Keskusviraston johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt ja tulee voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskusviraston johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 100 ja tulee voimaan 1.1.2013."

Transkriptio

1 Keskusviraston johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGIN KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt ja tulee voimaan TOIMIALA Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivan keskusviraston tehtävänä on toimia kaupungin johdon tukena strategisessa suunnittelussa ja johtamisessa, talouden ohjauksessa ja rahoitusjärjestelyissä sekä elinkeinoelämän kehittämisessä. Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaoston valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä yleisistä hallintopalvelu-, kehittämis-, elinkeino-, talous-, henkilöstö-, tietohallinto-, laki- ja sopimus- sekä kilpailuttamis- ja hankintapalveluista. Keskusvirastossa toimii tilaajayksikkö. Lisäksi keskusvirasto huolehtii kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjauksesta, toimintojen koordinointi- ja kehittämistehtävistä sekä suhdetoiminnasta, markkinoinnista ja kansainvälisistä asioista. 2 TULOSALUEET JA -YKSIKÖT Keskusviraston tulosalueita ovat kaupunginkanslia, kehittämis- ja talousosasto sekä laki- ja sopimusosasto. Kaupunginkansliassa on hallinnon ja tietohallinnon tulosyksiköt. Kehittämis- ja talousosaston tulosyksiköt ovat kehittämispalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut ja elinkeinopalvelut. Laki- ja sopimusosaston tulosyksiköt ovat juridiset- ja hankintapalvelut sekä neuvontapalvelut. 3 JOHTAMINEN Keskusvirastoa johtaa kaupunginjohtaja. Kaupunginkansliaa johtaa kansliajohtaja, kehittämis- ja talousosastoa kehittämisjohtaja ja laki- ja sopimusosastoa sopimusjohtaja. Sopimusjohtajan ja kansliajohtajan sijaisena toimii kaupunginlakimies. Tulosyksiköiden päälliköt ovat: - Hallinto: kansliajohtaja - Tietohallinto: tietohallintojohtaja - Kehittämispalvelut: kehittämisjohtaja - Henkilöstöpalvelut: henkilöstöpäällikkö

2 Keskusviraston johtosääntö 2(7) - Elinkeinopalvelut: elinkeinopäällikkö - Juridiset ja hankintapalvelut: sopimusjohtaja - Neuvontapalvelut: kaupunginlakimies - Talouspalvelut: kirjanpitopäällikkö Tulosalueen johtaja vastaa hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamisesta johtamalla ja kehittämällä tulosalueen toimintaa. Tulosyksikön päällikkö vastaa hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamisesta johtamalla ja kehittämällä tulosyksikön toimintaa. 4 TULOSALUEIDEN TEHTÄVÄT Kaupunginkanslia huolehtii ja vastaa - Päätöksenteon tuesta - Hallinnon muusta tuesta - Suhdetoiminnasta, tiedottamisesta, markkinoinnista ja kansainvälisistä asioista - Omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta - Tietohallinnosta - Asiakaspalvelukeskuksesta Kehittämis- ja talousosasto huolehtii ja vastaa - Kaupungin yleisstrategiasta - Toiminnan ja talouden ohjauksesta ja rahoituksesta - Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta - Tilinpäätöksen valmistelusta ja laadinnasta - Maksuliikenteestä, myynti- ja ostoreskontrasta sekä kirjanpidosta - Henkilöstöhallinnosta - Yhteistoiminnasta pääluottamusmiesten kanssa - Työnantajan edunvalvonnasta - Elinkeinotoimesta - Työllisyysstrategiasta Laki- ja sopimusosasto huolehtii ja vastaa - Kaupungin edunvalvonnasta ja juridisista palveluista - Päätösten laillisuusvalvonnasta, sopimusjuridiikasta ja sopimushallinnan kehittämisestä - Riskienhallinnan ja valmiussuunnittelun koordinoimisesta ja kehittämisestä - Vakuutusasioista - Hankintatoimen ja kilpailutuksen kehittämisestä, neuvonnasta ja ohjeistamisesta - Pysäköinninvalvonnasta - Talous- ja velkaneuvonnasta - Asuntotoimen viranomaistehtävistä Tulosalueet suorittavat muut kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan määräämät tehtävät. 5 TULOSYKSIKÖIDEN TEHTÄVÄT Hallinnon tulosyksikkö huolehtii ja vastaa

3 Keskusviraston johtosääntö 3(7) - kaupunginvaltuuston ja hallituksen ja kaupunginjohtajan päätösten valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeripalveluista - kaupunkikonsernin sisäisistä ja ulkoisista yleishallinnon tukitoiminnoista - asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta sekä rekisteröinnistä ja kirjaamisesta - asiakaspalvelukeskuksen toiminnasta - yleisistä tiedotustehtävistä - kansainvälisten asioiden sekä suhdetoiminnan, markkinoinnin ja tiedotuksen koordinoinnista ja strategioiden laadinnasta - omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta - satamajohtajan viranomaistehtävän valmistelusta Tietohallinnon tulosyksikkö huolehtii ja vastaa - kaupungin tietohallintostrategian toteuttamisesta ja kehittämisestä - puhelin- ja tietoliikenneyhteyksistä ja niiden tietoturvallisuudesta - atk-järjestelmäpalveluista, atk-huoltopalveluista, atk-varmistuspalveluista ja atkkoulutuspalveluista - kaupungin nettisivujen toteutuksesta ja toimivuudesta yhdessä kanslian kanssa - mikrotukipalveluista, painatuspalveluista ja puhelinvaihdepalveluista Kehittämispalveluiden tulosyksikkö huolehtii ja vastaa - kaupungin yleisstrategioiden laadinnasta - toiminta- ja taloussuunnittelun sekä talousarvion laadinnasta - kaupungin rahoituspalveluista - tutkimuksesta ja tilastoinnista - tilausten ja tilaajajohtajien työn koordinoinnista tilaajatyöryhmässä - työllisyysstrategiasta Talouspalveluiden tulosyksikkö huolehtii ja vastaa - tilinpäätöksen laadinnasta - maksuliikenne- ja kirjanpitopalveluista - saatavien perinnästä Henkilöstöpalveluiden tulosyksikkö huolehtii ja vastaa - kaupungin henkilöstöstrategian ja työnantajastrategian toteuttamisesta ja kehittämisestä - henkilöstösuunnittelusta, mukaan lukien kaupungin työllistäminen, ja osallistumisesta työllisyysstrategian valmisteluun - palkanlaskennasta - paikallisesta neuvottelu- ja muusta yhteistoiminnasta - henkilöstön kehittämisestä ja keskitetystä koulutuksesta ja työhyvinvoinnin edistämisestä - työsuojelusta Elinkeinopalveluiden tulosyksikkö huolehtii ja vastaa - elinkeino- ja rakennemuutosstrategiasta - alueidenkäytön suunnitteluun osallistumisesta elinkeinonäkökulma huomioiden - sidosryhmäyhteistyöstä - elinkeinoneuvonnasta - EU-hankkeiden koordinoinnista projektiohjeiden mukaisesti ja rahoitusmahdollisuuksien tiedottamisesta - elinkeinomarkkinoinnista - matkailun kehittämisestä ja koordinoinnista

4 Keskusviraston johtosääntö 4(7) Juridisten palveluiden tulosyksikkö huolehtii ja vastaa - kaupungin edunvalvonnasta - päätösten laillisuusvalvonnasta - sopimusjuridiikasta ja sopimushallinnan kehittämisestä - kaupungin riskienhallinnan ja valmiussuunnittelun koordinoimisesta ja kehittämisestä - vakuutusasioista - hankintatoimen ja kilpailutuksen kehittämisestä, neuvonnasta ja ohjeistamisesta - vahingonkorvauksista päättämisestä kaupunginhallituksen määräämissä rajoissa - asuntotoimen viranomaistehtävistä Neuvontapalveluiden tulosyksikkö huolehtii ja vastaa - pysäköinninvalvonnasta - talous- ja velkaneuvonnasta - tarkastuslautakunnan sihteeripalveluista - tarvittaessa kaupungin saatavien pakkoperinnästä 6 VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA Jos syntyy epäselvyyttä, kuka asian ratkaisee, kaupunginjohtaja tai tulosalueen johtaja määrää ratkaisijan tai ottaa asian itse ratkaistavakseen. Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta on määritelty kaupunginhallituksen johtosäännössä. Kansliajohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. Henkilön siirtäminen alaiseltaan vastuualueelta toiselle alaiselleen vastuualueelle. 2. Julkisuuslaissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta päättäminen. 3. Kaupungintalon kokoushuonetilojen luovuttaminen tilapäiseen käyttöön. Kehittämisjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. Kaupungin kassavarojen tilapäinen sijoittaminen. 2. Tilapäisluoton ottaminen kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi kaupunginhallituksen vahvistaman enimmäismäärän puitteissa. 3. Kaupungin myöntämien lainojen ja takauksien vakuuksien realisoinnista sekä ylivakuutena olevien vakuuksien palauttamisesta päättäminen. 4. Jälkipanttaussitoumusten vakuusjärjestelyistä ja asuntolainojen vakuuksista päättäminen. 5. Aravalainojen käsittely ja ehdoista poikkeavan maksuajan myöntäminen. 6. Tilapäisluoton myöntäminen kaupungin tytäryhteisölle kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa. 7. Leasing-rahoituksen käytöstä päättäminen kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti.

5 Keskusviraston johtosääntö 5(7) 8. Rahalaitoksissa olevista kaupungin tileistä päättäminen. 9. Virastojen ja laitosten käteisvarojen suuruudesta päättäminen. 10. Henkilön siirtäminen alaiseltaan vastuualueelta toiselle alaiselleen vastuualueelle. Kaupunginlakimiehen ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. Yksityishenkilön tai yrityksen velkajärjestelyn tai siihen tehtävien muutosten hyväksyminen, mikäli järjestelyyn ei liity kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuluvia asioita. 2. Kaupungin saatavan ylittäessä 2000 euroa maksusuunnitelman hyväksyminen. Henkilöstöpäällikön ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. Kaupungin palkka-asiamiehen määrääminen, ellei henkilöstöpäällikkö toimi itse ko. tehtävässä. 2. virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta päättäminen, ellei asiaa sen laajuuden vuoksi ole katsottava kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. 3. virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja palvelussuhdeasioita koskevien ohjeiden antamisesta päättäminen. 4. Keskitetyn koulutuksen järjestämisestä päättäminen. 5. Pääluottamusmiesten koulutuksesta päättäminen. 6. Henkilön siirtäminen alaiseltaan vastuualueelta toiselle alaiselleen vastuualueelle. 7. Kaupungin palkkasaatavan maksusuunnitelman hyväksyminen. 8. Palkan takaisinmaksun perinnän kohtuullistaminen enintään 3000 euroa. Tietohallintojohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. Vastata yksikön toiminnasta ja sen kehittämisestä. 2. Tietoteknisten hankintojen suorittaminen ja niihin liittyvien sopimusten tekeminen voimassa olevien ohjeiden ja säännösten mukaisesti. 3. Ohjelmistojen, verkko- ja palvelinratkaisujen sekä verkkoon liitettävien järjestelmien ja laitteiden vaatimusmääritykset ja periaatelinjaukset. 4. Henkilön siirtäminen alaiseltaan vastuualueelta toiselle alaiselleen vastuualueelle.

6 Keskusviraston johtosääntö 6(7) Satamajohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu: 1. Sataman turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden vahvistamisesta päättäminen. 2. Sataman tilastointiin liittyvistä asioista päättäminen. 3. Sataman järjestyksenvalvontaan liittyvistä asioista päättäminen. 4. Satamaviranomaiselle määrätyistä vaarallisten aineiden käsittelyn valvontaan liittyvistä asioista päättäminen. Tulosalueen johtajan ratkaisuvaltaan toimialallaan kuuluu: - määrätä joku tulosyksiköiden päälliköistä sijaisekseen ollessaan lomalla tai tilapäisesti estyneenä - hyväksyä koko tulosaluetta koskevat laskut - hyväksyä tulosyksiköiden päälliköiden laskut - tehdä tulosaluetta koskevat sopimukset ja sitoumukset kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa - myöntää tulosyksikön päälliköiden sopimusten mukaiset lomat ja vapaat ellei niiden myöntäminen tai palkanmaksu edellytä harkintaa ja määrää tarvittaessa sijaiset - myöntää tulosyksikön päälliköille palkatonta harkinnanvaraista virkavapaata tai työlomaa sen mukaan kuin erikseen on päätetty - muut asiat, ellei ne lain tai muun määräyksen, asian merkittävyyden tai kunnallisen säännön perusteella kuulu kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan ratkaistaviksi Tulosyksikön päällikön ratkaisuvaltaan toimialallaan kuuluu: - päättää määrärahojen puitteissa tarvittavista hankinnoista ja henkilöstön koulutuksesta - myöntää tulosyksikön henkilöstölle sopimusten mukaiset lomat ja vapaat ellei niiden myöntäminen tai palkanmaksu edellytä harkintaa ja määrää tarvittaessa sijaiset - tehdä tulosyksikköä koskevat sopimukset ja sitoumukset - hyväksyä tulosyksikköä koskevat laskut - myöntää tulosyksikön henkilöstölle palkatonta harkinnanvaraista virkavapaata tai työlomaa sen mukaan kuin erikseen on päätetty Muiden viranhaltijoiden mahdollinen ratkaisuvalta määritellään tehtäväkuvissa. 7 HENKILÖSTÖN VALINTA Kaupunginhallitus valitsee tulosalueiden johtajat sekä tulosyksiköiden päälliköt. Tulosyksiköiden päälliköt valitsevat alaisensa henkilöstön. 8 HENKILÖSTÖN SIJOITTAMINEN Keskusviraston henkilöstön siirtämisestä eri tulosalueille ja tulosyksiköihin päättää kaupunginjohtaja kuultuaan asianomaista henkilöä ja hänen esimiestään.

7 Keskusviraston johtosääntö 7(7) 9 PÄÄTÖSTEN ALLEKIRJOITTAMINEN Päätökset ja sopimukset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä. 10 JOHTORYHMÄ Tulosyksiköiden päälliköt ja henkilöstön edustaja muodostavat keskusviraston johtoryhmän. Kaupunginjohtaja on oikeutettu olemaan läsnä johtoryhmän kokouksissa. Johtoryhmä kokoontuu kansliajohtajan kutsusta ja hänen puheenjohdollaan. Tarvittaessa puheenjohtaja kutsuu johtoryhmän kokoukseen asiantuntijoita. Kansliajohtajan estyneenä ollessa toimii johtoryhmän puheenjohtajana sopimusjohtaja. Johtoryhmä vastaa keskusviraston toimintojen yhteensovittamisesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä sisäisestä tiedottamisesta. 11 VOIMAANTULO Tämä johtosääntö kumoaa kaupunginvaltuuston hyväksymän keskusviraston johtosäännön ja tulee voimaan

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat:

Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen päällikkönä toimii hallintojohtaja. Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toiminta-alueet ovat: Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT KONSERNI- JA HALLINTOPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1. LUKU YLEISTÄ 1 Konserni- ja hallintopalvelukeskuksen toimiala

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö

Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Seinäjoen kaupungin kaupunginkanslian toimintasääntö Kaupunginhallitus hyväksynyt 8.12.2014 398 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt kaupunginkanslian johtosäännön, jonka mukaan tulosalueiden

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ I YLEINEN OSA 1 Toimintasäännön tehtävä Hyv. ltk. 19.03.2013 18 2 Toiminnan tarkoitus ja yleiset määräykset Toimintasäännössä määrätään

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus

Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Korkeasaaren eläintarhan johtosäännön uudistus Nykyinen johtosääntö Ehdotus Perustelut 1 Toimiala 1 Toimiala 1 Toimiala Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta ja sen alainen Korkeasaaren eläintarha

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot