja vain, jos hankkeen toteuttaja on ne todella maksanut. Mahdolliset bonukset, kannustimet, voitonjako-ohjelmat tai muut työsuhde-edut kuten lounas- tai liikuntasetelit eivät ole tukikelpoisia. Julkisten tahojen henkilöstön palkkakustannukset ovat tukikelpoisia siltä osin, kuin ne ovat aiheutuneet hanketoiminnoista. Näiden hanketoimintojen tulee olla sellaisia, joita kyseinen julkinen taho ei toteuttaisi, ellei asianomaista hanketta olisi otettu toteutettavaksi. Henkilöstö tulee siirtää tai nimetä toteuttamaan hanketta organisaation kirjallisella päätöksellä. Taloudenseurantalomakkeella eriteltyjen palkkakulujen tulee vastata loppuraporttilomakkeen kohdan 2 listausta hankkeen henkilöstöstä. Palkkakulut eritellään taloudenseurantalomakkeelle henkilöittäin ja kuukausittain. Lomakkeelle eritellään kuukausittain joka neljännelle riville henkilön palkka ja aika jona kulut ovat syntyneet, palkan sivukulut, mahdolliset lomarahat, sekä mahdolliset muut kulut Osa-aikaiset työntekijät ja työajanseuranta Kaikkien hankkeessa osa-aikaisesti työskentelevien tulee pitää kirjaa hankkeessa toteutuneista työtunneista. Osa-aikaisten työntekijöiden palkkoja ei hyväksytä prosenttiosuuksiin perustuen, vaan palkat tulee raportoida, ja ne maksetaan hankkeelle todellisuudessa tehtyjen työtuntien perusteella. Työajanseurantalomakkeelle tulee merkitä päivittäin tehdyt työtunnit sekä työtehtävät. Työajanseurantalomakkeen tulee olla sekä työntekijän että hänen esimiehensä allekirjoittama. Työajanseurannan tulee täsmätä taloudenseurantalomakkeeseen kirjattuihin palkkoihin. Mikäli työajanseuranta puuttuu, osa-aikaisten työntekijöiden palkkakulut eivät ole tukikelpoisia Matkakustannukset Hankkeen toteuttamiseen liittyvät matkakustannukset ovat tukikelpoisia halvimman matkustustavan mukaisina ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Korvauksen perustana on yleensä halvin julkinen kulkuväline. Kustannusten on oltava valtion matkustussäännön mukaisia, ja mahdollisten korvausten verohallinnon ohjeiden mukaisia. 19

20 Lentomatkat ovat tukikelpoisia ainoastaan silloin, kun edestakaisen matkan pituus on yli 800 km, tai jos matkakohteen sijainti edellyttää lentämistä. Lentäminen katsotaan sallituksi myös, jos se on kustannuksiltaan halvin matkustusvaihtoehto. Tässä tapauksessa hanketoteuttajan tulee kuitenkin kyetä osoittamaan, että lentäminen oli edullisin vaihtoehto kyseisenä ajankohtana ja kyseisellä matkustusreitillä. Lentoliput ja tarkistuskortit (boarding pass) on ehdottomasti säilytettävä. Korvaus oman auton käytöstä lasketaan yleensä julkisten liikennevälineiden käytöstä aiheutuvien kustannusten perusteella. Oman auton käyttö tai taksin käyttö tulee perustella aina erikseen matkalaskussa tai sen liitteenä olevassa selvityksessä. Ilman riittäviä perusteluja ne eivät ole tukikelpoisia. Hankkeen taloudenseurantalomakkeessa tulee selvittää matkan tarkoitus eli mihin hankekuvauksessa hyväksyttyyn hanketoimintoon matka liittyy, mistä minne matkustettiin, matkan ajankohta, matkustajat ja matkustustapa Laitteet Hanketoimintojen toteuttamisessa tarpeelliset laitehankinnat ovat tukikelpoisia, mikäli laitehankinnat on ennakoitu hankkeen budjetissa ja ne on hankittu hankesuunnitelman mukaisesti sellaisena ajankohtana, että niitä voidaan hankkeessa todellisuudessa hyödyntää. Esimerkiksi hankkeen viimeisten kuukausien aikana hankitut laitteet eivät pääsääntöisesti ole tukikelpoisia. Tällöin laitehankintaan liittyvät kulut voidaan hylätä vaikka laite olisi sisällytetty hankkeen budjettiin. Laitteiden teknisten ominaisuuksien on täytettävä hankkeen täytäntöönpanoa koskevat tekniset vaatimukset, ja niiden on vastattava asianmukaisia normeja ja standardeja. Tavanomaisia toimistolaitteita (kuten tulostin, kannettava tietokone, faksi, kopiokone, puhelin ja kaapelit) koskevat kulut eivät ole tukikelpoisia suorina kustannuksina, vaan ne on katsottava hallintokuluiksi Vuokraus ja leasing Vuokraus- ja leasingtoimiin liittyvät menot ovat kelpoisia yhteisrahoitukseen, jollei Suomessa voimassa olevista lainsäädännöstä ja käytännöstä eikä hankkeeseen liittyvän vuokrauksen tai leasingin kestosta muuta johdu Ostaminen Rahaston perustamispäätöksessä (574/2007/EY, art. 5, c-f alakohdat) mainittujen laitteiden 1 hankintaan liittyvät kulut ovat kelpoisia yhteisrahoitukseen. Tällaiset kulut ovat kelpoisia yhteisrahoitukseen oston kokonaiskustannuksen tai osakustannuksen perusteella, jos 1 Esimerkkejä päätöksen 574/2007/EY artiklassa 5 (alakohdat c-f) mainituista laitteista: Toimintavälineet, kuten tunnistimet, videovalvontavälineet tai asiakirjojen tutkintavälineet; ulkorajojen valvontaan tarkoitetut kulkuneuvot, kuten ajoneuvot, alukset, helikopterit ja erityisesti rajavalvontaan varustetut kevyet ilma-alukset; sekä tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmät. 20

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus

SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus SOLID-hankkeiden neuvontatilaisuus Kristiina Mauriala, Iikka Saunamäki Helsinki, 5.2.2014 Neuvontatilaisuuden sisältö Rahastojen tilannekatsaus Rahoituspäätös ja muutokset Hankkeen hallinnointi Hankeraportointi

Lisätiedot

Hankkeiden loppuraportointi

Hankkeiden loppuraportointi 15.11.2012 Hankkeiden loppuraportointi Sisältöraportointi Yleistä loppuraportoinnista Loppuraportin kautta vastuuviranomainen ja komissio saavat tiedot hankkeen toteutuksesta Raportointi on edellytys EU-rahoituksen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Hallinnollinen koulutus

Hallinnollinen koulutus Hallinnollinen koulutus Sisäasioiden rahastot AMIF Sonja Lyytikäinen Helsinki 27.1.2016 Yleiset velvoitteet laki sisäasioiden rahastoista asetus sisäasioiden rahastoista EU:n yleisasetus (horisontaaliasetus)

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

SOLID-rahastojen neuvontatilaisuus uusille hankkeille

SOLID-rahastojen neuvontatilaisuus uusille hankkeille SOLID-rahastojen neuvontatilaisuus uusille hankkeille SOLID-RAHASTOT Artsi Alanne Angelika Forsström Elina Sillanpää 7.2.2012 Lähtökohta Hankkeesta on tehty rahoituspäätös Hankkeen budjetti on hyväksytty

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE)

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE) 1 (6) 12.1.2017 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE) Keski-Suomen liitto myöntää tukea maakunnan kehittämisraha-, EAKR- ja ESR-

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

Euroopan pakolaisrahasto Europeiska flyktingfonden European refugee fund HAAPA

Euroopan pakolaisrahasto Europeiska flyktingfonden European refugee fund HAAPA Euroopan pakolaisrahasto Europeiska flyktingfonden European refugee fund HAAPA Haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamisen edistämishanke Kohderyhmänä haavoittuvat ryhmät Lapset

Lisätiedot

Hanke Salon keskusta-alueella Salo

Hanke Salon keskusta-alueella Salo PAIKAL - Paikallinen kehittäminen Turun ja Salon seuduilla Hanke Salon keskusta-alueella Salo 13.9.2016 Omaehtoisen, alhaalta ylöspäin suuntautuvan kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämistoiminnan

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Hallinnollinen koulutus

Hallinnollinen koulutus Hallinnollinen koulutus Sisäasioiden rahastot ISF, AMIF Sonja Lyytikäinen Helsinki 1.9.2016 Yleiset velvoitteet laki sisäasioiden rahastoista (903/2014) asetus sisäasioiden rahastoista (351/2015) EU:n

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017

Talousasiat. Hankkeen elinkaari 9/11/2015. KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus. Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 Talousasiat KA1 - Liikkuvuus 2015 9.9.2015 Aloituskoulutus Hankkeen elinkaari Hankekausi 1.6.2015 31.5.2017 2016 2017 Mahdollinen paikan päällä tehtävä tarkastus LIIKKUVUUKSIEN SEURANTA JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA Viite Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) Muistio 12.5.2011 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Helsinki 11.6.2013 Maksajan ja rahoittajan roolit maksatusprosessissa Maksatuksen ajankohtaisia

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä?

Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? Mitä kustannuksia julkisen tutkimuksen projektille voidaan hyväksyä? Miten projektiseuranta on järjestettävä? 7-2016 1/22 Copyright Tekes Tilitysohjeen sisältö Mitä asioita otettava huomioon heti projektin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään)

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään) Luethan ensin hakemuksen täyttöohjeet. Huom! Hyrrä toimii parhaiten Mozilla Firefox selaimella varmista, että selaimen oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta, kohdasta uusi yksityinen ikkuna selain

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdes... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/545/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Vauhtia hankkeeseen. Hankkeen aloittaminen ja dokumentointi

Vauhtia hankkeeseen. Hankkeen aloittaminen ja dokumentointi Vauhtia hankkeeseen Hankkeen aloittaminen ja dokumentointi Vastuut ja velvollisuudet Hankkeesta vastaa aina hakija = yhdistyksessä hallitus! Hakijalla on velvollisuus perehtyä rahoitusehtoihin. Hankkeen

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino

Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille. Kirsi Leino Taloudelliset edellytykset Tekes-projektille Kirsi Leino 28.1.2016 Perusasioiden tulee olla kunnossa Alfa rating Luottotiedot Verovelat Ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri (alv-rekisteri) Oma

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: KymRIS Smart Specialisation in Northern Growt... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 9.6.2015 EURA 2014/595/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginhallitus 4.2.2013 74 Voimaantulo 1.1.2013 Soveltamisala 1 Raahen kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi

Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi Maksatusprosessikoulutus ESR -hanketoimijoille Seinäjoki 24.5.2011 Hankkeen hallinto ja raportointi - Ohjausryhmä - Hankkeen asiakirjat - Hankkeen raportointi ESR - koordinaattori Terhi Pajumäki OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot