Hankinnan toimintalinjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012"

Transkriptio

1 Hankinnan toimintalinjat

2 Esityksen sisältö Liikenneviraston hankintojen linjaukset ja hankintakategoriat Hoidon ja käytön hankintojen tavoitteet Laadunvarmistuksen periaatteet Tiestön hoidon hankinnan kehittämiskohteet Muutokset hoitourakoissa alkaen 2

3 Hankinnan toimintalinjojen kehittämisen tavoite Tavoitteena on mahdollistaa tehokas ja tuloksellinen hankintatoiminta seuraavilla tavoilla hankintojen kokonaisuuden hallinnan ja suunnitelmallisuuden lisääminen eri liikennemuotoihin liittyvien hankintakäytäntöjen yhtenäinen linjaaminen hankintojen yhtenäinen ohjeistaminen. * Nämä linjaukset koskevat kaikkia Liikenneviraston hankintoja ja ELY-keskusten infrahankintoja 3

4 Liikenneviraston strategia ASIAKASTA VARTEN TOIMINTAMME TÄNÄÄN NÄKYY HUOMISEN JÄLJISSÄ VÄHEMMÄLLÄ ENEMMÄN, YHTEISTYÖSSÄ IHMISET TEKEVÄT TULOKSEN Hankinnan strategiset painopistealueet LOPPUKÄYTTÄJÄ- NÄKÖKULMA LÄPI TOIMITUSKETJUN TOIMITTAJA- MARKKINOIDEN HALLINTA TEHOKKUUS JA YHTEISTYÖ TOIMITUSKETJUISSA TURVALLISET JA KESTÄVÄT TOIMITUSKETJUT MONIPUOLISET RESURSSIT JA OSAAMINEN Hankinnan strategisten painopistealueiden keskeiset kehittämiskohteet 1. Oikean palvelutason ja laadun määrittely, ohjaaminen ja toteuttaminen läpi toimitusketjun 2. Toimivien markkinoiden edistäminen ja suunnitelmallinen hyödyntäminen Hankinnan strategisten painopistealueiden muut kehittämiskohteet 6. Globaalin toimittajamarkkinanäkökulman edistäminen * Nämä linjaukset koskevat kaikkia Liikenneviraston hankintoja ja ELY-keskusten infrahankintoja 3. Suunnitelmallisuuden 4. Turvallisuuden ja yhtenäisyyden lisääminen lisääminen hankin- toimitusketjuissa noissa sekä parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen toimitusketjuissa 7. Hankinta- ja 10.Kestävän kehityktoimittajayhteistyön sen periaatteiden varmistaminen muuttuvassa edistäminen toimintaympäristössä toimitusketjuissa 8. Innovaatioiden ja uuden teknologian edistäminen 9. Informaation- ja tiedonhallinnan kehittäminen toimitusketjuissa 5. Hankintaosaamisen ja resurssien vahvistaminen ja monipuolistaminen 11.Hankinnan ja toimittajamarkkinoiden hallinnan organisointi toimivaksi kokonaisuudeksi 12.Toimittajaverkoston osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen

5 Hankintakategoriakartta

6 Hoito ja käyttö Sisältää eri väylämuotojen hoidon ja käytön sekä myös sähkön hankinnan. Hankkijoina Liikennevirasto ja ELY / L vastuualueet Hankinnan menettelytapoja: pääsääntöisesti laajat, monivuotiset palvelusopimukset, sähkön hankinta oma lukunsa Hoidon ja käytön hankintoihin käytetään vuosittain n. 360 M. Teiden hoito, n. 175 M Ratojen hoito ja käyttö (pl. sähkö), n. 135 M Vesiväylien hoito, n. 11 M Kanavien käyttö ja hoito, n. 7 M Sähkö, n. 32 M Toimittajamarkkinat: Infra-alan palveluntuottajat ja toimitusketjut

7 Hoidon ja käytön hankinnan tavoitteet 1. Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus Tavoitteet: Tilaajalla on riittävä varmuus palvelun laadusta ja siitä, että laatu vastaa sovittua. Laatuvaatimukset ovat selkeät ja mitattavissa ja niitä tulkitaan yhteneväisesti. Laadunvarmistus on riittävää. Hyvän laadun tuottamiseen kannustetaan. Laatu vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaitten tarpeita. Tilaaja näkyy työmaalla. Rekisterit tukevat laadunvarmistusta. 2. Urakanaikainen tuotantoketjun hallinta Tavoitteet: Koko tuotantoketjun hallinta on riittävällä tasolla ja näkökulma on ulotettu aliurakoitsijoihin asti. Aliurakoitsijoilla on riittävät toimintaedellytykset. Kaikki työmaalla tuntevat tilaajan tavoitteen ja toteuttavat sitä. Sopimustavoitteet valuvat alas asti. 3. Markkinoiden toimivuus ja osaaminen Tavoitteet: Markkinat ovat kestävät ja monipuoliset. Osaavia ja elinkelpoisia toimijoita on riittävästi. Urakat ovat sopivan kokoisia. Urakkakilpailuissa saadaan riittävästi hyviä tarjouksia. Kilpailu on sopivan kireää. Myös tilaajan ja konsulttien osaaminen on riittävää. Kehittämisen askeleet otetaan hallitusti.

8 Laadunvarmistuksen periaatteet 1/2 Kunnossapitourakoissa noudatetaan pääsääntöisesti laatuvastuuperiaatetta. Urakoitsija vastaa tuotteen tai palvelun laadusta, laadunvarmistuksesta ja laadunvarmistustietojen dokumentoinnista sekä laadun raportoinnista tilaajalle. Urakoitsija esittää urakan laadunvarmistusmenettelyt laatimassaan toiminta- ja laatusuunnitelmassa. Laatuvastuuperiaatteesta huolimatta tilaajan on myös omilla toimillaan varmistettava sopimuksen mukaisen laadun toteutuminen. Tilaajan laadunvarmistustoiminta kohdistuu pääosin urakoitsijan laatujärjestelmän ja laatusuunnitelman toimivuuden seurantaan ja toteutuvan laadun tarkistamiseen pistokokein. Tilaaja käyttää valvonnassa tarvittaessa apunaan ulkopuolisena palveluna hankittua hankintapalvelu- tai valvontakonsulttia. 8

9 Laadunvarmistuksen periaatteet 2/2 Tietojärjestelmät helpottavat ja tukevat laadunvalvontaa. Jälkijättöisestä mittaamisesta siirrytään työn ja laadun automaattiseen ja ajantasaiseen raportointiin. Urakoitsijoilta edellytetään riittävää dokumentointia. Urakoiden sisältö ja maksuperusteet (mukaan lukien bonus- ja sanktiomenettelyt) muodostetaan siten, että ne ohjaavat hyvän laadun toteuttamiseen. Urakoitsijalle tulee olla kannattavaa tehdä hyvää laatua. Laatuvaatimukset ovat selkeät ja asetettu siten, että niiden toteutumista voidaan valvoa. Nykyinen laatu ja kuntotila tunnetaan ja sille on olemassa selkeä mittaristo. Kunnossapitourakoita tarjoavilta edellytetään laatusertifikaattia (RALA tai vastaava). Myös tilaajatoiminta on laadukasta. Vaatimukset tilaajan ja konsulttien osaamiselle ovat linjassa urakoitsijoiden osaamisvaatimusten kanssa. 9

10 Teiden hoito Laatuvaatimukset ja laadunvarmistus: Selkeytetään laatuvaatimuksia niin, että ovat entistä ymmärrettävämpiä ja mitattavissa sekä niitä tulkitaan yhteneväisesti koko maassa. Varmistetaan, että tilaajan laatumäärittelyt ovat asiakastarpeiden kannalta oikealla tasolla (ei yli- eikä alilaatua) ja urakoitsijan saavutettavissa. Kirkastetaan laatusuunnitelman rooli osana laadunvarmistusta. Tarkistetaan alueurakoiden sanktiot ja kannusteet siten, että ne jatkossa kannustavat toteuttamaan entistä paremmin tilattua laatua. Alueurakoiden valvonnassa hyödynnetään entistä paremmin uusimpia teknologioita sekä käytetään nykyistä enemmän hyväksi urakoitsijan tuottamaa tietoa toimenpiteiden toteutumasta. Varmistetaan, että maanteiden hoidon alueurakoissa toimitaan valtakunnallisesti yhdenmukaisesti ja osaaminen on riittävää. Varmistetaan, että virkavastuulla toimivia ELYjen valvojia on riittävästi. tärkeimmät ja kiireellisimmät seuraavaksi käynnistettävät osana jokapäiväistä työtä

11 Teiden hoito Urakanaikainen tuotantoketjun hallinta: Kehitetään alueurakoiden valintakriteerejä niin, että ne huomioivat entistä paremmin urakan toteuttamisen ja kannattavuuden. Kilpailutuksessa varmistetaan, että aliurakoitsijoilla on riittävät toimintaedellytykset. Parannetaan koko tuotantoketjun yhteistoimintaa tilaaja urakoitsija aliurakoitsija. Hoitoverkko määrittelee alustavat linjaukset ja perustaa tarvittaessa työryhmän valmistelemaan asiaa. tärkeimmät ja kiireellisimmät seuraavaksi käynnistettävät osana jokapäiväistä työtä

12 Teiden hoito Markkinoiden toimivuus ja osaaminen: Urakoissa on enemmän vaihtelua urakoiden laajuuden ja sisällön monipuolisuuden suhteen siten, että eri toimijoille on sopivia urakoita ja kilpailuttamistapoja tarjolla. Tarkistetaan urakkakoot toimittajamarkkinat huomioiden alueellisesti. Lisätään vuoropuhelua toimijoiden kesken erityisesti hankinnan sisällön ja tavoitteiden määrittelyvaiheessa sekä kehitetään käytössä olevia hankintamalleja Taloudelliset riskit kantaa se, jolle se on parhaiten mahdollista. Se, että aliurakoitsijoilla on riittävät toimintaedellytykset, varmistetaan urakoiden sisällöllä. Tarkistetaan urakoiden yksikköhintaisten ja kokonaishintaisten töiden osuus. Urakat ja asiakirjat noudattavat mahdollisimman yhtenäistä linjaa. Eri väylämuotojen ja ELYjen eri vastuualueiden urakoiden sisällöt ja niiden rajapinnat sovitetaan yhteen mahdollisuuksien mukaan. Kannustetaan toimittajia innovoimaan hoitomenetelmien kehittämistä. Järjestetään tilaajan ja urakoitsijoiden (aliurakoitsijat mukaan lukien) yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia kunnossapito-osaamisen ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi. tärkeimmät ja kiireellisimmät seuraavaksi käynnistettävät osana jokapäiväistä työtä

13 Ajankohtaisia kehittämisprojekteja liittyen teiden hoidon hankinnan kehittämiseen LIITO-järjestelmän uusiminen hyvässä vauhdissa Hoitourakoinnin raportointijärjestelmän uusiminen käynnistetty Hoidon ja ylläpidon rajapinnat työryhmä perustettu, pilotteja sekä diplomityö käynnissä Teiden hoidon laatuvaatimuksia kehitetään v Teiden hoidon hankintamallin uudistamista aletaan kehittää v. 2013

14 Muuttuneet vaatimukset alkavissa teiden hoidon urakoissa, kaupalliset asiakirjat Laatupisteytystä muutettiin, laatupisteytys vaikuttaa jälleen vertailuhintaan Tarjousvaiheen laatusuunnitelma uusittiin vastaamaan uutta laatupisteytystä Urakoitsijaketjun pituus rajoitettu Urakoitsijan työnjohtovaatimuksia tarkennettiin Urakoitsijan henkilöstön ml. alihankinta osaamisvaatimuksia terävöitettiin Pääurakoitsijalle aliurakoitsijan perehdyttämisvelvoite Alkolukkovaatimus työkoneille tiealueella tehtävissä töissä Päästövaatimukset (Euro 3) käyttöönotto 14

15 Muuttuneet vaatimukset alkavissa teiden hoidon urakoissa, tekniset asiakirjat Tuotekorteissa päivitykset, mm äkilliset hoitotyöt kuvattu tarkemmin Talvihoidossa kitkamittarien oltava Livin hyväksymiä Työturvallisuus vaatimuksia hitaasti liikkuvissa töissä (niitto, vesominen, paikkaus jne.) kiristettiin Sivuauran havaittavuuden tehostaminen, täsmennetyt vaatimukset 15

16 Kiitos mielenkiinnostanne! Lisätietoa hankinnan linjauksista Liikenneviraston nettisivulla: Hankintapäivän uutinen ja aineistot 16

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008

Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 gg Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 Tiehallinto

Lisätiedot

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015

Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011 2015 2011 Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma 2011-2015 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

eurakka sähköinen hankintatoimi

eurakka sähköinen hankintatoimi eurakka sähköinen hankintatoimi Toimintamallin kuvaus Tiehallinnon selvityksiä 36/2005 Uuden urakan valmistelu Sopimuksen toteuttaminen, tiestön tilan seuranta, (tiedon ylläpito) 4. Tiedon hankinta 1.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

1 367 projektia. 50 650 kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI 2014. Destialaisia 1 502

1 367 projektia. 50 650 kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI 2014. Destialaisia 1 502 DESTIA LYHYESTI DESTIAN VUOSI 2014 Missiomme TOIMIVAMPI MAAILMA Destialaisia 1 502 Puolet Suomen rataverkosta on Destian kunnossapitämää. Olemme suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö Suomessa. Rakennamme,

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.

AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4. AIESOPIMUS Keski-Suomen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä vuosina 2013-2015 17.4.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Henkilöstöresurssien ja osaamisen kehittäminen. Loppuraportti 23.4.2004

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Henkilöstöresurssien ja osaamisen kehittäminen. Loppuraportti 23.4.2004 Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Henkilöstöresurssien ja osaamisen kehittäminen Loppuraportti 23.4.2004 Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 7 Nykytila 9 Väylähallinnon strateginen

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma

Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Taloushallinto- ja oikeusyksikkö Suunnitelma 12.9.2014 Valtion taloushallinnon strategia 2020 -toimeenpanosuunnitelma 1. Taloushallintostrategian taustaa Valtion taloushallinnon

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS Loppuraportti 28.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1 SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 1.1 Selvitystyön lähtökohdat... 6 1.2 Selvitystyön tavoitteet...

Lisätiedot