Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat:"

Transkriptio

1 Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KONSERNI- JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt Voimaantulo LUKU YLEISTÄ 1 Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toimiala Konserni- ja hallintopalvelukeskus huolehtii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan apuna kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kokonaisuutena, konserni- ja omistajaohjauksesta, hankintatoimen koordinoinnista, keskushallinnon toimielinten valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä sekä muista keskitetyistä hallinto-, taloushallinto-, henkilöstöhallinto-, työllisyydenhoito-, tietohallinto-, kehittämis-, edunvalvonta-, viestintä- ja elinkeinopoliittisista tehtävistä samoin kuin kaupunginjohtajan toimeksiannon perusteella toteuttavista hallintokuntien rajat ylittävistä erillisistä projektitehtävistä. Edelleen konserni- ja hallintopalvelukeskus huolehtii velkaneuvonnasta ja pysäköinninvalvonnasta. Konserni- ja hallintopalvelukeskus tukee ja luo edellytyksiä kaupungin muiden toimialakeskusten tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. 2 Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen organisaatio Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat: - yleiset hallintotehtävät (kaupunginkanslia), päällikkönä kaupunginsihteeri - kehittämistehtävät, päällikkönä kehittämispäällikkö - taloushallinnon tehtävät, päällikkönä talousjohtaja - henkilöstöhallinnon ja työllisyydenhoidon tehtävät, päällikkönä henkilöstöpäällikkö

2 2 2. LUKU TEHTÄVÄT 3 Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, 1. päättää konserni- ja hallintopalvelukeskuksen voimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, 2. huolehtia kaupungin hallinto-organisaation johtamisesta, koordinoinnista ja kehittämisestä, 3. vastata kaupungin konserniohjauksesta ja omistajapolitiikan toteuttamisesta sekä huolehtia kaupungin riskienhallinnan koordinoinnista 4. huolehtia kaupungin ja konsernihallinnon tietohallinto- ja hankintatoimen järjestämisestä, 5. hyväksyä konserni- ja hallintopalvelukeskusta koskevat hankinnat ja laskut, 6. tehdä konserni- ja hallintopalvelukeskusta koskevat sopimukset ja sitoumukset, 7. päättää konserni- ja hallintopalvelukeskuksen henkilökunnan koulutuksesta, 8. päättää kaupungintalon tilojen käytöstä sekä sen yleisten tilojen ja irtaimen omaisuuden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön ja niistä perittävistä korvauksista, 9. päättää konserni- ja hallintopalvelukeskuksen irtaimen omaisuuden poistamisesta, myymisestä ja hävittämisestä kaupunginhallituksen vahvistamien yleisten perusteidenmukaisesti ja 10. päättää edellä määrätyn ratkaisuvallan siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle. 4 Yleiset hallintotehtävät Toiminta-alueen tehtävänä on vastata keskushallinnon yleisistä hallintotehtävistä ja muista jäljempänä mainituista tehtävistä ja tällöin huolehtia 1. kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sihteerintehtävistä, 2. keskitetyistä lainopillisista tehtävistä, 3. kaupungin arkistotoimesta, 4. kaupungin virallisesta ilmoitustaulusta, 5. keskushallinnolle kuuluvista tiedotus-, suhdetoiminta- ja markkinointitehtävistä sekä kansainvälisistä asioista, 6. keskitettyjen asiakaspalvelujen ja keskitettyjen monistuspalvelujen tuottamisesta, 7. puhelunvälityksestä, lähettipalveluista sekä kaupungintalon vahtimestaripalveluista ja kahviotoiminnasta, 8. velkaneuvonnasta, 9. kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta ja 10. yleisiä vaaleja koskevista tehtävistä.

3 3 5 Kaupunginsihteerin tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginsihteerin tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, 1. huolehtia kaupungin päätöksenteko- ja osallistumisjärjestelmien kehittämisestä, 2. päättää konserni- ja hallintopalvelukeskuksen tuottamista monistuspalveluista ja paino-, kahvio- yms. tuotteista perittävistä maksuista, 3. hyväksyä kaupungin arkistotoimen toimintaohjeen sekä arkistonmuodostamissuunnitelman ja tehtäväluokituksen ja päättää kaupungin keskusarkistoon liittyvien asioiden täytäntöönpanosta ja 4. päättää kaupungin vaakunan käyttöoikeudesta samoin kuin lipun ja viirin luovuttamisesta. 6 Kaupunginlakimiehen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginlakimiehen tehtävänä on keskitettyjen lainopillisten tehtävien ja sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, 1. toimia kunnallisena pysäköinninvalvojana, 2. toimia keskusvaalilautakunnan sihteerinä, 3. päättää suostumuksen antamisesta rikosasiain käsittelyyn rangaistusmääräyslaissa säädetyllä tavalla ja sovittelumenettelyssä kaupungin ollessa asianomistaja ja 4. edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa rikosasioissa kaupunginollessa asianomistaja ellei toisin määrätä. 7 Kehittämistehtävät Toiminta-alueen tehtävänä on vastata kaupungin yleisistä kehittämistehtävistä ja tällöin 1. huolehtia kaupungin strategisesta suunnittelusta 2. osallistua hallintokuntien laajoihin kehittämishankkeisiin 3. huolehtia talous- ja toimintasuunnittelun pohjaksi tarvittavien tutkimusten ja selvitysten tekemisestä sekä kaupunkia sekä sen toimintaa koskevien yleistilastojen keräämisestä ja julkaisemisesta 4. huolehtia elinkeinoelämän edistämiseen liittyvien sekä muiden yleisten alueyhteistyötä koskevien asioiden valmistelusta 5. koordinoida keskitettyä EU-hanketoimintaa koskevat asiat 6. huolehtia kaupungin perintätehtävistä 8 Kehittämispäällikön ratkaisuvalta Kehittämispäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, 1. päättää maksulykkäysten myöntämisestä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,

4 4 2. päättää yksityishenkilön velkajärjestelyasioissa kaupungin edunvalvonnasta ja maksuhelpotuksen myöntämisestä 3. päättää yritysten velkasaneerausasioissa kaupungin edunvalvonnasta ja maksuhelpotusten myöntämisestä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti 4. päättää kohdissa 1. ja 2. määrätyn ratkaisuvallan siirtämisestä muulle viranhaltijalle. 9 Taloushallinnon tehtävät Toiminta-alueen tehtävänä on vastata taloushallinnosta ja tällöin huolehtia, 1. taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta, 2. tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen laadinnasta, 3. kirjanpidon ja maksuliikenteen järjestämisestä, 4. rahoitus- ja sijoitustoiminnasta sekä 5. kaupungin edunvalvonnasta verotuksessa. 10 Talousjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Talousjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, 1. päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta, 2. päättää maksuliikennettä koskevista sopimuksista, 3. päättää kassavarojen sijoittamisesta ja tilapäislainojen ottamisesta kaupunginjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti, 4. päättää lainojen takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta, 5. päättää kaupungin myöntämien lainojen ja antamien takausten ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta, 6. päättää toimialakeskusten luotollisten maksuvälineiden käytöstä, 7. päättää osittaisen tai täydellisen vapautuksen myöntämisestä kunnallisveron, kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun sekä kiinteistöveron suorittamisesta siten kuin siitä on säädetty, 11 Henkilöstöhallinnon tehtävät Toiminta-alueen tehtävänä on suunnitella ja koordinoida kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja -suunnittelua sekä vastata kaupungille työnantajana kuuluvista keskitetyistä henkilöstöasioista sekä ohjata kaupungin toimintayksiköiden henkilöstöasioiden hoitoa ja tällöin huolehtia, 1. kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden keskitetyn sisäisen koulutuksen yleisestä suunnittelusta ja toteutuksesta sekä avustaa henkilöstön muussa kehittämisessä, 2. palkkojen ja palkkioiden sekä niihin rinnastettavien etuisuuksien laskennan järjestämisestä ja palkkausjärjestelmien kehittämisestä, 3. henkilöstön työsuojelun yhteistoiminnan organisoimisesta, työterveydenhuollon ja muiden henkilöstöpalveluiden järjestämisestä sekä työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edistämisestä ja

5 5 4. kaupungin työllistämistoiminnan hallinnoinnista ja kierrätyskeskuksen toiminnasta. 12 Henkilöstöpäällikön tehtävät ja ratkaisuvalta Henkilöstöpäällikön tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty, 1. toimia kaupungin palkka-asiamiehenä, 2. päättää palvelusaikaan sidotuista palkanlisistä, jollei toisin ole määrätty, 3. päättää oikeudesta sivutoimen pitämiseen ja sivutoimi-ilmoituksista, jollei toisin ole määrätty, 4. päättää työllistämistuella palkattavien henkilöiden ottamisesta kaupungin palvelukseen kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, 5. päättää virkavapaudesta ja työlomasta työmarkkinakoulutukseen osallistumista varten, 6. päättää kaupungin omien eläkkeiden indeksikorotuksista, 7. päättää toimialallaan valtionosuuksien ja korvausten hakemisesta ja niitä koskevien oikaisuvaatimusten tekemisestä ja 8. päättää kohdassa 2 määrätyn ratkaisuvallan siirtämisestä muulle viranhaltijalle sekä 9. päättää kierrätyskeskustoiminnassa tuotettavista palveluista perittävistä maksuista. 3. LUKU HENKILÖSTÖHALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET 13 Kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset konserni- ja hallintopalvelukeskuksen virkoihin ovat seuraavat: 1. Hallintojohtajan virkaan valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon 2. Kaupunginsihteerin virkaan vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon. 3. Talousjohtajan virkaan vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys taloushallintoon ja rahoitustoimeen. 4. Henkilöstöpäällikön virkaan vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys henkilöstöhallintoon. 5. Kaupunginlakimiehen virkaan valittavalta vaaditaan ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. 6. Muulta henkilökunnalta vaaditaan ottavan viranomaisen vahvistama kelpoisuus. 14 Henkilökunnan ottaminen, irtisanominen ja lomauttaminen Hallintojohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Kaupunginsihteerin, kehittämispäällikön, talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön valitsee kaupunginhallitus.

6 6 Muun henkilökunnan valitsee konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija. Hallintojohtajan irtisanoo ja eron myöntää sekä lomauttaa kaupunginhallitus. Muun henkilökunnan irtisanoo, eron myöntää sekä lomauttaa ottava viranomainen. 15 Palkan määrittely Palvelukseen otettavan henkilökunnan tehtäväkohtaisen palkan määrittelee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ottamien viranhaltijoiden osalta kaupunginhallitus ja muun henkilökunnan osalta konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten ja annettujen yleisohjeiden mukaisesti. Harkinnanvaraiset palkanosat myöntää annettujen yleisohjeiden mukaisesti konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija. 16 Virantoimitusvelvollisuuden ja toimenkuvan muuttaminen Virantoimitusvelvollisuuden ja toimenkuvan muuttamisesta päättää konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija. 17 Viranhaltijan tai työntekijän siirtäminen toiseen virkaan tai toimeen 18 Sijaisuudet Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen viranhaltijan tai työntekijän siirtämisestä konserni- ja hallintopalvelukeskuksen sisällä toiseen virkaan tai toimeen päättää konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkö. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikön sijaisena toimii kaupunginsihteeri. Muun henkilökunnan sijaisen määrää ja ottaa konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija. 19 Vuosiloman myöntäminen Vuosiloman henkilökunnalle myöntää konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija. 20 Virkavapauden ja työloman myöntäminen Henkilökunnan virkavapaudet ja työlomat myöntää konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija.

7 7 Harkinnanvaraisissa tapauksissa virkavapauden ja työloman palkallisuudesta päättää konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkö annettujen yleisohjeiden mukaisesti. 21 Asiakirjojen allekirjoittaminen Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen asiakirjat allekirjoittaa konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkö ja omalla toiminta-alueellaan toiminta-alueen päällikkö.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus.

Kaupungin taloushallintoa johtaa ja valvoo kaupunginhallitus. 1 VANTAAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston tammikuun 27. päivänä 2014 hyväksymä. Voimassa 1.2.2014 alkaen. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Taloushallinnossa noudatettavat määräykset Kaupungin taloushallinnossa

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9

Sisällysluettelo. 5 Viestintä 5.1 Viestinnän periaatteet 9. 6 Ohjeiden voimaantulo 9 Seinäjoen kaup pungin KONSERNIOHJE 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleisosa 1.1 Kuntakonsernin määritelmä ja muut konserniin liittyvät keskeiset käsitteet 2 1.2 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 3 1.3 Konserniohjeen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147

HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE. Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 1 HEINOLAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Hyväksytty: kaupunginhallitus 3.3.2008 147 2 1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Näillä konserniohjeilla varmistetaan kaupungin hyväksymän omistajapolitiikan ja asetettujen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 11.11.2013 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU 1 Tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä ympäristö- ja

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot