INERGIA OY KUNNALLINEN MONOPOLIYHTIÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INERGIA OY KUNNALLINEN MONOPOLIYHTIÖ"

Transkriptio

1 INERGIA OY KUNNALLINEN MONOPOLIYHTIÖ Ritva Hiltunen-Rova Opinnäytetyö Saamelaisalueen koulutuskeskus Liiketalouden perustutkinto

2 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS TIIVISTELMÄ Koulutusala Tutkinto Liiketalouden perustutkintokoulutus Merkonomi Tekijä Ritva Hiltunen-Rova Työn nimi Inergia Oy kunnallinen monopoliyhtiö Päivämäärä ja paikka Sivumäärä Ivalo 20 kpl OPINNÄYTETYÖ INERGIA OY:STÄ Markkinointiopintoihin liittyen tein syksyllä 2006 Inergia Oy:lle asiakastyytyväisyystutkimuksen. Tutkimuksesta laadin kirjallisen raportin Inergia Oy:lle, joka oli tutkimuksen toimeksiantaja. Toimeksiantajan taholta raportissa haluttiin esitellä ainoastaan tutkimuksessa saatu havaintoarvo. Raportissa ilmeni asiakkaiden mielikuva Inergia Oy:stä sekä sen tarjoamista palveluista, että palvelun laadusta. Esiteltyäni toimeksiantajalle raportin tulokset minulle jäi epäselväksi mihin toimenpiteisiin toimeksiantaja tulosten perusteella ryhtyisi. Mieltäni jäi askarruttamaan se seikka, että otetaanko tutkimustulokset vastaan kehittämällä yritystä asiakkaiden toiveiden mukaisesti, vai menikö tekemäni työ täysin hukkaan? Tästä kehittyi idea saattaa työ loppuun tekemällä raportin pohjalta opinnäytetyö. Tämänhetkinen tietoyhteiskunta tarjoaa yritykselle monenlaisia mahdollisuuksia, mutta samalla se luo paineita pysyä ajan hermoilla. Yrityksen on kyettävä käyttämään tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia mahdollisimman tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Monopoliasemasta huolimatta yrityksen täytyy ottaa vahvasti huomioon myös asiakkaat ja heidän tuomat taloudelliset hyveet.

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TIETOA YRITYKSESTÄ ORGANISAATIOKAAVIO KONSERNIYHTIÖ SÄHKÖNSIIRTOYHTIÖ SÄHKÖENERGIAMARKKINAT SUOMESSA SÄHKÖMARKKINOIDEN RAKENNE SÄHKÖVERKKOTOIMINTA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS INERGIA OY:LLE TUTKIMUKSEN TAUSTA TULOSTEN ANALYSOINTI MIELIKUVA YRITYKSESTÄ INERGIA OY:N TUNNETTAVUUS ASIAKASPALVELUPISTE INERGIA OY:SSÄ Avoimia kommentteja Inergia Oy:stä SÄHKÖISET PALVELUT INERGIA OY:N SÄHKÖISET PALVELUT Kotisivut KOLIBRI EXTRA NETTIPALVELU Vastaajien palaute Kolibri Extra nettipalvelusta Kiinnostus Kolibri Extraan ASIAKASPALVELUN LAATU ASIAKASPALVELUPISTEEN PALVELUN LAATU Vastaajien mielipide palvelun laadusta PALVELUTASOPROFIILI Taustamuuttujien keskiarvo palvelun laadussa AVOIMET KOMMENTIT VASTAAJIEN KOMMENTTEJA ASIOINTITAVAT JA KÄYNTIMÄÄRÄT POHDINTA TOIMENPIDESUOSITUS LÄHTEET LIITTEET 1-5

4 1 1. JOHDANTO Tehtyäni syksyllä 2006 Inergia Oy:lle asiakastyytyväisyysraportin huomasin kuinka tärkeää tietoa se antaa yritykselle. Yrityksen tärkein voimavara on tuntea asiakkaiden tarpeet ja heidän mielipiteensä yrityksestä. Yrityskuva on yritykselle yksi tärkeimmistä aineettomista hyödykkeistä ja sen hyvänä pitäminen onkin ensisijaisen tärkeää. Tältä pohjalta toivoisi yrityksen ottavan tutkimustulokset vastaan kriittisemmin tarkasteluun sekä samalla lähteä kehittämään yritystä asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Vaikka tutkimuksessa otannan koko oli perusjoukkoon nähden vähäinen, voidaan tulosta tarkastella suuntaa antavana. Havaintoaineiston perusteella voidaan yleisesti olettaa asiakkaiden olevan tyytyväisiä Inergia Oy:n asiakaspalveluun. Mitä sitten tulee tiedottamiseen, voidaan siinä havaita jonkin verran puutteellisuutta. Halusin opinnäytetyössäni tuoda näkemykseni sekä parannusehdotukseni niihin tekijöihin, jotka ovat asiakkaiden mielestä kehittämisen tarpeessa. Opinnäytetyön loppuosassa on toimenpidesuunnitelma, johon olen koonnut omia tietojärjestelmän kehittämisehdotuksia, selkeällä ja yksinkertaisella tavalla. Lähtökohtana on ollut huomioida asiakkaiden näkökanta Inergia Oy:stä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteennäyttää, että asiakkaita ei kiinnosta pelkästään yrityksen tuotantosuuntainen ja tehomyyntiin perustuva ajattelutapa. Katse on suunnattava myös asiakkaisiin, heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. Palvelut tulisi esittää ja perustella asiakkaille riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi. Tämä työ antaa lukijalle myös taustatietoja yrityksestä sekä sähkömarkkinoiden toiminnasta, jotta paremmin ymmärtäisi mistä esim. sähkön hinta sekä siirtohinta muodostuvat. 2. TIETOA YRITYKSESTÄ Inergia Oy on Inarin kunnan omistama energiakonserni, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, kaukolämpöä sekä niiden käyttöön liittyviä palveluja. Konsernin liikevaihto on noin 6,5 miljoonaa euroa. Konserniyhtiöllä asiakkaita on noin 6100 kpl ja heille toimitettava sähkön määrä on vuodessa noin 127 GWh:a. Yrityksessä on tällä hetkellä 20 työntekijää. (Inarilainen, 2007).

5 2 2.1 Organisaatiokaavio Inergia Oy on yksi Inarin kunnan yhdeksästä kuntakonserniin kuuluvasta tytäryhtiöstä. Konserniyhtiöt toimivat oman toimialansa erityisosaajina ja palveluntarjoajina. INARIN KUNTA Inergia Oy 100 % Inergia Lämpö Oy 100 % Inerkol Oy 77,8 % Saariselän Lämpö Oy 51 % Ellappi Oy 50 % 2.2 Konserniyhtiö Valtuusto määrittelee määräysvallassaan oleville yhtiöille seuraavat yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet: 1. Inarin kunnan omistamien yhteisöiden toiminnan tulee olla vakiintuneessa vaiheessa kannattavaa, mikä merkitsee tehokasta ja kilpailukykyistä toimintaa. 2. Toimiva johto ja lakien mukaiset toimielimet vastaavat yhteisöjen tuloksesta sekä tekevät toimintaa koskevat päätökset. 3. Yhteisökokouksessa päätetään omistajan ratkaisuista, jotka kunnanhallitus määrittelee yhteisökokousedustajaa tai -edustajia sitovasti. 4. Yhteisön toimiva johto ja lakien mukaiset toimielimet sitoutuvat toteuttamaan Inarin kunnasvaltuuston hyväksymää konserniohjetta, jota tarvittaessa tarkistetaan yhteistyössä valtuuston ja yhteisöjen kesken. 5. Yleisperiaatteena yhteisöt kilpailuttavat tavaroiden ja palvelusten ostosopimukset, ellei konserniohjeesta muuta johdu.

6 3 Valtuusto myös määrittelee erikseen kullekin yhtiölle erityistavoitteet. Inergia Oy:lle asetettavat eritystavoitteet ovat: 1. Inergia Oy pyrkii aktiiviseen osinkopolitiikkaan siten, että voitoista jaettava märä osinkoina olisi 60 %. Liikevoiton tavoitetaso on Osingoista kunta ja yhtiö sopivat erikseen. 2. Sähkön siirtohinnoittelussa Inergia Oy on kaikissa asiakkasryhmissä joko alle tai korkeintaan maan keskitasossa Energiamarkkinaviraston hintavertailuissa. 3. Kuntakonsernin sisällä tehtäviin toimialajärjestelyihin ja palvelutuotannon kehittämiseen yhtiö osallistuu sijoittamalla sekä raha- että osaamispanoksia. Sijoitetut rahapanokset huomioidaan osingonjakopäätöksissä. 4. Yhtiö laajentaa kaukolämpötoimintaa etenkin Saariselällä ja varmistaa Inarin kirkonkylän kaukolämpötoiminnan aloittamisen edellytysten täyttyessä. 5. Kaukolämpötoiminnan pääpolttoaineena käytetään pääosin paikkakunnan uusiutuvia raaka- ja polttoaineita. Hyötyjätteen energiakäyttöön panostetaan erityisesti. (Inarin kunnan talousarvio 2007 sekä talous- ja toimintasuunnitelma ). 2.3 Sähkönsiirtoyhtiö Inergia Oy on sähkönsiirtoyhtiö, joka huolehtii Energiapolar Oy:n sähkön myynnistä omalla alueellaan. Verkkoyksikkö huolehtii sähkönmittauksista sekä sähköliittymien rakentamisesta ja ylläpidosta. Yksikkö myös valvoo sähkön toimitusvarmuutta ja laatua sekä neuvoo energian käyttöön sekä säästöön liittyvissä kysymyksissä. Inergia Oy siirtää sähköenergiaa asiakkaidensa kulutuspaikoille Inergia Oy:n omistamia siirto- ja jakeluverkostoja pitkin Inarin kunnan alueella. Vuonna 2006 laskennallinen siirto alueella oli 124 GWh. (Inergia Oy, 2007).

7 4 3. SÄHKÖENERGIAMARKKINAT SUOMESSA Suomessa sähkömarkkinoiden muutosprosessi käynnistyi sähkömarkkinalain (386/1995) myötä vuonna Sähkön tuotanto ja myynti tulivat kilpailun piiriin. Tällä hetkellä kaikki sähkön käyttäjät voivat vapaasti hankkia sähkönsä haluamaltaan toimittajalta. Sähkön jakelussa säilytettiin alueelliset monopolit ja sähkön siirrosta vastaamaan perustettiin valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid. Sähkömarkkinauudistuksella vähennettiin kilpailun esteitä ja poistettiin tarpeeton sääntely siltä osin markkinoista, jossa kilpailu on mahdollinen, eli sähkön tuotannosta, myynnistä ja ulkomaan kaupasta. Toisaalta uudistuksen yhteydessä asetettiin selkeät pelisäännöt sähköverkoliiketoiminalle, jotka ovat luonteeltaan monopoleja. 3.1 Sähkömarkkinoiden rakenne KILPAILU MONOPOLI Sähköntuotanto Sähkönsiirto Kantaverkko Fingrid Esim. Energiapolar Sähkön myynti Sähkönjakelu Esim. Inergia Oy (Sähköverkkoliiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä, haasteita ja mahdollisuuksia v.2010). 3.2 Sähköverkkotoiminta Sähkön siirrosta kantaverkossa vastaa elokuussa 1997 perustettu Fingrid Oyj. Yhtiö omistaa suurvoimansiirtoon tarvittavan kantaverkon (400 kilovoltin, 220 kilovoltin ja tärkeimmät 110 kilovoltin johdot) lisäksi myös rajayhdysjohdot Suomesta Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Fingrid Oyj:n omistajia ovat Fortum ja Pohjolan Voima noin neljänneksen osuudella, Suomen valtio kahdeksasosalla sekä eräät institutionaaliset sijoittajat. Fingrid Oyj muodostaa keskeisen osan valtakunnan sähköjärjestelmää. Sähkömarkkinalaki asettaa yhtiön toiminnalle tiukat tasapuolisuus- ja puolueettomuusvaatimukset.

8 5 Ne 110 kilovoltin siirtojohdot, jotka eivät kuulu kantaverkkoon muodostavat alueverkkoja tai ovat kiinteästi liittyneet jakeluverkkoon. Tällaisia verkkoja on noin 10 erillisen alueverkkoyhtiön sekä noin 60 muun yhtiön hallinnassa. Sähkönsiirrosta jakeluverkoissa (alle 110 kilovoltin johdot) vastaavat alueelliset sähköyhtiöt, joita on tällä hetkellä hieman alle 100. (Esimerkiksi Inergia Oy). Sähkölaitoskauppojen myötä niiden määrä on radikaalisti vähentynyt viimeisen 20 vuoden aikana noin 100 yhtiöön. Pääosa jakeluyhtiöistä on kunnallisessa omistuksessa ja perinteisesti sähkölaitostoimintaa on harjoitettu kunnallisena liikelaitoksena tai julkisesti omistetussa yhtiössä. Sähköverkkotoimintaan vaaditaan Energiamarkkinaviraston myöntämä verkkolupa. Verkonhaltijoita koskevat verkon ylläpito- ja kehittämisvelvollisuus, sähkönkäyttöpaikkojen ja tuotantolaitosten liittämisvelvollisuus sekä sähkön siirtovelvollisuus. Verkonhaltijat vastaavat sähköverkoston kunnosta ja asiakkaille toimitettavan sähkön laadusta. Verkkopalveluiden (liittäminen verkkoon, sähkön siirto ja mittaus) hintojen tulee olla julkisia ja niiden hinnoittelussa tulee noudattaa kohtuullisuutta sekä alueellista tasapuolisuutta. Asiakkaan on voitava sopia kaikista tarvitsemistaan verkkopalveluista sen yrityksen kanssa, jonka verkkoon asiakas on liittynyt. Sähköverkot muodostavat markkinapaikan, joka palvelee tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin sähkökaupan osapuolia, niin myyjiä kuin ostajia. Jakeluverkonhaltijan verkkolupaan liittyy maantieteellinen vastuualue, jolla jakeluverkonhaltijalla on yksinoikeus rakentaa jakeluverkkoa. Asiakkaan sijainti jakeluverkonhaltijan vastuualueella ei saa vaikuttaa siirtohintojen suuruuteen. Siirtohintaan ei saa myöskään vaikuttaa siihen, keneltä sähkönmyyjältä asiakas sähkönsä ostaa. Sähkön siirtopalveluiden hinnat eri jakeluverkoissa poikkeavat toisistaan, mutta niitä asiakkaat eivät voi kilpailuttaa. Siirtomaksun määräytymiseen vaikuttaa mm. asiakkaalle toimitetun sähköenergian määrä, tehontarve sekä jännitetaso, jolla asiakas on liittynyt verkkoon. Sähköverkkotoiminnalta edellytetään avoimuutta. Verkonhaltijan on julkistettava yrityksen hinnoittelua, taloutta ja tehokkuutta koskevia tietoja. Verkkotoiminta tulee eriyttää kirjanpidollisesti sähköyrityksen muusta toiminnasta. Eriyttäminen koskee myös yrityksen mahdollisia muita määräävässä markkina-asemassa olevia sähköliiketoimintoja. Energiamarkkinavirasto valvoo sähköverkkotoimintaa ja verkkopalveluiden hinnoittelua. (Energiamarkkinavirasto, sähköverkkotoiminta, 2007).

9 6 4. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS INERGIA OY:LLE Inergia Oy:ssä tiedostettiin yrityskuvatutkimuksen tarve, koska negatiivista palautetta oli tullut mm. sähkön hinnan nousun johdosta. Sovin yhtiön kanssa, että teen Inergia Oy:lle asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka avulla selvitettäisiin millainen mielikuva asiakkailla on Inergia Oy:stä. Asiakastyytyväisyyskyselyllä oli myös tarkoitus saada selville, millainen käsitys asiakkailla on Inergia Oy:n palvelun ja tuotteiden laadusta. Tältä pohjalta yhdistin kaksi eri tutkimustyyppiä; yrityskuvaja asiakastyytyväisyystutkimuksen. Tämä mahdollisti luomaan kokonaisvaltaisemman käsityksen asiakkaiden antamasta palautteesta. Ongelmana koettiin se, että asiakkaat eivät tiedosta Inergia Oy:n tarjoamia palveluja. Asiakkaat eivät olleet asiakaspalvelussa olevien työntekijöiden mielestä perillä siitä, että sähkön, veden ja kaukolämpö-palvelun saatavuus on mahdollista samasta asiakaspalvelupisteestä. Samoin uudesta Kolibri Ekstra -nettipalvelusta haluttiin tiedottaa, sekä ottaa selville, millaisen vastaanoton palvelu on saanut asiakkaiden keskuudessa. Kysymykset oli jaoteltu kolmeen eri aiheryhmään seuraavasti: asiakkaiden mielikuva yrityksestä, sähköisten palvelujen käytöstä sekä asiakaspalvelun laadusta. Kyselylomakkeen lopussa asiakkailla oli mahdollisuus kertoa avoimissa kysymyksissä mielipiteensä Inergia Oy:stä yleisesti sekä sen tarjoamista tuotteista ja palveluista. 5. TUTKIMUKSEN TAUSTA Tämän kyselytutkimuksen otanta suoritettiin sattumavaraisesti Inergia Oy:n asiakasrekisteristä, joka muodosti perusjoukon. Aineisto postitettiin asiakkaille viikolla 41 ja viimeinen palautuspäivä oli Asiakkaille jäi vastausaikaa 17 päivää. Inergia Oy:n asiakkaista kyselylomakkeen sai 250 henkilöä. Vastauskirjeitä palautui 75 kpl, joista hyväksytysti oli vastannut 72 kpl. Vastausprosentiksi muodostui 30 prosenttia, jota on pidettävä kohtuullisen hyvänä. Tutkimuksen tiedot perustuvat Inergia Oy:n asiakkaiden palauttamiin postikyselyn aineistoon.

10 7 5.1 Tulosten analysointi Tutkimuksen perustiedoista on koottu havaintomatriisi vastaajat, joka on raportin liitteenä. Raportissa on havainnollistettu kuvioineen kolmen eri aiheryhmän havaintoarvot. Lisäksi asiakaspalvelun laadusta on laadittu palvelutasoprofiili. Palvelutasoprofiilissa frekvenssit on laskettu prosentteina kokonaisfrekvenssistä. 6. MIELIKUVA YRITYKSESTÄ Kyselylomakkeen alkuun oli sijoitettu helpot kysymykset. Kysymyksiä oli 5 kpl ja kaikki 72 vastaajaa olivat vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Kysymykset kuvasivat Inergia Oy:tä ja sen tarjoamia palveluja. Tässä osiossa haluttiin selvittää vastaajien tietämys Inergia Oy:stä ja samalla tiedottaa asiakkaille Inergia Oy:n organisaatiosta ja palveluista. 6.1 Inergia Oy:n tunnettavuus Asiakkaiden tietämys Inergiasta on seuraavan näköinen esitettynä kolmen ensimmäisen kysymyksen havaintoaineiston perusteella. Noin kolmannes vastaajista ei ollut tietoinen yleisesti Inergia Oy:n yrityskuvasta. Inergia Oy miellettiin hyvin sähkönsiirtoyhtiöksi, mutta vajaa 20 prosenttia vastaajista ei tiennyt Inergia Oy:n myyvän Energiapolar Oy:n sähköä. Suurin epätietoisuus asiakkailla oli Inarin kunnan omistusosuus Inergia Oy:stä. 40 prosenttia vastaajista ei tiennyt, että Inarin kunta omistaa Inergia Oy:n 100 %:sti. 80 Inergia Oy:n tunnettavuus Kpl 0 Omistuspohja Sähkönsiirto yhtiö Energiapolar Oy:n sähköä Kyllä tiesi Ei tiennyt

11 8 6.2 Asiakaspalvelupiste Inergia Oy:ssä Asiakaspalvelupisteestä saatavat palvelut eivät olleet tavoittaneet asiakkaita. Vastaajista reilu puolet ei tiedostanut palvelujen saatavuutta. Sen sijaan vastaajat olivat hyvin perillä Inergian talossa olevista muista kuntayhtiöiden palveluista. Seuraavissa kaaviokuvissa on esiteltynä asiakkaiden tietämys palvelujen saatavuudesta asiakaspalvelupisteestä Inergia Oy:n palvelujen saatavuus Kpl 10 0 Asiakaspalvelu piste Inergiassa muut yhtiöt Kyllä tiesi Ei tiennyt Inergia Oy:n palvelujen saatavuus Kyllä tiesi 45 % Ei tiennyt 55 %

12 Avoimia kommentteja Inergia Oy:stä Olen ollut siinä käsityksessä, että Inergia Oy on ollut Energiapolar Oy:n sisarliike. Kunnan holhoama suljettu yhteisö (sisäänpäin lämpiävä). Tiedottaa toimistaan sähkölaskulla ja hinnankorotuksilla. Varsin tyypillinen kunnallinen monopoliyhtiö hyvässä ja pahassa. Yhteydessä vain laskua maksettaessa. Automaattisen yhteydenoton asiakkaaseen sekä vertailevaa hintatietoutta eri sopimuksien välillä. Eri kylille asiakasiltoja esim. kerran vuodessa. Koska Inergia palvelee lähinnä paikallisia, ei ole mielekästä myydä sähköä Energiapolarin kautta, vaan irrottautua omaksi osuuskunnaksi, jolloin asiakkaiden sähkölasku menee murtoosan nykyisestä. 7. SÄHKÖISET PALVELUT Toisen osion kysymyksillä oli tarkoitus tiedustella vastaajien mieltymystä Inergia Oy:n sähköisiin palveluihin. Vastaajista kaksi kolmesta ilmoitti käyttävänsä internetiä ja pääsääntöisesti kotoa käsin. Avoimessa kysymyksessä internetin käytöstä tuli palautetta yhdeltä henkilöltä. Yksi vastaaja oli mm. huolissaan siitä, että kaikilla ei ole tietokonetta ja kävisivät lukemassa mittaria edes kerran vuodessa. Internetin käyttö Kpl Käyttää Ei käytä

13 Inergia Oy:n sähköiset palvelut Internetin käyttäjät eivät olleet löytäneet vielä Inergia Oy:n tarjoamia sähköisiä nettipalveluja. 70 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ollut vielä käyttänyt mitään sähköisiä palveluja. Inergia Oy:n nettipalveluista käytetyin oli kotisivut, joissa oli vieraillut vastanneista 16 kpl. Aiemmin käytettyjä palveluita 16 Kpl 21 % 54 Kpl 70 % 3 Kpl 4 % 4 Kpl 5 % Kotisivut Kolibri Extra Sähköposti Ei mitään Kotisivut Kotisivut olivat vastaajien mielestä selkeät mutta huomioitava on, että vain 20 vastaajaa pystyi kertomaan mielipiteensä kotisivuista. Avoimissa kysymyksissä vastaajien toive oli saada tietoutta esim. vaihtoehtoenergiasta, sähkönkulutuksesta ja sähkölaskun luettavuudesta. Voitaisiinko nettisivuja käyttää esim. tällaiseen tiedottamiseen? Kotisivujen selkeys Kyllä 28 % Ei tiedä 72 % Ei 0 % Kyllä Ei Ei tiedä

14 Kolibri Extra Nettipalvelu Kolibri Extra on ympärivuorokauden palveleva nettipalvelu, joka on otettu käyttöön kesäkuussa Nettipalvelusta on tiedotettu Lapin Kansassa sekä paikallislehdessä Inarilaisessa. Kotisivuilla on myös ohjeistus sekä yksilölliset käyttöohjeet rekisteröitymistä varten. Kysymyksillä haluttiin saada selville, millaisen vastaanoton palvelu on saanut asiakkaiden keskuudessa Vastaajien palaute Kolibri Extra nettipalvelusta Kolibri Extran palveluja tiedusteltiin kolmella kysymyksellä. Vastaajista 91 prosenttia oli sitä mieltä, ettei ollut saanut riittävästi tietoa kyseisestä palvelusta. Neljä vastaajaa ei ilmoittanut mielipidettä lainkaan. Avoimessa kysymyksessä yksi henkilö oli sitä mieltä, että Kolibri Ekstra-nettipalvelusta pitäisi selkokielisesti tiedottaa kotitalouksille. Tietoa Kolibri Extrasta Kpl Kyllä olen 62 En ole

15 Kiinnostus Kolibri Extraan Vastanneiden laimeasta Inergia Oy:n nettipalvelujen käytöstä johtuen seuraavissa kysymyksissä ei tiedä osuus on 75 prosenttia. Vastanneista aiemmin ilmoitti käyttäneensä nettipalvelua 3 henkilöä. Jatkokäyttöä kysyttäessä 20 prosentilla oli herännyt kiinnostus nettipalveluihin. Saatteen mukana oleva tiedote nettipalvelusta on saattanut auttaa kyseiseen innostukseen. Laskunmaksuohjelman oli valmis ottamaan käyttöön 12 henkilöä. Kolibri Extra nettipalvelu Ei tiedä Kpl Ei Kyllä Tyytyväinen Jatkokäyttö Laskunmaks.ohj. 8. ASIAKASPALVELUN LAATU Kolmannen osion kysymykset olivat hieman arkaluontoisempia. Kysymyksillä haluttiin saada selville asiakkaiden tyytyväisyys Inergia Oy:n asiakaspalvelupisteen tarjoamiin palveluihin. Halusimme myös saada selville asiakkaiden asiointimäärät ja käyntitavat. Asiointia selvittelevään kysymykseen vastaajista 40 kpl oli vastannut siihen täydellisesti. Loput 32 vastaaja oli vastannut kysymykseen vain osittain. Vastaamatta jätetyt kohdat tulkitsin niin, että vastaaja ei ollut asioinut asiakaspalvelupisteessä lainkaan.

16 Asiakaspalvelupisteen palvelun laatu Seuraava taulukko on esitetty havaintoaineiston pohjalta. Tyytymättömät vastaajat on merkitty punaisella. Taulukosta ilmenee, että tyytymättömiä asiakkaita vastanneissa oli hyvin vähän eli 4 prosenttia. Erittäin tyytyväineväinen Melko Tyyty- En osaa Melko tyy- Erittäin tyy- Yhteensä Ei vastan- sanoa tymätön tymätön Vastauksia neita Palvelun saatavuus puhelimitse Palvelun saatavuus toimistolla Palvelun ystävällisyys Asiakkaiden tarpeisiin paneutuminen Myyjän antama tuoteinformaatio Myyjän antama hintatieto Myyjän ammattitaito Lupausten pitäminen Asiakaspalvelun laatu Lupausten pitäminen Myyjän ammattitaito Myyjän antama hintatieto Myyjän antama tuoteinformaatio Asiak. tarpeisiin paneutuminen Palvelun ystävällisyys Palvelun saatavuus toimistolla Palvelun saatavuus puhelimitse 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen En osaa sanoa Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön

17 Vastaajien mielipide palvelun laadusta Asiakaspalvelun laatua selvittelevistä kysymyksistä muuttujien arvot on laskettu yhteen. Muuttujien kpl määrät ovat esitettynä seuraavassa viivadiagrammissa. Vastauksissa melko tyytyväisten osuus on suurin, 238 kpl. Melko tyytyväisten vastaajien keskiarvo on kolmekymmentä, joka on laskettu muuttujien yhteissummasta. Asiakkaiden mielipiteet asiakaspalvelun laadusta 8 kysymystä yhteensä Keskiarvo Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen En osaa sanoa Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön 8.2 Palvelutasoprofiili Kysyttäessä vastaajien mielipidettä asiakaspalvelun laadusta, havaintoarvojen yhteislukumääräksi tuli 547 kpl. Havaintoarvojen lukumäärästä on laskettu frekvenssiprosentti kokonaisfrekvenssistä. Vastaajista noin 44 prosenttia oli melko tyytyväisiä asiakaspalvelun laatuun. Palvelutasoprofiili Erittäin tyytymätön Melko tyytymätön 0,4 % 3,5 % En osaa sanoa 34,4 % Melko Tyytyväinen 43,5 % Erittäin tyytyväinen 18,3 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %

18 Taustamuuttujien keskiarvo palvelun laadussa Taulukoinnissa annoin muuttujille arvoasteikon 5-1, jotka kerroin havaintoarvojen lukumäärällä. Vastanneiden lukumäärät näkyvät aiemmin esitetyssä taulukossa (s. 13), joista keskiarvot on laskettu. Vastaajien mielestä palvelu on hyvin ystävällistä ja myyjät ammattitaitoisia. Palvelun saatavuus puhelimitse on parempi kuin palvelun saatavuus toimistolla. Vastaajat kokivat, että myyjät eivät välttämättä anna riittävästi tuoteinformaatiota, hintatietoutta eivätkä paneudu asiakkaiden tarpeisiin. Palvelutasoprofiili Lupausten pitäminen 3,7 Myyjän ammattitaito 3,9 Myyjän antama hintatieto 3,7 Myyjän antama tuoteinformaatio 3,4 Asiak, tarpeisiin paneutuminen 3,7 Palvelun ystävällisyys 4,1 Palvelun saatavuus toimistolla Palvelun saatavuus puhelimitse 3,6 Keskiarvo mini 1-5 maxi 3,9 9. AVOIMET KOMMENTIT Avoimissa kommenteissa palautetta ja toiveita tuli vastaajilta 48 kappaletta. Suurin huolenaihe oli sähkön kalleus sekä kalliit sähkönsiirtohinnat (15 kpl). Toiseksi suurin aihe oli hyvä palvelu ja luotettavuus (10 kpl). Hyvin monet kaipasivat yhteydenottoja asiakkaisiin muutenkin kuin sähkölaskun muodossa.

19 Vastaajien kommentteja Palvelu hyvää, mutta siirtohintaa on mielestäni varaa pudottaa neljänneksen. Sähkölaskujen hinnoittelu selkeämmäksi. Tavallinen tallaaja ymmärtää vain maksettavan summan. Itse seurata sähkömittaria (lukkojen takana), pystyisi säännöstelemään sähkönkulutusta. Toivottiin asiakasystävällisiä palveluja, vaihtoehtoenergiaa sekä kilpailukykyisiä hintoja. Ilmainen sähkölaitteiden vuositarkastus, tietoa energiakulutuksesta/sähkönkäytöstä. 10. ASIOINTITAVAT JA KÄYNTIMÄÄRÄT Puhelimella asiointi on suosituin tapa asioida Inergia Oy:ssä. Vastaajista 69 prosenttia asioi puhelimitse, mutta harvoin. Toimistolla kävi harvoin 57 prosenttia vastaajista. Toimisto Puhelin Sähköposti Nettisivut Kolibri Extra Kirje 1 Usein Melko usein Harvoin En lainkaan Yhteensä/kpl Asiointitavat kpl Toimisto Puhelin Sähköposti Nettisivut Kolibri Extra Kirje Usein Melko usein Harvoin En lainkaan

20 POHDINTA Markkinoinnin suunnittelun kannalta yrityksen on hyvä tietää ja ymmärtää asiakkaidensa tarpeet ja toiveet. Näiden asioiden tärkeyden ymmärtäminen ja niihin vaikuttaminen auttaa yritystä kehittämään pitkäjänteistä asiakkaiden tarpeista lähtevää markkinointia. Vaikka kysymyksessä onkin monopoliasemassa oleva yritys, mielestäni toiminta tulisi olla asiakaslähtöisempää. Hyvän asiakaspalvelun ja yrityskuvan ylläpitäminen on markkinoinnin kannalta erityisen tärkeää. Mielestäni asiakkaiden mielikuva ja näkemys Inergia Oy:stä tuli hyvin esille tekemässäni asiakastyytyväisyystutkimusraportissa. Vaikka suurin osa vastaajista oli palvelun laatuun tyytyväisiä, avoimissa kommenteissa tuli hyvin esille negatiiviset tuntemukset. Vastaajien suurin huolenaihe oli tiedottamisen ja ohjauksen puute. Haluttiin tietoa sähkön hinnan muodostuksesta, kulutuksesta ja laskutuksesta. Oma parannusehdotukseni onkin tehty näiden ongelmien vähentämiseksi. Mielestäni kotisivut ovat yleisellä tasolla edustavat, mutta tällä hetkellä ne eivät palvele asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Nykypäivänä kotisivujen tärkeys tiedottamisessa on olennaisen tärkeää onnistuneen markkinoinnin kannalta. Tiedotettavat asiat pitää olla asiakkaiden mielestä ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa. Raportissa tuli myös ilmi se että, kaikilla ei ole vielä välttämättä tietokoneita ja nettiyhteyksiä. Näin ollen tiedotusta tulisi olla myös näille asiakkaille. Postitse tulisikin lähettää samat tiedotteet mitkä ilmoitetaan kotisivuilla. Asiakkaat olivat myös sitä mieltä, että tiedottamista ei ollut riittävästi. Asiakkaiden toiveena oli saada Inergia Oy:ltä muutakin postia kuin sähkölasku kerran kuukaudessa Toimenpidesuositus Raportin pohjalta olen tehnyt kotisivujen parannusehdotukseen ns.toimenpidesuosituksen, jossa näkyy myös tämän hetkistä trendi, joka vallitsee kilpailevissa sähköyhtiöissä. 1. Tietoa yrityksestä ja sen organisaatiosta Kerrotaan asiakkaille yrityksen toiminnasta ja organisaatiosta kaaviokuvan muodossa (sivu 2). Selvitetään mitkä ovat Inarin kunnan konserniyhtiölle valtuuston asettamat tavoitteet ja toimintaperiaatteet, sekä Inergia Oy:lle asetetut erityistavoitteet.

21 18 2. Sähkön tie asiakkaille alkaa tuotannosta ja hankinnasta Kerrotaan asiakkaille lyhyesti mistä Inergia Oy hankkii sähkön. Esim. sähkö tuotetaan Paatsjoen vesivoimalaitoksilla ja sieltä se siirretään Inergia Oy:n omistamia verkkoyhteyksiä pitkin suurtoimitusmarkkinoille. Kuva tekstin liitteenä selkeyttää huomattavasti paremmin kuin pelkkä teksti. 3. Miten sähkömarkkinat toimivat Kerrotaan selkeästi ja yksinkertaisella tavalla käyttäen kaaviokuvaa (sivu 4) kellä on oikeus tuottaa, myydä, jakaa ja siirtää sähköä. Kerrotan lyhyesti sähkömarkkinalaista sekä sähköverkkotoiminnasta Suomessa. 4. Mistä sähkön hinta muodostuu Kerrotaan esim. %-luvuilla mistä osista sähkönhinta muodostuu sekä esitetään luvut kaaviokuvana. Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta: sähköenergiasta (hankinta ja myynti), sähkönsiirrosta ja veroista. 5. Ohjeistus sähkölaskun lukemiseen Annetaan asiakkaille tietoa miten sähkölaskua luetaan. Esitetään kuva sähkölaskusta, jossa on numeroitu eri tunnusluvut. Lukuja napsauttaessa aukeaa ohjeluukku, jossa kerrotaan mistä kyseinen luku muodostuu. 6. Kodin sähkölaskuri Annetaan asiakkaalle mahdollisuus laskurin avulla laskea oman käyttöpaikan sähkönkulutus sekä -hinta. 7. Reaaliaikaista laskutusta Asiakas ilmoittaa kuukausittain mittarilukeman sähkölaskua varten. Tämä on täsmälaskutusta, jossa asiakas maksaa vain kulutetun sähkön siirtoineen. 8. Tuotteet ja hinnat Kerrotaan selkeästi mikä tuote sopii mihinkin kulutustasoon nähden. Mitkä ovat mahdolliset tuote- ja hintamuutokset. Mihin kannattaa varautua ja mitä kannattaa ottaa huomioon valittaessa tuotetta.

22 19 9. Energian kulutus Annetaan yleisesti tietoa kotitalouksille energiankulutuksesta. Mitkä tekijät vaikuttavat sähkönkulutukseen ja kuinka paljon. Annetaan tietoa siitä, miten energian tuotannon ja käytön aiheuttamia päästöjä voidaan vähentää. (Vattenfall, yksityisasiakkaat. Kodin energiaopas,2006.) Tämän opinnäytetyön liitteenä on kodin energiaopas, josta löytyy tarkemmat tiedot energiankulutuksesta sekä vinkkejä energian säästämisestä. Opas löytyy myös sähköisessä muodossa.

23 20 LÄHTEET Energiamarkkinavirasto, sähköverkkotoiminta. Luettu Inarilainen, 2007, työpaikkailmoitus, Nro 5. Luettu Luettu Luettu (Sähköverkkoliiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä haasteita ja mahdollisuuksia v.2010) Inarin kunnan talousarvio 2007 sekä talous- ja toimintasuunnitelma, Valtuuston hyväksymä ja muuttama. Luettu Vattenfall, yksityisasiakkaat. 45CB-B94C74C5E092A768&method=View. Luettu Kodin energiaopas, säästövinkkejä vesipedoille ja muille energiatuhlareille, Luettu

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Tuotannon liittäminen verkkoon Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Tuotannon liittäminen verkkoon 3.12.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Liittymismaksuperiaatteet jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa Energiamarkkinaviraston tammikuussa

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä 13.4.2015 SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 13.4.2015 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013

SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 SÄHKÖN KANTAVERKKOTOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 2013 viite: EMV määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta 21.12.2011. Yhtiön nimi Fingrid Oyj Sähkön kantaverkkotoiminnan laajuus

Lisätiedot

AMR-MITTARIDATAN VISUALISOINTI FME:LLÄ. Helen Sähköverkko Oy Juha Iivonen

AMR-MITTARIDATAN VISUALISOINTI FME:LLÄ. Helen Sähköverkko Oy Juha Iivonen AMR-MITTARIDATAN VISUALISOINTI FME:LLÄ Helen Sähköverkko Oy Juha Iivonen Sisältö Yritysesittely Otsikon selitys AMR-mittarointi mitä se on? Miksi visualisoida? FME:n rooli Käyttöliittymä Visualisoinnin

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009

Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten

Lisätiedot

Sähkön hinnan muodostuminen

Sähkön hinnan muodostuminen Sähkön hinnan muodostuminen ATS-Energiakanavan seminaari 22.9.2003 Ritva Hirvonen Sähkömarkkinat Suomessa sähkömarkkinat avattiin kilpailulle 1995. Sähkönkäyttäjät voivat vapaasti ostaa sähköenergiansa

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä

SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE. Otaniemessä SÄHKÖÄ TUOTANTOPISTEILTÄ ASIAKKAILLE Otaniemessä 11.4.2016 Sisältö Yritystietoa Helen Oy Helen Sähköverkko Oy Sähkö tuotteena Sähkön siirto Sähkön myynti Sähkönjakelujärjestelmän perusrakenteita Sähkövoimajärjestelmät

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön siirron asiakkaat Tornionlaakson Sähkö Marraskuu 2017 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sähkön siirtoyhtiöiden asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Tamcat-tietokannan tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon,

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

PÄIVITETTY 30.6.2010

PÄIVITETTY 30.6.2010 PÄIVITETTY 30.6.2010 KANTAVERKON LAAJUUS Tiivistelmä ja esitys julkisiksi periaatteiksi Kantaverkon määritelmä, Rakennetta ja laajuutta ohjaavat kriteerit, Laajuuden muutokset, Jatkotoimenpiteet Liityntäverkko

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen

Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ. Keravan omakotiyhdistys Osmo Auvinen Auringosta sähkövoimaa KERAVAN ENERGIA & AURINKOSÄHKÖ Keravan omakotiyhdistys 26.4.2017 Osmo Auvinen osmo.auvinen@keoy.fi Keravan Energia Oy, emoyhtiö Keravan kaupunki 96,5 % Sipoon kunta 3,5 % Etelä-Suomen

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Sähköverkkoluvat Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto

Sähköverkkoluvat Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Sähköverkkoluvat 18.11.2013 Riku Kettu Verkkoinsinööri Energiamarkkinavirasto Sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuus Sähkömarkkinalain (588/2013) 4 :n mukaan sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa vain Energiamarkkinaviraston

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Sähkön kokonaishinnasto alkaen.

Sähkön kokonaishinnasto alkaen. www.porienergia.fi Sähkön kokonaishinnasto 1.8.2017 alkaen TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAT SOPIMUKSET YLEISSÄHKÖ Perusmaksu /kk Myynti Siirto Yhteensä Pääsulake /kk /kk /kk 1 x 35 A 2,50 5,16 7,66 3 x 25

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - hintakehitys

Sähkömarkkinat - hintakehitys Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla)

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta

ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenranta ARTTU Kuntalaistutkimus 2015 Osallistuminen ja vaikuttaminen Yleisiä näkemyksiä, päätöksenteko ja osallistuminen Kuntalaistutkimus 2015 Lappeenrannan vastausprosentti 39,8% (N=478) Kuntalaiskysely on osa

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

6 SÄHKÖLIIKETOIMINTAA

6 SÄHKÖLIIKETOIMINTAA 6 SÄHKÖLIIKETOIMINTAA Suomessa astui voimaan 1.6.1995 uusi sähkömarkkinalaki. Sen vaikutuksesta sähkön suurkuluttajat eli suuret teollisuusyritykset, joiden teho on yli 500 kw, ovat voineet ostaa sähköä

Lisätiedot

Fingridin uutiset ja talouden näkymät. Kantaverkkopäivä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja

Fingridin uutiset ja talouden näkymät. Kantaverkkopäivä Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja Fingridin uutiset ja talouden näkymät Kantaverkkopäivä 2.9.2013 Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja 2 Sisällysluettelo Fingridin talous 1-6/2012 1-6/2013 Tariffipolitiikka 2012-2015 Talouden reunaehdot 2014

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Päiväys 5.4.2017 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ASIAKASKYSELY 2017 Pietarsaaren ympäristöterveydenhuolto on toteuttanut kyselytutkimuksen joulu-tammikuussa 2016 2017. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää,

Lisätiedot

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen asiakastyytyväisyyttä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina elokuussa 2015. Vastaajille tarjottiin mahdollisuutta vastata kyselyyn

Lisätiedot

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001

POWEST OY VUOSIKATSAUS 2001 POWEST OY toimii sijoittajana ja omistusten hallinnoijana energia-alan palvelu- ja teknologiayhtiöissä. Yhtiöt keskittyvät siirto- ja jakeluverkkojen urakointiin ja kunnossapitoon energiakauppapalveluihin

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 2 (8) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Kokemuksia pienasiakkaiden tehotariffin kehittämisestä ja käyttöönotosta

Kokemuksia pienasiakkaiden tehotariffin kehittämisestä ja käyttöönotosta Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen -seminaari 30.08.2017 Kokemuksia pienasiakkaiden tehotariffin kehittämisestä ja käyttöönotosta Jouni Lehtinen / Helen Sähköverkko Oy SIIRTOMAKSUJEN HINNOITTELUPERIAATTEET

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 31.10.2011 SISÄLLYS 1. Johdanto... 2 2. Toiminnallinen eriyttäminen... 2 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen

Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen Energiana sinunkin päivässäsi. Talousvaliokunta 6.6.2017 / HE 50/2017 vp / Arto Pajunen Verkonhaltija Järvi-Suomessa Järvi-Suomen Energia Oy on Suur-Savon Sähkö konsernin jakeluverkonhaltija, joka huolehtii

Lisätiedot

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2015

Lisätiedot

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013

Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Fortumin Suomen sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti 12.12.2013 Huomautukset Tämä esitys ei muodosta kehotusta ostaa, merkitä tai muutoin hankkia Fortumin osakkeita. Aiemmat tulokset eivät ole tae tulevaisuuden

Lisätiedot

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos RECONOS ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti LOPPURAPORTTI.5.3 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu Oy:lle. Tutkimuksen toteutti Ky. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta / HE 50/2017. PKS Sähkönsiirto Oy Arto Gylén

Eduskunnan talousvaliokunta / HE 50/2017. PKS Sähkönsiirto Oy Arto Gylén Eduskunnan talousvaliokunta 13.6.2017 / HE 50/2017 PKS Sähkönsiirto Oy Arto Gylén 1 PKS Sähkönsiirto Oy vuonna 2016 Liikevaihto (siirtomaksut) 49 milj. Investoinnit 28 milj. Asiakkaita 88 500 Verkostopituus

Lisätiedot

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Hotelli Holiday Inn Pasila Ohjelma klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi klo 13.00 Asiakkaat ja Fingrid Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj klo 13.30 klo 14.00 Saavuttaako

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.

FinnBuild. Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11. FinnBuild Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessu 9.-12.10.2012 Helsingin Messukeskuksessa. Toimialakyselyn tiivistelmä 13.11.2012 Suomen Messujen Tiedote 25.9.2012 FinnBuildissa tehdään toimialakartoitus

Lisätiedot

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011,

Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Kantaverkon rajaus Suurjännitteinen jakeluverkko Verkkotoimikunta 3_2011, 6.9.2011 2 Kantaverkkoon liittymisen hinnoittelu Liittymismaksu 3 Miksi liittymismaksu? Tavoite

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Sidosryhmätyytyväisyystutkimus Marraskuu 2014

Fingrid Oyj. Sidosryhmätyytyväisyystutkimus Marraskuu 2014 Fingrid Oyj Sidosryhmätyytyväisyystutkimus Marraskuu 2014 Merkittävimmät muutokset tuloksissa (verrattuna viime vuoteen) Fingridin tunteminen on hieman laskusuunnassa vuodesta 2012 asti Fingridin onnistuminen

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Vattenfallin imago kirkastui

Vattenfallin imago kirkastui Vattenfallin imago kirkastui Julkaisuvapaa maanantaina 17.12.2012, klo. 06.00 Suomen SÄHKÖYHTIÖT - EPSI Rating asiakastyytyväisyys 2012 Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii vuosittain kuluttajien

Lisätiedot

MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN

MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ...2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET...2 2.1. Enintään 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 2.2. Yli 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2016

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2016 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2016 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2016

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2007 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2008

Lisätiedot

Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa

Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa Ohje 1 (5) Ohje sähköverkkoluvan hakemisesta uudistetun sähkömarkkinalain (588/2013) voimaan tullessa Tämä ohje koskee jakeluverkonhaltijan sähköverkkolupaa ja suljetun jakeluverkon sähköverkkolupaa sekä

Lisätiedot

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi?

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? TUNTEMINEN AUTTAA mainoskampanjoissa suorapostituskampanjoissa puhelinmyynnissä henkilökohtaisessa myynnissä messuilla ja näyttelyissä parantaa ajankäyttöä tehostaa

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN Kaukolämpöpäivät 23.8.2017 Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2005 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2006 kysely,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (6) 3 Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017 HEL 2017-000806 T 00 01 05 Päätösehdotus päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä

KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä KYSELYTUTKIMUS: Yritysten verkkopalvelut sekä hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Aihe: Yritysten verkkopalvelut ja hankaluudet niiden hankinnassa ja määrittelyssä Ajankohta:

Lisätiedot

Yrityskaupan hyväksyminen: Fortum Oyj / Hafslund Marked AS, Hafslund Varme AS ja Klemetsrudanlegget AS

Yrityskaupan hyväksyminen: Fortum Oyj / Hafslund Marked AS, Hafslund Varme AS ja Klemetsrudanlegget AS Päätös 1 (5) Yrityskaupan hyväksyminen: Fortum Oyj / Hafslund Marked AS, Hafslund Varme AS ja Klemetsrudanlegget AS Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 12.5.2017 ilmoitettu järjestely, jossa Fortum Oyj

Lisätiedot

Liittymisjohtojen ja käyttöoikeuskenttien käsittely valvontamenetelmissä. Sähköverkkotoiminnan ajankohtaispäivät Helsinki 22.5.

Liittymisjohtojen ja käyttöoikeuskenttien käsittely valvontamenetelmissä. Sähköverkkotoiminnan ajankohtaispäivät Helsinki 22.5. Liittymisjohtojen ja käyttöoikeuskenttien käsittely valvontamenetelmissä Sähköverkkotoiminnan ajankohtaispäivät Helsinki 22.5.2013 Rakennetietojen ilmoittamisessa ilmennyt epäselvyyksiä Viime vuoden tarkastuksissa

Lisätiedot

Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys

Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys 3.5.2012 Juha Lindholm Oma henkilökuva lyhyesti: DI, ikä 58 Energia-alalla

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Verkkopalveluhinnasto Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ

EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ EDULLISTA ENERGIAA KAUKOLÄMMÖSTÄ Paavo Knaapi Jyväskylän Energia Oy 3.12.2010 www.jenergia.fi Sisältö Muutama sana Jyväskylän Energia yhtiöistä Kaukolämmityksen asema Suomessa Kaukolämmön tuotanto Jyväskylässä

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen. Neuvottelukunta 28.8.2014

Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen. Neuvottelukunta 28.8.2014 Kantaverkkotariffin KVS2016 kehittäminen Neuvottelukunta 28.8.2014 2 Kantaverkkotariffi 2016 - aikataulutus Hankkeen käynnistys Energiavirasto Keskustelu tariffirakenteesta sekä loistehon ja loistehoreservin

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2006

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2006 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2006 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2007

Lisätiedot

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 148/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista.

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta.

Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/läheinen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. Vammaispalvelun asiakastyytyväisyyskysely Vammaispalvelun ensimmäinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2015. Tyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille asiakkaille, joille oli tehty palvelupäätös

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/4 28.04.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/4 28.04.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 (5) 512 Mitox Oy:n omistuksesta luopuminen HEL 2014-002606 T 02 07 01 Päätös päätti Korjattu 26.5.2014 AV. Päätös julkinen. myydä kaupungin omistamat Mitox -nimisen

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(5) Ryhänen Matti 13.4.2015 Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma Savon Voima Verkko Oy, Y-tunnus 2078265-2, puhelin 017 223 111, faksi 017 223 900, postiosoite PL 1024 (Kapteeninväylä

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot