Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012"

Transkriptio

1 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot...15 Investoinnit...16 Rahoituslaskelma Tuloslaskelmat vastuualueittain...18 Henkilöstö...22 Kehittämishankkeet...23 Tilaustaulukot...32 Aikuispsykososiaaliset...32 Aikuissosiaalityö...43 Hallinto...53 Hoito- ja hoiva...56 Kuntoutus...72 Perhepalvelut...80 Suun terveydenhuolto...88 Työterveys...92 Vammaispalvelut...93 Vastaanotto Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...134

3 2 Toimitusjohtajan katsaus Kuntayhtymän toiminnassa on tehty merkittäviä muutoksia syyskuuna alussa, jotka eivät vielä kokonaisuudessaan näy tässä osavuosikatsauksessa. Muutokset ovat talous- ja toimintasuunnitelman ja asetettujen tavoitteiden mukaisia ja koskevat terveydenhuollossa pitkäaikaisvuodeosastopaikkojen vähentämistä ja painopisteen siirtymistä tehostettuun palveluasumiseen. Talousarvion ja palvelusopimusten tarkistuksia ei ole tehty, mutta kuntien kanssa on käyty palvelusopimusneuvottelut kesäkuun raportin perusteella. Neuvotteluissa on esitetty arvio kuluvan vuoden tilinpäätösennusteesta, tosin syyskuuna alussa toteutettujen toiminnan muutosten vaikutuksia ei kaikilta osin pystytä arvioimaan, sillä osa vaikutuksista toteutuu palvelutarpeen mukaisesti. Huomioitavaa on myös, että vuodeosastotoiminnoista siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen toteutui alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen ja tämä merkitsi oman toiminnan vahvistamista. Lisäksi muutoksia toteutettiin Sonkajärvellä, jonne perustettiin kotihoitoa tukeva yksikkö. Kuluvan vuoden talousarvion ja palvelusopimusten neuvottelujen yhteydessä on sovittu jäsenkuntien kanssa, että talousarviota tarkistetaan tarvittaessa, jos suunnitellut toimenpiteet eivät toteudu. Näin esimerkiksi Koljonvirran osastojen siirron viivästyessä kaikki tehostamistoimet eivät ole toteutuneet. Jäsenkuntien palvelujen käytössä on selkeitä eroja. Kiuruveden osalta palvelujen ylikäyttö johtuu erityisesti oman erikoissairaanhoidon käytöstä, mutta KYS:in käyttö on alle talousarviossa varatun määrärahan. Lisäksi Kiuruvedellä merkittävä ylitys muodostuu aikuissosiaaliyöstä (toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus) ja lastensuojelun ennakoimattomista kustannuksista. Vieremän ja Sonkajärven osalta ylitykset johtuvat pääosin KYS:in erikoissairaanhoidon palvelujen käytöstä. Iisalmen osalta ylitykset muodostuvat pääosin omasta toiminnasta, kuten perhepalveluiden ja kehitysvammaisten laitoshoidon kustannuksista ja kuntoutuksessa lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutarpeen kasvusta. On huomioitava, että kalliin hoidon tasaus sisältyy KYS:in palvelulaskutukseen poiketen edellisistä vuosista. Talousarvion ylitys on syyskuun loppuun mennessä n. 2 milj. euroa. Syyskuussa toteutetut toiminnan muutokset tulevat tasapainottamaan Iisalmen ja Sonkajärven kuntalaskutusta ja lisäksi organisaatiossa on toteutettu säästötoimia, joilla pyritään ylitystä pienentämään. Lisäksi hinnoittelu on tarkistettu syyskuussa, joten tuloarvion toteutuman arvioidaan hieman paranevan loppuvuodesta. Talousarvion muutokset tullaan käsittelemään tämän raportin perusteella joulukuussa yhtymävaltuustossa. Arvion mukaan talousarvio ylittyisi kuntayhtymätasolla n. 1,5-2% (1,8 2,4 milj. ). Määrärahojen ylitys johtuu KYS:in osalta osittain ennakoimattomasta palvelutarpeesta ja osittain tietoisesti palvelusopimus-neuvotteluissa sovitusta alibudjetoinnista. Oman toiminnan osalta ylitykset johtuvat palvelujen arvioitua suuremmasta tarpeesta ja käytöstä, mm. lastensuojelun kustannuksista, laitossijoituksista, vammaispalvelujen palvelutarpeen kasvusta sekä kustannustason noususta ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta. Myös palvelujen tuotantokustannukset ovat

4 3 ylittyneet erityisesti lääkäreiden ostopalveluissa. Ostopalveluja on jouduttu käyttämään ennakoitua enemmän ja ostopalvelujen yksikköhinnat ovat olleet arvioitua korkeammat. Kuntayhtymän toiminnan aikana on ollut selkeästi nähtävissä, että tietoinen alibudjetointi ei tule toteutumaan ja määrärahaylitykset ovat ennustettavissa. Tämän vuoksi budjetoinnissa tulisi toteuttaa mahdollisimman realistisia arvioita ja sopeuttaa toiminta taloudellisiin raameihin. Lisäksi on keskusteltu talousarvion laatimisesta siten, että KYS:in maksuosuus näkyy selkeästi tuloslaskelmassa omana rivitietona, jolloin sen käyttö voidaan helposti nähdä erillään muusta oman toiminnan palvelujen ostoista. On myös epätodennäköistä, että tulevinakaan vuosina pystyttäisiin kattamaan kuntayhtymän oman toiminnan sisältä kasvava KYS:in palveluiden käyttö. Mikäli KYS:in suunnittelema tuottavuusohjelma toteutetaan suunnitellun mukaisesti, merkitsisi se pienempää kasvuodotusta palvelujen ostoihin. Toisaalta se voi kasvattaa kuntayhtymän oman toiminnan volyymia. Mikäli oletusarvona on, että kuntayhtymän oman toiminnan sisältä katetaan erikoissairaanhoidon kustannuspoikkeama, niin se edellyttäisi myös mahdollisuutta kesken vuoden mahdollisesti mittavaankin palvelutason muutoksiin, todennäköisesti heikentämiseen. Tähän asti jäsenkunnat ovat asettaneet tavoitteeksi lähipalvelujen säilyttämisen nykyisellä tasolla. Talouden ja toiminnan suunnittelussa korostuu palvelutarpeen muutoksen arviointi ja resurssien kohdentaminen sekä ennaltaehkäisevään toimintaan että edullisimpiin palvelumuotoihin. Toiminnan painopisteiden siirtymät edellyttävät myös resurssien siirtämistä toimintojen ja toimipaikkojen välillä entistä enemmän. Palvelutarpeen muutoksen edellyttämiä joustavia palvelumalleja on kehitettävä ja otettava käyttöön. Kuluva vuosi osoittaa, että kuntien taloudelliset reunaehdot asettavat toiminnan suunnittelulle, talouden ohjaukselle ja seurannalle entisestään tiukentuneita vaatimuksia. Vastatakseen näihin on kuntayhtymän kohdennettava toiminta entistä tarkemmin hyvinvointia ja terveyshyötyjä tuottaviin palveluihin ja toimintamalleihin. Kriittiset, selkeästi tarpeeseen nähden ylikäyttöiset palvelut tulee saattaa toiminnan muutoksilla normaalin palvelutarpeen tasolle. Kuntamaiseman-mallin vertailu ja analyysi antaa tähän hyvän arviointipohjan. Tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä tulisi kriittisiin palvelukokonaisuuksiin laatia toimintamallien uudistaminen siten, että ne mahdollisimman kattavasti voidaan ottaa huomioon jo vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpanossa. Mikäli reagointia ei tehdä ajoissa, on edessä entistä vaikeampia ratkaisuja, mikäli kuntien taloudelliseen kantokykyyn ei ole tulossa merkittävää parannusta. Iisalmessa Leila Pekkanen toimitusjohtaja

5 4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu Tot.% Tot.% Korj. tot. Tot.% TA+Muutos Toimintatuotot , , ,4 Myyntituotot , , ,4 Maksutuotot , , ,6 Tuet ja avustukset , , ,3 Muut toimintatuotot , , ,7 Toimintakulut , , ,8 Henkilöstökulut , , ,5 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,2 Eläkekulut , ,8 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,3 Avustukset , , ,1 Muut toimintakulut , , ,1 Toimintakate , , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut , , ,9 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,0 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,5 Vuosikate , , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,6 Suunnitelman muk. poistot , ,4 0,0 Tilikauden tulos ***** , Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** *****

6 5 Koska talousarvion vahvistamisen jälkeen on tehty isoja toiminnallisia muutoksia (Iisalmen terveyskeskuksen pitkäaikaispotilaita siirtyy omana toimintana tuotettuun asumispalveluun ostopalvelujen sijaan ja Sonkajärven vuodeosaston toiminta päättyi neljä kuukautta aikaistettuna muutostöiden vuoksi), yhtymähallitus on tehnyt kesäkuun kokouksessaan käyttötalouteen talousarviomäärärahojen puitteissa määrärahasiirtoja vastuualueiden välillä. Myös tehtäväalueiden sisällä on tehty päätettyjen toiminnallisten muutosten mukaisia tarkistuksia käyttötalouteen. Lisäksi kustannuspaikkojen sisällä on tehty tilimuutoksia esimerkiksi henkilöstömenoista palvelujen ostoihin, kun henkilökunnan rekrytointi ei ole toteutunut. Syyskuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma olisi tasaisella kulutuksella 75 %. Kuntayhtymän toimintakulujen toteuma on yhteensä 76,0 %, joten kustannukset ylittävät tasaisen kulutuksen 1,0 %. Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä 76,4 %. Henkilöstökulujen toteutuma sisältää koko vuoden lomarahat sivukuluineen (arvio loppuvuodelle jaksotettavasta lomarahojen määrästä on yhteensä ). Palkkojen harmonisointi on toteutettu 1.7. lukien, joten henkilöstökulujen kustannukset nousevat siltä osin loppuvuonna. Mikäli toteutumaraporttiin jaksotetaan loka-joulukuun laskennallinen osuus lomarahakustannuksista ja palkkojen harmonisoinnista, henkilöstökulujen korjattu toteutuma on yhteensä 75,5 %. Henkilöstökulujen toteutuma on kohtuullinen ottaen huomioon, että kesälomakausi sijaiskustannuksineen on mukana toteutumassa. Palvelujen ostot ovat alkuvuonna ylittäneet tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 76,2 %. KYS:n ostot ylittävät tasaisen kulutuksen (toteutuma 77,0 %), mutta kunnittaiset vaihtelut ovat suuret. KYS:n ostojen toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 75,8 %, Kiuruvesi 70,7 %, Sonkajärvi 87,1 % ja Vieremä 89,9 %. Aikaisemmista vuosista poiketen sairaanhoitopiiri on laskuttanut kalliin hoidon tasausrahaston kustannukset neljän kuukauden välein ja toteutuma sisältää kunnittain seuraavat rahasto-osuudet mennessä: Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi ja Vieremä ; syyskuun osalta kalliin hoidon tasausrahastoon on kertynyt lisää maksettavaa kuntayhtymätasolla , mikä puuttuu tuloslaskelmasta. Lääkäripalvelujen ostoissa on toteutuma yhteensä 94,5 %, vaikka kevään aikana on tehty määrärahasiirtoja henkilöstökuluista. Mikäli huomioidaan tuloslaskelmasta puuttuvat kalliin hoidon tasausrahasto-osuudet ja selvittelytilillä olevat laskut, palvelujen ostojen toteutuma on yhteensä 76,6 %. Palvelujen ostojen ylitys on pienentynyt kesäkuun raporttiin verrattuna. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat tasaantuneet alkuvuodesta ja käyttö alittaa tasaisen kulutuksen (toteutuma 73,3 %). Avustusten toteutuma (75,7 %) ylittää tasaisen kulutuksen. Mikäli toteutuma-arvioon lisätään omaishoidon tuen osalta raportista puuttuva yhden kuukauden kustannus, avustusten toteutuma (77,1 %) ylittää selvästi tasaisen kulutuksen. Avustuksissa huolestuttavin on työmarkkinatuen kuntaosuuden korkea toteutuma (89,1 %). Myös perustoimeentulotuen toteutuma ylittää hieman tasaisen kulutuksen (75,9 %), johon vaikuttaa erityisesti Kiuruveden (toteutuma 88,0 %) ja Sonkajärven (toteutuma 82,0 %) tilanne. Muiden toimintakulujen toteutuma alittaa tasaisen kulutuksen toteutumaprosentin ollessa 71,1 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on yhteensä 73,6 %, mikä alittaa tasaisen kulutuksen. Myyntituotoista puuttuu isoimpana eränä sotilasvammalain mukaiset korvaukset. Laskennallisesti puuttuu myös pääosa työterveyshuollon vuosimaksuista, sillä vuosimaksut laskutetaan loppuvuoden aikana. Lisäksi työterveyshuollon syyskuun myyntituotot puuttuvat

7 6 toteutumasta. Sairaalan toiminnassa kesäajan sulut pienentävät tulojen kertymää, joten kokonaisuutena myyntituottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen toteutumaprosentti on 74,6 %. Maksukatto-järjestelmä vähentää terveydenhuollon maksutuottojen kertymää loppuvuoden aikana. Tukien ja avustusten toteutuma on alhainen (59,0 %); toteumasta puuttuvat isoimpina Kelan korvaukset henkilökunnan työterveyshuoltoon ja syyskuun osalta sairaankuljetukseen. Muiden toimintatuottojen toteutuma on 86,7 %. Kokonaisuutena toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Syyskuun lopun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymän tuloslaskelma on alijäämäinen yhteensä 3,2 milj.. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava, että tuloslaskelmassa ovat mukana koko vuoden lomarahakustannukset ja että toimintatuotoista puuttuu suuria eriä (sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan työterveyshuollon Kelakorvaukset). Tämän vuoden talousarvioon sisältyy suuria toiminnallisia muutoksia erityisesti Sonkajärven terveyskeskuksessa, Iisalmen terveyskeskuksessa ja Koljonvirran sairaalassa. Muutoksia on tehty toukokuusta alkaen, joten niiden taloudelliset vaikutukset tulevat esille loppuvuoden aikana. Mikäli kuntayhtymän toiminta jatkuisi samalla volyymilla kuin alkuvuonna ilman toiminnallisia muutoksia, arvio lisäveloituksen määrästä syyskuun loppuun mennessä on yhteensä 2,0 milj.. Koska toukokuusta alkaen on tehty suuria toiminnallisia muutoksia, tilinpäätösarviota ei voi tehdä aikaisempien vuosien toteutumatietojen pohjalta. Oman toiminnan osalta talouden arvioidaan loppuvuoden aikana tasoittuvan erityisesti Iisalmen ja Sonkajärven tilausten osalta. Ensimmäisen puolen vuoden aikana ylitystä on ollut myös KYS:in palvelujen ostoissa ja talousarviossa pysyminen edellyttää KYS:in palvelujen tarpeen tasapainottumista. Erityisesti Vieremän, Sonkajärven ja Iisalmen osalta tilauksen arvioidaan ylittyvän KYS:in vuoksi. Kuntayhtymän kassa on ollut tammi-syyskuun aikana riittävä eikä lyhytaikaista lainaa ole tarvittu. Kuntayhtymä on selvinnyt ilman lainaa kriittiset kesäkuukaudet. Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa syyskuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin syyskuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-9/2011 ja laskettu toteutumien väliset muutosprosentit. Tilinpäätösarviota varten tuloslaskelmasta puuttuvia keskeisiä tekijöitä on tarkasteltu jäsenkunnittain.

8 7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11M% Ta12 1-9/12 Tot% 1-9/11 M% Aikuispsykosos , , , , , , , , , ,2 Aikuissosiaalityö , , , , , , , , , ,1 ESH oma yht , , , , , , , , , ,6 ESH ostettu , , , , , , , , , ,2 Hoito ja hoiva , , , , , , , , , ,3 Kuntoutus , , , , , , , , , ,5 Perhepalvelut , , , , , , , , , ,5 Suun terveydenh , , , , , , , , , ,3 Työterveyshuolto , , , ,0 Vammaispalvelut , , , , , , , , , ,4 Vastaanotto , , , , , , , , , ,4 Ympäristötoimi*) , , , , , , , , , ,4 PALVELUT YHT , , , , , , , , , ,5 Hallinto**) Hallinnon lähipalv.**) YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,9 Ennakkomaksut EROTUS Loppuvuoden lomarahat Puuttuvat erät ***) Puuttuva ttt:n valt.osuus Kalliin hoidon tasaus Tth:n puuttuvat tulot SotilavammaL:n korv MUOKATTU YHTEENSÄ , , , , ,6 KYSin toteuma , , , , ,4 Oman toiminnan tot , , , , ,3 Arvio TP Ylitys Ylitys *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **)Hallinnon voitosta on eroteltu lähipalvelujen kustannuspaikkojen poikkeamat jäsenkunnittain; vyörytys toteuman mukaan tulee tilinpäätökseen ***) Sairaankuljetuksen ja henkilökunnan tth:n Kelakorvaukset, omaishoidon tuki 1 kk, peruspääoman korot 9 kk, selvittelytili, palkkojen harmonisointi

9 8 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on milj. ja toteutuma on 1 9/ on 50,9 milj. eli 77,0 %. Oleelliset ylitykset; ostettu erikoissairaanhoito 75,8 %, toteuma on lähes suunnitelman mukainen, toteumasta puuttuu kalliin hoidon tasausmaksuja hoito ja hoiva 80,2 %, terveyskeskuksen vuodeosastojen 49 pitkäaikaissairaansijaa on siirtynyt avohoitoon. Kotihoidon nettokustannusten kasvu 10 % selittyy maksuttoman hoitotarvikejakelun kustannusten kasvusta, kotisairaalatoiminnan aloittamisesta sekä kotihoidon ennakoitua pienemmistä tuloista. Pitkäaikaislaitoshoidon kustannukset tasoittuvat loppuvuodesta. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on lisääntynyt ja vastaavasti Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on vähentynyt. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon hoitopäivät ovat kasvaneet 11 %. Toiminnallisten muutosten vuoksi ennustetta vuoden toteumalle on vaikea arvioida. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia on ennakolta kuntoutus 81,7 %, ylitys selittyy terapioiden ja lääkinnällisen kuntoutuksen kasvulla sekä tuottojen alentumisella. perhepalvelut 80,9 %, ylitys selittyy kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja lasten valvonnan kustannuksilla. vammaispalvelut 76 %, ylitys aiheutuu pääasiassa kehitysvammaisten laitoshoidon tarpeesta, vaikeavammaisen asunnon muutostöistä ja lisääntyneistä vammaispalvelukuljetuksissa. vastaanotto 77,0 %, ylitys selittyy tuottojen lähinnä alituksella yhteispäivystyksessä ja vastaanottotoiminnassa sekä ostopalvelujen ylityksellä. Terveysneuvonnan uusien tehtävien täyttäminen kohdistuu loppu vuoteen. Oleelliset alitukset; oma erikoissairaanhoito 74 %, konservatiivisen ja operatiivisen toiminnan käyttö on laskenut kaikissa palveluissa paitsi operatiivisella poliklinikalla. Operatiivisen toiminnan kustannukset ovat laskeneet 4 %. suun terveydenhuolto 65,6 % alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. aikuissosiaalityö 73,5 %, työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotukset vuoden alusta aiheuttavat kulujen kasvua, mutta eivät talousarvion ylitystä.

10 9 Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 29,8 milj., ja toteutuma 1 9/ on 23,0 milj. eli 77,3 %. Oleelliset ylitykset; aikuissosiaalityö 95,1 %, ylitys selittyy mm. työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. Ei varausta talousarviossa. oma erikoissairaanhoito 97,6 %, käytön nousu kohdistuu lähes kaikkiin toimintoihin; suurimmat käytön nousut ovat operatiivisissa hoitopäivissä ja poliklinikkakäynneissä, dialyysikäynneissä, sisätautien, ihotautien ja lastentautien poliklinikkakäynneissä. Oma erikoissairaanhoito on osin korvannut KYS:n käyttöä. Konservatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 8 % ja operatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 26 %. sta puuttuu kalliin hoidon tasausmaksuja hoito ja hoiva 77,1 %, ylitys selittyy kotihoidon, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaislaitoshoidon nettokustannusten kasvulla sekä hygieniatason nostamisesta johtuvien kustannusten vuoksi. Infektioepidemiat ovat rajoittaneet vuodeosaston käyttöä ajoittain. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on vähentynyt ja vastaavasti Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on lisääntynyt. perhepalvelut 85,2 %, ylitys selittyy kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja lasten valvonnan kustannuksilla. vammaispalvelut 79,6 %, ylitys selittyy kehitysvammaisten lisääntyneestä poliklinikkakäyntien ja laitoshoidon tarpeista sekä vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelukuljetuskustannusten kasvusta. vastaanotto 82,6 %, ylitys selittyy lähinnä päivystyksen ostopalvelujen kohdentamisesta tuottojen alittumisesta. Oleelliset alitukset; aikuispsykososiaaliset palvelut 65,3 % selittyy lähinnä erikoissairaanhoidon hoitopäivien laskulla. ostettu erikoissairaanhoito 70,7 %, alitus selittyy osin oman erikoissairaanhoidon käytön kasvulla. sta puuttuu kalliin hoidon tasausmaksuja suun terveydenhuolto 62,5 %, alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 15,6 milj., ja toteutuma 1 9/ on 12,3 milj. eli 79,0 %.

11 10 Oleelliset ylitykset; aikuispsykososiaalityö 80,1 %, selittyy lähinnä erikoissairaanhoidon hoitopäivien ja avohoidon sekä päihdeasumispalvelujen ylityksillä. aikuissosiaalityö 83,7 %, ylitys selittyy työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. oma erikoissairaanhoito 98,2 %, käytön nousu kohdistuu lähinnä sisätautien hoitopäiviin ja poliklinikkakäynteihin, lastentautien, neurologian, naistentautien ja äitiyspoliklinikan sekä silmätautien poliklinikkakäynteihin sekä operatiivisiin hoitopäiviin sekä kirurgian polin käynteihin. Oma erikoissairaanhoito on osin korvannut KYS:n käyttöä. Konservatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 37 % ja operatiivisen toiminnan kustannukset ylittyvät 6 %. Tuottojen lasku nostaa nettokustannuksia. ostettu erikoissairaanhoito 87,1 %, hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida tuottaa oman toimintana. Ylityksistä on erillinen selvitys. Hyvityslaskua on kuntoutus 80 %, ylitys selittyy terapia ja fysioterapian nettokustannusten nousulla. perhepalvelut 75,3 %, toteuma on lähes suunnitellun mukainen. vastaanotot 94,3 %, ylitys selittyy lääkäriresurssin turvaamisesta ostopalveluilla ja tuottojen alittumisesta. Oleelliset alitukset; hoito ja hoiva 71,8 %, Sonkajärven vuodeosaston siirtyminen palveluasumiseksi ja akuuttihoidon siirtyminen Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskukseen toteutui 1.5. alkaen, suunniteltu aikataulu oli Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on vähentynyt ja Iisalmen sairaalan sairaansijojen käyttö on lisääntynyt sisätautien ja operatiivisella vuodeosastolla. suun terveydenhuolto 63,1 %, alitus selittyy henkilöstökustannusten laskulla. vammaispalvelut 63,6 %, alitus selittyy avohoitopalveluiden painottumisella. Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 29,8 milj., ja toteutuma 1 9/ on 9,4 milj. eli 79,1 %. Oleelliset ylitykset; aikuispsykososiaaliset palvelut 82,4 %, selittyy erikoissairaanhoidon hoitopäivien ylittymisellä 9 % ja päihdehuollon polikliiniset käyntien lisääntymisellä.

12 11 aikuissosiaalityö 79,2 %, ylitys selittyy työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotuksista vuoden alusta. ostettu erikoissairaanhoito 89,9 %, hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida tuottaa oman toimintana. Ylityksistä on erillinen selvitys. sta puuttuu vammaispalvelut 86,1 %, ylitys selittyy kehitysvammaisten ennakoimattomista sijoituksista asumispalveluihin ja laitoshoitoon. vastaanotto 82,6 %, ylitys selittyy lääkäriresurssin turvaamisesta ostopalveluilla ja tuottojen alittumisesta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin kustannusten kohdentumisesta loppu vuoteen sekä tuottojen alittumisesta. Oleelliset alitukset; oma erikoissairaanhoito 72,7 %, käyttö on laskenut kaikissa muissa palveluissa paitsi dialyysikäyntien, sisätautien hoitopäivien, neurologian, operatiivisen ja silmätautien poliklinikkakäyntien kohdalla. Konservatiivisen toiminnan kustannukset nousu on 9 % ja operatiivisen toiminnan kustannusten lasku on 16 %. Tuottojen lasku nostaa osaltaan nettokustannuksia. hoito ja hoiva 74,9 %, toteutuu kokonaisuutena suunnitellusti. Terveyskeskustasoinen vuodeosastohoito on toteutunut lähes suunnitellusti. Iisalmen sairaalan sisätautiosaston käyttö ylittyy ja operatiivisen osaston käyttö alittuu. kuntoutus 62,6 %, alitus selittyy terapiatoiminnan vähentymisestä. perhepalvelut 60,1 %, alitus selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten vähentymisenä. suun terveydenhuolto 69,3 %, Sopimus- ja ulkokuntien kokonaissumma on 2,6 milj., ja toteutuma 1 9/ on 1,9 milj. eli 71,54 % milj. Sopimuskuntien myyntituotot alittuvat 3,4 %. Terveydenhuollon hintojen tarkistus on tehty 4.9. alkaen. Vuoden 2011 toteumaan verrattuna alitus 1 %. Sopimuskuntien myyntituotot Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

13 12 Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 TA % TP 2011/TOT % Keiteleen kunta ,14 Lapinlahden kunta ,70 Pielaveden kunta ,32 Rautavaaran kunta ,79 Varpaisjärven kunta * Yhteensä ,54 73,96 * sisältyy Lapinlahden lukuihin Koko kuntayhtymän talousarvio kokonaissumma on 123, 6 milj., ja toteutuma 1 9/ on 95,9 milj. eli 77,6 %. Jäsenkuntien noussut hoidon tarve Iisalmen sairaalassa kohdentui pääosin Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle mm. lisääntyneenä sisätautien hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien, operatiivisten hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien, lasten- ja naistentautien poliklinikkakäyntien osalta. Osin Iisalmen sairaala on kyennyt korvaamaan ostetun erikoissairaanhoidon tarvetta esim. Kiuruvedellä. Sisätautien noussut hoidon tarve vastaa kuntien väestön ikärakenteen hoidon tarvetta vrt. sairastavuus. Terveyskeskustasoisen akuuttivuodeosastohoidon ja Iisalmen sairaalan sairaansijojen käytön kohdentumista tulee tehostaa kunnittain. Ostetun erikoissairaanhoidon noussut hoidon tarve kohdistuu sairaanhoitoon, jota ei voida toteuttaa Iisalmen sairaalassa, erillinen selvitys kunnittain. Terveydenhuollon hoidon saatavuus toteutuu kaikissa palveluissa paitsi puheterapiassa. Puheterapian onnistunut rekrytointi parantaa hoidon saatavuutta vuoden loppuun mennessä. Palvelurakennemuutokset, jotka koskettivat terveyskeskuksen vuodeosastojen pitkäaikaishoidon siirtämistä (49 ss) palveluasumiseen ja akuuttihoidon keskittämistä Iisalmeen ja Kiuruvedelle sekä kahden sairaansijan vähentämistä Iisalmen sairaalan sisätautiosastolta ovat toteutuneet. Muutosta on tukenut kotisairaalan toiminta 6/ alkaen. Mielenterveystyön erikoissairaanhoidon sairaansijoja on vähennetty viidellä ja resursseja on siirretty avohoitoon ja perhepalveluihin. Työterveyshuollon on tällä hetkellä alijäämäinen ja arvioitua alijäämää selittää ostopalvelujen kustannusten nousu ja myyntituottojen lasku. Osaltaan uuden seuranta- ja raportointiohjelman käyttöönotto vähentää resursseja. Hinnantarkistusta ei toteutettu koska tämän hetkiset sopimukset eivät mahdollistaneet hinnan tarkistuksia. KYS:sta siirtyneistä tehtävistä hematologian poliklinikka aloitti toiminnan 4/ ja uniapeapotilaiden hoito ja seuranta on vakiintunut omaksi toiminnaksi. Hematologian poliklinikan lääkäriresursseihin ja lääkekustannuksiin ei oltu varauduttu talousarviossa.

14 13 Terveydenhuollon menojen toimintakulujen toteuma on 76,9 %. Suurimmat ylitykset syntyvät palvelujen ostoista 77,9 % ja henkilöstökuluista 76,3 %. Ulkoisten palvelujen ostojen ylitystä selittää ostettu erikoissairaanhoito 45,7 % ja lääkäreiden ostopalvelut 61,4 %. Henkilöstökulut ylittyvät 1,3 %. Osin suunnitellut rekrytoinnit ovat toteutuneet vasta syksyllä ja kustannukset kohdentuvat loppuvuoteen esim. kotisairaala ja terveysneuvonta. Ylityksiä oman toiminnan osalta on katettu talousarvion sisältä määrärahasiirroilla n Terveydenhuollon vastuualueella pyritään toteuttamaan loppu vuodesta yli säästöt esim. hankintakiellon muodossa. Terveydenhuollon toimintatuottojen toteuma alittuu 5,1 %. Ulkoisten maksutuottojen alitus kohdistuu erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon vastaanottojen ja suunterveydenhuollon asiakasmaksuihin. Myyntituottojen alistus kohdistuu lähinnä ulkokuntamyyntiin, työterveyshuoltoon, täyskorvausmaksuihin ja muihin myyntituottoihin. Toteutumattomia myyntituottoja on työterveyshuollossa ja ensihoidossa Terveydenhuollon ulkokuntien ja sopimuskuntien hinnastoa on tarkistettu 4.9. alkaen kattamaan nousseita tuotantokustannuksia. Palvelusopimuksen toteutumista on tarkistettu Sonkajärven terveydenhuollon osalta. - Tilamuutokset: Vieremän terveyskeskuksen palvelut tuotetaan loppu vuoden aikana kunnan väistötiloissa ensisijaisesti lähipalveluna Vieremällä paitsi suun terveydenhuolto Iisalmessa ja muissa jäsenkunnissa. Tilamuutokset Iisalmen terveyskeskuksen vuodeosaston ja mielenterveystyön aikuistyöryhmän osalta ovat toteutuneet suunnitellusti. Tilaselvitys Kiuruveden terveyskeskuksen osalta jatkuu. Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjatuissa tiloissa toimii 1.9. lukien kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoitoyksikkö (10 paikkaa), kotihoitoyksikkö sekä päivätoiminta. Edellä mainittujen yksiköiden läheisyys tuo toiminnallista synergiaetua mm. tiiviin yhteistyön ja henkilöstön yhteiskäytön. Työpanos ja kustannukset 25 erilaisen ohjelman päivittämisessä, käyttöönotossa, koulutuksessa ja tietojen siirrossa keskittyy loppuvuoteen ja vaikuttaa kustannuksia lisäävästi ja on riski toimintalukujen toteutumiselle. Oleelliset ylitykset; aikuissosiaalityö 77,7 %, Työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen tasokorotukset vuoden alusta, johon ei varausta talousarviossa Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä. oma erikoissairaanhoito 80,2 %. Oman erikoissairaanhoidon lisääntynyt käyttö kohdentuu Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle. Sisätautien vuodeosaston hoitopäivien käytön ylitys kohdistuu Kiuruvedelle, Sonkajärvelle ja Vieremälle ja vastaavasti Kiuruvedel-

15 14 lä ja Sonkajärvellä on terveyskeskustasoisen vuodeosastotoiminnan käytön alistusta. Terveyskeskusten akuutti- ja kuntoutuspaikkojen käyttöä tulee tehostaa ja vähentää pitkäaikaishoitoa jotta voidaan toteuttaa vuodelle 2013 suunnitellut sairaansijavähennykset. Operatiivisen osaston hoitopäivien toteutuma tukee vuoden 2013 sairaansijojen vähentämistä. ostettu erikoissairaanhoito 77,0 %, Ylitys kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. Ylityksistä on erillinen selvitys kunnittain. Sisältää kalliin hoidon tasauksia Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. hoito ja hoiva 77,6 %, ylitys johtuu Iisalmessa palvelurakennemuutoksesta ja Kiuruvedellä ESBL- epidemiasta. Kustannukset tasoittuvat loppuvuodesta. Sotilasvammalain mukaisia korvauksia on ennakolta kuntoutus 77,2 %, ylitys selittyy ulkopuolisen laitoshoidon ostolla ja puheterapian ostopalveluilla. perhepalvelut 79,00 %, selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla. Jatkossa arvioitava nykyisten perhepalvelujen resurssien ja muun varhaisen tuen tehokkaampaa kohdentamista siten, että voidaan vähentää lasten kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden määrää vammaispalvelut 76,3 %, ylitys aiheutuu ennakoimattomista kehitysvammahuollon laitoshoidon ja poliklinikkakäyntien sekä vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun ja vammaispalvelukuljetusten tarpeista Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. Oleelliset alitukset; aikuispsykososiaaliset palvelut 74,0 %, toteutunut lähes suunnitelmallisesti, käytön nousu kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. Hoitopäivien vähentäminen (-5 ss) ja resurssien siirtäminen avohoitoon ja perhepalveluihin on toteutunut suunnitellusti. suun terveydenhuolto 65,0 %, selittyy lähinnä henkilöstökustannusten laskulla. vastaanotto 80,9 %, lääkäriresurssien turvaaminen ostopalveluilla Iisalmessa, Sonkajärvellä ja Vieremällä ja tuottojen toteuman alitus. Terveysneuvonnan lisäresurssien kustannukset kohdentuvat loppuvuoteen.

16 15 Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 TA % TP 2011/TOT % Keiteleen kunta ,14 Lapinlahden kunta ,70 Pielaveden kunta ,32 Rautavaaran kunta ,79 Varpaisjärven kunta * Yhteensä ,54 73,96 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Muiden kuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 Ennuste Sopimuskuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TA TOT 1-9 Ennuste

17 16 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA TA Muutettu TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET ,8 Isan energiatuki-laiteinvestoinnit, energiatuki v ,7 Vainajien säilytystilan uudistus ,2 KONEET JA LAITTEET ,9 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa ,9 Kiinteistö- ja laiterekisteri Lääkkeellinen paineilmakompressori ,4 Gastroskooppi, 2kpl ,4 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS Runkokytkimien laajennus Iisalmen kaupunkialueella ,0 Leikkkaussalin anestesiamonitorit ,9 Dialyysikoneet ,0 Kolonoskooppi ,0 Defibrilaattori Yhteispäivystys:kattokeskus ja -valaisin ,0 Eläinklinikan rgt:n digitalisointi ,0 Esmi-päätelaitteet ,7 Telemetriaverkko ja monitorit ,4 Resectoskooppi ,1 Fiberoskooppien pesukone ATK-INVESTOINNIT ,6 Tuotteistusohjelma Potilastietojärjestelmän lisäosat ,1 Toimikortti ,0 DigiEKG (kaksi tilattu kp e) ,0 Medimaker-liittymä ,0 Kuntoapu ,3 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö ,0 Asiakastietojärjestelmään liittyvä kehittämistyö ,0 Asianhallintaohjelma ,9 Populus kehityskeskustelut, henkilökohtaisen työsuorituksen arv MS-lisenssien hankinta ,0 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä Työterveyshuollon ohjelma ,3 MUUT ,3 Työvalmennussäätiön säädepääoma ,0 Istekki Oy:n osakepääoma ,0 YHTEENSÄ ,7 INVESTOINTIOHJELMA TA Arvio TP Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET ,8 KONEET JA LAITTEET ,9 ATK-INVESTOINNIT ,6 MUUT ,3 YHTEENSÄ ,7 Investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,2 milj.. Investointien toteutuma on mennessä yhteensä 55,70 % ( ). Yhtymähallitus on kokouksessaan tehnyt muutoksia investointihankkeiden kesken määrärahojen puitteissa. Muutoksissa katettiin Microsoft-lisenssien hankintakulut sekä varattiin määrärahat Esmi-päätelaitteiden lisähankintaan, telemetriaverkoon sisätautiosastolle, resectoskoopiin sekä työterveyshuollon ohjelmaan. Rakennusinvestointeihin on käytetty 57,8 % määrärahoista; isompana

18 17 hankkeena Iisalmen sairaalan energiatuki-laiteinvestoinnit, joihin on käytetty Kone- ja laiteinvestointeihin on käytetty 62,9 % määrärahoista; suurimpia hankkeita ovat leikkaussalin anestesiamonitorien hankinta sekä eläinklinikan röntgenin digitalisointi. Atkinvestoinneista on käytetty 51,6 % ja suurin hanke on ollut Microsoft-lisenssien hankinta. Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,14 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,30 0, ,14 Investointien rahavirta Investointimenot , ,47 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,79 0, ,47 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,61 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, , ,75 Oman pääoman muutokset 0, ,75 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,36 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos , ,14 Korottomien velkojen muutos , , , ,52 Rahoituksen rahavirta , ,52 Rahavarojen muutos , ,13 Rahavarojen muutos Rahavarat ,13 Rahavarat , ,75

19 18 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+Muutos Tot-% 2011 Tot-% 2011 Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,3 Henkilösivukulut , ,6 Eläkekulut , ,2 Muut henkilösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,7 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,1 Vuosikate , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Suunnitelman muk. poistot , ,0 Tilikauden tulos , ,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,1

20 19 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 20 Sosiaalihuollon palvelut TA+Muutos Tot.% 2011 Tot.% 2011 Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot , ,6 Maksutuotot , ,5 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,1 Muut henkilösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Avustukset , ,9 Muut toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,4 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 Suunnitelman muk. poistot , ,4 Tilikauden tulos , ,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,4

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 18.12. 28 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...2 Kuntayhtymän talous...4 Tuloslaskelma ja ennuste...4 Kuntien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon.

Taulukot kustannusten noususta vuonna 2016 verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. 1 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNILLE KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 JA TALOUSARVION VUOSIEN 2017 2018 TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUPERUSTEISTA Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos)

Luonnos. Sote-tuotannon alaryhmä (Luonnos) Luonnos Sote-tuotannon alaryhmä 12.1.2017 (Luonnos) Tuotannon alaryhmän tehtävä Lapin Sote-uudistuksen valmistelu Lapin Sotevalmistelun johtoryhmä MOR 2. Sote-tuotanto 3. Sote-TKI 1.1 1. Sotejärjestäminen

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot