Taloudellista raportointia varmentamassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloudellista raportointia varmentamassa"

Transkriptio

1 Uutiskirje 1/2015 Maaliskuu Taloudellista raportointia varmentamassa TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Tilintarkastuksen hyöty pienyritykselle 3 Korkovähennysoikeuden rajoitukset verotuksessa 4 Asiakashaastattelu: Aito Media Oy Viime aikoina tilintarkastajien ammattikunnan mielenkiinto on kohdistunut alaa puhuttaneisiin lainsäädäntöhankkeisiin, joista ehkä eniten keskustelua on herättänyt lakihanke tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuuteen sääntöjen ja määräysten vastaisuuksista (HE 212/2014 vp). Viimeisen tiedon mukaan lakihankkeen valmistelu on keskeytetty eduskunnan lakivaliokunnassa, eikä laki astunut voimaan ainakaan vielä Uskon, että tilintarkastajien ammattikunnassa päätös otettiin vastaan myönteisin mielin. Tilintarkastajan velvollisuuksista keskusteltaessa keskeisenä tekijänä esille nousee monesti taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmentaminen. Merkittävässä roolissa laadukkaan tilintarkastuksen suorittamiseksi on kuitenkin ehdottomasti asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, minkä kautta tilintarkastajalla on paremmat mahdollisuudet tuottaa tilintarkastuksesta asiakkaalle lisäarvoa. Tilintarkastusalaan liittyvästä sääntelystä kritiikkiä on kohdistettu kansainvälisiin tilintarkastusalan säännöksiin. Kritiikki on johtunut pääasiassa siitä, että kyseiset säännökset ovat sellaisenaan vaikeasti sovellettavissa esimerkiksi suomalaisten pk-yritysten tilintarkastukseen. Näitäkin säännöksiä ammattitaitoinen tilintarkastaja pystyy räätälöidysti noudattamaan asiakasyrityksen näkökulma huomioiden. Joka tapauksessa on selvää, että kansainvälisiin säännöksiin sisältyy karsittavaa. Me Grant Thorntonilla olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että tilintarkastaja pystyy samaan aikaan suorittamaan tilintarkastuksen lakien ja asetusten mukaisesti ja tuottamaan lisäarvoa asiakkaalle varmistaen näin korkean tilintarkastuksen laadun kaikki tarvittavat sidosryhmät huomioiden. Yhtiön hallituksen laatiessa tilinpäätöstä, erityisesti nykyisen taloudellisen epävarmuuden tilanteessa, taseen arvostuskysymykset nousevat tärkeään asemaan myös tilintarkastajan työn näkökulmasta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pysyvien vastaavien tulonodotuksiin ja poistoperusteisiin sekä vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten nettoarvostukseen liittyviin kysymyksiin. Edellä mainitut kolme tase-erää ovat myös keskeisessä asemassa tilinpäätöksen verosuunnittelussa: vaihto-omaisuuden alimman arvon periaate ja myyntisaamisten todennäköinen arvo ovat vahvasti kytköksissä myös verotukseen. Lisäksi tuotannollisten investointien korotetuille poistoille annettiin lisäaikaa verovuosille 2015 ja Nämä asiat on hyvä huomioida yhtiön hallituksen arvioidessa verotettavaan tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Toki taseen arvostuskysymyksiä on ensisijaisesti arvioitava tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan näkökulmasta. Asia on varmasti keskeisesti esillä myös yhtiön johdon ja tilintarkastajan välisissä keskusteluissa. Antoisaa kevättä toivottaen, Jussi Savio, KHT

2 Toni Kuivasto Tilintarkastaja Tilintarkastuksen hyöty pienyritykselle Viime keväänä tekemäni Pro gradu-tutkielman tavoitteena oli selvittää, tuottaako tilintarkastus hyötyjä pienyritykselle. Tässä kirjoituksessa käsittelen tutkimuksen empiirisen osan keskeisiä havaintoja. Tutkimuksen perusteella pienyritykset olivat saaneet tilintarkastajilta useimmiten neuvoja kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyen. Seuraavaksi eniten neuvoja oli saatu lakimuutosten vaikutuksista sekä yritysverotuksesta. Tilintarkastajan neuvonantoon liittyvistä vastauksista nousi selkeästi esiin se, että tilintarkastajalta saatuja neuvoja pidettiin yleensä varsin hyödyllisinä. Tilintarkastussuhteen pituudella näyttäisi olevan vaikutusta siihen, kuinka hyödyllisinä pienyritykset kokevat tilintarkastajalta saadut neuvot. Vastausten perusteella yli kuuden vuoden tilintarkastussuhteen jälkeen pienyritykset kokevat useammin tilintarkastajalta saadut neuvot hyödyllisinä. Peräti 89 % vastaajista, joilla suhde tilintarkastajaan oli kestänyt yli kuusi vuotta, olivat joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että tilintarkastajalta saadut neuvot ovat hyödyllisiä. Sen sijaan sillä, onko päävastuullinen tilintarkastaja KHT- tai HTM-tilintarkastaja ei näyttäisi olevan vastaavanlaista vai- LAKI SÄÄTEINEN TOIMIJA 27 % LUOTET TAVUUDEN LISÄÄJÄ 11 % kutusta neuvonannon hyödyllisyyteen. Tilintarkastussuhteen pituuden lisäksi yhteydenottojen tiheydellä näyttäisi olevan vaikutusta tilintarkastajalta saatujen neuvojen hyödyllisyyteen. Täysin samaa mieltä saatujen neuvojen hyödyllisyydestä olivat useimmiten säännöllisesti eli yli kolme kertaa vuodessa tilintarkastajan kanssa yhteydessä olevat pienyrittäjät. Kustannukset vs hyöty Tähän tutkimukseen vastanneet näkivät tilintarkastuksen hyödyn nousevan siitä aiheutuneita kustannuksia korkeammalle useammin kuin esimerkiksi aiemmin Ruotsissa ja Suomessa tehdyissä tutkimuksissa. Tutkimuksen vastauksista tosin ilmeni, että tilintarkastuksen kustannukset eivät saisi ainakaan kovasti nousta nykyisestä, jotta ne eivät ylittäisi siitä saatavaa hyötyä. Myös kustannusten ja saadun hyödyn vertailussa tilintarkastussuhteen pituudella ja yhteydenottojen tiheydellä näyttäisi olevan merkitystä. Vastausten perusteella NEUVON ANTAJA 18 % Tutkimuksessa kysyttiin vastaajien näkemystä tilintarkastajan roolista. Vastausten perusteella tilintarkastaja nähtiin ennen kaikkea tilinpäätöksen oikeellisuuden varmentajana. TILIN PÄÄTÖKSEN OIKEELLISUUDEN VARMENTAJA 38 % pienyrittäjät näyttävät saavan parhaiten vastinetta rahoilleen silloin, kun tilintarkastussuhde on ollut pitkä ja yhteydenottoja tilintarkastajan ja pienyrittäjän välillä tapahtuu vuoden aikana useammin kuin kerran. Pienyritykset olivat hieman epävarmoja siitä, olisivatko he valmiita jatkamaan tilintarkastuksen piirissä, jos vapaaehtoisen tilintarkastuksen kokorajoja nostettaisiin tulevaisuudessa. Kyselyn perusteella 53 % vastaajista jatkaisi varmasti tilintarkastuksen piirissä, vaikka kokorajoja nostettaisiinkin. Joka viides vastaajista ei osannut vastata ja 26 % ei jatkaisi tarkastuksen piirissä. Tutkimuksessa selvisi, että tilintarkastus voi tuottaa hyötyä yritykselle ja se voi myös auttaa yritystä menestymään. Toisaalta tilintarkastuksen kustannus voi nousta suuremmaksi siitä saatavaan hyötyyn nähden varsinkin pienimmillä yrityksillä. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin yleisesti todeta, että tilintarkastuksesta näyttää olevan enemmän hyötyä kuin haittaa pienyrityksen kannalta. Lopulta pienyrityksen oma tilanne ja tarpeet vaikuttavat yrityksen ratkaisuun siitä, suoritetaanko yrityksessä tilintarkastus vapaaehtoisesti vai luovutaanko siitä lain sallimissa rajoissa. Tutkimuksen empiirinen osa suoritettiin kysely lomaketutkimuksena. Tutkimukseen poimittiin satunnaisotannalla 300 Tampereen alueella toimivaa pienyritystä. Hyväksyttyjä vastauksia saatiin 53 kappaletta, joten vastausprosentiksi muodostui 17,7 %. Tutkimukseen vastanneista pienyrittäjistä suurin osa työskenteli yrityksissä, joissa oli enintään yhdeksän työntekijää ja joiden liikevaihto oli enintään kaksi miljoonaa euroa. 2 Uutiskirje 1/2015

3 Annika Aarnio Veroasiantuntija Korkovähennysoikeuden rajoitukset verotuksessa Alku kevät on veroilmoitusten laadinnan aikaa. Merkittävin huomioitava veromuutos, joka tulee ensimmäisen kerran sovellettavaksi vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa, on korkovähennysoikeuden rajoitukset. Korkovähennysrajoituksia sovelletaan osakeyhtiöihin, osuuskuntiin, avoimiin ja kommandiittiyhtiöihin sekä vastaaviin ulkomaisiin yhtiöihin, jos niillä on Suomessa kiinteä toimipaikka tai ne saavat muutoin EVL-tuloa Suomesta. Esimerkiksi luottolaitokset sekä yksityiset elinkeinonharjoittajat on jätetty rajoitussäännösten ulkopuolelle. Korkovähennysrajoituksia sovelletaan lisäksi vain edellä mainittujen yhteisöjen elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Koska muun muassa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä verotetaan yleensä henkilökohtaisessa tulolähteessä, rajoituksia ei lähtökohtaisesti sovelleta näihin. Osapuolten etuyhteys Vain etuyhteydessä olevalle osapuolelle maksettuja korkoja (sekä kansallisia että rajat ylittäviä) voidaan rajoittaa. Osapuolet ovat etuyhteydessä silloin, kun velkasuhteen osapuolella on toisessa osapuolessa määräysvalta tai kolmannella osapuolella on yksin tai yhdessä määräysvalta velkasuhteen molemmissa osapuolissa. Määräysvalta muodostuu lähinnä silloin kun omistus välittömästi tai välillisesti ylittää 50 % toisen osapuolen pääomasta tai äänimäärästä. Määräysvalta voi kuitenkin muodostua myös silloin, kun toista osapuolta johdetaan yhteisesti tai osapuoli muutoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa toisessa osapuolessa. Vähennysrajoitukset soveltuvat lisäksi myös välillisesti etuyhteydessä oleviin osapuoliin, esimerkiksi jos velan vakuu- tena on etuyhteydessä olevan osapuolen saatava. Yhtiön muut kuin etuyhteyskorkomenot ovat siten jatkossakin rajoituksetta vähennyskelpoisia. Jos yhtiöllä ei ole lainkaan etuyhteysvelkoja eivät rajoitussäännökset tule lainkaan sovellettaviksi. Mikäli yhtiöllä on etuyhteyslainoja, etuyhteyskorot voidaan vähentää kokonaan etuyhteyskorkotulojen määrää vastaavalta osin. Nettokorkomenojen määrä ratkaisee Korkovähennysrajoitukset tulevat sovellettaviksi, kun yhtiön nettokorkomenot (yhtiön kaikki korkotulot-korkomenot) ylittävät euroa. Tällöin yhtiön nettokorkomenot voidaan vähentää siltä osin kun ne ovat enintään 25 % elinkeinotoiminnan verotettavasta tulosta, mihin on lisätty yhtiön kaikki bruttokorkomenot sekä verotuksessa vähennettävät poistot. Vähennyskelpoisuutta arvioitaessa nettokorkomenoja verrataan edellä mainittuun 25 %:n rajaan ja etuyhteyskorkojen vähennyskelpoinen osuus riippuu siitä, minkä verran muita korkomenoja yhtiöllä on (muut kuin etuyhteyskorot ovat siis kuitenkin aina kokonaan vähennyskelpoisia): muut + etuyhteysnettokorkomenot alittavat 25 %:n rajan: etuyhteysnettokorot kokonaan vähennyskelpoisia muut + etuyhteysnettokorkomenot ylittävät 25 %:n rajan, mutta muut nettokorkomenot ylittävät jo yksinään 25 %:n rajan: etuyhteysnetto- korkomenot kokonaan vähennyskelvottomia muut + etuyhteysnettokorkomenot ylittävät 25 %:n rajan, mutta muut nettokorkomenot alittavat yksinään 25 %:n rajan: nettokorot (muut + etuyhteyskorot) vähennyskelpoisia 25 %:n rajaan asti Vähennyskelvottomiksi jääneet etuyhteysnettokorkomenot on mahdollista vähentää seuraavien verovuosien elinkeinotoiminnan tulosta kunkin verovuoden korkovähennysrajoitusten sallimissa rajoissa. Vaikka nettokorkomenot ylittäisivätkin euroa, on yhtiöillä mahdollisuus vapautua rajoitussäännöksistä osoittamalla, että yhtiön oman pääoman suhde vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvistetun konsernitaseen vastaava suhdeluku verovuoden lopussa. Huomioitavaa rajoitussäännöksissä siis on, että vaikka etuyhteyskorkomenoja on alle euroa on mahdollista, että osa tai jopa kaikki etuyhteyskorot ovat vähennyskelvottomia, jos etuyhteys- ja muut nettokorkomenot yhdessä ylittävät euroa. Me Grant Thorntonilla autamme mielellämme laskemaan puolestanne yhtiönne verovuoden vähennyskelpoiset etuyhteyskorot, jotta saatte varmuuden veroilmoituksen oikeellisuudesta. Uutiskirje 1/2015 3

4 Toimitusjohtaja Ilkka Hynninen ja talousjohtaja Anniina Johansson Aito Media Oy Oivaltavia ohjelmia tästä ajasta ja tästä maailmasta Aito Media Oy on yritys, joka elää tarinoista. Vuodesta 2003 alkaen se on luonut ja tuottanut yli 40 sarjaa Suomen ja maailman televisioon. Yritys tuottaa joka vuosi yli 100 tuntia ohjelmaa ja sen tavoitteena on kasvaa Pohjoismaidaen johtavaksi factual entertainment -tuotantoyhtiöksi. Aito Media Oy on Helsingissä ja Tampereella toimiva tv- ja sisältötuotantoyhtiö, jonka tuotantoihin kuuluvat monet televisiosta tutut ohjelmat kuten Suomen huutokauppakeisari, Poliisit, Erilaiset äidit ja Jäämeri 30 päivässä. Kaikki lähti liikkeelle vuonna 2003, kun minulle ja kollegalleni Eero Hietalalle syntyi idea oman tv-ohjelman tekemisestä. Huomasimme pian, että tavoitteen toteuttamista helpottaisi huomatta- vasti, jos meillä olisi oma tuotantoyhtiö, kertoo Aito Media Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Hynninen. Yrityksen perustamisen jälkeen teimme viitisen vuotta muun muassa omia keskusteluohjelmia. Organisaatio ei ollut suuri, vaan toimimme enemmänkin itse tekijöinä. Vähitellen tuotantojen määrä kuitenkin kasvoi, ja päätimme lähteä kehittämään yritystä ammattimaisesti toimivaksi tuotantoyhtiöksi. Vuodet olivat Aito Medialle voimakasta kasvun aikaa. Yrityksen matka kansainvälisille markkinoille otti suuren askeleen vuonna 2013, jolloin englantilainen tv- ja elokuvayhtiö Content Media Corporation osti 50 % yrityksestä. Järjestelyn ansiosta Aito Median asema kansainvälisen sisällön kehittäjänä ja tuottajana vahvistui oleellisesti. Elävä kuva voi hyvin Aito Media Oy Talousjohtaja Anniina Johansson ja toimitusjohtaja Ilkka Hynninen Aito Media on viimeisen kahden vuoden aikana kolminkertaistanut liikevaihtonsa ja noussut Suomen suurimpien tuotantoyhtiöiden joukkoon. Myös uusi tilikausi näyttää varsin lupaavalta. Vaikka talouden matalasuhdanne ei yrityksemme tunnusluvuissa näykään, asettaa vallitseva tilanne kuitenkin omat haasteensa. Talouden epävarmuus heijastuu luonnollisesti yleiseen ilmapiiriin, ja meidän on kuulosteltava herkällä korvalla, millaisia tarinoita ihmiset haluavat tässä ajassa nähdä ja kuulla, Ilkka Hynninen toteaa. Myös tekniikan kiihkeä

5 kehitys asettaa toiminnalle Hynnisen mukaan omat haasteensa. Joku viisas on sanonut, että mediaympäristö kehittyy tällä hetkellä seitsenkertaisella vauhdilla verrattuna 15 vuoden takaisiin aikoihin. Haastavat ajat kannustavat meitä kehittämään ammattitaitoamme entistäkin paremmaksi ja toimimaan vieläkin kunnianhimoisemmin. Talouden ennustaminen on vaativaa, sillä asiakkaidemme tekemät päätökset ja tilaukset tulevat hyvin vaihtelevilla aikatauluilla. Kilpailu on kovaa, ja jokaiselle toimeksiannolle on monta halukasta ottajaa. Tämä vaatii meiltä ketteryyttä ja jatkuvaa hereilläoloa, kertoo Aito Media Oy:n talousjohtaja Anniina Johansson. Mitä enemmän maailma on myllerryksessä, sitä enemmän ihmiset haluavat istua leirinuotioilla ja kuulla tarinoita, Ilkka Hynninen kuvailee. Voisin jopa sanoa, että tällä hetkellä elävä kuva on suositumpaa kuin koskaan. Luotamme vahvasti siihen, että kiinnostus tarinankerrontaa kohtaan säilyy jatkossakin. Vahva tiimimme ja yhteistyöverkosto auttaa kovassa kilpailutilanteessa ja markkinoiden jatkuvassa muutoksessa, hän jatkaa. Olemme tarinankerronnan ammattilaisia. Tavoitteenamme on kertoa mielenkiintoisia, sisältörikkaita tarinoita hyödyntäen eri mediavälineiden mahdollisuuksia. Panostamme omaan tuotekehitykseen, eli emme juurikaan lokalisoi ulkomaisia formaatteja vaan 90 % tuotannostamme pohjautuu omaan tuotekehitykseemme. Olemme onnekkaita, että näkyvyytemme kansainvälisillä markkinoilla on hyvä, Ilkka Hynninen määrittelee. Ideasta valmiiksi ohjelmaksi Vaikka kyse onkin luovasta työstä, uuden ohjelman syntyminen on kolmesta vaiheesta koostuva ammattimainen tuotekehitysprosessi. Alussa on paljon ideoita ja havaintoja. Työn alla on jatkuvasti noin viitisenkymmentä ideaa, joita pyörittelemme ja mietimme, millaisesta tarinasta voisi syntyä hyvä sarjamuotoinen tv-ohjelma. Olemme aktiivisessa vuoropuhelussa sekä kotimaisten että ulkomaisten televisiokanavien kanssa, jotta tiedämme, millaisille ohjelmille on kysyntää. Tunnelmia koko perheen seikkailusarjan Kadonnut: Joulupukki kuvauksista. Sarja esitettiin joulukuussa 2014 Yle TV2:ssa. Toisessa vaiheessa valittua ideaa aletaan konseptoida tuotteeksi, ja ohjelmasta tehdään jo demoversioita. Tässä vaiheessa myös sarjan kaari, kustannukset ja aikataulut hahmottuvat. Kolmannessa vaiheessa ohjelmasta tehdään pilottijakso, josta selviää jo hyvin pitkälti se, miltä valmis ohjelma tulee näyttämään ja kuulostamaan. Asiakkaan hyväksynnän jälkeen ohjelma menee tuotantoon. Aikaa tähän kaikkeen kuluu noin puolitoista vuotta, Ilkka Hynninen kuvailee. Kaikki yhdeltä luukulta Yhteistyömme Grant Thorntonin kanssa alkoi vuonna 2013, kun olimme kohdeyrityksenä Due Diligence -projektissa. Content Media Corporation oli tilannut Iso-Britannian ja Suomen Grant Thorntonilta selvityksen Aito Median taloudellisesta tilasta. Yrityskaupat syntyivät, ja me jatkoimme yhteistyötä Suomen Grant Thorntonin kanssa, kertoo Anniina Johansson. Olen omassa roolissani ollut hyvin tyytyväinen yhteistyöhömme. Voin luottavaisin mielin kääntyä heidän puoleensa erityiskysymyksissä, joiden ratkaisemiseen tarvitsen ulkopuolista näkemystä. Grant Thorntonin toimialatuntemus on vahva ja heillä ymmärretään hienosti tuotantoyhtiön aika poikkeavaakin toimintalogiikkaa. Arvostamme vahvaa paikallista osaamista yhdistettynä laajaan kansainväliseen verkostoon. On hienoa, että saamme kaikki palvelut niin sanotusti yhdeltä luukulta. Voin olla yhteydessä vain omaan yhteyshenkilöömme koskipa asia sitten yrityskauppaa, verotusta tai kirjanpitoa, Anniina Johansson jatkaa. Työskentelymme Grant Thorntonin kanssa on ollut todella antoisaa. Erityskiitos yhteyshenkilöllemme Jonni Leporannalle, joka on erittäin asiantunteva ja aktiivinen kaveri, jonka kanssa on helppo tulla toimeen. Näissä asioissa ihmisten välisillä kemioilla on kuitenkin yllättävän suuri merkitys, Ilkka Hynninen kiittelee. Aito Media Oy Factual entertainment -ohjelmiin keskittynyt tuotantoyhtiö. Perustamisvuosi: Liikevaihto: vuonna 2014 noin 6,8 MEUR Henkilöstö: noin 14 vakituista työntekijää, noin 300 palkansaajaa vuositasolla. Omistajat: Content Media Corporation (50 %) ja yrityksen avainhenkilöt. Uutiskirje 1/2015 5

6 Grant Thorntonilla tyytyväisiä asiakkaita ja henkilökuntaa Helsingin toimistossa toteutettiin viime vuoden aikana asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyn toteutti Promenade Research, joka on Suomen johtavia kyselytutkimusten toteuttajia. Kysely tehtiin osin henkilökohtaisina haastatteluina ja osin nettipohjaisena kyselynä. Grant Thorntonin asiakkaiden nettosuositteluindeksi (NPS) oli 67, joka on erittäin korkea. Samaan tasoon yltää vain muutama prosentti yrityksistä. Nettosuositteluindeksissä asiakas vastasi kysymykseen: kuinka todennäköisesti suosittelisin Grant Thorntonin palveluita muille? Korkeita arvosanoja asiakkaamme antoivat asiantuntijoiden ja yhteyshenkilöiden toiminnasta, asiantuntemuksesta ja asiakaskeskeisyydestä. Eräs asiakkaistamme totesikin: erinomainen asiantuntemus, selkokielisyys ja käytännöllisyys sekä asiakkaan tarpeiden huomioonottaminen ja ystävällisyys. Kehityskohteeksi taas nousi erityisesti tilintarkastusasiakkaidemme mielestä viestintä koskien muita palveluitamme. Asiakastyytyväisyyskyselyn ohella toteutimme myös henkilöstötyytyväisyyskyselyn. Tämän tutkimuksen perusteella henkilöstön tyytyväisyys oli kasvanut edelliseen tutkimukseen verrattuna. Positiivinen asiakaskokemus oli tutkimuksen perusteella henkilökunnalle kunnia-asia: keskikokoisena toimijana asiakaspalvelu on vielä tärkeämmässä roolissa kuin isoilla toimijoilla ja osaaminen on laajempaa kuin pienillä toimijoilla. Kyselyistä kerätty palaute antoi meille arvokasta tietoa toimintamme edelleen kehittämistä varten. Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen vuosikymmenen kuluessa. Nyt julkaistavan Grant Thorntonin tutkimuksen mukaan selvää laskua on myös viime vuoteen verrattuna: johtotason tehtävistä löytyy tänä vuonna 22 prosenttia naisia kun vastaava luku viime vuonna oli 24 prosenttia. EU:ssa sitä vastoin naisjohtajia on tänä vuonna keskimääräisesti enemmän ja nousua on paikoitellen jopa yhdeksän prosenttia. Suomessa yritysten* ylimmän johdon paikoista vain neljännes on naisten hallussa. Pudotusta viime vuoteen on huimat neljä prosenttia. Sitä vastoin Ruotsissa nousua on ollut selvästi: naapurimme on kirinyt Suomen ohi ja nostanut naisjohtajiensa määrää 26 prosentista 28 prosenttiin. Myös itäiset naapurimme ovat panostaneet naisjohtajiensa asemaan Suomea enemmän: Baltiassa naisjohtajia on 34 prosenttia ja Venäjällä 40 prosenttia. Lisätietoja: Uusia osakkaita Satu Peltonen, André Engström ja Jan-Erik Rae on kutsuttu Revico Grant Thorntonin osakkaiksi. Kaikki kolme työskentelevät Helsingin toimistossamme. Satu ja André ovat toimineet pitkään tilintarkastustehtävissä ja Jan-Erik vastaa veropalveluista. *Tutkimukseen osallistui Suomesta 50 yritystä, joiden henkilöstömäärä vaihteli välillä. Kansainväliseen Grant Thornton -ketjuun kuuluvan suomalaisomisteisen Grant Thornton Finlandin taustalla ovat Tampereella ja Porissa toimiva 85-vuotias Idman Vilén Grant Thornton Oy, helsinkiläinen Revico Grant Thornton Oy sekä Turussa, Salossa ja Helsingissä toimiva Advico Grant Thornton Oy. Suomen Grant Thorntonin palveluksessa on lähes 70 asiantuntijaa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, vero-, yritysjärjestely- ja muita asiantuntijapalveluja Grant Thornton. All rights reserved. Toimitus ja taitto: Oy Preesens Ab Paino: Jyväskylän Siirto-Paino Oy Helsinki Revico Grant Thornton Oy Paciuksenkatu 27, PL Helsinki Puhelin (09) Grant Thornton Finnish member of Grant Thornton International Tampere Idman Vilén Grant Thornton Oy Hatanpään valtatie Tampere Puhelin Pori Idman Vilén Grant Thornton Oy Isolinnankatu 21 E Pori Puhelin Turku Advico Grant Thornton Oy Veistämönaukio Turku Puhelin Salo Advico Grant Thornton Oy Salorankatu Salo

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

Coffee at Alder & Sound s: Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta

Coffee at Alder & Sound s: Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta Coffee at Alder & Sound s: Hallituksen esitys korkovähennysoikeuden rajoittamisesta Reima Linnanvirta Partner Mika Sipilä Associate Alder & Sound Oy Vuorikatu 6 B 23 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@aldersound.fi

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Meillä on vankka kokemus eri kokoluokkien ja toimialojen neuvontapalveluista Olemme luotettava ja riippumaton kumppani kaikissa yrityskauppoihin ja -järjestelyihin

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä

Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Uutiskirje 3/2014 Lokakuu Syystuulet puhaltavat sekä idästä että lännestä Kesä on taakse jäänyttä elämää, ja on aika suunnata katseet kuluvan vuoden loppupuoliskolle. EU on keskellä ulkopoliittista kriisiä,

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja lakipalvelut Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2014 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Lisätiedot

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia.

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia. Helsinki 213 2 Viron nopea talouskasvu 2-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

Katseet kohti kevättä

Katseet kohti kevättä Uutiskirje 1/2016 Maaliskuu Katseet kohti kevättä Vuosi on taas vaihtunut, keväthanget ovat parhaimmillaan ja aurinko tuo jo mukavasti piristystä päiviin. Viime aikoina monessa keskustelussa on aiheeksi

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja neuvonta Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. TaxAdvisers

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Revico Grant Thornton Oy. Läpinäkyvyyskertomus. Joulukuu 2014

Revico Grant Thornton Oy. Läpinäkyvyyskertomus. Joulukuu 2014 Revico Grant Thornton Oy Läpinäkyvyyskertomus Joulukuu 2014 Revico Grant Thornton Läpinäkyvyyskertomus 2014 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Revico Grant Thornton Oy on vuonna 1993 perustettu

Lisätiedot

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus Kesäkuu 2015 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on vuonna 1927 perustettu osakeyhtiömuotoinen KHT-yhteisö. Yhtiön

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa

Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Arvonlisäverotus kansainvälisissä kolmikantakauppa- ja muissa ketjukauppatilanteissa Maaliskuu 2013, Varatuomari Joachim Reimers Kansainvälisessä kaupankäynnissä myydään usein useampaan kertaan peräkkäin

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa

Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa Uutiskirje 4/2014 Joulukuu Kehityksessä mukana nousuissa ja laskuissa TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ 2 Terveisiä Tampereen syysseminaarista 3 Muutoksia IFRS-standardeihin 4 Asiakashaastattelu: Hydman Oy Vuoden 2014

Lisätiedot

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA

LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA Valtiovarainministeriölle Lausuntopyyntö VM044:00/2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KORKOMENOJEN VÄHENTÄMISEN RAJOITTAMISESTA VEROTUKSESSA Yleisiä näkökohtia Finanssialan Keskusliitto (FK) suhtautuu

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi tämän vuoden tammi- ja helmikuun

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sisältö Q1/2011 Taloudelliseen tulokseen liittyvät avainasiat Taloudelliseen asemaan liittyvät avainasiat Tiesittekö? Q1/2011 Keskeiset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.2013 VISMA L7 ASIAKASPALVELU

Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.2013 VISMA L7 ASIAKASPALVELU Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.2013 VISMA L7 ASIAKASPALVELU Page 1 Asiakaspalvelupäällikkö Anne Välimaa Visma L7 asiakaspalvelun tarkoitus ja tavoite Tarjoamme luotettavan ja ammattitaitoisen

Lisätiedot

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma

Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Yrityksen talouden seuranta, tilintarkastajan näkökulma Arto Saarinen, KHT 23.4.2013 1 YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA Sisältö Mitä hallituksen tulisi muistaa yrityksen talouden seurannasta Hallituksen rooli

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Millaisilla eväillä kesänviettoon?

Millaisilla eväillä kesänviettoon? Uutiskirje Kesäkuu 2012 Millaisilla eväillä kesänviettoon? kenevään taloudelliseen tilanteeseen? Yhtenä keinona saattaisi olla yrittäjävetoisen ja laajemmankin omistuspohjan yhtiön hallituksen toiminnan

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014

Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 Asiakastyytyväisyysvertailu 2014 JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU KTI Kiinteistötieto Oy Vertailun toteutus 7 kaupunkia: Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Riihimäki, Tampere, Vaasa, Vantaa Mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001...

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001... Page 1 of 5 Suomen Asiakastieto Oy 0 14:22:23 Rating Alfa Konehuone Oy Päivänkakkarantie 8 02270 Espoo Päivänkakkarantie 8, 02270 Espoo Tiedot luovutettu 0 Puhelin +358 0207438000 Fax +358 0207438020 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto

Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto Deloitte yritysesittely. Jyväskylän toimisto Deloitten Jyväskylän toimisto Sinun ja asiakkaidesi palveluksessa Keski-Suomessa Yhteystiedot: Puistokatu 2 B 40100 Jyväskylä Puhelin: 020 755 5200 Telefax:

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Vaikeita hetkiä, positiivisia pilkahduksia

Vaikeita hetkiä, positiivisia pilkahduksia Uutiskirje 4/2015 Joulukuu Vaikeita hetkiä, positiivisia pilkahduksia Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa bruttokansantuote on kasvanut 20 prosenttia finanssikriisin jälkeen vuodesta 2008. Saksassa kasvu

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi

Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Maailmanlaajuiset asiantuntijapalvelumme käytössäsi Grant Thornton Suomessa 1 2 Grant Thornton Suomessa Laadukas työ asiakkaidemme parhaaksi on tärkein tavoitteemme Grant Thorntonilla on vahva kokemus

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Talouspolitiikka Tero Honkavaara 25.5.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA

Talouspolitiikka Tero Honkavaara 25.5.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA Tero Honkavaara LAUSUNTO 1 (5) 25.5.2012 Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntönne 12.4.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KOSKIEN KORKOVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA Luonnoksessa hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut Rantalainen Rantalainen on kotimainen tilitoimistokonserni ja alan suurin perheyritys. Perinteikäs, vuonna 1972 perustettu perheyritys tuottaa asiakkailleen taloushallinnon

Lisätiedot

LÄMPÖLUX. Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014

LÄMPÖLUX. Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014 LÄMPÖLUX Asiakastyytyväisyystutkimus syksy 2014 Tyytyväisyys Lämpöluxiin ja toiminnan osa-alueisiin 5=erittäin tyytyväinen 4 3 2 1=erittäin tyytymätön Eos Keskiarvo Kokonaistyytyväisyys 37 45 13 120 4,15

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015

Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Valvontatietoilmoitus Raportointikausi 1.7.2014 30.6.2015 Olen KHT-tilintarkastaja Olen HTM-tilintarkastaja Ilmoitusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä 1 Tiedot tilintarkastajarekisteriä

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kasvun Portaat Oy JOHDANTO Kasvun Portaat Oy:n asiakastyytyväisyyskysely tehtiin joulukuun aikana kirjekyselynä. Kysely suunnattiin niiden kuntien sosiaalityöntekijöille, joista

Lisätiedot

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy Tulokset 31.1.2014 Kaufmann Agency on suomalainen kansainvälisesti toimiva terveysviestinnän asiantuntijayritys,

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

LeaseGreen ostaa TalPron

LeaseGreen ostaa TalPron Kauppalehti Keskiviikko 06.08.2014 klo 11:17 LeaseGreen ostaa TalPron KUVA: Katja Lehto EMC Talotekniikka myy TalPron LeaseGreen Groupille. Ydinliiketoimintoihinsa keskittyvä EMC Talotekniikka myy TalPron

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen

Osakassopimus. päivän vara? Vesa Ellonen Osakassopimus tiekartta vai pahan päivän vara? Vesa Ellonen Technopolis 22.8.2013 Osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi yhtiön - hallintoon

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013

Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus. Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Neste Oil Ralli 2013 vaiku2avuustutkimus Yhteenveto tutkimustuloksista 29.10.2013 Taloudelliset vaikutukset Rallitapahtuman aikainen kulutus Katsojat* VIP- vieraat Tiimit* Media YHTEENSÄ 13.9 M 2.2 M 0.7

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013 TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013 Talousjohtajabarometri II/2013 yhteenveto Maailmantalouden tulevaisuuden näkymät toiveikkaat. Kasvuun uskoo lähes 60 prosenttia vastaajista. Suomen BKT:n kehityksen

Lisätiedot

Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Toimitusjohtaja Juha Näkki 14.2.2013

Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Toimitusjohtaja Juha Näkki 14.2.2013 Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 14.2.2013 Keskeiset asiat vuonna 2012 Vuoden 2012 liikevaihto kasvoi 12,6 % ja oli 134,5 (2011: 119,4) miljoonaa

Lisätiedot

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Etenemme strategian mukaisesti Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot