Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä"

Transkriptio

1 Uutiskirje 3/2014 Lokakuu Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Kesä on taakse jäänyttä elämää, ja on aika suunnata katseet kuluvan vuoden loppupuoliskolle. EU on keskellä ulkopoliittista kriisiä, mikä näkyy vääjäämättä myös taloustilanteessamme ja asettaa kovan haasteen Suomen talouden elpymiselle. Tiukoista ajoista huolimatta on pyrittävä pitämään pää kylmänä ja mieli positiivisena. Mediassa on viime vuosina keskusteltu ja kirjoitettu paljon julkisten yritysten veronmaksusta. Voit lukea lisää aiheesta seuraavalta aukeamalta. Tässä uutiskirjeessä luomme myös katsauksen muun muassa teettämäämme asiakastyytyväisyystutkimukseen ja sen tuloksiin sekä pohdimme uuden EU-sääntelyn vaikutuksia yrityksemme toimintaan. TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Verojalanjälki kuvastaa yrityksen yhteiskuntavastuuta 3 Uudistukset myllertävät tilintarkastusalan markkinatilannetta 4 Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset 6 Terveisiä Kööpenhaminasta Uusi tilinpäätösdirektiivi EU:ssa on annettu uusi tilinpäätösdirektiivi, joka on saatettava EU-valtioiden kansalliseen lainsäädäntöön tai sen jälkeen alkaville tilikausille. Uuden tilinpäätösdirektiivin kantavana ideana on ollut pienyritysten hallinnollisen taakan keventäminen, ja siltä pohjalta pienyritysten tilinpäätöksissä esitettävät tiedot on rajattu erittäin vähiin jäsenvaltiot eivät saa vaatia muiden kuin direktiivissä lueteltujen tietojen esittämistä tilinpäätöksissä. Näitä liitetietovaatimuksia ovat mm. tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, taseen ulkopuoliset sitoumukset ja vakuudet, lainat johdolle, yli viiden vuoden päästä erääntyvät velat ja esinevakuudelliset velat sekä työntekijämäärä. Pienyritykseksi lasketaan yhtiö, joka ylittää enintään yhden seuraavista rajoista: liikevaihto 8 m, taseen loppusumma 4 m ja keskimääräinen työntekijämäärä 50 henkilöä. Lisäksi kansalliseen lainsäädäntöön saadaan lisätä eräitä keskisuurten yritysten pakollisia liitetietoja, esimerkiksi pysyvien vastaavien erittely ja velvollisuus ilmoittaa emoyhtiön nimi. Direktiivistä tulee osa Suomen lainsäädäntöä vasta sitten, kun Suomen lakia muutetaan sisältämään direktiivin vaatimukset. Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut maamme kirjanpitolainsäädännön muutosta erityisessä Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmässä, jonka toimikausi päättyy KHT-yhdistyksen kirjanpitotoimikunnalla on ollut tilaisuus tutustua luonnosvaiheen lainsäädäntöön ja osallistua keskusteluun lainsäädännön kehityssuunnasta, ja onkin ollut erittäin mielenkiintoista pyrkiä toimikunnan jäsenenä vaikuttamaan lainsäädännön kehitykseen alkuvaiheista alkaen. Tampereella tavataan! Lokakuun loppupuolella on jälleen perinteisen syysseminaarimme aika. Siellä kuulet mielenkiintoisia esityksiä ajankohtaisista asioista sekä tapaat vanhoja tuttuja ja uusia kasvoja. Toivotan kaikki lukijamme lämpimästi tervetulleeksi Tampereelle! Antti Niemistö, KHT

2 Marko Vehniä KHT Verojalanjälki kuvastaa yrityksen yhteiskuntavastuuta Verojalanjälki kertoo, mitä veroja ja miten paljon yritys maksaa ja miten suuri summa niistä kertyy yhteiskunnalle. Raportoimalla oman verojalanjälkensä yrityksellä on mahdollisuus korostaa ja vahvistaa omaa osuuttaan yhteiskuntavastuussaan ja saada sitä kautta positiivista julkisuutta ja arvostusta. Mediassa on viime vuosina keskusteltu ja kirjoitettu paljon julkisten yritysten veronmaksusta. Keskustelu on usein kiteytynyt siihen, että maksaako jokin yritys voitostaan riittävästi tai asianmukaisesti veroja. Tarkastelussa on keskitytty lähinnä yrityksen maksamaan tuloveroon ja mikäli veronmaksu on nähty riittämättömäksi, on asiasta kirjoitettu negatiiviseen sävyyn. Tämän johdosta yritykset ovat ryhtyneet vapaaehtoisesti raportoimaan veronmaksustaan tilinpäätöksissään. Raportointia on ryhdytty kutsumaan ns. yrityksen verojalanjäljeksi. Mitä yrityksen verojalanjäljellä tarkoitetaan? Verojalanjälki kuvaa yrityksen toiminnan verovaikutusta ja sen jakautumista eri verotyyppeihin. Erityisellä veroraportoinnilla kerrotaan, mitä veroja ja miten paljon yritys maksaa joko suoraan tai epäsuorasti ja miten suuri yhteissumma niistä kertyy yhteiskunnalle. Raportointi toteutetaan yleensä konsernitasolla. Mikäli yritys toimii kansainvälisesti, otetaan raporttiin mukaan myös kansainvälinen näkökulma. Suppea vai laaja raportointi? Koska veroraportointi on vapaaehtoista, ei ole olemassa erityistä ohjeistusta tai lainsäädäntöä siitä, miten yritysten verojalanjäljestä tulisi raportoida. Tämän johdosta verojalanjäljen raportoinnissa on sen sisällön osalta huomattavia eroja. Raportoinnin yksityiskohtaisuuden osalta se voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostaa ns. periaatetasoinen raportointi, jossa yritys kertoo verostrategiansa pääperiaatteet ja tavoitteet. Viestinnän tavoitteena on kertoa, että veroasioiden hoito on voimassaolevien lakien mukaista, mutta raportoinnissa ei tuoda esille tarkkoja tietoja yrityksen maksamista veroista. Toisen ryhmän muodostaa taso, jossa periaatetasoisen raportoinnin lisäksi raportoidaan yrityksen maksamat tuloverot sekä myös muita yrityksen välittömäksi rasitukseksi jääviä veroja kuten esimerkiksi sosiaaliturvamaksut, kiinteistö- ja jäte-energiaverot sekä auto- ja ajoneuvoverot. Kolmannen ryhmän muodostaa raportoinnin laajin taso, jossa yritys raportoi välittömästi rasitukseksi jäävien verojen lisäksi myös verovelvolliselta muille talousyksiköille vyörytettäväksi tarkoitetut verot, jotka se kerää ja tilittää eteenpäin. Tällaisia ovat mm. arvonlisäverot, valmisteverot sekä ennakonpidätykset. Kerättävät ja tilitettävät verot ovat osa yrityksen verojalanjälkeä, vaikka ne eivät välittömästi ole yrityksen kuluja. Ne kertyvät yhteiskunnalle kuitenkin yrityksen liiketoiminnan ansiosta. Jos yritystä ei olisi olemassa, ei esimerkiksi kerättyä ennakonpidätystä olisi muodostunut. Minkä tyyppisille yrityksille verojalanjäljen raportointi sopii? Teknisesti verojalanjäljen raportointi on mahdollista suorittaa kaiken tyyppisissä ja kokoisissa yrityksissä. Raportointi on kuitenkin vapaaehtoista ja raportoinnissa on kyse yhtiön omasta liiketoimintapäätöksestä. Tällä hetkellä yhä useammat kiinnittävät huomiota yritysten vastuullisuuteen. Trendinä on se, että yrityksen asiakkaat ja sidosryhmät arvostavat yrityksiä, jotka toimivat yhteiskuntavastuullisesti ja avoimesti. Raportoimalla oman verojalanjälkensä yrityksellä on mahdollisuus korostaa ja vahvistaa omaa osuuttaan yhteiskuntavastuussaan ja saada sitä kautta positiivista julkisuutta ja arvostusta. Me Grant Thorntonilla autamme ja neuvomme yritystä valitsemaan sen sidosryhmien kannalta tarkoituksenmukaisimman raportointitavan niin raportoinnin laajuuden kuin tarkkuuden suhteen. 2 Uutiskirje 3/2014

3 Uudistukset myllertävät tilintarkastusalan markkinatilannetta Uusi tilintarkastusdirektiivi ja -asetus tuovat muutoksia lähinnä PIE-yhtiöiden tilintarkastukseen. Tavoitteena on tilintarkastusten laadun parantaminen, valvonnan tehostaminen ja tilintarkastajien riippumattomuuden vahvistaminen. Uudistukset tulevat vaikuttamaan myös tilintarkastusalan kilpailuun ja avaavat uusia mahdollisuuksia etenkin alan pienemmille toimijoille. Uusi tilintarkastusdirektiivi ja -asetus hyväksyttiin EU:ssa tämän vuoden kesäkuussa, ja ne astuvat voimaan kesäkuussa Suurimmat muutokset tulevat koskemaan PIE-yhtiöiden tilintarkastusta. PIE-yhtiöksi (PublicInterestEntities) katsotaan yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt kuten pankit, vakuutusyhtiöt ja julkisesti noteeratut yhtiöt. Grant Thorntonin partneri, KHT Juha-Pekka Keimmo sanoo, että uudella EU-sääntelyllä ei ole suuria vaikutuksia yrityksen nykyiseen liiketoimintaan. Tilintarkastusyhteisön asiakaskunnassa on tällä hetkellä suhteellisen vähän PIE-yhtiöitä. Kiusa se on kuitenkin pienikin kiusa. Asiakkainamme olevien PIE-yhtiöiden tarkastukseen on odotettavissa uutta byrokratiaa, Keimmo toteaa. Hän muistuttaa EU-uudistuksen lähtökohdasta: Euroopan komissio halusi lisätä kilpailua ja purkaa keskittyneisyyttä suurien toimijoiden hallitsemalla tilintarkastusalalla. Uudistuksessa onkin Keimmon mielestä elementtejä, jotka voivat vahvistaa keskisuurten toimijoiden mahdollisuuksia. Varmasti on tapauksia, joissa suurimpien tilintarkastusyhteisöjen tilintarkastuspalkkio on ollut PIE-yhtiöltä huomattavasti pienempi kuin konsultoinnista saadut palkkiot. Tällainen tilanne ei enää voi jatkua, vaan muissa palveluissa asiakas joutuu etsimään muita toimittajia. Se avaa mahdollisuuksia pienemmille toimijoille. Keimmon mukaan Grant Thorntonilla on hyvät mahdollisuudet saada uudistuksen myötä uusia asiakkaita. Meidän on osattava käyttää mahdollisuus hyväksemme ja oltava riittävän hyviä tietyissä konsultointipalveluissa, esimerkiksi yrityskauppa- ja veroneuvonnassa, Keimmo sanoo. Grant Thorntonin liikevaihdostakin konsultointipalvelujen osuus on kasvanut viime vuosina. Tilintarkastuksen markkinaosuuksien muutoksia on Keimmon mielestä vielä vaikeaa arvioida. Kilpailu todennäköisesti kuitenkin kovenee suurten yhtiöiden ohella myös pk-sektorin tarkastuksessa. Jos suurimpien alan toimijoiden elintila pienenee isommissa yhtiöissä, ne voivat tulla entistä aggressiivisemmin ei-listattujen yhtiöiden markkinoille. Siellä kilpailu saattaa jopa lisääntyä. Uudet EU-säännökset koskevat ennen muuta PIE-yhtiöitä, mutta niillä on Keimmon mukaan myös laajempia heijastusvaikutuksia. Yksi kiinnostava vaikutus pk-sektoriin on, että yritysten johto ja omistajat seuraavat hieman epätietoisina julkisuudessa ollutta uudistusta. Monessa pk-yrityksessä ollaan siinä käsityksessä, että muutokset koskevat jo nyt kaikkia yhtiöitä. Meillekin on tullut kyselyjä pk-yrityksiltä, että milloin ja miten teemme vaihdon, kun te ette kuulemma voi enää tehdä sekä tilintarkastusta että veroilmoitusta. Keimmon mukaan pk-yritykset ovat jatkossakin kiinnostava asiakasryhmä. PIE-yhtiöitä on Suomessa vähäinen määrä, ja yksi tilintarkastusyhteisö voi tarjota niille jatkossa entistä rajoitetumman määrän palveluja. Suuri osa isojenkin toimijoiden tuloista tulee pk-yrityksistä. Keimmo ei pelkää uuden sääntelyn näivettävän tilintarkastusalaa. Päinvastoin, tiukennukset voivat myös ammattimaistaa alaa ja lisätä työn arvostusta. Näin kävi Yhdysvalloissa, jossa tilintarkastussäännöksiä tiukennettiin ennen EU:ta. TILINTARKASTUSDIREKTIIVI JA -ASETUS Hyväksytty EU:ssa kesäkuussa 2014, astuu voimaan kesäkuussa Suurimmat muutokset tulevat koskemaan PIE-yhtiöiden tilintarkastusta (esim. pankit, vakuutusyhtiöt ja listayhtiöt). Keskeisimpiä muutoskohteita: pakollinen tilintarkastusyhteisön vaihtaminen tietyin aikavälein tiettyjen muiden palveluiden tarjoaminen tilintarkastusasiakkaalle kielletään kokonaan sallittujen muiden palveluiden tarjoamista tilintarkastusasiakkaalle on rajoitettu lähtökohtaisesti 70 %:iin tilintarkastuspalkkiosta raportointivelvoite olennaisen virheellisyyden riskeistä tilintarkastuskertomuksessa. Uutiskirje 3/2014 3

4 Matti Pettersson KHT Palautteen pohjalta kohti entistä parempaa palvelua Asiakastyytyväisyystutkimukset antavat meille arvokasta palautetta toiminnastamme ja palveluidemme laadusta. Edellinen tutkimus tehtiin kaksi vuotta sitten, ja tänä vuonna halusimme selvittää asiakas tyytyväisyyden kehitystä ja yksittäisiä parannuskohteita. Tärkeimpinä pidetyissä asioissa toimintamme parantui edelleen Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin jälleen arvioimaan toimintaamme liittyvien tekijöiden tärkeyttä. Niiden joukkoon uutena nousi tilintarkastuksen osaaminen, eli viisi tärkeintä tekijää toimintaamme liittyen olivat: avoimuus ja rehellisyys yhteistyössä tilintarkastuksen osaaminen toiminnan laadukkuus henkilöstön ammattitaito kirjanpidon osaaminen. Vahva tulos myös ydinpalveluiden saralla 6,4 6,3 6,2 6,7 (6,3) (6,2) Koulutuspalvelut 2014 (6,0) Neuvontapalvelut Pyysimme asiakkaitamme antamaan meille yleis arvosanan myös ydinpalveluistamme, ja tältäkin osin tulokset parantuivat. Erityisen ilahtuneita olemme siitä, että tilintarkastuksen arvosana parantui, vaikka se kaksi vuotta sittenkin oli jo erinomaisella tasolla. Myös veroneuvonnan yleisarvosanan kohentumisen entisestään otimme ilolla vastaan. Veropalvelut 4 Uutiskirje 3/2014 Kuten kaksi vuotta sitten, vastaajat kokivat meidän onnistuneen erinomaisesti näissä tekijöissä, ja nyt tulos oli jopa parantunut aiemmasta. Tilintarkastus Asiakastyytyväisyystutkimukset ovat tärkeä osa toimintaamme ja sen kehittämistä. Kun tiedämme, mitä odotuksia ja vaatimuksia asiakkaamme asettavat ammattitaitoiselle osaamiselle ja hyvälle palvelulle, pystymme vastaamaan heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla. Teetimme perinteisen asiakastyytyväisyyskyselyn Tampereen asiakaskunnan keskuudessa viime kesänä. Kysely toteutettiin internet-kyselynä, ja saimme siihen 165 vastausta, kun kaksi vuotta sitten vastaajia oli 119. Tutkimukseen vastanneiden määrän tuntuva nousu lisää osaltaan palautteen luotettavuutta. Hyvät arvosanat näkyvät myös palveluidemme laadussa verrattuna muihin alan toimijoihin. Erityisesti tilintarkastusja neuvontapalveluissa asiakkaat pitivät meitä laadukkaampana kuin kilpailijoitamme. Myös veropalveluiden laadusta saamamme arvosana on kahdessa vuodessa noussut merkittävästi Ydinpalveluidemme osalta tulokset olivat parantuneet verrattuna kahden vuoden takaiseen asiakastyytyväisyystutkimukseen. (Asteikko 1 = epäonnistunut...7 = erinomainen)

5 Aina on kuitenkin parantamisen varaa Tutkimuksen mukaan 88,4 % vastaajista on suositellut tai suosittelisi meitä lämpimästi kysyttäessä. Tämä palaute oli meille todella arvokas tieto. Kehityskohteitakin toiminnastamme löytyy. Vaikka palaute osoitti, että olemme menossa hyvään suuntaan, käymme tutkimustulokset tarkasti läpi ja mietimme, miten voisimme niiden pohjalta kehittää toimintaamme edelleen. Saamamme palaute on meille ehdottoman tärkeää. Kiitämme kaikkia vastaajia ja toivomme, että annatte jatkossakin arvokasta palautettanne. 6,7 (6,6) Avoimuus ja rehellisyys Tilintarkastuksen osaaminen ,7 6,6 (6,3) Toiminnan laadukkuus 6,6 (6,5) Henkilöstön ammattitaito 6,5 (6,5) Kirjanpidon osaaminen Vastaajat kokivat meidän onnistuneen erinomaisesti myös palvelumme tärkeimmiksi koetuissa tekijöissä, ja tulos oli jopa parantunut vuodesta (Asteikko 1 = epäonnistunut...7 = erinomainen) osaaminen ja asiakaslähtöinen toiminta laaja kokemus ja osaaminen asiantuntemusta asiantuntijoita löytyy tarvittaessa osaamista erinomainen kokonaisuus luotettavuutta asiantunteva henkilöstö arvostamme myös ketterää ja epäbyrokraattista yhteydenottomahdollisuutta: voimme vapaasti soittaa/mailailla kysymyksen suoraan asiantuntijoillenne ja saamme heiltä henkilökohtaisen vastauksen meille on tärkeää, että voimme luottaa asiantuntijoihin ja saamme laadukkaan ja ymmärrettävän vastauksen ongelmiimme olemme erittäin tyytyväisiä nopeaan reagointiin ammattitaito avoin yhteistyö Saimme asiakastyytyväisyystutkimuksessamme runsaasti vapaamuotoista, positiivista palautetta asiakkailtamme. Asiakastyytyväisyystutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Uutiskirje 3/2014 5

6 M - Itella Oyj Rinna Ekola Veroassistentti Terveisiä aurinkoisesta Kööpenhaminasta! Elokuun lopulla Kööpenhaminassa järjestettiin Pohjoismaiden ja Baltian Grant Thornton -toimistojen yhteinen seminaari, johon saapui osallistujia kaikista kahdeksasta maasta Islannista Latviaan. Suomesta lähti sekalainen seurakunta asiantuntijoita tapaamaan vanhoja tuttuja ja tutustumaan uusiin kollegoihin. Viikonlopun aikana päästiin käsittelemään ajankohtaisia asioita, kuten Grant Thorntonin asemaa muuttuvassa nykytilanteessa, pohtimaan toimintatapoja joilla voitaisiin varmistaa korkea palveluntaso ja asiakastyytyväisyys sekä tutustumaan osallistujamaiden toimistojen toimintaan. Intensiivisen seminaariohjelman vastapainoksi pääsimme tutustumaan Kööpenhaminaan hyvän ruoan ja juoman parissa, unohtamatta paljon odotettua jalkapalloturnausta. Vuosien saatossa tästä leikkimielisestä turnauksesta on tullut vuoden odotetuin tapahtuma. Suomi lähti vanhana mestarina puolustamaan mestaruutta, mutta joutui taipumaan tiukassa loppupelissä Norjalle. Vaikka pokaali menikin Norjaan, matkalaukku täyttyi uusista ajatuksista ja kontakteista! Kööpenhaminaan kokoontui elokuussa satakunta Grant Thorntonilaista Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteiseen seminaarin. Ohjelma oli sekä asiapitoinen että urheilullinen. Kuvassa Suomen jalkapallojoukkue. Syysseminaari Tampere-talossa Torstaina klo Grant Thorntonin seminaarissa kuulet asiantuntijoiden esityksiä ajankohtaisista aiheista. Kansanedustaja Harri Jaskari kertoo ajatuksiaan suomalaisesta energiapolitiikasta. Oikeustieteen tohtori Pauli K. Mattila käy läpi yritysverotuksen ja yrittäjäverotuksen ajankohtaisia asioita. Professori (E), OTT, VT Raimo Immonen perehdyttää meitä yrityksen sukupolvenvaihdoksen verosuunnitteluun. Yrityksen verojalanjäljen raportoinnista kertoo veroasiantuntija, KHT Marko Vehniä. Pääomasijoittajan näkökulman tuo seminaariin PJ Maa Partners Oy:stä KTM, KHT Pekka Tammela. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Terhi Kivinen tai Tervetuloa! Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat Tampereella ja Porissa toimiva 85-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa, Salossa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy. Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 70 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluja Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL Helsinki Puhelin (09) Grant Thornton Finnish member of Grant Thornton International Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie Tampere Puhelin Pori Idman Vilén Grant Thornton Oy Isolinnankatu 21 E Pori Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio Turku Puhelin Salo Advico Grant Thornton Oy Salorankatu Salo

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen UUDISTUVA TILINTARKASTUSKERTOMUS Toukokuu 2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 TOTEUTUS Isännöintiyritysten Talousbarometri toteutettiin toukokesäkuussa 2015 Vastaajia yhteensä 206 (vuonna 2014: 176) Isännöintiyritysten johtoa Omistajia ja

Lisätiedot

Läpinäkyvyyskertomus, Idman Vilén Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyyskertomus, Idman Vilén Grant Thornton Oy Läpinäkyvyyskertomus, Idman Vilén Grant Thornton Oy 2009 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa olevat

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann Finnairin Johtoryhmä Pekka Vauramo toimitusjohtaja Eija Hakala Henkilöstö Ville

Lisätiedot

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park

Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin. Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Tilintarkastuksen EU-sääntely: Katsaus työryhmän ehdotuksiin Marja Hanski 10.12.2015 EK ja ST, Scandic Park Työryhmä ja sen tehtävä Työryhmä asetettiin 15.10.2014 Mietintö valmistui 18.11.2015 Lausuntokierros

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA

MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO PIE-YHTEISÖJEN TILINTARKASTUKSISSA MUIDEN KUIN TILINTARKASTUSPALVELUJEN TARJOAMINEN JA TILINTARKASTAJAN ROTAATIO Muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoaminen ja tilintarkastajan rotaatio PIEyhteisöjen tilintarkastuksissamuiden PIE-YHTEISÖJEN

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys Fingridin asiakastyytyväisyys 2016 Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen toteutti Innolink Research ja sen tavoitteena oli: kartoittaa asiakastyytyväisyys kokonaistasolla ja eri palvelualueilla ( kpl) selvittää,

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Tornio. Kuntaraportti

Tornio. Kuntaraportti Tornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Kemi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ylitornio. Kuntaraportti

Ylitornio. Kuntaraportti Ylitornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot