Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 5"

Transkriptio

1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 5 KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) I LUKU Yleiset määräykset 1 Toimiala Kaupunginhallitus huolehtii Kotkan kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden, hyväksymien strategioiden ja suunnitelmien sekä tekemien päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus huolehtii lisäksi Kotka-konsernin ohjauksesta ja valvonnasta. 2 Kokoonpano Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 3 Kaupungin johtaminen Kaupunginhallituksen alainen kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa, elinkeinotoiminnan edistämistä ja muuta toimintaa. 4 Hallinto-organisaation yleiskuvaus H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2013 nro 5.DOC Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat palvelujohtaja ja kansliapäällikkö, joiden tehtäväalueista on määrätty jäljempänä. Kotkan kaupungin hallinto-organisaation muodostavat: - kaupunginvaltuusto - kaupunginhallitus, jonka alaisuudessa on - konsernijaosto - henkilöstöjaosto - kaupunginjohtaja - palvelujohtaja - kansliapäällikkö - konsernipalvelut

2 2 (13) - kaupunkisuunnittelulautakunta - tekninen lautakunta - ympäristölautakunta - sosiaali- ja terveyslautakunta sekä jaosto - lasten ja nuorten palveluiden lautakunta ja jaosto sekä - Kotkan opiston johtokunta - kulttuurilautakunta - liikuntalautakunta - seutuvaltuusto Kymijoen Työterveys - liikelaitoksen, Kymenlaakson pelastuslaitoksen liikelaitoksen sekä ICT Kymi -liikelaitoksen toimintaa johtavat asianomaiset johtokunnat. Hallinto-organisaatioon kuuluu lisäksi tarkastuslautakunta sekä kunnan keskusvaalilautakunta. Konsernihallinnossa kaupunginjohtajan alaisina toimivat palvelujohtaja ja kansliapäällikkö sekä satamajohtaja. Toiminnallisesti kaupunginjohtajan alaisia ovat talousjohtaja, kaupunkisuunnittelujohtaja, kehitysjohtaja, kuntatekniikan johtaja ja tilapalvelujohtaja. II LUKU Kaupunginhallituksen tehtävät 5 Yleiset tehtävät Kaupunginhallituksen yleisenä tehtävänä on sen lisäksi mitä kuntalaissa tai muissa laeissa on määrätty 1) valmistella kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat; 2) seurata kaupunginvaltuuston kaupungin organisaatiolle ja Kotkakonsernille asettamia tavoitteita; 3) vastata kaupungin taloudesta ja organisaation tuloksellisesta toiminnasta; 4) johtaa kaupungin hallintoa, ohjata hallintokuntia ja edistää konsernin johdon ja hallintokuntien keskinäistä yhteistyötä; 5) päättää konsernipalveluiden kaupunginhallituksen alaisten vastuualueiden ja palveluyksiköiden muodostamisesta ja johtamisvastuista sekä viranhaltijoiden päätösvallasta; 6) huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä sekä tehdä sitä koskevia esityksiä;

3 3 (13) 7) valvoa, että kaupungin toimielimet ja kaupungin palveluksessa olevat henkilöt suorittavat tehtävänsä voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen sekä toimivat kaupungin etujen mukaisesti; 8) hoitaa kaupungin omaisuutta siltä osin kuin tehtävä ei kuulu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle sekä antaa näille tarpeelliset ohjeet omaisuuden hoidossa; 9) ottaa vastaan kaupungille annettu perintö, lahja tai testamentti sekä antaa näiden varojen hoitoa ja käyttöä varten tarvittaessa ohjeet; 10) huolehtia kaupungin määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen sekä kaupungin liikelaitosten ja muiden yksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden valmistelusta sekä näiden toimintojen organisointimuotojen kehittämisestä; 11) toimia satamaviranomaisena; 12) toimia pysäköinninvalvontaviranomaisena. 6 Ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muualla on kaupunginhallituksen ratkaisuvallasta määrätty, kaupunginhallitus ratkaisee seuraavat asiat, ellei valtuuston hyväksymissä johtosäännöissä ole toisin määrätty: 1) asiat, jotka liittyvät kahden tai useamman lautakunnan toimialaan, ellei kyseessä ole valtuuston päätösvaltaan kuuluva asia; 2) selityksen antaminen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen mikäli kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen; 3) sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat asiat valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti 4) vakuuttamista koskevat asiat; 5) lainan ottaminen valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemällä päätöksellä asettamissa rajoissa sekä lainojen takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta ja lainojen suojausmenetelmistä päättäminen; 6) kaupungin saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttamista tai muun kiinnitysten järjestämiseen liittyvän suostumuksen antamista koskevat asiat; 7) kaupungin myöntämien lainojen ja takausten vakuuksiin ja niiden realisointiin liittyvät asiat sekä takauksiin liittyvien lainaehtojen muuttamista koskevat asiat; 8) aravalainan irtisanominen;

4 4 (13) 9) ehdokkaiden nimeämistä yhteisöjen hallintoelimiin ja niiden tilintarkastajiksi silloin, kun kaupungilla on katsottava olevan siihen oikeus, ellei tässä johtosäännössä ole muuta määrätty; 10) toimikuntien asettamista ja niiden oikeutta tehdä sopimuksia, palkata henkilökuntaa ja käyttää määrärahaa; 11) paikalliset työ- ja virkaehtosopimukset; 12) virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpano ja suositussopimusten hyväksyminen; 13) henkilöstö- ja taloushallinnon periaatteiden hyväksyminen ja niihin liittyvien määräysten antaminen sekä päätösten tekeminen henkilöstö- ja palvelussuhdeasioissa, ellei muuta ole määrätty; 14) yleisten hankinta- ym. määräysten ja toimiohjeiden antaminen; 15) kaupungin vahingonkorvausvastuuta koskevat asiat; 16) lautakuntien toimialaan kuuluvista sopimuksista päättäminen silloin kun: a) sopimuksessa tarkoitettu lautakunnan alainen olennainen osa toimintaa lakkautetaan ja siirretään ulkopuolisen yhteisön hoidettavaksi; ja b) sopimuksella siirretään ulkopuoliselta yhteisöltä lautakunnalle toimintaa, jota se ei ole aiemmin hoitanut, ellei asiaa ole sen merkittävyyden vuoksi ratkaistava kaupunginvaltuustossa; 17) kiinteän omaisuuden sekä rakennusten ja laitteiden ostaminen, myyminen, vaihtaminen ja lunastaminen, mikäli hinta, vaihtoarvo tai korvaus on enintään euroa eikä tehtävää ole johtosäännössä annettu muulle viranomaiselle; 18) päättäminen maankäyttö- ja asemakaavan toteuttamissopimuksista, joiden arvo kaupungille on enintään euroa; 19) muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen hyväksyminen; 20) asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi MRL 60 :n 2 momentin tarkoittamissa tapauksissa; 21) osakkeiden ja osuuskuntien osuuksien ostaminen, myyminen ja merkitseminen, jos kauppa- tai merkintähinta ei ylitä euroa; 22) kaupungin virastojen ja laitosten käytöstä perittävien yksityisoikeudellisten maksujen määrääminen, ellei tehtävä johtosäännössä kuulu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle;

5 5 (13) 23) sovinnon tekeminen ja velkajärjestelyn hyväksyminen; 24) helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen kaupungille tulevasta maksusta tai korvauksesta, milloin se lain mukaan on mahdollista; 25) virkojen nimikkeiden ja kelpoisuusehtojen muuttaminen lukuun ottamatta valtuuston täytettäviä virkoja; 26) alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valitseminen ja heidän palkkauksensa vahvistaminen; 27) edustustilaisuuksien järjestäminen, jos tilaisuuden kustannukset ylittävät euroa; 28) kaupunginjohtajan ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista päättäminen kansliapäällikön tai hänen estyneenä ollessaan palvelujohtajan esittelystä; 29) luottamushenkilöiden ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista päättäminen 30) toimintasääntöjen antaminen. 7 Esittely Kaupunginhallituksessa asiat esittelee kaupunginjohtaja, ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai estynyt, esittelijänä toimii palvelujohtaja ja hänenkin estyneenä tai poissa ollessaan kansliapäällikkö. Käsittelyn pohjana on esittelijän ehdotus. Kaupunginhallitus voi tarvittaessa kuulla kokouksessaan asiantuntijoita. 8 Konsernijaosto Kaupunginhallitus voi asettaa konsernijaoston, johon kuuluu viisi kaupunginhallituksen toimikaudekseen varsinaisten tai varajäsenten keskuudesta valitsemaa jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Jaosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kolme jäsentä. Jaoston kokouksessa on läsnäolo ja puheoikeus kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja niillä kaupunginhallituksen kutsumilla valtuustoryhmien puheenjohtajilla, joilla on edustus kaupunginhallituksessa.

6 6 (13) Jaoston asiat käsitellään kaupunginjohtajan esittelystä. Esittelijän sijaisuuksista on voimassa, mitä esittelystä kaupunginhallituksessa on määrätty. Jaoston asiantuntijoina palvelujohtajalla ja kansliapäälliköllä on läsnäoloja puheoikeus jaoston kokouksissa. Jaoston sihteerinä toimii kaupunginsihteeri, ellei jaosto toisin päätä. Jaosto voi kuulla asiantuntijoita. Jaoston tehtävänä on kaupunginhallituksen puolesta huolehtia konserniohjauksen kehittämisestä sekä kaupungin liikelaitosten ja niiden yhtiöiden, osuuskuntien, yhdistysten ja säätiöiden sekä kuntayhtymien omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kaupunki on tai joissa kaupungilla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä. Edellä mainittujen yhteisöjen ja säätiöiden osalta konsernijaosto päättää valtuuston hyväksymiä konserniohjeita noudattaen: 1. kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa tai muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia näissä yhtiöissä ja muissa yhteisöissä edustaville henkilöille, 2. kaupungin edustajien nimeämisestä kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon sekä tilintarkastajiksi, 3. vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi; 4. nimetä ne viranhaltijat, jotka huolehtivat em. yhtiöiden ja muiden yhteisöjen konserniohjauksesta ja konserniohjeiden noudattamisen seurannasta. Jaoston tehtävänä on lisäksi johtaa kaupungin elinkeinopoliittista valmistelua kaupunginhallitukselle ja valmistella kaupunginhallituksen käsittelyä varten kaupungin tulevaisuuden ja kehittämisen kannalta merkittävät ja laajakantoiset strategiset asiat, kuten esimerkiksi merkittävimmät kaupunkisuunnitteluun, maankäyttöön, talouteen liittyvät periaateratkaisut, kuntien välisen yhteistyön kannalta merkittävät kehityshankkeet, kaupungin yleiseen edunvalvontaan liittyvät hankkeet ja muut asiat, jotka kaupunginhallitus on antanut sen valmisteltavaksi. Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on edellä 1 4-kohtien mukaan oikeus ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Jaoston on raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle.

7 7 (13) 9 Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus voi asettaa henkilöstöjaoston, johon kuuluu 5-6 kaupunginhallituksen toimikaudekseen varsinaisten tai varajäsenten keskuudesta valitsemaa jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Jaosto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jaoston asiat käsitellään henkilöstöpäällikön esittelystä. Jaosto voi määrätä tarvittaessa muun esittelijän. Kaupunginjohtajalla, palvelujohtajalla ja kansliapäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa. Jaoston sihteerinä toimii henkilöstölakimies, ellei jaosto toisin päätä. Jaosto voi kuulla asiantuntijoita. Jaoston tehtävänä on kaupunginhallituksen apuna edistää johtamiskulttuuria ja henkilöstön kehittämistä sekä ohjata ja kehittää henkilöstön ja työnantajan yhteistoimintaa. Tässä tehtävässään jaosto mm. valmistelee kaupunginhallitukselle talousarvioon liittyvän henkilöstösuunnitelman sekä toimintakertomukseen liittyvän henkilöstökertomuksen. Lisäksi jaosto valmistelee kaupunginhallitukselle henkilöstöstrategian ja henkilöstöpoliittiset linjaukset sekä muut kaupunginhallituksen sille määräämät tehtävät. Jaosto päättää 1) vuosittain viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevasta koulutusohjelmasta; 2) paikallisten virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä kunnallisen pääsopimuksen ja valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sallimissa rajoissa; 3) suositussopimusten hyväksymisestä; 4) johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevasta henkilöstöstä; 5) henkilöstön palkkauksen yleisperiaatteista; 6) työpaikkaruokailua koskevista asioista. Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on oikeus tämän johtosäännön mukaan ratkaista, kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Jaoston on raportoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. 10 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä muualla on säädetty tai määrätty 1) johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksen kokouksissa ja määrätä, missä järjestyksessä asiat käsitellään;

8 8 (13) 11 Kaupunginhallituksen jäsenen tehtävät 12 Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa 13 Ilmoittaminen toimielimen kokouksesta III LUKU KAUPUNGIN JOHTAMINEN 2) seurata kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksenteon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyä tarvittaessa kuntalaissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin asian ottamiseksi kaupunginhallituksen käsittelyyn; 3) seurata kaupungin kehitystä ja tehdä kaupunginhallitukselle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita sekä edistää kaupungin sisäistä ja ulkoista yhteistoimintaa; 4) päättää kaupunginjohtajan vuosilomista sekä kaupunginjohtajan virkamatkoja ja kaupunginjohtajaa henkilökohtaisesti koskevien laskujen hyväksymisestä; 5) esitellä kaupunginhallitukselle muut kaupunginjohtajaa koskevat asiat. Kaupunginhallituksen jäsenen tulee erityisesti seurata sen lautakunnan toimintaa, johon kaupunginhallitus on valinnut hänet edustajakseen. Hänen tulee pyydettäessä antaa kaupunginhallitukselle, sen puheenjohtajalle ja kaupunginjohtajalle tietoja lautakunnan ja sen alaisen viraston tai laitoksen toimialaan kuuluvista asioista. Kaupunginhallitus voi määrätä toimikaudekseen edustajansa ja tarvittaessa myös varaedustajansa kuhunkin lautakuntaan pl. tarkastuslautakunta. Lautakuntaan nimetty edustaa kaupunginhallitusta myös lautakunnan jaostossa, ellei toisin ole määrätty. Toimielimen on hyvissä ajoin ilmoitettava kokouksestaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen kyseiseen toimielimeen määräämälle edustajalle, kaupunginjohtajalle sekä palvelujohtajalle ja kansliapäällikölle näiden tehtäväalueella sekä lähetettävä näille kokouksen esityslista. 14 Kaupungin johto Kaupunkia johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. Kaupungin hyvinvointipalvelujen palvelutuotantoa johtaa palvelujohtaja ja konsernipalvelujen toimintaa kansliapäällikkö siten kuin tässä ja muissa johtosäännöissä on määrätty. Konsernipalvelujen hallinnollinen esimies on kansliapäällikkö.

9 9 (13) Mikäli kaupunginjohtajan, palvelujohtajan tai kansliapäällikön tehtäväalueista syntyy epäselvyyttä, asian ratkaisee kaupunginhallitus. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan, palvelujohtajan, ja kansliapäällikön. 15 Kaupunginjohtajan, palvelujohtajan ja kansliapäällikön kelpoisuusehdot 16 Este ja sijaisuudet 17 Kaupunginjohtajan tehtäväalue Kaupunginjohtajaksi valittavalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja että hän on käytännössä hyvin perehtynyt kunnallishallintoon. Palvelujohtajaksi valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja että hän on käytännössä hyvin perehtynyt tehtäväalueeseensa. Kansliapäälliköksi valittavalta vaaditaan ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja että hänellä on hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää kaupunginjohtajalle, palvelujohtajalle ja kansliapäällikölle virkavapautta enintään kuusi kuukautta. Kaupunginjohtajan sijaisena toimii palvelujohtaja tai kansliapäällikkö edellä mainitussa järjestyksessä. Kaupunginhallitus määrää muista tarvittavista kaupunginjohtajan sijaisista. Palvelujohtajan ja kansliapäällikön sijaisina toimivat kaupunginhallituksen määräämät viranhaltijat. Mikäli kaupunginjohtajan virka on avoinna tai kaupunginjohtajan poissaolo kestää kolme kuukautta pitemmän ajan, kaupunginhallitus vie viran väliaikaisesta hoitajasta päättämisen valtuuston ratkaistavaksi. Kaupunginjohtajan tehtäväalueeseen kuuluvat asiat, jotka koskevat - kaupunkikonsernin yleistä johtamista - kaupungin strategista suunnittelua - kaupungin taloutta ja investointiohjelmaa - elinkeinotoiminnan yleistä edistämistä - työllisyyden edistämistä - henkilöstön kehittämistä ja työhyvinvointia - palkkausta ja eläkkeitä - kaupunkisuunnittelua ja maankäyttöä - kuntatekniikkaa ja tilahallintoa - ympäristöasioita - konsernipalveluita - verotusta

10 10 (13) - yleisiä vaaleja ja kansanäänestyksiä - kaupunkikehitystä ja kulttuuria - kansainvälisiä suhteita - yhteistyötä ulkoisten sidosryhmien kanssa - sisäistä valvontaa. 18 Palvelujohtajan tehtäväalue Palvelujohtajan tehtäväalueeseen kuuluvat - terveydenhuoltoa koskevat asiat - sosiaalihuoltoa koskevat asiat - vanhustenhuoltoa koskevat asiat. - lasten ja nuorten palveluja koskevat asiat - vapaata sivistystyötä koskevat asiat - taiteen perusopetusta koskevat asiat - liikuntaa koskevat asiat 19 Kansliapäällikön tehtäväalue Kansliapäällikön tehtäväalueeseen kuuluvat - yleistä hallintoa koskevat asiat - kaupungin asianhallintaa koskevat asiat - henkilöstöhallintoa koskevat asiat - lainopilliset asiat - yhteishankintoihin liittyvät asiat - kaupungin organisaatioyksiköiden ohjaus, avustaminen ja valvonta - Kotka-konsernin ohjauksen avustaminen (konserniasiamies) 20 Kaupunginjohtajan, palvelujohtajan ja kansliapäällikön yleiset tehtävät Kaupunginjohtajan, palvelujohtajan ja kansliapäällikön tehtävänä on omilla toimintasektoreillaan johtaa, kehittää ja valvoa kaupungin toimintaa. Heidän tehtävänään on 1.) huolehtia siitä, että kaupunginhallituksen, sen jaostojen sekä lautakuntien ja johtokuntien käsiteltäväksi tulevat asiat valmistellaan ja pannaan täytäntöön; 2.) seurata tehtäväalueensa lautakuntien, niiden jaostojen, johtokuntien, toimikuntien sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijain päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyä tarvittaessa laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin otto-oikeuden käyttämiseksi;

11 11 (13) 21 Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta 3.) kaupungin valitusoikeuden käyttämistä ja selitysten, lausuntojen ja vastineiden antamista hakemus-, riita- ja rikosasioissa; 4.) huolehtia yhteydenpidosta tehtäväalueensa konserniyhtiöihin, ellei muuta ole päätetty sekä valmistella yhteisöissä toimiville kaupungin edustajille annettavat toimiohjeet konsernijaoston päätettäväksi; 5.) huolehtia tarpeellisesta yhteistoiminnasta ja toimintojen koordinoinnista kaupungin eri organisaatioyksiköiden välillä; 6.) antaa kaupunginhallituksen puolesta lausuntoja ja selvityksiä silloin, kun niillä ei ole yleisempää merkitystä; 7.) huolehtia kaupunginhallitukselle saapuneiden ilmoitusluontoisten asioiden tiedoksiannosta ja tähän liittyvistä täytäntöönpanotoimenpiteistä; 8.) kaupungin edustustilaisuuksien järjestäminen kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti; 9.) suorittaa muut kaupunginhallituksen tai sen jaostojen määräämät tehtäväalueeseensa kuuluvat tehtävät. Kaupunginjohtajan tehtävänä on olla läsnä tai huolehtia siitä, että kaupungin edustaja on läsnä kaupungin edustustilaisuuksissa sekä kokouksissa ja neuvotteluissa. Kaupunginjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1) kaupungin vaakunan käyttöä; 2) kunnalle tulevasta verosta sekä kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta vapauttamista siten kuin siitä on säädetty; 3) tarpeellisiin toimiin ryhtymistä ja määräysten antamista ympäristönsuojelulain 102 :n tarkoittamissa tapauksissa; 4) pakkohuutokaupalla tai vapaaehtoisella kaupalla myytävästä kaupungin saatavan vakuutena olevasta kiinteistöstä tai osakkeesta tarjottavan kauppahinnan enimmäismäärän hyväksyminen; 5) kiireellisissä tapauksissa kaupungin edustajan määräämistä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava sekä tarvittaessa menettelytapaohjeiden antamista; 6) sponsorointisopimuksista ja markkinointitarkoituksessa annetuista avustuksista päättäminen konsernipalvelujen osalta;

12 12 (13) 7) konsernipalvelujen sopimuksista ja sitoumuksista päättäminen siltä osin kuin ne eivät ylitä euroa eivätkä kuulu muun viranhaltijan tai toimielimen päätettäväksi. IV LUKU Erinaiset määräykset 22 Konsernipalvelut Kaupunginhallituksen yleisenä valmistelu- ja toimeenpano-organisaationa toimii kaupunginhallituksen alainen konsernipalvelut. Kaupunginhallituksen alaisella hallinnolla on oikeus saada tietoja ja selvityksiä kaupungin muilta organisaatioyksiköiltä. Kaupunginhallituksen alaisesta konsernipalvelujen organisaatiosta määrätään kaupunginhallituksen antamalla toimintasäännöllä. 23 Päätösvallan siirtäminen 24 Kaupungin nimenkirjoitus Kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla on oikeus siirtää itselleen kuuluvaa päätösvaltaa alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi. Tätä koskeva päätös on julkaistava kaupungin säädöskokoelmassa. Kaupunginhallituksen puolesta tehtävät kirjalliset sopimukset ja sen puolesta annettavat sitoumukset allekirjoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, palvelujohtaja ja kansliapäällikkö sekä varmentaa kansliapäällikkö, kaupunginlakimies, kaupunginsihteeri, kehitysjohtaja tai talousjohtaja, ellei kaupunginhallitus ole valtuuttanut siihen toisia henkilöitä. Kaupunginhallituksen toimituskirjat, kirjelmät ja valtakirjat allekirjoittaa kaupunginhallituksen puolesta kaupunginjohtaja, palvelujohtaja tai kansliapäällikkö sekä varmentaa kansliapäällikkö, kaupunginlakimies, kaupunginsihteeri, talousjohtaja tai muu kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Lähetepäätökset ja asian valmistelua koskevat kirjelmät allekirjoittaa asian käsittelijä tai valmistelija. Kaupunginjohtajalla, palvelujohtajalla ja kansliapäälliköllä on oikeus käyttää puhevaltaa kaupunginhallituksen puolesta toimialaansa kuuluvissa asioissa. Epäselvissä tapauksissa puhevallan käyttöoikeus on kaupunginjohtajalla. 25 Haasteiden ja muiden tiedoksiantojen vastaanotto

13 13 (13) Kaupunginjohtajan ohella ovat palvelujohtaja, kansliapäällikkö, kaupunginlakimies ja kaupunginsihteeri oikeutetut kaupungin puolesta vastaanottamaan haasteita ja muita tiedoksiantoja.

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004 JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.10.2004 hyväksymä, muutos 13.12.2004 (voimaantulo 1.1.2005), muutos 25.8.2008 (voimaantulo 1.1.2009), muutos 10.11.2008 (voimaantulo

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuopion kaupunki Sääntö 1 (9) Kuopion kaupunki Kaupunginhallituksen johtosääntö 1 luku Kokoonpano, tehtävät ja toimivalta 1 Yleiset tehtävät 2 Kokoonpano ja toimikausi 3 Esittely Kaupunginhallitus johtaa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013. 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.1.2013 dno 1/2013 1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston toiminnasta annetaan lakien ja asetusten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaupunginhallituksen johtosääntö

Sisällysluettelo. Kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginhallituksen johtosääntö Sisällysluettelo Kaupunginhallituksen johtosääntö... 1 LUKU 1 Soveltamisala ja toimielimet... 2 1 Johtosäännön soveltamisala... 2 2 Kaupunginhallituksen toimiala... 2 3

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty.11.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 5 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Sisällysluettelo

Kaupunginhallituksen johtosääntö. Sisällysluettelo Kaupunginhallituksen johtosääntö Sisällysluettelo LUKU 1 Soveltamisala ja toimielimet... 2 1 Johtosäännön soveltamisala... 2 2 Kaupunginhallituksen toimiala... 2 3 Kokoonpano ja toimikausi... 2 4 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5. 1 Soveltamisala...5. 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5

JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5. 1 Soveltamisala...5. 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5 JOENSUUN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.20164 alkaen Kaupunginvaltuuston xx.912.20153 hyväksymä Sisällys I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 Soveltamisala...5 2 Tilaaja-tuottaja -toimintatapa...5 3 Päätösvallan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan hallintosääntö

Nurmijärven kunnan hallintosääntö Nurmijärven kunnan hallintosääntö www.nurmijarvi.fi 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1.1. Soveltamisala... 4 2. ORGANISAATIO... 4 2.1. Johtaminen, organisaatio... 4 2.2. Luottamushenkilöorganisaatio... 5 2.2.1.

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 19.12.2012 Kaupunginvaltuusto 27.12. 2012 1(49) Sisällysluettelo I LUKU YLEISTÄ...3 1 Soveltamisala... 3 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Forssan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2013 Voimaantuloajankohta 1.1.2014 Kv. 3.3.2014, lisäykset 47 :ään Voimaantuloajankohta 4.3.2014 Kv. 19.5.2014, lisäys 10 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 5 2 Kaksikielisyys... 5 2. LUKU

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ Sisällys HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Toimivallan edelleen siirtäminen... 1 2 LUKU KOKOUS-

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014. HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Voimassaoleva 1.1.2014 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET HALLINTOSÄÄNTÖ Muutokset/lisäykset/poistot I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Esitys muutoksiksi 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64 Hallintosääntö Kv 3.6.2013 64 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 ORGANISAATIO... 1 2 Kunnan organisaatio... 1 3 Luottamushenkilöorganisaatio... 1 4 Henkilöstöorganisaatio... 3 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö Liite 10 kunnanvaltuuston 8.6.2015 kokouksen pöytäkirjaan 41 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Janakkalan kunnan hallintosääntö Hyväksytty valtuusto 8.6.2015 41 Voimaantulopäivä 1.8.2015 2 (61) 1. LUKU...

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.01.2013 33 Voimaantulo: 01.02.2013 I KAUPUNGINHALLITUS 1 Kaupunginhallituksen toiminta-ajatus Kaupunginhallituksen tehtävänä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

II luku... 3. YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3

II luku... 3. YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3 1 VAALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 30.10.2014 55 Voimassaolo 1.11.2014 SISÄLTÖ I luku... 3 YLEISTÄ... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 2 Muut säännöt... 3 II luku... 3 HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot