VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut / Vaarinsaari Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Vanhustenpalvelut Sijaintikunnan yhteystiedot Tuderuksentie RISTIINA Sijaintikunta Mikkeli, Ristiinan alue Palvelujen tuottajan virallinen nimi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, Vanhustenpalvelut Toimintayksikön nimi Ristiinan asumispalvelut, Vaarinsaari / Suvanto & Poukama Toimintayksikön postiosoite Tuderuksentie 2 Postinumero Postitoimipaikka Ristiina Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Anja Torniainen vanhuspalveluvastaava /Marjo Räsänen osastonhoitaja Postiosoite Tureruksentie 2 Postinumero Postitoimipaikka Ristiina Sähköposti / Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Muutosluvan myöntämisen ajankohta Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET avi21u1 1/13

2 Toiminta-ajatus Ristiinan asumispalveluissa tuotetaan ympärivuorokautista hoitoa niille ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotona kotihoidon turvin. Suvannossa on 14 asukaspaikkaa ja Poukamassa 11 asukaspaikkaa sekä 6 lyhytaikaista /intervalli paikkaa kotona asuville. Lyhytaikajaksoilla turvataan omaishoitajien jaksamista ja/tai toivutaan ja kuntoudutaan sairaalajakson jälkeen. Toiminnan tavoitteena on asiakaslähtöinen toiminta kuntouttavan hoitotyön periaatteita noudattaen. Teemme tiivistyö yhteistyötä asukkaiden omaisten ja läheisten, sekä yhteistyöverkostojen kanssa. Arvot ja toimintaperiaatteet Voimavaralähtöisyys: Asukkaita tuetaan ja kannustetaan käyttämään voimavarojaan ja harjaannuttamaan niitä, toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Haluamme asukas kokevansa pystyvänsä ja voivansa toimia itse; hänelle annetaan aikaa ja tarvittaessa ohjataan ja järjestetään suotuisa ympäristö toimia. Onnistumiset ja kykyjen käyttö tuottavat asukkaalle iloa. Itsemääräämisoikeus: Pääsääntönämme on: oma tupa oma lupa. Arjen päivittäisiin toimintoihin liittyvät tottumukset tiedustellaan. Asukas voi noudattaa tuttuja tottumuksiaan kuten osallistuminen viriketoimintaan, saunomiseen ja ruokasalissa ruokailuun. Hän voi valvoa pitkään ja nukkua aamulla pitkään, hän voi mm. käyttää itse valitsemiaan vaatteita. Palvelusuunnitelma on tehty yhteistyössä asukkaan ja omaisten kanssa. Suunnitelma tarkastetaan½ vuosittain ja tarvittaessa. Tasa-arvo: Asukkaan taustasta, sairaudesta, kulttuurista, uskonnosta, varallisuudesta tai hoidon haasteellisuudesta riippumatta heitä kohdellaan ja hoidetaan tasa-arvoisesti. Asiakkaan kunnioittaminen: Asukasta, hänen elämänhistoriaansa ja kotiaan kunnioitetaan; koputetaan oveen ennen kuin mennään sisään, puhutellaan asukasta hänen toivomallaan tavalla. Päivittämissuunnitelma Vuosittain toimintasuunnitelman valmistutta tai toiminnan muuttuessa 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Sari Kärkkäinen, laitos- ja asumispalveluiden esimie Niina Kaukonen, vanhustenpalveluiden johtaja Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Marjo Räsänen, osastonhoitaja Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Marjo Räsänen, osastonhoitaja Heli Palmgren, sairaanhoitaja Amy Heinänen, sairaanhoitja Tytti Pajunen, lähihoitaja avi21u1 2/13

3 Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Perehdytyssuunnitelma liitteenä Omavalvontasuunnitelmaan perehtyminen on jokaisen työntekijän perehdytystä. Kaikki työntekijät ovat osallituneet omavalvontasuunnitelman laatimiseen. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Asiakastyytyväiyyttä seurataan asukkailta ja omaisilta. Kerran vuodessa tietoisku tyyppinen omaisten ilta (omaiset toivovat esim. tietoa sairauksista ja toiminnasta sekä mahdollisista muutoksista) Yhteiset virkistymistilaisuudet asukkaille ja omaisille esim. kesäjuhlat ja pikkujoulut. Lisäksi tiedotaan omaisille muistakin virkistystilaisuuksista joihin he voivat osallistua. Isommista tapahtumista informoidaan omaisia erikseen. Omaiskyselyn pohjalta kehitetään kyselykaavaketta vuoden 2013 aikana. Palaute laatikko. Omahoitaja on omaisiin yhteydessä hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa ja sen päivittämisen yhteydessä. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Palaute käsitellään osastotunneilla ja huomioidaan toiminnassa. Tarvittaessa järjestetäään hoitoneuvottelu, jossa mukana on asukas, omainen, omahoitaja, lääkäri ja tarvittaessa sairaanhoitaja tai osastonhoitaja. Puhelimitse tai sähköpostilla saapuneidiin palautteisiin vastataan viipymättä. Muistutusmenettely ohje liitteenä. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Asiakaspalautetta hyodynnetään toiminnan suunnittelussa talousarvion yhteydessä. Kehittämistarpeista viedään tietoa johtoryhmään. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Omaiskyselyn pohjalta kehitetään kyselykaavaketta vuoden 2013 aikana 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta avi21u1 3/13

4 Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Yksikössä käytössä 4Ks-riskipiste arviointi vuosittain tai tilanteiden muuttuessa Läheltä piti- tilanteiden huomiointi ja käsittely Yövuorojen henkilöstömitoituksen jatkuva seuranta ja arvionti Uusien työntekijöiden ohjaus perrehdytyssuunnitelman mukaisesti Uusien apuvälineisiin ohjaus ja koulutus Raportoinnissa huomioidaan riittävä informaatio uusista asiakkaista ja asiakkeiden toimintakyvyn muutoksista. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Läheltä piti-lomakkeiden käyttö ohjeistusten mukaisesti sekä niistä nousevien epäkohtien korjaaminen. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Läheltä piti-tilanteet käsitellään osastotunneilla. Keskustelun kautta selvitetään miten läheltä-piti tilanne voidaan välttää, jonka mukaan tehdään henkilökunnalle uudet ohjeistukset. Jos tilanne vaatii esim. uuden laitteen hankinta pyritään hankinta järjestämään. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Esimies huolehtii siitä, että koko henkilöstä saa asiasta tiedon esim. informaatio työssä olevalle henkilöstölle ja lisäksi sähköpostitse varmistamaan, että tieto saavuttaa kaikki työntekijät. Asia kerrataan myös seuraavalla osastotunnilla ja kirjataan perehdytyskansioon. Yhteistyötahoille esimies informoi soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Yksikön henkilöstömäärä on suunniteltu Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten laatusuosituksen mukaisesti niin, että hoidon laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat. Henkilöstömitoitusta suunniteltaessa ja arvioitaessa otetaan huomioon asiakkaiden toimintakyky ja avuntarve, palvelurakenne sekä henkilöstöön ja työn organisointiin liittyvät tekijät. Valtakunnallinen suositus ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismääräksi on 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden/ vrk. Henkilöstön tehtävärakenteen suunnittelussa on noudatettava ammatillisen henkilön kelpoisuuslaeissa ja -asetuksissa määriteltyjä kelpoisuusvaatimuksia. Hoitohenkilöstö koostuu sekä hoitotyötä, että avustavia tehtäviä tekevistä työntekijöistä (sairaanhoitajat, lähihoitajat, osastoapulaiset). Vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät täyttävät sosiaalihuollon henkilöstölle asetetut kelpoisuusehdot. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Mikkelin kaupungilla on käytössään kuntarekry- järjestelmä, mikä pitää sisällään työntekijätarpeen kartoituksen, uusien työntekijöiden haastattelut ja henkilö-, tutkinto- ja työtodistusten todentamisen, kelpoisuuden tarkistamisen, varsinaisen työntekijähaun (sisäiset ja ulkoiset ilmoitukset, hakemusten vastaanottaminen, haastatteluvalinnat) sekä valintapäätöksistä ilmoittamisen. Yksikön esimies haastattelee avoimien toimien avi21u1 4/13

5 työntekijäehdokkaat ja tekee päätökset valinnoista yhdessä laitos- ja asumispalveluiden esimiehen kanssa. Laitos- ja asumispalveluiden esimies allekirjoittaa työsopimukset. Tilapäisen työvoiman käytöstä vastaa varahenkilöstöyksikkö. Varahenkilöstö koostuu vakinaisesta henkilökunnasta, mikä korvaa työyksiköstä puuttuvan työvoimatarpeen sekä pitkäaikaisissa että äkillisissä poissaoloissa. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Yksikössä on käytössä perehdytyssuunnitelma, minkä avulla uuden työntekijän/ opiskelijan työhön perehdytys tapahtuu. Perehdytyssuunnitelmaan on kirjattu mm. yksikön toiminta-ajatus ja -periaatteet, yksikön toimintaohjeet/ viittaus, mistä esim. turvallisuussuunnitelma tai lääkehoitosuunnitelma on löydettävissä sekä työntekijä oikeudet ja velvollisuudet. Perehdytyksen toteutumista seurataan perehdytyslomakkeella. Perehdytys ja opiskelijaohjaus on määritelty henkilökunnan vastuualueissa. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Vaarinsaaren palvelukeskuksella vakituinen henkilökunta täyttää sosiaalihuollon henkilöstölle asettamat kelpoisuusehdot. Osaamiskartoituksilla seurataan henkilökunnan koulutustarpeita ja täydennyskoulutusta järjestetään sen mukaisesti. Koulutuksen toteutumista seurataan mm. koulutusportfolioilla ja lääkehoidon loki-kirjalla. Kehityskeskusteluja käydään joka toinen vuosi. Sairauspoissaoloja seurataan yhdessä työterveyshuollon kanssa. Käytössä on aktiivisen varhaisen välittämisen malli. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Seudullinen vanhustenpalvelujen strategia ja Mikkelin kaupungin henkilöstöstrategia ohjaavat henkilöstöasioiden kehittämistä. Jokaiseen työyksikköön on laadittu työhyvinvointisuunnitelma, mitä päivitetään ja arvioidaan säännöllisesti henkilöstöpalavereissa. Koko kaupungin henkilöstölle suunnattuja työhyvinvointikyselyjä toteutetaan joka toinen vuosi. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Asukkaat asuvat pääsääntöisesti omissa huoneissaan. Jokaisessa huoneessa on oma suihku- ja wctila.asukaat kalustavat itse huoneistonsa turvallisuus näkökohdat huomioiden. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Poukamassa ja Suvannossa on oma aulatila. Lisäksi on yhteinen ruokasali, jossa voi ruokailla. Yhteisiä tiloja on lisäksi kuntosali, iso pääaula, saunatilat. Yksiköiden taka-ovista pääsee myös ulkoilemaan turvallisesti patiolla. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Asukkaille ja heidän omaisille järjestetään yhteisiä tapahtumia isossa aulassa tai ulkona. Yksiköiden tavoitteena on toteuttaa viriketoimintaa päivittäin. Vapaa-ehtoisia ulkoiluttajia käy säännöllisesti. avi21u1 5/13

6 Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Pyykkihuollosta huolehtii yksikön pesulatyöntekijä. Siivous- jätehuollosta on suunnitelma. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Kiinteistöhuollon ja työterveyshuollon kanssa tehdään yhteistyötä Kaupungin sisäilmaohjeistuksen mukaisesti. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Yksiköissä on sähkösänkyjä, potilasnosturi, happi, imu, verenpainemittareita, verensokerimittareita, happisaturaatiomittari, suihkulaveri, suihkutuoleja Vastuuhenkilön yhteystiedot Marjo Räsänen Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Toimitilojen, laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuutta seurataan säännöllisesti ja tarvittavat toimenpiteet tehdään seurannan tuloksena. Toimenpiteiden jälkeen toiminta ja turvallisuus tarkastetaan. Hankintasuunnitelma tehdään vuosittain talousarvion yhteydessä. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Marjo Räsänen, osastonhoitaja Amy Heinänen sairaanhoitaja Heli Palmgren sairaanhoitaja Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Asiakasturvallisuuden varmistaminen ja sen seuraaminen on toiminnan lähtökohta joka näkyy päivittäisessä työskentelyssä. Asiakasturvallisuuteen vaikutetaan riittävällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla. Laitteiden ja tarvikkeiden tulee olla asianmukaiset ja niiden huollosta on huolehdittava. Henkilökunnalla tulee olla tieto ja osaaminen laitteiden ja tarvikkeiden käyttöön, jota varmistetaan huolellisella perehdytyksellä. avi21u1 6/13

7 Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Yksikössä on sähköiset koodilla toimivat lukot ulkoovissa ja yksiköiden ovissa. Asukkaat voivat hälyttää apua huoneistaan hälylysjärjestelmän avulla. Hälytysjärjestelmän suunnittelu tämän vuoden aikana ja hankinta vuoden 2014 aikana on tavoitteenamme. Yksintyöskennellessään hoitajalla on hälytysnappi, jolla hän hälyttää tarvittaessa apua. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Henkilökunta testaa järjestelmän toimivuutta jatkuvasta. Palohälytysjärjestelmää testataan kuukausittain. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Potilaskutsujärjestelmän uusiminen vuoden 2014 mennessä. Turvallisuus suunnitelman laatiminen toukokuuhun 2014 mennessä, jonka työstäminen aloitetaan remonttisuunnitelman valmistuttua. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Yksikkön asukkaat saavat muuttaessa viranhaltija päätöksen paikan saamista. Asukkaiden maksut määräytyvät Mikkelin seuden vanhustenpalveluiden toimintakäsikirjan maksujen mukaisesti. Tilahallinto tekee vuokrasopimukset. Hoito- ja palvelusuunnitelmat tehdään yhteistyössä asukkaiden ja omaisten kanssa. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Uusilla asukkailla on mahdollisuus tutustua yksikköön ja henkilökuntaan etukäteen. Intervallijaksoilla aiemmin käyneet siirtyessään asumaan pysyvästi yksikköön ovat jo tutustunee tiloihin ja henkilökuntaan. Kuvaus talon toiminnasta, esite omaisille ja asukkaille tehdään syksyn 2013 aikana. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Siirtyessä tehostettuun palveluasumiseen käydään läpi tehostetun palvelusasumisen kustannukset. Hintojen muutoksista informoidaan kirjallisesti. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja hänen toiveitaan huomioidaan (unirytmi, ruokailutottumukset, viriketoiminta). Asiakkaiden toiveita ja mielipiteitä kuunnellaan päiväohjelmien ja viriketoiminnan suunnittelussa. Perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä käytetäään vain lääkärin määräyksestä. Rajoitteita käytetään vain asiakkaan oman turvallisuuden niin vaatiessa.rajoitteen on käytössä vain määräajan. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Rahavarojen käsittelystä ohje liitteenä. Rahavaroja säilytetään lukitussa tilassa asiakkaan ja omaisen luvalla. Rahavarojen vastaanotto ja luovutus kirjataan huolellisesti efficaan KSHlehdelle. Avaimet antaa henkilö, joka pitää kirjaa avaimista. avi21u1 7/13

8 Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Yksikön toimintatapana on kuntouttava hoitotyö, jonka vuoksi toimintakykyä pyrtiään ylläpitämään kaikin mahdollisin keinoin. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Lääkärin määräyksestä vain jos asiakasturvallisuus rajoitteen ehdottomasti vaatii. Rajoitteen käyttöa seurataan ja huomiot kirjaataan efficaan. Rajoitteen käytöstä pyritään luopumaan heti kun on mahdollista. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Tiimin pelisäännöissä on sovittu, että asiaan puututaan heti. Tarvittaessa asiaa hoidetaan esimiehen työnjohdollisen keinoin. Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Asukas voi siirtyä väliaikaisesti toiseen hoitolaitokseen esim. sairaalaan tai kotilomalle. Asukkaan hoito voi päättyä pysyvästi, jos hän vaihtaa pysyvästi hoitopaikkaa tai kuolee. Huomioidaan siirtyessä toiseen hoitolaitokseen (esim. sairaala tai siirtyminen toiseen palveluasumisen yksikköön): Siirrot sovitaan yhdessä omaisten kanssa. Akuutti tilanteissa voidaan joutua asukas siirtämään yhteispäivystykeen, josta informoidaan omaisille välittömästi. Toiseen hoitolaitokseen siirryttäessä tarkistetaan, että hoito- ja palvelusuunnitelma on ajantasalla. Lisäksi tarkistetaan lääkelista. Asiakkan tiedoista ja avuntarpeesta raportoidaan vastaanottavaan paikkaan sekä kirjallisesti, että suullisesti (soitetaan). Hoidon jatkuminen asianmukaisesti on taattava, ettei asukkaan turvallisuus vaarannu. Asiakkaan mukaan huolehditaan myös asiakkaan kaikki vaatteet, omat tavarat ja apuvälineet. Rahat ja henkilöllisyyspaperit täytyy pakata asianmukaisesti mukaan. Huomidaan asukkaan kuollessa: Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan avi21u1 8/13

9 Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Kari Wainio Maaherrankatu Mikkeli Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Muistutusmenettelyohje Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Asiakkaan aseman ja oikeuksiin liittyvä kehittäminen on osa Vaarinsaaren asumispalveluiden kehittämissuunnitelmaa. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan asuakkaan yksilölliset voimavarat, tarpeet ja toiveet. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan myös Rava- ja MMSE- pisteet. Hoito- ja palvesuunnitelmasta vastaa asiakkaan vastuuhoitaja. Vastuuhoitajan tehtävä on huomioida tavoitteet ja keinot asiakkaan toimintakyvyn säilyttämiseksi. Hoito- ja palvelusuunnitelman yhteydessä täytetään myös elämisen toiminnot kaavake, jossa huomioidaan asiakkaan omat tottumukset ja tavat, joita huomioidaan viriketoiminnassa. Päivittäiset hoitotoimet toteutetaan yksilöllisesti huomioiden asukkaan voimavarat. Ruokailujen lisäksi huolehditaan päivittäisestä arkiliikkumisesta ja viriketoiminnasta. Hoitohenkilökunta tekee yhteistyötä fysioterapeutin kanssa ja fysioterapiaan ohjataan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Yksikössä on myös istumajumppia, joihin asukkaita ohjataan. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Ruoan valmistamisesta vastaa ruoka- ja puhtauspalvelut. Yksikössä on keittiö, joten hoitohenkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä keittiön henkilökunnan kanssa. Yhteityö mahdollistaa mahdollistaa asukkaiden mieltymyksien ja toiveiden toteuttamisen. Yöaikainen paasto on alle 11 tuntia avi21u1 9/13

10 Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Tuovi Väänänen Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Viriketoimintaa pyritään järjestämään pienimuotoisesti päivittäin. Vapaaehtoiset käyvät ulkoiluttamassa viikottain. Seurakunta järjestää hartaushetkiä. Lisäksi järjestetään isompia tapahtumia, joihin pyydetään esiintyjä tai järjestetään ohjelma itse. Fysioterapeutti työskentelee asumispalveluissa ja kotihoidossa. Viikottain on istumajumppa kummassakin yksikössä THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Henkilökunta noudattaa Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hygieniaohjeita. Ohje liitteenä. Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Laaditaan toiminnasta esite/ kuvaus omaisille jaettavaksi. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Lääkäri käy kahden viikon välein. Lääkäriin saadaan tarvittaessa yhteys joka arkipäivä. Yksikön sairaanhoitajat vastaavat sairaanhoidollisista tarpeista. Asiakkaiden terveydentilaa seurataan ympärivuorokauden koulutettujen työntekijöiden toimesta, Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Lääkäri käy kahden viikon välein. Lääkäriin saadaan tarvittaessa yhteys joka arkipäivä. avi21u1 10/13

11 Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Mikkelin keskusssairaalan yhteispäivystys Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään lääkehoitotyöryhmän ohjeiden mukaisesti. Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Amy Heinänen Heli Palmgren Potilasasiamiehen yhteystiedot Kari Wainio Maaherrankatu Mikkeli Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Tietosuojatestin on koko henkilkökunta suorittanut Tietosuojaa käsitellään perehdytyksen yhteydessä sekä osastotunneilla säännöllisesti Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Mirja Sepponen avi21u1 11/13

12 Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Tietosuoja kuuluu perehdytyssuunnitelmaan Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Arkistointiohje Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Tietosuoja ohje Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Tietosuoja koulutus on osa koulutussuunnitelmaa 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Luettelo alihankkijoita avi21u1 12/13

13 Kehittämissuunnitelma 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Omavalvontasuunnitelman seuranta puolen vuoden välein Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Työryhmä vastaa päivittämisprosessista Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Sari Kärkkäinen avi21u1 13/13

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Honkakoto Lehikoinen Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vanhuspalvelut / Kotihoito Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Vuokselan hoivakoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villa Lauriina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Varpulan hoivakoti Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pajulintu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

DKunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Helsinki

DKunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Helsinki Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja [xyksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Palvelukoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

2628991-4. Hämeenkyrö. Hämeenkyrö

2628991-4. Hämeenkyrö. Hämeenkyrö SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Wanhan Ajan Kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot