ESR-hankkeiden hakukäytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-hankkeiden hakukäytännöt"

Transkriptio

1 ESR-hankkeiden hakukäytännöt Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus

2 Sisältö ESR-haun aikataulu Sähköinen asiointi Hakemuslomake Rahoitusosuudet Yksinkertaistetut kustannusmallit Yhteishankkeet ja tuen siirto -menettely Maksatus ja ennakot Seuranta ja raportointi Viestintä 2

3 ESR-haun aikataulu Haettavana saakka Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman Länsi- Suomen suuralueosion toimintalinjat 3, 4 ja 5 Haettavat hankkeet voivat kestää enintään kolme vuotta Hakija jättää rahoitushakemuksen sähköisesti EURA järjestelmässä osoitteessa viimeistään Hakemus osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle Satakunnan alueen ESR-projektien hakuohje löytyy osoitteesta 3

4 Sähköinen asiointi Ohjelmakaudella täysin sähköinen asiointi Allekirjoitettuja paperilomakkeita ei enää tarvita Hakijan tunnistamiseen käytetään Verohallinnon Katsotunnistautumispalvelua (lisätietoja osoitteesta Katso-palvelun käyttö on maksutonta Viranomainen voi julkista tehtävää hoitaessaan tunnistaa organisaation ja sitä edustavan henkilön Katso-palvelun avulla Katso-tunnistautumisessa yhdistetään toisiinsa Organisaatio Organisaatiota edustava henkilö Henkilön oikeus edustaa organisaatiota Verovelkatodistuksen sekä kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisterin tietojen sähköinen tarkastelu 4

5 Hakemuslomake 5 Sisältö uudistettu, tavoitteena mm. selkeämpi rakenne ja yhdenmukaisempi sisältö EAKR:n kanssa Only once encoding -periaate Hakijan ei tarvitse toimittaa seuraavia liitteitä: Todistus nimenkirjoitusoikeudesta Kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriote Verovelkatodistus Ohjeita hakijalle EURA järjestelmässä ohjeet avautuvat kysymysmerkkien takaa -sivustolla hakemuspohjat, täyttöohjeet sekä yleisesittely EURA järjestelmästä ja Katsotunnistautumisesta

6 Hakemuslomake 6 Muutoksia aiempaan hakemuslomakkeeseen nähden: Hakemuslomakkeeseen hankkeen nimi ja tiivistelmä englannin kielellä (julkaistaan RR-tietopalvelussa) Osatoteuttajille ja tuen siirronsaajille erilliset taustalomakkeet Selvitettävä aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset Selvitettävä hankkeen uutuusarvo/lisäarvo Selvitettävä hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta Selvitettävä hankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Horisontaalisten periaatteiden (kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo) osuuden uudistuminen Ilmoitus kertyneistä de minimis -osuuksista

7 Rahoitusosuudet ESR- ja valtion tuki on enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista Kunta- ja muun julkisen rahoituksen määrä vähintään 12,5 % hankkeen julkisen rahoituksen yhteismäärästä Yksityisen rahoituksen kerryttäminen on edellytyksenä, mikäli yritykset ovat hankkeessa tai sen tuloksissa hyödynsaajina Yhteishankkeissa pääsääntöisesti kaikkien osatoteuttajien edellytetään osallistuvan omarahoitusosuuden kerryttämiseen 7

8 Rahoitusosuudet Hankehakemukseen tulee liittää aiesopimukset tai muut vastaavat dokumentit kuntarahoituksesta, muusta julkisesta rahoituksesta sekä yksityisestä rahoituksesta ESR:n erikseen raportoitavat kustannukset Vain osallistujien palkkakustannukset kunnan ja muun julkisen organisaation osalta hyväksyttäviä Laskennan perusteena käytetään TEM:n vahvistamaa taulukkoa, jossa yksikkökustannus perustuu ammattialakohtaisiin keskimääräisiin tuntipalkkoihin (taulukkoa ei vielä vahvistettu) 8

9 Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit pääsäännöksi ohjelmakaudella Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuva kustannusmalli hyväksytään vain poikkeuksellisesti ja perustelluista syistä Hakija tekee esityksen, rahoittaja päättää käytettävän kustannusmallin Päätöksellä hyväksyttyä kustannusmallia ei voi vaihtaa kesken hankkeen toteutuksen 9

10 Yksinkertaistetut kustannusmallit Lump sum (kertakorvaus) Tavoitteena keventää pienten hankkeiden hallintoa Voidaan käyttää hankkeissa, joissa julkinen (EU, valtio, kunta, muu julkinen) rahoitus on korkeintaan euroa Hankkeen yksityisen rahoituksen määrää ei ole rajoitettu Hankkeen tulokset ja toimenpiteet pitää määritellä konkreettisesti hakemuksessa ja päätöksessä Hakija esittää yksityiskohtaisen kustannusarvion hakemuksessa perusteluineen, kustannusarvion määrittämisessä voidaan käyttää myös flat rate 17 % -mallia Kertakorvaus voidaan jakaa osiin, jos se on hankkeen luonteen vuoksi tarkoituksenmukaista ja tukee hankkeen toteutumista Maksatus ratkaistaan pelkästään sen perusteella, onko ennalta määritelty tulos tai toimenpide toteutunut 10

11 Yksinkertaistetut kustannusmallit Flat rate 17 % (prosenttimääräinen korvaus) ESR-hankkeissa pääsääntöisesti käytettävä kustannusmalli (vrt. flat rate 24 % EAKR-hankkeissa) Tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan korvattavat Palkkakustannukset Sisällölliseen toteuttamiseen kuuluvat ostopalvelut (ml. palveluihin liittyvät matkakustannukset) Tiedotus- ja viestintäkustannukset Tilintarkastuskustannukset Kohderyhmän käyttöön varatut tilavuokrat Kohderyhmän käyttöön tehdyt pienhankinnat Flat rate -kustannukset 17 % palkkakustannuksista, jolla osuudella katetaan Hankkeen matkakustannukset Toimistokustannukset Hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin Hankehenkilöstön työterveyskustannukset Hankehenkilöstön toimitilat, koneet ja laitteet Hankkeen ohjausryhmän kustannukset 11

12 Yksinkertaistetut kustannusmallit Flat rate 15 % (prosenttimääräinen korvaus) Käytössä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä johtuen erityisen korkeat matkakustannukset Erona flat rate 17 % -malliin on, että matkakustannukset kuuluvat tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten mukaan korvattaviin kustannuksiin 12

13 Yksinkertaistetut kustannusmallit Flat rate 40 % (prosenttimääräinen korvaus) Vain perustelluista syistä käytettävä kustannusmalli Hankkeissa, joiden julkisen tuen määrä on korkeintaan euroa ja joihin lump sum -malli ei sovellu (julkinen tuki ei sisällä hankkeen tuensaajan omarahoitusta) Tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan korvattavat Palkkakustannukset Flat rate -kustannukset 40 % palkkakustannuksista, jolla osuudella katetaan kaikki muut kustannukset 13

14 Yhteishankkeet ja tuen siirto -menettely Yhteishankkeet Yhteishankkeelle voidaan myöntää tukea vain, jos se on hankkeen tavoitteiden vuoksi perusteltua Kuvattava osatoteuttajan rooli ja toteutusosuus hankkeessa Hakemuksen liitteeksi tuensaajien välinen sopimus, jossa annetaan hankkeen päätoteuttajalle valtuutus allekirjoittaa Katso-tunnisteella projektihakemus ym. asiakirjat ja määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet Vain päätoteuttaja käyttää EURA järjestelmää Tukiprosentti on hankekohtainen: kaikille tuensaajille sama Kaikki tuensaajat vastaavat hankkeen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti 14

15 Yhteishankkeet ja tuen siirto -menettely Tuen siirto Rahoittaja voi perustelluista syistä päättää, että tuensaaja voi siirtää osan hankkeen toteuttamisesta Siirrettävän tuen osuus voi olla lähtökohtaisesti enintään puolet myönnetystä tuesta Hakemuksen liitteenä toimitettava tuensaajan ja tuen siirronsaajien välinen sopimus Tukea ei voi siirtää, jos menettelyä ja tuen siirronsaajia ei ole hyväksytty rahoituspäätöksellä Tukiprosentti on hankekohtainen eli yhden tukiprosentin mukaan Varsinainen tuensaaja vastaa hankkeen toteuttamisesta yksin 15

16 Maksatus ja ennakot 16 Päätöstiedot ohjaavat vahvasti maksatusprosessia Etupainotteisten rahoituserien jyvitys seuraaville maksatuskausille Tukikelpoisuusratkaisun jälkeen järjestelmä laskee korvattavan summan Maksatuspäätös toimitetaan järjestelmän välityksellä päätoteuttajalle 90 vuorokauden aikaraja viranomaisen maksatushakemuksen käsittelylle EU:n ja kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen ilmoittaminen Lisätietopyynnöt ja vastaukset niihin EURA järjestelmän välityksellä

17 Maksatus ja ennakot Ennakko mahdollinen tuensaajille kaikissa hanketyypeissä Edellyttää, että ennakon maksaminen on hankkeen toteutuksen kannalta perusteltua (rahoittajan tarveharkinta) Hakija ilmoittaa hankehakemuksessa, hakeeko ennakkoa Määrä voi olla enintään 30 % hankkeelle myönnetystä tuesta (vaiheistetussa rahoituksessa enintään 30 % ensimmäisestä rahoituspäätöksestä) Tuensaaja hakee ennakkoa maksuun erikseen ns. ennakkomaksatushakemuksella Ennakko huomioidaan tulevissa maksatuksissa rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti (järjestelmäavusteinen vähennys maksettavasta summasta) 17

18 Seuranta ja raportointi Seurantaraportin valmistelu vielä kesken Seurantatiedot toimitetaan yhdessä maksatushakemuksen kanssa, maksatuskausia ei vakioida Seurantakausi = maksatuskausi Väliraportti poistuu, seurantaraporttiin sanallinen kuvaus maksatuskauden toimenpiteistä (ns. toimintatiivistelmä) Loppuraportti hankkeen päätyttyä 18

19 Seuranta ja raportointi Indikaattorien merkitys korostuu Vallinnut ajattelutapa: mihin rahat on käytetty? Uusi ajattelutapa: mitä on aikaansaatu? Indikaattoreiden toteutumisella on suora vaikutus EUrahoituksen saamiseen Suoritusvaraus, 6 % toimintalinjoittain: valituille tuotosindikaattoreille asetetaan vuoden 2018 lopulle välitavoitteet, jotka tulee saavuttaa 85 %:sti Tulosindikaattoreilla ei vaikutusta suoritusvaraukseen Osa indikaattoreista pakollisia komission asettamia, osa kansallisesti valittuja Jokaisen osallistujan henkilötason tietojen kerääminen ja raportointi: hankkeille henkilörekisterivaatimus 19

20 Seuranta ja raportointi Euroopan parlamentti vaatinut muutoksia ESR:n yleisiin indikaattoreihin. Uusia indikaattoreita ovat mm. seuraavat: Työttömissä kotitalouksissa elävät osallistujat Työttömissä kotitalouksissa elävät osallistujat, joilla huollettavia lapsia Yksinhuoltajat Kodittomat Maaseudulla asuvat Naisten kestävää työmarkkinoille osallistumista ja urakehitystä edistävät hankkeet (lkm) Ns. sensitiivisten henkilötason tietojen luovuttamiseen tarvitaan suostumus 20

21 Viestintä -sivustolta löytyvät ESRhankkeiden viestintäohje, logot ja mallipohjat Uusia vaatimuksia: Kaikille hankkeille pakollinen, vähintään yksi hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta kertova juliste (vähintään A3-kokoinen) näkyvälle paikalle Hankkeesta tiedottaminen tuensaajan verkkosivuilla EU-lippu viestintämateriaaleissa vähintään 2 cm korkea Viestintää koskevat vaatimukset huomioitu rakennerahastoille suunnitelluissa mallipohjissa 21

22 Kiitos mielenkiinnosta! 22

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 Valtakunnallinen Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuus ESR Hallinnollista ohjeistusta hakuun 18.3.2015 Sisältö Yleistä ohjelmakaudesta 2014-2020 mm. yleiset

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Yhdennetty alueellinen strategia (ITI) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Yhdennetty alueellinen strategia (ITI) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Yhdennetty alueellinen strategia (ITI) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 ensimmäinen hakukierros

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 toinen hakukierros

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012

EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012 EU:n rakennerahastojen ajankohtaispäivä: Flat rate- ja lump sum -kustannusmallien käyttö Mikkeli 9.5.2012 Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Ns. yksinkertaistetut kustannusmallit Perustuvat

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 30.4.2015 EURA 2014/294/09 02 01 01/2014/UML Tuensaaja Cursor Oy Y-tunnus:0727178-6 Hankehakemuksenne 25.2.2015 Alueellinen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän äly... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/868/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 26.2.2015 EURA 2014/478/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Wirma Lappeenranta Oy Y-tunnus:1565217-5 Lahden kaupunki Y-tunnus:0149669-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA

11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 11. YHTEISHANKKEET JA TUEN SIIRTO TEMIN RAHOITUSLAIN JA ASETUKSEN MUKAISISSA HANKKEISSA 11.1 Yhteishankkeet TEMin rahoituslaissa ja asetuksessa on säädetty sekä yhteishankkeista

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020

JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 TOIMINTAA, NEUVONTAA JA RAHOITUSTA PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI JyväsRiihen Leader-rahoitus 2014-2020 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Maaliskuu 2015 JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla: LUONNOS 7.10.2014 Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 201 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sisäasioiden rahastoista annetun lain ( /201 ) nojalla:

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Mari Kuparinen Tiina Huotari Uudenmaan liitto 13.6.2014 Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti

Lisätiedot