Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus , liite 47

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus , liite 47"

Transkriptio

1 Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus , liite 47

2 Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta Johdanto Karviaisen toiminta ja talous ajalla Perheiden palvelulinja Työikäisten palvelulinja Ikäihmisten palvelulinja Erikoissairaanhoito Talousarvion menot ja rahoitus Johtopäätökset ja toimenpiteet osavuosikatsauksen johdosta Katsauksen liitteet:... 8

3 Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta Osavuosikatsaus on toiminnan ja talouden osalta laadittu maaliskuun 2017 tietojen pohjalta. Osavuosikatsaus sisältää lyhyen arvion toiminnasta, ennusteen talousarvion kuntaosuuksien toteutumisesta tuoteryhmittäin pohjautuen laskelmaan tuotteittain ja toimipisteittäin. Ennuste on suuntaa antava eikä sitä pidä lukea absoluuttisina lukuina. 1. Johdanto Talousarvio 2017 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille Tämä tilivuosi on palvelutasosuunnitelman ensimmäinen vuosi. Perusterveydenhuollossa kiireettömän hoidon saatavuus saatiin suunnitelmakaudella keskimäärin tasolle 14 vuorokautta sekä lääkärin vastaanotoilla että suun terveydenhuollossa. Valtakunnallisessa vertailussa perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuus sekä Vihdissä että Karkkilassa vastaa maan keskiarvoa. Suunnitelmakaudella on tavoitteena nopeuttaa hoitoon pääsyä siten, että kiireettömän hoidon odotusaika on 7 vuorokautta. Tavoitteeseen edetään vaiheittain siten, että odotusaika on Karkkilassa 7 vuorokautta ja myös Vihdissä mikäli toimitiloihin liittyvät ongelmat saadaan ratkaistua. Suunnitelmakauden alussa odotusaika kiireettömään hoitoon on lääkärivastaanotolla vielä 14 vuorokautta. Suun terveydenhuollossa keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon pysyy 14 vuorokaudessa. Sosiaalityössä järjestetään palveluneuvonta uudistuneen sosiaalihuoltolain edellyttämälle tasolle. Suunnitelmakauden aikana on tavoitteena edetä virkaajan viivytyksettömään neuvontaan ja ohjaukseen. Päätökset sosiaalipalveluista ja tukitoimista tehdään lain edellyttämässä määräajassa. Karviaisen alueella useita vuosia jatkunut syntyvyyden aleneminen vaikuttaa suunnitelmakaudella äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen tuottamiseen. Vihdin kunnassa syntyvyys on laskenut merkittävästi. Karkkilan alueen syntyvyys on pysynyt vakiintuneella tasolla. Suunnitelmakaudella seurataan väestörakenteen ja erityisesti lasten määrän kehitystä koko Karviaisen alueella. Suunnitelmakaudella kehittämishaasteet kohdistuvat väestön ikääntymiseen Karviaisen kuntien alueella. Karviaisen hoivapaikkojen lukumäärä hoivapaikkaa riittää tällä hetkellä yli 75-vuotiaiden laskennalliseen tarpeeseen, joka on 690 hoivapaikkaa. Tällä hetkellä n % nykyisistä hoivapaikoista kohdistuu myös alle 75-vuotiaille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hyvä saatavuus kuntalaisille on osa paikallista kilpailukykyä. Suunnitelmakaudella Vihdin ja Karkkilan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjän Karviaisen tavoitteena on avoterveydenhuollon palvelujen (mm. lääkärin vastaanotto) hyvä saatavuus. Se on myös tärkeä osa

4 asiakaskokemusta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että paikalliset toimitilaratkaisut, joista jäsenkunnat vastaavat, saadaan järjestettyä kohtuullisella tavalla sekä asiakkaiden että työntekijöiden kannalta. Näin ollen toimitiloihin liittyvät kysymykset ovat toiminnan järjestämisen kannalta kriittisiä nyt ja tulevaisuudessa. Näiltä osin Karkkilan terveysaseman peruskorjaus valmistuu vuoden 2017 loppupuolella, jolloin toimintaa päästään aloittamaan peruskorjatuissa tiloissa. Vihdin toimintojen osalta järjestelyt ovat vielä kesken ja useita toimintayksikköjä toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Kuntien tehtävissä on 20 viimeisen vuoden aikana painottunut voimakkaasti palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Maassa on valmisteltu uudistusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Valmistelun seurauksena ovat syntyneet hallituksen esitykset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Uudistuksen tavoitteena on mm. toteuttaa maakuntien itsehallintoon perustuva palvelu- ja hallintojärjestelmä. Uusi rakenne käsittäisi 18 maakuntaa, 5 soteyhteistyöaluetta ja 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä (sis. 5 yliopistosairaalaa). Uudistuksen aikataulun mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyisi maakunnille alkaen. Tuolloin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu on tarkoitus irrottaa kuntapohjaisesta järjestelmästä. Maakuntauudistuksen aikataulu on tiukka ja sillä saattaa käytännössä olla vaikeuksia pysyä tässä aikataulussa. Uudistuksen toteutuessa maakunta tulee päättämään siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut Uudellamaalla järjestetään ja missä. Tuolloin on paikallisesti tärkeää, että on olemassa toimivat palvelut toimintaan sopivissa tarkoituksenmukaisissa tiloissa. 2. Karviaisen toiminta ja talous ajalla Perheiden palvelulinja Lasten ja nuorten palvelulinjalla palvelujen tuotanto ja saatavuus vaihtelevat linjan eri vastuualueilla suhteessa palvelujen kysyntään: Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon lakisääteiset tarkastukset pystytään tekemään aikataulun mukaisesti koko Karviaisen alueella. Perheneuvolassa on pystytty vastaamaan kysyntään kohtuullisen hyvin, kun taas terapia- ja psykologipalveluihin pääsyn odotusajat ovat venyneet. Lastensuojelussa lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvitysten käsittelyajat ovat pysyneet lakisääteisissä rajoissa. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt merkittävästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan erityisesti Vihdin alueella. Karkkilassa sijaishuollon määrässä on selvää kasvua. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on lisääntynyt koko Karviaisen alueella, erityisesti Karkkilassa (yhteensä 48 lasta 3/2016 ja 59 lasta 3 /2017) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lastensuojeluilmoitus käynnistää aina kolmen kuukauden selvitysprosessin, joten alkuvuoden vaikeutuneen tilanteen palvelutarpeiden selvittämiset jatkuvat kesäkuun loppuun saakka. Lastensuojelun tilaa seurataan lähes reaaliaikaisesti kuukausittain.

5 Vuoden 2016 alkupuolella toimintansa aloittaneen perhesosiaalityön ja perhetyön palvelut vastaavat muiden kuin lastensuojelun palveluja tarvitsevien perheiden tuen tarpeeseen. Lapsiperheiden kotihoidon siirtyminen osaksi perhetyön yksikköä on parantanut palvelujen saatavuutta ja tehostanut perhekohtaisen palvelutarvearvion kattavuutta. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistus vuonna 2015 edellytti, että erityistä tukea tarvitseville perheille voidaan antaa tukea vahvan yleislain, sosiaalihuoltolain mukaisina palveluina. Vuoden 2016 alkupuolella toimintansa aloittaneeseen perhetyön yksikköön siirtyi osa aiemmin lastensuojelun palvelujen piirissä olleista perheistä ja lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä väheni vuoden 2016 aikana. Perhetyön henkilöstön lisäyksen johdosta ostopalvelujen käyttöä avohuollon tukitoimien osalta on voitu vähentää ja tämä näkyy positiivisena kehityksenä myös ostopalvelujen kustannuskehityksessä. Vuoden 2017 alusta lukien tapahtunut lastensuojeluilmoitusten voimakas lisääntyminen tulee heijastumaan lastensuojelun kustannuksiin viiveellä siten, että mahdolliset vaikutukset näkyvät vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa. Palvelujen kehittämistä on jatkettu yhteistyössä työikäisten palvelulinjan kanssa. Tärkeä kehittämiskohde on työikäisten palvelulinjan aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä perheiden palvelulinjan perhesosiaalityön ja erityisesti lastensuojelun sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön tiivis yhteistyö. Yhteistyötä on rakennettu systemaattisesti keväällä Työikäisten palvelulinja Työikäisten palvelulinjalla hoitotakuun toteutuminen lääkärin vastaanotoilla vastaa pääsääntöisesti vuoden 2017 alkuvuodelle asetettuja tavoitteita. Karkkilassa sekä lääkärin vastaanotolla että suun terveydenhuollossa on ollut ajoittain pidempiä odotusaikoja kiireettömässä vastaanottotoiminnassa johtuen Karkkilan peruskorjaushankkeesta. Karviaisessa on asetettu tavoiteajaksi 14 vuorokautta ja vuoden 2017 loppuun mennessä se tulee olemaan 7 vuorokautta. Suun terveydenhuollossa tilanne on hoitotakuun osalta ollut myös tavoitteen mukainen 14 vuorokautta lukuun ottamatta em. ajoittaisia viiveitä. Lokakuun alusta v omaksi toiminnaksi siirtynyt päiväaikainen akuuttivastaanotto lääkärivastaanotoilla on sujuvoittanut asiakkaiden vastaanotolle pääsyä. Toimintaa on kehitetty Lean menetelmän avulla, jossa henkilöstö on ollut kehittämistyössä avainasemassa. Vammaispalveluissa on pysytty käsittelyajoissa pääsääntöisesti, mutta toimintaa on haitannut alkuvuoden henkilöstövaje. Huhti-toukokuussa henkilöstövajetta ei enää ole ollut. Perustoimeentulotuen päätöksenteko siirtyi vuoden 2017 alusta Kelalle. Kelan alkuvuoden vaikeudet palvelun järjestämisessä ovat asettaneet asiakkaat erittäin vaikeaan asemaan. Aikuissosiaalityössä eli sosiaalityön ja taloudellisen tuen yksikössä asiakkaita on autettu mm. tekemällä yhteistyötä Kelan kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen yksikössä on saatu

6 henkilöstötilanne kuntoon ja palveluun pääsyä on saatu siten nopeutettua. Työikäisten sosiaalipalvelukeskuksen toiminnassa taloudellinen haaste on edelleen kehitysvammahuollossa, johon vastataan parhaiten Karviaisen lääkärien ja sosiaalityöntekijöiden tiiviillä yhteistyöllä. Myös Karviaisen oman kehitysvammahuollon ja vammaishuollon henkilöstön pysyvyys, osaaminen ja riittävyys on paras tae pitkäjänteiselle asiakastyölle, joka varmistaa parhaiten riittävät ja toimivat palvelut asiakkaille. Vammaispalveluissa on edelleen taloudellisia haasteita vaikeavammaisten henkilökohtaisessa avussa. Työikäisten terveyspalvelukeskuksen haasteena ovat vaikea-asteisesti sairaat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Erikoissairaanhoito esittää lyhyiden hoitojaksojen jälkeen heitä siirrettäväksi mm. asumispalveluihin Karviaiseen. Asumispalveluissa on kuitenkin ajoittain ruuhkautumista johtuen muistihäiriöisten yli 65-vuotiaiden asukkaiden jonottamisesta ikääntyneiden palvelujen piiriin. Nämä asiakkaat eivät enää tarvitse mielenterveys- ja päihdepalveluja Ikäihmisten palvelulinja Ikäihmisten sosiaalityön tavoitteena on vastata ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen ennaltaehkäisemällä siirtymistä raskaampien palvelujen piiriin. Asiakkaiden palveluohjaukseen ja neuvontaan sekä palvelutarpeen arviointiin on vastattu pääsääntöisesti seitsemän päivän sisällä. Ikäihmisten sosiaalityö vastaa vanhuspalvelulain mukaisen vastuutyöntekijän nimeämisestä, kun se asiakkaan kannalta on tarpeellista. Ikäihmisten hoivan palvelutarve kasvaa, kun ikäihmisten määrä lisääntyy. Ikäihmisten palveluja arvioidaan hoivapaikkojen määrällä, jotka ilmoitetaan kuukausittain kuukausiraportissa. Hoivapaikkojen määrä on alkuvuodesta pienempi kuin talousarviossa on suunniteltu. Poikkeama syntyy säännöllisen kotihoidon asiakasmääristä, jotka ovat pienentyneet ennaltaehkäisevien palvelujen ja kotihoidon tukipalvelujen toimivuuden ansiosta. Kotihoitoa myönnetään palvelutarpeen arvion mukaan 0-3 päivässä ja akuutissa tilanteessa sitä järjestetään heti. Nummelan vuodeosastolla keskimääräinen hoitoaika oli 20 hoitopäivää ajalla Viimeisen kolmen kuukauden ajalta vuodeosastolla keskimääräinen hoitoaika oli 28 päivää. Karkkilan vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika viimeisimmän kolmen kuukauden ajalta oli 22,5 hoitopäivää. Karkkilan terveysaseman remontin vuoksi Karkkilan vuodeosasto sijaitsee väistötiloissa Vihdissä Jokikunnantiellä. Vuodeosastot ovat saavuttaneet alle 30 päivän keskimääräisen hoitopäivä tavoitteen.

7 2.4. Erikoissairaanhoito Maaliskuun tilanteesta laaditun ennusteen mukaan molempien jäsenkuntien erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan olevan jokseenkin talousarviossa arvioidun mukaiset. Erikoissairaanhoidossa kuukausittaiset muutokset saattavat olla suuria, joten erikoissairaanhoidon ennustaminen sisältää lukuisia epävarmuustekijöitä. HUSin palvelusuunnitelman mukaisten menojen ennuste on laadittu siten, että maaliskuuhun mennessä toteutuneeseen palvelujen käytön arvoon on lisätty HUSin loppuvuoden kuukausittaiset suunnitelmaluvut. Ennuste on muilta osin laadittu varovaisuuden periaatetta noudattaen. HUSin menoissa on kuitenkin kaksi erityistä ongelmakohtaa: ensihoito ja yhteispäivystys. Ensihoidon asukaskohtaiset kustannukset nousevat vuosittain muuta kustannuskehitystä nopeammin. Lisäksi HUS korotti yhteispäivystyksen yksikköhintoja yli 10 %, mikä poikkeaa muun talousarvion laadinnan 0 linjasta. Syyksi korotukseen ilmoitettiin yhteispäivystyksen pienentynyt käyttö. Karviainen mm. tehosti viime vuonna omaa kiireellistä vastaanottoaan (entinen päiväpäivystys) muuttamalla se omaksi toiminnaksi ostopalvelun sijasta. On ikävää, jos perusterveydenhuollon toiminnan tehostuminen nostaa erikoissairaanhoidon yksikköhintoja toiminnan volyymin pienentymisen vuoksi. Toinen vaihtoehto myös erikoissairaanhoidossa olisi toiminnan sopeuttaminen tarvetta vastaavaksi. 3. Talousarvion menot ja rahoitus Karviaisen määrärahat ja samalla jäsenkuntien maksuosuudet ovat vuoden 2017 talousarvion mukaan seuraavat: Vihdin kunta: Ptky Karviaisen palvelut ,5 t. euroa ennuste ,0 t. euroa Erikoissairaanhoito ,8 t. euroa ennuste ,6 t. euroa Karkkilan kaupunki: Ptky Karviaisen palvelut ,9 t. euroa ennuste ,7 t. euroa Erikoissairaanhoito ,6 t. euroa ennuste ,4 t. euroa Yhteensä: ,8 t. euroa ennuste ,7 t. euroa Osavuosikatsauksen liitteenä on ennuste kuntaosuuslaskelmaksi tuoteryhmittäin pohjautuen tuote- ja toimipistekohtaisiin laskelmiin. Laaditut ennusteet perustuvat maaliskuun lopun tulojen ja menojen ja suoritteiden toteutumislukuihin. Arvio on suuntaa antava eikä lukuja pidä tulkita absoluuttisina. Laadittujen ennusteiden perusteella todetaan seuraavaa: Kolmen kuukauden toteutumatiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella laaditun ennusteen mukaan talousarvio tulisi alittumaan kokonaisuudessaan -0,2 %. Ennuste on suuntaa antava eikä siitä ole syytä vetää lopullisia johtopäätöksiä. Lisäksi eri toimintojen toteutumissa on kuntakohtaisia eroja. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että talousarvio kokonaisuutena toteutuisi.

8 Ennusteen yhteenveto palvelulinjoittain on seuraava: tuhansina euroina TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 ENN 2017 E17/TP16 E17/TA % muutos % muutos Yhteenveto palvelulinjoittain Perhepalvelut 8 975, , , , , , , , , ,8 1,3-0,2 Työikäiset , , , , , , , , , ,3-11,1-0,3 Ikäihmiset , , , , , , , , , ,4 0,7 0,7 Hallinto 893,4 860,6 892,9 959,3 963, , , , , ,2 6,7 0,0 Rahoitus -42,1-28,5-11,6-3,5 23,9 4,2 8,9 0,0 Karviainen yhteensä , , , , , , , , , ,7-5,2 0,1 Erikoissairaanhoito 31,7 104,6 144,3 139, , , , , , ,0 6,8-0,5 YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,7-0,5-0,2 Hallinnon toteutumisennuste vuodelle 2017 on talousarvion mukainen. Myös perheiden palvelulinjan ja työikäisten palvelulinjan toteutumisennusteet ovat lähellä talousarviota alittuen hieman. Jäsenkuntien välillä tilanne on kuitenkin toisistaan poikkeava. Ikäihmisten linjan osalta ennuste osoittaa talousarvion hienoista ylitystä sisältäen myös poikkeavuutta jäsenkuntien välillä. Karviaisen palvelujen osalta toteutumisennuste on hyvin lähellä talousarviota ylittyen hieman. Erikoissairaanhoidon toteutumisennusteen mukaan erikoissairaanhoidon määräraha alittuisi (-0,5 %). Erikoissairaanhoidon ennuste sisältää kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä. Yhteenveto kunnittain linjoittain on seuraava: Yhteenveto kunnittain (vuodet muutettu vuoden 2013 rakenteen mukaiseksi) tuhansina euroina TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 ENN 2017 E17/TP16 E17/TA % muutos % muutos Karkkila (ilman esh) , , , , , , , , , ,7-2,9 1,4 Perhepalvelut 1 590, , , , , , , , , ,6 12,4 24,3 Työikäiset 7 314, , , , , , , , , ,4-9,9-3,0 Ikäihmiset 6 622, , , , , , , , , ,6-0,5-1,2 Hallinto 245,3 212,0 220,0 233,4 232,6 244,7 249,3 270,9 289,1 289,1 6,7 0,0 Rahoitus -10,4-7,0-2,8-0,8 5,7 1,0 2,1 0,0 Erikoissairaanhoito 7,3 41,8 63,4 43, , , , , , ,4 7,7-1,4 Karkkila yhteensä , , , , , , , , , ,1 1,0 0,3 Vihti (ilman esh) , , , , , , , , , ,0-6,1-0,5 Perhepalvelut 7 384, , , , , , , , , ,2-2,4-7,1 Työikäiset , , , , , , , , , ,9-11,6 0,7 Ikäihmiset , , , , , , , , , ,8 1,4 1,7 Hallinto 648,1 648,6 672,9 725,9 731,3 780,1 805,1 873,3 932,1 932,1 6,7 0,0 Rahoitus -31,7-21,5-8,8-2,7 18,2 3,2 6,8 0,0 Erikoissairaanhoito 24,4 62,8 80,9 95,9 78,1 90, , , , ,6 6,4-0,2 Vihti yhteensä , , , , , , , , , ,6-1,1-0,4 Karviainen yhteensä , , , , , , , , , ,7-0,5-0,2 Laaditun ennusteen mukaan jäsenkunnista Vihdin kunnan osalta talousarvio vuodelle 2017 olisi toteutumassa siten, että Karviaisen palvelut toteutuisivat

9 kokonaisuudessaan jokseenkin talousarvion mukaisesti alittuen hieman (-0,5 %). Myös erikoissairaanhoidon talousarvio ennusteen mukaan alittuisi hieman (-0,2 %). Vihdin kunnan osalta perheiden palvelut ja työikäisten palvelut olisivat alittamassa talousarvion. Ennusteeseen tuo epävarmuutta alkuvuonna kasvanut lastensuojeluilmoitusten määrä. Ennustetta pystytään tarkentamaan lastensuojeluselvitysten toimenpiteineen valmistuttua. Työikäisten palvelulinjan talousarvio ylittyisi hieman kustannuspaineiden ollessa vammaisten palveluissa. Ikäihmisten palvelut olisivat ylittymässä siten, että ylitys kohdistuu hoivapalveluihin ja ikäihmisten asumispalveluihin. Tarkoituksena on tarjota asumispalvelupaikka loppuvuodesta nykyistä useammalle asiakkaalle. Karkkilan osalta toteutumisennuste kokonaisuutena on jokseenkin talousarvion mukainen ylittyen kuitenkin hieman (0,3 %). Karviaisen palvelut olisivat ennusteen mukaan ylittymässä (1,4 %). Erikoissairaanhoito olisi ennusteen mukaan alittumassa (-1,4 %). Perheiden palvelujen talousarvio olisi ennusteen mukaan ylittymässä huomattavasti. Kustannuspaineet ovat perhesosiaalityössä ja erityisesti lastensuojelussa. Työikäisten palvelujen talousarvio olisi alittumassa. Myös ikäihmisten palvelut olisivat ennusteen mukaan alittumassa. 4. Johtopäätökset ja toimenpiteet osavuosikatsauksen johdosta Tämän osavuosikatsauksen ennusteen perusteella talousarvion määrärahojen toteutumisennuste on hyvin lähellä talousarviossa suunniteltua. Merkittävin ero talousarvioon nähden on Karkkilan perhesosiaalityön talousarvion ylittyminen, joka ennusteen mukaan olisi huomattava (24,3 %) ollen tilinpäätökseenkin nähden kasvava (12,4 %). Talousarvion määrärahoihin ei tarvitse toistaiseksi tehdä merkittäviä muutoksia lisämäärärahojen tai määrärahan korotusten osalta. Talousarvion sisäisiä jakoja ei myöskään vielä esitetä muutettavaksi. Kuukausittain kuitenkin seurataan erityisesti molempien jäsenkuntien lastensuojelun tilanteen kehitystä ja varaudutaan rahoittamaan sitä mahdollisilla sisäisillä siirroilla tai laatimaan esitys budjetin korottamisesta. Vihdin kunnan osalta seurataan myös erityisesti ikäihmisten hoivapalvelujen ja vammaisten palvelujen budjetin toteutumista. Toistaiseksi varaudutaan kattamaan mahdolliset yksittäisten toimintojen talousarvion ylitykset talousarvion sisäisillä siirroilla tai tekemällä esitys muutoksista erikoissairaanhoidon ja Karviaisen peruspalvelujen välillä. Varsinkin erikoissairaanhoidon menojen kehityksessä voi tapahtua nopeita muutoksia. 5. Katsauksen liitteet: Liite Kuntaosuuslaskelma tuoteryhmittäin ja ennuste vuodelle Oheismateriaali Jäsenkuntalaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin ajalta ja ennuste vuodelle 2017

10 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio PERHEPALVELUIDEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 17 arvio/ TP 17 arvio/ PALVELULINJA 0-21 vuotias ( ) 0-21 vuotias ( ) 0-21 vuotias ( ) 0-21 vuotias ( ) TA 17 TP 16 %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI 0-21 v v v v Yhteiset tehtävät 37, , , , ,4 1,7 Perhe- ja terapiapalvelut 315, , , , ,2 2,8 Perheiden sosiaalipalvelut 625, , , , ,2-5,3 YHTEENSÄ 979, , , , ,1-2,4 KARKKILA 0-21 v v v v Yhteiset tehtävät 44, , , , ,4 1,7 Perhe- ja terapiapalvelut 347, , , , ,7 3,5 Perheiden sosiaalipalvelut 649, , , , ,1 16,8 YHTEENSÄ 1041, , , , ,3 12,4 PERHEPALVELUIDEN LINJA YHTEENSÄ 0-21 v v v v Yhteiset tehtävät 38, , , , ,4 1,7 Perhe- ja terapiapalvelut 322, , , , ,0 2,9 Perheiden sosiaalipalvelut 630, , , , ,5 0,4 YHTEENSÄ 991, , , , ,2 1,3

11 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio TYÖIKÄISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 17 arvio/ TP 17 arvio/ PALVELULINJA asukas ( ) asukas ( ) asukas ( ) asukas ( ) TA 17 TP 16 %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI Asukasluku Asukasluku Asukasluku Yhteiset tehtävät 13, , , , ,7-4,3 Terveyspalvelukeskus 358, , , , ,5-1,4 Lääkärin vastaanotto 174, , , , ,3-3,0 Kuntouttava toiminta 43, , , , ,5 4,8 Mielenterveys- ja päihdetyö 72, , , , ,4 3,2 Suun terveydenhoito 67, , , , ,0-6,4 Sosiaalipalvelukeskus 477, , , , ,2-19,0 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 153, , , , ,1-66,3 Kehitysvammaisten palvelut 156, , , , ,9-0,4 Vammaisten palvelut 167, , , , ,7 1,1 YHTEENSÄ 849, , , , ,7-11,6 KARKKILA Asukasluku Asukasluku Asukasluku Asukasluku Yhteiset tehtävät 13, , , , ,7-4,3 Terveyspalvelukeskus 455, , , , ,9-2,1 Lääkärin vastaanotto 208, , , , ,1-1,1 Kuntouttava toiminta 68, , , , ,0 0,3 Mielenterveystyö- ja päihdetyö 103, , , , ,4-5,1 Suun terveydenhoito 74, , , , ,6-2,3 Sosiaalipalvelukeskus 499, , , , ,0-16,9 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 169, , , , ,1-55,3 Kehitysvammaisten palvelut 197, , , , ,2-8,9 Vammaisten palvelut 131, , , , ,6 22,0 YHTEENSÄ 968, , , , ,0-9,9

12 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio TYÖIKÄISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 17 arvio/ TP 17 arvio/ PALVELULINJA asukas ( ) asukas ( ) asukas ( ) asukas ( ) TA 17 TP 16 %-MUUTOS %-MUUTOS TYÖIKÄISTEN LINJA YHTEENSÄ Asukasluku Asukasluku Asukasluku Asukasluku Yhteiset tehtävät 13, , , , ,7-4,3 Terveyspalvelukeskus 381, , , , ,2-1,6 Lääkärin vastaanotto 182, , , , ,1-2,5 Kuntouttava toiminta 49, , , , ,6 3,6 Mielenterveystyö- ja päihdetyö 79, , , , ,8 0,5 Suun terveydenhoito 69, , , , ,4-5,5 Sosiaalipalvelukeskus 482, , , , ,1-18,5 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 157, , , , ,8-63,3 Kehitysvammaisten palvelut 166, , , , ,0-2,5 Vammaisten palvelut 158, , , , ,7 5,0 YHTEENSÄ 877, , , , ,3-11,1

13 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio IKÄIHMISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 17 arvio/ TP 17 arvio/ PALVELULINJA 65 v ja yli ( ) 65 v ja yli ( ) 65 v ja yli ( ) 65 v ja yli ( ) TA 17 TP 16 %-MUUTOS %-MUUTOS VIHTI 65v ja yli v ja yli v ja yli v ja yli Yhteiset tehtävät 60, , , , ,0 0,0,, Ikäkeskus 1 309, , , , ,7 4,8 Sosiaalityö 343, , , , ,3 5,9 Asumispalvelut 965, , , , ,4 4,4 Hoivapalvelukeskus 1 475, , , , ,2-2,1 Kotihoito 702, , , , ,9-2,7 Laitoshoito 772, , , , ,5-1,4 YHTEENSÄ 2 841, , , , ,7 1,4 KARKKILA 65v ja yli v ja yli v ja yli v ja yli Yhteiset tehtävät 41, , , , ,0 0,0 Ikäkeskus 1 721, , , , ,0-0,1 Sosiaalityö 278, , , , ,4 0,6 Asumispalvelut 1 443, , , , ,0-0,2 Hoivapalvelukeskus 1 773, , , , ,0-1,0 Kotihoito 897, , , , ,3-2,6 Laitoshoito 875, , , , ,2 0,8 YHTEENSÄ 3 535, , , , ,2-0,5 IKÄIHMISTEN PALVELULINJA YHTEENSÄ 65v ja yli v ja yli v ja yli v ja yli Yhteiset tehtävät 52, , , , ,0 0,0 Ikäkeskus 1 432, , , , ,4 3,1 Sosiaalityö 324, , , , ,3 4,6 Asumispalvelut 1 108, , , , ,5 2,7 Hoivapalvelukeskus 1 564, , , , ,4-1,7 Kotihoito 760, , , , ,0-2,7 Laitoshoito 803, , , , ,2-0,6 YHTEENSÄ 3 049, , , , ,7 0,7

14 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP 2017 arvio euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 17 arvio/ TP 17 arvio/ asukas ( ) asukas ( ) asukas ( ) asukas ( ) TA 17 TP 16 %-MUUTOS %-MUUTOS HALLINTO 27, , , , ,0 6,7 Vihti 27, , , , ,0 6,7 Karkkila 27, , , , ,0 6,7 RAHOITUS Vihti Karkkila KARVIAINEN YHTEENSÄ (ilman esh) 1 722, , , , ,1-5,2 Vihti 1 621, , , , ,5-6,1 Karkkila 2 048, , , , ,4-2,9 ERIKOISSAIRAANHOITO 1 152, , , , ,5 6,8 Vihti 1 126, , , , ,2 6,4 Karkkila 1 235, , , , ,4 7,7 KARVIAINEN YHTEENSÄ SIS. ERIKOISSAIRAANHOITO 2 874, , , , ,2-0,5 Vihti 2 748, , , , ,4-1,1 Karkkila 3 283, , , , ,3 1,0

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1. 30.6.2016 Yhtymähallitus 30.8.2016 57 Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta 1.1. 30.6.2016 2 1. Johdanto 2 2. Karviaisen toiminta ja talous ajalla

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 13.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 218 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus

Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Yhtymähallitus Katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1. 30.6.2015 Yhtymähallitus 25.8.2015 58 Osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta kaudelta 1.1. 30.6.2015 2 1. Johdanto 2 2. Karviaisen toiminta ja talous ajalla

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.8.215] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Heinäkuu 215 HENÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta Yhtymähallitus 22.5.2012 64 Liite 5 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. 31.3.2012 Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Yhtymähallitus , liite 80 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA

Yhtymähallitus , liite 80 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 24.10.2017, liite 80 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 1 Käsittely / Hyväksytty: Yhtymähallitus 18.10.2016 78 Vihdin kunnanvaltuusto 7.11.2016 58 Karkkilan kaupunginvaltuusto 12.12.2016 83 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.12.214] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/26 Lokakuu 214 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Kuukausiraportin perusteella Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 252 23.11.2015 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019 195/02.02/2015 Yhtymähallitus 20.10.2015 81 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013

[julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 [julkaisu ja jakelu 4.6.2013] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 2013 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/29 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun lopussa koko Karviaisen tuloslaskelma on jonkin verran vastaavan kauden talousarvion

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma / /2014. Yhtymähallitus 95

Yhtymähallitus Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma / /2014. Yhtymähallitus 95 Yhtymähallitus 95 14.10.2014 Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2018 32/02.02.00/2014 Yhtymähallitus 95 Ptky Karviaiselle on laadittu talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1.krs, Asemantie 30 B, Nummela

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1.krs, Asemantie 30 B, Nummela PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Yhtymähallitus 30.05.2017 AIKA 30.05.2017 klo 17:00-18:40 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1.krs, Asemantie 30 B, Nummela KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1. 30.6.2012 Tämä asiakirja on perusturvakuntayhtymä Karviaisen osavuosikatsaus toiminnasta ja taloudesta ajalta 1.1. 30.6.2012. Osavuosikatsaus on toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta Kaupunginhallitus 266 13.09.2013 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 1.1.-30.6.2013 205/02.02.02/2013 Yhtymähallitus 27.08.2013 92 Karviaisessa on laadittu vuoden 2013 toinen osavuosikatsaus

Lisätiedot

Katsaus perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta

Katsaus perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta Kunnanhallitus 208 28.11.2016 Katsaus perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta 1.1.-30.9.2016 36/02.02.02/2016 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus 15.11.2016 86 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Palvelutasosuunnitelma

Palvelutasosuunnitelma Käsittely / hyväksytty: Yhtymähallitus 18.10.2016 77 Karkkilan kaupunginvaltuusto 12.12.2016 82 Vihdin kunnanvaltuusto 7.11.2016 57 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2017 2020 Muutoksen aika Paikallisen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 351 18.11.2013 Kaupunginhallitus 362 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 133 02.12.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille

Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus 280 19.11.2012 Kaupunginhallitus 295 26.11.2012 Perusturvakuntayhtymä Karviainen talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 209/02.02/2011 Kyh 09.10.2012 122 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus 30.10.2018, liite 95 Yhtymähallitus 22.1.2019, liite 3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta

Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta Kaupunginhallitus 208 10.06.2013 Kaupunginvaltuusto 77 17.06.2013 Katsaus Karviaisen toimintaan ja talouteen kaudelta 205/02.02.02/2013 Yhtymähallitus 21.05.2013 63 Karviaisessa on laadittu vuoden 2013

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012

Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta / /2012 Yhtymähallitus 26 26.03.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2012 3/02.02.02/2012 Kyh 26 Kuntalain 68 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös / /2014. Yhtymähallitus 33

Yhtymähallitus Tilinpäätös / /2014. Yhtymähallitus 33 Yhtymähallitus 33 22.03.2016 Tilinpäätös 2015 32/02.02.00/2014 Yhtymähallitus 33 Kuntalain 113 :ssä on säädetty kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksestä. Tilinpäätösasiakirjojen laatimisessa noudatetaan

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kaupunginhallitus 191 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 76 17.06.2013 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös vuodelta 2012 275/02.02.01/2013 Yhtymähallitus 26.3.2013 26 Kuntalain 68 :ssä on säädetty

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Yhtymähallitus 17.05.2016 AIKA 17.05.2016 klo 17:00-18:00 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, koulutusluokka 1. krs, Asemantie 30 B KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Jäsenkuntaraportointi. Kesäkuu 2019

Jäsenkuntaraportointi. Kesäkuu 2019 Jäsenkuntaraportointi Kesäkuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: maksuosuustoteuman vertailu Dia 5: lukuohje erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 10 TIIVISTELMÄ KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA NUMMI-PUSULAN OSALTA

Kyh Kyh liite 10 TIIVISTELMÄ KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA NUMMI-PUSULAN OSALTA 1 Kyh 25.1.2011 13 Kyh liite 10 TIIVISTELMÄ KARVIAISEN PALVELUTASOSUUNNITELMAN VAIKUTUKSISTA NUMMI-PUSULAN OSALTA 2 Tiivistelmä Karviaisen palvelutasosuunnitelman vaikutuksista Nummi-Pusulan osalta Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 20.09.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 115 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Jäsenkuntaraportointi. Huhtikuu 2019

Jäsenkuntaraportointi. Huhtikuu 2019 Jäsenkuntaraportointi Huhtikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 4: yleistä raporteista ja ennusteen laskentaperiaatteesta Dia 5: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2018 1

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 Yhtymähallitus 15.05.2018 AIKA 15.05.2018 klo 17:00-18:45 PAIKKA Vihdin kunnanvirasto, 4.krs, Asemantie 30 A, Nummela KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot