Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012"

Transkriptio

1 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot...15 Investoinnit...16 Rahoituslaskelma Tuloslaskelmat vastuualueittain...18 Henkilöstö...22 Kehittämishankkeet...23 Tilaustaulukot...32 Aikuispsykososiaaliset...32 Aikuissosiaalityö...43 Hallinto...53 Hoito- ja hoiva...56 Kuntoutus...72 Perhepalvelut...80 Suun terveydenhuolto...88 Työterveys...92 Vammaispalvelut...93 Vastaanotto Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...134

3 2 Toimitusjohtajan katsaus Kuntayhtymän toiminnassa on tehty merkittäviä muutoksia syyskuuna alussa, jotka eivät vielä kokonaisuudessaan näy tässä osavuosikatsauksessa. Muutokset ovat talous- ja toimintasuunnitelman ja asetettujen tavoitteiden mukaisia ja koskevat terveydenhuollossa pitkäaikaisvuodeosastopaikkojen vähentämistä ja painopisteen siirtymistä tehostettuun palveluasumiseen. Talousarvion ja palvelusopimusten tarkistuksia ei ole tehty, mutta kuntien kanssa on käyty palvelusopimusneuvottelut kesäkuun raportin perusteella. Neuvotteluissa on esitetty arvio kuluvan vuoden tilinpäätösennusteesta, tosin syyskuuna alussa toteutettujen toiminnan muutosten vaikutuksia ei kaikilta osin pystytä arvioimaan, sillä osa vaikutuksista toteutuu palvelutarpeen mukaisesti. Huomioitavaa on myös, että vuodeosastotoiminnoista siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen toteutui alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen ja tämä merkitsi oman toiminnan vahvistamista. Lisäksi muutoksia toteutettiin Sonkajärvellä, jonne perustettiin kotihoitoa tukeva yksikkö. Kuluvan vuoden talousarvion ja palvelusopimusten neuvottelujen yhteydessä on sovittu jäsenkuntien kanssa, että talousarviota tarkistetaan tarvittaessa, jos suunnitellut toimenpiteet eivät toteudu. Näin esimerkiksi Koljonvirran osastojen siirron viivästyessä kaikki tehostamistoimet eivät ole toteutuneet. Jäsenkuntien palvelujen käytössä on selkeitä eroja. Kiuruveden osalta palvelujen ylikäyttö johtuu erityisesti oman erikoissairaanhoidon käytöstä, mutta KYS:in käyttö on alle talousarviossa varatun määrärahan. Lisäksi Kiuruvedellä merkittävä ylitys muodostuu aikuissosiaaliyöstä (toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus) ja lastensuojelun ennakoimattomista kustannuksista. Vieremän ja Sonkajärven osalta ylitykset johtuvat pääosin KYS:in erikoissairaanhoidon palvelujen käytöstä. Iisalmen osalta ylitykset muodostuvat pääosin omasta toiminnasta, kuten perhepalveluiden ja kehitysvammaisten laitoshoidon kustannuksista ja kuntoutuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutarpeen kasvusta. On huomioitava, että kalliin hoidon tasaus sisältyy KYS:in palvelulaskutukseen poiketen edellisistä vuosista. Talousarvion ylitys on syyskuun loppuun mennessä n. 2 milj. euroa. Syyskuussa toteutetut toiminnan muutokset tulevat tasapainottamaan Iisalmen ja Sonkajärven kuntalaskutusta ja lisäksi organisaatiossa on toteutettu säästötoimia, joilla pyritään ylitystä pienentämään. Lisäksi hinnoittelu on tarkistettu syyskuussa, joten tuloarvion toteutuman arvioidaan hieman paranevan loppuvuodesta. Talousarvion muutokset tullaan käsittelemään tämän raportin perusteella joulukuussa yhtymävaltuustossa. Arvion mukaan talousarvio ylittyisi kuntayhtymätasolla n. 1,5-2% (1,8 2,4 milj. ). Määrärahojen ylitys johtuu KYS:in osalta osittain ennakoimattomasta palvelutarpeesta ja osittain tietoisesti palvelusopimus-neuvotteluissa sovitusta alibudjetoinnista. Oman toiminnan osalta ylitykset johtuvat palvelujen arvioitua suuremmasta tarpeesta ja käytöstä, mm. lastensuojelun kustannuksista, laitossijoituksista, vammaispalvelujen palvelutarpeen kasvusta sekä kustannustason noususta ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Myös palvelujen tuotantokustannukset ovat

4 3 ylittyneet erityisesti lääkäreiden ostopalveluissa. Ostopalveluja on jouduttu käyttämään ennakoitua enemmän ja ostopalvelujen yksikköhinnat ovat olleet arvioitua korkeammat. Kuntayhtymän toiminnan aikana on ollut selkeästi nähtävissä, että tietoinen alibudjetointi ei tule toteutumaan ja määrärahaylitykset ovat ennustettavissa. Tämän vuoksi budjetoinnissa tulisi toteuttaa mahdollisimman realistisia arvioita ja sopeuttaa toiminta taloudellisiin raameihin. Lisäksi on keskusteltu talousarvion laatimisesta siten, että KYS:in maksuosuus näkyy selkeästi tuloslaskelmassa omana rivitietona, jolloin sen käyttö voidaan helposti nähdä erillään muusta oman toiminnan palvelujen ostoista. On myös epätodennäköistä, että tulevinakaan vuosina pystyttäisiin kattamaan kuntayhtymän oman toiminnan sisältä kasvava KYS:in palveluiden käyttö. Mikäli KYS:in suunnittelema tuottavuusohjelma toteutetaan suunnitellun mukaisesti, merkitsisi se pienempää kasvuodotusta palvelujen ostoihin. Toisaalta se voi kasvattaa kuntayhtymän oman toiminnan volyymia. Mikäli oletusarvona on, että kuntayhtymän oman toiminnan sisältä katetaan erikoissairaanhoidon kustannuspoikkeama, niin se edellyttäisi myös mahdollisuutta kesken vuoden mahdollisesti mittavaankin palvelutason muutoksiin, todennäköisesti heikentämiseen. Tähän asti jäsenkunnat ovat asettaneet tavoitteeksi lähipalvelujen säilyttämisen nykyisellä tasolla. Talouden ja toiminnan suunnittelussa korostuu palvelutarpeen muutoksen arviointi ja resurssien kohdentaminen sekä ennaltaehkäisevään toimintaan että edullisimpiin palvelumuotoihin. Toiminnan painopisteiden siirtymät edellyttävät myös resurssien siirtämistä toimintojen ja toimipaikkojen välillä entistä enemmän. Palvelutarpeen muutoksen edellyttämiä joustavia palvelumalleja on kehitettävä ja otettava käyttöön. Kuluva vuosi osoittaa, että kuntien taloudelliset reunaehdot asettavat toiminnan suunnittelulle, talouden ohjaukselle ja seurannalle entisestään tiukentuneita vaatimuksia. Vastatakseen näihin on kuntayhtymän kohdennettava toiminta entistä tarkemmin hyvinvointia ja terveyshyötyjä tuottaviin palveluihin ja toimintamalleihin. Kriittiset, selkeästi tarpeeseen nähden ylikäyttöiset palvelut tulee saattaa toiminnan muutoksilla normaalin palvelutarpeen tasolle. Kuntamaiseman-mallin vertailu ja analyysi antaa tähän hyvän arviointipohjan. Tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä tulisi kriittisiin palvelukokonaisuuksiin laatia toimintamallien uudistaminen siten, että ne mahdollisimman kattavasti voidaan ottaa huomioon jo vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpanossa. Mikäli reagointia ei tehdä ajoissa, on edessä entistä vaikeampia ratkaisuja, mikäli kuntien taloudelliseen kantokykyyn ei ole tulossa merkittävää parannusta. Iisalmessa Leila Pekkanen toimitusjohtaja

5 4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu Tot.% Tot.% Korj. tot. Tot.% TA+Muutos Toimintatuotot , , ,4 Myyntituotot , , ,4 Maksutuotot , , ,6 Tuet ja avustukset , , ,3 Muut toimintatuotot , , ,7 Toimintakulut , , ,8 Henkilöstökulut , , ,5 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,2 Eläkekulut , ,8 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,3 Avustukset , , ,1 Muut toimintakulut , , ,1 Toimintakate , , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,9 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,0 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,5 Vuosikate , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,6 Suunnitelman muk. poistot , ,4 0,0 Tilikauden tulos ***** , Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** *****

6 5 Koska talousarvion vahvistamisen jälkeen on tehty isoja toiminnallisia muutoksia (Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaita siirtyy omana toimintana tuotettuun asumispalveluun ostopalvelujen sijaan ja Sonkajärven vuodeosaston toiminta päättyi neljä kuukautta aikaistettuna muutostöiden vuoksi), yhtymähallitus on tehnyt kesäkuun kokouksessaan käyttötalouteen talousarviomäärärahojen puitteissa määrärahasiirtoja vastuualueiden välillä. Myös tehtäväalueiden sisällä on tehty päätettyjen toiminnallisten muutosten mukaisia tarkistuksia käyttötalouteen. Lisäksi kustannuspaikkojen sisällä on tehty tilimuutoksia esimerkiksi henkilöstömenoista palvelujen ostoihin, kun henkilökunnan rekrytointi ei ole toteutunut. Syyskuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma olisi tasaisella kulutuksella 75 %. Kuntayhtymän toimintakulujen toteuma on yhteensä 76,0 %, joten kustannukset ylittävät tasaisen kulutuksen 1,0 %. Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä 76,4 %. Henkilöstökulujen toteutuma sisältää koko vuoden lomarahat sivukuluineen (arvio loppuvuodelle jaksotettavasta lomarahojen määrästä on yhteensä ). Palkkojen harmonisointi on toteutettu 1.7. lukien, joten henkilöstökulujen kustannukset nousevat siltä osin loppuvuonna. Mikäli toteutumaraporttiin jaksotetaan loka-joulukuun laskennallinen osuus lomarahakustannuksista ja palkkojen harmonisoinnista, henkilöstökulujen korjattu toteutuma on yhteensä 75,5 %. Henkilöstökulujen toteutuma on kohtuullinen ottaen huomioon, että kesälomakausi sijaiskustannuksineen on mukana toteutumassa. Palvelujen ostot ovat alkuvuonna ylittäneet tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 76,2 %. KYS:n ostot ylittävät tasaisen kulutuksen (toteutuma 77,0 %), mutta kunnittaiset vaihtelut ovat suuret. KYS:n ostojen toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 75,8 %, Kiuruvesi 70,7 %, Sonkajärvi 87,1 % ja Vieremä 89,9 %. Aikaisemmista vuosista poiketen sairaanhoitopiiri on laskuttanut kalliin hoidon tasausrahaston kustannukset neljän kuukauden välein ja toteutuma sisältää kunnittain seuraavat rahasto-osuudet mennessä: Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi ja Vieremä ; syyskuun osalta kalliin hoidon tasausrahastoon on kertynyt lisää maksettavaa kuntayhtymätasolla , mikä puuttuu tuloslaskelmasta. Lääkäripalvelujen ostoissa on toteutuma yhteensä 94,5 %, vaikka kevään aikana on tehty määrärahasiirtoja henkilöstökuluista. Mikäli huomioidaan tuloslaskelmasta puuttuvat kalliin hoidon tasausrahasto-osuudet ja selvittelytilillä olevat laskut, palvelujen ostojen toteutuma on yhteensä 76,6 %. Palvelujen ostojen ylitys on pienentynyt kesäkuun raporttiin verrattuna. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat tasaantuneet alkuvuodesta ja käyttö alittaa tasaisen kulutuksen (toteutuma 73,3 %). Avustusten toteutuma (75,7 %) ylittää tasaisen kulutuksen. Mikäli toteutuma-arvioon lisätään omaishoidon tuen osalta raportista puuttuva yhden kuukauden kustannus, avustusten toteutuma (77,1 %) ylittää selvästi tasaisen kulutuksen. Avustuksissa huolestuttavin on työmarkkinatuen kuntaosuuden korkea toteutuma (89,1 %). Myös perustoimeentulotuen toteutuma ylittää hieman tasaisen kulutuksen (75,9 %), johon vaikuttaa erityisesti Kiuruveden (toteutuma 88,0 %) ja Sonkajärven (toteutuma 82,0 %) tilanne. Muiden toimintakulujen toteutuma alittaa tasaisen kulutuksen toteutumaprosentin ollessa 71,1 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on yhteensä 73,6 %, mikä alittaa tasaisen kulutuksen. Myyntituotoista puuttuu isoimpana eränä sotilasvammalain mukaiset korvaukset. Laskennallisesti puuttuu myös pääosa työterveyshuollon vuosimaksuista, sillä vuosimaksut laskutetaan loppuvuoden aikana. Lisäksi työterveyshuollon syyskuun myyntituotot puuttuvat

7 6 toteutumasta. Sairaalan toiminnassa kesäajan sulut pienentävät tulojen kertymää, joten kokonaisuutena myyntituottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen toteutumaprosentti on 74,6 %. Maksukatto-järjestelmä vähentää terveydenhuollon maksutuottojen kertymää loppuvuoden aikana. Tukien ja avustusten toteutuma on alhainen (59,0 %); toteumasta puuttuvat isoimpina Kelan korvaukset henkilökunnan työterveyshuoltoon ja syyskuun osalta sairaankuljetukseen. Muiden toimintatuottojen toteutuma on 86,7 %. Kokonaisuutena toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Syyskuun lopun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymän tuloslaskelma on alijäämäinen yhteensä 3,2 milj.. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava, että tuloslaskelmassa ovat mukana koko vuoden lomarahakustannukset ja että toimintatuotoista puuttuu suuria eriä (sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan työterveyshuollon Kelakorvaukset). Tämän vuoden talousarvioon sisältyy suuria toiminnallisia muutoksia erityisesti Sonkajärven terveyskeskuksessa, Iisalmen terveyskeskuksessa ja Koljonvirran sairaalassa. Muutoksia on tehty toukokuusta alkaen, joten niiden taloudelliset vaikutukset tulevat esille loppuvuoden aikana. Mikäli kuntayhtymän toiminta jatkuisi samalla volyymilla kuin alkuvuonna ilman toiminnallisia muutoksia, arvio lisäveloituksen määrästä syyskuun loppuun mennessä on yhteensä 2,0 milj.. Koska toukokuusta alkaen on tehty suuria toiminnallisia muutoksia, tilinpäätösarviota ei voi tehdä aikaisempien vuosien toteutumatietojen pohjalta. Oman toiminnan osalta talouden arvioidaan loppuvuoden aikana tasoittuvan erityisesti Iisalmen ja Sonkajärven tilausten osalta. Ensimmäisen puolen vuoden aikana ylitystä on ollut myös KYS:in palvelujen ostoissa ja talousarviossa pysyminen edellyttää KYS:in palvelujen tarpeen tasapainottumista. Erityisesti Vieremän, Sonkajärven ja Iisalmen osalta tilauksen arvioidaan ylittyvän KYS:in vuoksi. Kuntayhtymän kassa on ollut tammi-syyskuun aikana riittävä eikä lyhytaikaista lainaa ole tarvittu. Kuntayhtymä on selvinnyt ilman lainaa kriittiset kesäkuukaudet. Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa syyskuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin syyskuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-9/2011 ja laskettu toteutumien väliset muutosprosentit. Tilinpäätösarviota varten tuloslaskelmasta puuttuvia keskeisiä tekijöitä on tarkasteltu jäsenkunnittain.

8 7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Aikuispsykosos , , , , , , , , , ,2 Aikuissosiaalityö , , , , , , , , , ,1 ESH oma yht , , , , , , , , , ,6 ESH ostettu , , , , , , , , , ,2 Hoito ja hoiva , , , , , , , , , ,3 Kuntoutus , , , , , , , , , ,5 Perhepalvelut , , , , , , , , , ,5 Suun terveydenh , , , , , , , , , ,3 Työterveyshuolto , , , ,0 Vammaispalvelut , , , , , , , , , ,4 Vastaanotto , , , , , , , , , ,4 Ympäristötoimi*) , , , , , , , , , ,4 PALVELUT YHT , , , , , , , , , ,5 Hallinto**) Hallinnon lähipalv.**) YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,9 Ennakkomaksut EROTUS Loppuvuoden lomarahat Puuttuvat erät ***) Puuttuva ttt:n valt.osuus Kalliin hoidon tasaus Tth:n puuttuvat tulot SotilavammaL:n korv MUOKATTU YHTEENSÄ , , , , ,6 KYSin toteuma , , , , ,4 Oman toiminnan tot , , , , ,3 Arvio TP Ylitys Ylitys *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **)Hallinnon voitosta on eroteltu lähipalvelujen kustannuspaikkojen poikkeamat jäsenkunnittain; vyörytys toteuman mukaan tulee tilinpäätökseen ***) Sairaankuljetuksen ja henkilökunnan tth:n Kelakorvaukset, omaishoidon tuki 1 kk, peruspääoman korot 9 kk, selvittelytili, palkkojen harmonisointi

9 8 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on milj. ja toteutuma on 1 9/ on 50,9 milj. eli 77,0 %. Oleelliset ylitykset; ostettu erikoissairaanhoito 75,8 %, toteuma on lähes suunnitelman mukainen, toteumasta puuttuu kalliin hoidon tasausmaksuja hoito ja hoiva 80,2 %, terveyskeskuksen vuodeosastojen 49 pitkäaikaissairaansijaa on siirtynyt avohoitoon. Kotihoidon nettokustannusten kasvu 10 % selittyy maksuttoman hoitotarvikejakelun kustannusten kasvusta, kotisairaalatoiminnan aloittamisesta sekä kotihoidon ennakoitua pienemmistä tuloista. Pitkäaikaislaitoshoidon kustannukset tasoittuvat loppuvuodesta. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on lisääntynyt ja vastaavasti Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on vähentynyt. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon hoitopäivät ovat kasvaneet 11 %. Toiminnallisten muutosten vuoksi ennustetta vuoden toteumalle on vaikea arvioida. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia on ennakolta kuntoutus 81,7 %, ylitys selittyy terapioiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen kasvulla sekä tuottojen alentumisella. perhepalvelut 80,9 %, ylitys selittyy kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja lasten valvonnan kustannuksilla. vammaispalvelut 76 %, ylitys aiheutuu pääasiassa kehitysvammaisten laitoshoidon tarpeesta, vaikeavammaisen asunnon muutostöistä ja lisääntyneistä vammaispalvelukuljetuksissa. vastaanotto 77,0 %, ylitys selittyy tuottojen lähinnä alituksella yhteispäivystyksessä ja vastaanottotoiminnassa sekä ostopalvelujen ylityksellä. Terveysneuvonnan uusien tehtävien täyttäminen kohdistuu loppu vuoteen. Oleelliset alitukset; oma erikoissairaanhoito 74 %, konservatiivisen ja operatiivisen toiminnan käyttö on laskenut kaikissa palveluissa paitsi operatiivisella poliklinikalla. Operatiivisen toiminnan kustannukset ovat laskeneet 4 %. suun terveydenhuolto 65,6 % alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. aikuissosiaalityö 73,5 %, työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotukset vuoden alusta aiheuttavat kulujen kasvua, mutta eivät talousarvion ylitystä.

10 9 Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 29,8 milj., ja toteutuma 1 9/ on 23,0 milj. eli 77,3 %. Oleelliset ylitykset; aikuissosiaalityö 95,1 %, ylitys selittyy mm. työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. Ei varausta talousarviossa. oma erikoissairaanhoito 97,6 %, käytön nousu kohdistuu lähes kaikkiin toimintoihin; suurimmat käytön nousut ovat operatiivisissa hoitopäivissä ja poliklinikkakäynneissä, dialyysikäynneissä, sisätautien, ihotautien ja lastentautien poliklinikkakäynneissä. Oma erikoissairaanhoito on osin korvannut KYS:n käyttöä. Konservatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 8 % ja operatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 26 %. sta puuttuu kalliin hoidon tasausmaksuja hoito ja hoiva 77,1 %, ylitys selittyy kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon nettokustannusten kasvulla sekä hygieniatason nostamisesta johtuvien kustannusten vuoksi. Infektioepidemiat ovat rajoittaneet vuodeosaston käyttöä ajoittain. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on vähentynyt ja vastaavasti Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on lisääntynyt. perhepalvelut 85,2 %, ylitys selittyy kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja lasten valvonnan kustannuksilla. vammaispalvelut 79,6 %, ylitys selittyy kehitysvammaisten lisääntyneestä poliklinikkakäyntien ja laitoshoidon tarpeista sekä vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelukuljetuskustannusten kasvusta. vastaanotto 82,6 %, ylitys selittyy lähinnä päivystyksen ostopalvelujen kohdentamisesta tuottojen alittumisesta. Oleelliset alitukset; aikuispsykososiaaliset palvelut 65,3 % selittyy lähinnä erikoissairaanhoidon hoitopäivien laskulla. ostettu erikoissairaanhoito 70,7 %, alitus selittyy osin oman erikoissairaanhoidon käytön kasvulla. sta puuttuu kalliin hoidon tasausmaksuja suun terveydenhuolto 62,5 %, alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 15,6 milj., ja toteutuma 1 9/ on 12,3 milj. eli 79,0 %.

11 10 Oleelliset ylitykset; aikuispsykososiaalityö 80,1 %, selittyy lähinnä erikoissairaanhoidon hoitopäivien ja avohoidon sekä päihdeasumispalvelujen ylityksillä. aikuissosiaalityö 83,7 %, ylitys selittyy työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. oma erikoissairaanhoito 98,2 %, käytön nousu kohdistuu lähinnä sisätautien hoitopäiviin ja poliklinikkakäynteihin, lastentautien, neurologian, naistentautien ja äitiyspoliklinikan sekä silmätautien poliklinikkakäynteihin sekä operatiivisiin hoitopäiviin sekä kirurgian polin käynteihin. Oma erikoissairaanhoito on osin korvannut KYS:n käyttöä. Konservatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 37 % ja operatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 6 %. Tuottojen lasku nostaa nettokustannuksia. ostettu erikoissairaanhoito 87,1 %, hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida tuottaa oman toimintana. Ylityksistä on erillinen selvitys. Hyvityslaskua on kuntoutus 80 %, ylitys selittyy terapia ja fysioterapian nettokustannusten nousulla. perhepalvelut 75,3 %, toteuma on lähes suunnitellun mukainen. vastaanotot 94,3 %, ylitys selittyy lääkäriresurssin turvaamisesta ostopalveluilla ja tuottojen alittumisesta. Oleelliset alitukset; hoito ja hoiva 71,8 %, Sonkajärven vuodeosaston siirtyminen palveluasumiseksi ja akuuttihoidon siirtyminen Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskukseen toteutui 1.5. alkaen, suunniteltu aikataulu oli Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on vähentynyt ja Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on lisääntynyt sisätautien ja operatiivisella vuodeosastolla. suun terveydenhuolto 63,1 %, alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. vammaispalvelut 63,6 %, alitus selittyy avohoitopalveluiden painottumisella. Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 29,8 milj., ja toteutuma 1 9/ on 9,4 milj. eli 79,1 %. Oleelliset ylitykset; aikuispsykososiaaliset palvelut 82,4 %, selittyy erikoissairaanhoidon hoitopäivien ylittymisellä 9 % ja päihdehuollon polikliiniset käyntien lisääntymisellä.

12 11 aikuissosiaalityö 79,2 %, ylitys selittyy työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. ostettu erikoissairaanhoito 89,9 %, hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida tuottaa oman toimintana. Ylityksistä on erillinen selvitys. sta puuttuu vammaispalvelut 86,1 %, ylitys selittyy kehitysvammaisten ennakoimattomista sijoituksista asumispalveluihin ja laitoshoitoon. vastaanotto 82,6 %, ylitys selittyy lääkäriresurssin turvaamisesta ostopalveluilla ja tuottojen alittumisesta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin kustannusten kohdentumisesta loppu vuoteen sekä tuottojen alittumisesta. Oleelliset alitukset; oma erikoissairaanhoito 72,7 %, käyttö on laskenut kaikissa muissa palveluissa paitsi dialyysikäyntien, sisätautien hoitopäivien, neurologian, operatiivisen ja silmätautien poliklinikkakäyntien kohdalla. Konservatiivisen toiminnan kustannukset nousu on 9 % ja operatiivisen toiminnan kustannusten lasku on 16 %. Tuottojen lasku nostaa osaltaan nettokustannuksia. hoito ja hoiva 74,9 %, toteutuu kokonaisuutena suunnitellusti. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on toteutunut lähes suunnitellusti. Iisalmen sairaalan sisätautiosaston käyttö ylittyy ja operatiivisen osaston käyttö alittuu. kuntoutus 62,6 %, alitus selittyy terapiatoiminnan vähentymisestä. perhepalvelut 60,1 %, alitus selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vähentymisenä. suun terveydenhuolto 69,3 %, Sopimus- ja ulkokuntien kokonaissumma on 2,6 milj., ja toteutuma 1 9/ on 1,9 milj. eli 71,54 % milj. Sopimuskuntien myyntituotot alittuvat 3,4 %. Terveydenhuollon hintojen tarkistus on tehty 4.9. alkaen. Vuoden 2011 toteumaan verrattuna alitus 1 %. Sopimuskuntien myyntituotot Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

13 12 Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 TA % TP 2011/TOT % Keiteleen kunta ,14 Lapinlahden kunta ,70 Pielaveden kunta ,32 Rautavaaran kunta ,79 Varpaisjärven kunta * Yhteensä ,54 73,96 * sisältyy Lapinlahden lukuihin Koko kuntayhtymän talousarvio kokonaissumma on 123, 6 milj., ja toteutuma 1 9/ on 95,9 milj. eli 77,6 %. Jäsenkuntien noussut hoidon tarve Iisalmen sairaalassa kohdentui pääosin Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle mm. lisääntyneenä sisätautien hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien, operatiivisten hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien, lasten- ja naistentautien poliklinikkakäyntien osalta. Osin Iisalmen sairaala on kyennyt korvaamaan ostetun erikoissairaanhoidon tarvetta esim. Kiuruvedellä. Sisätautien noussut hoidon tarve vastaa kuntien väestön ikärakenteen hoidon tarvetta vrt. sairastavuus. Terveyskeskustasoisen akuuttivuodeosastohoidon ja Iisalmen sairaalan sairaansijojen käytön kohdentumista tulee tehostaa kunnittain. Ostetun erikoissairaanhoidon noussut hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida toteuttaa Iisalmen sairaalassa, erillinen selvitys kunnittain. Terveydenhuollon hoidon saatavuus toteutuu kaikissa palveluissa paitsi puheterapiassa. Puheterapian onnistunut rekrytointi parantaa hoidon saatavuutta vuoden loppuun mennessä. Palvelurakennemuutokset, jotka koskettivat terveyskeskuksen vuodeosastojen pitkäaikaishoidon siirtämistä (49 ss) palveluasumiseen ja akuuttihoidon keskittämistä Iisalmeen ja Kiuruvedelle sekä kahden sairaansijan vähentämistä Iisalmen sairaalan sisätautiosastolta ovat toteutuneet. Muutosta on tukenut kotisairaalan toiminta 6/ alkaen. Mielenterveystyön erikoissairaanhoidon sairaansijoja on vähennetty viidellä ja resursseja on siirretty avohoitoon ja perhepalveluihin. Työterveyshuollon on tällä hetkellä alijäämäinen ja arvioitua alijäämää selittää ostopalvelujen kustannusten nousu ja myyntituottojen lasku. Osaltaan uuden seuranta- ja raportointiohjelman käyttöönotto vähentää resursseja. Hinnantarkistusta ei toteutettu koska tämän hetkiset sopimukset eivät mahdollistaneet hinnan tarkistuksia. KYS:sta siirtyneistä tehtävistä hematologian poliklinikka aloitti toiminnan 4/ ja uniapeapotilaiden hoito ja seuranta on vakiintunut omaksi toiminnaksi. Hematologian poliklinikan lääkäriresursseihin ja lääkekustannuksiin ei oltu varauduttu talousarviossa.

14 13 Terveydenhuollon menojen toimintakulujen toteuma on 76,9 %. Suurimmat ylitykset syntyvät palvelujen ostoista 77,9 % ja henkilöstökuluista 76,3 %. Ulkoisten palvelujen ostojen ylitystä selittää ostettu erikoissairaanhoito 45,7 % ja lääkäreiden ostopalvelut 61,4 %. Henkilöstökulut ylittyvät 1,3 %. Osin suunnitellut rekrytoinnit ovat toteutuneet vasta syksyllä ja kustannukset kohdentuvat loppuvuoteen esim. kotisairaala ja terveysneuvonta. Ylityksiä oman toiminnan osalta on katettu talousarvion sisältä määrärahasiirroilla n Terveydenhuollon vastuualueella pyritään toteuttamaan loppu vuodesta yli säästöt esim. hankintakiellon muodossa. Terveydenhuollon toimintatuottojen toteuma alittuu 5,1 %. Ulkoisten maksutuottojen alitus kohdistuu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon vastaanottojen ja suunterveydenhuollon asiakasmaksuihin. Myyntituottojen alistus kohdistuu lähinnä ulkokuntamyyntiin, työterveyshuoltoon, täyskorvausmaksuihin ja muihin myyntituottoihin. Toteutumattomia myyntituottoja on työterveyshuollossa ja ensihoidossa Terveydenhuollon ulkokuntien ja sopimuskuntien hinnastoa on tarkistettu 4.9. alkaen kattamaan nousseita tuotantokustannuksia. Palvelusopimuksen toteutumista on tarkistettu Sonkajärven terveydenhuollon osalta. - Tilamuutokset: Vieremän terveyskeskuksen palvelut tuotetaan loppu vuoden aikana kunnan väistötiloissa ensisijaisesti lähipalveluna Vieremällä paitsi suun terveydenhuolto Iisalmessa ja muissa jäsenkunnissa. Tilamuutokset Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosaston ja mielenterveystyön aikuistyöryhmän osalta ovat toteutuneet suunnitellusti. Tilaselvitys Kiuruveden terveyskeskuksen osalta jatkuu. Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjatuissa tiloissa toimii 1.9. lukien kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoitoyksikkö (10 paikkaa), kotihoitoyksikkö sekä päivätoiminta. Edellä mainittujen yksiköiden läheisyys tuo toiminnallista synergiaetua mm. tiiviin yhteistyön ja henkilöstön yhteiskäytön. Työpanos ja kustannukset 25 erilaisen ohjelman päivittämisessä, käyttöönotossa, koulutuksessa ja tietojen siirrossa keskittyy loppuvuoteen ja vaikuttaa kustannuksia lisäävästi ja on riski toimintalukujen toteutumiselle. Oleelliset ylitykset; aikuissosiaalityö 77,7 %, Työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotukset vuoden alusta, johon ei varausta talousarviossa Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä. oma erikoissairaanhoito 80,2 %. Oman erikoissairaanhoidon lisääntynyt käyttö kohdentuu Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle. Sisätautien vuodeosaston hoitopäivien käytön ylitys kohdistuu Kiuruvedelle, Sonkajärvelle ja Vieremälle ja vastaavasti Kiuruvedel-

15 14 lä ja Sonkajärvellä on terveyskeskustasoisen vuodeosastotoiminnan käytön alistusta. Terveyskeskusten akuutti- ja kuntoutuspaikkojen käyttöä tulee tehostaa ja vähentää pitkäaikaishoitoa jotta voidaan toteuttaa vuodelle 2013 suunnitellut sairaansijavähennykset. Operatiivisen osaston hoitopäivien toteutuma tukee vuoden 2013 sairaansijojen vähentämistä. ostettu erikoissairaanhoito 77,0 %, Ylitys kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. Ylityksistä on erillinen selvitys kunnittain. Sisältää kalliin hoidon tasauksia Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. hoito ja hoiva 77,6 %, ylitys johtuu Iisalmessa palvelurakennemuutoksesta ja Kiuruvedellä ESBL- epidemiasta. Kustannukset tasoittuvat loppuvuodesta. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia on ennakolta kuntoutus 77,2 %, ylitys selittyy ulkopuolisen laitoshoidon ostolla ja puheterapian ostopalveluilla. perhepalvelut 79,00 %, selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla. Jatkossa arvioitava nykyisten perhepalvelujen resurssien ja muun varhaisen tuen tehokkaampaa kohdentamista siten, että voidaan vähentää lasten kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden määrää vammaispalvelut 76,3 %, ylitys aiheutuu ennakoimattomista kehitysvammahuollon laitoshoidon ja poliklinikkakäyntien sekä vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelukuljetusten tarpeista Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. Oleelliset alitukset; aikuispsykososiaaliset palvelut 74,0 %, toteutunut lähes suunnitelmallisesti, käytön nousu kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. Hoitopäivien vähentäminen (-5 ss) ja resurssien siirtäminen avohoitoon ja perhepalveluihin on toteutunut suunnitellusti. suun terveydenhuolto 65,0 %, selittyy lähinnä henkilöstökustannusten laskulla. vastaanotto 80,9 %, lääkäriresurssien turvaaminen ostopalveluilla Iisalmessa, Sonkajärvellä ja Vieremällä ja tuottojen toteuman alitus. Terveysneuvonnan lisäresurssien kustannukset kohdentuvat loppuvuoteen.

16 15 Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 TA % TP 2011/TOT % Keiteleen kunta ,14 Lapinlahden kunta ,70 Pielaveden kunta ,32 Rautavaaran kunta ,79 Varpaisjärven kunta * Yhteensä ,54 73,96 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Muiden kuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 Ennuste Sopimuskuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 Ennuste

17 16 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA TA Muutettu TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET ,8 Isan energiatuki-laiteinvestoinnit, energiatuki v ,7 Vainajien säilytystilan uudistus ,2 KONEET JA LAITTEET ,9 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa ,9 Kiinteistö- ja laiterekisteri Lääkkeellinen paineilmakompressori ,4 Gastroskooppi, 2kpl ,4 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS Runkokytkimien laajennus Iisalmen kaupunkialueella ,0 Leikkkaussalin anestesiamonitorit ,9 Dialyysikoneet ,0 Kolonoskooppi ,0 Defibrilaattori Yhteispäivystys:kattokeskus ja -valaisin ,0 Eläinklinikan rgt:n digitalisointi ,0 Esmi-päätelaitteet ,7 Telemetriaverkko ja monitorit ,4 Resectoskooppi ,1 Fiberoskooppien pesukone ATK-INVESTOINNIT ,6 Tuotteistusohjelma Potilastietojärjestelmän lisäosat ,1 Toimikortti ,0 DigiEKG (kaksi tilattu kp e) ,0 Medimaker-liittymä ,0 Kuntoapu ,3 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö ,0 Asiakastietojärjestelmään liittyvä kehittämistyö ,0 Asianhallintaohjelma ,9 Populus kehityskeskustelut, henkilökohtaisen työsuorituksen arv MS-lisenssien hankinta ,0 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä Työterveyshuollon ohjelma ,3 MUUT ,3 Työvalmennussäätiön säädepääoma ,0 Istekki Oy:n osakepääoma ,0 YHTEENSÄ ,7 INVESTOINTIOHJELMA TA Arvio TP Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET ,8 KONEET JA LAITTEET ,9 ATK-INVESTOINNIT ,6 MUUT ,3 YHTEENSÄ ,7 Investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,2 milj.. Investointien toteutuma on mennessä yhteensä 55,70 % ( ). Yhtymähallitus on kokouksessaan tehnyt muutoksia investointihankkeiden kesken määrärahojen puitteissa. Muutoksissa katettiin Microsoft-lisenssien hankintakulut sekä varattiin määrärahat Esmi-päätelaitteiden lisähankintaan, telemetriaverkoon sisätautiosastolle, resectoskoopiin sekä työterveyshuollon ohjelmaan. Rakennusinvestointeihin on käytetty 57,8 % määrärahoista; isompana

18 17 hankkeena Iisalmen sairaalan energiatuki-laiteinvestoinnit, joihin on käytetty Kone- ja laiteinvestointeihin on käytetty 62,9 % määrärahoista; suurimpia hankkeita ovat leikkaussalin anestesiamonitorien hankinta sekä eläinklinikan röntgenin digitalisointi. Atkinvestoinneista on käytetty 51,6 % ja suurin hanke on ollut Microsoft-lisenssien hankinta. Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,14 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,30 0, ,14 Investointien rahavirta Investointimenot , ,47 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,79 0, ,47 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,61 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, , ,75 Oman pääoman muutokset 0, ,75 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,36 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos , ,14 Korottomien velkojen muutos , , , ,52 Rahoituksen rahavirta , ,52 Rahavarojen muutos , ,13 Rahavarojen muutos Rahavarat ,13 Rahavarat , ,75

19 18 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+Muutos Tot-% 2011 Tot-% 2011 Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,3 Henkilösivukulut , ,6 Eläkekulut , ,2 Muut henkilösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,7 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,1 Vuosikate , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Suunnitelman muk. poistot , ,0 Tilikauden tulos , ,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,1

20 19 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 20 Sosiaalihuollon palvelut TA+Muutos Tot.% 2011 Tot.% 2011 Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot , ,6 Maksutuotot , ,5 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,1 Muut henkilösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Avustukset , ,9 Muut toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,4 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 Suunnitelman muk. poistot , ,4 Tilikauden tulos , ,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,4

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 0 28/02.02.01/ Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Yhtymähallitus 21.5. 91 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...2 Kuntayhtymän talous...4 Tuloslaskelma ja ennuste...4 Kuntien maksuosuus ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Yhtymähallitus 26.11. Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 Yhtymähallitus 17.9.2013 161 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 2 Kuntayhtymän talous 4 Tuloslaskelma ja ennuste 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Yhtymähallitus 55 25.03.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 55

Yhtymähallitus 55 25.03.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 55 Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013 Yhall 55 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at) ylasavon so te.fi, puh 040 830 2789

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT SISÄLLYS: TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...2 Liite 1: Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Yhtymävaltuusto 11 17.06.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 25.03.

Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Yhtymävaltuusto 11 17.06.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 25.03. Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Yhtymävaltuusto 11 17.06.2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013 Yhall 25.03.2014 55 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Kunnanhallitus 144 16.06.2014 193/00.04.01/2014. Kunnanhallitus 144. Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Kunnanhallitus 144 16.06.2014 Lausuntopyyntö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jäsenkunnille kuntayhtymän vuoden 2015 ja talousarvion vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 193/00.04.01/2014

Lisätiedot