Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta 13.6."

Transkriptio

1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 10 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Ympäristölautakunta ) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa Ympäristölautakunnan alaisten palvelualueiden toimintaa ohjataan ensisijaisesti ympäristölautakunnan johtosäännön ja hallintosäännön määräyksillä. Tämä toimintasääntö sisältää ympäristölautakunnan em. sääntöjen perusteella antamat tarkemmat määräykset toiminnan järjestelyistä, sisällöstä ja viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Ympäristölautakunnan johtosäännön 1 :n mukaisesti ympäristölautakunnan alaisten palvelualueiden tehtävänä on huolehtia kunnan toimialaan kuuluvasta Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristönsuojelusta, ympäristöterveydenhuollosta ja muusta ympäristöhallinnosta sekä Kotkan kaupungin rakennusvalvonnasta. Ympäristölautakunnan alaiset palvelualueet huolehtivat eri laeissa ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveydenhuoltoviranomaiselle sekä rakennusvalvontaviranomaiselle säädetyistä tehtävistä. Ympäristölautakunnan alaiset palvelualueet toimivat avoimessa vuorovaikutuksessa konsernipalveluiden, muiden organisaatioyksiköiden sekä sidosryhmiensä kanssa toteuttaessaan sille johtosäännöllä ja tällä toimintasäännöllä määriteltyjä tehtäviä. II ORGANISAATIO 4 Hallinnon vastuualue Ympäristölautakunnan alaiset palvelualueet kuuluvat osana kaupunginhallituksen alaiseen hallinnon vastuualueeseen, jota johtaa kansliapäällikkö. Ympäristölautakunnan alaisia palvelualueita johtaa ympäristöjohtaja. Hänen sijaisenaan toimivat ympäristönsuojelupäällikkö, ympäristöterveyspäällikkö ja rakennustarkastaja tässä järjestyksessä. H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2013 nro 10.doc

2 2 (7) 5 Ympäristönsuojelun palvelualue Ympäristönsuojelun palvelualue vastaa ympäristönsuojelu-, naapuruus-suhde, vesi-, jäte-, luonnonsuojelu-, ulkoilu-, maastoliikenne- ja vesiliikennelain mukaisista tehtävistä sekä muussa lainsäädännössä ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyistä tehtävistä Kotkassa ja Pyhtäällä, sekä maa-aineslain mukaisista tehtävistä Kotkassa. Palvelualue vastaa myös maankäytön suunniteluun liittyvien lausuntojen valmistelusta yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa sekä edistää kestävän kehityksen kaupunkipolitiikkaa toimien yhteistyössä kaupungin muiden hallinto-kuntien kanssa. Palvelualuetta johtaa ympäristönsuojelupäällikkö. 6 Ympäristöterveydenhuollon palvelualue Ympäristöterveydenhuollon palvelualue vastaa elintarvike-, terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus-, tupakka-, lääke-, kemikaali- ja eläinsuojelulain edellyttämistä kunnan valvonta-, neuvonta- ja tarkastus-tehtävistä. Palvelualue vastaa myös eläinlääkintähuoltopalveluiden järjestämisestä. Palvelualuetta johtaa ympäristöterveyspäällikkö. 7 Rakennusvalvonnan palvelualue 8 Johtoryhmä Rakennusvalvonnan palvelualue huolehtii maankäyttö- ja rakennuslaissa tai muussa laissa rakennusvalvontaviranomaiselle osoitetuista tehtävistä. Rakennusvalvonnan palvelualue huolehtii myös valtion ja kaupungin korjausrakentamiseen osoitetun määrärahan käytön teknisestä ohjauksesta. Palvelualuetta johtaa rakennustarkastaja. Rakennusvalvonnan palvelualueella toimii tarkastusarkkitehdin johtama julkisivutoimikunta, joka antaa tarvittaessa lausuntoja rakennusten soveltumisesta rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä siitä, täyttääkö rakentaminen kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Julkisivutoimikunnassa on edustus rakennusvalvonnasta, kaupunkisuunnittelusta, tilapalvelukeskuksesta sekä ympäristölautakunnasta. Julkisivutoimikunnassa ympäristölautakunnan edustajalla on puhevalta, muttei äänivaltaa. Ympäristöjohtaja nimeää ympäristölautakunnan alaisten palvelualueiden johtoryhmän. Johtoryhmä toimii ympäristöjohtajan apuna ympäristölauta-kunnan alaisten palvelualueiden kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa. Johtoryhmässä on henkilöstön edustus kulloinkin voimassa olevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. III VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA

3 3 (7) 9 Ympäristöjohtajan yleiset tehtävät Ympäristöjohtajan yleiset tehtävät on määrätty ympäristölautakunnan johtosäännössä. Ympäristöjohtajan henkilöstöhallinnollinen ratkaisuvalta määräytyy hallintosäännössä määrätyn vastuualueen johtajan päätösvallan mukaisesti. Ympäristöjohtajalla on oikeus antaa tätä toimintasääntöä täydentäviä määräyksiä. 10 Palvelualueiden päälliköiden yleiset tehtävät Palvelualueen päällikön yleisenä tehtävänä on 1. palvelualueen toiminnan johtaminen, suunnitteleminen, kehittäminen ja koordinointi yhdessä henkilöstön kanssa sekä asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaaminen; 2. palvelualueen toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelmien, toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten suunnitelmien valmistelusta ja antamisesta huolehtiminen; 3. ulkopuolisille tehtävien töiden ja tuotteiden suoritusperusteista ja hinnoittelusta päättäminen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaan. 11 Ympäristöjohtajan ratkaisuvalta Ympäristöjohtaja päättää: 1. helpotuksen ja vapautuksen myöntämisestä yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta; 2. vahingonkorvauksista kaupunginhallituksen vahvistamaan määrään saakka; 3. palvelualueiden hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käytettäväksi luovuttamisesta sekä myymisestä ympäristölautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaan; 4. julkisuuslaissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta; 5. alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden valitsemisesta, lukuun ottamatta ympäristönsuojelupäällikköä, ympäristöterveyspäällikköä ja rakennustarkastajaa, ja heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa vahvistamisesta hallintosäännön määräysten mukaan; 6. alaistensa viranhaltijoiden ja työntekijöiden kelpoisuusehdoista ja nimikemuutoksista, ellei kyse ole lautakunnan valitsemasta viranhaltijasta tai työntekijästä; 7. palvelualueiden johtajien sijaisuuksista; 8. melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta (YsL 60, 64 ).

4 4 (7) 12 Ympäristönsuojelupäällikön ratkaisuvalta Ympäristönsuojelupäällikkö päättää: 1. vesihuoltolain mukaisen vapautuksen myöntämisestä vesihuoltolaitoksen verkostoon liittymisestä (vesihuoltolaki 11 ); 2. vesiliikennelain ja maastoliikennelain mukaisista kilpailu- ja harjoitusluvista (vesiliikennelaki 21, maastoliikennelaki 30 ); 3. väliaikaisten määräysten antamisesta (YsL 89 ); 4. määräysten antamisesta leirintäalueesta (ulkoilulaki 21 ja 25 ); 5. määräyksen antamisesta toiminnan keskeyttämiseksi (vesilaki 14. luku 11 ). 13 Ympäristönsuojelun palvelualueen viranhaltijoiden toimivalta Ympäristönsuojelun palvelualueen viranhaltijoilla on tarkastus- ja tiedonsaantioikeus (YsL 83, JäteL 122 ja 123 ) sekä oikeus yksittäisen määräyksen antamiseen (JäteL 125 ). 14 Ympäristöterveyspäällikön ratkaisuvalta Ympäristöterveyspäällikkö päättää: 1. elintarvikehuoneiston hyväksymisestä laitokseksi ( ElintL15 ); 2. elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamisesta (ElintL 55 ); 3. väliaikaisen kiellon antamisesta (ElintL 56 ); 4. elintarvikkeiden markkinoilta poistamisesta (ElintL 57 ); 5. elintarvikkeen haltuunotosta (ElintL 58 ); 6. elintarvikkeen käytöstä ja hävittämisestä (ElintL 59 ); 7. tarvittaessa ensisaapumisvalvontaa koskevat asiat (ElintL 42 ); 8. elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruuttamisesta (ElintL 61 ); 9. huoneistojen hyväksymisestä (TsL mom. 2-3, 5 ja 15 ); 10. talousveden laadun valvontaa ja talousveden käyttöä koskevasta määräyksestä (TsL 20 ); 11. uimaveden säännöllistä valvontaa ja käyttöä koskevasta määräyksestä (TsL 29 ); 12. määräyksestä alaiselleen viranhaltijalle suorittaa asunnontarkastus (TsL 46 );

5 5 (7) 13. viranomaisvalvontaa varten tutkimuksia ja selvityksiä tekevän ulkopuo-lisen asiantuntijan hyväksymisestä (TsL 49 ); 14. kuluttajaturvallisuuslain :n mukaisista toimenpiteistä; 15. terveydensuojeluasetuksen 42 :n mukaisesta toimenpiteestä; 16. vapaaehtoisesta naudanlihan merkintäjärjestelmän hyväksymisestä (MMMa 434/ ); 17. nikotiinivalmisteiden myyntiluvasta (LääkeL 54a ); 18. tupakkavalmisteiden myyntiluvista. 15 Terveystarkastajien toimivalta Terveystarkastajilla on oikeus antaa määräyksiä: 1. elintarvikemääräysten vastaisuuden poistamisesta (ElintL 55 ); 2. väliaikaisen kiellon antamisesta (ElintL 56 ); 3. kuluttajaturvallisuuslain 34 :n, 35 :n ja 37 :n mukaisista toimenpiteistä. 16 Rakennustarkastajan ratkaisuvalta Rakennustarkastaja päättää: 1. purkamisluvista (MRL 127 ); 2. tilapäisen rakennuksen rakennusluvista; 3. rakennetun ympäristön hoitoa koskevista määräyksistä (MRL 22 luku); 4. maisematyöluvista; 5. rakennuttajavalvonnasta (MRL 151 1); 6. uudisrakennusten rakentamista sekä olemassa olevien rakennusten laajentamista koskevista rakennusluvista 599 kem2:iin saakka; 7. rakennusten korjaus- ja muutostyöluvista; 8. rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaisemisesta suunnittelutarvealueella, silloin kun on kyse pienehköistä muutos- ja laajennustöistä; 9. poikkeamisluvista, jotka koskevat maankäyttö- ja rakennuslain tai rakennusjärjestyksen mukaista rakennuspaikan vähimmäispinta-alaa (MRL 116 ); 10. poikkeamisluvista, jotka koskevat rakennusjärjestyksen määräämää enimmäisrakennusoikeutta pienehköissä lisärakentamishankkeissa.

6 6 (7) 17 Tarkastusinsinöörin ratkaisuvalta Tarkastusinsinööri päättää: 1. rakennustyön vastaavan työnjohtajan sekä erityisalan työnjohtajan hyväksymisestä, ellei tässä toimintasäännössä muuta määrätä; 2. erillisen kokoontumishuoneisto- tai kokoontumisalueluvan myöntämisestä; 3. asiantuntijatarkastuksesta sekä ulkopuolisesta tarkastuksesta (MRL ja 4); 4. varastorakennusten rakentamista koskevista rakennusluvista 599 kem2:iin saakka. 18 LVI-insinöörin ratkaisuvalta LVI-insinööri päättää: 1. kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden sekä ilmanvaihtolaitteiden asennustöiden vastaavan työnjohtajan (kvv/iv-työnjohtaja) hyväksymisestä; 2. asiantuntijatarkastuksesta sekä rakennusaikaisesta ulkopuolisesta tarkastuksesta toimialallaan (MRL ja 4). 19 Tarkastusarkkitehdin ratkaisuvalta Tarkastusarkkitehti päättää: 1) rakentamisilmoituksista; 2) toimenpideluvista, ellei muuta ole määrätty. 20 Rakennuslakimiehen ratkaisuvalta 21 Erityiset määräykset Rakennuslakimies päättää rakennusrasitteiden perustamisesta, oikaisemisesta ja asianomaisten sopimukseen perustuvasta poistamisesta. Rakennusvalvonnan palvelualueen henkilöstö ei saa laatia piirustuksia tai suunnitelmia Kotkan kaupungin alueella toteutettavia rakennustoimenpiteitä varten eikä myöskään olla jäsenenä tai asiantuntijana yksityisten rakennuttajien Kotkan kaupungissa toteutettavia rakennushankkeita varten asettamissa palkintolautakunnissa, rakennustoimikunnissa tai muissa sellaisissa elimissä taikka muulla tavalla välittömästi tai välillisesti ryhtyä asiantuntijatehtävään tai toimenpiteeseen, jonka perusteella hänen puolueettomuutensa voi vaarantua. Ympäristöjohtaja voi erityisestä syystä yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen tässä pykälässä olevasta kiellosta, jollei luvan myöntäminen hallinto- tai muun säännön perusteella kuulu muulle viranomaiselle.

7 7 (7) 22 Asiakirjojen allekirjoittaminen 24 Päätösten tekeminen Ympäristöjohtaja allekirjoittaa ympäristölautakunnan alaisia palvelualueita yhteisesti koskevat asiakirjat. Palvelualueen johtaja allekirjoittaa palvelualuetta koskevat asiakirjat. Kukin viranhaltija allekirjoittaa tehtäviään koskevat asiakirjat. Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao. päätöksentekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden nojalla tehdyistä sopimuksista, mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta viranhaltijaa Otteen viranhaltijan päätöksestä allekirjoittaa pöytäkirjan pitäjä. Tämä toimintasääntö tulee voimaan

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 2

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 2 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 2 KAUPUNKISUUNNITTELUN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 9.12.2014) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty

TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA. Riihimäen kaupunki. TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT TEKNIIKAN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TEKLA 13.11.2012 317 hyväksytty YMPLA 22.11.2012 163 hyväksytty Voimaantulo 1.1.2013 Muutos KH 19.11.2012 voimaantulo 3.10.2014 Muutos

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1

RAISION KAUPUNGIN 501 00 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 24.5.2010 muuttama, voimaantulo 1.8.2010, valtuuston 14.1.2013 muuttama, voimaantulo 1.1.2013, valtuuston 1.9.2014 muuttama, voimaantulo 1.9.2014, valtuuston

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 16 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISTEN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.10.2013, tulee voimaan heti) 1 Toimintatapa 2 Organisaatio

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (11)

Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (11) Teknisen lautakunnan ja ympäristöjaoston sekä teknisen palvelukeskuksen johtosääntö 1 (11) TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖJAOSTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 101 ja tulee voimaan

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 26.11.2014 Voimaantulopäivä 1.1.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen toimi tuottaa ja ylläpitää kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä verkostoja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet

Toimintasääntö. Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä. 1 Toimintasäännön perusteet Toimintasääntö Teknisen lautakunnan osaltaan (23.3.2011) hyväksymä Ympäristölautakunnan osaltaan (17.3.2011) hyväksymä 1 Toimintasäännön perusteet Johtosääntö Tekniikkakeskuksen johtosäännön luvun kohdan

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Janakkalan kunnan hallintosääntö Liite 10 kunnanvaltuuston 8.6.2015 kokouksen pöytäkirjaan 41 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Janakkalan kunnan hallintosääntö Hyväksytty valtuusto 8.6.2015 41 Voimaantulopäivä 1.8.2015 2 (61) 1. LUKU...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Pihtiputaan kunnanvaltuusto 16.12.2013 112 457/014/2013 PIHTIPUTAAN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku SOVELTAMISALA 4 2. luku HALLINNOLLINEN JAKO JA TOIMIELIMET... 4 Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 21.4.2015 Voimaan 1.7.2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Kaupunginhallituksen alaisen hallintokeskuksen toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64 Hallintosääntö Kv 3.6.2013 64 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 ORGANISAATIO... 1 2 Kunnan organisaatio... 1 3 Luottamushenkilöorganisaatio... 1 4 Henkilöstöorganisaatio... 3 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004

RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN 004 00 JOHTOSÄÄNTÖ 1 T\JOHTSÄÄN\KAUPHALL.004 JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.10.2004 hyväksymä, muutos 13.12.2004 (voimaantulo 1.1.2005), muutos 25.8.2008 (voimaantulo 1.1.2009), muutos 10.11.2008 (voimaantulo

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN PÄÄVASTUUALUEIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Raahen kaupunginvaltuusto 17.12.2008 81, 15.11.2010 69. Voimaantulo 1.1.2009, 1.12.2010 (11 9. kohta). 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Päävastuualueiden

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot