Pääomalainan myöntäminen KokkoPesu Oy:lle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääomalainan myöntäminen KokkoPesu Oy:lle"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pääomalainan myöntäminen KokkoPesu Oy:lle 306/02/05/03/2015 KH 185 KokkoPesun tilanne on ollut kaupungin konsernijaoksen käsittelyssä Seuraavassa on tiivistelmä jaoksen käytössä olleesta selvi tyk ses tä: KokkoPesu Oy on omistajiensa päätöksillä perustettu pesemään toimin ta yk si köi den sä pyykit. Osakkaina ovat Kokkolan kaupunki (45 %), Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja pe rus pal ve lu kun ta yhty mä (45 %) sekä Kokkotyö -säätiö (10 %). Osakepääoma on euroa. Ote Kokkolan kaupunginvaltuuston päätöksestä : Tavoitteena on pestä Kiurun, Kokkolan kaupunkikonsernin pyykki (si säl täen myös Kruunupyyn pyykki) ja Kokkotyö-säätiön laitospyykki yh tei ses ti omistetussa osakeyhtiössä mahdollisimman tehokkaasti ja ta lou del li ses ti, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökohdat huomioon ottaen. Osapuolten laitospyykin yhteismäärä on noin kg, jon ka yhteinen pesulayhtiö hoitaa. Tuo pyykkimäärä, johon päätöksessä viitataan sisältää myös Kok kolan vanhuspalveluiden pyykit. Niiden osuus kokonaisvolyymista on noin 20 %. Yhtiö perustettiin vuoden 2013 lopussa. Varsinainen pesulatoiminta on käynnistynyt vuonna 2014 loppukesällä ja pesulatoiminta on ollut nyt käynnissä noin 8 kuukautta. Kiuru, Jyta ja Kokkolan ter veys keskus ovat alusta lähtien ohjanneet päätösten mukaisesti pyykkinsä omaan yhtiöön. Kokkolan vanhuspalveluiden pyykit eivät ole vielä oh jau tu neet KokkoPesuun kuin pieneltä osalta. Oma pesulayhtiö on alueella merkittävä työllistäjä ja lisäksi se tu levai suu den sote ratkaisuissa voi palvella yhtenäisesti nykyistä laajem paa palvelun tarvitsijoiden joukkoa maakunnallisesti. Pesulayhtiö on vasta aloittanut toimintansa, mutta on jo nyt osoit tautu nut tehokkaaksi toimijaksi. Paras hyöty omistajille on saatavissa, kun pesulapalvelut keskitetään kattavasti ja kapasiteetista saadaan täy si hyöty käyttäjille. Uuden yhtiön toiminnan taloudellisten ta voit teiden saavuttaminen vaatii vähintään 2 3 vuoden ajanjaksoa. Pe rus-

2 ta mis in ves toin nit rasittavat eniten ensimmäisiä toimintavuosia. Pesulayhtiöllä on rahoitusta seuraavasti: Pesulakoneet on hankittu leasing -sopimuksella (sopimusten arvo noin ), yhtiöllä on käytössä tililimiitti ja lisäksi on asen nus- ja muutostöihin otettu euron velkakirjalaina. Yhtiön toimintavuosi 2014 oli raskaasti tappiollinen. Maksuvelvoitteet al koi vat heti alkuvuodesta, kun toimintaa käynnistettiin ja val mis teltiin. Vuokrakuluja toimitiloista ja palkkamenoja alkoi kertyä jo huh tikuus sa. Pesulakoneiden asennus tapahtui keväällä ja alkukesästä. Li sä kus tan nuk sia aiheutui ennen aloitusta ilmastointiputkien ja sähkö töi den muutostöistä, jotta isojen koneiden asennus oli mahdollista. Näi hin ei pystytty etukäteen varautumaan. Pesulatoiminta alkoi heinäkuussa. Vanhojen sopimusvelvoitteiden ta kia tuottoja ei aluksi kertynyt normaalisti. Maksuvalmius heikkeni lop pu vuot ta kohti, kun tulot jäivät menoja pienemmiksi ja tililimiitti oli ko ko naan käytössä. Joulukuussa yhtiön hallitus päätti tehdä patentti- ja re kis te ri hal li tuksel le lain mukaisen ilmoituksen oman pääoman menettämisestä. Vuoden vaihteessa tilanne on hieman kohentunut, kun tuottoja on saa tu kasvatettua ja toimintaa vakiinnutettua. Maksuvalmius on kuiten kin ollut huono. Yhtiön laskujen maksuja sekä lainanlyhennyksiä on jouduttu siirtämään. Lisäksi omistajat ovat maksaneet pe su la lasku jaan yhtiölle etupainotteisesti. Tänä vuonna on jouduttu kirjaamaan edelleen noin eu ron tappioita kuukausittain. Mikäli pesulan taloutta ei saada kevään aikana tasapainoon, on uhkana toiminnan loppuminen mak suval mius kon kurs siin tai omistajien lisärahoitus pääomalainana tai osake pää oman korotuksena. Tilannetta on seurattu kuukausittain ja tehty kassavirtalaskelmat ai na noin 12 kuukaudeksi eteenpäin. Laskelmat näyttävät, että yhtiön talous on tasapainotettavissa, jos myös Kokkolan vanhuspalveluiden pyy kit siirretään KokkoPesuun. Tämä koskee sekä maakuntien yk siköi tä että Honkaharjun pyykkiä. Näiden pyykkien rahallinen tu los vaiku tus pesulayhtiölle on noin euroa/kuukausi. Joulukuussa järjestettiin yhteispalaveri KokkoPesun osakkaiden edus ta jien (kaupunki, sairaanhoitopiiri, terveyskeskus, Kokkotyö -sää tiö, Jyta ja pesulayhtiön tj) ja Kokkolan vanhuspalveluiden edusta jan kanssa. Palaverin tuloksena Kruunupyyn sote:n pyykit siirtyivät Kok ko Pe suun helmikuussa 2015.

3 Sairaanhoitopiirillä, Jyta -alueella tai Kokkolan terveyskeskuksella ei ole alun jälkeen ollut isoja laatuongelmia. Laatuongelmat ovat aina hoi det ta vis sa sopimusteknisesti ja toiminnallisesti yhteistyöllä (mm. kor vaus vas tuut, toimitusvarmuus). Pesulayhtiö käy parhaillaan neuvotteluja uusien osakkaiden ja nii den pyykkien saamiseksi yhtiöön (esim. muut sote -kuntayhtymät). In house -yhtiöllä on mahdollisuus myös myydä 10 % lii ke vaih dos taan ulkopuolisille tahoille. Tätä mahdollisuutta hyödynnetään jo nyt. KokkoPesun peruslähtökohdat saavuttaa tavoitteensa ovat hyvät. Pe su la pystyy tuottamaan kilpailukykyisillä hinnoilla laadukkaat ja kehit ty vät palvelut omistajilleen. Tämä kuitenkin edellyttää myös Kokko lan kaupungin sitoutumista valtuuston tekemiin päätöksiin. Tilanne maalis-huhtikuussa 2015 Kokkolan vanhuspalveluiden ja Honkaharjun pyykkien siirtyminen toteu te taan uusien neuvottelujen jälkeen huhti-toukokuussa 2015 kun laa tu- ja korvauskäytännöt saadaan sovittua. Tilikauden 2014 tulos on lähes alijäämäinen johtuen raskais ta ja osin odottamattomista alkuinvestoinneista, käyn nis tys vaiheen tulojen viivästymisestä sekä siitä, että kaupungin pyykkien pese mi nen siirtyy alkuperäissuunnitelmista 10 kuukaudella. Liite A 185 KokkoPesu Oy:n tasekirja 2014 Liite B 185 KokkoPesu Oy:n tilinpäätöserittelyt 2014 Huom! Tilinpäätöstä ei ole vielä tilintarkastettu ja käsitelty yh tiö kokouk ses sa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana KokkoPesu on joutunut lyk käämään maksuvelvoitteitaan. Pitkään jatkunut huono maksuvalmius ei enää tyydytä tavarantoimittajia. Elintärkeiden tuotantovälineiden kuten energian toimitukset (kaasu) ovat vaakalaudalla. Ilman niitä yhtiön toiminta ei voi jatkua. KokkoPesun osakepääoma ( ) ei ollut alun perin riittävä kun huomioidaan yhtiön toiminnan luonne ja laajuus sekä raskas käynnis tys vai he ja investoinnit. Oli odotettavissa, että oma pääoma painuu negatiiviseksi varsinkin kun käynnistymisessä oli merkittävää kitkaa. Tilinpäätöksessä 2014 yhtiön oma pääoma on ,99 euroa. Toiminnan jatkuminen on omistajien etu. Kun kevään aikana omis tajat ovat keskittäneet pyykkinsä omaan pesulaan päätösten mu kai-

4 ses ti, niin toiminta on kannattavaa. Tasapainoiseen tilinpäätökseen on päästävä vuonna Yhtiön akuutti maksuvalmiuden turvaaminen ja viime vuoden tap pioiden kattaminen edellyttävät uusia pääomasijoituksia yhtiöön. Tä tä edellyttää myös oman pääoman saattaminen osakeyhtiölain edel lyttä mäl le tasolle. Kokonaistilanne ei viime vuoden alijäämä huomioiden kohene lä hivuo sien aikana niin paljon, että oma pääoma saataisiin positiiviseksi. Täs tä syystä pääomajärjestelyä on aikaistettava. Taloushallintopalvelut: Esitämme, että kaupunki myöntää KokkoPesu Oy:lle pääomalainaa euroa. Pääomalainalla turvataan yhtiön maksuvalmius ja kor ja taan yhtiön oma pääoma positiiviseksi. Menettelyllä omistaja huo leh tii omistuksensa arvosta ja sen jatkuvuudesta. Pääomalainalle ei sovita lyhennyksiä eikä korkoa. Osakeyhtiölain mu kaan pääomalaina voidaan maksaa pois tai maksaa sille korkoa vain jos pääomalainaa ei tarvita yhtiön tappion kattamiseen. Pääomalainalle määritellään 10 vuoden takaisinmaksuaika, jona aika na lainaa ei lyhennetä eikä sille makseta korkoa. Jos ta kai sin maksun lain edellyttämät ehdot eivät toteudu, niin pääomalainan mak suai kaa jatketaan. Pääomalaina huomioidaan yhtiön omana pääomana oman pää oman menettämisen tilanteessa, vaikka se merkitään kirjanpidossa läh tökoh tai ses ti vieraaseen pääomaan erillisenä eränä. Jos oman pääoman ja pääomalainan yhteismäärä on positiivinen, niin kaup pa rekis te ri-il moi tus oman pääoman menettämisestä peruuntuu. Pääomalaina voidaan myös pääomalainan velkojan suostumuksella myö hem min muuttaa sijoitetuksi vapaaksi omaksi pääomaksi, jolloin se kirjataan suoraan oman pääoman eräksi SVOP -rahastoon. Pääomalainalla on konkurssitilanteessa muita velkojia huonompi etuoi keus. KokkoPesun taloudelliseen tulokseen viime vuonna vaikutti osaltaan se, että kaupunki ei siirtänyt pyykkiään omaan pesulaan tehtyjen pää tös ten mukaisesti. Tämä heikensi tulosta arviolta eurolla, joka on noin 10 % vuoden 2014 alijäämästä. Heikon tuloksen perussyyt ovat: Raskaat alkuinvestoinnit

5 Edellä kuvatut toiminnan käynnistämiseen liittyvät en na koimat to mat kustannukset Tulojen ja menojen eriaikainen kertyminen Jyta:n vanhojen pesulasopimusten vuoden 2014 loppuun jatku nees ta voimassaolosta aiheutuneet tulonmenetykset Alimitoitettu oman pääoman määrä Pääomistajien panostusten yhtiöön on oltava tasapainossa. Kiurun pyyk kien osuus KokkoPesun volyymeista on yli 60 %. Kaupunki edel lyt tää, että toisena pääomistajana oleva Keski-Pohjanmaan erikois sai raan hoi to- ja peruspalvelukuntayhtymä (Kiuru) antaa sa mansuu rui sen pääomalainan yhtiölle. Kokkotyö -säätiön omistusosuus on pieni, se käyttää pesulan pal velui ta erittäin vähän ja se toimijana on säätiömuotoisena eri ti lan teessa kuin muut omistajat. Siksi ei ole perusteltua edellyttää Kokkotyö -sää tiöl tä pääomalainasijoitusta pesulayhtiöön. Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 1 se myöntää KokkoPesu Oy:lle euron suuruisen pääomalainan 10 vuodeksi. Takaisinmaksuaikana lainasta ei makseta lyhennyksiä tai korkoja. 2 pääomalaina on ehdollinen kunnes Kiuru on päättänyt myöntää KokkoPesu Oy:lle samansuuruisen pääomalainan vastaavilla ehdoilla. Käsittely Jäsen Timonen esitti, että pääomalainaa myönnetään euroa. Esitys raukesi kannattamattomana. Timonen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen. Liite C 185 Eriävä mielipide Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen. VSTO 23 Oheismateriaalina KokkoPesu Oy:n tasekirja ja tilinpäätöserittelyt Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää 1 myöntää KokkoPesu Oy:lle euron suuruisen pääomalainan 10 vuodeksi. Takaisinmaksuaikana

6 lainasta ei makseta lyhennyksiä tai korkoja. 2 että pääomalaina on ehdollinen kunnes Kiuru on päättänyt myöntää KokkoPesu Oy:lle samansuuruisen pääomalainan vastaavilla ehdoilla. Käsittely Päätös Valtuutettu Innanen esitti, että asia jätetään pöydälle. Valtuutetut Nokso-Koivisto, Jukkola, Ari Kemppainen ja Puurula kannattivat esitystä. Kaupunginvaltuusto päätti jättää asian pöydälle.

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Esitys Selänteen yhtymähallitukselle Kärsämäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnan Taitoa Oy:n esiselvitys 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi ----------------------------

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot