eurakka sähköinen hankintatoimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "eurakka sähköinen hankintatoimi"

Transkriptio

1 eurakka sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiehallinnon selvityksiä 36/2005 Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) 4. Tiedon hankinta Sopimus & sopimusneuvottelu Tarjouspyyntö 3. Tarjous Tarjouspyynnön valmistelu Työn käynnistäminen

2

3 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 1 eurakka sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiehallinnon selvityksiä 36/2005 Tiehallinto Helsinki 2005

4 2 e-urakka -sähköinen hankintatoimi ISSN ISBN X TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN ISBN TIEH v Edita Prima Oy Helsinki 2005 Julkaisua myy/saatavana: Faksi Puhelin TIEHALLINTO Hankintaprosessi PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 e-urakka Tolonen Hannu, -sähköinen Perälä hankintatoimi Martti, Annamaa Päivi: eurakka sähköinen hankintatoimi. 3 Helsinki Tiehallinto, Hankintaprosessi. Tiehallinnon selvityksiä 36/ s. + liitt. 3 s. ISSN , ISBN X, TIEH Asiasanat: Hankinta, tienpito, strategia, sähköinen asiointi, tietovarastot, tietopalvelu Aiheluokka: 01, 40, 70 TIIVISTELMÄ eurakka -sähköisen hankintatoimen toimintamallikuvauksen tavoitteena on ollut kuvata hankintatoimen toimintaympäristöä ja hankinnassa käytettäviä toimintamalleja silloin, kun informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) luomat mahdollisuudet ovat kokonaisvaltaisesti käytössä. Sähköisen hankintatoimen toimintamallia on kuvattu vuoteen 2010 saakka. Tarkasteltavat toiminnot ovat suunnittelu/ asiantuntijapalvelut, hoito, ylläpito ja investoinnit. Kehittämistyön tavoitteena eurakassa on lisäksi, että Tiehallinnon hankintatoiminnassa on siirrytty sähköiseen kaupankäyntiin hankintastrategian linjausten mukaisesti vuoden 2006 loppuun mennessä. Vuonna 2010 käytössä ovat yhteiskäyttöiset tietovarastot ja tieto on avoimen infra-alan tietomallin mukaista. Tietopalvelua hoitavat tietopalveluntoimittajat. Hankinnassa käytetään hankintapalvelukonsultteja, jotka tekevät erityyppisiä hankintaan liittyviä tehtäviä tilaajalle. Kunnossapidon alueurakat ovat pitkäkestoisia, 7-10 vuoden pituisia. Ylläpitoja perusinvestointikohteita voidaan niputtaa useamman perättäisen vuoden ajalta kokonaisuudeksi, jonka suunnittelu ja toteutus kilpailutetaan erikseen yhtenä kokonaisuutena. Urakat ovat yleensä toimivuusvaatimusperusteisia. Työkoneissa on käytössä automaattisia koneohjausjärjestelmiä. Laadunvarmistuksessa ja -valvonnassa hyödynnetään koneautomatiikkaa, mobiilisuutta sekä digitaalista kuvausta. Askellusten ensimmäisessä vaiheessa vuosina sähköinen kaupankäynti on suurelta osin yksisuuntaista ja pääasiallisesti Tiehallinnon suunnasta toimivaa. Ensimmäisessä vaiheessa tärkein askellus on siirtyminen valtakunnallisesti sähköisen kauppapaikan käyttöön. Urakoitsijoiden ja palveluntoimittajien koulutus sähköiseen hankintatoimeen on myös keskeisiä tehtäviä. Toisessa vaiheessa vuosina sähköinen kaupankäynti laajenee myös urakoitsijoiden ja muiden palveluntoimittajien suunnasta toimivaksi. Tarjoukset jätetään sähköisesti, jolloin niiden käsittely, valinta- ja vertailumenettely voidaan sähköistää. Tiehallinnolla on käytössä oma yhteiskäyttöinen tietovarasto, mikä on askellus kohti liikenneinfra-alan yhteiskäyttöistä tietovarastoa. Kolmannessa vaiheessa vuosina sähköinen kaupankäynti on täysin vuorovaikutteista tilaajien ja palveluntoimittajien sekä eri palveluntoimittajien kesken. Liikenneinfran yhteiskäyttöisessä tietovarastossa on eri liikennemuotojen infraan ja liikenteeseen liittyvää tietoa, mikä helpottaa esimerkiksi liikennejärjestelmään liittyvien kuljetus- ja matkaketjujen suunnittelua. Tienpitoa osana liikenneväylienpitoa suunnitellaan pitkäjänteisesti hallituskausittain. Tienpidon investointiohjelmasta päätetään osana kaikki liikennemuodot kattavaa investointiohjelmaa. Tienpidossa on siirrytty nykyistä enemmän hallittuun, elinkaarikustannukset optimoivaan tienpitoon. Koska pitkäkestoisiin palvelusopimuksiin sisältyy ajatus siitä, että palveluntuottaja voi päättää vuosittaisista toimenpiteistä esimerkiksi toimivuusvaatimusten toteuttamiseksi, on Tiehallinnon ohjaus- ja tavoitejärjestelmää uudistettava vastaamaan käytännön hankintatoimintaa.

6 Tolonen 4 Hannu, Perälä Martti, Annamaa Päivi: eentreprenad e-urakka elektronisk -sähköinen upphandlingsverksamhet. Helsingfors Vägförvaltningen, Upphandlingsprocessen. Vägförvaltningens hankintatoimi utredningar 36/ s. + bilagor 3 s. ISSN , ISBN X, TIEH Nyckelord: Upphandling, väghållning, strategi, elektronisk handel, datalager, datatjänster SAMMANFATTNING Målet för att beskriva verksamhetsmodellen för den elektroniska upphandlingsverksamheten eentreprenad har varit att beskriva upphandlingsverksamhetens omvärld och de verksamhetsmodeller som används inom upphandlingen, när de möjligheter som informations- och kommunikationsteknologin (ICT) skapat används heltäckande. Verksamhetsmodellen för den elektroniska upphandlingsverksamheten har beskrivits fram till De funktioner som granskas är planering/experttjänster, drift, underhåll och investeringar. Målet för utvecklingsarbetet inom eentreprenad är dessutom att man inom Vägförvaltningens upphandlingsverksamhet har övergått till elektronisk handel enligt riktlinjerna i upphandlingsstrategin fram till slutet av År 2010 används gemensamma datalager, och informationen stämmer överens med datamodellen för den öppna infrabranschen. Datatjänsterna sköts av dataserviceleverantörer. Inom upphandlingen används upphandlingsservicekonsulter som gör olika slags uppgifter i anknytning till upphandling åt beställaren. Områdesentreprenaderna inom drift och underhåll är långvariga, 7 10-åriga. Underhålls- och grundinvesteringsobjekt kan för flera på varandra följande år slås samman till en helhet, där planeringen och genomförandet konkurrensutsätts skilt som en helhet. Entreprenaderna baserar sig vanligen på krav på funktionsduglighet. I arbetsmaskinerna används automatiska maskinstyrningssystem. I fråga om kvalitetssäkring och -övervakning utnyttjas maskinautomatik, mobilitet och digital fotografering. I den första fasen är den elektroniska handeln till stor del enkelriktad och fungerar huvudsakligen från Vägförvaltningens håll. Det viktigaste steget i den första fasen är att övergå riksomfattande till elektronisk handel. En central uppgift är också att utbilda entreprenörerna och serviceleverantörerna i elektronisk upphandlingsverksamhet. I den andra fasen utvidgas den elektroniska handeln till att fungera också från entreprenörernas och övriga serviceleverantörers håll. Anbuden lämnas elektroniskt, varvid handläggningen samt val- och jämförelseförfarandet kan ske elektroniskt. Vägförvaltningen har ett eget gemensamt datalager, vilket är ett steg i riktning mot ett gemensamt datalager för trafikinfrabranschen. I den tredje fasen är den elektroniska handeln helt växelverkande mellan beställarna och serviceleverantörerna samt mellan olika serviceleverantörer. I trafikinfrabranschens gemensamma datalager finns uppgifter i anknytning till olika trafikformers infrastruktur och trafiken, vilket gör det lättare att planera transport- och reskedjor i anknytning till trafiksystemet. Väghållningen, som en del av trafikledshållningen, planeras långsiktigt enligt regeringsperiod. Beslut om investeringsprogrammet för väghållningen fattas som en del av investeringsprogrammet för alla trafikformer. Man har inom väghållningen gått över till en mera balanserad väghållning som optimerar livscykelkostnaderna. Eftersom det i långsiktiga serviceavtal ingår en tanke om att serviceproducenten kan besluta om årliga åtgärder t.ex. för att genomföra funktionskraven, måste Vägförvaltningens styr- och målsättningssystem förnyas så att det motsvarar den praktiska upphandlingsverksamheten.

7 e-urakka Tolonen Hannu, -sähköinen Perälä hankintatoimi Martti, Annamaa Päivi: econtract electronic procurement. Helsinki Finnish Road Administration. Finnra reports 36/ p. + app. 3 p. ISSN , ISBN X, TIEH Keywords: Procurement, road management, strategy, electronic business, databank, information service ABSTRACT The purpose of this description of the functional model of econtract, electronic procurement, is to illustrate the operating environment and functional models in procurement when the opportunities created by information and communication technology (ICT) are being fully utilized. The functional model of electronic procurement is described up to the year The description focuses on design/expert services, operation, maintenance, and investments. Another purpose of the development of econtract is to transfer to electronic business in all procurements of the Finnish Road Administration by the end of 2006, in line with the electronic procurement strategy. In 2010, databanks and information are in joint use, in accordance with the information model of open infra domain. Information service is supplied by service providers. Procurement consultants are used in procurements, and they carry out various types of tasks linked with procurements, as required by the customer. Regional maintenance contracts cover a long period of time, about 7-10 years. Maintenance and basic investment targets can be combined, for several consecutive years, in an entity the design and implementation of which is procured as one entity. Generally, the contacts are based on performance requirements. Relevant engines are equipped with automatic engine control systems. Machine automation, mobility, and digital imaging are utilized in quality assurance and control. During the first stages in , electronic business is largely one-way and the Road Administration is the main originator. The most important step in this first stage is the transfer to national electronic business site. The training of contractors and service providers in the use of electronic procurement is also an important task. During the second stage in , electronic business is expanded into two directions so that also the contractors and other service providers can act as the originators. Offers are submitted electronically which means that their processing, selection, and comparison can be carried out electronically. The Finnish Road Administration has its own database in joint use, which is a step towards a joint database for the entire transport infrastructure. In the third stage in , electronic business is fully interactive between customers and service providers as well as amongst the various service providers. The joint database of transport infrastructure contains information connected with the infrastructure of the various modes of transport and traffic, which will facilitate the planning of transport and travel chains linked with the traffic system, for instance. Road management as a part of traffic route management is planned in the long term during each term of government. Decisions on the investment programme of road management are taken as part of an investment programme covering all modes of transport. Road management involves, at present, a more controlled approach that optimizes management costs during the lifespan of infrastructure. As long-term service contracts include the idea of the service provider being able to decide on annual measures, e.g. in order to implement functionality requirements, the control system and objectives of the Finnish Road Administration have to be renewed to comply with practical procurement activities.

8 6 e-urakka -sähköinen hankintatoimi

9 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 7 ESIPUHE eurakan -sähköisen hankintatoimen toimintamallikuvauksen tavoitteena on ollut kuvata sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä tienpidon eri toimintojen (suunnittelu, hoito, ylläpito ja investoinnit) toimintamalleja vuonna 2010 sekä askelluksia siihen. eurakka on osa Tiehallinnon eprojektisalkkua. Raportissa esitettyjä tiepidon tavoitetilaan kuvattuja asioita ei ole vielä kaikilta osin lopullisesti päätetty Tiehallintotasolla ja ne voivat joiltakin osin tarkentua myöhemmin. Työtä varten haastateltiin useita asiantuntijoita Tiehallinnon eri toimialoilta. Luonnosvaiheessa toimintamallikuvauksesta hankittiin laajalti lausuntoja Tiehallinnon sisältä. Saatujen lausuntojen perusteella toimintamallikuvausta korjattiin ja täydennettiin. Työtä on ohjannut eurakan projektipäällikkö Hannu Tolonen Tiehallinnon Oulun tiepiiristä. Konsultteina ovat työssä toimineet dipl.ins. Martti Perälä ja dipl.ins. Päivi Annamaa Plaana Oy:stä. Helsingissä toukokuussa 2005 Tiehallinto Hankintaprosessi

10 8 e-urakka -sähköinen hankintatoimi

11 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 9 SISÄLTÖ 1 TAVOITTEET 11 2 KÄSITTEISTÖN MÄÄRITTELYÄ Palveluntoimittajien nimikkeistöä Tietopalvelun nimikkeistöä 12 3 eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA Yleistä Kuvaus toimintaympäristöstä 2010 /3/, /4/ Tiedonhallintaa Sähköinen tienpidon hankinta Sähköinen hankintatoimi (eurakka) Toimittajavaatimukset tienpitopalvelujen hankinnassa TIETOPALVELUT Yleistä Lähtöolettamuksia Tiedon keruu ja ylläpito Tietovarastot Tiedon jalostus Tietoverkot Johdanto Internet Extranet Intranet 22 5 TIENPIDON SUUNNITTELUN TOIMINTAMALLI Tilaajan toimintamalli Lähtöolettamuksia Suunnittelupalveluiden hankinta Sopimuksen tekeminen Työn ohjaus ja laadunvalvonta Työn vastaanotto ja työn päättäminen Toimijoiden toimintamalli Tutustuminen tarjontaan ja tarjouksen tekeminen Työn toteuttaminen ja laadun hallinta Tietopalvelut 27 6 HOIDON JA KUNNOSSAPIDON TOIMINTAMALLI Yleistä Tilaajan toimintamalli Lähtöolettamuksia Kohteen ja urakan määrittely Sopimuksen tekeminen ja hallinta Työn laadun valvonta ja urakan seuranta Työn vastaanotto Toimijoiden toimintamalli Tutustuminen urakoihin Tarjouksen tekeminen Työn toteuttaminen ja laadunhallinta Tietopalvelut 32

12 10 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 7 YLLÄPIDON TOIMINTAMALLI Yleistä Tilaajan toimintamalli Lähtöolettamuksia Sopimuskohteen määrittely Sopimuksen tekeminen ja hallinta Työn laadun valvonta ja urakan seuranta Työn vastaanotto Toimijoiden toimintamalli Tutustuminen tarjontaan Tarjouksen tekeminen Työn toteuttaminen ja laadunhallinta Tietopalvelut 37 8 INVESTOINTIEN TOIMINTAMALLI Tilaajan toimintamalli Lähtöolettamuksia Urakan määrittely Sopimuksen tekeminen Työn laadunvalvonta, urakan seuranta Työn vastaanotto Toimijoiden toimintamalli Tutustuminen kilpailtaviin urakoihin Tarjouksen tekeminen Työn toteuttaminen, laadunvalvonta Työn luovutus Tietopalvelut 42 9 TIENPIDON OHJAUS Nykytilanne Tilanne vuonna ASKELLUKSET VUOTEEN Yleistä Askellukset vuosina 2005 ja Askellukset vuosina 2007 ja Askellukset vuosina 2009 ja RISKIT LÄHTEET LIITTEET 50

13 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 11 TAVOITTEET 1 TAVOITTEET eurakka -sähköisen hankintatoimen toimintamallikuvauksen tavoitteena on kuvata hankintatoimen toimintaympäristöä ja hankinnassa käytettäviä toimintamalleja silloin, kun informaatio- ja viestintäteknologian (ICT) mahdollisuudet ovat käytössä. Tarkasteltavat toiminnot ovat suunnittelu/asiantuntijapalvelut, hoito, ylläpito ja investoinnit. Tämän tavoiteosan toteuttaminen on eurakan kokonaistavoitteissa osa A. Tavoitetarkastelu tehdään skenaariotyöskentelymallilla kuvaten tavoitteelliset toimintamallit vuonna Tämän jälkeen esitetään askellukset vuoteen 2010 sähköiseen hankintatoimeen siirtymisessä niillä olettamuksilla, mitkä on johdettavissa nykyisestä hankintastrategiasta. Hankintastrategian päivittäminen vuodesta 2008 eteenpäin tehdään aikanaan erillisenä strategiatyönä. Liitekuvassa 1 (liite 1) on esitetty eurakan toimintamallin ja tietotarpeiden määrittämisen vaiheistus. Tässä raportissa oleva kuvaus on liitekuvassa esitetty vaihe 1 ja joiltain osin vaihetta 2 (roolit ja toiminnot). Liitekuvan 1 vaiheet 2 ja 3 tehdään alkuperäisen aikataulun mukaan tämän työn jatkotyönä, joka on ajoitettu koko eurakka -projektissa alkamaan vuoden 2005 alkupuoliskolla ja valmistumaan vuoden 2006 aikana. Toimintamallien kuvauksien periaatteet on esitetty liitekuvassa 2 (liite 1). Liitekuvissa 3-6 on esitetty periaatteellisella tasolla tietotarpeiden ja tietomäärittelyjen lähtökohdat. Tiehallinnon eurakan kehittämistyön tavoitteena on myös, että Tiehallinnon hankintatoiminnassa on siirrytty sähköiseen kaupankäyntiin hankintastrategian linjausten mukaisesti vuoden 2006 loppuun mennessä. Tämän tavoiteosan toteuttaminen on eurakan kokonaistavoitteissa osa B, ja se tehdään jalkauttamalla toimintamalleja käyttäen nykyisiä olemassa olevia tietoteknisiä ratkaisuja sekä tietopalveluja.

14 12 e-urakka -sähköinen hankintatoimi KÄSITTEISTÖN MÄÄRITTELYÄ 2 KÄSITTEISTÖN MÄÄRITTELYÄ 2.1 Palveluntoimittajien nimikkeistöä Tiehallinnon hankintatointa palvelee useita erityyppisiä palveluntoimittajia. Seuraavassa on kuvailtu eri toimittajia. Palveluntuottaja on yleisnimike urakoitsijasta. Palveluntoimittaja on yleisnimike toimittajasta, joka toimittaa tilaajalle palveluja. Hankintapalvelukonsultti (projektinjohtokonsultti) on yleisnimike konsultista, joka tekee tilaajalle erikseen sovittavia hankinnan osatehtäviä kuten esimerkiksi suunnitteluttamista, kilpailuttamista, rakennuttamista ja valvontaa. Hankintapalvelukonsultti toimii tilaajan edustajana palveluntuottajaan päin. Tietopalveluntoimittaja voi olla palvelusuhteessa tilaajaan, urakoitsijaan, aliurakoitsijaan, konsulttiin tai palveluntoimittajaan. Tiedon keruu, prosessointi, jalostus, jakelu, ylläpito sekä tietojärjestelmät ja niiden jatkuva kehittäminen kuuluvat tietopalveluntoimittajan vastuulle. Isännöitsijäpalveluntoimittaja on kokonaisvastuullinen, usein pitkäaikainen toimittaja, joka tilaajan nimiin vastaa, sopimusten allekirjoittamista lukuun ottamatta, kaikista hankintaan liittyvistä asioista koko hankinnan ajan ohjelmoinnista urakan toteutuksen valvontaan. Isännöitsijä hoitaa hankintapalvelukonsultin, projektinjohtokonsultin ja asiantuntijakonsultin tehtäviä. 2.2 Tietopalvelun nimikkeistöä Tietopalveluihin liittyen on käytetty seuraavaa nimikkeistöä: Raaka data on mittauksista yms. saatavaa aineistoa, joka on jalostettava jatkokäyttöä varten. Tarjouspyyntötietokanta on tarjouspyyntöaineiston osaksi koottu tietokanta urakasta. Tarjoustietokanta on tarjousaineiston osaksi koottu tietokanta urakasta. Sopimustietokanta on sopimusaineiston osaksi koottu tietokanta urakasta. Tietovarasto on tietokantoja sisältävä tietomassa, josta kootaan palvelutietokantoja erilaisiin tarpeisiin. Kanssakäymisportaali on tietoverkkopohjainen liityntäpinta, jonka kautta tilaajat, konsultit ja urakoitsijat voivat rakentaa sopimukseen liittyvän tiedonvälityksen. Portaalin kautta voidaan välittää niin dokumentteja, taulukoita, kuvia kuin tietomassoja. Sähköinen allekirjoitus on tietoverkossa tehty allekirjoitus, jota tarvitaan mm. tarjouspyynnössä ja tarjouksessa vahvistamaan asiakirjojen sitovuus. Sähköinen allekirjoitus on edellytys sille, että tarjouskierroksessa ei tarvitse laittaa paperilla olevaa allekirjoitusta. Sähköinen allekirjoitus on kehitettävä yhteisillä periaatteilla koko valtion hallintoon. /1/ Tietoverkkoihin liittyvää termistöä on kuvailtu kohdassa 4.6.

15 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 13 eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA Yleistä Lähtökohdat Tiehallinnon hankintatoimen kehittämiselle on luotu Tiehallinnon toimintastrategiassa (2002), hankintastrategiassa (2003), tiedon hallinnan visiossa 2007 ja tiedon hallinnan strategiassa vuoteen Keskeistä edellä olevissa strategioissa on, että tiedon hallinnan kehittäminen ja yhteiset tietovarastot tulevat olemaan keskeisessä asemassa Tiehallinnon hankintatoimen kehittämisessä. Tulevaisuudessa Tiehallinnon toiminta keskittyy nykyistä enemmän strategisen tason osaamiseen sekä hankinnan kokonaisuuksien hallintaan. Tarvittavat palvelut ostetaan pääasiallisesti ulkopuolisilta toimijoilta ja tuottajilta. Innovatiivisuuteen kannustavat, toimivuusvaatimusajatteluun perustuvat hankintamenettelyt ovat käytössä. /2/ Kohdassa 4 on kuvattu tiedonhallintaa ja infra-alan toimintaa yleisellä tasolla vuonna Lisäksi on kuvattu sähköistä hankintatointa ja sähköistä tienpidon hankintaa. 3.2 Kuvaus toimintaympäristöstä 2010 /3/, /4/ Toiminta infra-alalla on nykyistä markkinaehtoisempaa. Kehittyneet teknologiat ovat tuoneet mukanaan uusia toimintamalleja. Tilaajan toiminta on läpinäkyvää ja palveluntuottajat ja -toimittajat tarjoavat uusia palvelutoimintatapoja. Tuotantoprosesseissa (suunnittelu, rakentaminen, hoito ja ylläpito) painopiste on elinkaari- ja ekoteknologioissa. Elinkaari- ja ekoindikaattorit ovat vahvasti mukana myös tarjousten arviointiperusteissa. Suunnittelussa ovat käytössä virtuaalimallit ja >3D-mallinnus. Kuva 1. Hankinnan toimintaympäristö.

16 14 e-urakka -sähköinen hankintatoimi eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA 2010 Mobiiliteknologia on käytössä tiedonsiirrossa, hankintatoimessa, työkoneiden ohjauksessa, laadunvarmistuksessa ja -valvonnassa. Tiedon keruu, prosessointi, jalostus ja jakelu ovat pitkälle automatisoituja ja alalla toimii tietopalveluntoimittajia. Hankintaprosessissa on käytössä automaatiosovelluksia. Urakkatarjouspyynnöt, tarjousten tekeminen ja tarjousten arviointi suoritetaan sähköisesti. Sopimuksen hallinta ja kanssakäyminen sopimuskumppaneiden kanssa hoidetaan ydinosiltaan sähköisesti. Tässä ovat käytössä erilaiset kanssakäymisportaalin muodot: projektiportaalit, tietopalveluratkaisut sekä mobiilit toimintamallit. Koneautomaatiota käytetään hyväksi tuotanto- ja hoitoprosesseissa ja työkoneita voidaan ohjata numeerisesti. Automaation hyödyntäminen tehostaa prosesseja, helpottaa tiedonkeruuta ja hoidon oikea-aikaisuutta sekä vähentää laatupoikkeamia. Laadunvarmistus ja -valvonta ovat pitkälle automatisoituja /5/. Sensoriteknologiaa on käytössä rakenteiden kunnon ja liikenteen palvelutason automaattisessa seurannassa. Rakenteiden kuntoa voidaan seurata ainetta rikkomattomilla menetelmillä mm. silloissa, tierakenteissa ja päällysteissä (maatutkat, siltatutkat, sensoriteknologia). Digiroadin kautta ensimmäiseksi valmistuu liikenteen seurantajärjestelmä suurimmille kaupunkiseuduille. Tieliikenteen ohjaus on älykästä. Mobiiliratkaisujen avulla ajoneuvoihin voidaan saada ajantasaista keli- ja liikennetietoa (navigointijärjestelmät ovat jo perusvarusteena autoissa). Digiroadin jatkovaiheen Digi-infran kehittämistyö on jo käynnistynyt tavoitteen ollessa vuosissa Tiedonhallintaa 2010 Tiedonhallinnalla tuetaan tarvelähtöistä toimintamallia. Kokemusperäinen ns. hiljainen tieto on muuttunut näkyväksi, kaikkien saavutettavissa olevaksi. Ihmisten ja tavaroiden liikkumisen tiedonhallintaa matka- ja kuljetusketjupohjalta painotetaan ajoneuvojen määrätietojen sijasta. /3/, /6/ Kuva 2. Hankittavat tietopalvelukokonaisuudet ovat laajoja (alkuperäinen kuva LVM:n linjaukset tiedon yhteiskäyttöisyydelle ja palvelurakenteille).

17 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 15 eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA 2010 Tietokannat ja -palvelut ovat yhteiskäyttöisiä ja alalla toimii tietopalveluntoimittajia. Tietopalveluissa on siirrytty laajempisisältöisten ja ajaltaan pitempikestoisten tietopalvelujen ostamiseen. Tiehallinto ei kehitä enää omia erityisiä tietojärjestelmiä, vaan ostaa tarvitsemansa tiedon tietopalveluna. Yhteiskäyttöisiä tietovarastoja ovat mm. Tiestöä ja liikennettä koskevat tietorekisterit Hankintatoimen tukitietokannat Urakoitsija- ja konsulttirekisteri Urakoitsijoiden palaute- ja luokittelutietokanta Laatuvaatimustietokanta Hintatietokanta ja palvelu Toimintaympäristöä koskevat tietorekisterit Muiden toimijoiden yhteiskäyttöiset tietovarannot. Paikkaan sidotun tiedon hallinta tapahtuu karttapohjaisesti. Todentamisessa digitaalinen video- ja stillkuva ovat päivittäisessä käytössä - kuvasta on muodostunut yksi tietolaji. Käytettävät ohjelmat ja niihin liittyvät tiedon hallinnan ratkaisut kommunikoivat tehokkaasti keskenään. Tiedon keruu, prosessointi, jalostus ja jakelu ovat pitkälle automatisoitua. Tiedon elinkaarenaikainen hallinta on mahdollista. Kuva 3. Tiedonhallinnan kokonaisuutta /3/. 3.4 Sähköinen tienpidon hankinta 2010 Uudet teknologiat ovat muuttaneet toimintatapoja tienpidon hankinnassa. Sähköinen tienpidon hankinta tarkoittaa tarvelähtöistä hankintaa, jossa laajassa mittakaavassa hyödynnetään uutta teknologiaa. Tiehallinto on osallistunut yhteisen, avoimen infra-alan tietomallin kehittämiseen. Hankinnassa edellytetään, että kaikki saatava tieto on yhteisen tietomallin mukaista.

18 16 e-urakka -sähköinen hankintatoimi eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA 2010 Infrahankkeen tuotantoprosessi 3-D Lähtötietojen hankinta 3-D Suunnittelu 3-D Työmaan ohjaus 3-D Laadun tarkastus 3-D Käytettävyysmittaukset 3-D Maastomalli 3-D Suunnitelmamalli 3-D Toteutusmalli 3-D Toteutumamalli 3-D Ylläpitomalli Hankkeen vaihetta vastaava tuotemalli Kuva 4. Tuotemallinnuksen kehittyminen /4/. Lisäksi hankinnassa ovat käytössä vuorovaikutusmallit, joiden avulla yhteistyö markkinoiden kanssa saadaan tiiviimmäksi. Tienpitoon on saatu aikaan luottamuksellinen yhteistoimintakulttuuri, mikä tarkoittaa urakoitsijoiden ja konsulttien tiiviimpää yhteistyötä sekä konsulttien muodostamien yhteenliittymien tuottamia palveluita tilaajalle. Sähköisessä hankintaprosessissa hyödynnetään mahdollisimman laajasti ja tehokkaasti sähköistä verkostotoimintaa sekä informaatio- ja viestintäteknologiaa (ICT). Teihin ja liikenteeseen liittyvien tietolajien sähköisellä hallinnalla mahdollistetaan kokonaishintaiset laatu-, toimivuus- ja palvelutasosopimukset. Sähköistä tienpidon hankintaa kuvaavat seuraavat asiat: Teihin ja liikenteeseen liittyviä tietolajeja (a, b, c; kuva 5) hallitaan tietokantojen, digitaalisten kuvien ja -videoiden sekä internet -tekniikoiden avulla. Tiedon hallintaan ja tuottamiseen (keruu, prosessointi, jalostus, jakelu) ovat omat toimijansa. Palvelukokonaisuudet voivat olla laajoja, yksi toimija voi vastata esimerkiksi keruusta ja prosessoinnista. Sopimuskauden alussa ja lopussa tarkistetaan a-, b- ja c-tietojen tila. Urakoitsijalla on sopimuskauden aikana velvollisuus päivittää tietojen tilaa tilaajan tarpeiden mukaan. Tiehallinto tilaa tietopalvelun osana kokonaispalvelua urakoitsijalta. Hankinta- ja palvelusopimukset ovat kestoltaan yleensä yli 5 vuotta. Sopimukset perustuvat toimivuus-, laatu- ja/tai palvelutasovastuuseen. Laadunvarmistus kuuluu urakoitsijalle tai palveluntuottajalle. Myös Tiehallinto ja tienkäyttäjät suorittavat osaltaan laadunvalvontaa.

19 e-urakka -sähköinen hankintatoimi 17 eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA 2010 a) liikenne-, tie- ja kuntotiedot b) maanpäälliset, näkyvät rakenteet c) maan alla olevat rakenteet Hankintasopimus / palvelusopimus -a). -b) -c) > vuotta SOPIMUSPERUSTEITA - laatuvastuu - toimivuusvastuu - palvelutasovastuu MARKKINOIDEN HALLINTA Laadun valvonta urakoitsija/palveluntuottaja tiehallinto tienkäyttäjät Lähtötilanne Lopputilanne -a). -b) -c). Kuva 5. Sähköisen tienpidon hankinnan idea. 3.5 Sähköinen hankintatoimi (eurakka) 2010 Hankinnan kehittämiseen liittyy keskeisesti sähköinen kaupankäynti. Tavoitteena on tehostaa tarjoustoimintaa ja laadunhallintaa sekä automatisoida tietojen keruuta, käsittelyä ja jakelua. Pääosin verkossa tapahtuvalle sähköiselle kaupankäynnille ovat tunnusomaisia seuraavat asiat ja toiminnot: Sähköiset tienpidon suunnitelmat ja hankintaohjelmat Kaikki hankkeiden lähtö-, oheis- ja taustamateriaali sähköistä Sähköiset tarjouspyynnöt ja -asiakirjat Tarjousten tekeminen ja jättäminen sähköistä ja dokumentoitua Sähköinen, verkossa tapahtuva tarjousten arviointi ja analysointi Sopimusten hallinta ja yhteistyö sähköistä, verkossa tapahtuvaa Sähköinen maksuliikenne Automatisoitu laadunvalvonta ja sitä koskeva tiedonkeruu, jalostus, jakelu Sähköinen tiestötiedon ylläpito (mobiilit toimintamallit). Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) 4. Tiedon hankinta Sopimus & sopimusneuvottelu Tarjouspyyntö 3. Tarjouspyynnön valmistelu Työn käynnistäminen Tarjous Kuva 6. Sähköisen hankintatoimen kokonaisuus.

20 18 e-urakka -sähköinen hankintatoimi eurakka SÄHKÖISEN HANKINTATOIMEN KUVAUS VUONNA 2010 Sähköisestä hankintatoimesta saadaan paras kokonaishyöty siinä vaiheessa, kun koko ketju toimii sähköisesti. 3.6 Toimittajavaatimukset tienpitopalvelujen hankinnassa 2010 Tienpitopalvelujen hankinnassa Tiehallinto edellyttää, että palveluntoimittajilla on eri tehtävissä seuraavat pätevyydet /7/ tai muu vastaava pätevyys: RALA:n hyväksymä pätevyys tai muu vastaava näyttö pätevyydestä on kaikilla Tiehallintoon urakkasopimussuhteessa olevilla päätoteuttajilla sekä näiden yritysmäisesti, omassa työjohdossaan toimivilla aliurakoitsijoilla. RALA:n yritystasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö (esimerkiksi soveltuva ISO 9000 sertifikaatti) on kaikilla Tiehallintoon urakkasopimussuhteessa olevilla päätoteuttajilla sekä suuria, hankkeenomaisia aliurakoita toteuttavilla aliurakoitsijoilla (esim. silta) ja kriittisiä erikoistöitä suorittavilla pää- ja aliurakoitsijoilla. Siltojen erikoisrakenteiden osalta hyväksyntämenettelyssä jatketaan yhteistyötä SFS Inspecta Sertifiointi Oy:n kanssa. RALA:n työmaatasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö on kaikilla itsenäisesti omassa työjohdossaan toimivilla aliurakoitsijoilla. Pääurakoitsijan tai jonkin aliurakoitsijan työnjohdon alaisena toimivalta pienurakoitsijalta ei edellytetä omaa hyväksyntää, vaan tämän odotetaan kytkeytyvän työtään johtavan tilaajansa toimintajärjestelmään tai laadunhallintajärjestelmään. RSA (RAKLI-SKOL-ATL) hyväksyntä tai muu vastaava näyttö (esimerkiksi soveltuva ISO 9000 sertifikaatti) on kaikilla Tiehallintoon sopimussuhteessa olevilla suunnittelun päätoteuttajilla sekä alan suunnittelutyötä tekevillä alikonsulteilla. Myös muilta asiantuntijapalveluja tekeviltä palvelutoimittajilta edellytetään muu vastaava näyttö tai hyväksyntä. RALA:n palautejärjestelmää käytetään pääurakoitsijan sopimuksen kautta velvoitettuna hankintaketjun eri portaissa siten, että palaute annetaan kaikesta itsenäisestä yritysmäisestä aliurakoinnista. Tiehallinto antaa pyynnöstä jokaiselle palveluntoimittajalle, jolla on tehtävän suorittamista varten edellä esitetty pätevyys, käyttöoikeuden (käyttäjätunnus ja salasana) Tiehallinnon kauppapaikkasivuille extranetiin.

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA AVAINASEMASSA YHTEISKUNNALLISTEN TOIMINTOJEN MAHDOLLISTAJANA Rakennetun infrastruktuurin

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Digitalisaatio infra-alalla

Digitalisaatio infra-alalla Digitalisaatio infra-alalla Pasi Nurminen Destia palveluita suunnittelusta kunnossapitoon Mallipohjainen rakentaminen Tietomalli Tuotteen/rakennelman esittäminen digitaalisessa muodossa, kolmiulotteisesti,

Lisätiedot

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille

Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Luonnos 7.8.2014 1 Liikennevirasto, Johtoryhmä 26.11.2015 Käsittelymuistio Digitalisaatiohankkeen suunnitelman hyväksyntä ja osahankkeiden käynnistysvaltuuksien myöntäminen ohjausryhmille Markus Melander

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Infra 2010 -pilotti:

Infra 2010 -pilotti: 1(12) Infra 2010 -pilotti: Ylläpito- ja hoitoprosessin testaaminen yhteisurakassa - Kuusamon pilotti 2(12) 1. TAUSTA Infra 2010 -pilottien suuntaaminen siten, että tarkastellaan kokonaisuutta, sen osia

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa

Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Uusiomateriaalien käyttö rakentamisessa miten huomioitava suunnitteluprosessissa Kristiina Laakso, Liikennevirasto Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016 UUDISTUNUT LIIKKUMISEN JA LIIKENTEEN EKOSYSTEEMI Liikenneviraston

Lisätiedot

Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat

Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat Digi Roadshow Kuopio 23.4.2015 Jaakko Rintamäki Ympäristösi parhaat tekijät Sito? 2 Infrajohtamisen konsultointi

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Iin alueurakka hankintapilotti

Iin alueurakka hankintapilotti Iin alueurakka 2016-2021 hankintapilotti URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA TAVOITE Tavoitteena on testata vaiheiden 2 ja3 kokonaisvaltaista sähköistä toimintamallia TAVOITE

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015 Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset Ismo Kohonen 14.10.2015 Kilpailutettavat alueurakat Maanteiden hoito toteutetaan täysin urakoimalla Urakat ovat monivuotisia, laajoja palvelusopimuksia

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 1 HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 17.5.2005 Tiehallinnon rooli ja vastuu osaamisen kehittämistä Pauli Velhonoja Tiehallinto / Asiantuntijapalvelut 32 Vuorovaikutuskenttä ASIAKKAAT ovat niitä, joiden tarpeisiin

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari Kansallinen tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Pohjoismainen tiemerkintäseminaari 8.-9.2.2011 Rovaniemi Arktikum Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 1 ARCTIC AREA Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 2 Pohjois Suomen kansainväliset

Lisätiedot

MHS 7/2016 Asia nro 115

MHS 7/2016 Asia nro 115 Muistio 1 (5) 21.1.2013 179/2016 MHS 7/2016 Asia nro 115 Tarjousten arviointi ja vertailu: Uudenmaan liiton ICT-palvelujen kilpailutus vuosille 2017-2018 Tarjouskilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Informatica-konsultointi.

Informatica-konsultointi. Informatica-konsultointi. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/29419846.aspx Ulkoinen hankinta ID 46310-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle

Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Tutkimusrahoittajien ja tiedejulkaisujen vaatimukset aineistonhallinnalle Katja Fält FT, tieteenala-asiantuntija Katja.Falt@uta.fi 26.10.2015 TIETOARKISTO www.fsd.uta.fi Aineistonhallinta Aineistonhallinnalla

Lisätiedot

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen

Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Hallinnon tietoympäristön muuttuminen ja sähköinen säilyttäminen Valtio expo 20.5.2014 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Haaste: Information Tsunami : Gartner Says One Third of Fortune

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL LISÄKIRJE NRO 1 1 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN ASIANTUNTIJAPALVELUJEN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Digitalisoituvan liikenteen tulevaisuusnäköaloja Pirkanmaalla Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Teknologioiden valtavirtaistuminen 2 Tulevaisuus on muutakin kuin teknologiaa Arvo 1 Arvo

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Online-hanketyöpaja innovaatioiden siirto -hanketta valmisteleville 24.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa tehdään, jotta tuotokset

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tilaajan näkökulma Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä 6.11.2015 Liikennevirasto: Fiksut väylät älykäs liikenne Koko yhteiskunnan käyttöön avattu tieto luo uusia palveluita,

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN 1 (9) VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus Johtaja Hannu Sirén 22.11.2011 Tieto, tietojärjestelmät ja ICT-panokset ovat yhä keskeisempiä korkeakoulujen

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, Laura Kuistio

Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, Laura Kuistio Hankintojen kategorisointi ja työnjako, case Liikennevirasto Valtion hankintapäivä, 9.2.2016 Laura Kuistio Valtion hankintakategoriat Kategoria Eurot v. 2014 Toimitilat ICT-hankinnat Matkustuspalvelut

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma 2: Hyödynnetään avointa, omaa ja yhteistä tietoa Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma JulkICT-osasto Tietojen hyödyntämisen ja tietojohtamisen yleinen tavoite 2: Hyödynnetään

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa

Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa INFRA2010 KEHITTÄMISOHJELMAN LOPPUSEMINAARI 5.11.2008 Konenäön hyödyntämismahdollisuudet teiden ylläpidossa ja hoidossa SEPPO ROPPONEN, Intopii Oy Sisältö Esiselvityksen tavoitteet ja osallistujat Mitä

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoito 2017 2019 (optio 2020-2022) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoidon toiminta ja laatusuunnitelmamalli, talvihoito 2017 2022, Akaa SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 1 0.1 LAATUSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka

Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Uusi vetovoimainen ja ostovoimaa pysäyttävä kauppapaikka Loviisan sisäänajoväylän alueelle sopivan ratkaisun kehittäminen ja toteuttaminen v. 2015 mennessä. Fredrik Pressler 6.5.2013 1 Kehitettävä alue

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen.

WG1 DEC2011 DOC5a annexe A. Ohjeelliset kuvaimet koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen. WG1 DEC2011 DOC5a annexe A koulutuksen järjestäjien käyttöön vastakkaisia väittämiä hyväksi käyttäen Toinen luonnos Laatuvaatimukset - suunnittelu järjestäjä kuvata Onko koulutuksen järjestäjällä näyttöä

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Mikä on digitaalinen suunnitelma. Petri Niemi Finnmap Infra Oy

Mikä on digitaalinen suunnitelma. Petri Niemi Finnmap Infra Oy Mikä on digitaalinen suunnitelma Petri Niemi Finnmap Infra Oy Taustaa Julkaistu 25.2.2016 23.8.2016 DIGITAALISTEN PÄÄLLYSTEURAKOIDEN TYÖPAJA 2 Digitaalinen päällystyssuunnitelma 23.8.2016 DIGITAALISTEN

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus.

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus. Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/35210745.aspx Ulkoinen hankinta ID 3859-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot