INERGIA OY KUNNALLINEN MONOPOLIYHTIÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INERGIA OY KUNNALLINEN MONOPOLIYHTIÖ"

Transkriptio

1 INERGIA OY KUNNALLINEN MONOPOLIYHTIÖ Ritva Hiltunen-Rova Opinnäytetyö Saamelaisalueen koulutuskeskus Liiketalouden perustutkinto

2 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS TIIVISTELMÄ Koulutusala Tutkinto Liiketalouden perustutkintokoulutus Merkonomi Tekijä Ritva Hiltunen-Rova Työn nimi Inergia Oy kunnallinen monopoliyhtiö Päivämäärä ja paikka Sivumäärä Ivalo 20 kpl OPINNÄYTETYÖ INERGIA OY:STÄ Markkinointiopintoihin liittyen tein syksyllä 2006 Inergia Oy:lle asiakastyytyväisyystutkimuksen. Tutkimuksesta laadin kirjallisen raportin Inergia Oy:lle, joka oli tutkimuksen toimeksiantaja. Toimeksiantajan taholta raportissa haluttiin esitellä ainoastaan tutkimuksessa saatu havaintoarvo. Raportissa ilmeni asiakkaiden mielikuva Inergia Oy:stä sekä sen tarjoamista palveluista, että palvelun laadusta. Esiteltyäni toimeksiantajalle raportin tulokset minulle jäi epäselväksi mihin toimenpiteisiin toimeksiantaja tulosten perusteella ryhtyisi. Mieltäni jäi askarruttamaan se seikka, että otetaanko tutkimustulokset vastaan kehittämällä yritystä asiakkaiden toiveiden mukaisesti, vai menikö tekemäni työ täysin hukkaan? Tästä kehittyi idea saattaa työ loppuun tekemällä raportin pohjalta opinnäytetyö. Tämänhetkinen tietoyhteiskunta tarjoaa yritykselle monenlaisia mahdollisuuksia, mutta samalla se luo paineita pysyä ajan hermoilla. Yrityksen on kyettävä käyttämään tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia mahdollisimman tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Monopoliasemasta huolimatta yrityksen täytyy ottaa vahvasti huomioon myös asiakkaat ja heidän tuomat taloudelliset hyveet.

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TIETOA YRITYKSESTÄ ORGANISAATIOKAAVIO KONSERNIYHTIÖ SÄHKÖNSIIRTOYHTIÖ SÄHKÖENERGIAMARKKINAT SUOMESSA SÄHKÖMARKKINOIDEN RAKENNE SÄHKÖVERKKOTOIMINTA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS INERGIA OY:LLE TUTKIMUKSEN TAUSTA TULOSTEN ANALYSOINTI MIELIKUVA YRITYKSESTÄ INERGIA OY:N TUNNETTAVUUS ASIAKASPALVELUPISTE INERGIA OY:SSÄ Avoimia kommentteja Inergia Oy:stä SÄHKÖISET PALVELUT INERGIA OY:N SÄHKÖISET PALVELUT Kotisivut KOLIBRI EXTRA NETTIPALVELU Vastaajien palaute Kolibri Extra nettipalvelusta Kiinnostus Kolibri Extraan ASIAKASPALVELUN LAATU ASIAKASPALVELUPISTEEN PALVELUN LAATU Vastaajien mielipide palvelun laadusta PALVELUTASOPROFIILI Taustamuuttujien keskiarvo palvelun laadussa AVOIMET KOMMENTIT VASTAAJIEN KOMMENTTEJA ASIOINTITAVAT JA KÄYNTIMÄÄRÄT POHDINTA TOIMENPIDESUOSITUS LÄHTEET LIITTEET 1-5

4 1 1. JOHDANTO Tehtyäni syksyllä 2006 Inergia Oy:lle asiakastyytyväisyysraportin huomasin kuinka tärkeää tietoa se antaa yritykselle. Yrityksen tärkein voimavara on tuntea asiakkaiden tarpeet ja heidän mielipiteensä yrityksestä. Yrityskuva on yritykselle yksi tärkeimmistä aineettomista hyödykkeistä ja sen hyvänä pitäminen onkin ensisijaisen tärkeää. Tältä pohjalta toivoisi yrityksen ottavan tutkimustulokset vastaan kriittisemmin tarkasteluun sekä samalla lähteä kehittämään yritystä asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Vaikka tutkimuksessa otannan koko oli perusjoukkoon nähden vähäinen, voidaan tulosta tarkastella suuntaa antavana. Havaintoaineiston perusteella voidaan yleisesti olettaa asiakkaiden olevan tyytyväisiä Inergia Oy:n asiakaspalveluun. Mitä sitten tulee tiedottamiseen, voidaan siinä havaita jonkin verran puutteellisuutta. Halusin opinnäytetyössäni tuoda näkemykseni sekä parannusehdotukseni niihin tekijöihin, jotka ovat asiakkaiden mielestä kehittämisen tarpeessa. Opinnäytetyön loppuosassa on toimenpidesuunnitelma, johon olen koonnut omia tietojärjestelmän kehittämisehdotuksia, selkeällä ja yksinkertaisella tavalla. Lähtökohtana on ollut huomioida asiakkaiden näkökanta Inergia Oy:stä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteennäyttää, että asiakkaita ei kiinnosta pelkästään yrityksen tuotantosuuntainen ja tehomyyntiin perustuva ajattelutapa. Katse on suunnattava myös asiakkaisiin, heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. Palvelut tulisi esittää ja perustella asiakkaille riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi. Tämä työ antaa lukijalle myös taustatietoja yrityksestä sekä sähkömarkkinoiden toiminnasta, jotta paremmin ymmärtäisi mistä esim. sähkön hinta sekä siirtohinta muodostuvat. 2. TIETOA YRITYKSESTÄ Inergia Oy on Inarin kunnan omistama energiakonserni, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, kaukolämpöä sekä niiden käyttöön liittyviä palveluja. Konsernin liikevaihto on noin 6,5 miljoonaa euroa. Konserniyhtiöllä asiakkaita on noin 6100 kpl ja heille toimitettava sähkön määrä on vuodessa noin 127 GWh:a. Yrityksessä on tällä hetkellä 20 työntekijää. (Inarilainen, 2007).

5 2 2.1 Organisaatiokaavio Inergia Oy on yksi Inarin kunnan yhdeksästä kuntakonserniin kuuluvasta tytäryhtiöstä. Konserniyhtiöt toimivat oman toimialansa erityisosaajina ja palveluntarjoajina. INARIN KUNTA Inergia Oy 100 % Inergia Lämpö Oy 100 % Inerkol Oy 77,8 % Saariselän Lämpö Oy 51 % Ellappi Oy 50 % 2.2 Konserniyhtiö Valtuusto määrittelee määräysvallassaan oleville yhtiöille seuraavat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet: 1. Inarin kunnan omistamien yhteisöiden toiminnan tulee olla vakiintuneessa vaiheessa kannattavaa, mikä merkitsee tehokasta ja kilpailukykyistä toimintaa. 2. Toimiva johto ja lakien mukaiset toimielimet vastaavat yhteisöjen tuloksesta sekä tekevät toimintaa koskevat päätökset. 3. Yhteisökokouksessa päätetään omistajan ratkaisuista, jotka kunnanhallitus määrittelee yhteisökokousedustajaa tai -edustajia sitovasti. 4. Yhteisön toimiva johto ja lakien mukaiset toimielimet sitoutuvat toteuttamaan Inarin kunnasvaltuuston hyväksymää konserniohjetta, jota tarvittaessa tarkistetaan yhteistyössä valtuuston ja yhteisöjen kesken. 5. Yleisperiaatteena yhteisöt kilpailuttavat tavaroiden ja palvelusten ostosopimukset, ellei konserniohjeesta muuta johdu.

6 3 Valtuusto myös määrittelee erikseen kullekin yhtiölle erityistavoitteet. Inergia Oy:lle asetettavat eritystavoitteet ovat: 1. Inergia Oy pyrkii aktiiviseen osinkopolitiikkaan siten, että voitoista jaettava märä osinkoina olisi 60 %. Liikevoiton tavoitetaso on Osingoista kunta ja yhtiö sopivat erikseen. 2. Sähkön siirtohinnoittelussa Inergia Oy on kaikissa asiakkasryhmissä joko alle tai korkeintaan maan keskitasossa Energiamarkkinaviraston hintavertailuissa. 3. Kuntakonsernin sisällä tehtäviin toimialajärjestelyihin ja palvelutuotannon kehittämiseen yhtiö osallistuu sijoittamalla sekä raha- että osaamispanoksia. Sijoitetut rahapanokset huomioidaan osingonjakopäätöksissä. 4. Yhtiö laajentaa kaukolämpötoimintaa etenkin Saariselällä ja varmistaa Inarin kirkonkylän kaukolämpötoiminnan aloittamisen edellytysten täyttyessä. 5. Kaukolämpötoiminnan pääpolttoaineena käytetään pääosin paikkakunnan uusiutuvia raaka- ja polttoaineita. Hyötyjätteen energiakäyttöön panostetaan erityisesti. (Inarin kunnan talousarvio 2007 sekä talous- ja toimintasuunnitelma ). 2.3 Sähkönsiirtoyhtiö Inergia Oy on sähkönsiirtoyhtiö, joka huolehtii Energiapolar Oy:n sähkön myynnistä omalla alueellaan. Verkkoyksikkö huolehtii sähkönmittauksista sekä sähköliittymien rakentamisesta ja ylläpidosta. Yksikkö myös valvoo sähkön toimitusvarmuutta ja laatua sekä neuvoo energian käyttöön sekä säästöön liittyvissä kysymyksissä. Inergia Oy siirtää sähköenergiaa asiakkaidensa kulutuspaikoille Inergia Oy:n omistamia siirto- ja jakeluverkostoja pitkin Inarin kunnan alueella. Vuonna 2006 laskennallinen siirto alueella oli 124 GWh. (Inergia Oy, 2007).

7 4 3. SÄHKÖENERGIAMARKKINAT SUOMESSA Suomessa sähkömarkkinoiden muutosprosessi käynnistyi sähkömarkkinalain (386/1995) myötä vuonna Sähkön tuotanto ja myynti tulivat kilpailun piiriin. Tällä hetkellä kaikki sähkön käyttäjät voivat vapaasti hankkia sähkönsä haluamaltaan toimittajalta. Sähkön jakelussa säilytettiin alueelliset monopolit ja sähkön siirrosta vastaamaan perustettiin valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid. Sähkömarkkinauudistuksella vähennettiin kilpailun esteitä ja poistettiin tarpeeton sääntely siltä osin markkinoista, jossa kilpailu on mahdollinen, eli sähkön tuotannosta, myynnistä ja ulkomaan kaupasta. Toisaalta uudistuksen yhteydessä asetettiin selkeät pelisäännöt sähköverkoliiketoiminalle, jotka ovat luonteeltaan monopoleja. 3.1 Sähkömarkkinoiden rakenne KILPAILU MONOPOLI Sähköntuotanto Sähkönsiirto Kantaverkko Fingrid Esim. Energiapolar Sähkön myynti Sähkönjakelu Esim. Inergia Oy (Sähköverkkoliiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä, haasteita ja mahdollisuuksia v.2010). 3.2 Sähköverkkotoiminta Sähkön siirrosta kantaverkossa vastaa elokuussa 1997 perustettu Fingrid Oyj. Yhtiö omistaa suurvoimansiirtoon tarvittavan kantaverkon (400 kilovoltin, 220 kilovoltin ja tärkeimmät 110 kilovoltin johdot) lisäksi myös rajayhdysjohdot Suomesta Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Fingrid Oyj:n omistajia ovat Fortum ja Pohjolan Voima noin neljänneksen osuudella, Suomen valtio kahdeksasosalla sekä eräät institutionaaliset sijoittajat. Fingrid Oyj muodostaa keskeisen osan valtakunnan sähköjärjestelmää. Sähkömarkkinalaki asettaa yhtiön toiminnalle tiukat tasapuolisuus- ja puolueettomuusvaatimukset.

8 5 Ne 110 kilovoltin siirtojohdot, jotka eivät kuulu kantaverkkoon muodostavat alueverkkoja tai ovat kiinteästi liittyneet jakeluverkkoon. Tällaisia verkkoja on noin 10 erillisen alueverkkoyhtiön sekä noin 60 muun yhtiön hallinnassa. Sähkönsiirrosta jakeluverkoissa (alle 110 kilovoltin johdot) vastaavat alueelliset sähköyhtiöt, joita on tällä hetkellä hieman alle 100. (Esimerkiksi Inergia Oy). Sähkölaitoskauppojen myötä niiden määrä on radikaalisti vähentynyt viimeisen 20 vuoden aikana noin 100 yhtiöön. Pääosa jakeluyhtiöistä on kunnallisessa omistuksessa ja perinteisesti sähkölaitostoimintaa on harjoitettu kunnallisena liikelaitoksena tai julkisesti omistetussa yhtiössä. Sähköverkkotoimintaan vaaditaan Energiamarkkinaviraston myöntämä verkkolupa. Verkonhaltijoita koskevat verkon ylläpito- ja kehittämisvelvollisuus, sähkönkäyttöpaikkojen ja tuotantolaitosten liittämisvelvollisuus sekä sähkön siirtovelvollisuus. Verkonhaltijat vastaavat sähköverkoston kunnosta ja asiakkaille toimitettavan sähkön laadusta. Verkkopalveluiden (liittäminen verkkoon, sähkön siirto ja mittaus) hintojen tulee olla julkisia ja niiden hinnoittelussa tulee noudattaa kohtuullisuutta sekä alueellista tasapuolisuutta. Asiakkaan on voitava sopia kaikista tarvitsemistaan verkkopalveluista sen yrityksen kanssa, jonka verkkoon asiakas on liittynyt. Sähköverkot muodostavat markkinapaikan, joka palvelee tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin sähkökaupan osapuolia, niin myyjiä kuin ostajia. Jakeluverkonhaltijan verkkolupaan liittyy maantieteellinen vastuualue, jolla jakeluverkonhaltijalla on yksinoikeus rakentaa jakeluverkkoa. Asiakkaan sijainti jakeluverkonhaltijan vastuualueella ei saa vaikuttaa siirtohintojen suuruuteen. Siirtohintaan ei saa myöskään vaikuttaa siihen, keneltä sähkönmyyjältä asiakas sähkönsä ostaa. Sähkön siirtopalveluiden hinnat eri jakeluverkoissa poikkeavat toisistaan, mutta niitä asiakkaat eivät voi kilpailuttaa. Siirtomaksun määräytymiseen vaikuttaa mm. asiakkaalle toimitetun sähköenergian määrä, tehontarve sekä jännitetaso, jolla asiakas on liittynyt verkkoon. Sähköverkkotoiminnalta edellytetään avoimuutta. Verkonhaltijan on julkistettava yrityksen hinnoittelua, taloutta ja tehokkuutta koskevia tietoja. Verkkotoiminta tulee eriyttää kirjanpidollisesti sähköyrityksen muusta toiminnasta. Eriyttäminen koskee myös yrityksen mahdollisia muita määräävässä markkina-asemassa olevia sähköliiketoimintoja. Energiamarkkinavirasto valvoo sähköverkkotoimintaa ja verkkopalveluiden hinnoittelua. (Energiamarkkinavirasto, sähköverkkotoiminta, 2007).

9 6 4. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS INERGIA OY:LLE Inergia Oy:ssä tiedostettiin yrityskuvatutkimuksen tarve, koska negatiivista palautetta oli tullut mm. sähkön hinnan nousun johdosta. Sovin yhtiön kanssa, että teen Inergia Oy:lle asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka avulla selvitettäisiin millainen mielikuva asiakkailla on Inergia Oy:stä. Asiakastyytyväisyyskyselyllä oli myös tarkoitus saada selville, millainen käsitys asiakkailla on Inergia Oy:n palvelun ja tuotteiden laadusta. Tältä pohjalta yhdistin kaksi eri tutkimustyyppiä; yrityskuvaja asiakastyytyväisyystutkimuksen. Tämä mahdollisti luomaan kokonaisvaltaisemman käsityksen asiakkaiden antamasta palautteesta. Ongelmana koettiin se, että asiakkaat eivät tiedosta Inergia Oy:n tarjoamia palveluja. Asiakkaat eivät olleet asiakaspalvelussa olevien työntekijöiden mielestä perillä siitä, että sähkön, veden ja kaukolämpö-palvelun saatavuus on mahdollista samasta asiakaspalvelupisteestä. Samoin uudesta Kolibri Ekstra -nettipalvelusta haluttiin tiedottaa, sekä ottaa selville, millaisen vastaanoton palvelu on saanut asiakkaiden keskuudessa. Kysymykset oli jaoteltu kolmeen eri aiheryhmään seuraavasti: asiakkaiden mielikuva yrityksestä, sähköisten palvelujen käytöstä sekä asiakaspalvelun laadusta. Kyselylomakkeen lopussa asiakkailla oli mahdollisuus kertoa avoimissa kysymyksissä mielipiteensä Inergia Oy:stä yleisesti sekä sen tarjoamista tuotteista ja palveluista. 5. TUTKIMUKSEN TAUSTA Tämän kyselytutkimuksen otanta suoritettiin sattumavaraisesti Inergia Oy:n asiakasrekisteristä, joka muodosti perusjoukon. Aineisto postitettiin asiakkaille viikolla 41 ja viimeinen palautuspäivä oli Asiakkaille jäi vastausaikaa 17 päivää. Inergia Oy:n asiakkaista kyselylomakkeen sai 250 henkilöä. Vastauskirjeitä palautui 75 kpl, joista hyväksytysti oli vastannut 72 kpl. Vastausprosentiksi muodostui 30 prosenttia, jota on pidettävä kohtuullisen hyvänä. Tutkimuksen tiedot perustuvat Inergia Oy:n asiakkaiden palauttamiin postikyselyn aineistoon.

10 7 5.1 Tulosten analysointi Tutkimuksen perustiedoista on koottu havaintomatriisi vastaajat, joka on raportin liitteenä. Raportissa on havainnollistettu kuvioineen kolmen eri aiheryhmän havaintoarvot. Lisäksi asiakaspalvelun laadusta on laadittu palvelutasoprofiili. Palvelutasoprofiilissa frekvenssit on laskettu prosentteina kokonaisfrekvenssistä. 6. MIELIKUVA YRITYKSESTÄ Kyselylomakkeen alkuun oli sijoitettu helpot kysymykset. Kysymyksiä oli 5 kpl ja kaikki 72 vastaajaa olivat vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Kysymykset kuvasivat Inergia Oy:tä ja sen tarjoamia palveluja. Tässä osiossa haluttiin selvittää vastaajien tietämys Inergia Oy:stä ja samalla tiedottaa asiakkaille Inergia Oy:n organisaatiosta ja palveluista. 6.1 Inergia Oy:n tunnettavuus Asiakkaiden tietämys Inergiasta on seuraavan näköinen esitettynä kolmen ensimmäisen kysymyksen havaintoaineiston perusteella. Noin kolmannes vastaajista ei ollut tietoinen yleisesti Inergia Oy:n yrityskuvasta. Inergia Oy miellettiin hyvin sähkönsiirtoyhtiöksi, mutta vajaa 20 prosenttia vastaajista ei tiennyt Inergia Oy:n myyvän Energiapolar Oy:n sähköä. Suurin epätietoisuus asiakkailla oli Inarin kunnan omistusosuus Inergia Oy:stä. 40 prosenttia vastaajista ei tiennyt, että Inarin kunta omistaa Inergia Oy:n 100 %:sti. 80 Inergia Oy:n tunnettavuus Kpl 0 Omistuspohja Sähkönsiirto yhtiö Energiapolar Oy:n sähköä Kyllä tiesi Ei tiennyt

11 8 6.2 Asiakaspalvelupiste Inergia Oy:ssä Asiakaspalvelupisteestä saatavat palvelut eivät olleet tavoittaneet asiakkaita. Vastaajista reilu puolet ei tiedostanut palvelujen saatavuutta. Sen sijaan vastaajat olivat hyvin perillä Inergian talossa olevista muista kuntayhtiöiden palveluista. Seuraavissa kaaviokuvissa on esiteltynä asiakkaiden tietämys palvelujen saatavuudesta asiakaspalvelupisteestä Inergia Oy:n palvelujen saatavuus Kpl 10 0 Asiakaspalvelu piste Inergiassa muut yhtiöt Kyllä tiesi Ei tiennyt Inergia Oy:n palvelujen saatavuus Kyllä tiesi 45 % Ei tiennyt 55 %

12 Avoimia kommentteja Inergia Oy:stä Olen ollut siinä käsityksessä, että Inergia Oy on ollut Energiapolar Oy:n sisarliike. Kunnan holhoama suljettu yhteisö (sisäänpäin lämpiävä). Tiedottaa toimistaan sähkölaskulla ja hinnankorotuksilla. Varsin tyypillinen kunnallinen monopoliyhtiö hyvässä ja pahassa. Yhteydessä vain laskua maksettaessa. Automaattisen yhteydenoton asiakkaaseen sekä vertailevaa hintatietoutta eri sopimuksien välillä. Eri kylille asiakasiltoja esim. kerran vuodessa. Koska Inergia palvelee lähinnä paikallisia, ei ole mielekästä myydä sähköä Energiapolarin kautta, vaan irrottautua omaksi osuuskunnaksi, jolloin asiakkaiden sähkölasku menee murtoosan nykyisestä. 7. SÄHKÖISET PALVELUT Toisen osion kysymyksillä oli tarkoitus tiedustella vastaajien mieltymystä Inergia Oy:n sähköisiin palveluihin. Vastaajista kaksi kolmesta ilmoitti käyttävänsä internetiä ja pääsääntöisesti kotoa käsin. Avoimessa kysymyksessä internetin käytöstä tuli palautetta yhdeltä henkilöltä. Yksi vastaaja oli mm. huolissaan siitä, että kaikilla ei ole tietokonetta ja kävisivät lukemassa mittaria edes kerran vuodessa. Internetin käyttö Kpl Käyttää Ei käytä

13 Inergia Oy:n sähköiset palvelut Internetin käyttäjät eivät olleet löytäneet vielä Inergia Oy:n tarjoamia sähköisiä nettipalveluja. 70 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ollut vielä käyttänyt mitään sähköisiä palveluja. Inergia Oy:n nettipalveluista käytetyin oli kotisivut, joissa oli vieraillut vastanneista 16 kpl. Aiemmin käytettyjä palveluita 16 Kpl 21 % 54 Kpl 70 % 3 Kpl 4 % 4 Kpl 5 % Kotisivut Kolibri Extra Sähköposti Ei mitään Kotisivut Kotisivut olivat vastaajien mielestä selkeät mutta huomioitava on, että vain 20 vastaajaa pystyi kertomaan mielipiteensä kotisivuista. Avoimissa kysymyksissä vastaajien toive oli saada tietoutta esim. vaihtoehtoenergiasta, sähkönkulutuksesta ja sähkölaskun luettavuudesta. Voitaisiinko nettisivuja käyttää esim. tällaiseen tiedottamiseen? Kotisivujen selkeys Kyllä 28 % Ei tiedä 72 % Ei 0 % Kyllä Ei Ei tiedä

14 Kolibri Extra Nettipalvelu Kolibri Extra on ympärivuorokauden palveleva nettipalvelu, joka on otettu käyttöön kesäkuussa Nettipalvelusta on tiedotettu Lapin Kansassa sekä paikallislehdessä Inarilaisessa. Kotisivuilla on myös ohjeistus sekä yksilölliset käyttöohjeet rekisteröitymistä varten. Kysymyksillä haluttiin saada selville, millaisen vastaanoton palvelu on saanut asiakkaiden keskuudessa Vastaajien palaute Kolibri Extra nettipalvelusta Kolibri Extran palveluja tiedusteltiin kolmella kysymyksellä. Vastaajista 91 prosenttia oli sitä mieltä, ettei ollut saanut riittävästi tietoa kyseisestä palvelusta. Neljä vastaajaa ei ilmoittanut mielipidettä lainkaan. Avoimessa kysymyksessä yksi henkilö oli sitä mieltä, että Kolibri Ekstra-nettipalvelusta pitäisi selkokielisesti tiedottaa kotitalouksille. Tietoa Kolibri Extrasta Kpl Kyllä olen 62 En ole

15 Kiinnostus Kolibri Extraan Vastanneiden laimeasta Inergia Oy:n nettipalvelujen käytöstä johtuen seuraavissa kysymyksissä ei tiedä osuus on 75 prosenttia. Vastanneista aiemmin ilmoitti käyttäneensä nettipalvelua 3 henkilöä. Jatkokäyttöä kysyttäessä 20 prosentilla oli herännyt kiinnostus nettipalveluihin. Saatteen mukana oleva tiedote nettipalvelusta on saattanut auttaa kyseiseen innostukseen. Laskunmaksuohjelman oli valmis ottamaan käyttöön 12 henkilöä. Kolibri Extra nettipalvelu Ei tiedä Kpl Ei Kyllä Tyytyväinen Jatkokäyttö Laskunmaks.ohj. 8. ASIAKASPALVELUN LAATU Kolmannen osion kysymykset olivat hieman arkaluontoisempia. Kysymyksillä haluttiin saada selville asiakkaiden tyytyväisyys Inergia Oy:n asiakaspalvelupisteen tarjoamiin palveluihin. Halusimme myös saada selville asiakkaiden asiointimäärät ja käyntitavat. Asiointia selvittelevään kysymykseen vastaajista 40 kpl oli vastannut siihen täydellisesti. Loput 32 vastaaja oli vastannut kysymykseen vain osittain. Vastaamatta jätetyt kohdat tulkitsin niin, että vastaaja ei ollut asioinut asiakaspalvelupisteessä lainkaan.

16 Asiakaspalvelupisteen palvelun laatu Seuraava taulukko on esitetty havaintoaineiston pohjalta. Tyytymättömät vastaajat on merkitty punaisella. Taulukosta ilmenee, että tyytymättömiä asiakkaita vastanneissa oli hyvin vähän eli 4 prosenttia. Erittäin tyytyväineväinen Melko Tyyty- En osaa Melko tyy- Erittäin tyy- Yhteensä Ei vastan- sanoa tymätön tymätön Vastauksia neita Palvelun saatavuus puhelimitse Palvelun saatavuus toimistolla Palvelun ystävällisyys Asiakkaiden tarpeisiin paneutuminen Myyjän antama tuoteinformaatio Myyjän antama hintatieto Myyjän ammattitaito Lupausten pitäminen Asiakaspalvelun laatu Lupausten pitäminen Myyjän ammattitaito Myyjän antama hintatieto Myyjän antama tuoteinformaatio Asiak. tarpeisiin paneutuminen Palvelun ystävällisyys Palvelun saatavuus toimistolla Palvelun saatavuus puhelimitse 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen En osaa sanoa Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön

17 Vastaajien mielipide palvelun laadusta Asiakaspalvelun laatua selvittelevistä kysymyksistä muuttujien arvot on laskettu yhteen. Muuttujien kpl määrät ovat esitettynä seuraavassa viivadiagrammissa. Vastauksissa melko tyytyväisten osuus on suurin, 238 kpl. Melko tyytyväisten vastaajien keskiarvo on kolmekymmentä, joka on laskettu muuttujien yhteissummasta. Asiakkaiden mielipiteet asiakaspalvelun laadusta 8 kysymystä yhteensä Keskiarvo Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen En osaa sanoa Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön 8.2 Palvelutasoprofiili Kysyttäessä vastaajien mielipidettä asiakaspalvelun laadusta, havaintoarvojen yhteislukumääräksi tuli 547 kpl. Havaintoarvojen lukumäärästä on laskettu frekvenssiprosentti kokonaisfrekvenssistä. Vastaajista noin 44 prosenttia oli melko tyytyväisiä asiakaspalvelun laatuun. Palvelutasoprofiili Erittäin tyytymätön Melko tyytymätön 0,4 % 3,5 % En osaa sanoa 34,4 % Melko Tyytyväinen 43,5 % Erittäin tyytyväinen 18,3 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %

18 Taustamuuttujien keskiarvo palvelun laadussa Taulukoinnissa annoin muuttujille arvoasteikon 5-1, jotka kerroin havaintoarvojen lukumäärällä. Vastanneiden lukumäärät näkyvät aiemmin esitetyssä taulukossa (s. 13), joista keskiarvot on laskettu. Vastaajien mielestä palvelu on hyvin ystävällistä ja myyjät ammattitaitoisia. Palvelun saatavuus puhelimitse on parempi kuin palvelun saatavuus toimistolla. Vastaajat kokivat, että myyjät eivät välttämättä anna riittävästi tuoteinformaatiota, hintatietoutta eivätkä paneudu asiakkaiden tarpeisiin. Palvelutasoprofiili Lupausten pitäminen 3,7 Myyjän ammattitaito 3,9 Myyjän antama hintatieto 3,7 Myyjän antama tuoteinformaatio 3,4 Asiak, tarpeisiin paneutuminen 3,7 Palvelun ystävällisyys 4,1 Palvelun saatavuus toimistolla Palvelun saatavuus puhelimitse 3,6 Keskiarvo mini 1-5 maxi 3,9 9. AVOIMET KOMMENTIT Avoimissa kommenteissa palautetta ja toiveita tuli vastaajilta 48 kappaletta. Suurin huolenaihe oli sähkön kalleus sekä kalliit sähkönsiirtohinnat (15 kpl). Toiseksi suurin aihe oli hyvä palvelu ja luotettavuus (10 kpl). Hyvin monet kaipasivat yhteydenottoja asiakkaisiin muutenkin kuin sähkölaskun muodossa.

19 Vastaajien kommentteja Palvelu hyvää, mutta siirtohintaa on mielestäni varaa pudottaa neljänneksen. Sähkölaskujen hinnoittelu selkeämmäksi. Tavallinen tallaaja ymmärtää vain maksettavan summan. Itse seurata sähkömittaria (lukkojen takana), pystyisi säännöstelemään sähkönkulutusta. Toivottiin asiakasystävällisiä palveluja, vaihtoehtoenergiaa sekä kilpailukykyisiä hintoja. Ilmainen sähkölaitteiden vuositarkastus, tietoa energiakulutuksesta/sähkönkäytöstä. 10. ASIOINTITAVAT JA KÄYNTIMÄÄRÄT Puhelimella asiointi on suosituin tapa asioida Inergia Oy:ssä. Vastaajista 69 prosenttia asioi puhelimitse, mutta harvoin. Toimistolla kävi harvoin 57 prosenttia vastaajista. Toimisto Puhelin Sähköposti Nettisivut Kolibri Extra Kirje 1 Usein Melko usein Harvoin En lainkaan Yhteensä/kpl Asiointitavat kpl Toimisto Puhelin Sähköposti Nettisivut Kolibri Extra Kirje Usein Melko usein Harvoin En lainkaan

20 POHDINTA Markkinoinnin suunnittelun kannalta yrityksen on hyvä tietää ja ymmärtää asiakkaidensa tarpeet ja toiveet. Näiden asioiden tärkeyden ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen auttaa yritystä kehittämään pitkäjänteistä asiakkaiden tarpeista lähtevää markkinointia. Vaikka kysymyksessä onkin monopoliasemassa oleva yritys, mielestäni toiminta tulisi olla asiakaslähtöisempää. Hyvän asiakaspalvelun ja yrityskuvan ylläpitäminen on markkinoinnin kannalta erityisen tärkeää. Mielestäni asiakkaiden mielikuva ja näkemys Inergia Oy:stä tuli hyvin esille tekemässäni asiakastyytyväisyystutkimusraportissa. Vaikka suurin osa vastaajista oli palvelun laatuun tyytyväisiä, avoimissa kommenteissa tuli hyvin esille negatiiviset tuntemukset. Vastaajien suurin huolenaihe oli tiedottamisen ja ohjauksen puute. Haluttiin tietoa sähkön hinnan muodostuksesta, kulutuksesta ja laskutuksesta. Oma parannusehdotukseni onkin tehty näiden ongelmien vähentämiseksi. Mielestäni kotisivut ovat yleisellä tasolla edustavat, mutta tällä hetkellä ne eivät palvele asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Nykypäivänä kotisivujen tärkeys tiedottamisessa on olennaisen tärkeää onnistuneen markkinoinnin kannalta. Tiedotettavat asiat pitää olla asiakkaiden mielestä ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa. Raportissa tuli myös ilmi se että, kaikilla ei ole vielä välttämättä tietokoneita ja nettiyhteyksiä. Näin ollen tiedotusta tulisi olla myös näille asiakkaille. Postitse tulisikin lähettää samat tiedotteet mitkä ilmoitetaan kotisivuilla. Asiakkaat olivat myös sitä mieltä, että tiedottamista ei ollut riittävästi. Asiakkaiden toiveena oli saada Inergia Oy:ltä muutakin postia kuin sähkölasku kerran kuukaudessa Toimenpidesuositus Raportin pohjalta olen tehnyt kotisivujen parannusehdotukseen ns.toimenpidesuosituksen, jossa näkyy myös tämän hetkistä trendi, joka vallitsee kilpailevissa sähköyhtiöissä. 1. Tietoa yrityksestä ja sen organisaatiosta Kerrotaan asiakkaille yrityksen toiminnasta ja organisaatiosta kaaviokuvan muodossa (sivu 2). Selvitetään mitkä ovat Inarin kunnan konserniyhtiölle valtuuston asettamat tavoitteet ja toimintaperiaatteet, sekä Inergia Oy:lle asetetut erityistavoitteet.

21 18 2. Sähkön tie asiakkaille alkaa tuotannosta ja hankinnasta Kerrotaan asiakkaille lyhyesti mistä Inergia Oy hankkii sähkön. Esim. sähkö tuotetaan Paatsjoen vesivoimalaitoksilla ja sieltä se siirretään Inergia Oy:n omistamia verkkoyhteyksiä pitkin suurtoimitusmarkkinoille. Kuva tekstin liitteenä selkeyttää huomattavasti paremmin kuin pelkkä teksti. 3. Miten sähkömarkkinat toimivat Kerrotaan selkeästi ja yksinkertaisella tavalla käyttäen kaaviokuvaa (sivu 4) kellä on oikeus tuottaa, myydä, jakaa ja siirtää sähköä. Kerrotan lyhyesti sähkömarkkinalaista sekä sähköverkkotoiminnasta Suomessa. 4. Mistä sähkön hinta muodostuu Kerrotaan esim. %-luvuilla mistä osista sähkönhinta muodostuu sekä esitetään luvut kaaviokuvana. Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta: sähköenergiasta (hankinta ja myynti), sähkönsiirrosta ja veroista. 5. Ohjeistus sähkölaskun lukemiseen Annetaan asiakkaille tietoa miten sähkölaskua luetaan. Esitetään kuva sähkölaskusta, jossa on numeroitu eri tunnusluvut. Lukuja napsauttaessa aukeaa ohjeluukku, jossa kerrotaan mistä kyseinen luku muodostuu. 6. Kodin sähkölaskuri Annetaan asiakkaalle mahdollisuus laskurin avulla laskea oman käyttöpaikan sähkönkulutus sekä -hinta. 7. Reaaliaikaista laskutusta Asiakas ilmoittaa kuukausittain mittarilukeman sähkölaskua varten. Tämä on täsmälaskutusta, jossa asiakas maksaa vain kulutetun sähkön siirtoineen. 8. Tuotteet ja hinnat Kerrotaan selkeästi mikä tuote sopii mihinkin kulutustasoon nähden. Mitkä ovat mahdolliset tuote- ja hintamuutokset. Mihin kannattaa varautua ja mitä kannattaa ottaa huomioon valittaessa tuotetta.

22 19 9. Energian kulutus Annetaan yleisesti tietoa kotitalouksille energiankulutuksesta. Mitkä tekijät vaikuttavat sähkönkulutukseen ja kuinka paljon. Annetaan tietoa siitä, miten energian tuotannon ja käytön aiheuttamia päästöjä voidaan vähentää. (Vattenfall, yksityisasiakkaat. Kodin energiaopas,2006.) Tämän opinnäytetyön liitteenä on kodin energiaopas, josta löytyy tarkemmat tiedot energiankulutuksesta sekä vinkkejä energian säästämisestä. Opas löytyy myös sähköisessä muodossa.

23 20 LÄHTEET Energiamarkkinavirasto, sähköverkkotoiminta. Luettu Inarilainen, 2007, työpaikkailmoitus, Nro 5. Luettu Luettu Luettu (Sähköverkkoliiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä haasteita ja mahdollisuuksia v.2010) Inarin kunnan talousarvio 2007 sekä talous- ja toimintasuunnitelma, Valtuuston hyväksymä ja muuttama. Luettu Vattenfall, yksityisasiakkaat. 45CB-B94C74C5E092A768&method=View. Luettu Kodin energiaopas, säästövinkkejä vesipedoille ja muille energiatuhlareille, Luettu

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 11.4.2016 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos RECONOS ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti LOPPURAPORTTI.5.3 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu Oy:lle. Tutkimuksen toteutti Ky. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011,

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, 6.9.2011 2 Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Liittymismaksu 3 Miksi liittymismaksu? Tavoite

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2008

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2006 kysely,

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.1998 Kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiö hankki Suomen Voimatase Oy:n koko osakekannan 1.9.1998, minkä seurauksena yhtiöistä muodostui

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin EPSI Rating Sähkön vähittäismyynti 2016 Päivämäärä: 28-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa

Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa Ohje 1 (5) Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa Tämä ohje koskee jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupaa ja suljetun jakeluverkon sähköverkkolupaa sekä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Talouskriisi ei näy osingoissa

Talouskriisi ei näy osingoissa Talouskriisi ei näy osingoissa Author : albert 1 / 6 2 / 6 Pörssifirmojen yhtiökokouksissa eivät ilmeet luultavasti tänä keväänä ole kovinkaan synkät, sillä monet yhtiöt korottavat osinkoa. Vajaata 40

Lisätiedot

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista.

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä

Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä 1 Säätösähkömarkkinat uusien haasteiden edessä Johtaja Reima Päivinen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Mitä on säätösähkö? Vuorokauden sisäiset kulutuksen muutokset Vastuu: Markkinatoimijat

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2009 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2010

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Kantaverkon nimeäminen Laajuus ja palautteet nimeämisehdotuksesta. Neuvottelukunta Pertti Kuronen

Kantaverkon nimeäminen Laajuus ja palautteet nimeämisehdotuksesta. Neuvottelukunta Pertti Kuronen Kantaverkon nimeäminen 1.1.2016 Laajuus ja palautteet nimeämisehdotuksesta Neuvottelukunta 13.3.2015 Pertti Kuronen 2 01-06 / 2014 08 11 / 2014 12/2014 01/2015 Kantaverkon määrittelyperiaatteiden konkretisointi

Lisätiedot

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräysluonnos 1 (8) Määräysluonnos maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Luonnos, Helsingissä Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin

Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin Energiavirasto 17.6.2016 Johtaja Veli-Pekka Saajo 68 Valvonnan rytmi

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä

käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä Kantaverkkoyhtiöstä energiapolitiikan käsikassara? Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Sähkömarkkinapäivä 21.4.2009 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän kehittäminen Luotettava

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta Muutoksia alkuperätakuulakiin Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta 23.5.2013 2 Nykytilanne Laki sähkön alkuperän varmentamisesta (1129/2003) ollut voimassa vuoden 2004 alusta lähtien aluksi koski vain

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma KSS VERKKO Toimenpideohjelma 1 (6) Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 1 Johdanto 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3 3.1. Alueverkon tehomaksu...

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Akavan Erityisalat 5.3.2106 Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja 2 Kelassa uusi organisaatio 2016 Vuonna 2015 oli 24 vakuutuspiiriä ja 6 erityisyksikkö > vuonna 2016 on enää 5 vakuutuspiiriä,

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE 2016 2(5) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta 17.2.2015 Sisältö 1. Ketä velvoite koskee? 2. Määräaika 3. Yrityksen energiakatselmuksen sisältö 4. Kohdekatselmukset 5. Kohdekatselmuksien sisältö 6.

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Vertailusivustoja verkossa

Vertailusivustoja verkossa Vertailusivustoja verkossa Kuluttajaliitto on koonnut avuksesi verkossa toimivia erilaisia hintojen ja palvelujen vertailusivustoja. Kuluttajaliitto ei vastaa listalla esiintyvien toimijoiden tietojen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot