:t Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ":t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, Virtanen Nina 2. varapuheenjohtaja Alanne Päivi jäsen Hillner Tom jäsen :t 77-87, Hägg Toni jäsen Maittila Hannele jäsen Nevalainen Merja varajäsen :t 77-87, Nordström Paula jäsen Palenius Aslak jäsen Piekka Tuija jäsen Rintanen Leo jäsen Sassi Jukka jäsen Kyttälä Kari valtuuston 2. vpj POISSA Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja Åström Petteri jäsen Lehtonen Markku asiantuntijajäsen MUUT :t 77-91, Räsänen Joona valtuuston pj Pajuoja Matti valtuuston 1. vpj Juva Simo kaupunginjohtaja 79 Jantunen Jere ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö klo :t Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Irene Äyräväinen Puheenjohtaja Mikko Kuosmanen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Leo Rintanen Jukka Sassi

2 PÖYTÄKIRJA 5/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja Asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, Lohja todistaa Mikko Kuosmanen, kaupunginsihteeri

3 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 78 Pöytäkirjan tarkastajat 5 79 Ylijäämäruoan myynti 6 80 Voita Pala Lohjaa -tonttimarkkinointikampanja 8 81 Maankäyttösopimus Nahkurinraitilla 11 Liite 1/kh ; Liite 2/kh L13 Nahkurinraitti 1. kaupunginosa Anttila, korttelinosan 222, tonttien 5 ja 7 asemakaavan ja tonttijaon muutos 83 L35 Rajavartiostonkatu, 2. kaupunginosa Ahtsalmi, korttelin 224 osan sekä virkistys-, pysäköinti- ja katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutos 84 L34 Roution koulu, 22. kaupunginosa Routio, korttelin 644,645, 647 sekä puisto, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueen asemakaavan muutos ja tonttijako 85 Asunto Oy Pusulan Kirkonmäen huoneiston B 5 myynti Sähköisen hyvinvointikertomuksen raportti ja suunnitelma vuodelle Vanhainkotien, hoivaosastojen ja varahenkilöstön täyttölupamenettely perusturvatoimessa 88 Kiinteistö Oy Poliisikujan osakkeiden myynti Kiinteistö Oy Koulukuja 4-10 omistamien Virkkalan Lämpö Oy:n osakkeiden ostaminen 90 Kaupunginjohtajan sijaisen määrääminen Jäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan Vaalitoimielinten täydentäminen Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotusluonteiset asiat Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

4 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 77 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KH 78 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaupunginhallituksen jäsenet Leo Rintanen ja Jukka Sassi.

6 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Ylijäämäruoan myynti 11/ /2014 KH 79 Kaupunginhallitus asetti luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuvan ruo ka huol lon ohjausryhmän selvittämään Lohjan ruokahuollon kehittämistä (KH 21). Työryhmän tehtävänä oli tehdä esityksiä mm. ruoan laatuun, tuot ta vuushank kee seen, keskuskeittiöhankkeen mukaisiin toimenpiteisiin, lä hi ruokaan, asiakaspalautteen ja aloitteiden mukaisiin ehdotuksiin. Työryhmän ke hit tä mis työn lähtökohtana oli tyytyväisyyden ja laadun lisääminen ruo kapal ve luis sa siten, että ruokapalvelut tuotetaan taloudellisesti ja te hok kaasti, eivätkä kustannukset nouse. Ruokahuollon ohjausryhmän loppuraportti sisälsi esityksen ylijäämäruoan myynnistä pilottiluonteisena Mäntynummen koululla aloitettiin Mäntynummen koululla ylijäämäruoan myynti pilottiluonteisena. 0,75l:n kokoisia annoksia on mennyt loka-marraskuussa 109 kpl, joulukuussa 85 kpl ja tammikuussa 72 kpl. Eli yhteensä on myyty 266 annosta reilussa kolmessa kuukaudessa. Ruoka- ja siivouspalvelut arvioi pilotoinnin aikaisten kokemusten perusteella ylijäämäruoan myynnin laajentamisen ja jatkamisen. Yhden rasiallisen hinta asiakkaalle on 2 euroa (sisältää arvonlisäveron ja rasian). Ruo ka maksetaan lipuilla, joita voi ostaa kaupungintalo Monkolan asia kas pal ve lus ta ja Mäntynummen kirjastosta tällä hetkellä. Mäntynummen ylijäämäruoan myyntiä on päätetty jatkaa keittiöltä koululta ja asiakkailta tulleen hyvän palautteen vuoksi. Mukaan ke hit tä mis hank keeseen on kaavailtu kouluja, joissa on vahtimestari (varmistaa asiak kai den pääsyn ruokalaan ja pois ruokailun päättymisen jälkeen 15 mi nuut tia, jolloin ylijäämä ruokaa myydään). Koulut järjestävät itse tarvittavat opasteet ja kyltit asiakkaille ulko-ovilta ruokalaan. Mäntynummen Yh te näis kou lu on edelläkävijänä onnistunut hyvin opasteiden ja kylttien laa ti mi ses sa ja koulut voisivat olla yhteydessä Mäntynummen yhtenäiskoulun vah ti mes tariin, laatiessaan omia opasteitaan. Koulut joita olemme kaavailleet ylijäämäruoan myyntiin mukaan alkaen ovat: Lukio, Anttila, Källhagens skola ja Nummi-Pusulan koulu. Lip pu jen myyntipisteitä tulee kaksi lisää. Nummen palvelupisteeseen ja Virk ka lan kirjastoon. Tulot ylijäämäruuan myynnistä ovat vähäiset ja lisäkustannuksena on ollut ruoanmyynti rasiat noin 0,50 euroa per rasia. Ylimääräisiä työkustannuksia ei ole tullut ja ekologinen hyöty on suuri ja biojäte vähenee. Ylijäämä ruoan myynnistä on saatu erittäin positiivista palautetta. Tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan tuottavuushankeselvityksen yhteydessä ylijäämäruuan myyntiä. Vaikuttavuutena on nähty olevan palvelun lisääntyminen ja jätehuollon kustannusten väheneminen. (ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Jere Jantunen) Käsittely Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Jere Jantunen esitteli asiaa

7 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus kokouksessa. Kj Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen ylijäämäruoan myynnistä. Muutosesitys Kaupunginhallituksen jäsen Paula Nordström teki jäsen Päivi Alanteen kannattamana seuraavan muutosesityksen: Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi selvityksen ylijäämäruoan myynnistä; ja 2. edellyttää, että ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalue selvittää vuoden 2015 aikana mahdollisuudet myydä ruokalippuja mahdollisimman monessa paikassa ja selvittää, voidaanko ylijäämäruokaa myydä jatkossa kaikilta kouluilta. Koska kukaan jäsenistä ei puheenjohtajan tiedustellessa asiaa ilmoittanut vastustavansa jäsen Nordströmin muutosesitystä, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen muutosesityksen. Kaupunginhallitus päätti 1. merkitä tiedoksi selvityksen ylijäämäruoan myynnistä; ja 2. edellyttää, että ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalue selvittää vuoden 2015 aikana mahdollisuudet myydä ruokalippuja mahdollisimman monessa paikassa ja selvittää, voidaanko ylijäämäruokaa myydä jatkossa kaikilta kouluilta. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Jere Jantunen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

8 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Voita Pala Lohjaa -tonttimarkkinointikampanja 10/ /2015 KASULK ) Kampanja Lohjan kaupungin markkinointi haluaa toteuttaa laajan, noin 5 kuukautta kes tä vän, Paras paikka on Lohjalla -tonttimarkkinointikampanjan sekä kil pai lun, jonka pääpalkintona on tont ti Lohjalta. Kilpailun lopullinen voit ta ja saa valita tontin kahden erityyppisen alueen väliltä, kau pun ki ton tin Rou tiolta tai maaseututontin Karjalohjalta. Näin voidaan sa mal la esitellä Loh jan monipuolisia asumismahdollisuuksia sekä tuoda esille Roution uutta tont tialuet ta ja Karjalohjan väljempiä tontteja. Kilpailun ensimmäisessä osassa kysytään Mikä on sinun paras paikkasi ja osallistujia pyydetään lähettämään vastauksensa kuvin. Samalla esitellään Lohjan parhaita puolia ja syitä miksi paras paikka on Lohjalla. Lohjan kau pun gin markkinointi julkaisee vastauksia par haat ton tit.fi -verkkosivujen ja Facebook-sivujen yhteydessä. Kampanjasivuilla kaikki ha luk kaat voivat käy dä äänestämässä suosikkivastauksiaan. Kuukauden välein arvotaan pie nem piä palkintoja kaikkien osallistujien kesken, pääpalkinto arvotaan lo pul ta kymmenen suosituimman vastauksen kesken. Kampanja koh dentuu pääkaupunkiseudulle ja on näkyvissä suosituimmissa me diois sa ja mark ki noin ti ka na vis sa. (Evita Malm) 2) Tontin luovuttaminen Tontin luovuttamisesta vastikkeetta tarvitaan erillinen kau pun gin val tuus ton päätös, sillä se on poikkeaminen aiemmin tehdystä voimassaolevasta hinnoit te lu pää tök ses tä ( ). Valitut vaihtoehtoiset ar von ta ton tit ovat Roution kaupunginosan korttelin 740 tontti 2 pinta-alaltaan 897 m² ja myyn ti hin nal taan ja Karjalohjalta korttelin 78 rakennuspaikka 4 Kar de mum ma pinta-alaltaan 1818 m² ja myyntihinnaltaan Kaupungin vastuulle jää myös tontinlohkomismaksu. Muutoin tontti luo vute taan täysin tavanomaisilla ehdoilla, mm. 3 vuoden rakentamisvel vol lisuus ai ka, maaperätutkimukset tehtävä, lainhuutomaksu maanmit taus laitok sel le, vesi- ja viemäriverkkojen liittymismaksut ja rakennuslu pa mak sut. Tämänkaltaiset arpajaiset edellyttävät jonkinlaista sattumaan perustuvaa voit ta jan valintaa sekä arpajaisiin osallistumisen vastikkeettomuutta. Ar pajais ve ron suorittaa arpajaisten pitäjä. Tontin luovuttaminen lahjana olisi myös mahdollista, mutta silloin lahjansaaja joutuisi suorittamaan lah ja veron. Mikäli kaupunki maksaisi lahjaveron, tulkitsisi verottajan sen uudeksi lah jak si, josta taas menisi lahjavero jne. Arpajaisiin liittyy 30 % arpajaisvero tavanomaisesta myyntihinnasta. Kaupun gilla markkinointipuoli vastaa arpajaisverosta. Lainhuudon hakemista var ten luovutettavaksi arvotusta tontista vaaditaan yksilöity luo vu tus pää tös arvonnan voit ta jal le; tämä on valtuutuksella maankäyttöinsinöörin pää tös. (Riku Korhonen)

9 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Erikseen jaettavat asiakirjat: - kartat, 2 kpl. Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhal li tuk sel le ja edel leen kaupunginvaltuustolle, että: 1) Lohjan kaupunki luovuttaa vastikkeetta joko tontin (Roution korttelin 740 tontti 2) pinta-alaltaan 897 m² tai ra ken nus pai kan Kar de mum ma (Karjalohjan korttelin 78 tontti 4) pin ta-alaltaan 1818 m² Voi ta Pala Lohjaa -tonttimarkkinointikam pan jan arpajaisten voit ta jal le; 2) myyntitappio otetaan huomioon maaomaisuuden kirjanpidossa. Loh komis mak su jää kaupungin vastattavaksi. Muut luovutusehdot (mm. 3 vuoden rakentamisvelvollisuusaika, maaperätutkimukset, lain huu da tus mak su maan mit taus lai tok sel le, vesi- ja viemäriverkon liit ty mä mak sut ja ra ken nuslu pa mak sut) ovat tavanomaiset. Keskushallinnon kehittämis- ja elinkeinopalvelut vastaa arpajaisve ros ta ,20 tai 5 454,00 ja että: 3) kaupunginvaltuusto valtuuttaa maankäyttöinsinöörin tekemään yk si löidyn luovutuspäätöksen arpajaisten voittajalle sekä allekir joit tamaan luo vutus kir jan yhdessä markkinointipäällikön kanssa. KH 80 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - kartat, 2 kpl Kaupunginhallitus päättää tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösesityksen: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä 1) että Lohjan kaupunki luovuttaa vastikkeetta joko tontin (Rou tion korttelin 740 tontti 2) pinta-alaltaan 897 m² tai ra ken nus pai kan Kardemumma (Karjalohjan korttelin 78 tontti 4) pin ta-alaltaan 1818 m² Voita Pala Lohjaa -tont ti mark ki noin ti kam pan jan arpajaisten voittajalle; 2) että myyntitappio otetaan huomioon maaomaisuuden kirjanpidossa. Loh ko mis mak su jää kaupungin vastattavaksi. Muut luovutusehdot (mm. 3 vuoden rakentamisvelvollisuusaika, maaperätutkimukset, lain huuda tus mak su maanmittauslaitokselle, vesi- ja viemäriverkon liit ty mä mak sut ja rakennuslupamaksut) ovat tavanomaiset. Keskushallinnon kehittämis- ja elinkeinopalvelut vastaa ar pa jais ve ros ta ,20 tai 5 454,00 ja että:

10 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus ) kaupunginvaltuusto valtuuttaa maankäyttöinsinöörin tekemään yk si löidyn luovutuspäätöksen arpajaisten voittajalle sekä al le kir joit ta maan luovutuskirjan yhdessä markkinointipäällikön kanssa. Käsittely Muutosesitys Ympäristöjohtaja Pekka Puistosalo saapui kokoukseen asiantuntijaksi klo Kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila teki seuraavan muutosesityksen: Kaupunginhallitus päättää, ettei kaupunki järjestä arpajaisia eikä näin ollen lahjoita kaupungin omistamaa tonttia palkinnoksi. raukesi, koska sitä ei kannatettu. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan päätösesitys.

11 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus Maankäyttösopimus Nahkurinraitilla 54/ /2015 KASULK Nahkurinraitin rakentamattomilla tonteilla 5 ja 7 korttelissa 222 on me nossa asemakaavamuutos. Tonttien rakennusoikeus kasvaa, joten ton tin omista jien kanssa tulee tehtäväksi maankäyttösopimus. Lisäksi tontista 5 noin 191 m² on jo voimaantulleessa ase ma kaa van muu tok ses sa (tontin 2. asemakaava) ollut katualuetta; se siirtyy kaupungin omis tuk seen osa na maankäyttösopimusta. Kohta oli 1. asemakaavassa kort te li aluet ta te hok kuu del la e = 2,45. Rakennusoikeus lisääntyy 615 k-m² tontilla 5 ja 570 k-m² tontilla 7. Tontin 5 kohdalla mainitun katualueen kohta otetaan huomioon niin, että siihen 1. ase ma kaa vas sa kohdistunut rakennusoikeus vähennetään nyt käsillä ole vas sa asemakaavanmuutoksessa tulevasta rakennusoikeuden li säykses tä. Arvonnoususta kaupunki perii 30 %, kun kyse on osinkin ra ken teel lises ta pysäköinnistä. Maanomistajien kanssa on neuvoteltu liitteen mukainen sopimus. (Riku Korhonen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - maankäyttösopimus ja määräalan luovutuskirja, ja - kartta. Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhal li tuk sel le, että Loh jan kaupunki tekee liitteen mukaisen maan käyt tö so pi muk sen ja mää räalan luovutuskirjan Asunto Oy Lohjan Novan ja Kiin teis tö Oy Lin nais ten katu 4:n kanssa. KH 81 Asunto Oy Lohjan Nova maksaa maankäyttösopimuskorvausta Lohjan kaupungille. Kiinteistö Oy Linnaistenkatu 4 maksaa maan käyt tö sopi mus kor vaus ta sekä luovuttaa noin 191 m² suu rui sen, ka tu aluetta olevan määräalan omistamastaan kiinteistöstä Lohjan kaupun gil le. Kj Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen maan käyt tö so pimuk sen ja määräalan luovutuskirjan Asunto Oy Lohjan No van ja Kiinteistö Oy Linnaistenkatu 4:n kanssa. Asunto Oy Lohjan Nova maksaa maankäyttösopimuskorvausta Loh jan kaupungille. Kiinteistö Oy Linnaistenkatu 4 maksaa maan käyt tö sopi mus kor vaus ta sekä luovuttaa noin 191 m² suuruisen, ka tu aluet-

12 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus ta olevan määräalan omistamastaan kiinteistöstä Lohjan kaupun gil le. Liite 1/kh maankäyttösopimus ja määräalan luovutuskirja Liite 2/kh kartta

13 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus L13 Nahkurinraitti 1. kaupunginosa Anttila, korttelinosan 222, tonttien 5 ja 7 asemakaavan ja tonttijaon muutos 270/ /2013 KASULK Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaisesti kaavaa varten tulee riit tävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen näh den tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuo ro vai ku tus me net te lystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointi suunnitelmassa kerrotaan, miten osallistumis- ja vuo ro vai ku tus me net te lyt on tarkoitus toteuttaa kaavan etenemisen eri vaiheis sa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan lyhyesti myös hank keen lähtökohdista, tavoitteista ja harkinnassa olevista vaih to eh doista. Samalla määritellään myös osalliset. Aloite asemakaavan muuttamisesta on tullut kiinteistöjen omistajilta päivätyllä kirjeellä. Asemakaavamuutoksen tavoite on mahdollistaa suunnittelualueelle asuinja liikerakennuksen toteutuminen, joka tukee keskustan kaupunkikuvaa ja -ra ken net ta. Suunnittelualue sijaitsee Lohjan keskustassa. Kaavamuutosalue rajautuu Nah ku rin ka tuun, Linnaistenkatuun ja Laurinkatuun. Eteläsuunnassa alue ra jau tuu kiinteistöön n:o Alue tunnetaan myös nimellä "Shellin tontti". Kaavamuutosalueella ei ole rakennuksia ja suunnittelualue on ollut käy tössä niin kaupungin maksullisena kuin yksityiskäyttöisenä pai koi tus alu ee na. Alueella on toiminut polttoaineen jakeluasema vuoteen 1997 asti. Entisen huol to ase ma kiin teis tön ja sen lähikiinteistöjen orsi- ja pohjaveden tilaa on seu rat tu 1997 alkaen. Suunnittelualuetta koskeviin tehtäviin selvityksiin on osoi tet tu selvitys maaperän mahdollisesta kunnostustarpeesta. Asemakaavanmuutos sisältyy kaupunkisuunnittelulautakunnan hy väk sy mään Lohjan kaupungin kaavoitusohjelmaan Kaa vamuu tok sen laadinnasta on tiedotettu Lohjan kaavoituskatsauksessa (Ann Ro berts) Yj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee Anttilan kaupunginosan, kort telin osan 222, tonttien 5 ja 7 asemakaavamuutoksen osal lis tu mis- ja arvioin ti suun ni tel man tiedoksi.

14 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus KASULK Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä , ja siitä saatiin kolme lausuntoa ja yksi mielipide. Yhteistyössä maanomistajien kanssa on laadittu kolme erilaista ase makaa va luon nos vaih to eh toa valmisteluvaiheen kuulemista varten. Suunnittelualueen keskeisestä sijainnista johtuen autopaikoituksen ja raken nuk sen kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin tullaan kiinnittämään erityistä huo mio ta. Kaavamääräyksiä tarkennetaan myöhemmissä kaavaprosessin vai heis sa. Entisen huoltoasemakiinteistön ja sen lähikiinteistöjen orsi- ja pohjaveden ti laa on seurattu vuodesta 1997 alkaen. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kus katsoo lausunnossaan (liite), että orsi- ja poh ja ve si tark kai lu voidaan lopettaa. Mikäli alueella tehdään kaivutöitä tai mui ta sellaisia toimenpiteitä, joilla saattaa olla vaikutusta maaperään jäänei den haitta-aineiden kulkeutumiseen, on tarkkailutarvetta arvioitava uudel leen. (Juha Anttila) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehdot - Vaihtoehtojen vertailu NCC Oy - Orsi- ja pohjavesitarkkailuraportin tarkastaminen - Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteeseen Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää: 1. hyväksyä vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jä tet tyi hin lau sun toi hin ja mielipiteeseen, sekä 2. asettaa luonnosvaihtoehdot julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuu lemis ta varten. KASULK Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto oli julkisesti nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti. Aineistosta pyydettiin myös lausun not, joita saatiin 9 kappaletta. Valmisteluaineistosta ei jätetty yhtään mie li pi det tä. Useimmissa lausunnoissa pidettiin vaihtoehtoa B so pi vim pa na jat ko suun nit te lun pohjaksi. Kaavoituksessa on laadittu asemakaavan muu tos ehdotus joka perustuu

15 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus luon nos vaih to eh toon B. Rakennussuunnittelu on ollut vireillä sa man ai kaises ti kaavaehdotuksen laatimisen kanssa. Ehdotuksessa on kaksi yh distet ty jen asuin- ja liikerakennusten rakennusalaa, jotka on sijoitettu kaava-alu een kahteen ka dun kul maan. Rakennusoikeutta on yhteensä 3900 ker ros ne liö met riä, joista vä hin tään 200 k-m 2 on varattava katutasossa lii ketai toimistotiloja tai muita asuin ym pä ris töön soveltuvia työtiloja varten. Alueen melutasoista on laadittu selvitys. Samoin on pyy det ty lausunto liiken ne suun nit te li jal ta (Trafix Oy, Jouni Ikäheimo) Lin nais ten ka dun ajo liit tymän vaikutuksista keskustan osayleiskaavan mukaiseen kä ve ly pai not teiseen keskusta-alueeseen. Kaavamuutosalueelle on laadittu sitova tonttijako, joka hyväksytään asema kaa van yhteydessä. Tonteista 5 ja 7 muodostetaan yksi tontti. (Juha Ant ti la) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kaavakartta - Kaavaselostus - Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet - Saadut lausunnot - Meluselvitys - Liikennesuunnittelijan lausunto - Tonttijakokartta Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää päivätyn 1. kaupun gin osan Anttila, korttelin 222, tontteja 5 ja 7 koskevan ase ma kaa van muu tos eh do tuk sen ja siihen liittyvän tonttijaon muutoksen kau pun gin hal lituk sel le hyväksyttäväksi sekä asetettavaksi julkisesti näh tä vil le MRL 65 ja MRA 27 mukaisesti. KH 82 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kaavakartta - Kaavaselostus - Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet - Saadut lausunnot - Meluselvitys - Liikennesuunnittelijan lausunto - Tonttijakokartta - Asemapiirrosluonnos, Arkkit.tsto Jukka Turtiainen Oy - Havainnekuvia, Arkkit.tstp Jukka Turtiainen Oy Kaupunginhallitus päättää hyväksyä päivätyn 1. kau pun gin osan Anttila, korttelin 222, tontteja 5 ja 7 koskevan asemakaavan muu tos eh dotuk sen ja siihen liittyvän tonttijaon muutoksen ja ase t taa sen julkisesti nähtäville MRL 65 ja MRA 27 mukaisesti.

16 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus

17 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus L35 Rajavartiostonkatu, 2. kaupunginosa Ahtsalmi, korttelin 224 osan sekä virkistys-, pysäköinti- ja katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutos 690/ /2014 KASULK Rajavartiostonkadun asemakaavamuutos on kau pun ki suun nit te lu lau ta kunnan hyväksymässä kaavoitusohjelmassa vuosille Ase ma kaavan muu tos on käynnistynyt teknisen toimialan ja Lohjan Vuok ra-asun not Oy:n aloit tees ta, ja sen on tarkoitus valmistua vuonna Kaa va muutok sen ta voit tee na on tutkia kaupungin omistaman korttelin 224 yleis ten ra ken nus ten korttelialueen muutos asuinkäyttöön ja li sä ra ken ta mi sen mah dol li suus korttelialuetta laajentamalla. Alue sopii vuok ra-asun to jen raken ta mi seen. Kaava-alue sijaitsee lähellä keskustaa Lohjanharjun laella osoitteessa Ra ja var tios ton ka tu 5. Alue on osa entisen rajavartioston aluetta, jolla on kult tuu ri - ja rakennushistoriallisia arvoja. Asemakaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel ma ja valmisteluvaiheen luonnos. Kaavaa laadittaessa on tutkittu useita vaihto eh to ja korttelin laajentamiseksi, myös katualueen sijainnin muu tos ta, ja ar vioi tu ympäristöön ja rakennuskantaan sopivaa lisärakentamisen mää rää ja autopaikoituksen sijoittumista. Katualueen siirtämisestä koi tu vaa hyötyä on arvioitu myös suhteessa syntyvään lisärakentamisen mää rään. Voimassaolevan asemakaavan Y-korttelialue on luonnoksessa muutettu asuin ker ros ta lo jen korttelialueeksi AK-62/s, jolla ympäristö säilytetään. Alu een kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti arvokas luonne tulee säi lyt tää. Korttelialuetta on laajennettu myös vie rei sel le lä hi vir kis tys alu eel le se kä osaan toteutumatta jäänyttä urheilu- ja vir kis tys alu een py sä köin tialuet ta. Loppuosa pysäköintialueesta on liitetty osak si laajempaa urheiluja virkistysaluetta VU. Asuinkorttelialueella si jait se va, tällä hetkellä Hiiden Opis ton käytössä oleva ja alunperin up see reil le tarkoitettu kak si ker rok sinen asuinrakennus on merkitty suojeltavaksi ul ko asun sa osalta eikä sitä saa purkaa. Valtatie 25:n, Lohjanharjuntien viereinen lä hi vir kis tys alue on muu tet tu suojaviheralueeksi EV ja autopaikoituksen kort te li alu eek si LPA uut ta asuinkorttelia varten. Olemassaolevalle muuntamolle on osoi tet tu yhdys kun ta tek nis tä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue ET. Rajavartiostonkadun katualue on säilytetty vanhalla paikallaan. Asuin kortte li on voitu säi lyt tää alueelle tyypillisesti väljänä ja piha-alue suojaisana sijoit ta mal la autopaikoitus kadun toi sel le puolelle. Ratkaisu mahdollistaa vähin tään saman määrän lisärakentamista asuin ker ros ta loil le kuin ne vaih toeh dot, joissa on tutkittu katualueen siir tä mis tä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,05 hehtaaria. Kaavalla muodostuu raken nus oi keut ta yhteensä 2100 kem2. Rakennusoikeuden lisäys voi mas saole vaan kaavaan nähden on 1600 kem2, ja se sijoittuu li sä ra ken ta mi sel le

18 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus osoi te tul le rakennusalalle.(anitta Ojanen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen luonnos - asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kaavaselostus - havainneaineistoa Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee 2. Ahtsalmen kau pun gin osan kort te lin 224 osan sekä virkistys-, pysäköinti- ja katualueen ase ma kaa van muu tok sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja päättää asettaa asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville val mis te lu vai heen kuu lemis ta (MRA 30 ) varten ja pyytää val mis te lu ai neis tos ta lausunnot. KASULK Rajavartiostonkadun (L35) asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma ja valmisteluvaiheen aineisto ovat olleet nähtävillä MRL 63 ja MRA 30 mukaisesti , ja val mis te lu ai neis tos ta on pyy det ty lausunnot. Saaduissa lausunnoissa ei pääosin ole ollut huomautettavaa. Osas sa lausun to ja on kiinnitetty huomiota asuinalueen melusuojaukseen. Saa dus sa mie li pi tees sä on vastustettu kaavassa esitettyä uu dis ra ken ta mi sen mää rää ja kokoa. Lau sun toi hin ja mielipiteeseen on laadittu vastineet, jotka ovat eril li se nä liitteenä. Mielipiteen esittäjille on järjestetty kes kus te lu ti lai suus Muistio tilaisuudesta on erillisenä liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty, ja se on selostuksen liittee nä. Asemakaavan muutoksesta on laadittu ehdotus, johon on sisällytetty uu tena merkintänä melun leviämistä rajoittava määräys. Korttelialueiden rajauk sia ja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä on tarkennettu. Ra ja var tios tonka dun katualuetta on levennetty vastaamaan kadun ja kevyen lii ken teen väy län todellista ulottuvuutta. Kaava-alueen koko on yhteensä noin 1,04 hehtaaria. Asemakaavan muutok sel la muodostuu korttelin 224 osaan asuinkerrostalojen AK-62/s-kort teli aluet ta 4420 m2 ja rakennusoikeutta 2100 kem2. Ra ken nus oi keu den lisäys on 1600 kem2 ja se sijoittuu lisärakentamiselle osoitetulle ra ken nusalal le. Korttelialueella olemassaolevalle kaksikerroksiselle asuin ra ken nuksel le on osoitettu rakennusoikeutta 500 kem2. Kaavan mukaan ko. ra kennus ta ei saa pur kaa eikä sen ulkoasun ominaispiirteitä saa muuttaa. Asuinrakennusten korttelialuetta pal ve le vaa autopaikoituksen kort te li aluetta LPA muo dos tuu 1195 m2 osaan korttelia 98. Lisäksi muodostuu ka tualuet ta, harjun urheilualueeseen liittyvää urheilu- ja vir kis tys aluet ta VU sekä valtatien puoleiselle osalle suojaviheraluetta EV ja yh dys kun ta tek nis tä

19 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus huol toa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta ET. Selostuksen liittee nä on tilastolomake. AK-62/s- ja LPA-korttelialueille on laadittu sitova tonttijako, joka hy väk sytään asemakaavan yhteydessä korttelin 98 tontille 3 ja korttelin 224 ton til le 4. (Anitta Ojanen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kaavakartta Voimassaolevat kaavat - Kaavaselostus Havainneaineisto Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteestä ja vastineet Saadut lausunnot - Saatu mielipide - Tonttijakokartat - Muistio keskustelutilaisuudesta Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää 2. Ahtsalmen kau pun ginosan korttelin 224 osaan sekä vir kis tys-, pysäköinti- ja katualueille laa di tun Ra ja var tios ton ka dun (L35) päivätyn asemakaavan muu tos eh dotuk sen ja siihen liit ty vän tonttijaon muu tok sen kau pun gin hal li tuk sel le hyväk syt tä väk si se kä asetettavaksi jul ki ses ti näh tä vil le MRL 65 ja MRA 27 mu kai ses ti KH 83 Kj Erikseen jaettavat asiakirjat: - Kaavakartta Voimassaolevat kaavat - Kaavaselostus Havainneaineisto Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteestä ja vastineet Saadut lausunnot - Saatu mielipide - Tonttijakokartat - Muistio keskustelutilaisuudesta Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 2. Ahtsalmen kaupunginosan kort te lin 224 osaan sekä virkistys-, pysäköinti- ja katualueille laaditun Ra ja var tioston ka dun (L35) päivätyn asemakaavan muu tos eh do tuk sen ja siihen liittyvän tonttijaon muutoksen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 ja MRA 27 mukaisesti.

20 PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallitus L34 Roution koulu, 22. kaupunginosa Routio, korttelin 644,645, 647 sekä puisto, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueen asemakaavan muutos ja tonttijako 285/ /2014 KASULK Roution kaupunginosan korttelin 647 asemakaavamuutos on kau pun kisuun nit te lu lau ta kun nan hyväksymässä kaavoitusohjelmassa. Asemakaava on tullut vireille teknisen toimen ja sivistystoimen aloitteesta kaa voi tus ohjel man laatimisen yhteydessä. Asemakaavamuutoksen on tarkoitus valmis tua vuoden 2015 alkupuolella. Asemakaavalle on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmis te lu vai heen luonnoksia. Luonnoksissa on otettu huomioon koulun hanke suun nit te lun edellyttämä tilantarve sekä tulevaisuuden laa je ne mis mahdol li suus. Korttelialuetta on laajennettu, jotta koulun yhteydessä on riit täväs ti pihaa sekä tilaa pysäköinnille ja saattoliikenteelle. (Kaisa Långström). Erikseen jaettavat asiakirjat: - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehto 1 - asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehto 2 - asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kaavaselostus - Routionmäki, Lohja/ hankesuunnitelma Yj Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee Roution kaupunginosan kort te lin 647 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel man tiedoksi ja päättää asettaa asemakaavamuutoksen vaih to eh to luon nok set (VE1 ja VE2) nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30 ) varten ja pyytää tarvittavat lausunnot. - KASULK Asemakaavan muutoksen vaihtoehtoluonnokset olivat nähtävillä Tänä aikana saapui 5 lausuntoa. Kaavoittaja oli tavattavissa kaa vaan liittyvissä asioissa Jalavan koululla Asemakaavamuutoksen tavoitteena on uuden Routionmäen oppimiskeskuksen toteutuminen. Kaavassa on osoitettu alueelle lisää rakennusoikeutta. Asemakaavamuutoksen pääkäyttötarkoitus on julkisten lä hi pal ve lu ra kennus ten ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Kort te li alueel la on osoitettu alueen osia mitkä osoittavat rakennuspaikan, lä hi lii kunta-alu een, kevyen liikenteen verkoston, pysäköinti- ja saattoalueet se kä istutettavat alueen osat. Asemakaavan muutosehdotus on laadittu

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti Tekninen lautakunta 159 27.10.2015 Kaupunginhallitus 420 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 152 25.11.2015 Tekninen lautakunta 39 15.03.2016 Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

Kylmälahdenrannan asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kylmälahdenrannan asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 26 19.02.2015 Kylmälahdenrannan asemakaava-alueen tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 131/10.1000.100002/2015 TELA 26 Tonttien hinnoittelu Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Palveluverkko - keittiöverkko

Palveluverkko - keittiöverkko Palveluverkko- ja 53 10.03.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 45 24.03.2015 Palveluverkko- ja 83 29.04.2015 organisaatiotyöryhmä Tekninen lautakunta 141 29.09.2015 Kaupunginhallitus 393 26.10.2015

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 KAUPUNGINHALLITUS 6 23.01.2017 6 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4. Savolainen Pirjo varajäsen

PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4. Savolainen Pirjo varajäsen PÖYTÄKIRJA 2/2015 31 Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.02.2015 AIKA 24.02.2015 klo 18:00-20:05 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Lähteenmäki Ilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Tuomas Petteri Hietala

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Tuomas Petteri Hietala Kunnanhallitus 70 30.03.2015 Kunnanhallitus 108 01.06.2015 Kauppakirja, Hietala 742/41.411/2014 Kunnanhallitus 30.03.2015 70 Nastolan kunnan ja Tuomas Hietalan kesken on laadittu seuraavan si säl töi nen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja vaihto/kauppakirjan esisopimus Suurlohjankadulla, SSO

Maankäyttösopimus ja vaihto/kauppakirjan esisopimus Suurlohjankadulla, SSO Kaupunkisuunnittelulautakunta 37 07.04.2016 Kaupunginhallitus 164 18.04.2016 Maankäyttösopimus ja vaihto/kauppakirjan esisopimus Suurlohjankadulla, SSO 11/10.00.02/2016, 633/10.02.03/2014, 10/10.00.01/2016

Lisätiedot

Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat pöytäkirja- ja vi ran hal ti ja pää tös jäl jen nök set:

Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat pöytäkirja- ja vi ran hal ti ja pää tös jäl jen nök set: KAUPUNGINHALLITUS 310 15.06.2015 Saapuneita pöytäkirjoja ja viranhaltijapäätöksiä KH 310 Keskushallinnon yleishallintoon on saapunut seuraavat pöytäkirja- ja vi ran hal ti ja pää tös jäl jen nök set: 1.

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella

Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella Tekninen lautakunta 261 01.09.2015 Tekninen lautakunta 298 15.09.2015 Asemakaavan muutos Brahenkadun katualueelle Motonetin kiinteistön itäpuolella 475/51/512/2015 TL 261 BG-liikekiinteistöt Oy on lähettänyt

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta

Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta Kaupunginhallitus 296 28.09.2015 Syksyllä 2015 myyntiin ja vuokralle asetettavat omakotitalotontit Metsäkylän Työlänojan alueelta 418/52.522/2015 KAUPHALL 28.09.2015 296 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Asemakaavan muutos Toivonpuiston (9.) kaupunginosan liikenne-, urheilu- ja puistoalueiden osalle (Safaripuiston jalkapallokenttä)

Asemakaavan muutos Toivonpuiston (9.) kaupunginosan liikenne-, urheilu- ja puistoalueiden osalle (Safaripuiston jalkapallokenttä) Teknisten palveluiden 46 20.05.2009 Teknisten palveluiden 38 23.03.2015 Teknisten palveluiden 55 18.05.2015 Kaupunginhallitus 168 24.08.2015 Kaupunginhallitus 180 07.09.2015 Asemakaavan muutos Toivonpuiston

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 236 11.12.2013. 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (1) 236 Asianro 2479/10.02.03/2012 Asemakaavan muutosehdotus / Puijonlaakson etelärinne / Puijonlaakso 12-73 tontit 1...9 Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot