eurakka sähköinen hankintatoimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "eurakka sähköinen hankintatoimi"

Transkriptio

1 eurakka sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiehallinnon selvityksiä 36/2005 Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) 4. Tiedon hankinta Sopimus & sopimusneuvottelu Tarjouspyyntö 3. Tarjous Tarjouspyynnön valmistelu Työn käynnistäminen

2

3 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 1 eurakka sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiehallinnon selvityksiä 36/2005 Tiehallinto Helsinki 2005

4 2 e-urakka -sähköinen hankintatoimi ISSN ISBN X TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN ISBN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2005 Julkaisua myy/saatavana: Faksi Puhelin TIEHALLINTO Hankintaprosessi PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 e-urakka Tolonen Hannu, -sähköinen Perälä hankintatoimi Martti, Annamaa Päivi: eurakka sähköinen hankintatoimi. 3 Helsinki Tiehallinto, Hankintaprosessi. Tiehallinnon selvityksiä 36/ s. + liitt. 3 s. ISSN , ISBN X, TIEH Asiasanat: Hankinta, tienpito, strategia, sähköinen asiointi, tietovarastot, tietopalvelu Aiheluokka: 01, 40, 70 TIIVISTELMÄ eurakka -sähköisen hankintatoimen toimintamallikuvauksen tavoitteena on ollut kuvata hankintatoimen toimintaympäristöä ja hankinnassa käytettäviä toimintamalleja silloin, kun informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) luomat mahdollisuudet ovat kokonaisvaltaisesti käytössä. Sähköisen hankintatoimen toimintamallia on kuvattu vuoteen 2010 saakka. Tarkasteltavat toiminnot ovat suunnittelu/ asiantuntijapalvelut, hoito, ylläpito ja investoinnit. Kehittämistyön tavoitteena eurakassa on lisäksi, että Tiehallinnon hankintatoiminnassa on siirrytty sähköiseen kaupankäyntiin hankintastrategian linjausten mukaisesti vuoden 2006 loppuun mennessä. Vuonna 2010 käytössä ovat yhteiskäyttöiset tietovarastot ja tieto on avoimen infra-alan tietomallin mukaista. Tietopalvelua hoitavat tietopalveluntoimittajat. Hankinnassa käytetään hankintapalvelukonsultteja, jotka tekevät erityyppisiä hankintaan liittyviä tehtäviä tilaajalle. Kunnossapidon alueurakat ovat pitkäkestoisia, 7-10 vuoden pituisia. Ylläpitoja perusinvestointikohteita voidaan niputtaa useamman perättäisen vuoden ajalta kokonaisuudeksi, jonka suunnittelu ja toteutus kilpailutetaan erikseen yhtenä kokonaisuutena. Urakat ovat yleensä toimivuusvaatimusperusteisia. Työkoneissa on käytössä automaattisia koneohjausjärjestelmiä. Laadunvarmistuksessa ja -valvonnassa hyödynnetään koneautomatiikkaa, mobiilisuutta sekä digitaalista kuvausta. Askellusten ensimmäisessä vaiheessa vuosina sähköinen kaupankäynti on suurelta osin yksisuuntaista ja pääasiallisesti Tiehallinnon suunnasta toimivaa. Ensimmäisessä vaiheessa tärkein askellus on siirtyminen valtakunnallisesti sähköisen kauppapaikan käyttöön. Urakoitsijoiden ja palveluntoimittajien koulutus sähköiseen hankintatoimeen on myös keskeisiä tehtäviä. Toisessa vaiheessa vuosina sähköinen kaupankäynti laajenee myös urakoitsijoiden ja muiden palveluntoimittajien suunnasta toimivaksi. Tarjoukset jätetään sähköisesti, jolloin niiden käsittely, valinta- ja vertailumenettely voidaan sähköistää. Tiehallinnolla on käytössä oma yhteiskäyttöinen tietovarasto, mikä on askellus kohti liikenneinfra-alan yhteiskäyttöistä tietovarastoa. Kolmannessa vaiheessa vuosina sähköinen kaupankäynti on täysin vuorovaikutteista tilaajien ja palveluntoimittajien sekä eri palveluntoimittajien kesken. Liikenneinfran yhteiskäyttöisessä tietovarastossa on eri liikennemuotojen infraan ja liikenteeseen liittyvää tietoa, mikä helpottaa esimerkiksi liikennejärjestelmään liittyvien kuljetus- ja matkaketjujen suunnittelua. Tienpitoa osana liikenneväylienpitoa suunnitellaan pitkäjänteisesti hallituskausittain. Tienpidon investointiohjelmasta päätetään osana kaikki liikennemuodot kattavaa investointiohjelmaa. Tienpidossa on siirrytty nykyistä enemmän hallittuun, elinkaarikustannukset optimoivaan tienpitoon. Koska pitkäkestoisiin palvelusopimuksiin sisältyy ajatus siitä, että palveluntuottaja voi päättää vuosittaisista toimenpiteistä esimerkiksi toimivuusvaatimusten toteuttamiseksi, on Tiehallinnon ohjaus- ja tavoitejärjestelmää uudistettava vastaamaan käytännön hankintatoimintaa.

6 Tolonen 4 Hannu, Perälä Martti, Annamaa Päivi: eentreprenad e-urakka elektronisk -sähköinen upphandlingsverksamhet. Helsingfors Vägförvaltningen, Upphandlingsprocessen. Vägförvaltningens hankintatoimi utredningar 36/ s. + bilagor 3 s. ISSN , ISBN X, TIEH Nyckelord: Upphandling, väghållning, strategi, elektronisk handel, datalager, datatjänster SAMMANFATTNING Målet för att beskriva verksamhetsmodellen för den elektroniska upphandlingsverksamheten eentreprenad har varit att beskriva upphandlingsverksamhetens omvärld och de verksamhetsmodeller som används inom upphandlingen, när de möjligheter som informations- och kommunikationsteknologin (ICT) skapat används heltäckande. Verksamhetsmodellen för den elektroniska upphandlingsverksamheten har beskrivits fram till De funktioner som granskas är planering/experttjänster, drift, underhåll och investeringar. Målet för utvecklingsarbetet inom eentreprenad är dessutom att man inom Vägförvaltningens upphandlingsverksamhet har övergått till elektronisk handel enligt riktlinjerna i upphandlingsstrategin fram till slutet av År 2010 används gemensamma datalager, och informationen stämmer överens med datamodellen för den öppna infrabranschen. Datatjänsterna sköts av dataserviceleverantörer. Inom upphandlingen används upphandlingsservicekonsulter som gör olika slags uppgifter i anknytning till upphandling åt beställaren. Områdesentreprenaderna inom drift och underhåll är långvariga, 7 10-åriga. Underhålls- och grundinvesteringsobjekt kan för flera på varandra följande år slås samman till en helhet, där planeringen och genomförandet konkurrensutsätts skilt som en helhet. Entreprenaderna baserar sig vanligen på krav på funktionsduglighet. I arbetsmaskinerna används automatiska maskinstyrningssystem. I fråga om kvalitetssäkring och -övervakning utnyttjas maskinautomatik, mobilitet och digital fotografering. I den första fasen är den elektroniska handeln till stor del enkelriktad och fungerar huvudsakligen från Vägförvaltningens håll. Det viktigaste steget i den första fasen är att övergå riksomfattande till elektronisk handel. En central uppgift är också att utbilda entreprenörerna och serviceleverantörerna i elektronisk upphandlingsverksamhet. I den andra fasen utvidgas den elektroniska handeln till att fungera också från entreprenörernas och övriga serviceleverantörers håll. Anbuden lämnas elektroniskt, varvid handläggningen samt val- och jämförelseförfarandet kan ske elektroniskt. Vägförvaltningen har ett eget gemensamt datalager, vilket är ett steg i riktning mot ett gemensamt datalager för trafikinfrabranschen. I den tredje fasen är den elektroniska handeln helt växelverkande mellan beställarna och serviceleverantörerna samt mellan olika serviceleverantörer. I trafikinfrabranschens gemensamma datalager finns uppgifter i anknytning till olika trafikformers infrastruktur och trafiken, vilket gör det lättare att planera transport- och reskedjor i anknytning till trafiksystemet. Väghållningen, som en del av trafikledshållningen, planeras långsiktigt enligt regeringsperiod. Beslut om investeringsprogrammet för väghållningen fattas som en del av investeringsprogrammet för alla trafikformer. Man har inom väghållningen gått över till en mera balanserad väghållning som optimerar livscykelkostnaderna. Eftersom det i långsiktiga serviceavtal ingår en tanke om att serviceproducenten kan besluta om årliga åtgärder t.ex. för att genomföra funktionskraven, måste Vägförvaltningens styr- och målsättningssystem förnyas så att det motsvarar den praktiska upphandlingsverksamheten.

7 e-urakka Tolonen Hannu, -sähköinen Perälä hankintatoimi Martti, Annamaa Päivi: econtract electronic procurement. Helsinki Finnish Road Administration. Finnra reports 36/ p. + app. 3 p. ISSN , ISBN X, TIEH Keywords: Procurement, road management, strategy, electronic business, databank, information service ABSTRACT The purpose of this description of the functional model of econtract, electronic procurement, is to illustrate the operating environment and functional models in procurement when the opportunities created by information and communication technology (ICT) are being fully utilized. The functional model of electronic procurement is described up to the year The description focuses on design/expert services, operation, maintenance, and investments. Another purpose of the development of econtract is to transfer to electronic business in all procurements of the Finnish Road Administration by the end of 2006, in line with the electronic procurement strategy. In 2010, databanks and information are in joint use, in accordance with the information model of open infra domain. Information service is supplied by service providers. Procurement consultants are used in procurements, and they carry out various types of tasks linked with procurements, as required by the customer. Regional maintenance contracts cover a long period of time, about 7-10 years. Maintenance and basic investment targets can be combined, for several consecutive years, in an entity the design and implementation of which is procured as one entity. Generally, the contacts are based on performance requirements. Relevant engines are equipped with automatic engine control systems. Machine automation, mobility, and digital imaging are utilized in quality assurance and control. During the first stages in , electronic business is largely one-way and the Road Administration is the main originator. The most important step in this first stage is the transfer to national electronic business site. The training of contractors and service providers in the use of electronic procurement is also an important task. During the second stage in , electronic business is expanded into two directions so that also the contractors and other service providers can act as the originators. Offers are submitted electronically which means that their processing, selection, and comparison can be carried out electronically. The Finnish Road Administration has its own database in joint use, which is a step towards a joint database for the entire transport infrastructure. In the third stage in , electronic business is fully interactive between customers and service providers as well as amongst the various service providers. The joint database of transport infrastructure contains information connected with the infrastructure of the various modes of transport and traffic, which will facilitate the planning of transport and travel chains linked with the traffic system, for instance. Road management as a part of traffic route management is planned in the long term during each term of government. Decisions on the investment programme of road management are taken as part of an investment programme covering all modes of transport. Road management involves, at present, a more controlled approach that optimizes management costs during the lifespan of infrastructure. As long-term service contracts include the idea of the service provider being able to decide on annual measures, e.g. in order to implement functionality requirements, the control system and objectives of the Finnish Road Administration have to be renewed to comply with practical procurement activities.

8 6 e-urakka -sähköinen hankintatoimi

9 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 7 ESIPUHE eurakan -sähköisen hankintatoimen toimintamallikuvauksen tavoitteena on ollut kuvata sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä tienpidon eri toimintojen (suunnittelu, hoito, ylläpito ja investoinnit) toimintamalleja vuonna 2010 sekä askelluksia siihen. eurakka on osa Tiehallinnon eprojektisalkkua. Raportissa esitettyjä tiepidon tavoitetilaan kuvattuja asioita ei ole vielä kaikilta osin lopullisesti päätetty Tiehallintotasolla ja ne voivat joiltakin osin tarkentua myöhemmin. Työtä varten haastateltiin useita asiantuntijoita Tiehallinnon eri toimialoilta. Luonnosvaiheessa toimintamallikuvauksesta hankittiin laajalti lausuntoja Tiehallinnon sisältä. Saatujen lausuntojen perusteella toimintamallikuvausta korjattiin ja täydennettiin. Työtä on ohjannut eurakan projektipäällikkö Hannu Tolonen Tiehallinnon Oulun tiepiiristä. Konsultteina ovat työssä toimineet dipl.ins. Martti Perälä ja dipl.ins. Päivi Annamaa Plaana Oy:stä. Helsingissä toukokuussa 2005 Tiehallinto Hankintaprosessi

10 8 e-urakka -sähköinen hankintatoimi

11 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 9 SISÄLTÖ 1 TAVOITTEET 11 2 KÄSITTEISTÖN MÄÄRITTELYÄ Palveluntoimittajien nimikkeistöä Tietopalvelun nimikkeistöä 12 3 eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA Yleistä Kuvaus toimintaympäristöstä 2010 /3/, /4/ Tiedonhallintaa Sähköinen tienpidon hankinta Sähköinen hankintatoimi (eurakka) Toimittajavaatimukset tienpitopalvelujen hankinnassa TIETOPALVELUT Yleistä Lähtöolettamuksia Tiedon keruu ja ylläpito Tietovarastot Tiedon jalostus Tietoverkot Johdanto Internet Extranet Intranet 22 5 TIENPIDON SUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI Tilaajan toimintamalli Lähtöolettamuksia Suunnittelupalveluiden hankinta Sopimuksen tekeminen Työn ohjaus ja laadunvalvonta Työn vastaanotto ja työn päättäminen Toimijoiden toimintamalli Tutustuminen tarjontaan ja tarjouksen tekeminen Työn toteuttaminen ja laadun hallinta Tietopalvelut 27 6 HOIDON JA KUNNOSSAPIDON TOIMINTAMALLI Yleistä Tilaajan toimintamalli Lähtöolettamuksia Kohteen ja urakan määrittely Sopimuksen tekeminen ja hallinta Työn laadun valvonta ja urakan seuranta Työn vastaanotto Toimijoiden toimintamalli Tutustuminen urakoihin Tarjouksen tekeminen Työn toteuttaminen ja laadunhallinta Tietopalvelut 32

12 10 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 7 YLLÄPIDON TOIMINTAMALLI Yleistä Tilaajan toimintamalli Lähtöolettamuksia Sopimuskohteen määrittely Sopimuksen tekeminen ja hallinta Työn laadun valvonta ja urakan seuranta Työn vastaanotto Toimijoiden toimintamalli Tutustuminen tarjontaan Tarjouksen tekeminen Työn toteuttaminen ja laadunhallinta Tietopalvelut 37 8 INVESTOINTIEN TOIMINTAMALLI Tilaajan toimintamalli Lähtöolettamuksia Urakan määrittely Sopimuksen tekeminen Työn laadunvalvonta, urakan seuranta Työn vastaanotto Toimijoiden toimintamalli Tutustuminen kilpailtaviin urakoihin Tarjouksen tekeminen Työn toteuttaminen, laadunvalvonta Työn luovutus Tietopalvelut 42 9 TIENPIDON OHJAUS Nykytilanne Tilanne vuonna ASKELLUKSET VUOTEEN Yleistä Askellukset vuosina 2005 ja Askellukset vuosina 2007 ja Askellukset vuosina 2009 ja RISKIT LÄHTEET LIITTEET 50

13 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 11 TAVOITTEET 1 TAVOITTEET eurakka -sähköisen hankintatoimen toimintamallikuvauksen tavoitteena on kuvata hankintatoimen toimintaympäristöä ja hankinnassa käytettäviä toimintamalleja silloin, kun informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) mahdollisuudet ovat käytössä. Tarkasteltavat toiminnot ovat suunnittelu/asiantuntijapalvelut, hoito, ylläpito ja investoinnit. Tämän tavoiteosan toteuttaminen on eurakan kokonaistavoitteissa osa A. Tavoitetarkastelu tehdään skenaariotyöskentelymallilla kuvaten tavoitteelliset toimintamallit vuonna Tämän jälkeen esitetään askellukset vuoteen 2010 sähköiseen hankintatoimeen siirtymisessä niillä olettamuksilla, mitkä on johdettavissa nykyisestä hankintastrategiasta. Hankintastrategian päivittäminen vuodesta 2008 eteenpäin tehdään aikanaan erillisenä strategiatyönä. Liitekuvassa 1 (liite 1) on esitetty eurakan toimintamallin ja tietotarpeiden määrittämisen vaiheistus. Tässä raportissa oleva kuvaus on liitekuvassa esitetty vaihe 1 ja joiltain osin vaihetta 2 (roolit ja toiminnot). Liitekuvan 1 vaiheet 2 ja 3 tehdään alkuperäisen aikataulun mukaan tämän työn jatkotyönä, joka on ajoitettu koko eurakka -projektissa alkamaan vuoden 2005 alkupuoliskolla ja valmistumaan vuoden 2006 aikana. Toimintamallien kuvauksien periaatteet on esitetty liitekuvassa 2 (liite 1). Liitekuvissa 3-6 on esitetty periaatteellisella tasolla tietotarpeiden ja tietomäärittelyjen lähtökohdat. Tiehallinnon eurakan kehittämistyön tavoitteena on myös, että Tiehallinnon hankintatoiminnassa on siirrytty sähköiseen kaupankäyntiin hankintastrategian linjausten mukaisesti vuoden 2006 loppuun mennessä. Tämän tavoiteosan toteuttaminen on eurakan kokonaistavoitteissa osa B, ja se tehdään jalkauttamalla toimintamalleja käyttäen nykyisiä olemassa olevia tietoteknisiä ratkaisuja sekä tietopalveluja.

14 12 e-urakka -sähköinen hankintatoimi KÄSITTEISTÖN MÄÄRITTELYÄ 2 KÄSITTEISTÖN MÄÄRITTELYÄ 2.1 Palveluntoimittajien nimikkeistöä Tiehallinnon hankintatointa palvelee useita erityyppisiä palveluntoimittajia. Seuraavassa on kuvailtu eri toimittajia. Palveluntuottaja on yleisnimike urakoitsijasta. Palveluntoimittaja on yleisnimike toimittajasta, joka toimittaa tilaajalle palveluja. Hankintapalvelukonsultti (projektinjohtokonsultti) on yleisnimike konsultista, joka tekee tilaajalle erikseen sovittavia hankinnan osatehtäviä kuten esimerkiksi suunnitteluttamista, kilpailuttamista, rakennuttamista ja valvontaa. Hankintapalvelukonsultti toimii tilaajan edustajana palveluntuottajaan päin. Tietopalveluntoimittaja voi olla palvelusuhteessa tilaajaan, urakoitsijaan, aliurakoitsijaan, konsulttiin tai palveluntoimittajaan. Tiedon keruu, prosessointi, jalostus, jakelu, ylläpito sekä tietojärjestelmät ja niiden jatkuva kehittäminen kuuluvat tietopalveluntoimittajan vastuulle. Isännöitsijäpalveluntoimittaja on kokonaisvastuullinen, usein pitkäaikainen toimittaja, joka tilaajan nimiin vastaa, sopimusten allekirjoittamista lukuun ottamatta, kaikista hankintaan liittyvistä asioista koko hankinnan ajan ohjelmoinnista urakan toteutuksen valvontaan. Isännöitsijä hoitaa hankintapalvelukonsultin, projektinjohtokonsultin ja asiantuntijakonsultin tehtäviä. 2.2 Tietopalvelun nimikkeistöä Tietopalveluihin liittyen on käytetty seuraavaa nimikkeistöä: Raaka data on mittauksista yms. saatavaa aineistoa, joka on jalostettava jatkokäyttöä varten. Tarjouspyyntötietokanta on tarjouspyyntöaineiston osaksi koottu tietokanta urakasta. Tarjoustietokanta on tarjousaineiston osaksi koottu tietokanta urakasta. Sopimustietokanta on sopimusaineiston osaksi koottu tietokanta urakasta. Tietovarasto on tietokantoja sisältävä tietomassa, josta kootaan palvelutietokantoja erilaisiin tarpeisiin. Kanssakäymisportaali on tietoverkkopohjainen liityntäpinta, jonka kautta tilaajat, konsultit ja urakoitsijat voivat rakentaa sopimukseen liittyvän tiedonvälityksen. Portaalin kautta voidaan välittää niin dokumentteja, taulukoita, kuvia kuin tietomassoja. Sähköinen allekirjoitus on tietoverkossa tehty allekirjoitus, jota tarvitaan mm. tarjouspyynnössä ja tarjouksessa vahvistamaan asiakirjojen sitovuus. Sähköinen allekirjoitus on edellytys sille, että tarjouskierroksessa ei tarvitse laittaa paperilla olevaa allekirjoitusta. Sähköinen allekirjoitus on kehitettävä yhteisillä periaatteilla koko valtion hallintoon. /1/ Tietoverkkoihin liittyvää termistöä on kuvailtu kohdassa 4.6.

15 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 13 eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA Yleistä Lähtökohdat Tiehallinnon hankintatoimen kehittämiselle on luotu Tiehallinnon toimintastrategiassa (2002), hankintastrategiassa (2003), tiedon hallinnan visiossa 2007 ja tiedon hallinnan strategiassa vuoteen Keskeistä edellä olevissa strategioissa on, että tiedon hallinnan kehittäminen ja yhteiset tietovarastot tulevat olemaan keskeisessä asemassa Tiehallinnon hankintatoimen kehittämisessä. Tulevaisuudessa Tiehallinnon toiminta keskittyy nykyistä enemmän strategisen tason osaamiseen sekä hankinnan kokonaisuuksien hallintaan. Tarvittavat palvelut ostetaan pääasiallisesti ulkopuolisilta toimijoilta ja tuottajilta. Innovatiivisuuteen kannustavat, toimivuusvaatimusajatteluun perustuvat hankintamenettelyt ovat käytössä. /2/ Kohdassa 4 on kuvattu tiedonhallintaa ja infra-alan toimintaa yleisellä tasolla vuonna Lisäksi on kuvattu sähköistä hankintatointa ja sähköistä tienpidon hankintaa. 3.2 Kuvaus toimintaympäristöstä 2010 /3/, /4/ Toiminta infra-alalla on nykyistä markkinaehtoisempaa. Kehittyneet teknologiat ovat tuoneet mukanaan uusia toimintamalleja. Tilaajan toiminta on läpinäkyvää ja palveluntuottajat ja -toimittajat tarjoavat uusia palvelutoimintatapoja. Tuotantoprosesseissa (suunnittelu, rakentaminen, hoito ja ylläpito) painopiste on elinkaari- ja ekoteknologioissa. Elinkaari- ja ekoindikaattorit ovat vahvasti mukana myös tarjousten arviointiperusteissa. Suunnittelussa ovat käytössä virtuaalimallit ja >3D-mallinnus. Kuva 1. Hankinnan toimintaympäristö.

16 14 e-urakka -sähköinen hankintatoimi eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA 2010 Mobiiliteknologia on käytössä tiedonsiirrossa, hankintatoimessa, työkoneiden ohjauksessa, laadunvarmistuksessa ja -valvonnassa. Tiedon keruu, prosessointi, jalostus ja jakelu ovat pitkälle automatisoituja ja alalla toimii tietopalveluntoimittajia. Hankintaprosessissa on käytössä automaatiosovelluksia. Urakkatarjouspyynnöt, tarjousten tekeminen ja tarjousten arviointi suoritetaan sähköisesti. Sopimuksen hallinta ja kanssakäyminen sopimuskumppaneiden kanssa hoidetaan ydinosiltaan sähköisesti. Tässä ovat käytössä erilaiset kanssakäymisportaalin muodot: projektiportaalit, tietopalveluratkaisut sekä mobiilit toimintamallit. Koneautomaatiota käytetään hyväksi tuotanto- ja hoitoprosesseissa ja työkoneita voidaan ohjata numeerisesti. Automaation hyödyntäminen tehostaa prosesseja, helpottaa tiedonkeruuta ja hoidon oikea-aikaisuutta sekä vähentää laatupoikkeamia. Laadunvarmistus ja -valvonta ovat pitkälle automatisoituja /5/. Sensoriteknologiaa on käytössä rakenteiden kunnon ja liikenteen palvelutason automaattisessa seurannassa. Rakenteiden kuntoa voidaan seurata ainetta rikkomattomilla menetelmillä mm. silloissa, tierakenteissa ja päällysteissä (maatutkat, siltatutkat, sensoriteknologia). Digiroadin kautta ensimmäiseksi valmistuu liikenteen seurantajärjestelmä suurimmille kaupunkiseuduille. Tieliikenteen ohjaus on älykästä. Mobiiliratkaisujen avulla ajoneuvoihin voidaan saada ajantasaista keli- ja liikennetietoa (navigointijärjestelmät ovat jo perusvarusteena autoissa). Digiroadin jatkovaiheen Digi-infran kehittämistyö on jo käynnistynyt tavoitteen ollessa vuosissa Tiedonhallintaa 2010 Tiedonhallinnalla tuetaan tarvelähtöistä toimintamallia. Kokemusperäinen ns. hiljainen tieto on muuttunut näkyväksi, kaikkien saavutettavissa olevaksi. Ihmisten ja tavaroiden liikkumisen tiedonhallintaa matka- ja kuljetusketjupohjalta painotetaan ajoneuvojen määrätietojen sijasta. /3/, /6/ Kuva 2. Hankittavat tietopalvelukokonaisuudet ovat laajoja (alkuperäinen kuva LVM:n linjaukset tiedon yhteiskäyttöisyydelle ja palvelurakenteille).

17 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 15 eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA 2010 Tietokannat ja -palvelut ovat yhteiskäyttöisiä ja alalla toimii tietopalveluntoimittajia. Tietopalveluissa on siirrytty laajempisisältöisten ja ajaltaan pitempikestoisten tietopalvelujen ostamiseen. Tiehallinto ei kehitä enää omia erityisiä tietojärjestelmiä, vaan ostaa tarvitsemansa tiedon tietopalveluna. Yhteiskäyttöisiä tietovarastoja ovat mm. Tiestöä ja liikennettä koskevat tietorekisterit Hankintatoimen tukitietokannat Urakoitsija- ja konsulttirekisteri Urakoitsijoiden palaute- ja luokittelutietokanta Laatuvaatimustietokanta Hintatietokanta ja palvelu Toimintaympäristöä koskevat tietorekisterit Muiden toimijoiden yhteiskäyttöiset tietovarannot. Paikkaan sidotun tiedon hallinta tapahtuu karttapohjaisesti. Todentamisessa digitaalinen video- ja stillkuva ovat päivittäisessä käytössä - kuvasta on muodostunut yksi tietolaji. Käytettävät ohjelmat ja niihin liittyvät tiedon hallinnan ratkaisut kommunikoivat tehokkaasti keskenään. Tiedon keruu, prosessointi, jalostus ja jakelu ovat pitkälle automatisoitua. Tiedon elinkaarenaikainen hallinta on mahdollista. Kuva 3. Tiedonhallinnan kokonaisuutta /3/. 3.4 Sähköinen tienpidon hankinta 2010 Uudet teknologiat ovat muuttaneet toimintatapoja tienpidon hankinnassa. Sähköinen tienpidon hankinta tarkoittaa tarvelähtöistä hankintaa, jossa laajassa mittakaavassa hyödynnetään uutta teknologiaa. Tiehallinto on osallistunut yhteisen, avoimen infra-alan tietomallin kehittämiseen. Hankinnassa edellytetään, että kaikki saatava tieto on yhteisen tietomallin mukaista.

18 16 e-urakka -sähköinen hankintatoimi eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA 2010 Infrahankkeen tuotantoprosessi 3-D Lähtötietojen hankinta 3-D Suunnittelu 3-D Työmaan ohjaus 3-D Laadun tarkastus 3-D Käytettävyysmittaukset 3-D Maastomalli 3-D Suunnitelmamalli 3-D Toteutusmalli 3-D Toteutumamalli 3-D Ylläpitomalli Hankkeen vaihetta vastaava tuotemalli Kuva 4. Tuotemallinnuksen kehittyminen /4/. Lisäksi hankinnassa ovat käytössä vuorovaikutusmallit, joiden avulla yhteistyö markkinoiden kanssa saadaan tiiviimmäksi. Tienpitoon on saatu aikaan luottamuksellinen yhteistoimintakulttuuri, mikä tarkoittaa urakoitsijoiden ja konsulttien tiiviimpää yhteistyötä sekä konsulttien muodostamien yhteenliittymien tuottamia palveluita tilaajalle. Sähköisessä hankintaprosessissa hyödynnetään mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti sähköistä verkostotoimintaa sekä informaatio- ja viestintäteknologiaa (ICT). Teihin ja liikenteeseen liittyvien tietolajien sähköisellä hallinnalla mahdollistetaan kokonaishintaiset laatu-, toimivuus- ja palvelutasosopimukset. Sähköistä tienpidon hankintaa kuvaavat seuraavat asiat: Teihin ja liikenteeseen liittyviä tietolajeja (a, b, c; kuva 5) hallitaan tietokantojen, digitaalisten kuvien ja -videoiden sekä internet -tekniikoiden avulla. Tiedon hallintaan ja tuottamiseen (keruu, prosessointi, jalostus, jakelu) ovat omat toimijansa. Palvelukokonaisuudet voivat olla laajoja, yksi toimija voi vastata esimerkiksi keruusta ja prosessoinnista. Sopimuskauden alussa ja lopussa tarkistetaan a-, b- ja c-tietojen tila. Urakoitsijalla on sopimuskauden aikana velvollisuus päivittää tietojen tilaa tilaajan tarpeiden mukaan. Tiehallinto tilaa tietopalvelun osana kokonaispalvelua urakoitsijalta. Hankinta- ja palvelusopimukset ovat kestoltaan yleensä yli 5 vuotta. Sopimukset perustuvat toimivuus-, laatu- ja/tai palvelutasovastuuseen. Laadunvarmistus kuuluu urakoitsijalle tai palveluntuottajalle. Myös Tiehallinto ja tienkäyttäjät suorittavat osaltaan laadunvalvontaa.

19 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 17 eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA 2010 a) liikenne-, tie- ja kuntotiedot b) maanpäälliset, näkyvät rakenteet c) maan alla olevat rakenteet Hankintasopimus / palvelusopimus -a). -b) -c) > vuotta SOPIMUSPERUSTEITA - laatuvastuu - toimivuusvastuu - palvelutasovastuu MARKKINOIDEN HALLINTA Laadun valvonta urakoitsija/palveluntuottaja tiehallinto tienkäyttäjät Lähtötilanne Lopputilanne -a). -b) -c). Kuva 5. Sähköisen tienpidon hankinnan idea. 3.5 Sähköinen hankintatoimi (eurakka) 2010 Hankinnan kehittämiseen liittyy keskeisesti sähköinen kaupankäynti. Tavoitteena on tehostaa tarjoustoimintaa ja laadunhallintaa sekä automatisoida tietojen keruuta, käsittelyä ja jakelua. Pääosin verkossa tapahtuvalle sähköiselle kaupankäynnille ovat tunnusomaisia seuraavat asiat ja toiminnot: Sähköiset tienpidon suunnitelmat ja hankintaohjelmat Kaikki hankkeiden lähtö-, oheis- ja taustamateriaali sähköistä Sähköiset tarjouspyynnöt ja -asiakirjat Tarjousten tekeminen ja jättäminen sähköistä ja dokumentoitua Sähköinen, verkossa tapahtuva tarjousten arviointi ja analysointi Sopimusten hallinta ja yhteistyö sähköistä, verkossa tapahtuvaa Sähköinen maksuliikenne Automatisoitu laadunvalvonta ja sitä koskeva tiedonkeruu, jalostus, jakelu Sähköinen tiestötiedon ylläpito (mobiilit toimintamallit). Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) 4. Tiedon hankinta Sopimus & sopimusneuvottelu Tarjouspyyntö 3. Tarjouspyynnön valmistelu Työn käynnistäminen Tarjous Kuva 6. Sähköisen hankintatoimen kokonaisuus.

20 18 e-urakka -sähköinen hankintatoimi eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA 2010 Sähköisestä hankintatoimesta saadaan paras kokonaishyöty siinä vaiheessa, kun koko ketju toimii sähköisesti. 3.6 Toimittajavaatimukset tienpitopalvelujen hankinnassa 2010 Tienpitopalvelujen hankinnassa Tiehallinto edellyttää, että palveluntoimittajilla on eri tehtävissä seuraavat pätevyydet /7/ tai muu vastaava pätevyys: RALA:n hyväksymä pätevyys tai muu vastaava näyttö pätevyydestä on kaikilla Tiehallintoon urakkasopimussuhteessa olevilla päätoteuttajilla sekä näiden yritysmäisesti, omassa työjohdossaan toimivilla aliurakoitsijoilla. RALA:n yritystasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö (esimerkiksi soveltuva ISO 9000 sertifikaatti) on kaikilla Tiehallintoon urakkasopimussuhteessa olevilla päätoteuttajilla sekä suuria, hankkeenomaisia aliurakoita toteuttavilla aliurakoitsijoilla (esim. silta) ja kriittisiä erikoistöitä suorittavilla pää- ja aliurakoitsijoilla. Siltojen erikoisrakenteiden osalta hyväksyntämenettelyssä jatketaan yhteistyötä SFS Inspecta Sertifiointi Oy:n kanssa. RALA:n työmaatasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö on kaikilla itsenäisesti omassa työjohdossaan toimivilla aliurakoitsijoilla. Pääurakoitsijan tai jonkin aliurakoitsijan työnjohdon alaisena toimivalta pienurakoitsijalta ei edellytetä omaa hyväksyntää, vaan tämän odotetaan kytkeytyvän työtään johtavan tilaajansa toimintajärjestelmään tai laadunhallintajärjestelmään. RSA (RAKLI-SKOL-ATL) hyväksyntä tai muu vastaava näyttö (esimerkiksi soveltuva ISO 9000 sertifikaatti) on kaikilla Tiehallintoon sopimussuhteessa olevilla suunnittelun päätoteuttajilla sekä alan suunnittelutyötä tekevillä alikonsulteilla. Myös muilta asiantuntijapalveluja tekeviltä palvelutoimittajilta edellytetään muu vastaava näyttö tai hyväksyntä. RALA:n palautejärjestelmää käytetään pääurakoitsijan sopimuksen kautta velvoitettuna hankintaketjun eri portaissa siten, että palaute annetaan kaikesta itsenäisestä yritysmäisestä aliurakoinnista. Tiehallinto antaa pyynnöstä jokaiselle palveluntoimittajalle, jolla on tehtävän suorittamista varten edellä esitetty pätevyys, käyttöoikeuden (käyttäjätunnus ja salasana) Tiehallinnon kauppapaikkasivuille extranetiin.

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto

SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI. Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 1 SÄHKÖINEN HANKINNAN JA TUOTANNON TOIMINTAMALLI Infra 2010 iltapäiväseminaari 9.2.2006 Markku Teppo, Tiehallinto 2 Tiehallinnon hankintastrategian päivityksen periaatteita uuden teknologian ja tiedonhallinnan

Lisätiedot

eurakka -sähköinen hankintatoimi

eurakka -sähköinen hankintatoimi VP TIE HAL LI NIO eurakka -sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiedon Uuden hankinta Tarjousurakan pyynnön valmistelu 1. valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan 00 seuranta, (tiedon

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA AVAINASEMASSA YHTEISKUNNALLISTEN TOIMINTOJEN MAHDOLLISTAJANA Rakennetun infrastruktuurin

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

eurakka sähköinen hankintamenettely

eurakka sähköinen hankintamenettely eurakka sähköinen hankintamenettely Toimintamallin kuvaus, II vaihe Tiehallinnon selvityksiä 23/2006 Julkaisun nimi 1 eurakka sähköinen hankintamenettely Toimintamallin kuvaus, II vaihe Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Digitalisaatio infra-alalla

Digitalisaatio infra-alalla Digitalisaatio infra-alalla Pasi Nurminen Destia palveluita suunnittelusta kunnossapitoon Mallipohjainen rakentaminen Tietomalli Tuotteen/rakennelman esittäminen digitaalisessa muodossa, kolmiulotteisesti,

Lisätiedot

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien

Lisätiedot

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006

eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 eurakka -projektin 2004-2006 loppuraportti Tiehallinnon selvityksiä 31/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

IPT 2. Liikennevirasto maanteiden hoitourakka

IPT 2. Liikennevirasto maanteiden hoitourakka IPT 2 Liikennevirasto maanteiden hoitourakka 9.6.2017 1 1. Mikä on maanteiden hoitourakka? Mikä? maanteiden hoidon alueurakka (79 kpl) Miten? Palvelusopimus, laatuvastuu-urakka, työt pääosin alihankintana

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012

Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012 Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012 Esityksen sisältö Liikenneviraston hankintojen linjaukset ja hankintakategoriat Hoidon ja käytön hankintojen tavoitteet Laadunvarmistuksen periaatteet Tiestön hoidon

Lisätiedot

Infra 2010 -pilotti:

Infra 2010 -pilotti: 1(12) Infra 2010 -pilotti: Ylläpito- ja hoitoprosessin testaaminen yhteisurakassa - Kuusamon pilotti 2(12) 1. TAUSTA Infra 2010 -pilottien suuntaaminen siten, että tarkastellaan kokonaisuutta, sen osia

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

ProcuNet. Avoimiin rajapintoihin perustuva rakentamisen sähköinen kaupankäynti. Juhani Nummi. Artemis Finland Oy 15.10.2002

ProcuNet. Avoimiin rajapintoihin perustuva rakentamisen sähköinen kaupankäynti. Juhani Nummi. Artemis Finland Oy 15.10.2002 ProcuNet Avoimiin rajapintoihin perustuva rakentamisen sähköinen kaupankäynti 15.10.2002 ProcuNet-päätavoite Hankkeessa määritetään ja toteutetaan avoin, standarditekniikoihin perustuva, rajapinta rakentajan

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen

SiSällyS Kirjoit tajat termistöä johdanto 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 1.2 Osaava kilpailuttaja 1.3 Tavoitteiden selvittäminen Sisällys Kirjoittajat 2 Termistöä 11 1 Johdanto 13 1.1 Kilpailutuksen lähtökohdat 14 1.1.1 Tavoitteena onnistuminen 14 1.1.2 Kaikki mukaan 15 1.1.3 Yhteinen asiakas 17 1.1.4 Läpinäkyvää toimintaa 17 1.1.5

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Luonnos 7.8.2014 1 Liikennevirasto, Johtoryhmä 26.11.2015 Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Markus Melander

Lisätiedot

6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster

6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster - Competence Cluster 2 Sisältö Hankintastrategia - HANKINTA 2010 Tiehallinnon ydinosaaminen Mitä klusteri onnistuessaan EI ole? n tehtävä Toimintamalli Klusterin hallinta Mitä klusteri tarjoaa? Toimintamuotoja

Lisätiedot

Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet. Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy

Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet. Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet ja toimenpiteet Sisältö: Lähtötietoja haastatelluista tilaajatahoista

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Iin alueurakka hankintapilotti

Iin alueurakka hankintapilotti Iin alueurakka 2016-2021 hankintapilotti URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA TAVOITE Tavoitteena on testata vaiheiden 2 ja3 kokonaisvaltaista sähköistä toimintamallia TAVOITE

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

HARJA. Vesiväyläpäivä

HARJA. Vesiväyläpäivä HARJA Vesiväyläpäivä 6.4.2016 Mikä HARJA on? HARJA on kaikkien liikennemuotojen (tie, vesi, raide) hoito- ja ylläpitourakoiden valvontaan, sekä sopimusten ja palautteiden hallintaan valmistuva järjestelmä

Lisätiedot

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen

Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Uusiomateriaalien suunnittelun ja hankinnan kehittäminen Timo Tirkkonen, Liikennevirasto UUMA2-vuosiseminaari 7.10.2014 Liikennevirasto UUMA2-ohjelmassa Liikennevirasto Osallistumme UUMA2-ohjelman ja sen

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen 13.2.2015/Keijo Pulkkinen Sisältö Yleistä Tietopalvelukokonaisuus Kehittäminen OfficeAutori Tiedonsiirron

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved.

Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Copyright Roadscanners Oy 2012. All Rights Reserved. Lähtötietojen ja kuntotietojen hyödyntäminen (lähtötietomalli) Palveluntuottajan näkökulma PÄÄLLYSTEALAN DIGITALISOINNIN TYÖPAJA 11.11.2015 Timo Saarenketo,

Lisätiedot

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015 Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset Ismo Kohonen 14.10.2015 Kilpailutettavat alueurakat Maanteiden hoito toteutetaan täysin urakoimalla Urakat ovat monivuotisia, laajoja palvelusopimuksia

Lisätiedot

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus HUMPPA Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019, Pirkanmaan ELY-keskus Esityksen sisältö Taustaa tilaajista Liikenneviraston ja ELY-keskusten hoidon ja ylläpidon alueurakointi Hoidonjohtourakkamalli

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

Talvihoitourakka (optio ) Talvihoidon toiminta- ja laatusuunnitelma, talvihoito , Kuhmon kaupunki.

Talvihoitourakka (optio ) Talvihoidon toiminta- ja laatusuunnitelma, talvihoito , Kuhmon kaupunki. Talvihoitourakka 2017 2019 (optio 2019-2022) Talvihoidon toiminta- ja laatusuunnitelma, talvihoito 2017 2019, Kuhmon kaupunki Laatutarjous 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 1.1 LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS...3

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Kristiina Laakso, Liikennevirasto Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 UUDISTUNUT LIIKKUMISEN JA LIIKENTEEN EKOSYSTEEMI Liikenneviraston

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat

Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat Digi Roadshow Kuopio 23.4.2015 Jaakko Rintamäki Ympäristösi parhaat tekijät Sito? 2 Infrajohtamisen konsultointi

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

papinet -sanomastandardit

papinet -sanomastandardit papinet -sanomastandardit Tapio Räsänen Puutavaralogistiikan kehittämishaasteita 14.6.2007 1 papinet on An international paper and forest products industry e-business initiative. A set of standard electronic

Lisätiedot

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 22.1.2014 Tiina Perttula 2 Toiminnanohjaus Ongelmia nykyisessä tavassa Sama informaatio on useissa kuvissa Pituusleikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset Geotekniset

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki

FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki FORUM 2015 Palvelusektorin osa-alueita Asiantuntijapalvelut ja Asiakastyytyväisyys 3.11.2015 Risto Pulkkanen, SFS Finlandia-talo, Helsinki Asiantuntijapalvelut (EN 16775) ja Asiakastyytyväisyys (CEN/TS

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Ohje urakoitsijoiden käytöstä Tiehallinnon siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa

Ohje urakoitsijoiden käytöstä Tiehallinnon siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa 30.12.2005 Ohje urakoitsijoiden käytöstä Tiehallinnon siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Tekniset palvelut Siltatekniikka 1 / 6 OHJE URAKOITSIJOIDEN KÄYTÖSTÄ TIEHALLINNON

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Laatu syntyy tekemällä

Laatu syntyy tekemällä Laatu syntyy tekemällä Toimivaa laadunhallintaa Yli 1000 toimitettua järjestelmää Suomessa yli 500 organisaatiota käyttää järjestelmää toimintojensa ohjaamiseen Tuotekehitys jatkunut vuodesta 1994 ja uusi

Lisätiedot

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari Kansallinen tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Pohjoismainen tiemerkintäseminaari 8.-9.2.2011 Rovaniemi Arktikum Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 1 ARCTIC AREA Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 2 Pohjois Suomen kansainväliset

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan hankintatoiminta TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Organisaation hankinnan suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA määrittää hankinnan tavoitteet

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan ja uusien hankintamenetelmien yhteensovittaminen ylläpidossa

Väyläomaisuuden hallinnan ja uusien hankintamenetelmien yhteensovittaminen ylläpidossa Väyläomaisuuden hallinnan ja uusien hankintamenetelmien yhteensovittaminen Nykytila, ongelmat ja ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi Tiehallinnon selvityksiä 11/2005 Väyläomaisuuden hallinnan ja uusien

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Verkottunut suunnittelu

Verkottunut suunnittelu Rintekno Oy / JMM / 10.1.2002 Verkottunut suunnittelu DOKUMENTTI- POHJAINEN Tarkastus ja hyväksyntä Automaattinen dokumenttien luonti MALLIPOHJAINEN 2D:SSÄ JA 3D:SSÄ Tarkastus ja hyväksyntä Virtuaaliset

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tavoitetila VOH-tutkimusohjelma 2004

Väyläomaisuuden hallinnan tavoitetila VOH-tutkimusohjelma 2004 Väyläomaisuuden hallinnan tavoitetila VOH-tutkimusohjelma 2004 Heikki Metsäranta, Starfica Oy Vesa Männistö, Inframan Oy Ari Kähkönen, Inframan Oy 1 VÄYLÄOMAISUUDEN HALLINNAN TAVOITETILA 1.1 Tavoitetilakuvauksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

PRE tulosseminaari 14.3.2013. Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy

PRE tulosseminaari 14.3.2013. Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy PRE tulosseminaari 14.3.2013 Heikki Halttula, toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy PRE Tulosseminaari 14.3.2013 mikä muuttuu, miten toimiala tai ansaintalogiikka muuttuu ja millaisia uusia toimijoita

Lisätiedot

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 1 HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 17.5.2005 Tiehallinnon rooli ja vastuu osaamisen kehittämistä Pauli Velhonoja Tiehallinto / Asiantuntijapalvelut 32 Vuorovaikutuskenttä ASIAKKAAT ovat niitä, joiden tarpeisiin

Lisätiedot

Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista. IPT , LIVI Mauri Mäkiaho

Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista. IPT , LIVI Mauri Mäkiaho Livin allianssi/ipt-hankkeiden käynnistysvaiheista IPT 9.5.-17, LIVI Mauri Mäkiaho Väylämuodot Hyödynnämme tietoa monipuolisesti Koko yhteiskunnan käytössä oleva liikennetieto mahdollistaa liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry

Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio. Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Konenäköpilotti ja muutoslaboratorio Jani Kemppainen Rakennusteollisuus ry Esiteltävät asiat Konenäköpilotti Muutoslaboratorio Miten muutoslaboratoriota on tarkoitus kokeilla konenäköpilotti-hankkeessa

Lisätiedot

Hankeviestintä Liikennevirastossa

Hankeviestintä Liikennevirastossa Hankeviestintä Liikennevirastossa Hanna Ackley 29.10.2015 Mahdollistamme uudenlaisia liikkumisen palveluja Kehitämme liikkumista ja kuljettamista helpottavia palveluja ja edistämme näin suomalaisen yhteiskunnan

Lisätiedot

PMhankintajärjestelmä

PMhankintajärjestelmä PMhankintajärjestelmä Yleisesitys kumppaneille 19.1.2015 Tuomme tilalle ratkaisut Sisältö Hankintojen sähköistys projekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon hankintatoimen sähköistäminen Hankintajärjestelmän

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Lähtökohta 1. 8-12/2014 Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen tilaama Liikennebiokaasun

Lisätiedot

Miten ja miksi rakennetaan onnistunut hankintatoimi?

Miten ja miksi rakennetaan onnistunut hankintatoimi? Miten ja miksi rakennetaan onnistunut hankintatoimi? FCG Konsultointi Sirpa Korhonen 23.3.2017 Page 1 Tulevaisuuden kunta Tulevaisuuden kunta rakentuu elinvoimasta, sivistyksestä ja hyvinvoinnista. Hankintoja

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista 2 Hyvä tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma Kaikki mitä on luvattu tarjousvaiheen laatusuunnitelmassa on löydyttävä myös sopimuskatselmuksessa (on urakoitsijaa sitova)!!! Asiat oikeassa järjestyksessä

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot