Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje 1. Yleistä Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvio, joka on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi, on hyväksytty yhtymähallituksessa ja yhtymävaltuustossa. Hyväksytyn talousarvion täytäntöönpano-ohje annetaan jäljempänä olevan mukaisena. 2. Kuntayhtymän tulosalueet ja vastuuhenkilöt Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on kuntayhtymähallinto sekä Loimaan ja Uudenkaupungin tulosalueet. Kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintojohtaja ja tulosalueen rehtorit laativat vastuualueestaan (rehtoreilla tulosalue) käyttösuunnitelmat, jolla yhtymähallituksen määrittelemä talousarvion osamääräraha jaetaan eri käyttötarkoituksiin. Opetuksesta vastaavat rehtorit seuraavasti: osasto: 20 Loimaan tulosalue; Markku Kaurila 30 Uudenkaupungin tulosalue; Merja Koski Rehtori Markku Kaurila vastaa myös oppilasasioista osastotasolla 21, Myllykyläntie, 24 aikuiskoulutus ja 25 oppisopimuskoulutus ja hänen alaisuudessaan Loimaan tulosalueella apulaisrehtorit seuraavasti: 22 Hämeentie, Turuntie ja Ylistaronkatu; Petri Lähde 23 Lieto; Tarja Asula Kuntayhtymäjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja toimivat toinen toistensa varahenkilöinä. Vastaavasti tulosalueiden sisällä rehtorit ja apulaisrehtorit toimivat toinen toistensa varahenkilöinä tulosalueittain. Yhtymähallitus määrää tilivelvollisiksi esimiehiksi, jotka toimivat laskujen hyväksyjinä, kuntayhtymäjohtaja Risto Sinervon, talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkannan ja rehtorit Merja Kosken ja Markku Kaurilan. Hallintosäännön 30 :n mukaan tulosalueen esimiehellä on oikeus määrätä vuosittain tulosalueensa laskujen hyväksyjät. Lisäksi yhtymähallitus on päättänyt, että Loimaan tulosalueella koulutusalavastaavilla on oikeus hyväksyä opiskelijoiden ruokailukorvaukset. 1 (9)

2 Loimaan tulosalueen koulutustarkastajalla on oikeus hyväksyä laskut, jotka koskevat oppisopimusopiskelijoiden opintososiaalisia etuja sekä työnantajille suoritettavia koulutuskorvauksia. Käteiskassaoikeudet on päätetty erikseen. 3. Määrärahojen käyttö ja tulojen perintä 3.1. Määrärahojen / osamäärärahojen käyttöoikeus Kuntayhtymän talousarviossa määrärahat on hyväksytty yhtymävaltuustossa osastotasolla 10, 20 ja 30 (=kuntayhtymä, Loimaan tulosalue, Uudenkaupungin tulosalue) ja lisäksi hankeosassa (investointiosa), tuloslaskelma- ja rahoitusosassa. Yhtymähallitus on hyväksynyt talousarvion osasto 3-tasolla; Kuntayhtymäjohtaja, talousjohtaja, Myllykyläntie, Hämeentie/Turuntie/Ylistaronkatu, Liedon toimipaikka, Aikuiskoulutus (Loimaa), Oppisopimustoimisto Loimaa, Kiinteistöt, Ruokapalvelut, Ammattistartti, Tulosaluehallinto Loimaa, Novida, Aikuiskoulutus (Novida), Oppisopimustoimisto Uusikaupunki, Kiinteistö (Novida), Ruokapalvelut (Novida), Yrityspalvelut (Novida), Tulosaluehallinto Uusikaupunki, Rahoitus, Rakennusinvestoinnit, Irtaimistoinvestoinnit. Vastuualueet (edellä mainitut) laativat kukin omalta osaltaan talousarviosta käyttösuunnitelman ja sopeuttavat menonsa yhtymähallituksen käyttösuunnitelmassaan hyväksymän rahoituksen tasolle. Vastuualueen esimiehellä on mahdollisuus delegoida vastuuyksikön alempien tasojen käyttösuunnitelma alaiselleen viranhaltijalle (apulaisrehtori tai koulutusalavastaava). Vastuualueet toteuttavat laatimaansa käyttösuunnitelmaa ja siihen liittyen osamäärärahojen käyttöä. Vastuualueen esimies valvoo ja vastaa vastuuyksikössään käyttösuunnitelman toteutuksesta ja siinä yhteydessä osamäärärahojen käytöstä. Kuntayhtymähallinnon menot on talousarviossa vyörytetty valtionosuustulojen mukaisessa suhteessa kustannuspaikoille sisäisinä menoina. Vyörytyksiin pyritään kehittämään paremmin menojen aiheuttamisperiaatteiden mukaiset vyörytyskriteerit. Talousarvioon ja siitä johdettuun käyttösuunnitelmaan tarkoitettuja määrärahoja ja osamäärärahoja ei saa ylittää eikä käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihinkä ne on käyttösuunnitelman puitteissa tarkoitettu. Sitovuustaso valtuustoon nähden on kuntayhtymä, Loimaan tulosalue, Uudenkaupungin tulosalue, rahoitus ja investoinnit, jotka jakaantuvat rakennus- ja irtaimistoinvestointeihin. Yhtymähallitukseen nähden sitovuustaso on osasto 3 taso. Tämän alemman tason sitovuuksista päättävät ao. esimiehet. Jos osamääräraha ei riitä osoitettuun tarkoitukseen tai käyttösuunnitelmassa määritellyt rahoitukset ylittyvät tai alittuvat tai vastuuyksikön toiminnassa ja sen 2 (9)

3 toteutuksessa tapahtuu muutoksia, on vastuualueen välittömästi tarkistettava laatimaansa käyttösuunnitelmaa. Mikäli vastuualuetaso tulisi muuttumaan, on ajoissa tehtävä talousarvion muutosta koskeva anomus yhtymähallitukselle. Vuonna 2012 talousarviota korjaavia käyttösuunnitelmia laaditaan tarpeen vaatiessa kaksi. Ensimmäinen laaditaan helmikuussa tammikuun tilastointipäivän jälkeen. Toinen syksyllä. Menot ja tulot on kirjattava oikealle tilille, vaikka määräraha kyseisen tilin osan ylittyisikin. Tällä on merkitystä tilastoinnissa ja vaikutusta maksettaviin yksikköhintoihin Tulojen perintä Osastotaso 3:sta vastaava vastuuhenkilö on velvollinen huolehtimaan siitä, että kuntayhtymälle peritään kaikki voimassa olevat säädösten ja ohjeiden mukaiset maksut ja korvaukset ja että asianomaiset vastuuhenkilöt raportoivat perinnän toteutuksesta tarpeelliseksi katsottavassa laajuudessa yhtymähallitukselle. Käteiskassaoikeudet saaneiden henkilöiden tulee tarkasti noudattaa päätöksestä ilmeneviä ohjeita. Myyntireskontraa käyttävien tulee noudattaa ohjetta, jonka mukaan laskusta lähtee yksi karhukirje, jonka jälkeen lasku siirtyy Intrum Justitian perintään (jatkossa lasku siirtyy sähköisesti Intrumille). Poikkeusta vaativissa tapauksissa otetaan yhteyttä talousjohtajaan. On myös huolehdittava siitä, että karhukirjeen laskun loppusummassa on mukana yhtymähallituksen hyväksymät perintäkulut. 4. Menojen suorittaminen/tosite Kirjanpitolain mukaan kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman. Tositteesta tulee käydä ilmi ainakin vastaanottaja, laskun hyväksyjä, maksu-/luovutusajankohta, eräpäivä, laskun euromäärä sekä kirjaustili (tili, kustannuspaikka ja mahdolliset tunnisteet). Lisäksi laskun vastaanottajan tai hyväksyjän on syytä selventää laskun aihe, mikäli se ei käy riittävän selvästi ilmi lähetetystä laskusta. Selventäminen tapahtuu käytössämme olevassa sähköisessä laskujen kierrätyksessä kätevästi muistilapulla. Seuraavassa on vielä yksityiskohtaisempia ohjeita laskujen käsittelyyn Vastaanottaja Vastaanottaja on se henkilö, joka toteaa ja todistaa työn suoritetuksi taikka tavaran tai muun palvelun saaduksi sellaisena kuin se on sovittu tai tarkoitettu. Vastaanottomerkinnän voi tehdä vain se henkilö, jolla on edellytykset reaalitapahtuman toteamiseen. Vastaanottajan on tarkistettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu ja että määrä on tarjouksen, rahtikirjan, kuormakirjan tai muun lähetysilmoituksen mukainen ja tavaran laatu hankintaehtojen mukainen. Ellei tositteesta ilmene mm. tavaran käyttötarkoitusta tai sijoituspaikkaa, on vastaanottajan tehtävä siitä merkintä muistilappuun. 3 (9)

4 Vastaanottajan on varustettava sähköinen lasku tilimerkinnöillä (käytännössä tilimerkinnän saattaa ja saa tehdä myös toimisto) ja kuitattava lasku vastaanotetuksi. Suoritetussa toimenpiteessä on aina otettava huomioon mahdollinen esteellisyys. Tiimeissä koulutusalavastaava vastaa ostolaskujen vastaanottotarkastuksesta, vaikka tosiasiallisen oston kävisikin joku tiimin jäsenistä tekemässä. Kaupassa tulee kuittaukset tehdä selväkielisesti ja merkitä näkyviin nimenselvennys, jotta laskusta tai lähetyslistasta voidaan todentaa, kuka oston on tehnyt ja sitä kautta tiedetään reitittää lasku heti oikealle osastolle. Ravintola- ja ruokapaikkalaskuihin on syytä vastaanottovaiheessa muistilapulle kirjoittaa osallistujien nimet tai tilaisuus, josta on ollut kysymys. Sähköisessä laskujen kierrätyksessä tulee käyttää muistilappua selventämään sitä, mitä lasku sisältää, mikäli asia ei käy ilmi itse laskusta Hyväksyminen Hyväksyjän on viime kädessä tarkastettava, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, laskussa on oikeat tilimerkinnät ja menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha. Mikäli hankinnasta on tehty päätös yhtymähallituksessa tai viranhaltijapäätös, on tarkistettava, että meno perustuu asianomaiseen päätökseen. Hyväksyjä on myös vastuussa siitä, että lasku on numeerisesti oikein (joko tarkistaa laskutoimitukset itse, tai tarkistuttaa jollakin muulla henkilöllä). Laskun HYVÄKSYJÄ vastaa siitä, että laskun KAIKKI merkinnät ja maksatukseen edellytetyt toimenpiteet täyttävät kaikki muodollisuudet ja tilinpidon vaatimukset. Tilimerkinnät seuraavat talousarvion ja siitä johdetun kirjanpidon luettelointia. Vastaanottaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Hyväksyjä kuittaa laskun hyväksytyksi, jonka jälkeen lasku lähtee reskontranhoitajan tekniseen hyväksyntään. Laskun hyväksyy esimies, joka on mainittu tämän täytäntöönpano-ohjeen 2-kohdassa. Yhtymähallitus voi antaa laskujen hyväksymisestä tarkennetun päätöksensä. Laskun hyväksyjän on muistettava esteellisyyskysymykset (esimerkiksi, että ei mene hyväksymään omia matkalaskujaan) Laskua koskevat merkinnät Verohallitus on antanut ohjeet laskujen muotomääräyksistä. Toimittajille tulee ilmoittaa virallinen nimemme, joka tulee näkyä laskussa ja se on lukien Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä. Laskutusosoite on: PL 146, Loimaa. 4 (9)

5 Laskumerkintöjä koskevat vaatimukset löytyvät myös verohallituksen sivuilta: ja täältä Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa. Laskumerkintävaatimuksissa vähäisen laskun yläraja on 250 euroa. Tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkiin yli 250 euroa ylittäviin laskuihin tulee olla merkittynä verohallituksen ohjeen mukaiset laskumerkinnät. Joten jokaisen laskuja käsittelevän on syytä kerrata, mitkä laskumerkinnät laskuissa on oltava, jotta meidän ei tarvitse pelätä arvonlisäverotuksen vähennys- tai palautusoikeuden menetystä. Niille toimittajille, joilla on valmius lähettää lasku sähköisenä, tulee antaa seuraavat tiedot: Verkkolaskuosoitteemme ja y-tunnuksemme ovat: OVT-tunnus / Verkkolaskuosoite Y-tunnus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Aloittaessanne verkkolaskujen lähettämisen meille toimikaa oman verkkolaskuoperaattorinne antamien ohjeiden mukaisesti. Verkkolaskuoperaattorimme on Logica Suomi Oy, välittäjätunnus (operaattoritunnus) Maksumääräyksen antaminen Maksumääräyksen antajana toimii kuntayhtymäjohtaja tai talous- ja hallintojohtaja. 5. Raportointi Tulosalueen rehtorit antavat yhtymähallitukselle käyttösuunnitelmaan perustuvan raportin tarpeen mukaan tulosalueestaan. Raportoinnissa tulee ottaa huomioon toiminnan tuottavuus, taloudellisuus ja tuloksien vaikuttavuus. Taloustoimisto antaa talousarvion toteutumaraportteja tarvittaessa sekä muutoin vähintään kahden kuukauden välein. Kesäkuun lopun tilanteesta laaditaan välitilinpäätös. 6. Hankinnat Hankintoja tekeviä pyydetään tutustumaan yleisiin hankintaohjeisiin. On muistettava riittävä tavaroiden ja palvelusten kilpailuttaminen (mahdollisuuksien mukaan tarjoukset pyydetään viideltä (5) tarjoajalta, neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä kolmelta). Hankintalain keskeisimmät periaatteet ovat: 5 (9)

6 syrjimättömyys ja avoimuus kilpailuttamisvelvollisuus ja edullisimman tarjouksen valinta (joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin). Lisäksi koulutuskuntayhtymämme hankinnoissa on korostettava kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä. Arviointiperusteet on ilmoitettava tarjouspyyntöasiakirjoissa. Mikäli kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valintakriteerinä on muu kuin hinta, on valintakriteerit (pisteytys) hyväksyttävä ennen tarjouskilpailun aloittamista. Hankinnat tulee suorittaa keskitetysti siten, että samanlaisia tavaroita ei jokainen osasto hanki erikseen ja yksitellen. Atk- hankinnat kilpailuttaa atk-päällikkö Loimaan tulosalueen osalta ja It-päällikkö Uudenkaupungin tulosalueen osalta. Koko kuntayhtymää koskevat atk- /tietoliikenne-hankinnat kilpailuttaa atk-päällikkö. Toimistotarvikkeet, sähkön, polttoöljyn, siivousaineet ja -tarvikkeet sekä elintarvikkeet kilpailuttavat talous- ja hallintojohtaja Loimaan tulosalueen osalta ja talouspäällikkö Uudenkaupungin tulosalueen osalta ellei yhteiskilpailuttamisesta sovita tai mennä mukaan valtakunnallisiin kilpailutuksiin. Vakuutukset, lainat ja muut rahoitusinstrumentit kilpailuttaa talous- ja hallintojohtaja. Koulutusalojen yhteiset kilpailutusmahdollisuudet tulee selvittää. Hankinnat on tehtävä kilpailun voittaneelta yritykseltä. Ilman esimiehen lupaa ja todella perusteltua syytä ei näitä hankintoja saa tehdä kiertäviltä kaupustelijoilta tai muilta toimittajilta. Mikäli tähän käytäntöön tulee muutos, ilmoitetaan siitä erikseen. Omien hankintojen kierrättäminen kuntayhtymän kautta on ehdottomasti kielletty. Kirjalliset tarjouspyynnöt tehdään asiakirjastandardin mukaisena asetteluna koulutuskuntayhtymän tai kuntayhtymän ammatti- ja aikuisopistojen virallisille kirjelomakkeille (logollinen). Neuvoa asiakirjastandardista voi kysyä tekstinkäsittelyn opettajilta. Tarjouspyynnöstä on käytävä ilmi soveltuvin osin seuraavat kohdat: hankinnan kohteen määrittely (esim. laatu ja tekniset ominaisuudet) hankinta (miten/mikä elin päättää hankinnasta, mitkä seikat vaikuttavat hankintapäätökseen) tarjoushinta (millaisena se tulee ilmoittaa) tarjousten voimassaoloaika sopimuskausi (mikäli tällainen tulee kysymykseen) osatarjoukset (otetaanko huomioon vai ei) valintaperusteet (luetellaan). Prosentteina tai pisteytyksenä ilmaistaan kriteereiden painoarvo. 6 (9)

7 tarjouksen esittämistä koskevat vaatimukset (toimittajan yleiskuvaus, referenssilistat jne) määräaika tarjousten tekemiselle laskutus ja maksuehdot takuuehdot muut ehdot asiakirjojen julkisuus (pyydetään, että tarjoajat eivät kerro liikesalaisuuksia, koska asiakirjat pääsääntöisesti julkisia) noudatettavat sopimusehdot yhteistyösopimuksen laatiminen (jos kysymyksessä palvelusopimus) maininta siitä, että päätöksentekijä voi myös hylätä kaikki tarjoukset lisätiedot ja tiedusteluihin vastaaminen osoite, johon tarjoukset on toimitettava allekirjoitukset Hankintalaki koskee kuntien ym. julkisyhteisöjen kuten kuntayhtymien hankintoja. Sen piiriin kuuluvat tavarat, palvelut ja urakat. Laki ei koske mm. tavaroiden myyntiä, kiinteistöjen ostamista, myyntiä tai vuokrausta eikä lainan hankintaa. Kansalliset kynnysarvot ovat ilman arvonlisäveroa seuraavat: tavarat ja palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä työvoimapalvelut urakat Kansallinen kynnysarvo tarkoittaa sitä, että sen yli menevät tulee kilpailuttaa ja niistä on ilmoitettava Hilma-kanavalla (www.hankintailmoitukset.fi). EUkynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on ilmoitettava EU-tasolla. Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään, noudatetaan hankintailmoituksessa ilmoitettua. Lain mukaan kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hankintaohjeiden mukaan nämäkin kilpailutetaan aivan pieniä hankintoja lukuun ottamatta (tavarat alle 3000, palvelut alle 5000 ). Alle kansallisen kynnysarvon olevissa hankinnoissa ei ole muutoksenhakua markkinaoikeuteen vaan hankintaoikaisu. Hankintarajat viranhaltijoille vuodelle 2012 ovat: Kuntayhtymän johtaja Risto Sinervo Talous ja hallintojohtaja Leena Suonkanta Rehtorit Markku Kaurila ja Merja Koski Apulaisrehtorit Tarja Asula, Juha Jokinen ja Petri Lähde euroa euroa euroa euroa 7 (9)

8 Koulutustarkastaja Auli Guevara Atk-päällikkö Juha Skyttälä It-päällikkö Kimmo Sjöblom euroa euroa euroa Koulutusalavastaavat tavarat ja palvelut (eivät edellytä viranhaltijapäätöstä) Hankintarajat ylittävät hankinnat menevät ylemmän viranhaltijan tai yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja kuntayhtymän yleisten hankintaohjeiden lisäksi tulosalueen rehtorit voivat antaa edellä mainittuja täydentäviä ohjeita omille tulosalueensa toimijoille. 7. Irtaimistojen luettelointi Irtaimistojen luettelointia jatketaan Loimaan tulosalueella Safereg -ohjelmalla niiden laitteiden ja kojeiden osalta, joihin laitetaan turvamerkintä (atk-tuki hoitaa). Pienhankinta on arvoltaan yli 200 euroa ja/tai käyttöikä on vähintään kolme vuotta. Ostoreskontrassa kirjattaessa laskua kalustotilille 4580, ohjelma antaa kolme vaihtoehtoa: paluu, käyttöomaisuustiedot, hyödykekeräilyyn. Kirjaaja valitsee: hyödykekeräilyyn, josta kirjanpitäjä noukkii tuotteet ja kirjaa käyttöomaisuuskirjanpidossa pienhankinnaksi. Vuosikuluiksi kirjataan alle maksavat laite- ja kalustohankinnat. Vuosikuluiksi kirjattavat laite- ja kalustohankinnat sisältyvät käyttötalousosan määrärahoihin. Irtaimistojen poistoista on laadittava erilliset yksilöidyt luettelot, jotka on toimitettava taloustoimistoon. Irtaimiston myynnistä päättää Hallintosäännön 12 :n mukaan hallintojohtaja. 8. Sisäinen valvonta Yhtymähallitus on vuonna 2001 hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet, joihin jokaisen tilivelvollisen tulee tarkasti tutustua virheettömän ja asianmukaisen taloudenhoidon toteuttamiseksi. Uusi yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta määrää, että yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kuntayhtymässä järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää. Yhtymähallituksen on annettava siis selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että organisaati- 8 (9)

9 omme joka tasolla on käytävä läpi seuraavien asioiden toimivuus, sen puutteet sekä kehittämistarpeet: 1. säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 2. tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus 3. riskienhallinnan järjestäminen 4. omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 5. sopimustoiminta 6. arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäisen valvonnan käytännön menettelytavoista annetaan vuoden mittaan lisäohjeita. Loimaa 20. päivänä joulukuuta KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Leena Virtanen Puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä 9 (9)

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen.

Lukijalle. Tämä ohje korvaa oikeusministeriön hankintakäsikirjan vuodelta 2000 sekä samalta vuodelta olevan vankeinhoitolaitoksen hankintaohjeen. Lukijalle Voimassaoleva hankintalaki koskee kaikkia julkisia hankintoja niiden arvosta ja laadusta riippumatta. Tähän oikeusministeriössä koottuun hankintaohjeeseen on koottu keskeisiä hankinnoissa huomioon

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankintasääntö

Imatran kaupungin hankintasääntö Liite 1 (Hankintastrategian liite) 1/5 Imatran kaupungin hankintasääntö 1. Soveltamisala Tässä hankintasäännössä hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen ostamista ja vuokraamista (myös leasing-hankinnat)

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö 26/2011 Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (kirjanpitoyksikkö 150) taloussääntö

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6

L4 TALOUSSÄÄNTÖ Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/6 Lounais-Suomen Partiopiirin (myöhemmin piirin) taloudenhoidon ja varainkäytön tulee täyttää korkeat vaatimukset. Piirin tulee säilyttää avustuksia ja lahjoituksia myöntävien

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14) 1 (14) PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ Talousohjeen laatinut: Arttu Piipponen, Tapani Tulkki Talousohje Hyväksytty: Piirihallitus VIII/2012 Hankintaohje Hyväksytty:

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia. Lakiin tehtäisiin laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot