FLAT RATE koulutus maksajille syksy Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FLAT RATE koulutus maksajille syksy 2011. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA"

Transkriptio

1 FLAT RATE koulutus maksajille syksy 2011 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

2 Ns. yksinkertaistetut kustannusmallit Perustuvat EAKR- ja ESR-asetuksen samansisältöisiin muutoksiin, joilla tavoitellaan hanketoiminnan yksinkertaistamista Prosenttimääräiset välilliset kustannukset FLAT RATE: otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella alkaen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusten osalta tavoitteena käyttöönotto Kertakorvaus, LUMP SUM Valmistelu aloitettu, tavoitteena käyttöönotto Vakioyksikkökustannukset, STANDARD UNIT COST FLAT RATE edellytti KOM hyväksyntää, muut eivät edellytä

3 Flat rate: taustaa Komissiolle esitettyä laskentamallia varten tarvittiin historiatietoa hankkeiden kustannusrakenteesta. Selvitys teetettiin syksyllä 2010 Tuokko Tilintarkastus Oy:llä. Selvityksen perusjoukkoon sisällytettiin kuluvan ohjelmakauden aikana rahoitettujen hankkeiden hyväksyttävät kustannukset niistä ESR- ja EAKR -hankkeista, joista oli tehty vähintään kaksi maksatushakemusta Esitykset ESR:n ja EAKR:n flat rate laskentamalleista tehtiin komissiolle marraskuussa KOM hyväksyi esitykset huhtikuussa 2011.

4 Säädösperusta ja ohjeistus EU:n säädökset ja ohjeistus ESR-asetus (EY) N:o 1081/2006, muut. 396/2009, 11 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohta EAKR-asetus (EY) N:o 1080/2006, muut. 397/2009 ja 437/2010, 7 artiklan 4 kohdan i alakohta COCOFin ohje yksinkertaistetuista kustannusmalleista (COCOF 09/0025/04-FI) Kansalliset säädökset ja ohjeet Tukikelpoisuusasetus (501/2011) Hallintoviranomaisen flat rate ohje EURA 2007 järjestelmän täyttöohjeet Kirjausohjeet ELY-keskusten itse toteuttamille flat rate -hankkeille

5 Käsitteiden määrittely flat rate -mallissa Flat rate: Kiinteä prosenttiosuus, jolla korvataan välilliset kustannukset tiettyjen määriteltyjen hankkeen todellisten välittömien kustannusten (palkkakustannukset) osuutena. EAKR: 20 %, ESR: 17 % palkkakustannuksista Huom! Palkkakustannusten tarkempi määrittely! Kiinteä % -osuus ei muutu missään vaiheessa hankkeen toteutuksen aikana (eli aina 20 % / 17 %)! (Välillisten kustannusten euromäärä voi sen sijaan muuttua, jos palkkakustannukset muuttuvat.) Välittömät kustannukset: Määritellään tyhjentävästi tukikelpoisuusasetuksessa sekä HVO:n ohjeessa. Muita kustannuseriä ei voi hyväksyä välittömiin kustannuksiin. Sovelletaan voimassa olevia tukikelpoisuussäännöksiä. Todennetaan maksettujen laskujen ja muiden vastaavien kirjanpitotositteiden avulla (kuten tähänkin asti). Tulee olla suoraan kohdennettavissa hankkeelle (ei jyvityksiä).

6 Käsitteiden määrittely flat rate -mallissa Välilliset kustannukset: Hyväksytään ja korvataan prosenttimääräisenä. Tuensaajan ei tarvitse yksilöidä projektisuunnitelmassa ja maksatushakemuksessa, eikä tarvitse todentaa laskujen tai kirjanpitotositteiden avulla. Kaikki muut hankkeesta syntyvät kustannukset, paitsi tukikelpoisuusasetuksessa ja HVO:n ohjeistuksessa välittömiksi määritellyt, käsitellään prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina eli korvataan flat rate osuudella. Huom! Flat rate -mallissa välilliset kustannukset käsitettä käytetään osin tavanomaisesta poikkeavalla tavalla (esim. matkakustannukset).

7 Flat rate: soveltamisalan ulkopuolella olevat hanketyypit ESR:ssa Flat rate -mallia ei sovelleta ESR:ssa lainkaan seuraavissa hanketyypeissä: Teknisen tuen hankkeet Hankkeet, joissa ei ole henkilöstökustannuksia Esim. ELY-keskusten itse toteuttamat hankkeet, joissa on pelkästään työvoimapoliittisia toimenpiteitä (tai pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluja) Hankkeet, joiden valintamenettely perustuu kansallisen hankintalain mukaiseen julkiseen hankintaan Työ- ja elinkeinoministeriön itse toteuttamat ESR-hankkeet

8 Flat rate: soveltamisalan ulkopuolella olevat hanketyypit EAKR:ssa Flat rate -mallia ei sovelleta EAKR:ssa lainkaan seuraavissa hanketyypeissä: Teknisen tuen hankkeet Hankkeet, joissa ei ole henkilöstökustannuksia Esim. EAKR-hankkeet, joissa hankkeen kustannusarvio muodostuu ainoastaan kustannuslajeista ostopalvelut ja/tai kone- ja laitehankinnat ja/tai rakennukset ja maa-alueet. Hankkeet, joiden valintamenettely perustuu kansallisen hankintalain mukaiseen julkiseen hankintaan TUKI2000-järjestelmässä hallinnoitavat yritysten kehittämisavustukset ja energiatuet Finnveran ja Tekesin rahoittamat EAKR-hankkeet

9 Flat rate: soveltamisala Kustannusten ilmoittamisessa on flat raten käyttöönoton jälkeen ( >) kaksi vaihtoehtoa: 1. Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate) 2. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen, jolloin kaikki kustannukset on todennettava Vaihtoehtoja sovelletaan seuraavassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

10 Flat rate: soveltamisala Flat rate -mallia sovelletaan vain sen käyttöönoton jälkeen ( >) rahoitettuihin uusiin hankkeisiin, joilla ei ole aikaisempaa projektikoodia ja päätöstä. Soveltamisalaan kuuluvissa uusissa hankkeissa hakija tekee esityksen käytettävästä kustannusmallista (flat rate / ei-flat rate) hakemuslomakkeella. Huom! Yksinkertaistamisen vuoksi hakijoita tulee kannustaa ottamaan flat rate käyttöön!! Yhteishankkeissa kaikkien tuensaajien on valittava sama kustannusmalli (flat rate / ei-flat rate).

11 Flat rate: soveltamisala Todellisten kustannusten mukaista mallia suositellaan käytettäväksi lähinnä silloin, mikäli hankkeessa toiminnan sisällön vuoksi syntyy poikkeuksellisen paljon kustannuksia, jotka flat rate mallissa korvattaisiin prosenttimääräisenä. esim. hankkeet joissa on erityisen paljon matkakustannuksia kv-toiminnan tai pitkien etäisyyksien vuoksi

12 Flat rate -hankkeen kustannusrakenne Palkkakustannukset (flat raten laskentapohja) Muut välittömät kustannukset (joiden perusteella ei lasketa flat rate kustannuksia) Esim. sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat ostopalvelut % Flat rate kustannukset % = Välitön = Välillinen

13 Hankkeen kustannusrakenne flat rate - mallissa Flat rate mallissa hankkeen tukikelpoiset kirjanpidon kustannukset muodostuvat seuraavasti: TK = HK + (HK x k) + MVK; jossa TK = tukikelpoiset kirjanpidon kustannukset HK = henkilöstökustannukset, jotka muodostavat prosenttimääräisten välillisten kustannusten k = (flat rate) laskentapohjan kiinteä kerroin (20 % EAKR, 17 % ESR) MVK = ne tukikelpoisiksi määritellyt välittömät kustannukset, joiden perusteella ei lasketa prosenttimääräisiä välillisiä kustannuksia

14 Tuen määrän laskeminen Palkat Muut välittömät kustannukset Välilliset kustannukset (Flat rate 20 % / EAKR) Kustannukset yhteensä Tuki 70 %

15 Flat rate: yhteishankkeet Yhteishankkeissa kaikkien tuensaajien on käytettävä samaa kustannusmallivaihtoehtoa (flat rate / ei-flat rate). Rahoittajan on hyvä varmistaa ennen rahoituspäätöksen tekemistä, että hakijat ovat sopineet ja sitoutuneet yhdessä valittuun malliin. Flat rate osuuden jakaantumisesta kannattaa selkeästi sopia päätöksen liitteeksi tulevassa sopimuksessa, jotta siitä ei synny myöhemmin epäselvyyttä. Lähtökohtana ja pääsääntönä voidaan pitää, että kunkin tuensaajan flat raten osuus on 17 % (ESR) / 20 % EAKR omista palkkakustannuksista, jos sopimuksessa ei ole muuta sovittu.

16 Flat rate: haku- ja päätösprosessi Välittävän toimielimen tulee hakuilmoituksen yhteydessä ilmoittaa flat rate mallin käyttöönotosta. Hakuilmoituksessa tulee ilmoittaa ainakin flat rate prosentin suuruus sekä se, että hakija voi valita käyttääkö flat rate -mallia vai todellisten kustannusten periaatetta. Hakuohjeissa on annettava riittävät tiedot hakemuksen laatimisesta flat rate mallin mukaisesti. EURA 2007 järjestelmän hakemuslomakkeen täyttöohjeet sisältävät ohjeita kustannusarvion täyttämisestä.

17 Flat rate: haku- ja päätösprosessi Hakijan on tehtävä projektihakemuksessa esitys käytettävästä kustannusmallista EURA 2007 järjestelmän hakemuslomakkeen taustalomakkeella valinta: o Välilliset kustannukset ilmoitetaan prosenttimääräisenä (flat rate 20 % (EAKR) / 17 % (ESR) tai o Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen

18 Flat rate: haku- ja päätösprosessi Kustannusmallivalinta (flat rate / ei flat rate) ohjaa hakemuslomakkeen kustannusarvion rakennetta: Flat rate: Ei-flat rate: vain osa kustannuslajeista täytettävissä hakija täyttää kustannusarvioon vain välittömät kustannukset, välillisiä kustannuksia ei eritellä järjestelmä laskee automaattisesti ilmoitettujen henkilöstökustannusten mukaan välillisten kustannusten määrän toimii kuten ennenkin EAKR-hakemuslomakkeen uusi kustannuslaji välilliset kustannukset ei ole täytettävissä (harmautettu)

19 Flat rate: haku- ja päätösprosessi Rahoittajan on hyväksyttävä käytettävä malli (flat rate / ei flat rate) rahoituspäätöksellä. Kustannusmallia (flat rate / ei-flat rate), ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi (eli on saanut projektikoodin EURA 2007 järjestelmässä), vaan hanke on toteutettava loppuun asti valitun mallin mukaisesti.

20 Flat rate: haku- ja päätösprosessi Huom! Flat rate vaatii tarkkuutta päätösvaiheessa! Rahoittajan on varmistettava ennen rahoituspäätöksen tekoa, että projektisuunnitelman kustannusarvio on täytetty riittävällä tarkkuudella. -> yhteistyö maksajan kanssa! Palkkakustannusten määrittely erityisen tärkeää! Projektisuunnitelman kustannusarviosta on käytävä selkeästi ilmi, että välittömiin kustannuslajeihin sisältyy ainoastaan tukikelpoisuusasetuksen sekä hallintoviranomaisen flat rate - ohjeistuksen mukaisia kustannuksia. Näin varmistetaan, että kustannukset eivät tule korvatuksi kahteen kertaan, sekä välittöminä että välillisinä.

21 Flat rate: haku- ja päätösprosessi Millä tarkkuudella kustannukset tulee esittää suunnitelmassa (ja maksatushakemuksessa)? Tässä suuntaa antavia esimerkkejä; tärkeää on, että kustannuksista käy selkeästi ilmi, että ne kuuluvat välittömiin kustannuksiin (rajanveto välillisiin kustannuksiin)! Tilavuokrat Tarjoilukulut Materiaalikustannukset Laitehankinnat Tarvikkeet Kohderyhmän koulutustilavuokrat Kohderyhmälle järjestettävien seminaarien tarjoilukulut Työpajan materiaalikustannukset Porakone työmaalle Rakennustarvikkeet

22 Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista. EURA 2007 järjestelmä laskee automaattisesti välillisten kustannusten osuuden henkilöstökustannusten perusteella. Tuensaaja ei yksilöi maksatushakemuksessa välillisiä kustannuksia eikä tuensaaja ole velvollinen esittämään kirjanpidon otteita tai tositteita prosenttimääräisenä ilmoitettavista välillisistä kustannuksista. Eli tuensaaja ei kirjaa flat rate -kustannuksia hankkeen kirjanpitoon (kustannuspaikalle). Toteuttaja voi halutessaan seurata flat rate -kustannuksia erillisellä, hankkeen kirjanpidon ulkopuolisella, seurantakohteella. Maksaja tarkastaa maksatushakemuksessa esitettyjen välittömien kustannusten tukikelpoisuuden. Valtteri-järjestelmä laskee automaattisesti välillisten kustannusten osuudeksi 20 % (EAKR) / 17 % (ESR) maksajan tukikelpoisiksi hyväksymistä henkilöstökustannuksista.

23 Kustannuslajit flat rate mallissa / ESR 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ei voi merkitä kustannuksia

24 Kustannuslajit flat rate mallissa / ESR 2. Henkilöstökustannukset Tukikelpoisuusasetuksen 4 ja 17 hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisesta työstä ja erityisesti hanketoiminnasta aiheutuvat kohtuulliset hankehenkilöstön palkkakustannukset sekä lakisääteiset henkilöstösivukulut kirjalliset tehtävänkuvaukset hankkeelle osa-aikaisesti työskentelevien henkilöiden osalta päiväkohtainen kokonaistyöajanseuranta Huom! Flat rate hankkeessa henkilöstökustannuksiin ei voi sisältyä: työterveysmaksuja (->välilliset kustannukset) ulkoistettuja ostopalveluita tai muille kuin hankkeen henkilöstölle maksettuja palkkioita (->palvelujen ostot) hankkeelle vyörytettyjä yleishallinnollisia kustannuksia kuten johdon hankehallinnointikuluja

25 Esimerkkejä kysymyksistä: Palkkakustannukset Välittömiä vai flat ratella korvattavia? Projektipalvelusihteerin palkkakustannukset, jos työ sisältää mm. projektin kokousten sihteerinä toimimista, projektin seurantatietojen keräämistä, asiakirjahallinnosta huolehtimista, maksatushakemusten laatimista, jaksotuksien laskemista ja muistiotositteiden tekemistä. Lisäksi hieman hankkeesta ja hankkeen sisällöstä riippuen voidaan sopia myös muista tehtävistä projektissa. Voidaan hyväksyä välittöminä Lisäksi hankkeessa on ulkopuolinen kirjanpitotoimisto, joka varsinaisesti kirjaa muistiotositteet ja projektin kustannukset kirjanpitoon. Korvataan flat ratella

26 Kustannuslajit flat rate mallissa / ESR 3. Palvelujen ostot hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat palvelujen ostot (ml. palvelusta aiheutuvat matkakustannukset), kuten: markkinointiin, mainontaan ja tiedotukseen liittyvät palvelujen ostot, esim. tiedotus- ja markkinointimateriaalin suunnittelu-, painatus- ja käännöstyöt, ilmoituskustannukset sekä messuosastojen kustannukset, selvitykset ja tutkimukset, kohderyhmälle järjestettäviin koulutuksiin, valmennuksiin, seminaareihin, teemapäiviin ym. tilaisuuksiin liittyvät seminaaripaketit tai vastaavat palvelujen ostona hankittavat järjestelyt, hankehenkilöstön ulkopuolisille asiantuntijoille maksettavat suunnittelu-, koulutus-, konsultointi-, luento- ja asiantuntijapalkkiot (ei koske hankehenkilöstölle järjestettävää yleisluonteista koulutusta, joka korvataan flat ratella),

27 Kustannuslajit flat rate mallissa / ESR projektisuunnitelman toteuttamisen kannalta välttämättömät kohderyhmälle palvelujen ostona hankitut kuljetukset seminaareihin, messuille ja tutustumiskäynneille tai vastaaviin tilaisuuksiin, ELY-keskusten toteuttamissa pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluprojekteissa tuotteistetut asiantuntijapalvelut, hankkeeseen kohdistuvasta tilintarkastuksesta aiheutuvat kustannukset (mikäli rahoittaja edellyttää tilintarkastusta hyväksytyssä rahoituspäätöksessä). Huom! Myös flat ratella korvattaviin kustannuksiin sisältyy tiettyjä ostopalveluita varmista, että hankkeessa ei ole päällekkäisyyksiä!

28 Kustannuslajit flat rate mallissa / ESR 4. Matkakustannukset Ei voi merkitä kustannuksia

29 Kustannuslajit flat rate mallissa / ESR 5. Muut kustannukset Projektin kohderyhmän käyttöön vuokratuista tiloista aiheutuvat kustannukset; tilat, jotka on vuokrattu projektissa järjestettävää toimintaa varten. Tilakustannusten tulee olla suoraan kohdennettavissa hankkeelle eli jyvitettäviä kustannuksia (tai sisäisiä laskutuksia) ei hyväksytä välittömiin kustannuksiin. Huom! Projektihenkilön toimitilat korvataan flat ratella! Kohderyhmän käyttöön hankitut aineelliset ja aineettomat pienhankinnat Huom! Projektihenkilöstön käyttöön projektin hallinnointia varten hankitut pienhankinnat korvataan flat ratella!

30 Esimerkkejä kysymyksistä: ESR-hanke ei henkilöitä mukana Miten flat ratea sovelletaan ESR -hankkeissa tapaukseen, jossa on tehty valinta ei henkilöitä mukana? Kun ei ole ensisijaista kohderyhmää ei ilmeisesti ole heihin kohdistuvia välittömiä kustannuksiakaan? Vaikka hankkeessa olisi tehty valinta "ei henkilöitä mukana" eli projekti kohdistuisi organisaatioiden, työkäytäntöjen ja - menetelmien ym. kehittämiseen, saattaa hankkeessa silti olla kohderyhmää, joka on kuvattu projektisuunnitelman kohdassa 6 (ja henkilöt raportoidaan seurantalomakkeen kohdassa 5). Kohderyhmästä aiheutuvia kustannuksia voi siten syntyä esim. vaikka tiedotustilaisuuden järjestämisestä. Kohderyhmästä aiheutuvien tilavuokrien ja pienhankintojen lisäksi hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät ostopalvelut (ja mahdollinen rahoituspäätöksessä edellytetty hankkeen tilintarkastus) ovat myös tukikelpoisuusasetuksen (501/2011) mukaisesti välittömiä kustannuksia ESR:n flat rate -hankkeissa. Eli hankkeen sisällöstä riippuen välittömiä kustannuksia voivat olla esim. markkinointiin ja tiedotukseen liittyvät kustannukset, selvitykset ja tutkimukset sekä erilaiset sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät asiantuntijapalkkiot.

31 Kustannuslajit flat rate mallissa / ESR 6. Välilliset kustannukset (lista ei ole tyhjentävä!) matkakustannukset: hankehenkilöstön, sidosryhmien, partnereiden ym. sekä kotimaan että mahdolliset ulkomaan matkakulut kaikki ohjausryhmästä aiheutuvat kustannukset, kuten kokouskulut sekä mahdolliset matkakustannukset ja palkkiot tai ansionmenetyskorvaukset, kokous- ja neuvottelukulut kuten tarjoilukulut (kohderyhmälle järjestettävien seminaarien ym. tilaisuuksien seminaaripaketit tai vastaavat voidaan sisällyttää palvelujen ostoihin), hankehenkilöstön toimitilojen vuokrat sekä muut toimitiloista aiheutuvat menot kuten sähkö, vesi ja siivous,

32 Kustannuslajit flat rate mallissa / ESR hankkeen hallinnointia varten hankehenkilöstölle hankittavat pienhankinnat, aineet, materiaalit ja toimisto- sekä muut tarvikkeet, hankkeen hallinnointia varten hankehenkilöstölle hankittavien laitteiden ja koneiden vuokra- ja leasingkulut sekä poistot, toimistokulut ja -palvelut kuten hankehenkilöstön puhelin-, faksi-, internet- ja ohjelmistokustannukset, postitus, kopiointi, aulapalvelu ja muuttopalvelu, muut vyörytetyt yleishallinnolliset kustannukset, kuten organisaation johdon hankehallinnointikustannukset ja yhteiset tukipalvelut kuten taloushallintopalvelut ja tietohallintopalvelut (sekä sisäiset että ostopalvelut), hankehenkilöstöstä aiheutuvat työterveysmaksut hankehenkilöstölle järjestettävä koulutus, TYKY-toiminta tms.

33 Esimerkkejä kysymyksistä: Ulkomaanmatkat Pitääkö flat ratea käytettäessä esittää esim. ulkomaanmatkoista matkasuunnitelmat ja matkaraportit kuten tähänkin asti? Ulkomaanmatkat ovat varmasti merkityksellisiä projektin sisällön kannalta vaikka tositteita niiden osalta ei tarvitse enää esittää. Flat ratella ei vaikutusta hankkeen sisällön/toiminnan kannalta olennaisiin dokumentteihin (ainoastaan maksutositteisiin). Rahoittaja voi edelleen edellyttää matkasuunnitelmia ja raportteja.

34 Kustannuslajit flat rate mallissa / ESR Erikseen raportoitavat kustannukset / luontoissuoritukset Huom! Flat rate -hankkeessa luontoissuorituksina hankkeen käyttöön luovutettujen tuotantopanosten tulee liittyä hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen. Projektihenkilöstön käytössä olevia toimitiloja, projektin hallinnointiin liittyviä koneita ja laitteita tai tarvikkeita ei voida hyväksyä luontoissuorituksina, koska ne käsitellään flat rate -hankkeessa välillisinä kustannuksina. Työvoimapoliittiset toimenpiteet (Välittömiä kustannuksia, joiden perusteella ei lasketa prosenttimääräisiä välillisiä kustannuksia)

35 Kustannuslajit flat rate mallissa / EAKR 1. Henkilöstökustannukset Tukikelpoisuusasetuksen 4 ja 16 hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisesta työstä ja erityisesti hanketoiminnasta aiheutuvat kohtuulliset hankehenkilöstön palkkakustannukset sekä lakisääteiset henkilöstösivukulut kirjalliset tehtävänkuvaukset hankkeelle osa-aikaisesti työskentelevien henkilöiden osalta päiväkohtainen kokonaistyöajanseuranta Huom! Flat rate hankkeessa henkilöstökustannuksiin ei voi sisältyä: työterveysmaksuja (->välilliset kustannukset) ulkoistettuja ostopalveluita tai muille kuin hankkeen henkilöstölle maksettuja palkkioita (->palvelujen ostot) hankkeelle vyörytettyjä yleishallinnollisia kustannuksia kuten johdon hankehallinnointikuluja

36 Kustannuslajit flat rate mallissa / EAKR 2. Ostopalvelut Hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat ostopalvelut (ml. palvelusta aiheutuvat matkakustannukset),kuten: markkinointiin, mainontaan ja tiedotukseen liittyvät palvelujen ostot, esim. tiedotus- ja markkinointimateriaalin suunnittelu-, painatus- ja käännöstyöt, ilmoituskustannukset sekä messuosastojen kustannukset, selvitykset ja tutkimukset, kohderyhmälle järjestettäviin koulutuksiin, valmennuksiin, seminaareihin, teemapäiviin ym. tilaisuuksiin liittyvät seminaaripaketit tai vastaavat palvelujen ostona hankittavat järjestelyt, hankehenkilöstön ulkopuolisille asiantuntijoille maksettavat suunnittelu-, asennus-, koulutus-, konsultointi-, luento- ja asiantuntijapalkkiot (ei koske projektihenkilöstölle järjestettävää yleisluonteista koulutusta, joka korvataan flat ratella),

37 Kustannuslajit flat rate mallissa / EAKR koneiden ja laitteiden käyttökoulutus-, asennus-, ja korjauspalvelut, silloin kuin ne ovat osa hankkeen sisällöllistä toteuttamista (ei koske hankkeen hallinnointia varten hankehenkilöstön käytössä oleviin koneisiin ja laitteisiin liittyviä kustannuksia, jotka korvataan flat ratella), rakentamiseen liittyvät kokonaisurakat projektisuunnitelman toteuttamisen kannalta välttämättömät kohderyhmälle ostopalveluna hankitut kuljetukset seminaareihin, messuille, tutustumiskäynneille tai vastaaviin tilaisuuksiin, hankkeeseen kohdistuvasta tilintarkastuksesta aiheutuvat kustannukset (mikäli rahoittaja edellyttää tilintarkastusta hyväksytyssä rahoituspäätöksessä). Huom! Myös flat ratella korvattaviin kustannuksiin sisältyy tiettyjä ostopalveluita varmista, että hankkeessa ei ole päällekkäisyyksiä!

38 Kustannuslajit flat rate mallissa / EAKR 3. Matkakustannukset Ei voi merkitä kustannuksia

39 Kustannuslajit flat rate mallissa / EAKR 4. Kone- ja laitehankinnat Kone- ja laitehankinnat, silloin kun ne ovat osa hankkeen sisällöllistä toteuttamista tai vastaavien koneiden ja laitteiden vuokra- ja leasingtai mahdolliset poistokustannukset. Käytettynä hankittujen koneiden ja laitteiden hankintakustannukset, silloin kun ne ovat osa hankkeen sisällöllistä toteuttamista ja mikäli voidaan todentaa, että niiden hankintaan ei edellisten viiden vuoden aikana ole saatu julkista tukea. Huom! Projektihenkilöstön käyttöön hankkeen hallinnointia varten hankitut koneet ja laitteet ml. vuokraus ja leasing (esim. tietokoneet, kännykät jne) korvataan flat ratella.

40 Kustannuslajit flat rate mallissa / EAKR 5. Rakennukset ja maa-alueet Hankkeen toteuttamiseen liittyvät investoinnit rakennuksiin ja maa-alueisiin (jotka hyväksytään vain poikkeuksellisesti erittäin painavista syistä yleisasetuksen sallimissa rajoissa). Flat rate -hankkeessa tähän kustannuslajiin merkitään myös mahdolliset hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen liittyvät rakennusten ja maa-alueiden vuokrat.

41 Kustannuslajit flat rate mallissa / EAKR 6. Vuokrakustannukset Ei voi merkitä kustannuksia 7. Toimistokulut Ei voi merkitä kustannuksia

42 Kustannuslajit flat rate mallissa / EAKR 8. Muut kustannukset hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat aineelliset ja aineettomat hankinnat, kuten: rakentamiseen liittyvät materiaalikustannukset aineettomat investoinnit kuten kiinteistöliittymät ja ohjelmistolisenssit silloin kun ne ovat osa hankkeen sisällöllistä toteuttamista sekä raaka-aineet ja puolivalmisteet (esim. jalokaasut ja laboratoriotarvikkeet), silloin kun ne ovat osa hankkeen sisällöllistä toteuttamista (Huom! Hankehenkilöstön käyttöön hankkeen hallinnointia varten tehdyt hankinnat korvataan flat ratella!)

43 Kustannuslajit flat rate mallissa / EAKR 9. Luontaissuoritukset Huom! Flat rate -hankkeessa luontoissuorituksina hankkeen käyttöön luovutettujen tuotantopanosten tulee liittyä hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen. Projektihenkilöstön käytössä olevia toimitiloja, projektin hallinnointiin liittyviä koneita ja laitteita tai tarvikkeita ei voida hyväksyä luontoissuorituksina, koska ne käsitellään flat rate -hankkeessa välillisinä kustannuksina.

44 Kustannuslajit flat rate mallissa / EAKR 10. Välilliset kustannukset (lista ei ole tyhjentävä!) matkakustannukset: hankehenkilöstön, sidosryhmien, partnereiden ym. sekä kotimaan että mahdolliset ulkomaan matkakulut, kaikki ohjausryhmästä aiheutuvat kustannukset, kuten kokouskulut sekä mahdolliset matkustuskulut ja palkkiot tai ansionmenetyskorvaukset, kokous- ja neuvottelukulut kuten tarjoilukulut (kohderyhmälle järjestettävien seminaarien ym. tilaisuuksien seminaaripaketit tai vastaavat voidaan sisällyttää palvelujen ostoihin), hankehenkilöstön toimitilojen tilavuokrat sekä muut toimitiloista aiheutuvat menot kuten sähkö, vesi ja siivous,

45 Kustannuslajit flat rate mallissa / EAKR hankkeen hallinnointia varten hankehenkilöstölle hankittavat laitteet, kalusteet, aineet, materiaalit, toimisto- sekä muut tarvikkeet ja edellä mainittujen laitteiden korjauskulut, hankkeen hallinnointia varten hankehenkilöstölle hankittavien laitteiden ja koneiden vuokra- ja leasingkulut sekä poistot, toimistokulut ja -palvelut kuten hankehenkilöstön puhelin-, faksi-, internet- ja ohjelmistokustannukset, postitus, kopiointi, aulapalvelu ja muuttopalvelu, muut vyörytetyt yleishallinnolliset kustannukset, kuten organisaation johdon hankehallinnointikustannukset ja yhteiset tukipalvelut kuten taloushallintopalvelut ja tietohallintopalvelut (sekä sisäiset että ostopalvelut), hankehenkilöstöstä aiheutuvat työterveysmaksut hankehenkilöstölle järjestettävä koulutus, TYKY-toiminta tms.

46 Kustannusarvio flat rate mallissa ESR 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2. Henkilöstökustannukset projektipäällikön palkka sivukuluineen projektikoordinaattorin palkka sivukuluineen projektisihteerin palkka sivukuluineen 3. Palvelujen ostot asiantuntijapalvelut (kohderyhmän koulutukset) kohderyhmälle järjestettävät seminaarit tiedotusmariaalin suunnittelu ja painatus ilmoituskulut 4. Matkakustannukset 5. Muut kustannukset kohderyhmän koulutustilavuokrat kohderyhmälle järjestettävien koulutusten materiaali 6. Välilliset kustannukset (flat rate 17 %) Yhteensä Pitää olla kustannuksia (flat rate -laskentapohja) Ei voi merkitä kustannuksia Voi merkitä kustannuksia (korvataan todellisten kustannusten perusteella) Järjestelmä laskee automaattisesti

47 Maksatushakemus flat rate mallissa ESR 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2. Henkilöstökustannukset projektipäällikön palkka sivukuluineen projektikoordinaattorin palkka sivukuluineen projektisihteerin palkka sivukuluineen 3. Palvelujen ostot asiantuntijapalvelut (kohderyhmän koulutukset) kohderyhmälle järjestettävät seminaarit tiedotusmariaalin suunnittelu ja painatus ilmoituskulut 4. Matkakustannukset 5. Muut kustannukset kohderyhmän koulutustilavuokrat kohderyhmälle järjestettävien koulutusten materiaali 6. Välilliset kustannukset (flat rate 17 %) Yhteensä Pitää olla kustannuksia (flat rate -laskentapohja) Ei voi merkitä kustannuksia Voi merkitä kustannuksia (korvataan todellisten kustannusten perusteella) Järjestelmä laskee automaattisesti

48 Tukikelpoisuusratkaisu flat rate mallissa ESR 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2. Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset 5. Muut kustannukset Välilliset kustannukset (flat rate 17 %) 5440 Yhteensä Järjestelmä laskee välillisten kustannusten osuuden hyväksytyistä tukikelpoisista henkilöstökustannuksista!

49 Kustannusarvio flat rate mallissa EAKR 1. Henkilöstökustannukset projektipäällikön palkka sivukuluineen kahden projektityöntekijän palkka sivukuluineen projektisihteerin palkka sivukuluineen 2. Ostopalvelut mainostoimistopalvelut TV- ja radiokampanjat lehti-ilmoitukset ja ulkomainokset messukulut, näyttelykalusteiden vuokrat nettisivujen toteutus ostopalveluna tutkimuspalvelut 3. Matkakustannukset 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 7. Toimistokulut 8. Muut kustannukset työpajamateriaalit 9. Luontoissuoritukset talkootyö 10. Välilliset kustannukset (flat rate 20 %) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Pitää olla kustannuksia (flat rate -laskentapohja) Ei voi merkitä kustannuksia Voi merkitä kustannuksia (korvataan todellisten kustannusten perusteella) Järjestelmä laskee automaattisesti

50 Maksatushakemus flat rate mallissa EAKR 1. Henkilöstökustannukset projektipäällikön palkka sivukuluineen kahden projektityöntekijän palkka sivukuluineen projektisihteerin palkka sivukuluineen 2. Ostopalvelut mainostoimistopalvelut lehti-ilmoitukset ja ulkomainokset nettisivujen toteutus ostopalveluna 3. Matkakustannukset 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 7. Toimistokulut 8. Muut kustannukset 300 työpajamateriaalit 9. Luontoissuoritukset talkootyö 10. Välilliset kustannukset (flat rate 20 %) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Pitää olla kustannuksia (flat rate -laskentapohja) Ei voi merkitä kustannuksia Voi merkitä kustannuksia (korvataan todellisten kustannusten perusteella) Järjestelmä laskee automaattisesti

51 Tukikelpoisuusratkaisu flat rate mallissa EAKR 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 7. Toimistokulut 8. Muut kustannukset Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset (flat rate 20 %) KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Järjestelmä laskee välillisten kustannusten osuuden hyväksytyistä tukikelpoisista henkilöstökustannuksista!

52 Yleistä flat rate hankkeen tarkastuksesta (COCOF 09/0025/04-FI) Kansalliset viranomaiset tai komissio eivät tarkasta välillisten kustannusten (eli flat rate kustannusten) tositteita Tarkastus voi kohdistua: Komission hyväksymän flat rate -mallin moitteettomaan noudattamiseen (HVO:n ja välittävän toimielimen taso). Hankkeen välittömiin kustannuksiin ml. siihen, että tuensaaja ei ole ilmoittanut sellaisia välittömiä kustannuksia, jotka eivät sisälly hallintoviranomaisen (tukikelpoisuusasetuksessa) vahvistamien tukikelpoisten välittömien kustannusten luokkiin (tuensaajan taso). Siihen, onko palkkakustannuksia on vähennetty vähentämättä samassa suhteessa flat rate -osuutta (järjestelmä vähentää automaattisesti tilityksen käsittelyssä) Huom! Vähennys myös korjaavien toimenpiteiden kohdalla.

53 Yleistä flat rate hankkeen tarkastuksesta (COCOF 09/0025/04-FI) Huom!! Yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla pyritään vähentämään yksityiskohtaisten kuittien säilyttämistä. Tämä ei kuitenkaan poista tuensaajan velvoitetta noudattaa täysimääräisesti kaikkia sovellettavia yhteisön ja kansallisia sääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi julkisuutta, julkisia hankintoja, yhdenvertaisia mahdollisuuksia, kestävää ympäristöpolitiikkaa ja valtiontukia....ts. lakeja ja asetuksia on edelleen noudatettava.

Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE

Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE Kainuun maakunta -kuntayhtymä y ke 17.8.2011 klo 9.00 Oili Paloniemi, EU-koordinaattori Heikki Immonen, EU-hankekoordinaattori Mikä flat rate

Lisätiedot

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Liite 1 1 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Seuraavassa taulukossa on eritelty ESR:n ja EAKR:n flat rate mallien ja välilliset kustannukset EURA 2007

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen ESR-HANKKEIDEN HALLINTOSEMINAARI 14.1.2009 / Helsinki Congress Paasitorni www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto Maksatuksen ajankohtaiskatsaus Ohjelmakausi 2007-2013: 2013 Onko vielä jotain opittavaa? 12.12.2013, Pori EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen,

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto

Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013. Ulkorajarahasto Opas hankkeen toteuttajalle Päivitetty 13.8.2013 Ulkorajarahasto SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 1.1. MÄÄRITELMÄT JA VIITTAUKSET... 5 1.2. YHTEISVASTUUN JA MAAHANMUUTTOVIRTOJEN HALLINNAN YLEISOHJELMA...

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA 11.1 Yhteishankkeet TEMin rahoituslaissa ja asetuksessa on säädetty sekä yhteishankkeista

Lisätiedot

Projektien aloitustilaisuus

Projektien aloitustilaisuus Projektien aloitustilaisuus Aika ja paikka: 15.4.2011 Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki Läsnä: Suvi Hartikainen, Metropolia amk Anna-Maria Vilkuna Annikka Puro, Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006. 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY

Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006. 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY Kokemuksia ja esimerkkejä korjaavista toimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006 15.6.2010 Helsinki Eliisa Hujala TEM/AKY Järjestelmä+ hanketarkastushavainnot ESR ja EAKR toimintasuunnitelmat Kansalliset

Lisätiedot