SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Tehostettua asumispalvelua muistisairaille Kunta Kunnan nimi Espoo Sijaintikunta Espoo Sijaintikunnan yhteystiedot Espoon kaupunki / Vanhustenpalvelut, Pitkäaikaishoito, Asumispalvelut Merikansantie 3-5, PL 2400, Espoon kaupunki, puh. (09) Fax: (09) Palvelujen tuottajan virallinen nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Toimintayksikön nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Toimintayksikön postiosoite Suotorpantie 14 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Tuula Laulaja Postiosoite Suotorpantie 14 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Espoo Postitoimipaikka Espoo Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Vastuuvakuutus, sopimusnumero J, LähiTapiola 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Dementiakoti Villa Tapiola Oy kehittää ja tuottaa ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua muistisairaille henkilöille kuntien, omaisten ja yksityisen henkilön tarpeisiin Espoon kaupungissa. Tällä toiminnalla se tarjoaa mahdollisuuden muistisairaalle tuettuun, ohjattuun ja kodinomaiseen asumiseen. avi21u1 1/19

2 Arvot ja toimintaperiaatteet Dementiakoti Villa Tapiolan perusarvot ovat: -kunnioittaminen,arvostaminen -yhteisöllisyys -vapaus Toimintaperiaatteemme ovat: asiakaslähtöisyys ja eettisyys kuntouttava työote näyttöön ja käyvän hoidon suosituksiin perustuvat hoitokäytännöt kirjalliset hoito-ja palvelusuunnitelmat saumattoman yhteistyön toteuttaminen eri palveluntuottajien sekä omaisten ja lähihenkilöiden kanssa Päivittämissuunnitelma Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan toiminnan tai viranomaismääräysten tai ohjeiden muuttuessa. Omavalvontasuunnitelma tarkastetaan vähintään vuosittain, vaikkei siihen tulisikaan mitään muutoksia. Sunnitelman ajan tasalla pitämisestä/päivittämisestä sekä päivitetyn version henkilökunnalle tiedoksi saattamisesta vastaa Tuula Laulaja. Ajantasainen suunnitelma löytyy printattuna kokoushuoneesta ja www-sivuilta 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Tuula Laulaja, toimitusjohtaja Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Tuula Laulaja, Suotorpantie 14, Espoo puh: , Toimitusjohtaja Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Tuula Laulaja, toimitusjohtaja (esh), 6 sairaanhoitajaa, 7 lähi-/perushoitajaa, 2 hoiva-avustajaa, geronomi, sosiaaliohjaaja, fysioterapeutti, 1,2 laitosapulaista, emäntä sekä osa-aikainen talonmies. Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Henkilöstö on osallistunut omavalvontasuunnitelman laatimiseen esittämällä näkemyksiään sisällöstä. Henkilökunnalle tiedotetaan jatkuvasti viikkopalavereiden yhteydesssä omavalvonnan toteuttamisesta ja poikkeamien havaitsemisesta, kirjaamisesta ja mahdollisista muutostarpeista. Kaikilla työntekijöillä on vastuu siitä, että toiminnan kokonaisuus ja yksittäiset päivän toiminnat toteutuvat suunnitellusti. Omavalvontasuunnitelma on osa henkilöstön perehdyttämissuunnitelmaa. Perehdyttämissuunnitelmasta ilmenee, miten uuden työntekijän, sijaisen, opiskelijan ja monikulttuurisen henkilöstön perehdyttäminen etenee ja miten perehdyttämisen toteutumista seurataan ja arvioidaan. Tarvittaessa järjestämme koulutusta. Vuosittain pidettävissä kehityskeskusteluissa keskustellaan omavalvonnan toteutuksesta. avi21u1 2/19

3 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Saamme asiakkailtamme (asukkaat, omaiset ja läheiset) suullista palautetta päivittäin ja niistä kirjaamme kaikki toimenpiteitä vaativat, hyvät kehittämisehdotukset sekä muut usein toistuvat palautteet Hilkkaohjelmaan. Kodin pääoven eteistiloissa on palaute-ja aloitelaatikko (tonkka), jonne asiakkaat (asukkaat, omaiset ja läheiset) voivat laittaa palautetta. Asiakkailtamme keräämme palautetta kyselyllä vuosittain. Kysely on laadittu siten, että se kattaa kaikki toimintamme osa-alueet ja siten saamme laajasti tietoa asiakastyytyväisyydestä. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Reagoimme kaikkeen saamaamme palautteeseen. Jos esimerkiksi aloitelaatikkoon palautteen jättänyt on maininnut nimensä, kiitämme palautteesta ja vastaamme siihen. Palautteet käsitellään kuukausittain henkilökuntakokouksen yhteydessä. Välitöntä reagointia vaativat asiat saatetaan toimitusjohtajalle tiedoksi välittömästi. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Kehitämme toimintaamme joustavasti saamamme palautteen suuntaisesti. Mikäli voimme ja tärkeäksi koemme, voimme muuttaa toimintatapojamme nopeastikin. Suuremmat toiminnan muutoksen linjaukset tehdään vuosittain toimintasuunnitelman laatimisen yheydessä. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Asiakaspalautejärjestelmää kehitetään saatujen palautteiden avulla, vuosittaisen kyselyn avulla ja henkilökuntakokouksissa. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Riskien tunnistaminen on toteutettu koko henkilökunnan yhteistyönä. Riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tulevat usein eteen normaalissa työnteossa. Työntekijän vastuulla on tuoda ne välittömästi tiedoksi. Asiat käsitellään henkilökuntakokouksissa, jos ne eivät edellytä välitöntä toimintaa. Välitöntä toimintaa edellyttävät asiat saatetaan välittömästi tiedoksi toimitusjohtajalle. Riskien tunnistaminen on kuvattu turvallisuussuunnitelmassa. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Kaikki läheltä piti-tilanteet ja vaaratilanteet kirjataan Hilkka-ohjelmaan turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Tilanteet käsitellään yhdessä henkilökunnan ja toimitusjohtajan kanssa. Jokaisesta läheltä piti-tilanteesta selvitetään vähintään -tilanteen kuvaus -mitä havaittiin -mitä tehtiin -mitä opittiin avi21u1 3/19

4 Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Henkilökuntakokouksessa mietitään yhdessä miten havaittu toiminnan poikkeama poistetaan ja muutetaan toimintaa niin, ettei poikkeama uusiudu. Kaikille asianosaisille annetaan tarpeen mukaan mahdollisuus keskustella asiasta. Asiakkaalle ja hänen läheisilleen annetaan tietoa ja tukea. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Henkilöstölle tiedotetaan korjaavat toimenpiteet henkilökuntakokouksien yhteydessä. Tiedottamisesta henkilöstölle ja yhteistyötahoille vastaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja tilastoi tapahtuneet läheltä piti- tilanteet ja tilasto liitetään vuosittain tehtävään toimintakertomukseen. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Asiakkaiden tarpeet määrittelevät, mitä osaaamista henkilökunnalta edellytetään. Villa Tapiolassa on 18 hoitotyöntekijää joista 6 on sairaanhoitajaa, yksi geronomi, yksi sosiaaliohjaaja, yksi fysioterapeutti, 7 hoitajaa ja 2 hoiva-avustajaa. Henkilöstömitoitus on 0,6/asukas. Lisäksi kodissamme työskentelee 1,2 laitosapulaista, emäntä ja osa-aikainen talonmies. Aamussa ja iltavuorossa on vähintään 4 työntekijää joista pääsääntöisesti yksi on aina sairaanhoitaja. Vähintäänmiehitys on sama myös viikonloppuna. Sairaanhoidon opiskelija voi tomia sairaanhoitajan tehtävissä kun hän on suorittanut vähintään 140 opintopistettä ja jolla on hyväksytyt suoritukset sekä lääkehoidosta että lääkelaskuista. Sairaanhoidon opiskelija voi toimia hoitajan tehtävissä kun hän on suorittanut vähintään 60 opintopistettä sekä työssä oppimisen harjoittelujaksot terveydenhuoltoalan kohteessa hyväksytysti. Lisäksi hänellä tulee olla hytyväksytyt suoritukset lääkehoidosta ja lääkelaskuista. Lähihoitajaopiskelija voi toimia hoitajan tehtävissä kun hän on suorittanut kasvun tukemisen sekä hoito-ja huolenpidon opinnot ja jolla on hyväksytyt suoritukset lääkehoidon ja lääkelaskujen opinnoista. Sijaisuuden kesto on tällöin enintään (3) kuukautta. Villa Tapiola on solminut monen sosiaali-ja terveydenhuoltoalan oppilaitoksen kanssa harjoittelusopimuksia. Opiskelijoita on siis vaihteleva määrä eri vuodenaikoina. Opiskelija työskentelee aina ammatillisesti koulutetun työntekijän ohjauksessa. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Laatimallamme rekrytointiprosessilla pyrimme vastaamaan oikea-aikaisesti ja laadukkaasti henkilökuntatarpeeseen. Ennakointi on rekrytoinnissa tärkeää. Villa Tapiolan johtaja arvioi henkilökunnan riittävyyttä ja pätevyyttä suhteessa asiakkaiden tarpeisiin. Havaitessaan rekrytoinnin tarpeen, hän aloittaa joko sisäisen tai ulkoisen rekrytointiprosessin. Ulkoisessa rekrytointiprosessissa laitamme ilmoituksen mol.fi-palveluun. Henkilökunnan kelpoisuuden tarkistamme aina JulkiTerhikistä. Sijaiset hankimme osaksi vanhoista työntekijöistämme, osaksi meillä olleista opiskelijoista ja osa rekrytoidaan www-sivujen kautta hakeneista "keikkalaisista". Haastattelujen yhteydessä tarkastamme hakijoiden kelpoisuuden kyseiseen tehtävään. Villa Tapiola edellyttää hoitohenkilöstönsä rekisteröitymistä Valviran ylläpitämään ammattihenkilöstön avi21u1 4/19

5 rekisteriin. Arvioimme lisäksi hakijan soveltuvuutta työhön niin ammatillisen kolutuksen, aikaisemman työkokemuksen kuin henkilökohtaisten ominaisuuksiensakin perusteella. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Villa Tapiolassa on perehdyttämissuunnitelma jonka osana on omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma sisältää vakituiseen palvelussuhteeseen ja lyhytaikaiseen sijaisuuteen tulevan työntekijän sekä monikultttuurisen henkilöstön perehdyttämisen. Se sisältää myös opiskelijoiden ja työkokeiluun osallistuvien perehdyttämisen. Perehdytyksen jälkeen arvioidaan perehdytyssuunnitelmaa. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Henkilökunnan ammattitaitoa ylläpidetään koulutuksien avulla. Näin taataan, että henkilöstön osaaminen on Villa Tapiolan asiakkaiden tarpeiden edellyttämällä tasolla. Villa Tapiolassa on koulutussuunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Suunnitelma perustuu seuraaville rakenneosille: asiakkaiden, työntekijän, työyhteisön, johdon ja yhteiskunnalliseen näkökulmaan ottaen huomioon kansainvälisyyden. Työilmapiiriä tai työtyytyväisyyttä selvitetään vähintään joka toinen vuosi ja tuloksia hyödynnetään toimintaa kehitettäessä. Työhyvinvointia ylläpidetään työterveyshuollon, virkistyspäivien ja työnohjauksen avulla. Lisäksi vakituiset työntekijät kuuluvat Työntekijän hoitoturva- vakuutuksen piiriin koeajan päätyttyä. Henkilöstön sairauspoissaoloja ja vaihtuvuutta seurataan. Villa Tapiolassa on lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi työhyvinvointisuunnitelma. Ammattitaitoa ja sen kehittymistä sekä johtamista seurataan vuosittain pidettävien kehityskeskustelujen avulla. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Henkilöstöasioista keskustellaan yhteisesti henkilökuntakokouksissa. Toimitusjohtaja seuraa henkilökuntatilannetta ja kokonaisuutta yleensä ja päättää tarvittavat toimenpiteet yhteistyössä henkilökunnan kanssa. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Kodissa on 24 asuinhuonetta joissa jokaisessa on oma wc-ja suihkutila. Huoneista 18 on yhden hengen huonetta km. 15 m2 ja kylpyhuone ja kuusi kahden hengen huonetta km. 18 m2 ja kylpyhuone. Kaikki tilat ovat inva-mitoitettuja. Kodin toimesta huoneissa on Merivaaran Aurora+ sähkösängyt, antidecubitus-patjat, paloturvalliset vuodevaatteet ja verhokappa. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti kalustaneet huoneensa itse, mutta huoneita on kalustettu myös kodin toimesta. Asiakkaat sijoitetaan huoneisiin vapautuneen paikan mukaan. Pyrimme yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja läheisten kanssa löytämään jokaiselle asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun. avi21u1 5/19

6 Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Kodissa on asiakkailla käytössä neljä oleskelutilaa ruokasalin ja saunaosaston lisäksi. Kaikki kodin tilat ovat esteettömiä, inva-mitoitettuja ja helppokulkuisia.kävelytilat kodin sisällä ovat väljät ja selkeät ja siksi houkuttelevat omalta osaltaan liikkumaan. Ruokailutilan kalusteet ovat puuvalmisteisia ja helposti puhdistettavia. Oleskelutilojen istumaryhmät ovat keskenään erilaiset periaatteella jokaiselle jotakin. Kalusteet ovat pääosin vanhustenhuollon erityiskalusteita. Takkahuonessa on nahkaverhoiltu istumaryhmä baaritiskineen. Tasot ja pöydät ovat puuvalmisteisia. Saunatilat ovat toimivat ja käytännölliset. Jokainen asiakas pääsee saunaan niin halutessaan vaikka useamman kerran viikossa. Ulkoilutiloja on kolme. Ruokasalin vieressä on terassi (30m2), jossa asukkat voivat nauttia kesäaikaan päiväkahvinsa ja miksei ateriansakin. Sisäpiha (170m2) on kodin käytetyin ulkoilutila. Sinne mahtuvat kaikki asukkaamme yhtäaikaa ja lisäksi vierailijoitakin. Kukkaistutuksineen se on viihtyisä tila sekä ruokailla että nauttia erilaisista kulttuuriesityksistä. Suurin ulkoalueemme on"isoäidin puutarha" (660m2). Siellä on paljon nurmikkoalueita, pergola ja huvimaja. Päärynä-, luumu- ja omenapuut ovat jo kasvaneet puiksi ja marjapensaat houkuttelevat maistamaan tuttuja makuja. Aitauksien vieressä kiertää soritettu alue, jota pitkin pääsee kiertämään alueen. Eniten puutarhaa käytetään oleskeluun ja ulkoleikkien pelaamiseen. Kaikkiin ulkotiloihin on vapaa pääsy ja asukas voi hyödyntää tiloja itsenäisesti mieltymystensä mukaan. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Tilamme antavat asiakkaille mahdollisuuden sekä yksityisyyteen että yhteisöllisyyteen. Oleskelutilat ovat esim. hyödynnettävissä asiakkaan syntymäpäivillä jolloin on luonnollisesti myös omaisia ja läheisiä paikalla. Tiloja on helppo myös muuttaa eri tilanteiden mukaan. Yleisilmeeltään tilat ovat harmonisia ja viihtyisiä. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Villa Tapiolassa on siivous- ja jätehuoltosuunnitelma. Siivouspalvelu ostetaan osittaintuija Karlson Oy:ltä. Sopimukseen kuuluu viikkosiivous yleisissä tiloissa, (kuten ruokasali, oleskelutilat, käytävät, sauna-ja kodinhoitotilat sekä sosiaaliset tilat) ja kerran vuodessa tapahtuva asukashuoneen ja wc-tilan suursiivous. Asukashuoneiden päivittäinen sekä viikkosiivous kuuluu laitoshuoltajalle. Pyykkihuolto hoidetaan talon oman henkilökunnan toimesta. Päivittäisestä pyykistä vastaa laitoshuoltaja ja tarvittaessa hoitajat ilta-yövuoron aikana sekä viikonloppuisin. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Sisäilmaa havainnoidaan tunnepuoleisesti. Kotimme on liitetty kaukolämpöön ja sisäanturit säätelevät lämpöä automaattisesti. Ilmastointilaitteet on kytketty Ouman- EH-net-verkkoon ja ilmastoinnin suodattimet vaihdetaan kun tulosuodattimien paine-ero näyttää lukua 100, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Sisäilman laadusta vastaa toimtusjohtaja Tuula Laulaja Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Villa Tapiolassa on kuvaus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. Käytössämme on mm. verenpainemittari, verensokerimittari, pika-crp-laite, leukosyyttimittari, korvalamppu, digitaalilämpömittari ja happisaturaatiomittari. Mittarit puhdistetaan jokaisen käyttökerran jälkeen ja kalibroidaan kerran vuodessa. Pika-crp-laitteen käyttö varmistetaan kuukausittaisella kontrollimittauksella. Lisäksi käytössämme on pyörätuolivaaka, potilasnostureita ja hydraulinen kallistava suihkutuoli sekä Deko pesu-ja desinfiointikone. Laitteet puhdistetaan jokaisen käyttökerran jaälkeen ja huolletaan vuosittain. Dekolaitteella on oma puhdistusohjelma. avi21u1 6/19

7 Vastuuhenkilön yhteystiedot Tuula Laulaja, Suotorpantie 14, Espoo puh: , Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Toimitiloja tarkkaillaan jatkuvasti ja pienimuotoisia korjaustöitä tehdään tarvittaessa. Laitteita ja tarvikkeita hankitaan tarpeen mukaan ja uusitaan tarvittaessa. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Tuula Laulaja, Suotorpantie 14, Espoo puh: , Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Villa Tapiolassa on pelastussuunnitelma jonka liitteenä on turvallisuusselvitys. Pelastussuunitelman toimivuutta harjoitellaan vuosittain. Kodissamme on kattava sprinklerijärjestelmä ja automaattinen paloilmoitin. Villa Tapiolassa on suunnitelma väkivallan uhan varalle sekä ensiapusuunnitelma. Lisäksi on kirjalliset ohjeet toimimisesta erityistilanteissa, ohjeet ensiavun saamiseksi ja riittävä määrä ensiapuvälineitä. Asiakkaan huomaamatta poistuminen on estetty pääsisäänkäynnin välioven sähköisellä lukolla. Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön hoitajakutsujärjestelmä kun asiakas sitä tarvitsee. Hygieniavastaava on nimetty ja taruntatautien ehkäisemiseksi toteutetaan kullonkin voimasssa olevia ohjeita, jolloin myös henkilöstölle järjestetään tarvittaessa koulutusta. Fyysinen ympäristö on esteetön ja turvallinen liikkua. Sähkölaitteet ovat ehjiä ja kunnossa. Valaisimet on turvallisesti sijoitettu ja valoa riittävästi. Jos jokin laite toimii epänormaalisti tai menee rikki, se on välittömästi poistettava käytöstä. Asiakkaiden käytössä olevat apuvälineet ovat riittävät ja asianmukaiset. Kotimme ei pysty takaamaan mahdollisia vahinkoja asiakkaiden omaisuuden suhteen. Siksi suosittelemme asiakkaille, omaisille ja läheisille, että kotiimme ei tuotaisi arvokkaita esineitä yms. (esim. on ikävää jos ainoat vanhat valokuvat jostain syystä tuhoutuvat). Jokainen Villa Tapiolan työntekijä on vastuullinen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. avi21u1 7/19

8 Henkinen turvallisuus tulee uhan alaiseksi asiakkaan siirtotilanteissa esim. sairaalaan siirto. Tämän ehkäisemiseksi siirtotilanteissa meiltä lähtee aina hoitaja asiakkaan mukaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi. Poikkeuksena on yöaika jolloin emme pysty lähettämään hoitajaa mukaan. Tällöin varmistamme heti seuraavana aamuna asiakkaamme tilan. Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Kodissa toimii automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ja sprinklerilaitteisto. Molemmille laitteille tehdään kuukausikokeilu kerran kuukaudessa. Laitteisiin liitetty akkuvalokeskus koekäytetään kolmen kuukauden välein. Lisäksi kuukausittain mitataan Espoon kaupungin vedenpaine. Paloilmoitinjärjestelmästä on huoltosopimus Siemensin kanssa ja sprinklerilaitteistosta on huoltosopimus Aren kanssa. Kuukausikokeilut ja kolmen kuukauden välein tehtävän akkulaitteiden kokeilu tehdään suunnitelmallisesti. Sähköinen ovien valvonta sormepäätunnistein ja koodilukituksella. Ovet voidaan aukaista ja lukita lisäksi myös tietokoneen kautta. Henkilökunta voi avata oven joko sormenpäätunnisteen tai koodin avulla. Jokaisella työntekijällä on oma koodinsa. Poistuvat vieraat pääsevät ulos pääoven koodin kautta. Koodi on nähtävissä kanslian ikkunalla. Ovet ovat erikseen ohjautuvia jolloin jos yksi ovi menee epäkuntoon niin se ei vaikuta muihin oviin. Tulipalon sattuessa ovet avautuvat automaattisesti. Mahdollisissa vikatilanteissa otetaan yhteyttä Deltabit Oy:n henkilökuntaan ja he pystyvät etätyöskentelyä apuna käyttäen korjaamaan tilanteen tai tulevat paikan päälle. Ovivalvonta laitteiston toimivuudesta vastaa Tuula Laulaja. ISS Virtuaalivartija- järjestelmä on mahdollisia murtovarkaita ym. asiaankuulumattomia varten. Yöhoitajalla on ranneke kädessään ja painamalla rannekkeen napista tulee vartija(t) paikalle pikaisesti. Lisäksi järjestelmään kuuluu 360 asteinen kamera joka on sijoitettu ruokasalin, kanslian ja pääoven väliin. Kun hoitaja on painanut jostain syystä nappia aukeaa kamera ja ISS:n valvontayksikkö näkee mahdollisen tapahtuman. ISS:n yksiköstä lisäksi soitetaan kotiimme ja varmistetaan asia. Jos ei soittoon vastata, he tulevat automaattisesti. Laiteen toimivuudesta vastaa Tuula Laulaja. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Asiakkailla on vuoteena Merivaaran Aurora+ sähkösängyt. Jos sänky toimii epänormaalisti tai ei toimi ollenkaan, hoitaja kertoo asiasta johtajalle. Sängyt huolletaan säännöllisesti kerran vuodessa. Huollosta ja toimivuudesta vastaa talonmiehemme Jouni Uusi-Illikainen. Asiakkaiden siirtämisen apuvälineinä on kaksi Arjon Sara 3000 potilasnosturia. Jos nosturi toimii epänormaalisti tai ei toimi ollenkaan, hoitaja kertoo asiasta johtajalle. Toimivuudesta vastaa Tuula Laulaja Hahmotushäiriöisten asiakkaiden pesutilanteessa käytetään Revalin Soflex jalkapolkimella hydraulisesti korkeussäädettävää suihkutuolia Siinä on asiakkaan miellyttävä istua ja se on turvallinen. Tarvittaessa tuolin voi kallistaa hiukan taaksepäin jolloin hiustenkin pesu sujuu paremmin. Huollon hoitaa Rehamed. Toimivuudesta vastaa Tuula Laulaja. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Palo-ja pelastuskoulutusta järjestetään vuosittain paloharjoituksen yhteydessä Muuta koulutusta järjestetään tarvittaessa. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET avi21u1 8/19

9 Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Villa Tapiola on hyväksytty vanhustenpalvelujen ympärivuorokautisten asumispalvelujen tuottajana tarpeenmukaisena asumispaikkana (kilpailutus v ajalle ). Pääosa asiakkaistamme on Espoon kaupungin sopimuksella ja päätös ympärivuorokautisen asumispalvelun tarpeesta on jo tehty. Villa Tapiola on myös hyväksytty Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien palvelusetelituottaja joten kodissamme on tarjota myös palveluseteliasiakaspaikkoja yksityisten paikkojen lisäksi. Espoon kaupungin osoittamalla paikalla ollessaan kaupunki laskuttaa suoraan asiakasta ja kotimme laskuttaa kaupunkia. Palvelusetelillä ollessaan kotimme laskuttaa sekä asiakasta että kaupunkia. Yksityisasiakkaana ollessaan kotimme laskuttaa asiakasta. Kaikkien palveluseteliasiakkaiden ja yksityisten asiakkaiden kanssa teemme vuokrasopimuksen ja sopimuksen hoiva-asumisen palveluista. Asiakkailla on nimetty omahoitaja joka toimii tarvittaessa vanhuspalvelulain tarkoittamana vastuutyöntekijänä. Hoito-ja palvelusuunnitelman teko aloitetaan siitä päivästä kun asiakas meille tulee. Aluksi tehdään yksinkertainen hoito-ja palvelusuunnitelma jossa on vain välttämättömät tiedot. Kuukauden sisällä kerätään asiakkaasta ns. elämänkaarikysely ja tieto siitä mitä hän pitää hoidossaan tärkeänä. Kuukauden lopussa asiakkaalla on lopullinen hoito-ja palvelusuunnitelma. Käytämme asiakkaan hoitoisuuden mittauksessa RAI-arviointimoduulia (sisältäen Lääkeseula Feenixin) ja hoito/palvelusuunnitelman tekoon RAI:n hoitosuunnitelmamoduulia. Asiakas on itse mukana alusta asti samoin kuin mahdollisuuksien mukaan omainen/läheinen. He kertovat toiveensa ja halunsa siitä kuinka he haluavat asiakasta hoidettavan. Varsinaisen hoito-ja palvelusuunnitelma tehdään moniammatillisena tiiminä jossa mukana siis asiakas, omaiset/läheiset, lääkäri, fysioterapeutti/kuntohoitaja ja tarvittaessa erityisasiantuntija. Suunnitelmaan kirjataan mitattavissa olevat palvelun ja kuntoutuksen tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet asiakkaan liikuntakyvyn ja aktiivisuuden ylläpitoon, ulkoiluun sekä hyvään rabitsemukseen ja samalla otetaan huomiooon hyvän perushoidon toteutuminen sekä suun ja hampaiden terveydenhoito. RAI-arviointi ja RAI hoitosuunnitelma päivitetään puolivuosittain ja aina asiakkaan voinnin muuttuessa. Muina mittareina käytetään Geriatric Depression Scalea (GDS) -myöhäisiän depressioseulaa, Mini Mental State Examinationia (MMSE)- muistin ja tiedonkäsittelytason testiä ja Mini Nutritional Assestmenia (MNA) -ravitsemustilan arviointitestiä. Villa Tapiola huolehtii myös asiakkaan edunvalvonnasta mahdollisesti yhdessä asiakkaan asioidenhoitajan kanssa, esim. Kela-etuudet. Asiakkaalle järjestetään tarpeelliset kuljetukset saatto- ja asiointiavun kera. Asiakkaalla on myös oikeus tehdä muistutus toimitusjohtajalle jos hän on tyytymätön saamaansa hoitoon tai palveluun. Villa Tapiolassa on kirjallinen suunnitelma ja käytäntö, miten ja milloin omaisille tiedotetaan asukkaan asioista. Tietoja asiakkaan terveydentilasta annetaan asiakkaan suostumuksella. Omaisia rohkaistaan tulemaan mukaan Villa Tapiolan arkeen ja omaisensa hoitamiseen. Omaisilla on oikeus saada tukea ja ohjausta, jotta he pystyvät halutessaan osallistumaan läheisensä hoitoon. avi21u1 9/19

10 Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Paras tapa saada asiakas kotiutumaan hoitopaikkaan on juuri saada tutustua yksikköön etukäteen. Usein tämä tapahtuu siten. että asiakas tulee sovittuna ajankohtana omaisten/läheisten kanssa vierailemaan. Tällöin esitellään koti asiakkaalle sekä omaiselle/läheiselle ja he voivat rauhassa kysellä heitä askarruttavista asioista. Juodaan yhdessä kupillinen kahvia ja esittelijä antaa Tervetuloa Villa Tapiolaan- esitteen ja puhelinnumeron johon asiakas ja omainen/läheinen voi soittaa jos he haluavat vielä tarkentaa asioita. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Asiakasta informoidaan sopimusten sisällöstä ja palvelun kustannuksista suusanallisesti ja tarvittaessa myös kirjallisesti. Sopimusmuutoksia ei tule kotimme puolesta. Sopimusmuutokset johtuvat uudesta lainsäädännöstä, asetuksista ja kaupunkien ohjeista ja mahdollisista muutoksista. Tällöin informoimme muutokset asiakkaille ja heidän omaisilleen/läheisilleen. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Asiakkaittemme itsemääräämisoikeutta ja osallistumista pyrimme edesauttamaan kaikin tavoin. Kodissamme pidetään asiakkaiden/omaisten/läheisten ja henkilökunnan kesken yhteisökokous kuukausittain josta laaditaan muistio. Yksityisyys on mahdollista omassa huoneessa tai usein yksin voi olla joissakin seurustelutiloista tai ulkotiloissa. Intimiteetin suoja toteutuu kun jokaisessa asukashuoneessa on oma kylpyhuone. Henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus näkyy mm. seuraavissa asioissa: asiakas saa nukkua niin kauan kuin nukuttaa, hän päättää syömisistään (jos ei halua syödä juuri nyt niin sitten mahdollisesti seuraavalla kerralla), hän voi päättää saunomisestaan (jos ei nyt käy, voi käydä hetken kuluttua tai seuraavana päivänä), hän voi päättää mitä laittaa päälleen tänään, hän voi päättää ulkoilustaa ja osalistumisesta virikehetkiin jne. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Tarvittaessa asiakkaan, omaisten ja läheisten niin halutessa rahavaroja, avaimia ym. arvoesineitä säilytetään johtajan huoneessa. Rahan käytöstä pidetään kirjanpitoa ja kuitit otetaan talteen Tavoitteena on, että rahavaroja olisi maksimissaan 100 Eur. Asiakkaille on tehty tiedote- Tervetuloa Villa Tapiolaan. Tavoitteena on kuitenkin, että rahavarat, avaimet ja muut arvotavarat säilytetään jossain muualla kuin Villa Tapiolassa esim. omaisilla. Asiasta vastaa Tuula Laulaja Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Henkilökunnan jatkuvalla koulutuksella ja keskustelemalla eettisistä asioista. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Lähtökohtana on asiakkaan perus-ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä vapaaehtoisuuteen perustuva hoito ja huolenpito. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden tai muiden perusoikeuksien rajoittamista voidaan pitäää hyväksyttävänä vain, jos asiakkaalta puuttuu kyky päättää hoidostaan tai ymmärtää tekojensa seurauksia, ja jos hän tästä johtuvalla käyttäytymisellään uhkaa vaarantaa vakavasti oman terveytensä tai turvallisuutensa tai muiden. Kotimme yhdeksi arvoksi on nostettu vapaus juuri näiden seikkojen takia. Joudumme kuitenkin kolmessa asiassa loukkaamaan näitä oikeuksia tarvittaessa. Yksi on lonkkaleikkauksien jälkeinen tila kun asiakas ei saa nousta itsenäisesti kävelemään korkean kaatumisuhan vuoksi, toinen on asiakkaan vakava ruumiin hahmotushäriö ja kolmas on verenpaineen äkillisestä laskusta johtuva huimaus. Näissä tapauksissa joudumme käyttämään istumaturvavyötä, että asiakas ei pääse kävelemään yksin. Vyö tietysti poistetaan aina kun hoitaja avi21u1 10/19

11 on paikalla joten tuntikausia ei istumaturvavyön kanssa asiakkaan tarvitse oleskella. Yleensä rajoitteiden ja pakotteiden käyttö todetaan hoitajan toimesta kun vaaratilanteet huomataan. Tällöin hän tekee aloitteen ja työvuorossa oleva henkilökunta puntaroi tilanteen. Keskusteltuamme asiasta asiakkaan ja omaisten kanssa otamme yhteyttä lääkäriimme ja selvitämme tilanteen hänelle. Jos lääkäri antaa luvan toimintaan niin tiedotamme asiasta omaisille/läheisille ja jos omaiset/läheiset hyväksyvät asian niin toteutamme sen. Jos eivät niin neuvottelemme asiasta, mihin me pystymme ja mihin emme. Asiat kirjataan Hilkka-ohjelmaan. Jatkossa teemme asiakkaasta huomioita asian suhteen ja lopetamme rajoitteiden/pakotteiden käytön välittömästi kun se on mahdollista. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Asiakkaiden henkinen turvallisuus tulee uhatuksi kaltoinkohteluna esim. asiakkaan tarpesiiin ei vastata: ei kuunnella asiakasta, huonoa asentoa ei korjata, kontaktihalua ei tyydytetä, asiakasta makuutetaan liian kauan, asiakas joutuu istumaan samassa tuolissa koko päivän, ei huolehdita wckäynneistä riittävästi, ei viedä päivälevolle, väsynyt asiakas ei pääse ajoissa illalla nukkumaan yms. Asiakkaan kaltoinkohtelua on myös hoitajan epäasiallinen kielenkäyttö tai hoitajan "ylimielinen" asenne asiakasta kohtaan tai ei oteta asiakkaiden tunteita huomioon. Asiakasryhmästä johtuen saattaa myös toinen asiakas vahingoittaa toista asiakasta esim. lyömällä. Henkinen turvallisuus on meidän kaikkien oikeus ja parhaiten se turvataan työskentelemällä eettisten periaatteiden mukaisesti, hoitajien ennakoivalla työotteella ja puuttumalla välittömästi tilanteeseen rakentavasti keskustellen. Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Jos asiakas siirtyy toiseen hoitopaikkaan, välitämme hoito-/huolenpitotiedot uuteen hoitopaikkaan. Asiakkaan saattohoito kuuluu kotimme hoitotyöhön luonnollisena osana hoitoamme. Usein se on kaunis ja levollinen vaihe joskin aina yksilöllinen. Asiakkaittemme omaiset/läheiset voivat ja ovat toivottuja olemaan mukana. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Tuula Laulaja (vastuuhenkilö) * Puh: * Osoite: Suotorpantie 14, Espoo * Sähköposti: Espoon kaupunki (järjestämisvastuussa oleva viranomainen) Sosiaali-ja terveystoimi/kirjaamo PL ESPOON KAUPUNKI Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Unto Ahvensalmi * Puhelinaika: ma, ti, ke, to klo * Puh: (09) tai vaihde 81621, vaihdenumeroon voi jättää viestin tai soittopyynnön * Käyntiosoite: Kirkkojärventie 4 (Espoon keskuksen palvelupiste), Käynnistä tulee sopia etukäteen * Postiosoite: PL 220, Espoon kaupunki * Sähköposti: avi21u1 11/19

12 Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Mahdollisten muistututusten käsittelyssä kokoonnumme muistutuksen tekijän ja Espoon kaupungin viranhaltikoiden kanssa ja selvitämme asian parhaan kykymme mukaan. Asianosaisina ovat: muistutuksen tekijä, Espoon kaupungin viranhaltijoita, Villa Tapiolasta Tuula Laulaja ja tarvittaessa muuta henkilökuntaa. Pyrimme käsittelemään asian mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 2 viikon sisällä. Sovimme tilaisuudessa jatkotoimenpiteet. Toiminnan kehittämisen kannalta otamme opiksi ja kehitämme toimintaamme yhdessä,että sama ei toistuisi. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Yhteistyö Espoon kaupungin kanssa on erittäin hyvää. Espoon kaupunki tekee vuosittain valvontakäynnin kotiimme ja toteuttaa vuosittain asiakastyyytyväisyyskyselyn asiakkaille/omaisille/läheisille. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Kuluttajaneuvonta: Ota yhteyttä neuvojaan, jos ongelma ei muuten selviä Neuvojalta saat maksutta opastusta ja riitatilanteessa sovitteluapua. Neuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti tai neuvonnan toimipisteissä. Asioinnin helpottamiseksi neuvottele riitatilanteessa ensin palveluntuottajan kanssa. Neuvonnan puhelinnumero: Numero palvelee valtakunnallisesti ma-pe klo Soittaminen neuvontanumeroon maksaa normaalin paikallisverkko- tai matkapuhelun hinnan. Puhelinneuvontaa saa myös ruotsiksi. Saat nopeimmin yhteyden neuvojaan puhelimitse, ja usein myös vastauksen ongelmaasi saman tien. Sähköisiin yhteydenottoihin vastataan viiden työpäivän kuluessa. Neuvonnan toimipisteessä asiointia varten tulee varata aika neuvontanumerosta. Internetosoite on Kuluttajaneuvonnan tehtävät avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, muun muassa virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta. Jos riita ei ratkea tai jos riidan sovittelu ei onnistu, voit viedä sen kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia. Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Pyrimme jatkossakin tekemään parhaamme ja opimme kokemastamme. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: avi21u1 12/19

13 Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Asiakkaille järjestetään omatoimisuutta tukevaa ja toimintakykyä nostavaa/ylläpitävää toimintaa hänen hoito-ja palvelusuunnitelmansa mukaisesti. Kodissamme on käytössä kuntouttava työote jolla tarkoitetaan sellaista työskentelytapaa, joka tukee joka vaiheessa asiakkaan omia voimavaroja niin fyysisen kuin psyykkisen ja sosiaalisenkin toimintakyvyn alueella. Sitä toteuttaa jokainen työntekijä päivittäisissä toiminnoissa. Kuntouttava työote on kaikkien työntekijöiden vastuulla. Asiakkailla on mahdollisuus kuntonsa mukaiseen ulkoiluun ympäri vuoden. Asiakkaan palvelu-ja hoitosuunnitelmissa ulkoilu on kirjattuna yksilöllisesti. Kodissamme on palkattuna fysioterapeutti ja osittain lisäksi toimii ostopalveluna Pohjantorin Kuntohoito jolta ostamme kuntohoitajan palveluita. Fysioterapeuttimme opastaa asiakkaitamme Motomedin (apuväline liiketerapiaan) käytössä. Alaraajaharjoituksissa tehdään polkevaa liikettä kuten polkupyörällä. Lisäksi hän aktivoi asiakkaitamme tasapainoharjoitusten avulla ja tekee yksilöllisen kuntosuunnitelman asiakkaan liikeratojen säilyvyyden parantamiseksi/säilymiseksi. Puolapuissa voi asiakas tehdä lisäksi käsien voimisteluliikkeitä. Kotimme fyysisistä tiloista johtuen asiakkaamme voivat kävellä vapaasti sisätiloissa ympäri vuorokauden ja ympäri vuoden ilmoista huolimatta. Ympyrälenkin matka on n. 75 m joten kävelyä tulee monille huomaamattomasti. Tarvittaessa asiakas voi niin halutessaan ostaa jalkahoitajan palveluita sekä kampaamo/parturipalveluita kodissamme tai kotimme ulkopuolelta jolloin huolehdimme myös kuljetuksista. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Villa Tapiolassa on elintarvikkeiden omavalvontasuunnitelma ja elintarvikkeita käsittelevällä henkilöstöllä on hygieniapassi. Asiakkaat ovat keskivaikeasti ja vaikeasti muistisairaita eli kaikilla on avuntarvetta päivittäisissä toiminnoissa, myös ruokailussa. Tärkeää on huolehtia riittävästä ravinnonsaannista, seurata painoa, arvioida ravitsemustilaa sekä ruokavalion laatua ja syödyn ruoan määrää. Painoa seurataan säännöllisesti (1kk:n välein, tarvittaessa useammin). Huomiota kiinnitetään varsinkin painon jyrkkiin muutoksiin ja painonlaskun syihin (esim. tahaton painonlasku, sairaudet, lääkitys). Asukkailta on mitattu painoindeksit eli BMI -arvot. Myös MNA -kaavakkeet on täytetty. Suun, limakalvojen ja hampaiden kuntoa seurataan päivittäin. Ravitsemushoidossa otetaan huomioon yksilölliset ruokamieltymykset ja rajoitukset, ruokailutavat ja -tottumukset sekä sairaudet. Poikkeavat (syödyt) ruokamäärät kirjataan Hilkka-ohjelmaan, perusteluineen (esim. jos ruokaa on jäänyt syömättä). Kirjallinen seuranta auttaa asukkaiden päivän, viikon, kuukauden ja pidemmän aikavälin ravitsemuksen arviointia, sekä nopeuttaa ravitsemusongelmien havaitsemista, sekä ravitsemushoitoon paneutumista. Hoitajat ruokailevat ruokasalissa yhdessä asukkaiden kanssa (yksi hoitaja/pöytä). Hoitajat myös huolehtivat oman pöytänsä asukkaiden ruokailusta: pääruoan ja jälkiruoan sekä juomien tarjoilu, ruokien annoskoko, erityisruokavaliot, ruoan rakenne, ruoan rikastaminen, juoman laatu ja määrä, siisteys, ajan antaminen, omatoimisuuteen kannustaminen, tarvittaessa ohjaaminen, auttaminen ja syöttäminen, ruokarauha, seurustelu/keskustelu, apuvälineet jne. Ruokailuajankohdat ovat säännölliset. Asukkaat ruokailevat vähintään viisi kertaa päivässä: Aamupala klo , lounas klo 12.30, päiväkahvi noin klo 15.00, päivällinen klo ja avi21u1 13/19

14 iltapala klo Asukkaille tarjotaan myös välipaloja päivän ja yön aikana. Asukkaat saavat nauttia ruokansa omaan tahtiin, aikarajaa ei ole. Ruokalistassa huomioidaan mieliruoat, monipuolisuus, vaihtelevuus, terveellisyys, merkkipäivät ja juhlapäivät. Myös eri vuodenajat ja teemat näkyvät ruokalistoissa. Kaikki pääruoat ja jälkiruoat voidaan tarjota eri rakennemuunnelmina (normaali/ pehmeä/ sosemainen/ sileä sose, tarvittaessa nestemäinen, hyytelö). Myös rakennemuutetut ruoat asetellaan lautaselle selkeästi erilleen, tarjoilulämpötilat huomioiden. Aliravitsemuksesta kärsiville ja aliravitsemusriskissä oleville asukkaille tarjotaan rikastettua ruokaa. Ruoan energia- ja ravintoainepitoisuutta lisätään rasvalla (öljy ja/tai voi-öljylevite, erilaatuiset kermat), proteiinilla (erilaiset maitotaloustuotteet, mm. kermat, rahkat) ja hiilihydraateilla (mm. sokeri, kaura-, ruis-, pellava- ja soijaruoheet tai leseet, eri muodossa olevat viljatuotteet -> kuitu). Täydennysravintovalmisteita annetaan tarvittaessa asukkaille, joilla on jokin akuutti sairaus, (lonkka)murtuma, leikkaus, huomattava/sairaalloinen alipaino, vaikeaasteinen haava/ihorikko, jatkuva huono ruokahalu. Nielemisvaikeuksista kärsiville asukkaille tarjotaan rakennemuutettuja, hyytelömäisiä, helposti nieltäviä ruokia ja juomia. Sakeuttamisjauheilla saadaan nestemäinen keitto/juoma helpommin nieltävämpään muotoon. Mahdollisuuksien mukaan käytämme luomutuotteita kuten esim. täysjyväleipää lähituottajalta. Keräämme säännöllisesti palautetta ruoasta yhteisökokousten yhteydessä. Ruokalista on nähtävillä Villa Tapiolan ruokasalissa ja www-sivuilla. Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Emäntä Jaana Toivanen, Dementiakoti Villa Tapiola Oy, Suotorpantie 14, Espoo, puh: , Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Villa Tapiolassa on liikunta-, virike- ja kulttuurisuunnitelma, joka sisältää erikseen päivä-, viikkoja vuosisuunnitelman. Asiakkaille järjestetään heidän tarpeidensa ja tottumustensa mukaista kulttuuri-,virike- ja hengellistä toimintaa kuten lauluhetkiä, arvoitusten ratkaisua, bingoa, elokuvia, sävelsirkkuhetkiä, erilaisia pelejä ja karaokea. Ulkopuolisia ovat viikottainen kuvataideterapia, ikäihmisten muskari, piano-lauluhetki ja joka toinen lauantai nuorten (Vanhuuden Ilo) järjestämä virikehetki sekä seurakunnalta kuukausittain hartaushetki. Erilaiset taiteilijat vierailevat vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Espoolaiset kuvataiteilijat pitävät jatkuvaa näyttelyä kodissamme ja taulut vaihtuvat kuukausittain. Lisäksi juhlimme asiakkaittemme syntymäpäiviä kakkukahvien merkeissä. Kodin järjestämiä juhlia ovat vuosittain Blues-/jazziltapäivä ja pikkujoulut asiakkaille sekä heidän omaisilleen/läheisilleen. Asiakkaiden osallistumista tuetaan tuomalla heidät näihin tilaisuuksiin ja henkilökunnan läsnäololla tilaisuuksien aikana. Ulkopuoliset viriketilaisuudet ovat nähtävillä Villa Tapiolan pääsisäänkäynnin väliovessa ja wwwsivuilla. Asiakkaiden sosiaalisia suhteita tuetaan omahoitajan ja asiakkaan yhteydenotoilla omaisiin/läheisiin ja vierailujen yhteydessä tarjoamalla kahvit. Villa Tapiolassa on kirjallinen suunnitelma asiakkaiden ulkoilun toteuttamisesta ja seurannasta. avi21u1 14/19

15 Asiakkailla on mahdollisuus toiveiden ja aikaisempien tottumusten mukaiseen ulkoiluun päivittäin ja tarpeen mukaisesti avustettuna. Kotimme ulkotilat (terassi, sisäpiha ja isoäidin puutarha) ovat loistavat ja asiakkaamme käyttävät niitä mielellään kuten myös omaiset/läheiset. Lisäksi ympäristössä on hyviä ja monen pituisia puistokävelyreittejä. Asiakkailla on mahdollisuus siirtyä kaikkiin virikehetkiin/kodin toimintaan kävellen tai erilaisia apuvälineitä käyttäen. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Hygieniavastaava on nimetty. Hän osallistuu hygieniayhdyshenkilöiden tapaamisiin ja hygieniakoulutuksiin sekä tiedottaa asioista muulle henkilökunnalle. Tarvittaessa hygieniakoulutuksiin osallistuu koko henkilökunta. Infektiotartuntojen ehkäisemisessä sekä epidemiatilanteissa toteutetaan kulloinkin voimassa olevia ohjeita. Jokaisella asiakkaalla on oikeus hyvään käsihygieniaan. Käsihygienialla tarkoitetaan kaikkia niitä käsiin kohdistuvia toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään mikrobien määrää käsissä. Käsien välityksellä tapahtuva kosketustartunta on tavallisin mikrobien leviämistapa. Kädet pestään nestemäisellä saippuavalmisteella ja kuivataan huolellisesti. Käsien desinfiointiin käytetään käsihuuhdetta jolloin on tärkeää kiinnittää huomiota oikeaan huuhteen määrään ja hierontatekniikkaan. Sormukset, rannekorut ja -kellot ovat kiellettyjä samoin kuin rakenne- tai tekokynnet sekä kynsilakat. Käsien kunnosta pidetään huolta ja kynnet pidetään lyhyinä. Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Henkilöstölle järjestetään säännöllisesti ajankohtaisiin aiheisiin valmentavaa koulutusta. Toimintaa kehitetään palautteiden pohjalta ja yhteistyössä omaisten kanssa. Hyviä palautekanavia ovat varsinaisten palautteiden lisäksi henkilökuntakokokoukset ja yhteisökokoukset. Palautteet käsitellään yhteisesti henkilökuntakokouksissa ja päätetään tarvittavat toimenpiteet. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Asiakkaat ovat julkisen perusterveydenhuollon asiakkaita samoin perustein kuin kotona asuvat henkilöt. Asiakkaiden terveyden edistämisestä huolehtii henkilöstö yhteistyössä muun terveydenhuollon henkilöstön esim. jalkahoitajan, ravitsemusterapeutin, fysioterapeutin ja diabeteshoitajan kanssa. Villa Tapiolan vastuulla on, että asiakas saa tarvitswemansa yksilölliset apuvlineet ja /tai omahoitotarvikkeet. Hoitokäytännöissä otetaan huomioon käypä hoitosusositukset ja näyttöön perustuvat hoitomenetelmät. Hoitotyön asiantuntemus on käytettävissä ympärivuorokautisesti jokaisena päivänä. Kodissamme on pääsääntöisesti aamu-että iltavuorossa sairaanhoitaja vastuuhoitajana seitsemänä päivänä viikossa. Henkilökunnalla on ensiapuvalmius. Henkilöstö seuraa hoitotilanteissa asukkaan terveydentilaa, vointia ja siinä avi21u1 15/19

16 tapahtuvia muutoksia päivittäin ja kirjaa seurannan tulokset asiakastietoihin. Asiakkaan toimintakyvyn mittaamiseen käytämme RAI-ohjelmaa. Toimintakyky mitataan puolivuosittain ja aina voinnin olellisesti muuttuessa. Painoa ja verenpainetta seurataan säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin. Käytössämme on vernpainemittari, verensokerimittari, lämpömittari, CRP+Hb-mittari, sormipulssioksimetrimittari ja leukosyyttimittari joilla seurataan tarvittaessa asiakkaidemme vointia. Lisäksi on pyörätuolivaaka. Terveyden-/sairaanhoidossa käytämme Terveysportin tietokannoista Sairaanhoitajan tietokantaa ja Sfinx-Lääkeinteraktiotietokantaa + Pharao lääkkeiden haittariskit tietokantaa. Otamme kaikista asiakkaistamme myös painoindeksin ja MNA:n. Tarvittaessa otamme myös Ravatarmittauksia. Asiakkaiden vuositarkastukset teemme vuosittain syntymäkuukauden mukaan. Lääkäri määrää laboratoriokokeet. Tällöin tarkistetaan myös asiakkaan lääkitys ja tarvittaessa tehdään lähetteitä. Tarvittavista kuljetuksista vastaa Villa Tapiola. Suuhygienisti käy kodissamme vuosittain ja tarkastaa asiakkaiden suut. Hammaslääkäripalvelut saamme Espoon kaupungilta. Villa Tapiolassa on kirjallinen toimintaohje saattohoidon toteuttamisesta. Hoitava lääkäri ratkaisee yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaisensa ja muun hoitoryhmän kanssa, milloin taudin tutkimisesta, aktiivihoidosta ja kuntouttavasta hoitotyöstä luovutaan ja keskitytään oireiden ja kipujen lievittämiseen. Päätös saattohoidosta kirjataan asukkaan asiakirjoihin. Villa Tapiolassa on toimintaohjeet kuoleman toteamisesta sisältäen kuvauksen vainajan laittamisesta. Henkilöstö on perehdytetty ohjeisiin. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Lääkäripalvelut saamme Espoon kaupungin toimesta. Nimetty lääkäri käy kodissamme säännöllisesti. Kiireettömät asiakkaiden vaivat/sairaudet listataan lääkärilistaan ja lääkärimme ottaa kantaa listassa oleviin asioihin. Jos hän tekee lähetteen esim. poliklinikalle niin viemme asiakkaamme sinne ja hoitajamme on aina mukana. Lääkärimme tekee myös tarvittavat lääkärintodistukset ja tarvittaessa/haluttaessa keskustelee omaisten/läheisten kanssa. Asiakkailla on halutessaan mahdollisuus käyttää myös yksityislääkäriä. Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Kiireellisessä sairaanhoidon tarpeessa oleva asiakas viedään Tapiolan terveysaseman päivystykseen virka-aikana maanantaista perjantaihin tarvittaessa ambulanssilla. Muina aikoina asiakas kuljetetaan Jorviin päivystykseen. Kiireellisessä sairaanhoidon tarpeessa olevalle asiakkaalle soitetaan ambulanssi ja otetaan tarvittaessa verenpaine, pulssi, lämpö, pikacrp+ Hb, pika Leuk ja happisaturaatio. Jokaisella asiakkaalla on valmiiksi esitäytetty Hoitajan lähete jonka hoitaja täydentää senhetkisen tilanteen mukaan. Ambulanssin mukana tai talon omalla autolla lähtee hoitaja mukaan päivystykseen (ei yöaikaan). Omaisia/läheisiä informoidaan asiasta ja pidetään heidät ajantasalla. avi21u1 16/19

17 Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Lääkärimme tekee tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidosta tulee kutsu asiakkaalle ja toimimme kutsun mukaan. Informoimme asiasta omaisia/läheisiä ja keskustelemme haluavatko omaiset/läheiset tulla mukaan hoitajamme lisäksi. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Kodissamme on STM:n ohjeen mukaan 2005:32 mukainen lääkehoitosuunnitelma, joka kattaa koko lääkehoidon prosessin ja jossa on määritelty eri henkilöstöryhmien lääkehoidon vastuut ja oikeudet. Lääkehoidon toteuttamisen oikeudet myöntää ulkopuolinen lääkäri. Lääkehoitoluvat ovat voimassa. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa ja tarvittaessa. Asiakkaiden lääkkeet säilytetään lukollisessa lääkekaapissa kansliatilassa. Asukkailla ei ole huoneissaan lääkkeitä. Omahoitaja jakaa lääkkeet viikoksi kerrallaan asiakkaan lääkedosettiin. Lääketilauksen tekee vastaava sairaanhoitaja. Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Tuula Laulaja, * Puh: * Osoite: Suotorpantie 14, Espoo * Sähköposti: Potilasasiamiehen yhteystiedot Unto Ahvensalmi * Puhelinaika: ma, ti, ke, to klo * Puh: (09) tai vaihde 81621, vaihdenumeroon voi jättää viestin tai soittopyynnön * Käyntiosoite: Kirkkojärventie 4 (Espoon keskuksen yhteispalvelupiste), Käynnistä tulee sopia etukäteen * Postiosoite: PL 220, Espoon kaupunki * Sähköposti: Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma Henkilöstölle järjestetään säännöllisesti ajankohtaisiin tilanteisiin valmentavaa koulutusta. 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Asiakastietojen kirjauksessa on käytössä sähköinen asiakastietojärjestelmä Hilkka. Asiakastietojen käsittelyyn on oikeus henkilökunnalla joista jokaisella on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana ohjelmaan. Jokainen asiakastietoja käsittelevä työntekijä palvelusuhteen laadusta rippumatta sekä opiskelijat ovat sitoutuneet laissa edellytettyyn vaitiolovelvollisuuteen. Työntekijät ja opiskelijat eivät saa luovuttaa yksityisestä henkilöstä saamiaan tietoja ulkopuolisille. Sitoumus on voimassa senkin jälkeen, kun he eivät ole palveluksessa tai harjoittelupaikassa. Villa Tapiola vastaa, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: avi21u1 17/19

18 Tietosuojavastaavan yhteystiedot Tuula Laulaja, puh: , osoite: Suotorpantie 14, Espoo, sähköposti: Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Henkilöstö perehdyttämisen yhteydessä perehdytään myös tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon, mm. tietosuojaseloste käsitellään. Uudet mahdolliset asiat käsitellään aina henkilökuntakokouksissa. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Villa Tapiolassa on kirjallinen arkistointisuunnitelma. Asiakkaiden hoitosuhteiden päättyessä asiakirjat tomitetaan asiakkaiden kotikunnan mukaan määräajoin järjestettynä ja seulottuina kunnan erikseen anataman ohjeistuksen mukaan. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Asiakkaan allekirjoittaman kirjallisen luvan jälkeen asiakkaan hoitoon osallistuvien toimijoiden kanssa tiedonkulkuun käytetään puhelinta, postia ja faxia. Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Seuraamme asiakastietojen käsittelyssä annettuja ohjeita ja tarvittaessa muutamme toimintatapaamme ohjeistuksen mukaisesti. 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Kuntohoitajan palvelun laatua valvomme asukkaiden kuntoisuuden paranemisella kokemusperäisesti, esim. asiakkaan kävelykyvyn paranemisella ja kuntohoitajan yhteistyökyvyllä työskennellä asiakkaittemme kanssa ja yleisellä seurannalla. Siivouksen laatua valvomme aistinvaraisesti tarkkailemalla siivouksen jälkeä. avi21u1 18/19

19 Luettelo alihankkijoita Alihankintana hankimme kuntohoitajan palvelut - Pohjantorin Kuntohoito, Anssi Hannula, ja viikottaisen siivouksen - Tuija Karlson Oy:ltä Kehittämissuunnitelma Tarvittaessa neuvottelemme ja keskustelemme. 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Säännöllisellä kirjaamisella, mittauksilla ja kyselyillä mahdollistamme toiminnan seuraamisen ja kehittämisen. Arvioimme asiakkailtamme/omaisilta/läheisiltä saamaamme palautetta kerran kuukaudessa henkilökuntakokouksissa. Henkilöstön kehityskeskusteluissa kerran vuodessa saa tietoa omavalvonnan toteutumisesta. Espoon kaupungin valvontakäynnin kautta kerran vuodessa. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Yksikön johtaja vahvistaa päivitetyn suunnitelman allekirjoituksellaan. Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Espoo Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Tuula Laulaja avi21u1 19/19

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HTA Palvelut Kunnan nimi Keuruu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Apunaz Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi CENTRUM HOME Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HR kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelukoti Syreeni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sontikka osk Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi Tampere. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Varapiiat Ky Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Iltasatu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Siskon hoiva- ja kotipalvelu Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Jaana Janhonen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pelastusarmeijan päiväkoti Solhem Palvelumuoto

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Tukisiipi Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Hanhiniitty Ay Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu ESSU Kunnan nimi Mikkeli

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Arkiapu Kaarina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Apurina Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Vanha Mylly ay Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Kaijankoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Pelastusarmeijan säätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottajan virallinen nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön nimi Kotipalvelu Fella Toimintayksikön postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Luonnonlapsi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Terapeuttinen hoito-ja kasvuyhteisö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kyyhkylä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kanervakoti - Kanervahemmet ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyväskylän kaupunki, Jokivarren ryhmäkodit,

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi

Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi. Haapajärvi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Haapajärven Kimppakoti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa 1. Palvelujen tuottajaa koskevat ylset edellytykset 1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Raahen Vanhustenhuoltosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kuntoutus Korte Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savilahden vanhaintukiyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kaltoinkohtelu vanhustenhuollossa

Kaltoinkohtelu vanhustenhuollossa Kaltoinkohtelu vanhustenhuollossa 1. Toimintayksikön nimi ja yhteystiedot * Nimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka Yritys / Organisaatio 2. Toimintayksikön palveluala (Voit valita tarvittaessa useamman

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Lohja Nimi: Huushollipiiat Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 968751-5

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi ILVOLA-SÄÄTIÖ Palvelumuoto

Lisätiedot

Kirkkonummi. Kirkkonummi

Kirkkonummi. Kirkkonummi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kirkkonummen Palvelutalo Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot