Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö"

Transkriptio

1 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta 2 Asioiden esittely Sivistyskeskuksen esittelijöinä toimivat: - varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa toimialajohtaja, - kulttuurilautakunnassa kulttuuritoimenjohtaja, - liikuntalautakunnassa liikuntatoimenjohtaja, - nuorisolautakunnassa nuorisotoimenjohtaja. Toimialajohtajalla on läsnäolo-oikeus kaikkien sivistyskeskuksen lautakuntien kokouksissa ja oikeus ottaa asia esiteltäväkseen. 3 Läsnäolo lautakuntien kokouksissa Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan, kulttuurilautakunnan, liikuntalautakunnan ja nuorisolautakunnan kokouksissa on ao. lautakunnan alaisten tulosalueiden johtajilla läsnäolooikeus. 4 Pöytäkirja ja muut asiakirjat Lautakunnan kokouksessa pitää pöytäkirjaa lautakunnan määräämä pöytäkirjanpitäjä. Lautakunnan päätöksen perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa lautakunnan esittelijä ja varmentaa ao. tulosaluejohtaja tai talouspäällikkö, ellei lautakunta toisin päätä.

2 2 5 Toimivallan siirtäminen ja edelleen siirtäminen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta, kulttuurilautakunta, liikuntalautakunta ja nuorisolautakunta voivat antaa alaisilleen viranhaltijoille vallan ratkaista lautakunnalle kuuluvia, johtosäännössä tai taksassa annettuja asioita. Toimivallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. 6 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 6.1 Lautakunnan tehtävä Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksesta, peruskoulu- ja lukio-opetuksesta sekä kansalaisopiston toiminnasta ja muusta näihin liittyvästä eri säädösten tarkoittamasta paikallisesta toiminnasta. 6.2 Lautakunnan kokoonpano Valtuusto valitsee varhaiskasvatus- ja koulutuslautakuntaan kolmetoista (13) jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Valtuusto nimeää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 6.3 Lautakunnan ratkaisuvalta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta käyttää kunnalle laissa lasten päivähoidosta, perusopetuslaissa, lukiolaissa, laissa vapaasta sivistystyöstä ja laissa taiteen perusopetuksesta sekä vastaavissa asetuksissa säädettyä päätösvaltaa. Kuitenkin päiväkotien ja oppilaitosten perustamista tai lakkauttamista koskevat asiat ratkaisee valtuusto. Ellei toisin ole lailla säädetty tai asetuksella tai kaupungin johtosäännöillä määrätty tai valtuuston tai kaupunginhallituksen päätöksistä muuta johdu, varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 1. päättää päiväkotien ja koulujen kieliohjelmasta sekä koulujen erikois- ja erityisluokkien sijoittamisesta ja painotetusta opetuksesta, 2. määrää tarvittaessa perusopetuksen koululle maantieteellisesti rajatun alueen (oppilasalueen), jolta oppilaat tulevat kyseiseen kouluun, tai päättää muista koulun oppilaaksi ottamisen perusteista, 3. päättää opettajan virkojen nimikkeistä ja niiden muutoksista, 4. vahvistaa opetussuunnitelmat sekä koulujen ja päiväkotien vuosisuunnitelmat,

3 3 5. vahvistaa oppilaitosten työ- ja loma-ajat, 6. päättää lautakunnan alaisten toimintojen käytöstä perittävistä maksuista, 7. päättää lautakunnan toimialaan kuuluvien tukien ja korvausten suuruudesta ja maksamisen perusteista valtuuston päätösten ja vahvistamien talousarviomäärärahojen rajoissa, 8. vahvistaa lautakunnan hallintaan luovutettujen alueiden, tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden ja irtaimiston tilapäisen luovuttamisen ja käytön periaatteet sekä vuokrat ja muut korvaukset sekä vuokravapauksien periaatteet, 9. käyttää oppilaaseen kohdistuvaa kurinpitovaltaa silloin, kun asia edellyttää monijäsenisen toimielimen päätöstä, 10. päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja hyväksyy ko. toimintaa säätelevän toimintasuunnitelman, 11. päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 1 momentin perusteella viranomaisen asiakirjan antamisesta säädetyn toimivallan siirtämisestä päättämässään laajuudessa alaiselleen viranhaltijalle. Tiedon saamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu, 12. käyttää edustus- ja puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa ja muutoksenhakuoikeutta päätöksiin, jotka on tehty koskien ko. toimielimen päätöksiä, 13. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan lautakunnan toimialaan kuuluvan yksityis- ja julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta. Lautakunta voi asettaa määrittelemiensä tehtävien hoitamisessa tarvittavat työ- ja projektiryhmät ja nimetä niiden jäsenet. 6.4 Vieraskuntalaisten ottaminen päivähoitoon ja perusopetukseen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää perusteista, joilla lapsia voidaan ottaa päivähoitoon ja oppilaita perusopetukseen Seinäjoen kaupungin ulkopuolelta. 6.5 Kuljetusten järjestäminen Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää perusteista, joilla lapset kuljetetaan päivähoitoon ja esiopetukseen sekä oppilaat peruskouluun.

4 4 7 Kulttuurilautakunta 7.1 Lautakunnan tehtävä Kulttuurilautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluista sekä muusta näistä säädettyjen lakien tarkoittamasta toiminnasta. Kaupunginkirjasto toimii maakuntakirjastona ja museo maakuntamuseona. 7.2 Lautakunnan kokoonpano Lautakuntaan kuuluu kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Valtuusto nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 7.3 Ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 1. päättää niiden toiminta-avustusten jaosta, jotka kaupungin talousarviossa on varattu paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen, 2. vahvistaa lautakunnan hallintaan luovutettujen tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden ja irtaimiston sekä alueiden tilapäisen luovuttamisen periaatteet, vuokrat ja muut korvaukset sekä vuokravapauksien periaatteet, 3. päättää lautakunnan hallinnassa olevien tilojen ja laitosten aukioloajoista ja pääsymaksuista, 4. päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 1 mom:n perusteella viranomaisen asiakirjan antamisesta säädetyn toimivallan siirtämisestä päättämässään laajuudessa alaiselleen viranhaltijalle. Tiedon saamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu, 5. käyttää edustus- ja puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa ja muutoksenhakuoikeutta päätöksiin, jotka on tehty koskien ko. toimielimen päätöksiä, 6. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan lautakunnan toimialaan kuuluvan yksityis- ja julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.

5 5 8 Liikuntalautakunta 8.1 Lautakunnan tehtävä Liikuntalautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin liikuntapalveluista ja muusta liikuntalain tarkoittamasta paikallisesta toiminnasta. 8.2 Lautakunnan kokoonpano Lautakuntaan kuuluu kolmetoista (13) valtuuston toimikaudeksi valittua jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 8.3 Lautakunnan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 1. päättää niiden toiminta-avustusten jaosta, jotka kaupungin talousarviossa on varattu paikallisen liikuntatoimen tukemiseen, 2. vahvistaa lautakunnan hallintaan luovutettujen tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden ja irtaimiston sekä alueiden tilapäisen luovuttamisen periaatteet, vuokrat ja muut korvaukset sekä vuokravapauksien periaatteet, 3. päättää lautakunnan hallinnassa olevien laitosten, tilojen ja alueiden aukioloajoista, 4. päättää asiakkailta perittävistä maksuista ja muista korvauksista, 5. päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 1 mom:n perusteella viranomaisen asiakirjan antamisesta säädetyn toimivallan siirtämisestä päättämässään laajuudessa alaiselleen viranhaltijalle. Tiedon saamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu, 6. käyttää edustus- ja puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa ja muutoksenhakuoikeutta päätöksiin, jotka on tehty koskien ko. toimielimen päätöksiä, 7. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan lautakunnan toimialaan kuuluvan yksityis- ja julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.

6 6 9 Nuorisolautakunta 9.1 Lautakunnan tehtävä Nuorisolautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin nuorisopalveluista ja muusta nuorisolain mukaisesta paikallisesta toiminnasta. 9.2 Lautakunnan kokoonpano Lautakuntaan kuuluu kolmetoista (13) valtuuston toimikaudeksi valittua jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto nimeää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 9.3 Lautakunnan ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat: 1. päättää niiden toiminta-avustusten jakamisesta, jotka kaupungin talousarviossa on varattu paikallisen nuorisotoiminnan tukemiseen, 2. vahvistaa lautakunnan hallintaan luovutettujen tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden ja irtaimiston sekä alueiden tilapäisen luovuttamisen periaatteet, vuokrat ja muut korvaukset sekä vuokravapauksien periaatteet, 3. päättää lautakunnan hallinnassa olevien tilojen aukioloajoista, 4. päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 1 momentin perusteella viranomaisen asiakirjan antamisesta säädetyn toimivallan siirtämisestä päättämässään laajuudessa alaiselleen viranhaltijalle. Tiedon saamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu, 5. käyttää edustus- ja puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa ja muutoksenhakuoikeutta päätöksiin, jotka on tehty koskien ko. toimielimen päätöksiä, 6. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan lautakunnan toimialaan kuuluvan yksityis- ja julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.

7 7 II LUKU SIVISTYSKESKUS 1 Toiminta-ajatus Sivistyskeskus tuottaa kaupungin asukkaille henkisen kasvun, elinikäisen oppimisen, virkistyksen ja elämysten mahdollisuuksia järjestämällä korkeatasoisia ja monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita joko omana toimintana tai yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa. 2 Organisaatio ja johtaminen Sivistyskeskus muodostuu seuraavista tulosalueista: - sivistyskeskuksen hallinto - varhaiskasvatus - perusopetus - erityispalvelut - lukiokoulutus - kansalaisopisto - kirjastopalvelut - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut - museopalvelut - nuorisopalvelut Tulosalueet jakautuvat tulosyksiköihin sen mukaan, mitä toimintasäännöllä määrätään. Tulosalueiden välisestä työnjaosta ja sisäisestä vastuualuejaosta sekä organisaatiosta ja johtamisesta päättää muilta osin kaupunginhallitus. Sivistyskeskusta johtaa toimialajohtaja, jonka valitsee valtuusto. Kaupunginhallituksella on kuitenkin oikeus valita toimialajohtajan avoimen viran väliaikainen hoitaja enintään kuudeksi kuukaudeksi. Kutakin tulosaluetta johtaa tulosaluejohtaja. 3 Johtoryhmä Sivistyskeskuksen tuloksellisen johtamisen työvälineeksi, johdon yhteistoiminnan kehittämiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi muodostetaan johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on toimialajohtaja ja jäseninä tulosaluejohtajat sekä toimialajohtajan nimeämät muut viranhaltijat. 4 Toimialajohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Toimialajohtajan tehtävänä on - johtaa, koordinoida ja kehittää sivistyskeskuksen toimintaa,

8 8 - vastata sivistyskeskuksen asioiden valmistelusta kaupunginhallitukselle, - koordinoida sivistyskeskuksen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua sivistyskeskuksen lautakunnille, - toimia vastuu- ja yhdyshenkilönä asioissa, jotka koskevat: - taiteen perusopetusta, - vapaata sivistystyötä, - ammatillista koulutusta, - korkeakouluopetusta, Toimialajohtaja ratkaisee seuraavat asiat: 1. hyväksyy koko sivistyskeskusta koskevat laskut, 2. hyväksyy tulosaluejohtajien laskut, 3. tekee annetuissa rajoissa koko keskusta tai useampaa kuin yhtä tulosaluetta koskevat sopimukset ja sitoumukset; 4. tekee tulosalueen johtajille kuuluvat päätökset asioissa, jotka koskevat samanaikaisesti useampaa kuin yhtä sivistyskeskuksen tulosaluetta, 5. päättää sivistyskeskuksen projektiorganisaatiosta ja projektityöskentelystä, 6. myöntää tulosaluejohtajien vuosilomat ja virkavapaat, ellei niiden palkallisuus ole harkinnassa; antaa matkustusmääräykset sekä päättää koulutukseen osallistumisesta. Antaa koko keskuksen henkilöstön osalta ulkomaan matkustusmääräykset, 7. valtionosuuksien ja avustusten hakeminen sivistyskeskuksen toimialalla, 8. päättää henkilökunnan sijoittamisesta tulosalueiden ja tulosyksiköiden välillä asianomaisia tulosalueiden johtajia kuultuaan, 9 päättää sivistyskeskusta koskevista tavara- ja palveluhankinnoista enintään euroon (alv 0%) lukuun ottamatta seudullisia hankintoja ja tavara- ja palveluhankintoja, joiden arvo on enintään euroa (alv 0%) joista päättää hankintajohtaja. Hankintajohtajalla on oikeus siirtää toimivaltaansa alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. Toimialajohtajan osalta kohdassa 6 mainitut asiat ratkaisee kaupunginjohtaja. Toimialajohtaja voi siirtää hänelle johtosäännön mukaan kuuluvia asioita edelleen alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. 5 Tulosaluejohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta Tulosaluejohtajan tehtävänä on toiminta-ajatuksen mukaisesti johtaa tulosalueen toimintaa vahvistettujen tulosaluetta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

9 9 Tulosaluejohtaja ratkaisee seuraavat asiat, ellei niitä kaupunginhallituksen tai lautakuntien muilla säännöillä tai päätöksillä ole siirretty toiselle viranhaltijalle: 1. hyväksyy tulosaluetta koskevat laskut, 2. hyväksyy tulosalueen henkilökunnan vuosilomat ja alaistensa viranhaltijoiden oikeuden päättää niistä, 3. myöntää alaisensa henkilökunnan virka- ja työvapaat, ellei niiden palkallisuus ole harkinnassa; antaa kotimaan matkustusmääräykset ja päättää alaisensa henkilökunnan koulutukseen osallistumisesta, Tulosaluejohtajalla on valta siirtää hänelle johtosäännön mukaan kuuluvia asioita edelleen alaisensa viranhaltijan ratkaistavaksi. 6 Henkilöstön ottaminen sekä ero ja irtisanominen Varhaiskasvatusjohtajan, perusopetusjohtajan, erityisopetuksen rehtorin, kansalaisopiston rehtorin, kirjastotoimenjohtajan, kulttuuritoimenjohtajan, liikuntatoimenjohtajan, museotoimenjohtajan, nuorisotoimenjohtajan valitsee virkaan kaupunginhallitus. Lautakunnat valitsevat sivistyskeskuksen tulosyksiköiden päälliköt. Toimialajohtaja valitsee sivistyskeskuksen muun vakinaisen henkilöstön tulosaluejohtajan esittelystä. Tulosaluejohtajat valitsevat oman tulosalueensa määräaikaisen henkilöstön. Sivistyskeskuksen viranhaltijan tai työsopimussuhteessa olevan henkilön anoessa eroa, eron myöntää tulosaluejohtaja ja tulosaluejohtajien osalta toimialajohtaja, toimialajohtajan osalta kaupunginjohtaja. Sivistyskeskuksen viranhaltijan tai työsopimussuhteessa olevan henkilön irtisanoo sekä työsopimuksen purkaa kaupungin puolesta se viranomainen, jolla on oikeus ottaa hänet palvelukseen. 7 Kelpoisuusehdot Henkilökunnan kelpoisuusehdoista päättää valinnan suorittava viranomainen, ellei niitä ole virkoja tai toimia perustettaessa tai muuten erikseen vahvistettu. 8 Asiakirjojen allekirjoittaminen Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa asianomainen päätöksentekijä. Vastaava määräys koskee päätöksen nojalla tehtyjä sopimuksia.

10 10 9 Sijaisuudet Toimialajohtajan estyneenä ollessa hänen sijaisenaan toimii kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Tulosaluejohtajien sijaisuudesta päättää toimialajohtaja. Sijaisuuden kestäessä yli kuusi kuukautta sijaisen nimeää kaupunginhallitus. 10 Toimintasääntö Tarkempia määräyksiä tulosalueiden toiminnasta annetaan toimintasäännöllä, jonka vahvistaa omalta osaltaan kukin sivistyskeskuksen lautakunta.