Kaupunginviraston johtosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginviraston johtosääntö"

Transkriptio

1 1 (8) Kaupunginviraston johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 Luku Soveltamisala 1 Soveltamisala Kaupungin toimintaan sovelletaan tämän säännön määräyksiä. 2 Luku Toiminta-ajatus ja johtaminen 2 Toiminta-ajatus Kaupunginvirasto valmistelee, suunnittelee, toimeenpanee ja seuraa kunnallista palvelutuotantoa valtuuston ja muiden luottamushenkilötoimielinten hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginviraston toiminta järjestetään siten, että viraston voimavarojen tehokas käyttö ja siellä työskentelevien yhteistoiminta mahdollistaa kaupungin päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen. 3 Johtaminen Kaupunginvirastoa johtaa viraston päällikkönä kaupunginjohtaja, siten että virasto saavuttaa kaupunginhallituksen siltä edellyttämät tulokset. Kaupunginhallitus valvoo kaupunginviraston toimintaa ja antaa tarvittaessa tätä sääntöä täydentäviä määräyksiä.

2 2 (8) 3 Luku Organisaatio 4 Osastot ja vastuualueet Kaupunginvirasto jaetaan osastoihin. Osastot ovat: Hallinto- ja talousosasto Sivistysosasto Tekninen osasto Osastoa johtaa osastopäällikkö. Osastopäällikön määrää kaupunginjohtaja. Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan muodostaa osastojaon puitteissa vastuualueita. Kaupunginhallitus päättää 1. osastojen työtehtävistä Kaupunginjohtaja päättää 1. osastojen välisestä työvoiman käytöstä; 2. osastopäällikön ehdotuksesta osastojen jakamisesta vastuualueisiin Osastopäällikkö päättää 1. vastuualueen esimiehen määräämisestä 2. osaston sisäisestä työvoiman käytöstä 5 Henkilöstö Viranhaltijoiden sijoittumisesta viraston organisaatioon määrätään toimenkuvauksissa.

3 3 (8) 4 Luku Yhteistoimintamuodot 6 Kaupunginviraston johtoryhmä 7 Virasto- ja osastokokoukset Viraston päällikkö, kaupunginsihteeri, tekninen johtaja, sivistysjohtaja, ympäristöjohtaja, talousjohtaja, hallintojohtaja, kehittämispäällikkö ja henkilöstöpäällikkö muodostavat kaupunginviraston johtoryhmän. Johtoryhmä työskentelee kaupungin toiminta-ajatuksen ja päämäärien mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä kaupunginviraston henkilöstön kanssa. Johtoryhmä kokoontuu viraston päällikön kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa viraston päällikkö kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. Viraston päällikkö kutsuu koolle virastokokouksen, kun tavoitteiden saavuttaminen tai tiedottaminen sitä edellyttää. Osastopäällikkö kutsuu koolle osastokokouksen, kun työn yhteinen kehittäminen tai tiedottaminen sitä edellyttää. 5 Luku Osastojen ja henkilöstön tulosalueet 8 Osastojen yleinen vastuu Vaadittujen tulosten saavuttaminen edellyttää, että kunkin osaston on: 1. vastattava ja kehitettävä omalla toimialallaan 2. neljännesvuosittain annettava valtuustolle selonteko talouden- ja toiminnan toteutumisesta 3. kehitettävä ja pidettävä ajan tasalla säännöt, taksat ja yleisohjeet, 4. haettava valtionosuudet, -avustukset ja -lainat, perittävä muut tulot ja suoritettava menot

4 9 Viranhaltijan tulosalueet ja tehtävät 4 (8) 5. huolehdittava hallinnassaan olevan omaisuuden vakuuttamisesta sekä kunnan velvollisuudeksi säädetystä ja muusta vakuuttamisesta Viran- ja toimenhaltijan tehtävät määritellään toimenkuvauksissa. 6 Luku Toimenkuvaukset 10 Toimenkuvauksen laadinta 11 Toimenkuvauksen hyväksyminen Toimenkuvauksen valmistelee lähin esimies yhteistyössä toimenhaltijan kanssa. Toimenkuvaukset tarkistetaan myös henkilöstömuutosten tai tehtävämuutosten yhteydessä. Toimenkuvauksen hyväksyy 1. kaupunginhallitus kaupunginjohtajan osalta, 2. kaupunginjohtaja osastopäälliköiden, kehittämispäällikön, henkilöstöpäällikön ja yhteyspäällikön osalta 3. osastopäällikkö alaistensa osalta. 7 Luku Henkilöstöasiat 12 Henkilöstövalinnat Kaupunginvirastoon kuuluvan henkilöstön valinnasta päättää Kaupunginvaltuusto - kaupunginjohtajan, kaupunginsihteerin, ympäristöjohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan, kehittä-

5 5 (8) mispäällikön, sivistysjohtajan ja henkilöstöpäällikön valinnasta Lautakunta ja sen puuttuessa kaupunginhallitus - kirjastotoimen johtajan, koulukuraattorin, koulupsykologin, kulttuuripäällikön, lukion rehtorin, lukion viranhaltijoiden, maanrakennuspäällikön, palvelupäällikön, peruskoulun viranhaltijoiden, perusopetuksen rehtorien, varhaiskasvatuspäällikön, päiväkotien johtajat, yhteyspäällikön, rakennustarkastajan, talouspäällikön, tilapalvelupäällikön, toimistoarkkitehdin, toimistopäällikön, vapaa-aikatoimen päällikön ja ympäristösihteerin valinnasta Osastopäällikkö - osaston sen henkilökunnan valinnasta, joka ei kuulu lautakunnalle, kaupunginhallitukselle tai kaupunginvaltuustolle vastuualueen esimiestä kuultuaan. 13 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta muissa henkilöstöasioissa Kaupunginjohtaja osastopäällikön, kehittämispäällikön ja henkilöstöpäällikön osalta 1. myöntää vuosilomat, vahvistaa lomajärjestyksen ja päättää tehtävien hoitamisesta vuosiloman aikana, 2. myöntää virkavapaan, 3. ottaa sijaisen 4. päättää sijaisen tai oman viran tai toimen ohella hoidettavista toisen viran tai toimen tehtävistä maksettavasta palkasta, 5. päättää koulutusohjelmasta sekä virkamatkamääräyksistä, Osastopäällikkö vastuualueiden esimiehen/alaisensa henkilöstön osalta tai vastuualueen esimies/osastopäällikön määräämä muu esimies alaisensa henkilöstön osalta 1. myöntää virkavapaan ja työvapaan, 2. päättää sijaisen määräämisestä ja avoimen viranhoitajan ottamisesta sekä enintään 6 kuukauden määräaikaisen henkilöstön ottamisesta,

6 6 (8) 3. päättää sijaisen tai oman viran tai toimen ohella hoidettavista toisen viran tai toimen tehtävistä maksettavasta palkasta, 4. myöntää vuosilomat, vahvistaa lomajärjestyksen ja päättää tehtävien hoitamisesta vuosilomien aikana, 5. päättää koulutusohjelmasta ja virkamatkamääräyksistä 6. määrää henkilöstön tarvittaessa lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon 7. päättää oppisopimuskoulutuksesta. 14 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta muissa asioissa Osastopäällikkö 1. päättää irtaimiston poistosta 2. päättää saatavien ja tulojäämien poistamisesta 3. päättää osaston toimialaan kuuluvien vakuuksien hyväksymisestä Osastopäällikkö tai osastopäällikön määräämä vastuualueen esimies 1. valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset, suorittaa irtaimisto-, kulutus- ym. tarvikkeiden hankinnat sekä tekee konsultointia, osto- ja myyntipalveluja koskevat sopimukset sekä harjoittelusopimukset ellei tässä säännössä ole toisin määrätty 2. päättää vastuualueen hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden myynnistä, vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta Kaupunginjohtaja: 1. osallistuu tai määrää kaupungin edustajan edustustilaisuuksiin, toimituksiin, kokouksiin sekä antaa menettelytapaohjeet näissä asioissa, 2. päättää edustustilaisuuksien järjestämisestä, 3. päättää suostumuksen antamisesta mainoslehtisten ja muiden tiedotteiden levittämiseen ilmasta käsin,

7 7 (8) 4. päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi, 5. päättää valtionosuustulojäämien poistamisesta 6. päättää lainan ottamisesta taloussuunnitelman määräämissä rajoissa, Talouspäällikkö päättää: 1. yksittäisten omistusasuntojen korkotukilainoista sekä yksittäisten omakoti-, osake- ja perusparannuslainojen myöntämisestä, siirroista, vakuuksista, koronalennuksista ja lykkäyksistä, 2. asuntolainoitettujen vuokratalojen vuokrien ja asukasvalintojen vahvistamisesta, 3. kaupunginhallituksen hallinnassa olevien asuntojen vuokraamisesta ja vuokrasopimuksista sekä allekirjoittaa vuokrasopimukset 5. muista aravalain ja -asetuksen sekä asuntorahaston erillisten ohjeiden mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä 6. päättää kaupungin hankinta-asiamiehenä, kuultuaan yhteistyöryhmän kannan, yhteishankintatuotteista ja päättää yhteishankintatuotteiden ostopaikoista. Talousjohtaja päättää: 1. työmatkakulujen korvaamisesta valtuuston vahvistaman perusteen mukaisesti 2. saatavien poistot niiltä osin, kun ei kuulu osastopäälliköille. Henkilöstöpäällikkö päättää: 1. henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osasta myöntämisestä 2. ammattialalisien myöntämisestä 3. palkkatuen myöntämisestä Rakennustarkastaja:

8 8 (8) 1. myöntää korjausavustukset Ympäristöjohtaja: 1. toimii kaupungin edustajana maa- ja vesialueita koskevissa katselmus- ja arvioimistoimituksissa, 2. toimii kaupungin edustajana maanmittaus- ja lunastustoimituksissa 3. päättää omakotitonttien myymisestä kaupunginhallituksen vahvistamien myyntiehtojen mukaisesti Kehittämispäällikkö: 1. päättää elinkeinotoimeen liittyvien konsultointipalveluiden myöntämisestä 2. päättää kuntamarkkinointiin liittyvistä mediavalinnoista 8 Luku Siirtymäsäännökset 15 Tämä johtosääntö tulee voimaan Tällä johtosäännöllä kumotaan kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunginviraston johtosääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. L:\saannot\Voimassa olevat johtosäännöt\kaupunginviraston johtosääntö 2013.doc

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginvaltuusto 17.12.2008 81, 15.11.2010 69. Voimaantulo 1.1.2009, 1.12.2010 (11 9. kohta). 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Päävastuualueiden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Pihtiputaan kunnanvaltuusto 16.12.2013 112 457/014/2013 PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku SOVELTAMISALA 4 2. luku HALLINNOLLINEN JAKO JA TOIMIELIMET... 4 Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot