TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)"

Transkriptio

1 2013/MAT827 ISSN (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) MIEHITTÄMÄTTÖMÄN VEDENALAISEN LAITTEEN NAVIGOINTI Jarmo Takala, Jussi Collin, Jarkko Tuomi ja Timo Pihlström Tampereen teknillinen yliopisto, Tietokonetekniikan laitos Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella miehittämättömän vedenalaisen laitteen navigoinnin kannalta merkittäviä tekijöitä. Tarkoituksena oli selvittää pystytäänkö nykyiseen maan magneettikenttää hyödyntävän navigointiratkaisun yhteyteen liittämään inertiamittauksia hyödyntävä ratkaisu ja arvioida integroinnista saatavaa hyötyä. Tutkimuksessa käytettiin uusia lämpötilakompensoituja mikromekaanisia inertiayksikköjä (IMU) jotka kokonsa puolesta sopivat käytettäväksi miehittämättömissä vedenalaisissa laitteissa. Tutkimuksissa havaittiin, että inertia-antureilla on mahdollista suojautua magneettikentän paikallisia häiriöitä ja häirintää vastaan, mutta pitkän ajan kuluessa inertia-antureille tyypilliset virheet kertaantuvat ja tarvitsevat tukea muilta menetelmiltä. Tutkimuksessa tutkittiin myös inertia-antureiden kelpoisuutta etenemistiedon lyhythetkisten katkojen korvaajaksi, mutta kattavampien tulosten aikaansaamiseksi mittaukset todellisessa ympäristössä ovat välttämättömiä. 1. Johdanto Veden signaalia vaimentavan luonteen ja satelliittien pienen lähetystehon takia satelliittipaikannus ei ole vedenalaisissa laitteissa varteen otettava vaihtoehto. Tästä huolimatta navigointi on mahdollista muiden menetelmien kuten dead reckoning (DR) -menetelmän avulla. Tässä menetelmässä paikka lasketaan kulkusuunnan ja vauhdin avulla. Kulkusuunnan mittaamiseen voidaan käyttää esimerkiksi magnetometria (kompassia) mittaamaan maan magneettikenttää. Ennen mittauksia magnetometri pitää kuitenkin kalibroida poistamaan magneettikenttää vaikuttavien aineiden, kuten ympäröivän raudan ja teräksen, vaikutus. Kalibroinnin lisäksi magnetometrimittauksissa pitää huomioida paikasta riippuva magneettikentän inklinaatio ja deklinaatio sekä mahdollinen tahallinen taikka tahaton häirintä. Valitettavasti magneettisia anomalioita omaavilla alueilla kalibrointi vaatisi tietoa aluksen tarkasta paikasta anomalian kompensoimiseksi. Vaihtoehtoinen menetelmä kulkusuunnan mittaamiseen perustuu kulmanopeuden integrointiin. Kulmanopeutta pystytään mittaamaan gyroskoopilla. Nykyaikaiset MEMS-gyroskoopit lähestyvät 1 deg/h tarkkuutta. Kyseiseen tarkkuuteen päästää kuitenkin vain vakiolämpötilassa. Lämpötilaherkkyyden lisäksi gyroskoopit pyrkivät pitkän ajan kuluessa luontaisesti liukumaan ilman ulkopuolisia korjauksia. Korjaus onnistuu esimerkiksi magnetometrin avulla. Arvioidun paikan menetelmään vaadittavan vauhdin mittaaminen onnistuu esimerkiksi veden pohjaa doppler - tutkaamalla. Menetettäessä pohjakosketus esimerkiksi rotkon tai syvänteen seurauksena, vauhdin mittaamista ei voida suorittaa ja aluksen on noustava pintaan paikan määrittämiseksi satelliittipaikannuksen avulla. Lyhytaikaisten pohjakosketusten taukojen aikana voitaisiin vauhti laskea inertiaan perustuvista kiihtyvyysantureista. Postiosoite MATINE Puolustusministeriö PL HELSINKI Sähköposti Käyntiosoite Puhelinvaihde Eteläinen Makasiinikatu HELSINKI (09) WWW-sivut Y-tunnus FI Pääsihteeri (09) OVT-tunnus/verkkolaskuosoite Itellan operaattorivälittäjätunnus Suunnittelusihteeri Toimistosihteeri (09) Faksi kirjaamo (09) Verkkolaskuoperaattori Yhteyshenkilö/Itella Itella Information Oy

2 2. Tutkimuksen tavoite ja suunnitelma Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella miehittämättömän vedenalaisen laitteen navigoinnin kannalta merkittäviä tekijöitä. Tarkoituksena oli löytää häiriöitä sietävä menetelmä asentotiedon ylläpitoon veden alla. Samalla tavoitteena oli arvioida lämpötilakompensoitujen inertiayksiköiden (IMU) soveltuvuutta pieniin laitteisiin. Tutkimus aloitettiin kehittämällä menetelmiä gyroskooppien kohinanmallinnukseen ja biasvirheen ennustamiseen. Tällä pyrittiin saamaan mittausdatasta häiriöttömämpää mahdollisimman tarkan suuntatiedon ylläpitämiseksi. Lämpötilamuutoksista johtuvat häiriöt pyrittiin pitämään mahdollisimman pieninä käyttäen uunilla varustettuja antureita. Tutkimuksen mittausosio toteutettiin sijoittamalla lämpökompensoitu inertiayksikkö ja magneettiantureihin perustuva DR-paikannusjärjestelmä mittauskärryyn, jossa tarkka paikkareferenssi saatiin differentiaalista GPS (DGPS)-paikannusvastaanotinta käyttäen. Laitteella suoritettiin mittauksia simuloiden vedenalaisia liikkeitä. Mittausten avulla pystyttiin arvioimaan kulmanopeusmittauksien tuomaa hyötyä. 3. Aineisto ja menetelmät 3.1. Gyroskoopin bias-virheen ennustus Mikromekaanisissa gyroskoopeissa esiintyvistä virheistä tyypillisesti merkittävin on niin sanottu bias, sisäänmenosta riippumaton vakiokomponentti. Tätä voi estimoida, jos todellinen sisäänmeno on tunnettu, esimerkiksi laitteen ollessa paikallaan. Bias-virhe ei kuitenkaan ole täysin vakio, vaan vaihtelee ajan kuluessa. Vaihtuvaa gyroskoopin bias-virhettä voidaan ennustaa kalibroinnin jälkeen joko optimaalisella 1/f -ennusteella tai yksinkertaisemmilla keskiarvoon perustuvilla menetelmillä. Kuva 1: Gyron bias-virheen ennustus optimaalisella 1/f ennusteella sekä yksinkertaisemmalla kumulatiivisella keskiarvolla [1].

3 3.2. Kalman suodin Tutkimuksen tavoitteeksi on edellisissä kappaleissa esitelty magneettikentän ja inertian mittausten yhdistäminen. Tämä niin sanottu anturifuusio voidaan suorittaa Kalman - suotimella. Kalman-suodin on rekursiivisesti toimiva signaalinkäsittelyalgoritmi, jolla pystytään estimoimaan järjestelmän tilaa tilastollisesti optimaalisella tavalla. Kalmansuodin operoi järjestelmän tilamallia, joiden yleinen lineaarinen muoto on: missä on järjestelmän tilamuuttujavektori ajanhetkellä k ja ajanhetkellä k-1; on matriisi, joka edistää tilaa aikaisemman tilan suhteen; on matriisi, joka edistää tilaa järjestelmän sisäänmenojen suhteen; on järjestelmän sisäänmenovektori ajanhetkellä k-1; on mittausvektori, joka sisältää mitatut kohinaiset arvot todellisesta tilasta; on matriisi, joka muuttaa tilan mitatuiksi arvoiksi; ja ovat järjestelmän ja mittauksen kohinavektoreita, jotka ovat normaalijakautuneita parametreilla ~(0, ) ja ~(0, ). Kalman-suodin estimoi tilaa ja siihen liittyvän virheen kovarianssimatriisia, joka kuvaa estimaatin tarkkuutta ajanhetkellä k. Tämä tehdään siten, että pyritään minimoimaan, jolloin ennustettu tila on tilastollisesti optimaalinen. Suodin koostuu kahdesta askeleesta, joista ensimmäistä kutsutaan ennustusaskeleeksi. Tämä askel ennustaa tilaa tilamatriisin, edellisen tilan ja järjestelmän sisäänmenojen avulla. Tämän lisäksi lasketaan ennustusaskeleen tilalle kovarianssimatriisi : Toinen askel on päivitysaskel, joka kasvattaa tietoa tilasta järjestelmästä mitattujen arvojen avulla. Tässä vaiheessa esitellään Kalman-kerroin, joka painottaa laskettua ja mitattua tilaa minimoiden tilaestimaatin virheen. Tämän askeleen jälkeen on ajanhetken k tilaestimaatti ja kovarianssimatriisi tiedossa, ja voidaan siirtyä laskemaan ajanhetken k+1 estimaattia. Navigointisovelluksissa järjestelmät eivät yleensä ole lineaarisia, jolloin edellä esitettyjä yhtälöitä ei voida käyttää ilman tilayhtälöiden lineaarisointia. Tämä käytännössä tarkoittaa

4 Jacobin matriisien laskemista tilaa kuvaavista matriiseista, ja, joiden avulla järjestelmästä voidaan muodostaa lineaarinen approksimaatio. Tämän lisäyksen kanssa suodinta kutsutaan laajennetuksi Kalman-suotimeksi. 3.3 Mittauskärry Miehittämättömän vedenalaisen laitteen kenttämittaukset suoritettiin mittauskärryn avulla, joka sisälsi seuraavat laitteet: kuluttajaelektroniikan inertiayksikkö (3D-gyroskoppi ja 3D-kiihtyvyysanturit) magnetometrilla pyöräenkooderit (2500 pulssia/kierros) simuloimaan Doppler-tutkaa lämpötilakompensoitu inertiayksikkö (3D-gyroskooppi ja 3D-kiihtyvyysanturit) DGPS-vastaantotin paikkareferenssiksi (20 Hz) Lisäksi mukana oli sulautettu prosessorijärjestelmä, jonka avulla eri mittausjärjestelmistä kerättiin data reaaliaikaisesti ja se yhdistettiin GPS-aikaan.Mittauskärryllä suoritettiin mittauksia sekä ulko- että sisätiloissa. Ulkotilamittaukset suoritettiin asfaltoiduilla parkkipaikoilla ja kävelyteillä. Ulkomittauksissa pyrittiin jäljittelemään miehittämättömän vedenalaisen laitteen ohjausliikkeitä. Kulkualustana toiminut asfaltti aiheutti kuitenkin tärinällään vähäisiä ongelmia. Ulkomittaukset olivat kuitenkin DGPS:n ja tarvittavan tilan vuoksi välttämättömiä. Ulkomittauksilla haettiin vastauksia gyroskoopin tuomista eduista magnetometriin nähden. Sisämittauksilla taas haettiin tärinätöntä ympäristöä kiihtyvyysanturilla mitattavaan matkan arviointiin. [1] Kirkko-Jaakkola, M., J. Collin, and J. Takala (2012) "Bias Prediction for MEMS Gyroscopes", IEEE Sensors Journal, vol.12, no. 6, pp Tulokset ja pohdinta Ulkomittauksissa mittauskärryä työnnettiin miehittämättömän vedenalaisen laitteen ohjausliikkeitä mukaillen. Kärryn kulkemaa matkaa mitattiin mittauspyöriin kiinnitetyillä enkoodereilla ja kärryn suuntaa sekä magnetometrein että gyroskoopein. Lisäksi kärryyn oli kiinnitettynä DGPS-laite referenssiksi. Ulkomittauksissa havaittiin, että magneettikentän mahdolliset häiriöt aiheuttavat huomattavia DR-paikkaratkaisuvirheitä. Kuvassa 2 on esitettynä mittauksissa kuljettu matka ja siitä eri anturidatoista tuotetut navigointiratkaisut.

5 Kuva 2: Magnetometri- ja gyroskooppidatasta tuotetut navigointiratkaisut sekä DGPSreferenssipisteet. Kuvan 2 magnetometrin avulla lasketun reitin poikkeama selittyy, kun magnetometrin data yhdistetään gyroskoopilla tuotettuun ratkaisuun. Kuvassa 3 magnetometrimittaukset on kerrottu kääntömatriisilla siten, että gyroskoopin ja magnetometrin mittausten käydessä yksiin, magneettikentän vektorin kuuluisi näyttää ylöspäin.

6 Kuva 3: Magneettikentän vektorit gyroskooppiratkaisuun nähden. Keltainen tarkoittaa yli 10 asteen poikkeamaa ja punainen vastaavasti yli 20 asteen. (Google Imagery 2012 Digital Globe GeoEye). Kuvassa 3 näkyy selkeästi kohdat, joissa magnetometrimittauksiin on sisältynyt häiriöitä. Häiriöt johtuvat simulaatioympäristöstä, kuten autoista ja rakennuksista, mutta havainnollistavat magnetometrin alttiutta häiriöille. Todellisen ympäristön mahdolliset magneettikentän anomaliat ja häirintä veden alla ovat täten tutkimisen arvoisia. Magneettikentän odotettua suuremmat häiriöt aiheuttivat haasteita integrointialgoritmin mallin rakentamiseen. Tutkimuksissa onnistuttiin kuitenkin pienentämään magneettikentän häiriöiden vaikutusta ja tuloksena saatiin kuvassa 4 näkyvä navigointiratkaisu. Ratkaisu poikkeaa kuitenkin huomattavasti referenssistä ja vaatinee täten jatkotutkimusta.

7 Kuva 4: Magnetometri- ja anturifuusioratkaisut sekä DGPS-referenssipisteet. Sisämittauksissa mittauskärryä työnnettiin suoraa viivaa pitkin sekä tasaisella että vaihtelevalla nopeudella. Kärryn kulkemaa matkaa mitattiin enkoodereilla ja kiihtyvyysanturilla. Mittausten tarkoituksena oli selvittää, että pystyykö inertia-antureilla mittaamaan vauhtia silloin kun Doppler-tutka ei anna luotettavia tuloksia esimerkiksi syvänteiden kohdalla. Mittaukset suoritettiin siten, että enkoodereilta saadulla datalla kalibroitiin kiihtyvyysanturia. Jossain vaiheessa mittausta kalibrointi lopetettiin ja pyrittiin arviomaan kuljettua matkaa pelkkää kiihtyvyysdataa integroimalla. Integrointi aiheuttaa ajan suhteen kasaantuvaa virhettä, joka on havaittavissa mittaustuloksista kuvassa 5. Tuloksista tulee huomioida, että kyseessä oli simulointi ja mittaukset todellisessa ympäristössä saattavat poiketa huomattavasti.

8 Kuva 5: Mittauskärryn enkoodereista ja kiihtyvyysdatasta tuotetun matkan ero ajan funktiona 5. Loppupäätelmät Tutkimuksen tulosten mukaan magneettiantureihin perustuvat DR-järjestelmät ovat hyvin herkkiä magneettikentän häiriöille. Tämä on erittäin tärkeää ottaa huomioon erityisesti autonomisten laitteiden käytössä, sillä tahallinen tai tahaton häirintä voi aiheuttaa vakavia seurauksia. Häiriösietoisuutta voidaan lisätä vertaamalla magneettianturin tuottamaa ratkaisua kulmanopeusanturin tuottamaan ratkaisuun. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä että kulmanopeusanturin virheet pystytään mallintamaan riittävän hyvin. Käytännössä on siis pidettävä anturiyksikön lämpötila vakiona tai käytettävä tarkkaa mallia joka kuvaa lämpötilan muutoksen vaikutusta anturin tuottamiin mittauksiin. Mittaukset suoritettiin kaupunkiympäristössä, jossa magneettikentän häiriöt lienevät vakavampia kuin todellisessa vedenalaisessa ympäristössä. Tahallisen ja tahattoman häirinnän vaikutuksia tulisikin siksi tutkia myös kontrolloiduilla vedenalaisilla mittauskampanjoilla. 6. Tutkimuksen tuottamat tieteelliset julkaisut ja muut mahdolliset raportit Tutkimuksen tuloksia raportoidaan laajemmin tekeillä olevassa diplomityössä.

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2012/MAT824 ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2418-1 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) CB-agensseilta suojaavan itsepuhdistuvan naamiopinnoitteen kehittäminen / DESSCO Development

Lisätiedot

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa

GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Osakkaiden yhteishanke GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella Timo Hokka Metsätehon raportti 98 10.10.2000 GPS:n käyttö pinta-alan mittauksessa Pikatesti kahdella GPS-laitteella

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Tieliikenteen toimivuuden arviointi

Tieliikenteen toimivuuden arviointi 36 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 36/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Ramboll Finland Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Diplomityö. Tarkastaja: Ulla Ruotsalainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston JARKKO PEKKARINEN Suuridimensioisen optimointiongelman ratkaiseminen numeerisesti kineettisten parametrien suurimman uskottavuuden estimaatin määrittämiseksi PET-sinogrammiaikasarjasta Diplomityö Tarkastaja:

Lisätiedot

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi

Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta MIKES TKK Mittaustekniikka Laurén Janne Kolmiakselisen kiihtyvyysanturin tuotantotestauksen optimointi Diplomityö, joka

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta?

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 21 Makeisvero tehokasta kulutusverotusta vai kulutuskäyttäytymisen ohjausta? Tuomas Kosonen Olli Ropponen Muistiot 21 elokuu 2012 VATT MUISTIOT 21 Makeisvero

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi 26.1.2009 Markus Nenonen monenone@cc.hut.fi Erikoistyö kurssiin S-108.3130

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA Kimmo Karoluoto KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LIIKENNELASKENTA laitteet ja menetelmät Kimmo Karoluoto Opinnäytetyö 15.4.2011 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa

Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Pilvipalvelun tuomat haasteet opiskelijasähköpostisiirroissa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu-tutkielma Ville-Matti Alanko 18.5.2014 2 Tiivistelmä Oulun Yliopiston opiskelijat

Lisätiedot

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa

Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa TIMO ROTHOVIUS JUSSI NIKKINEN JUKKA SIHVONEN ANTTI KLEMOLA Johdannaisten hyödyntäminen energiayhtiön liiketoiminnassa Loppuraportti VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 193 Vaasan yliopisto

Lisätiedot

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma

ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi Arkistoraportti 17.12.2014 115/2014 ArjunGUI Aika-alueen sähkömagneettisten mittausten 2D-mallinnus- ja tulkintaohjelma Markku Pirttijärvi 1 ja

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012

Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Projektiraportti Optimaalisen tarkastusvälin määrittäminen suun terveydenhuollossa 11.5.2012 Mat-2.4117 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Toimeksiantaja: Nordic Healthcare Group Projektiryhmä:

Lisätiedot

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Hakurobotit Leena Salmela leena.salmela(at)hut.fi Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Tiivistelmä Hakurobotit hakevat verkkosivuja ja tallettavat

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus 2 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 2 1.2 Päämäärä ja tehtävät 2 1.3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu

Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Jenni Laitinen Betonirakenteisten ala- ja välipohjien kuivausmenetelmien toiminnan vertailu Aducate Reports and Books 21/2011 Aducate Centre for Training and Development JENNI LAITINEN Betonirakenteisten

Lisätiedot

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2

Ohje laboratoriotöiden tekemiseen. Sisältö. 1 Ennen laboratorioon tuloa 2. 2 Mittausten suorittaminen 2 OHJE 1 (13) Ohje laboratoriotöiden tekemiseen Sisältö 1 Ennen laboratorioon tuloa 2 2 Mittausten suorittaminen 2 3 Mittauspöytäkirja 2 3.1 Mittauspöytäkirjan hyväksyminen................. 3 3.2 Tietokoneella

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot