Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 5"

Transkriptio

1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 5 KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) I LUKU Yleiset määräykset 1 Toimiala Kaupunginhallitus huolehtii Kotkan kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden, hyväksymien strategioiden ja suunnitelmien sekä tekemien päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus huolehtii lisäksi Kotka-konsernin ohjauksesta ja valvonnasta. 2 Kokoonpano Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 3 Kaupungin johtaminen Kaupunginhallituksen alainen kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa, elinkeinotoiminnan edistämistä ja muuta toimintaa. 4 Hallinto-organisaation yleiskuvaus H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2013 nro 5.DOC Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat palvelujohtaja ja kansliapäällikkö, joiden tehtäväalueista on määrätty jäljempänä. Kotkan kaupungin hallinto-organisaation muodostavat: - kaupunginvaltuusto - kaupunginhallitus, jonka alaisuudessa on - konsernijaosto - henkilöstöjaosto - kaupunginjohtaja - palvelujohtaja - kansliapäällikkö - konsernipalvelut

2 2 (13) - kaupunkisuunnittelulautakunta - tekninen lautakunta - ympäristölautakunta - sosiaali- ja terveyslautakunta sekä jaosto - lasten ja nuorten palveluiden lautakunta ja jaosto sekä - Kotkan opiston johtokunta - kulttuurilautakunta - liikuntalautakunta - seutuvaltuusto Kymijoen Työterveys - liikelaitoksen, Kymenlaakson pelastuslaitoksen liikelaitoksen sekä ICT Kymi -liikelaitoksen toimintaa johtavat asianomaiset johtokunnat. Hallinto-organisaatioon kuuluu lisäksi tarkastuslautakunta sekä kunnan keskusvaalilautakunta. Konsernihallinnossa kaupunginjohtajan alaisina toimivat palvelujohtaja ja kansliapäällikkö sekä satamajohtaja. Toiminnallisesti kaupunginjohtajan alaisia ovat talousjohtaja, kaupunkisuunnittelujohtaja, kehitysjohtaja, kuntatekniikan johtaja ja tilapalvelujohtaja. II LUKU Kaupunginhallituksen tehtävät 5 Yleiset tehtävät Kaupunginhallituksen yleisenä tehtävänä on sen lisäksi mitä kuntalaissa tai muissa laeissa on määrätty 1) valmistella kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat; 2) seurata kaupunginvaltuuston kaupungin organisaatiolle ja Kotkakonsernille asettamia tavoitteita; 3) vastata kaupungin taloudesta ja organisaation tuloksellisesta toiminnasta; 4) johtaa kaupungin hallintoa, ohjata hallintokuntia ja edistää konsernin johdon ja hallintokuntien keskinäistä yhteistyötä; 5) päättää konsernipalveluiden kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden ja palveluyksiköiden muodostamisesta ja johtamisvastuista sekä viranhaltijoiden päätösvallasta; 6) huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä sekä tehdä sitä koskevia esityksiä;

3 3 (13) 7) valvoa, että kaupungin toimielimet ja kaupungin palveluksessa olevat henkilöt suorittavat tehtävänsä voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen sekä toimivat kaupungin etujen mukaisesti; 8) hoitaa kaupungin omaisuutta siltä osin kuin tehtävä ei kuulu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle sekä antaa näille tarpeelliset ohjeet omaisuuden hoidossa; 9) ottaa vastaan kaupungille annettu perintö, lahja tai testamentti sekä antaa näiden varojen hoitoa ja käyttöä varten tarvittaessa ohjeet; 10) huolehtia kaupungin määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen sekä kaupungin liikelaitosten ja muiden yksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelusta sekä näiden toimintojen organisointimuotojen kehittämisestä; 11) toimia satamaviranomaisena; 12) toimia pysäköinninvalvontaviranomaisena. 6 Ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muualla on kaupunginhallituksen ratkaisuvallasta määrätty, kaupunginhallitus ratkaisee seuraavat asiat, ellei valtuuston hyväksymissä johtosäännöissä ole toisin määrätty: 1) asiat, jotka liittyvät kahden tai useamman lautakunnan toimialaan, ellei kyseessä ole valtuuston päätösvaltaan kuuluva asia; 2) selityksen antaminen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen mikäli kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen; 3) sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat asiat valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti 4) vakuuttamista koskevat asiat; 5) lainan ottaminen valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemällä päätöksellä asettamissa rajoissa sekä lainojen takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta ja lainojen suojausmenetelmistä päättäminen; 6) kaupungin saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttamista tai muun kiinnitysten järjestämiseen liittyvän suostumuksen antamista koskevat asiat; 7) kaupungin myöntämien lainojen ja takausten vakuuksiin ja niiden realisointiin liittyvät asiat sekä takauksiin liittyvien lainaehtojen muuttamista koskevat asiat; 8) aravalainan irtisanominen;

4 4 (13) 9) ehdokkaiden nimeämistä yhteisöjen hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi silloin, kun kaupungilla on katsottava olevan siihen oikeus, ellei tässä johtosäännössä ole muuta määrätty; 10) toimikuntien asettamista ja niiden oikeutta tehdä sopimuksia, palkata henkilökuntaa ja käyttää määrärahaa; 11) paikalliset työ- ja virkaehtosopimukset; 12) virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpano ja suositussopimusten hyväksyminen; 13) henkilöstö- ja taloushallinnon periaatteiden hyväksyminen ja niihin liittyvien määräysten antaminen sekä päätösten tekeminen henkilöstö- ja palvelussuhdeasioissa, ellei muuta ole määrätty; 14) yleisten hankinta- ym. määräysten ja toimiohjeiden antaminen; 15) kaupungin vahingonkorvausvastuuta koskevat asiat; 16) lautakuntien toimialaan kuuluvista sopimuksista päättäminen silloin kun: a) sopimuksessa tarkoitettu lautakunnan alainen olennainen osa toimintaa lakkautetaan ja siirretään ulkopuolisen yhteisön hoidettavaksi; ja b) sopimuksella siirretään ulkopuoliselta yhteisöltä lautakunnalle toimintaa, jota se ei ole aiemmin hoitanut, ellei asiaa ole sen merkittävyyden vuoksi ratkaistava kaupunginvaltuustossa; 17) kiinteän omaisuuden sekä rakennusten ja laitteiden ostaminen, myyminen, vaihtaminen ja lunastaminen, mikäli hinta, vaihtoarvo tai korvaus on enintään euroa eikä tehtävää ole johtosäännössä annettu muulle viranomaiselle; 18) päättäminen maankäyttö- ja asemakaavan toteuttamissopimuksista, joiden arvo kaupungille on enintään euroa; 19) muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen hyväksyminen; 20) asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi MRL 60 :n 2 momentin tarkoittamissa tapauksissa; 21) osakkeiden ja osuuskuntien osuuksien ostaminen, myyminen ja merkitseminen, jos kauppa- tai merkintähinta ei ylitä euroa; 22) kaupungin virastojen ja laitosten käytöstä perittävien yksityisoikeudellisten maksujen määrääminen, ellei tehtävä johtosäännössä kuulu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle;

5 5 (13) 23) sovinnon tekeminen ja velkajärjestelyn hyväksyminen; 24) helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen kaupungille tulevasta maksusta tai korvauksesta, milloin se lain mukaan on mahdollista; 25) virkojen nimikkeiden ja kelpoisuusehtojen muuttaminen lukuun ottamatta valtuuston täytettäviä virkoja; 26) alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valitseminen ja heidän palkkauksensa vahvistaminen; 27) edustustilaisuuksien järjestäminen, jos tilaisuuden kustannukset ylittävät euroa; 28) kaupunginjohtajan ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista päättäminen kansliapäällikön tai hänen estyneenä ollessaan palvelujohtajan esittelystä; 29) luottamushenkilöiden ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista päättäminen 30) toimintasääntöjen antaminen. 7 Esittely Kaupunginhallituksessa asiat esittelee kaupunginjohtaja, ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai estynyt, esittelijänä toimii palvelujohtaja ja hänenkin estyneenä tai poissa ollessaan kansliapäällikkö. Käsittelyn pohjana on esittelijän ehdotus. Kaupunginhallitus voi tarvittaessa kuulla kokouksessaan asiantuntijoita. 8 Konsernijaosto Kaupunginhallitus voi asettaa konsernijaoston, johon kuuluu viisi kaupunginhallituksen toimikaudekseen varsinaisten tai varajäsenten keskuudesta valitsemaa jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Jaosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kolme jäsentä. Jaoston kokouksessa on läsnäolo ja puheoikeus kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja niillä kaupunginhallituksen kutsumilla valtuustoryhmien puheenjohtajilla, joilla on edustus kaupunginhallituksessa.

6 6 (13) Jaoston asiat käsitellään kaupunginjohtajan esittelystä. Esittelijän sijaisuuksista on voimassa, mitä esittelystä kaupunginhallituksessa on määrätty. Jaoston asiantuntijoina palvelujohtajalla ja kansliapäälliköllä on läsnäoloja puheoikeus jaoston kokouksissa. Jaoston sihteerinä toimii kaupunginsihteeri, ellei jaosto toisin päätä. Jaosto voi kuulla asiantuntijoita. Jaoston tehtävänä on kaupunginhallituksen puolesta huolehtia konserniohjauksen kehittämisestä sekä kaupungin liikelaitosten ja niiden yhtiöiden, osuuskuntien, yhdistysten ja säätiöiden sekä kuntayhtymien omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kaupunki on tai joissa kaupungilla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä. Edellä mainittujen yhteisöjen ja säätiöiden osalta konsernijaosto päättää valtuuston hyväksymiä konserniohjeita noudattaen: 1. kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille, 2. kaupungin edustajien nimeämisestä kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon sekä tilintarkastajiksi, 3. vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi; 4. nimetä ne viranhaltijat, jotka huolehtivat em. yhtiöiden ja muiden yhteisöjen konserniohjauksesta ja konserniohjeiden noudattamisen seurannasta. Jaoston tehtävänä on lisäksi johtaa kaupungin elinkeinopoliittista valmistelua kaupunginhallitukselle ja valmistella kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupungin tulevaisuuden ja kehittämisen kannalta merkittävät ja laajakantoiset strategiset asiat, kuten esimerkiksi merkittävimmät kaupunkisuunnitteluun, maankäyttöön, talouteen liittyvät periaateratkaisut, kuntien välisen yhteistyön kannalta merkittävät kehityshankkeet, kaupungin yleiseen edunvalvontaan liittyvät hankkeet ja muut asiat, jotka kaupunginhallitus on antanut sen valmisteltavaksi. Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on edellä 1 4-kohtien mukaan oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Jaoston on raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle.

7 7 (13) 9 Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus voi asettaa henkilöstöjaoston, johon kuuluu 5-6 kaupunginhallituksen toimikaudekseen varsinaisten tai varajäsenten keskuudesta valitsemaa jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Jaosto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jaoston asiat käsitellään henkilöstöpäällikön esittelystä. Jaosto voi määrätä tarvittaessa muun esittelijän. Kaupunginjohtajalla, palvelujohtajalla ja kansliapäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa. Jaoston sihteerinä toimii henkilöstölakimies, ellei jaosto toisin päätä. Jaosto voi kuulla asiantuntijoita. Jaoston tehtävänä on kaupunginhallituksen apuna edistää johtamiskulttuuria ja henkilöstön kehittämistä sekä ohjata ja kehittää henkilöstön ja työnantajan yhteistoimintaa. Tässä tehtävässään jaosto mm. valmistelee kaupunginhallitukselle talousarvioon liittyvän henkilöstösuunnitelman sekä toimintakertomukseen liittyvän henkilöstökertomuksen. Lisäksi jaosto valmistelee kaupunginhallitukselle henkilöstöstrategian ja henkilöstöpoliittiset linjaukset sekä muut kaupunginhallituksen sille määräämät tehtävät. Jaosto päättää 1) vuosittain viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevasta koulutusohjelmasta; 2) paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä kunnallisen pääsopimuksen ja valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sallimissa rajoissa; 3) suositussopimusten hyväksymisestä; 4) johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevasta henkilöstöstä; 5) henkilöstön palkkauksen yleisperiaatteista; 6) työpaikkaruokailua koskevista asioista. Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on oikeus tämän johtosäännön mukaan ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Jaoston on raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. 10 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä muualla on säädetty tai määrätty 1) johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksissa ja määrätä, missä järjestyksessä asiat käsitellään;

8 8 (13) 11 Kaupunginhallituksen jäsenen tehtävät 12 Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa 13 Ilmoittaminen toimielimen kokouksesta III LUKU KAUPUNGIN JOHTAMINEN 2) seurata kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksenteon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyä tarvittaessa kuntalaissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin asian ottamiseksi kaupunginhallituksen käsittelyyn; 3) seurata kaupungin kehitystä ja tehdä kaupunginhallitukselle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita sekä edistää kaupungin sisäistä ja ulkoista yhteistoimintaa; 4) päättää kaupunginjohtajan vuosilomista sekä kaupunginjohtajan virkamatkoja ja kaupunginjohtajaa henkilökohtaisesti koskevien laskujen hyväksymisestä; 5) esitellä kaupunginhallitukselle muut kaupunginjohtajaa koskevat asiat. Kaupunginhallituksen jäsenen tulee erityisesti seurata sen lautakunnan toimintaa, johon kaupunginhallitus on valinnut hänet edustajakseen. Hänen tulee pyydettäessä antaa kaupunginhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle tietoja lautakunnan ja sen alaisen viraston tai laitoksen toimialaan kuuluvista asioista. Kaupunginhallitus voi määrätä toimikaudekseen edustajansa ja tarvittaessa myös varaedustajansa kuhunkin lautakuntaan pl. tarkastuslautakunta. Lautakuntaan nimetty edustaa kaupunginhallitusta myös lautakunnan jaostossa, ellei toisin ole määrätty. Toimielimen on hyvissä ajoin ilmoitettava kokouksestaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen kyseiseen toimielimeen määräämälle edustajalle, kaupunginjohtajalle sekä palvelujohtajalle ja kansliapäällikölle näiden tehtäväalueella sekä lähetettävä näille kokouksen esityslista. 14 Kaupungin johto Kaupunkia johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. Kaupungin hyvinvointipalvelujen palvelutuotantoa johtaa palvelujohtaja ja konsernipalvelujen toimintaa kansliapäällikkö siten kuin tässä ja muissa johtosäännöissä on määrätty. Konsernipalvelujen hallinnollinen esimies on kansliapäällikkö.

9 9 (13) Mikäli kaupunginjohtajan, palvelujohtajan tai kansliapäällikön tehtäväalueista syntyy epäselvyyttä, asian ratkaisee kaupunginhallitus. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan, palvelujohtajan, ja kansliapäällikön. 15 Kaupunginjohtajan, palvelujohtajan ja kansliapäällikön kelpoisuusehdot 16 Este ja sijaisuudet 17 Kaupunginjohtajan tehtäväalue Kaupunginjohtajaksi valittavalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja että hän on käytännössä hyvin perehtynyt kunnallishallintoon. Palvelujohtajaksi valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja että hän on käytännössä hyvin perehtynyt tehtäväalueeseensa. Kansliapäälliköksi valittavalta vaaditaan ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja että hänellä on hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää kaupunginjohtajalle, palvelujohtajalle ja kansliapäällikölle virkavapautta enintään kuusi kuukautta. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii palvelujohtaja tai kansliapäällikkö edellä mainitussa järjestyksessä. Kaupunginhallitus määrää muista tarvittavista kaupunginjohtajan sijaisista. Palvelujohtajan ja kansliapäällikön sijaisina toimivat kaupunginhallituksen määräämät viranhaltijat. Mikäli kaupunginjohtajan virka on avoinna tai kaupunginjohtajan poissaolo kestää kolme kuukautta pitemmän ajan, kaupunginhallitus vie viran väliaikaisesta hoitajasta päättämisen valtuuston ratkaistavaksi. Kaupunginjohtajan tehtäväalueeseen kuuluvat asiat, jotka koskevat - kaupunkikonsernin yleistä johtamista - kaupungin strategista suunnittelua - kaupungin taloutta ja investointiohjelmaa - elinkeinotoiminnan yleistä edistämistä - työllisyyden edistämistä - henkilöstön kehittämistä ja työhyvinvointia - palkkausta ja eläkkeitä - kaupunkisuunnittelua ja maankäyttöä - kuntatekniikkaa ja tilahallintoa - ympäristöasioita - konsernipalveluita - verotusta

10 10 (13) - yleisiä vaaleja ja kansanäänestyksiä - kaupunkikehitystä ja kulttuuria - kansainvälisiä suhteita - yhteistyötä ulkoisten sidosryhmien kanssa - sisäistä valvontaa. 18 Palvelujohtajan tehtäväalue Palvelujohtajan tehtäväalueeseen kuuluvat - terveydenhuoltoa koskevat asiat - sosiaalihuoltoa koskevat asiat - vanhustenhuoltoa koskevat asiat. - lasten ja nuorten palveluja koskevat asiat - vapaata sivistystyötä koskevat asiat - taiteen perusopetusta koskevat asiat - liikuntaa koskevat asiat 19 Kansliapäällikön tehtäväalue Kansliapäällikön tehtäväalueeseen kuuluvat - yleistä hallintoa koskevat asiat - kaupungin asianhallintaa koskevat asiat - henkilöstöhallintoa koskevat asiat - lainopilliset asiat - yhteishankintoihin liittyvät asiat - kaupungin organisaatioyksiköiden ohjaus, avustaminen ja valvonta - Kotka-konsernin ohjauksen avustaminen (konserniasiamies) 20 Kaupunginjohtajan, palvelujohtajan ja kansliapäällikön yleiset tehtävät Kaupunginjohtajan, palvelujohtajan ja kansliapäällikön tehtävänä on omilla toimintasektoreillaan johtaa, kehittää ja valvoa kaupungin toimintaa. Heidän tehtävänään on 1.) huolehtia siitä, että kaupunginhallituksen, sen jaostojen sekä lautakuntien ja johtokuntien käsiteltäväksi tulevat asiat valmistellaan ja pannaan täytäntöön; 2.) seurata tehtäväalueensa lautakuntien, niiden jaostojen, johtokuntien, toimikuntien sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijain päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyä tarvittaessa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin otto-oikeuden käyttämiseksi;

11 11 (13) 21 Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta 3.) kaupungin valitusoikeuden käyttämistä ja selitysten, lausuntojen ja vastineiden antamista hakemus-, riita- ja rikosasioissa; 4.) huolehtia yhteydenpidosta tehtäväalueensa konserniyhtiöihin, ellei muuta ole päätetty sekä valmistella yhteisöissä toimiville kaupungin edustajille annettavat toimiohjeet konsernijaoston päätettäväksi; 5.) huolehtia tarpeellisesta yhteistoiminnasta ja toimintojen koordinoinnista kaupungin eri organisaatioyksiköiden välillä; 6.) antaa kaupunginhallituksen puolesta lausuntoja ja selvityksiä silloin, kun niillä ei ole yleisempää merkitystä; 7.) huolehtia kaupunginhallitukselle saapuneiden ilmoitusluontoisten asioiden tiedoksiannosta ja tähän liittyvistä täytäntöönpanotoimenpiteistä; 8.) kaupungin edustustilaisuuksien järjestäminen kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti; 9.) suorittaa muut kaupunginhallituksen tai sen jaostojen määräämät tehtäväalueeseensa kuuluvat tehtävät. Kaupunginjohtajan tehtävänä on olla läsnä tai huolehtia siitä, että kaupungin edustaja on läsnä kaupungin edustustilaisuuksissa sekä kokouksissa ja neuvotteluissa. Kaupunginjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1) kaupungin vaakunan käyttöä; 2) kunnalle tulevasta verosta sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta vapauttamista siten kuin siitä on säädetty; 3) tarpeellisiin toimiin ryhtymistä ja määräysten antamista ympäristönsuojelulain 102 :n tarkoittamissa tapauksissa; 4) pakkohuutokaupalla tai vapaaehtoisella kaupalla myytävästä kaupungin saatavan vakuutena olevasta kiinteistöstä tai osakkeesta tarjottavan kauppahinnan enimmäismäärän hyväksyminen; 5) kiireellisissä tapauksissa kaupungin edustajan määräämistä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava sekä tarvittaessa menettelytapaohjeiden antamista; 6) sponsorointisopimuksista ja markkinointitarkoituksessa annetuista avustuksista päättäminen konsernipalvelujen osalta;

12 12 (13) 7) konsernipalvelujen sopimuksista ja sitoumuksista päättäminen siltä osin kuin ne eivät ylitä euroa eivätkä kuulu muun viranhaltijan tai toimielimen päätettäväksi. IV LUKU Erinaiset määräykset 22 Konsernipalvelut Kaupunginhallituksen yleisenä valmistelu- ja toimeenpano-organisaationa toimii kaupunginhallituksen alainen konsernipalvelut. Kaupunginhallituksen alaisella hallinnolla on oikeus saada tietoja ja selvityksiä kaupungin muilta organisaatioyksiköiltä. Kaupunginhallituksen alaisesta konsernipalvelujen organisaatiosta määrätään kaupunginhallituksen antamalla toimintasäännöllä. 23 Päätösvallan siirtäminen 24 Kaupungin nimenkirjoitus Kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla on oikeus siirtää itselleen kuuluvaa päätösvaltaa alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. Tätä koskeva päätös on julkaistava kaupungin säädöskokoelmassa. Kaupunginhallituksen puolesta tehtävät kirjalliset sopimukset ja sen puolesta annettavat sitoumukset allekirjoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, palvelujohtaja ja kansliapäällikkö sekä varmentaa kansliapäällikkö, kaupunginlakimies, kaupunginsihteeri, kehitysjohtaja tai talousjohtaja, ellei kaupunginhallitus ole valtuuttanut siihen toisia henkilöitä. Kaupunginhallituksen toimituskirjat, kirjelmät ja valtakirjat allekirjoittaa kaupunginhallituksen puolesta kaupunginjohtaja, palvelujohtaja tai kansliapäällikkö sekä varmentaa kansliapäällikkö, kaupunginlakimies, kaupunginsihteeri, talousjohtaja tai muu kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Lähetepäätökset ja asian valmistelua koskevat kirjelmät allekirjoittaa asian käsittelijä tai valmistelija. Kaupunginjohtajalla, palvelujohtajalla ja kansliapäälliköllä on oikeus käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta toimialaansa kuuluvissa asioissa. Epäselvissä tapauksissa puhevallan käyttöoikeus on kaupunginjohtajalla. 25 Haasteiden ja muiden tiedoksiantojen vastaanotto

13 13 (13) Kaupunginjohtajan ohella ovat palvelujohtaja, kansliapäällikkö, kaupunginlakimies ja kaupunginsihteeri oikeutetut kaupungin puolesta vastaanottamaan haasteita ja muita tiedoksiantoja.

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Muutos KV

Muutos KV Kaupunginhallituksen johtosääntö 1(7) KEMIN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 99 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutos KV 10.12.2012 134 2 1 luku YLEISTÄ 1 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 113 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 7 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU Yleistä 1 Toimiala Kaupunginhallituksen osalta noudatetaan, sen lisäksi, mitä on säädetty ja muussa säännössä määrätty, tämän johtosäännön määräyksiä. 2 Kokoonpano

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 12.11.2008 116: muutoksia 6, 7, 9 Voimassa 1.1.2009 alkaen Muutettu

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulevaksi voimaan Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulevaksi voimaan Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 187 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 1.9.2003 145 Voimaan 7.10.2003 Valtuusto 15.10.2007 127 Voimaan 16.10.2007 Valtuusto 21.3.2011

Lisätiedot

1004/ /2012 LOHJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

1004/ /2012 LOHJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 1004/00.01.01/2012 LOHJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.5.2004 59 Voimassa 1.1.2005 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 12.11.2008 115: muutoksia 4, 10, 13, 14, 19 Voimassa 1.1.2009

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Lauta- ja johtokunnat, viranhaltijat Kokousajat Pöytäkirjan nähtävänäoloaika ja -paikka

Lauta- ja johtokunnat, viranhaltijat Kokousajat Pöytäkirjan nähtävänäoloaika ja -paikka KOTKAN KAUPUNKI LUETTELO KOTKAN KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN KOKOUSAJOISTA JA 1(5) Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.2., 10.3., 14.4., 12.5., 16.6., 11.8., 8.9., 13.10., 10.11., 8.12. Kokousta seuraavana

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö. Voimaan

Oulun kaupunki. Kaupunginhallituksen johtosääntö. Voimaan Oulun kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö Voimaan 1.1.2012 Oulun kaupunginvaltuusto 19.12.2011 143 Sisällysluettelo: 1. Luku... 3 1 Yleiset tehtävät... 3 2 Kaupunginhallituksen kokoonpano ja toimikausi...

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupunginhallituksen johtosääntö 1.4 1 (10) ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi Toimiala 1 Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

Kaupungin toimielinten ja niiden jaostojen kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Muutokset hallintosääntöön verrattuna Lisäykset ja muutokset punaisella, poistetut yliviivattu 1 Yleistä Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.12.2012. Hyväksytty Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.12.2012.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot