Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16"

Transkriptio

1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa , tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio Kaupunginhallituksen alainen konsernipalvelut toimii avoimessa vuorovaikutuksessa lautakuntien ja johtokuntien alaisen hallinnon sekä sidosryhmiensä kanssa. Kaupunginhallituksen alainen konsernihallinto jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin ja vastuualueisiin: 1. hyvinvointipalvelujen tehtäväalue 2. konsernipalvelujen tehtäväalue 3. hallinnon vastuualue 4. talouden vastuualue 5. kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue. Tehtäväalueet 2.1 Hyvinvointipalvelujen tehtäväalueen kuuluu vastata: - lasten ja nuorten palvelujen järjestämisestä; - terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja vanhustenhuollon palvelujen järjestämisestä; - liikuntapalvelujen järjestämisestä; - vapaan sivistystyön palveluista ja taiteen perusopetuksesta. Hyvinvointipalvelujen tehtäväaluetta johtaa palvelujohtaja. Hänen sijaisenaan toimii kaupunginjohtajan määräämä viranhaltija. Palvelujohtaja toimii alaistensa vastuualueiden tai yksikön johtajien henkilöstöhallinnollisena esimiehenä, ellei johtosäännöissä ole muuta määrätty. Palvelujohtajan tehtävistä on määrätty kaupunginhallituksen sekä muissa johtosäännöissä. 2.2 Konsernipalvelujen tehtäväalueen kuuluu vastata: - kaupungin hallintoa tukevien palvelujen järjestämisestä; - elinkeino- ja liiketoiminnan edistämisestä; - kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksen kehittämisestä ja tytäryhteisöjen omistajastrategioiden valmistelusta; - kaupungin liikelaitosten toiminnasta; - kaupungin taloudesta ja kehittämisestä; H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2013 nro 16.doc

2 2 (10) - kaupungin teknisistä palveluista, kaupunkisuunnittelusta ja ympäristöstä; - kulttuurihallinnosta, museosta ja kirjastosta; - kaupunkimarkkinoinnista ja viestinnästä. Konsernipalvelujen tehtäväaluetta johtaa kansliapäällikkö. Hänen sijaisenaan tehtäväalueen johtajana toimii kaupunginjohtajan määräämä viranhaltija. Kansliapäällikkö toimii konsernipalveluihin kuuluvien vastuualueiden sekä liikelaitosten johtajien henkilöstöhallinnollisena esimiehenä ellei johtosäännöissä ole muuta määrätty. Kansliapäällikön tehtävistä on määrätty myös kaupunginhallituksen sekä muissa johtosäännöissä. Vastuualueet 2.3 Hallinnon vastuualueen tehtävänä on - huolehtia kaupungin päätöksentekojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä johtosääntöjen valmistelusta ja koordinoinnista; - huolehtia kaupungin johdon päätöksenteon tueksi tarvitsemista oikeudellisista asiantuntijatehtävistä; - edustaa kaupunkia oikeudellisissa asioissa, ellei tehtävää ole annettu muulle kaupungin viranomaiselle; - huolehtia päätöksenteon valmistelun ohjauksesta ja valmisteluyhteistyön kehittämisestä sekä omalta osaltaan päätöksenteon valmistelusta; - huolehtia kaupungin toimielinten esityslistojen laadusta ja tuottamisesta sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä lautakuntien ja johtokuntien sihteeripalveluista, ellei muuta ole määrätty; - huolehtia kunnallisten ja valtiollisten vaalien sekä kansanäänestysten järjestämisestä; - huolehtia verotuslainsäädännön mukaan kaupunginhallitukselle kuuluvista tehtävistä; - vastata kaupungin henkilöstöhallinnosta ja sen kehittämisestä, palvelussuhdeasioista, palkkaus- ja kannustejärjestelmistä ja henkilöstön hyvinvointiin tähtäävien toimenpiteiden koordinoinnista; - kehittää kaupungin johtamisjärjestelmiä, organisaatiota ja kaupungin toiminnan laatua ja tuloksellisuutta tukevia menettelytapoja ja välineitä; - vastata henkilöstöjärjestelmien kehittämisestä, henkilöstön keskitetystä koulutuksesta sekä henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelusta ja toimeenpanosta; - vastata palvelussuhdeasioita koskevista neuvotteluista sekä virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja täytäntöönpanosta;

3 3 (10) - huolehtia pysäköinninvalvonnasta; - vastata kaupungin varaston toiminnasta; - vastata kaupungin ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta; - vastata rakennusvalvonnasta. Hallinnon vastuualuetta johtaa kansliapäällikkö. Hänen sijaisenaan hallinnon vastuualueen johtajana toimii kaupunginlakimies. Kansliapäällikölle kuuluvista sihteeritehtävistä vastaa sijaisuus- ja esteellisyystapauksissa ensisijaisesti kaupunginsihteeri. Hallinnon vastuualueella on seuraavat palvelualueet: 1. asianhallinta - palvelualueen johtajana on kaupunginsihteeri 2. lakiasiat - palvelualueen johtajana on kaupunginlakimies 3. henkilöstöpalvelukeskus - palvelualueen johtajana on henkilöstöjohtaja 4. pysäköinninvalvonta - palvelualueen johtajana on kaupunginsihteeri 5. varasto - palvelualueen johtajana on varastopäällikkö 6. ympäristöterveydenhuolto, joka toimii ympäristölautakunnan alaisena - palvelualueen johtajana on kaupungineläinlääkäri 7. ympäristönsuojelu, joka toimii ympäristölautakunnan alaisena - palvelualueen johtajana on ympäristönsuojelupäällikkö 8. rakennusvalvonta, joka toimii ympäristölautakunnan alaisena - palvelualueen johtajana on rakennustarkastaja. Kansliapäällikkö määrää palvelualueiden johtajien sijaisuuksista, ellei muuta ole määrätty.

4 4 (10) 2.4 Talouden vastuualueen tehtävänä on - huolehtia talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta, toteutumisen seurannasta ja raportoinnista; - huolehtia toiminnallisten muutosten talousvaikutusten arvioinnista ja osallistua muutosten valmisteluun; - kehittää johdon raportointijärjestelmiä; - huolehtia kaupungin taloushallinnon kehittämisen ohjauksesta; - huolehtia tilinpäätöksen tulossuunnittelusta ja tilinpäätöksen analysoinnista sekä konsernitilinpäätöksen laatimisesta ja konsernitaloutta koskevien laskelmien tuottamisesta; - vastata controller-toiminnasta arvioimalla kaupungin sekä konserniyhteisöjen toiminnallista ja taloudellista kehitystä; - huolehtia kaupungin sisäisen tarkastuksen järjestämisestä; - huolehtia Kotka-konsernin rahoituksesta, maksuvalmiudesta sekä varojen hallinnasta; - huolehtia takaustoiminnasta, riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta sekä vakuuksien ja arvopapereiden hoitamisesta; - huolehtia siitä, että kaupungin hallintoelimet saavat päätöksenteon tueksi tutkitut ja käyttövalmiit tiedot, tutkimukset ja ennusteet kaupungista ja sen toimintaympäristöstä; - huolehtia tietohallinnon ja sähköisten asiointipalvelujen kehittämisestä sekä palvelujen tuottamisesta; - vastata yhteishankintojen valmistelusta. Talouden vastuualuetta johtaa talous- ja rahoitusjohtaja. Hänen sijaisenaan toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Talouden vastuualueella on seuraavat palvelualueet: 1. controller- ja rahoitusyksikkö - palvelualueen johtajana on talous- ja rahoitusjohtaja 2. tietohallintoyksikkö - palvelualueen johtajana on tietohallintopäällikkö. 3. Sisäinen tarkastus - palvelualueen johtajana on tarkastuspäällikkö Talous- ja rahoitusjohtaja määrää palvelualueiden johtajien sijaisuuksista.

5 5 (10) 2.5 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualueen tehtävänä on - huolehtia kaupungin elinkeino- ja liiketoiminnan edistämisestä; - huolehtia kaupungin maineen ja imagon hallinnasta; - vastata kaupungin viestinnästä ja sen kehittämisestä sekä avustaa kaupungin johtoa viestintä- ja PR-tehtävissä sekä kansainvälisten asioiden hoidossa; - tukea ja ohjata kaupungin eri organisaatioyksikköjä viestinnän toteutuksessa; - huolehtia kaupungin matkailumarkkinoinnista ja matkailun kehittämisestä; - toimia kaupungin johdon asiantuntijana kehittämis- ja tutkimustoimintaan liittyvissä asioissa; - huolehtia kaupungin projektitoiminnan ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan ohjauksen kehittämisestä sekä osaltaan huolehtia kaupungin toiminnan ja palvelujen strategisten kehittämishankkeiden koordinoinnista ja tuesta; - vastata kaupunkistrategian valmistelusta; - huolehtia konsernipalveluiden tehtäväalueella suoritettavasta seutuasioiden valmistelusta; - huolehtia kaupungin kulttuuripalveluista, tapahtumien järjestämisestä sekä kirjasto- ja museotoiminnasta. Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualueen johtajana toimii kehitysjohtaja. Hänen sijaisenaan toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualueella on seuraavat palvelualueet: 1. Kaupunkikehitys ja viestintä - palvelualueen johtajana on kehitysjohtaja 2. Matkailu - palvelualueen johtajana on matkailupäällikkö 3. Kulttuuri, joka toimii kulttuurilautakunnan alaisena - palvelualueen johtajana on kulttuurijohtaja 4. Kaupunginkirjasto, joka toimii kulttuurilautakunnan alaisena - palvelualueen johtajana on kirjastotoimenjohtaja

6 6 (10) 3 Vastuualueen johtajan yleiset tehtävät 5. Kymenlaakson museo, joka toimii kulttuurilautakunnan alaisena - palvelualueen johtajana on museotoimenjohtaja. Kehitysjohtaja määrää palvelualueiden johtajien sijaisuuksista lukuun ottamatta kulttuurilautakunnan alaisia palvelualueita, joiden johtajien sijaisuudesta päättää kulttuurilautakunta. Vastuualueen johtajan yleisenä tehtävänä on 1. johtaa vastuualueen toimintaa ja huolehtia siitä, että vastuualueen toiminta ja hallinnon sisäinen organisointi on Kotka-konsernin kokonaisuuden ja keskeisten toimintaprosessien kannalta tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty; 2. vastata osaltaan siitä, että vastuualueiden välinen yhteistyö eri tasoilla on toimivaa ja tuloksellista; 3. johtaa vastuualueensa johtoryhmän työskentelyä ja huolehtia vastuualueensa palvelualueiden välisestä yhteistyöstä; 4. asettaa vastuualueen tavoitteet ja huolehtia niiden toteutumisesta; 5. huolehtia omalta osaltaan vastuualueen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta ja hyväksyä määrärahojen käyttösuunnitelma; 6. päättää irtaimen omaisuuden ja palvelujen hankkimisesta vastuualueen tarpeisiin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa enintään euron kertahankintana; 7. päättää vahingonkorvauksesta, kun vaadittu määrä on enintään euroa; 8. päättää johtamansa vastuualueen virkojen ja työsuhteiden täyttämisestä paitsi johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien osalta, ellei muuta ole määrätty; 9. päättää ottamansa henkilöstön nimikemuutoksista ja kelpoisuusehdoista; 10. palkata sijaiset, harjoittelijat ja työllistetyt, ellei muuta ole määrätty; 11. päättää sijaisten järjestämisestä ja ottamisesta kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden ja työntekijöiden osalta enintään yhdeksi vuodeksi; 12. päättää alaisensa hallinnon laskujen hyväksymistavasta. Mitä edellä on määrätty vastuualueen johtajasta, noudatetaan soveltuvin osin myös palvelujohtajaan ja kansliapäällikköön.

7 7 (10) Vastuualueen johtajien henkilöstöhallinnollisesta päätösvallasta on määrätty hallintosäännössä. 4 Palvelualueen johtajan yleiset tehtävät 5 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Palvelualueen johtajan yleisenä tehtävänä on 1. johtaa palvelualueen toimintaa ja huolehtia tavoitteiden toteutumisesta; 2. antaa kaupungin muille organisaatioyksiköille tehtäviensä hoidon kannalta tarpeellisia ohjeita; 3. huolehtia yhteistyöstä kaupungin muiden yksiköiden kanssa; 4. päättää irtaimen omaisuuden ja palvelujen hankkimisesta palvelualueen tarpeisiin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa enintään euron kertahankintana; 5. päättää sijaisten, harjoittelijoiden ja työllistettyjen palkkaamisesta palvelualueelle, ellei muuta ole määrätty. Kaupunginjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. sovinnon tekeminen riita-asiassa ja siihen liittyvän tai muun vahingonkorvauksen myöntäminen enintään euron määrään saakka; 2. Kotkan kaupungin omien eläkesääntöjen perusteella myönnettävistä eläkkeistä päättäminen; 3. työ- tai virkasuhteen päättämistä koskevien sopimusten ja eläkkeellesiirtymissopimusten tekeminen talousarvion mahdollistamissa rajoissa, ellei sopimuksen ole sen merkittävyyden vuoksi katsottava kuuluvan kaupunginhallituksen toimivaltaan; 4. henkilön siirtäminen vastuualueelta toiselle, ellei henkilön lähempi esimies ole toimivaltainen päättämään asiasta molempien vastuualueiden osalta; 5. saatavien poistaminen kaupunginhallituksen alaisen hallinnon osalta; 6. eri organisaatioyksiköiden välisten tiimien hyväksyminen, elleivät ne kuulu alemman esimiehen toimivaltaan.

8 8 (10) Kansliapäällikön ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai sen alaisen hallinnon huonetilojen luovuttaminen tilapäiseen käyttöön; 2. vahingonkorvauksesta päättäminen konsernipalvelujen osalta, kun vaadittu korvausmäärä on enintään euroa; 3. henkilön siirtäminen alaiseltaan vastuualueelta toiselle alaiselleen vastuualueelle; 4. julkisuuslaissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta päättäminen; 5. konsernipalvelujen maksuista päättäminen, ellei maksun määrääminen kuulu kaupunginhallituksen tai lautakunnan toimialaan. Talous- ja rahoitusjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. Kotka-konsernin kassavarojen tilapäinen sijoittaminen; 2. tilapäisluoton ottaminen kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi kaupunginhallituksen vahvistaman enimmäismäärän puitteissa; 3. lainan ottaminen kaupunginvaltuuston vahvistamissa rajoissa; 4. koron- ja valuutan vaihtosopimuksista, koronsuojaussopimuksista sekä muuttuvakorkoisen lainan enimmäis- ja vähimmäiskorosta päättäminen enintään talousarviossa olevan lainakannan verran; 5. kaupungin myöntämien lainojen ja takauksien vakuuksien realisoinnista sekä ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta päättäminen; 6. takauksiin liittyvien lainojen lainaehtojen muutoksiin suostuminen; 7. aravalainan irtisanominen tai ehdoista poikkeavan maksuajan myöntäminen; 8. tilapäisluoton myöntäminen kaupungin tytäryhteisölle kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa; 9. leasing-rahoituksen käytöstä päättäminen kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti; 10. kaupungin rahalaitoksissa olevista tileistä päättäminen; 11. virastojen ja laitosten käteisvarojen suuruudesta päättäminen; 12. kaupungin saatavan maksusuunnitelman hyväksyminen.

9 9 (10) Kaupunginlakimiehen ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. suostumuksen antaminen kaupungin saatavien vakuudeksi annettujen panttikirjojen etuoikeusaseman muutoksiin ja muihin kiinnitysten tai kiinnitysrekisterimerkintöjen järjestämiseen liittyviin muutoksiin; 2. suostumuksen antaminen hallinnanjakosopimuksen tai erityisen oikeuden kirjaamiseen; 3. yksityishenkilön tai yrityksen velkajärjestelyn tai siihen tehtävien muutosten hyväksyminen, mikäli järjestelyyn ei liity kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita; 4. kaupungin saatavan maksusuunnitelman hyväksyminen. Henkilöstöjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. kaupungin palkka-asiamiehen määrääminen, ellei henkilöstöpäällikkö toimi itse ko. tehtävässä; 2. virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta päättäminen, ellei asiaa sen laajuuden vuoksi ole katsottava kaupunginhallituksen ratkaistavaksi; 3. virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja palvelussuhdeasioita koskevien ohjeiden antamisesta päättäminen; 4. keskitetyn koulutuksen järjestämisestä päättäminen; 5. pääluottamusmiesten koulutuksesta päättäminen. 6 Johtoryhmä Satamajohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. sataman turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden vahvistamisesta päättäminen; 2. sataman tilastointiin liittyvistä asioista päättäminen; 3. sataman järjestyksen valvontaan liittyvistä asioista päättäminen; 4. satamaviranomaiselle määrätyistä vaarallisten aineiden käsittelyn valvontaan liittyvistä asioista päättäminen. Kaupunginjohtaja muodostaa kaupungin johtoryhmän. Johtoryhmä työskentelee kaupungin toimintapäämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtoryhmä kokoontuu kaupunginjohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa kaupunginjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita.

10 10 (10) 7 Asiakirjojen allekirjoittaminen 8 Päätösten tekeminen Palvelujohtaja, kansliapäällikkö ja vastuualueen johtaja voivat harkintansa mukaan perustaa johtoryhmän tehtävä- tai vastuualueelleen. Johtoryhmään kutsutaan henkilöstön edustus kulloinkin voimassa olevan yhteistoimintasopimuksen mukaan. Vastuualueen johtaja allekirjoittaa vastuualuetta koskevat asiakirjat. Palvelualueen johtaja allekirjoittaa palvelualuetta koskevat asiakirjat. Asianomainen viranhaltija allekirjoittaa omaa tehtäväaluettaan koskevat asiakirjat. Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao. päätöksentekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden nojalla tehdyistä sopimuksista, mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta viranhaltijaa. Otteen viranhaltijan päätöksestä allekirjoittaa pöytäkirjan pitäjä.

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KONSERNIOHJE Hyväksytty valtuustossa 9.6.2015 1. Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Sisällysluettelo 1. KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE...2 2. SOVELTAMISALA...2 3. KONSERNIOHJEEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN...3 4. KONSERNIOHJEEN SITOVUUS...3 5. KAUPUNGIN

Lisätiedot

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3.

Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä. Elinkeino- ja kaupunkirakennetyöryhmä 16.3. Kaupunginhallituksen 19 23.03.2015 konsernijaosto Kaupunginhallitus 139 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 46 27.04.2015 Jani Mäkelän ym. valtuustoaloite avoimuuden lisäämisestä kaupunkiyhtiöissä ja osaomistusyhteisöissä

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan konserniohjeet

Nurmijärven kunnan konserniohjeet Nurmijärven kunnan konserniohjeet Valtuusto 13.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnan omistajapolitiikka. 2 2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.. 3 3. Soveltamisala.. 3 4. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot