:t Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ":t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja Alanne Päivi jäsen Hillner Tom jäsen :t 77-87, Hägg Toni jäsen Maittila Hannele jäsen Nevalainen Merja varajäsen :t 77-87, Nordström Paula jäsen Palenius Aslak jäsen Piekka Tuija jäsen Rintanen Leo jäsen Sassi Jukka jäsen Kyttälä Kari valtuuston 2. vpj POISSA Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja Åström Petteri jäsen Lehtonen Markku asiantuntijajäsen MUUT :t 77-91, Räsänen Joona valtuuston pj Pajuoja Matti valtuuston 1. vpj Juva Simo kaupunginjohtaja 79 Jantunen Jere ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö klo :t Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Irene Äyräväinen Puheenjohtaja Mikko Kuosmanen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Leo Rintanen Jukka Sassi

2 PÖYTÄKIRJA 5/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Mikko Kuosmanen, kaupunginsihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 78 Pöytäkirjan tarkastajat 5 79 Ylijäämäruoan myynti 6 80 Voita Pala Lohjaa -tonttimarkkinointikampanja 8 81 Maankäyttösopimus Nahkurinraitilla 11 Liite 1/kh ; Liite 2/kh L13 Nahkurinraitti 1. kaupunginosa Anttila, korttelinosan 222, tonttien 5 ja 7 asemakaavan ja tonttijaon muutos 83 L35 Rajavartiostonkatu, 2. kaupunginosa Ahtsalmi, korttelin 224 osan sekä virkistys-, pysäköinti- ja katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutos 84 L34 Roution koulu, 22. kaupunginosa Routio, korttelin 644,645, 647 sekä puisto, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueen asemakaavan muutos ja tonttijako 85 Asunto Oy Pusulan Kirkonmäen huoneiston B 5 myynti Sähköisen hyvinvointikertomuksen raportti ja suunnitelma vuodelle Vanhainkotien, hoivaosastojen ja varahenkilöstön täyttölupamenettely perusturvatoimessa 88 Kiinteistö Oy Poliisikujan osakkeiden myynti Kiinteistö Oy Koulukuja 4-10 omistamien Virkkalan Lämpö Oy:n osakkeiden ostaminen 90 Kaupunginjohtajan sijaisen määrääminen Jäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan Vaalitoimielinten täydentäminen Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotusluonteiset asiat Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

4 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 77 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KH 78 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhallituksen jäsenet Leo Rintanen ja Jukka Sassi.

6 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Ylijäämäruoan myynti 11/ /2014 KH 79 Kaupunginhallitus asetti luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvan ruo ka huol lon ohjausryhmän selvittämään Lohjan ruokahuollon kehittämistä (KH 21). Työryhmän tehtävänä oli tehdä esityksiä mm. ruoan laatuun, tuot ta vuushank kee seen, keskuskeittiöhankkeen mukaisiin toimenpiteisiin, lä hi ruokaan, asiakaspalautteen ja aloitteiden mukaisiin ehdotuksiin. Työryhmän ke hit tä mis työn lähtökohtana oli tyytyväisyyden ja laadun lisääminen ruo kapal ve luis sa siten, että ruokapalvelut tuotetaan taloudellisesti ja te hok kaasti, eivätkä kustannukset nouse. Ruokahuollon ohjausryhmän loppuraportti sisälsi esityksen ylijäämäruoan myynnistä pilottiluonteisena Mäntynummen koululla aloitettiin Mäntynummen koululla ylijäämäruoan myynti pilottiluonteisena. 0,75l:n kokoisia annoksia on mennyt loka-marraskuussa 109 kpl, joulukuussa 85 kpl ja tammikuussa 72 kpl. Eli yhteensä on myyty 266 annosta reilussa kolmessa kuukaudessa. Ruoka- ja siivouspalvelut arvioi pilotoinnin aikaisten kokemusten perusteella ylijäämäruoan myynnin laajentamisen ja jatkamisen. Yhden rasiallisen hinta asiakkaalle on 2 euroa (sisältää arvonlisäveron ja rasian). Ruo ka maksetaan lipuilla, joita voi ostaa kaupungintalo Monkolan asia kas pal ve lus ta ja Mäntynummen kirjastosta tällä hetkellä. Mäntynummen ylijäämäruoan myyntiä on päätetty jatkaa keittiöltä koululta ja asiakkailta tulleen hyvän palautteen vuoksi. Mukaan ke hit tä mis hank keeseen on kaavailtu kouluja, joissa on vahtimestari (varmistaa asiak kai den pääsyn ruokalaan ja pois ruokailun päättymisen jälkeen 15 mi nuut tia, jolloin ylijäämä ruokaa myydään). Koulut järjestävät itse tarvittavat opasteet ja kyltit asiakkaille ulko-ovilta ruokalaan. Mäntynummen Yh te näis kou lu on edelläkävijänä onnistunut hyvin opasteiden ja kylttien laa ti mi ses sa ja koulut voisivat olla yhteydessä Mäntynummen yhtenäiskoulun vah ti mes tariin, laatiessaan omia opasteitaan. Koulut joita olemme kaavailleet ylijäämäruoan myyntiin mukaan alkaen ovat: Lukio, Anttila, Källhagens skola ja Nummi-Pusulan koulu. Lip pu jen myyntipisteitä tulee kaksi lisää. Nummen palvelupisteeseen ja Virk ka lan kirjastoon. Tulot ylijäämäruuan myynnistä ovat vähäiset ja lisäkustannuksena on ollut ruoanmyynti rasiat noin 0,50 euroa per rasia. Ylimääräisiä työkustannuksia ei ole tullut ja ekologinen hyöty on suuri ja biojäte vähenee. Ylijäämä ruoan myynnistä on saatu erittäin positiivista palautetta. Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan tuottavuushankeselvityksen yhteydessä ylijäämäruuan myyntiä. Vaikuttavuutena on nähty olevan palvelun lisääntyminen ja jätehuollon kustannusten väheneminen. (ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Jere Jantunen) Käsittely Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Jere Jantunen esitteli asiaa

7 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus kokouksessa. Kj Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen ylijäämäruoan myynnistä. Muutosesitys Kaupunginhallituksen jäsen Paula Nordström teki jäsen Päivi Alanteen kannattamana seuraavan muutosesityksen: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi selvityksen ylijäämäruoan myynnistä; ja 2. edellyttää, että ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalue selvittää vuoden 2015 aikana mahdollisuudet myydä ruokalippuja mahdollisimman monessa paikassa ja selvittää, voidaanko ylijäämäruokaa myydä jatkossa kaikilta kouluilta. Koska kukaan jäsenistä ei puheenjohtajan tiedustellessa asiaa ilmoittanut vastustavansa jäsen Nordströmin muutosesitystä, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen muutosesityksen. Kaupunginhallitus päätti 1. merkitä tiedoksi selvityksen ylijäämäruoan myynnistä; ja 2. edellyttää, että ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalue selvittää vuoden 2015 aikana mahdollisuudet myydä ruokalippuja mahdollisimman monessa paikassa ja selvittää, voidaanko ylijäämäruokaa myydä jatkossa kaikilta kouluilta. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Jere Jantunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Voita Pala Lohjaa -tonttimarkkinointikampanja 10/ /2015 KASULK ) Kampanja Lohjan kaupungin markkinointi haluaa toteuttaa laajan, noin 5 kuukautta kes tä vän, Paras paikka on Lohjalla -tonttimarkkinointikampanjan sekä kil pai lun, jonka pääpalkintona on tont ti Lohjalta. Kilpailun lopullinen voit ta ja saa valita tontin kahden erityyppisen alueen väliltä, kau pun ki ton tin Rou tiolta tai maaseututontin Karjalohjalta. Näin voidaan sa mal la esitellä Loh jan monipuolisia asumismahdollisuuksia sekä tuoda esille Roution uutta tont tialuet ta ja Karjalohjan väljempiä tontteja. Kilpailun ensimmäisessä osassa kysytään Mikä on sinun paras paikkasi ja osallistujia pyydetään lähettämään vastauksensa kuvin. Samalla esitellään Lohjan parhaita puolia ja syitä miksi paras paikka on Lohjalla. Lohjan kau pun gin markkinointi julkaisee vastauksia par haat ton tit.fi -verkkosivujen ja Facebook-sivujen yhteydessä. Kampanjasivuilla kaikki ha luk kaat voivat käy dä äänestämässä suosikkivastauksiaan. Kuukauden välein arvotaan pie nem piä palkintoja kaikkien osallistujien kesken, pääpalkinto arvotaan lo pul ta kymmenen suosituimman vastauksen kesken. Kampanja koh dentuu pääkaupunkiseudulle ja on näkyvissä suosituimmissa me diois sa ja mark ki noin ti ka na vis sa. (Evita Malm) 2) Tontin luovuttaminen Tontin luovuttamisesta vastikkeetta tarvitaan erillinen kau pun gin val tuus ton päätös, sillä se on poikkeaminen aiemmin tehdystä voimassaolevasta hinnoit te lu pää tök ses tä ( ). Valitut vaihtoehtoiset ar von ta ton tit ovat Roution kaupunginosan korttelin 740 tontti 2 pinta-alaltaan 897 m² ja myyn ti hin nal taan ja Karjalohjalta korttelin 78 rakennuspaikka 4 Kar de mum ma pinta-alaltaan 1818 m² ja myyntihinnaltaan Kaupungin vastuulle jää myös tontinlohkomismaksu. Muutoin tontti luo vute taan täysin tavanomaisilla ehdoilla, mm. 3 vuoden rakentamisvel vol lisuus ai ka, maaperätutkimukset tehtävä, lainhuutomaksu maanmit taus laitok sel le, vesi- ja viemäriverkkojen liittymismaksut ja rakennuslu pa mak sut. Tämänkaltaiset arpajaiset edellyttävät jonkinlaista sattumaan perustuvaa voit ta jan valintaa sekä arpajaisiin osallistumisen vastikkeettomuutta. Ar pajais ve ron suorittaa arpajaisten pitäjä. Tontin luovuttaminen lahjana olisi myös mahdollista, mutta silloin lahjansaaja joutuisi suorittamaan lah ja veron. Mikäli kaupunki maksaisi lahjaveron, tulkitsisi verottajan sen uudeksi lah jak si, josta taas menisi lahjavero jne. Arpajaisiin liittyy 30 % arpajaisvero tavanomaisesta myyntihinnasta. Kaupun gilla markkinointipuoli vastaa arpajaisverosta. Lainhuudon hakemista var ten luovutettavaksi arvotusta tontista vaaditaan yksilöity luo vu tus pää tös arvonnan voit ta jal le; tämä on valtuutuksella maankäyttöinsinöörin pää tös. (Riku Korhonen)

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Erikseen jaettavat asiakirjat: - kartat, 2 kpl. Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhal li tuk sel le ja edel leen kaupunginvaltuustolle, että: 1) Lohjan kaupunki luovuttaa vastikkeetta joko tontin (Roution korttelin 740 tontti 2) pinta-alaltaan 897 m² tai ra ken nus pai kan Kar de mum ma (Karjalohjan korttelin 78 tontti 4) pin ta-alaltaan 1818 m² Voi ta Pala Lohjaa -tonttimarkkinointikam pan jan arpajaisten voit ta jal le; 2) myyntitappio otetaan huomioon maaomaisuuden kirjanpidossa. Loh komis mak su jää kaupungin vastattavaksi. Muut luovutusehdot (mm. 3 vuoden rakentamisvelvollisuusaika, maaperätutkimukset, lain huu da tus mak su maan mit taus lai tok sel le, vesi- ja viemäriverkon liit ty mä mak sut ja ra ken nuslu pa mak sut) ovat tavanomaiset. Keskushallinnon kehittämis- ja elinkeinopalvelut vastaa arpajaisve ros ta ,20 tai 5 454,00 ja että: 3) kaupunginvaltuusto valtuuttaa maankäyttöinsinöörin tekemään yk si löidyn luovutuspäätöksen arpajaisten voittajalle sekä allekir joit tamaan luo vutus kir jan yhdessä markkinointipäällikön kanssa. KH 80 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - kartat, 2 kpl Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1) että Lohjan kaupunki luovuttaa vastikkeetta joko tontin (Rou tion korttelin 740 tontti 2) pinta-alaltaan 897 m² tai ra ken nus pai kan Kardemumma (Karjalohjan korttelin 78 tontti 4) pin ta-alaltaan 1818 m² Voita Pala Lohjaa -tont ti mark ki noin ti kam pan jan arpajaisten voittajalle; 2) että myyntitappio otetaan huomioon maaomaisuuden kirjanpidossa. Loh ko mis mak su jää kaupungin vastattavaksi. Muut luovutusehdot (mm. 3 vuoden rakentamisvelvollisuusaika, maaperätutkimukset, lain huuda tus mak su maanmittauslaitokselle, vesi- ja viemäriverkon liit ty mä mak sut ja rakennuslupamaksut) ovat tavanomaiset. Keskushallinnon kehittämis- ja elinkeinopalvelut vastaa ar pa jais ve ros ta ,20 tai 5 454,00 ja että:

10 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus ) kaupunginvaltuusto valtuuttaa maankäyttöinsinöörin tekemään yk si löidyn luovutuspäätöksen arpajaisten voittajalle sekä al le kir joit ta maan luovutuskirjan yhdessä markkinointipäällikön kanssa. Käsittely Muutosesitys Ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo saapui kokoukseen asiantuntijaksi klo Kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila teki seuraavan muutosesityksen: Kaupunginhallitus päättää, ettei kaupunki järjestä arpajaisia eikä näin ollen lahjoita kaupungin omistamaa tonttia palkinnoksi. raukesi, koska sitä ei kannatettu. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan päätösesitys.

11 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Maankäyttösopimus Nahkurinraitilla 54/ /2015 KASULK Nahkurinraitin rakentamattomilla tonteilla 5 ja 7 korttelissa 222 on me nossa asemakaavamuutos. Tonttien rakennusoikeus kasvaa, joten ton tin omista jien kanssa tulee tehtäväksi maankäyttösopimus. Lisäksi tontista 5 noin 191 m² on jo voimaantulleessa ase ma kaa van muu tok ses sa (tontin 2. asemakaava) ollut katualuetta; se siirtyy kaupungin omis tuk seen osa na maankäyttösopimusta. Kohta oli 1. asemakaavassa kort te li aluet ta te hok kuu del la e = 2,45. Rakennusoikeus lisääntyy 615 k-m² tontilla 5 ja 570 k-m² tontilla 7. Tontin 5 kohdalla mainitun katualueen kohta otetaan huomioon niin, että siihen 1. ase ma kaa vas sa kohdistunut rakennusoikeus vähennetään nyt käsillä ole vas sa asemakaavanmuutoksessa tulevasta rakennusoikeuden li säykses tä. Arvonnoususta kaupunki perii 30 %, kun kyse on osinkin ra ken teel lises ta pysäköinnistä. Maanomistajien kanssa on neuvoteltu liitteen mukainen sopimus. (Riku Korhonen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - maankäyttösopimus ja määräalan luovutuskirja, ja - kartta. Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhal li tuk sel le, että Loh jan kaupunki tekee liitteen mukaisen maan käyt tö so pi muk sen ja mää räalan luovutuskirjan Asunto Oy Lohjan Novan ja Kiin teis tö Oy Lin nais ten katu 4:n kanssa. KH 81 Asunto Oy Lohjan Nova maksaa maankäyttösopimuskorvausta Lohjan kaupungille. Kiinteistö Oy Linnaistenkatu 4 maksaa maan käyt tö sopi mus kor vaus ta sekä luovuttaa noin 191 m² suu rui sen, ka tu aluetta olevan määräalan omistamastaan kiinteistöstä Lohjan kaupun gil le. Kj Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen maan käyt tö so pimuk sen ja määräalan luovutuskirjan Asunto Oy Lohjan No van ja Kiinteistö Oy Linnaistenkatu 4:n kanssa. Asunto Oy Lohjan Nova maksaa maankäyttösopimuskorvausta Loh jan kaupungille. Kiinteistö Oy Linnaistenkatu 4 maksaa maan käyt tö sopi mus kor vaus ta sekä luovuttaa noin 191 m² suuruisen, ka tu aluet-

12 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus ta olevan määräalan omistamastaan kiinteistöstä Lohjan kaupun gil le. Liite 1/kh maankäyttösopimus ja määräalan luovutuskirja Liite 2/kh kartta

13 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus L13 Nahkurinraitti 1. kaupunginosa Anttila, korttelinosan 222, tonttien 5 ja 7 asemakaavan ja tonttijaon muutos 270/ /2013 KASULK Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaisesti kaavaa varten tulee riit tävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen näh den tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuo ro vai ku tus me net te lystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointi suunnitelmassa kerrotaan, miten osallistumis- ja vuo ro vai ku tus me net te lyt on tarkoitus toteuttaa kaavan etenemisen eri vaiheis sa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti myös hank keen lähtökohdista, tavoitteista ja harkinnassa olevista vaih to eh doista. Samalla määritellään myös osalliset. Aloite asemakaavan muuttamisesta on tullut kiinteistöjen omistajilta päivätyllä kirjeellä. Asemakaavamuutoksen tavoite on mahdollistaa suunnittelualueelle asuinja liikerakennuksen toteutuminen, joka tukee keskustan kaupunkikuvaa ja -ra ken net ta. Suunnittelualue sijaitsee Lohjan keskustassa. Kaavamuutosalue rajautuu Nah ku rin ka tuun, Linnaistenkatuun ja Laurinkatuun. Eteläsuunnassa alue ra jau tuu kiinteistöön n:o Alue tunnetaan myös nimellä "Shellin tontti". Kaavamuutosalueella ei ole rakennuksia ja suunnittelualue on ollut käy tössä niin kaupungin maksullisena kuin yksityiskäyttöisenä pai koi tus alu ee na. Alueella on toiminut polttoaineen jakeluasema vuoteen 1997 asti. Entisen huol to ase ma kiin teis tön ja sen lähikiinteistöjen orsi- ja pohjaveden tilaa on seu rat tu 1997 alkaen. Suunnittelualuetta koskeviin tehtäviin selvityksiin on osoi tet tu selvitys maaperän mahdollisesta kunnostustarpeesta. Asemakaavanmuutos sisältyy kaupunkisuunnittelulautakunnan hy väk sy mään Lohjan kaupungin kaavoitusohjelmaan Kaa vamuu tok sen laadinnasta on tiedotettu Lohjan kaavoituskatsauksessa (Ann Ro berts) Yj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee Anttilan kaupunginosan, kort telin osan 222, tonttien 5 ja 7 asemakaavamuutoksen osal lis tu mis- ja arvioin ti suun ni tel man tiedoksi.

14 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus KASULK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä , ja siitä saatiin kolme lausuntoa ja yksi mielipide. Yhteistyössä maanomistajien kanssa on laadittu kolme erilaista ase makaa va luon nos vaih to eh toa valmisteluvaiheen kuulemista varten. Suunnittelualueen keskeisestä sijainnista johtuen autopaikoituksen ja raken nuk sen kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin tullaan kiinnittämään erityistä huo mio ta. Kaavamääräyksiä tarkennetaan myöhemmissä kaavaprosessin vai heis sa. Entisen huoltoasemakiinteistön ja sen lähikiinteistöjen orsi- ja pohjaveden ti laa on seurattu vuodesta 1997 alkaen. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kus katsoo lausunnossaan (liite), että orsi- ja poh ja ve si tark kai lu voidaan lopettaa. Mikäli alueella tehdään kaivutöitä tai mui ta sellaisia toimenpiteitä, joilla saattaa olla vaikutusta maaperään jäänei den haitta-aineiden kulkeutumiseen, on tarkkailutarvetta arvioitava uudel leen. (Juha Anttila) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehdot - Vaihtoehtojen vertailu NCC Oy - Orsi- ja pohjavesitarkkailuraportin tarkastaminen - Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteeseen Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää: 1. hyväksyä vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jä tet tyi hin lau sun toi hin ja mielipiteeseen, sekä 2. asettaa luonnosvaihtoehdot julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuu lemis ta varten. KASULK Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti. Aineistosta pyydettiin myös lausun not, joita saatiin 9 kappaletta. Valmisteluaineistosta ei jätetty yhtään mie li pi det tä. Useimmissa lausunnoissa pidettiin vaihtoehtoa B so pi vim pa na jat ko suun nit te lun pohjaksi. Kaavoituksessa on laadittu asemakaavan muu tos ehdotus joka perustuu

15 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus luon nos vaih to eh toon B. Rakennussuunnittelu on ollut vireillä sa man ai kaises ti kaavaehdotuksen laatimisen kanssa. Ehdotuksessa on kaksi yh distet ty jen asuin- ja liikerakennusten rakennusalaa, jotka on sijoitettu kaava-alu een kahteen ka dun kul maan. Rakennusoikeutta on yhteensä 3900 ker ros ne liö met riä, joista vä hin tään 200 k-m 2 on varattava katutasossa lii ketai toimistotiloja tai muita asuin ym pä ris töön soveltuvia työtiloja varten. Alueen melutasoista on laadittu selvitys. Samoin on pyy det ty lausunto liiken ne suun nit te li jal ta (Trafix Oy, Jouni Ikäheimo) Lin nais ten ka dun ajo liit tymän vaikutuksista keskustan osayleiskaavan mukaiseen kä ve ly pai not teiseen keskusta-alueeseen. Kaavamuutosalueelle on laadittu sitova tonttijako, joka hyväksytään asema kaa van yhteydessä. Tonteista 5 ja 7 muodostetaan yksi tontti. (Juha Ant ti la) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kaavakartta - Kaavaselostus - Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet - Saadut lausunnot - Meluselvitys - Liikennesuunnittelijan lausunto - Tonttijakokartta Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää päivätyn 1. kaupun gin osan Anttila, korttelin 222, tontteja 5 ja 7 koskevan ase ma kaa van muu tos eh do tuk sen ja siihen liittyvän tonttijaon muutoksen kau pun gin hal lituk sel le hyväksyttäväksi sekä asetettavaksi julkisesti näh tä vil le MRL 65 ja MRA 27 mukaisesti. KH 82 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kaavakartta - Kaavaselostus - Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet - Saadut lausunnot - Meluselvitys - Liikennesuunnittelijan lausunto - Tonttijakokartta - Asemapiirrosluonnos, Arkkit.tsto Jukka Turtiainen Oy - Havainnekuvia, Arkkit.tstp Jukka Turtiainen Oy Kaupunginhallitus päättää hyväksyä päivätyn 1. kau pun gin osan Anttila, korttelin 222, tontteja 5 ja 7 koskevan asemakaavan muu tos eh dotuk sen ja siihen liittyvän tonttijaon muutoksen ja ase t taa sen julkisesti nähtäville MRL 65 ja MRA 27 mukaisesti.

16 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus L35 Rajavartiostonkatu, 2. kaupunginosa Ahtsalmi, korttelin 224 osan sekä virkistys-, pysäköinti- ja katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutos 690/ /2014 KASULK Rajavartiostonkadun asemakaavamuutos on kau pun ki suun nit te lu lau ta kunnan hyväksymässä kaavoitusohjelmassa vuosille Ase ma kaavan muu tos on käynnistynyt teknisen toimialan ja Lohjan Vuok ra-asun not Oy:n aloit tees ta, ja sen on tarkoitus valmistua vuonna Kaa va muutok sen ta voit tee na on tutkia kaupungin omistaman korttelin 224 yleis ten ra ken nus ten korttelialueen muutos asuinkäyttöön ja li sä ra ken ta mi sen mah dol li suus korttelialuetta laajentamalla. Alue sopii vuok ra-asun to jen raken ta mi seen. Kaava-alue sijaitsee lähellä keskustaa Lohjanharjun laella osoitteessa Ra ja var tios ton ka tu 5. Alue on osa entisen rajavartioston aluetta, jolla on kult tuu ri - ja rakennushistoriallisia arvoja. Asemakaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel ma ja valmisteluvaiheen luonnos. Kaavaa laadittaessa on tutkittu useita vaihto eh to ja korttelin laajentamiseksi, myös katualueen sijainnin muu tos ta, ja ar vioi tu ympäristöön ja rakennuskantaan sopivaa lisärakentamisen mää rää ja autopaikoituksen sijoittumista. Katualueen siirtämisestä koi tu vaa hyötyä on arvioitu myös suhteessa syntyvään lisärakentamisen mää rään. Voimassaolevan asemakaavan Y-korttelialue on luonnoksessa muutettu asuin ker ros ta lo jen korttelialueeksi AK-62/s, jolla ympäristö säilytetään. Alu een kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti arvokas luonne tulee säi lyt tää. Korttelialuetta on laajennettu myös vie rei sel le lä hi vir kis tys alu eel le se kä osaan toteutumatta jäänyttä urheilu- ja vir kis tys alu een py sä köin tialuet ta. Loppuosa pysäköintialueesta on liitetty osak si laajempaa urheiluja virkistysaluetta VU. Asuinkorttelialueella si jait se va, tällä hetkellä Hiiden Opis ton käytössä oleva ja alunperin up see reil le tarkoitettu kak si ker rok sinen asuinrakennus on merkitty suojeltavaksi ul ko asun sa osalta eikä sitä saa purkaa. Valtatie 25:n, Lohjanharjuntien viereinen lä hi vir kis tys alue on muu tet tu suojaviheralueeksi EV ja autopaikoituksen kort te li alu eek si LPA uut ta asuinkorttelia varten. Olemassaolevalle muuntamolle on osoi tet tu yhdys kun ta tek nis tä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue ET. Rajavartiostonkadun katualue on säilytetty vanhalla paikallaan. Asuin kortte li on voitu säi lyt tää alueelle tyypillisesti väljänä ja piha-alue suojaisana sijoit ta mal la autopaikoitus kadun toi sel le puolelle. Ratkaisu mahdollistaa vähin tään saman määrän lisärakentamista asuin ker ros ta loil le kuin ne vaih toeh dot, joissa on tutkittu katualueen siir tä mis tä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,05 hehtaaria. Kaavalla muodostuu raken nus oi keut ta yhteensä 2100 kem2. Rakennusoikeuden lisäys voi mas saole vaan kaavaan nähden on 1600 kem2, ja se sijoittuu li sä ra ken ta mi sel le

18 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus osoi te tul le rakennusalalle.(anitta Ojanen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen luonnos - asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kaavaselostus - havainneaineistoa Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee 2. Ahtsalmen kau pun gin osan kort te lin 224 osan sekä virkistys-, pysäköinti- ja katualueen ase ma kaa van muu tok sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja päättää asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville val mis te lu vai heen kuu lemis ta (MRA 30 ) varten ja pyytää val mis te lu ai neis tos ta lausunnot. KASULK Rajavartiostonkadun (L35) asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma ja valmisteluvaiheen aineisto ovat olleet nähtävillä MRL 63 ja MRA 30 mukaisesti , ja val mis te lu ai neis tos ta on pyy det ty lausunnot. Saaduissa lausunnoissa ei pääosin ole ollut huomautettavaa. Osas sa lausun to ja on kiinnitetty huomiota asuinalueen melusuojaukseen. Saa dus sa mie li pi tees sä on vastustettu kaavassa esitettyä uu dis ra ken ta mi sen mää rää ja kokoa. Lau sun toi hin ja mielipiteeseen on laadittu vastineet, jotka ovat eril li se nä liitteenä. Mielipiteen esittäjille on järjestetty kes kus te lu ti lai suus Muistio tilaisuudesta on erillisenä liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty, ja se on selostuksen liittee nä. Asemakaavan muutoksesta on laadittu ehdotus, johon on sisällytetty uu tena merkintänä melun leviämistä rajoittava määräys. Korttelialueiden rajauk sia ja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä on tarkennettu. Ra ja var tios tonka dun katualuetta on levennetty vastaamaan kadun ja kevyen lii ken teen väy län todellista ulottuvuutta. Kaava-alueen koko on yhteensä noin 1,04 hehtaaria. Asemakaavan muutok sel la muodostuu korttelin 224 osaan asuinkerrostalojen AK-62/s-kort teli aluet ta 4420 m2 ja rakennusoikeutta 2100 kem2. Ra ken nus oi keu den lisäys on 1600 kem2 ja se sijoittuu lisärakentamiselle osoitetulle ra ken nusalal le. Korttelialueella olemassaolevalle kaksikerroksiselle asuin ra ken nuksel le on osoitettu rakennusoikeutta 500 kem2. Kaavan mukaan ko. ra kennus ta ei saa pur kaa eikä sen ulkoasun ominaispiirteitä saa muuttaa. Asuinrakennusten korttelialuetta pal ve le vaa autopaikoituksen kort te li aluetta LPA muo dos tuu 1195 m2 osaan korttelia 98. Lisäksi muodostuu ka tualuet ta, harjun urheilualueeseen liittyvää urheilu- ja vir kis tys aluet ta VU sekä valtatien puoleiselle osalle suojaviheraluetta EV ja yh dys kun ta tek nis tä

19 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus huol toa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta ET. Selostuksen liittee nä on tilastolomake. AK-62/s- ja LPA-korttelialueille on laadittu sitova tonttijako, joka hy väk sytään asemakaavan yhteydessä korttelin 98 tontille 3 ja korttelin 224 ton til le 4. (Anitta Ojanen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kaavakartta Voimassaolevat kaavat - Kaavaselostus Havainneaineisto Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteestä ja vastineet Saadut lausunnot - Saatu mielipide - Tonttijakokartat - Muistio keskustelutilaisuudesta Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää 2. Ahtsalmen kau pun ginosan korttelin 224 osaan sekä vir kis tys-, pysäköinti- ja katualueille laa di tun Ra ja var tios ton ka dun (L35) päivätyn asemakaavan muu tos eh dotuk sen ja siihen liit ty vän tonttijaon muu tok sen kau pun gin hal li tuk sel le hyväk syt tä väk si se kä asetettavaksi jul ki ses ti näh tä vil le MRL 65 ja MRA 27 mu kai ses ti KH 83 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kaavakartta Voimassaolevat kaavat - Kaavaselostus Havainneaineisto Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteestä ja vastineet Saadut lausunnot - Saatu mielipide - Tonttijakokartat - Muistio keskustelutilaisuudesta Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 2. Ahtsalmen kaupunginosan kort te lin 224 osaan sekä virkistys-, pysäköinti- ja katualueille laaditun Ra ja var tioston ka dun (L35) päivätyn asemakaavan muu tos eh do tuk sen ja siihen liittyvän tonttijaon muutoksen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 ja MRA 27 mukaisesti.

20 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus L34 Roution koulu, 22. kaupunginosa Routio, korttelin 644,645, 647 sekä puisto, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueen asemakaavan muutos ja tonttijako 285/ /2014 KASULK Roution kaupunginosan korttelin 647 asemakaavamuutos on kau pun kisuun nit te lu lau ta kun nan hyväksymässä kaavoitusohjelmassa. Asemakaava on tullut vireille teknisen toimen ja sivistystoimen aloitteesta kaa voi tus ohjel man laatimisen yhteydessä. Asemakaavamuutoksen on tarkoitus valmis tua vuoden 2015 alkupuolella. Asemakaavalle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmis te lu vai heen luonnoksia. Luonnoksissa on otettu huomioon koulun hanke suun nit te lun edellyttämä tilantarve sekä tulevaisuuden laa je ne mis mahdol li suus. Korttelialuetta on laajennettu, jotta koulun yhteydessä on riit täväs ti pihaa sekä tilaa pysäköinnille ja saattoliikenteelle. (Kaisa Långström). Erikseen jaettavat asiakirjat: - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehto 1 - asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehto 2 - asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kaavaselostus - Routionmäki, Lohja/ hankesuunnitelma Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee Roution kaupunginosan kort te lin 647 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel man tiedoksi ja päättää asettaa asemakaavamuutoksen vaih to eh to luon nok set (VE1 ja VE2) nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30 ) varten ja pyytää tarvittavat lausunnot. - KASULK Asemakaavan muutoksen vaihtoehtoluonnokset olivat nähtävillä Tänä aikana saapui 5 lausuntoa. Kaavoittaja oli tavattavissa kaa vaan liittyvissä asioissa Jalavan koululla Asemakaavamuutoksen tavoitteena on uuden Routionmäen oppimiskeskuksen toteutuminen. Kaavassa on osoitettu alueelle lisää rakennusoikeutta. Asemakaavamuutoksen pääkäyttötarkoitus on julkisten lä hi pal ve lu ra kennus ten ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Kort te li alueel la on osoitettu alueen osia mitkä osoittavat rakennuspaikan, lä hi lii kunta-alu een, kevyen liikenteen verkoston, pysäköinti- ja saattoalueet se kä istutettavat alueen osat. Asemakaavan muutosehdotus on laadittu

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot