Jakelussa mainituille TARJOUSPYYNTÖ /230/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jakelussa mainituille TARJOUSPYYNTÖ 17.7.2008 2317/230/2008"

Transkriptio

1 Jakelussa mainituille TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ EAKR- JA ESR-TOIMENPIDEOHJELMIEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEKSI JA TIEDOTUSAINEISTON TUOTTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää tekemään tarjouksen EU:n rakennerahastokauden Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoitteen toimenpideohjelmien Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tilaisuuksien käytännön järjestelyistä ja tiedotusaineiston tuottamisesta. Pyydettävien palvelujen sisällöt määritellään tarkemmin alla. Hankinta toteutetaan tarjouskilpailuna noudattaen julkisista hankinnoista annettua lakia ja sen nojalla annettua asetusta. Ohjelmakauden rakennerahastojen hallintoviranomaisena työ- ja elinkeinoministeriö vastaa EAKR:n ja ESR:n Suomessa osarahoittamien toimenpideohjelmien viestinnästä. Viestinnän tukena on eri hallinnonalojen ja alueiden rahoittajaviranomaisten muodostama rakennerahastojen viestintäverkosto. Toimenpideohjelmilla vaikutetaan uusien yritysten ja työpaikkojen syntyyn, työllisyyden kasvuun ja työttömyyden alenemiseen, aluetalouden kehitykseen, yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvuun, koulutustason nousuun ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lisääntymiseen. Toiminta on laajaa ja monimuotoista niin sisällöltään kuin myös maantieteellisesti ja toimijaryhmien suhteen. Viestintäkenttä on hyvin laaja ja valtaosa sidosryhmistä on sekä viestin lähettäjiä että vastaanottajia. Työ- ja elinkeinoministeriö on hallintoviranomaisena toimittanut Euroopan komissiolle EAKR- ja ESR-ohjelmien viestintäsuunnitelmat, jotka ohjaavat viestintätoimien toteuttamista. Suuralueet (Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomi) ovat laatineet omat rakennerahastojen viestintäsuunnitelmansa. Hallintoviran- TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi (09) Fax (09) Fax

2 2 (7) omaisena työ- ja elinkeinoministeriö raportoi vuosittain kunkin toimenpideohjelman seurantakomitealle viestintäsuunnitelmasta ja sen täytäntöönpanon etenemisestä, toteutetuista tiedotus- ja julkisuustoimenpiteistä ja käytetyistä viestintävälineistä. EAKR- ja ESR -ohjelmien tiedotus- ja julkisuustoimenpiteiden tuloksia seurataan ja arvioidaan. Viestintäsuunnitelmat sisältävät kuvaukset seuranta- ja arviointimenettelyistä. Kukin rahastoista osarahoitusta saava hanketoimija laatii hankkeelle viestintäsuunnitelman, joka on minimissään viestintätoimien aikataulu. Ohjelmakauden tavoitteena on hankkeiden onnistumista tukeva, hallinnonaloja yhdistävä, alueelliset erot ylittävä, konkreettisesti ohjaava viestintä, johon rakennerahastotoiminnassa mukana olevat tahot voivat sitoutua. Lähtökohtana on, että laajasta kaikille samanlaisesta yleisviestinnästä siirrytään kohdennettuun viestintään, jossa pääviestit toistuvat yhdenmukaisina kaikilla tasoilla ja kaikille kohderyhmille. Painopistettä muutetaan hallintoasioista ihmisiin ja onnistuneisiin hankkeisiin. Tavoite EU:n komissio edellyttää jäsenvaltioiden järjestävän vuosittain ison tilaisuuden (vuosittainen tiedotustoimi), jossa esitellään ohjelmien toteutumista Suomessa. Vuoden 2008 tilaisuus järjestetään Pohjois-Suomessa joulukuussa. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lisäksi isompia teemakohtaisia tilaisuuksia yhdestä kolmeen vuosittain. Viestintätoimissa tulee erilaisia tarpeita esimerkiksi asiakirjapohjien, diaesityspohjien, lomakkeiden ja graafisten elementtien muokkaamiseen ja tekemiseen tapaus kerrallaan. Ohjelmakauden aikana tehdään myös esitteitä ja julkaisuja. Tilausten laajuus vaihtelee. Perusvälineiden toimivuuden turvaaminen on keskeinen osa onnistunutta rakennerahastoviestintää. Tarjouksessa tulee ottaa huomioon työ- ja elinkeinoministeriön laatimat rakennerahastojen tiedotusohje ja graafinen ohjeistus. Aineisto löytyy osoitteesta 06_viestinta_ja_graafinen_ohjeistus/index.jsp. Yksilöidyt kuvaukset ostettavista palveluista Hankinta ajoittuu vuosille Tilaisuuksien käytännön järjestelyt: Yhtenäisen ulkoasun suunnittelu tilaisuuksille EU-hankkeiden tiedotusohjetta ja graafista ohjeistusta noudattaen Kutsun ja ohjelman tekeminen, painatus ja jakelu Ilmoitusten vastaanottaminen Seminaarijärjestelyt yhdessä tilaisuuden pitopaikan kanssa Projektinäyttelyn suunnittelu ja pystyttäminen Tilaisuuden aikana vieraiden vastaanottaminen ja järjestelyjen toimivuuden turvaaminen Tilaisuuteen liittyvän esitteen tai julkaisun suunnittelu, toimittaminen, taitto ja painatus Palautekyselyn järjestäminen

3 3 (7) Valintaperusteet Ehdottomat valintaperusteet Tiedotusmateriaalin tuottaminen: Asiakirjapohjat, diaesityspohjat, lehti-ilmoituspohjat, lomakepohjat, graafiset elementit, kuvat Esitteiden ja julkaisujen graafinen suunnittelu ja taitto ja tarvittaessa toimitustyö (painatuspalveluista on erillinen sopimus) Aineistojen nettiversioiden tekeminen Tarjoukseen pyydetään liittämään yksityiskohtainen ehdotus tilaisuuksien käytännön järjestelyistä kustannuksineen ilman arvonlisäveroa ja ehdotus visuaalisesta ilmeestä tilaisuuksille. Tarjous pyydetään laatimaan siten, että siitä ilmenee 250 henkilön yhden päivän tilaisuuden järjestämisen kustannukset. Tilaisuuden esitteestä tulee antaa yksilöidyt tiedot nelisivuisen, nelivärisen esitteen 500 kappaleen painoksen tekemisestä siten, että lisäsivujen ja suuremman painomäärän vaikutus hintaan ilmenee. Tarjoukseen pyydetään lisäksi laatimaan aikataulu siten, että ensimmäinen tilaisuus pidetään joulukuun alussa Tarjoukseen pyydetään liittämään ehdotus julkaisun nelivärikansien ulkoasuksi ja julkaisun sisällön toteuttamistavaksi. Tarjous julkaisun graafisesta suunnittelusta ja taittamisesta pyydetään määrittelemään kustannusten osalta siten, että julkaisun sivumäärä on 100 ja siinä on graafisia elementtejä, joiden vaikutus hintaan tulee myös ilmetä tarjouksesta. Sivujen lukumäärän vaikutus taittokustannuksiin tulee ilmetä. Painatuspalveluista on erillinen sopimus, joten muut kuin tilaisuuksien painatuskustannukset eivät sisälly tarjouspyyntöön. Kaiken aineiston tulee olla julkaistavissa myös internetissä, joten nettiversioiden kustannukset pyydetään ilmoittamaan tarjouksessa. Tilaisuuden järjestelyistä, tiedotusmateriaalin tuottamisesta ja toimitustyöstä tulee ilmoittaa konsulttipäivän ja/tai -tunnin hinta ilman arvonlisäveroa. Tarjoajan kompetenssi: Tarjoajan tulee olla ammatillisesti, tiedollisesti, taidollisesti ja taloudellisesti kompetentti toteuttamaan tässä tarjouspyynnössä kuvatun tehtävän. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Arviointiperusteet ja niiden painoarvot Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Valinnassa käytetään seuraavia arviointiperusteita: Työsuunnitelman toteutuskelpoisuus ja todennettavissa oleva laatu; 45 % Tarjous vastaa tarjouspyyntöä Työsuunnitelman kattavuus ja esitettyjen toimenpiteiden selkeys suhteessa tarjouspyyntöön Asiantuntijatyön organisointi Toimitusaika

4 4 (7) Tarjouksen sisältö Toimitusvarmuus sekä aikaisemmat kokemukset ja näytöt; 25 % Henkilöstön ammattitaito tarjottuun palveluun nähden: monipuolinen erityisosaaminen, referenssit, kokemus vastaavista tehtävistä, koulutus Käytettävissä olevat resurssit Hinta ilman arvonlisäveroa ja sen yksityiskohtaiset määräytymisperusteet; 30 % Konsultointipäivän ja -tunnin hinta ilman arvonlisäveroa sekä muut hinnanmääräytymisperusteet tai toimitukseen mahdollisesti sisältyvät kulut selkeästi eriteltyinä Ehdottomat valintakriteerit täyttävät tarjoukset etenevät seuraavaan vaiheeseen, jossa ne arvioidaan edellä mainituilla kriteereillä ja pisteytetään asteikolla 1-5. Pisteet lasketaan kriteereittäin esitetyllä painoarvolla ja tarjoukset asetetaan järjestykseen yhteispistemäärän perusteella. Korkeimman pistemäärän saanut eli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous valitaan. Jos kaksi tarjousta tai useampi saa saman pistemäärän, ratkaisu tehdään arpomalla. Työ- ja elinkeinoministeriö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjouksista. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Työ- ja elinkeinoministeriö varaa optiona mahdollisuuden ostaa lisää työpanosta valittavalta palveluntarjoajalta vuosina , jos rakennerahastoviestinnän toimeenpano sitä edellyttää. Tarjouksessa tulee esittää hinnat tai hinnoittelun perusteet optioajalle. Tarjouksen tulee sisältää ja siihen liittää ainakin seuraavat asiakirjat ja selvitykset: Ehdotus toimeksiannon läpiviennistä työsuunnitelmamuodossa, josta käy ilmi aikataulutus pyydettyjen osioiden toteuttamiseen ja niiden toimeenpanoon, työvaiheet ja arvio työpäivistä eri henkilöryhmittäin eriteltynä tai osatehtävien toteuttamisesta (vastaus tehtävänmääritykseen, aikataulutus, raportointisuunnitelma, arvio henkilötyöpanoksesta ja toiminnan muu resursointi sekä mahdollinen alihankkijoiden käyttö) Henkilöstön kokoonpano ja sen asiantuntemus (ansioluettelot) työstä vastuussa olevien osalta sekä henkilöiden työpanoksen määrä ja kohdentuminen työssä osatehtävien mukaan. Aikaisemmat referenssit ja mahdolliset laatupalautteet Kokonaishinta ja osatehtävittäin eritelty kustannusarvio ilman arvonlisäveroa; kustannusarvion on katettava kaikki kustannukset ja siinä on eriteltävä arvio matkoista ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista Konsulttipäivän ja/tai -tunnin hinta eriteltynä tekijöiden vaativan asiantuntijatyön mukaan ilman arvonlisäveroa; tarjoajia pyydetään ilmoittamaan myös mahdollisten lisähankintojen konsulttipäivähinnat kuten edellä Toimitusaika (palvelun alkamiseen, raportointiin ja päättymiseen liittyvät ehdot; toimitusaika myös mahdolliseen lisätyöpanokseen)

5 5 (7) Kaupparekisteriote tai vastaava selvitys tarjouksen tekijästä ja nimenkirjoitusoikeudesta Verovelkatodistus ja todistus maksetuista työeläkemaksuista Selvitys alihankkijoista Aikataulu ja raportoinnit Toimeksiannon tukiryhmät Tarjouskilpailu Hankintapäätös: elo-syyskuu 2008 Sopimus: syys-lokakuu 2008 Tilauksen aikatauluista sovitaan tarkemmin palveluntarjoajan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Toimeksiannon tukena on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva EUohjelmien viestintäverkosto. Tekijöiden tulee osallistua pyydettäessä viestintäverkoston tilaisuuksiin ja raportoida työstään erikseen sovittavalla tavalla. Tekijänoikeudet ja sopimusehdot Tarjouksen voimassaolo Tarjousasiakirjojen julkisuus Mahdolliset taloudelliset tekijänoikeudet valittuun ehdotukseen ja lopputulokseen siirtyvät työministeriölle. Tarjoaja sitoutuu olemaan vetoamatta tekijänoikeuslainsäädännön mukaisiin taloudellisiin oikeuksiinsa, mikäli työn yhteydessä syntyy sen mukaan suojattuja teoksia, ja huolehtimaan siitä, että tämä koskee myös tarjoajan palveluksessa olevia henkilöitä ja mahdollisia alihankkijoita. Sen sijaan moraaliset tekijänoikeudet eivät siirry työministeriölle. Moraalisia oikeuksia ovat mm. tekijän oikeus tulla mainituksi tekijänä teoksen yhteydessä ja oikeus vastustaa teoksen muuttamista yms. tekijää halventavalla tavalla. Tarjoaja ei saa käyttää työ- ja elinkeinoministeriön nimeä markkinointiin ilman ministeriön kirjallista lupaa. Muista sopimusehdoista sovitaan tehtävässä toimeksiantosopimuksessa. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa jättöpäivästä saakka. Hankintamenettelyn asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Sen mukaan hankinta-asiakirjat ovat yleisesti julkisia, kun hankintasopimus on tehty. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Työ- ja elinkeinoministeriö rat-

6 6 (7) kaisee lain nojalla sille toimitettujen asiakirjojen julkisuuden. Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen. Tiedustelut Tarjouksen toimittaminen EU:n alue- ja rakennepolitiikasta Suomessa on saatavissa tietoa työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämiltä verkkosivuilta Mahdolliset tarjouspyyntöä ja hankintaa koskevat yksilöidyt tiedustelut tulee toimittaa viimeistään kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon sekä lisäksi sähköpostitse osoitteeseen Kirje: Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirjaamo, PL 32, VALTIONEUVOSTO Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 4, Helsinki Sähköposti: kirjaamo(at)tem.fi Faksi: (09) Tiedusteluihin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja viite TIEDUSTELU/EUviestintä , diaarinumero ja TEM/AKY/RAPO. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa vastaukset esitettyihin kysymyksiin keskitetysti yhdellä kertaa. Mahdolliset kysymykset on esitettävä mennessä. Kaikki kysymykset ja vastaukset julkaistaan internetissä osoitteessa Suljettu kirjallinen tarjous pyydetään jättämään viimeistään klo mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo PL 32 (Aleksanterinkatu 4) VALTIONEUVOSTO Kuoreen on merkittävä viite EU-viestintä , diaarinumero ja TEM/AKY/RAPO. Tarjousasiakirjat on jätettävä samalla kertaa myös yhtenä kappaleena sähköisessä muodossa. Myöhästyneitä tarjouksia ei otata huomioon. Heikki Aurasmaa sijaisena Janne Antikainen Alivaltiosihteeri Aluekehitysjohtaja Leena Lyra Projektineuvoja

7 7 (7) JAKELU HILMA Spokesman Oy Viestintätoimisto Luova Ratkaisu Oy Viestintätoimisto Taitomylly Oy Viestintätoimisto Teonsana Oy Viisikko-Communica Communications VCA Oy TIEDOKSI LIITTEET Kaisa-Leena Lintilä Eeva-Liisa Koivuneva Tapani Kojonsaari Anja Kolehmainen Tarja Brandes Maija Luukkanen Johanna Rötkin Varpu Taarna Helinä Tuominen Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Graafinen ohjeistus Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 1994 Tarjouspyyntö liitteineen on saatavilla internetissä osoitteessa

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007

TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 TARJOUSPYYNTÖ 10.12.2007 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi

TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT

KRANNIEN LEHTIHANKINNAT 1 Krannit-kirjastot: TARJOUSPYYNTÖ Isojoen kunnankirjasto 7.8.2012 Karijoen kunnankirjasto Kaskisten kaupunginkirjasto Kauhajoen kaupunginkirjasto (Kurikan kaupunginkirjasto /Jurva, Kurikka, Seinäjoen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi,

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot